فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وکیل حیدری ساربان*، شراره صائب صفحات 365-380

  تغییر در همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، اجتماعی، محیطی، سیاسی و تکنولوژیکی، مذهبی و هنری و غیره توام با اضطراب و استرس بوده که احساس امنیت اجتماعی را تحت الشعاع قرار می دهد که در این راستا پدیده گردشگری همانند سایر رخدادهای اخیرا ظهور و بروز یافته همانند روبات ها، هوش مصنوعی، کامپیوتر همه چیزدان، مهندسی ژنتیکی و خلق ابرانسان عاری از این قاعده نیست. لذا هدف این مقاله مطالعه تطبیقی احساس امنیت اجتماعی جوامع روستایی دارای گردشگر و فاقد گردشگر شهرستان اردبیل می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علی- مقایسه ای و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنان روستایی دهستان «سردابه» می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب برای این تحقیق 385 نفر بدست آمد؛ از سویی، برای برابری در آزمون و نتیجه، 385 از ساکنان روستایی دهستان فاقد گردشگری «بالغلو» به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایشی با استفاده از پرسش نامه انجام گردیده است. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 80/0 الی 83/0 بدست آمد. نتایج آزمون t در ارتباط با متغیر احساس امنیت اجتماعی دو گروه نشان می دهد جز امنیت نوامیس، امنیت فرهنگی و امنیت احساسی در تمام موارد ذکر شده احساس امنیت اجتماعی (از نظر شاخص های امنیت جانی، امنیت اخلاقی، امنیت حقوقی، امنیت عاطفی، امنیت فکری و امنیت قضایی) دهستان فاقد گردشگر بیش تر از دهستان دارای گردشگر بوده است. در نهایت، با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهادات کاربردی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، توسعه روستایی، گردشگری روستایی، توسعه اجتماعی، شهرستان اردبیل
 • سید مجتبی مجاوریان*، رقیه زاهدیان تجنکی، سید علی حسینی یکانی صفحات 381-393
  شالیکوبی ها به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهم ترین صنایع تبدیلی کشاورزی در استان مازندران به شمار می آیند. علی رغم تعداد زیاد این واحدها در استان مازندران، تاکنون مطالعه کمی در زمینه اندازه گیری کارایی آنها صورت گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل اثرگذار بر کارایی این واحدها است. برای دست یافتن به اهداف مطالعه، تعداد 167 پرسشنامه به روش تصادفی از شالیکوبی های در شهرستان های مختلف استان مازندران در سال 1397 تکمیل شد. برای شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان کارایی شالیکوبی ها از الگوی توبیت استفاده شده است. نتایج الگوی توبیت نشان داد ضرایب هر یک از متغیرهای ظرفیت بالقوه واحد تعداد روزهای کار، سهم هزینه انرژی از هزینه ها، تحصیلات بالاتر از دیپلم مدیر، سن مدیر، برنامه های آموزشی کارگران، تبلیغات و متغیر شهرستان (عباس آباد، نوشهر، چالوس و تنکابن) به ترتیب 07/0، 001/0، 003/0- ، 003/0- ، 06/0- ، 11/0- و 08/0- بر میزان کارایی می باشد. در میان متغیرهای ذکر شده، متغیرهای ظرفیت شالیکوبی، تعداد روزهای فعالیت، تبلیغات، سهم هزینه انرژی از هزینه ها و سن مدیر دارای اثر معنی دار بر کارایی دارند. بیشترین اثرگذاری بر کارایی متعلق به متغیرهای تحصیلات مدیر (بدون سواد 04/0-)، تبلیغات (032/0) و مکان استقرار شالیکوبی (03/0-) می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاداتی چون برگزاری دوره های آموزشی، پرداخت تسهیلات و تغییر وضعیت واحدهای سنتی به مدرن با رعایت تمامی جوانب ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: صنایع تبدیلی کشاورزی، برنج، توبیت، راندمان
 • زلیخا نادرخانی*، سید اسکندر صیدائی صفحات 395-407

  ایجاد صنعت در مکان های روستایی که پتانسیل آن را دارا می باشند، می تواند بهترین استراتژی برای توانمندسازی مناطق روستایی محسوب شود. صنعت از طریق ایجاد اشتغال، درآمدزایی و رفاه باعث توسعه مناطق روستایی می شود. بخش انگوران بخاطر داشتن بزرگ ترین و غنی ترین معدن سرب و روی خاورمیانه شرایطی را ایجاد کرده تا چند شرکت تولید و فرآوری این مواد فلزی در منطقه ایجاد شود. این شرکت ها جزء صنایع بزرگ محسوب و اشتغا ل زایی خوبی را در منطقه ایجاد کرده اند.هدف پژوهش ارزیابی اثرات شرکت های سرب و روی انگوران در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش انگوران می باشد،برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی استفاده و نحوه جمع آوری داده ها بصورت میدانی  بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه  سرپرستان خانوار روستایی بخش انگوران می باشد. ابزار تحقیق  پرسشنامه ای (300  پرسشنامه) و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.  براساس نتایج بدست آمده این شرکت ها تاثیرات بسزایی در افزایش سطح سواد، افزایش خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی در بعد اجتماعی و افزایش درآمد و پس انداز، ایجاد فرصت های جدید شغلی و جذب سرمایه های شهری در بعد اقتصادی داشته است. از پیامدهای منفی این شرکت ها در بعد اجتماعی کاهش علاقه جوانان به کشاورزی و کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی و در بعد اقتصادی مصرف گرایی خانوارها و افزایش قیمت زمین بوده است.

  کلیدواژگان: صنایع روستایی، شرکتهای سرب و روی، توسعه روستایی، بخش انگوران
 • یوسف درویشی* صفحات 409-425

  اجرای طرح هادی با هدف فراهم کردن بستر تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی و با تامین عدالت در امکانات و تسهیلات مناسب، درصدد آن است که رفاه نسبی و بالا بردن کیفیت زندگی را برای روستاییان فراهم آورد. این پژوهش در سال 1398 با هدف سنجش اثرات طرح های هادی روستایی در کیفیت زندگی خانوار های روستایی شهرستان اردبیل انجام شد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه سرپرستان خانوار های ساکن در روستاهای شهرستان اردبیل می باشد که با استفاده از فرمول جدول مرگان 125 نفر سرپرست خانوار به عنوان نمونه، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و موردسنجش قرار گرفتند. روایی ظاهری پرسشنامه توسط کارشناسان ذی ربط تایید و پایایی آن با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (74/0) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل آماری داده های پژوهش با استفاده از بسته نرم افزاری آماری (SPSS) و آزمون های آماری تحلیل عاملی و تحلیل همبستگی انجام گرفته است. به منظور سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی روستاییان، با استفاده از مدل تحلیل عاملی، تعداد 15 متغیر در قالب سه مولفه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان می دهد، در مجموع 49/68 درصد از واریانس کل به بعد اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی روستاییان به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج حاصل از چرخش عامل ها به روش واریماکس نشان می دهد، دسترسی به خدمات اعتباری و مالی، احساس امنیت در برابر سوانح طبیعی، کاهش احساس فقر و ایجاد انگیزه جهت پیشرفت شغلی بعنوان چهار عامل اصلی اثرگذار بر روی کیفیت زندگی خانوار محدوده مورد مطالعه می باشد در نتیجه می توان در نهایت پیشنهاد نمود که در بخش های اختصاص یافته شده به طرح هادی نباید تنها به کالبد روستاها توجه نمود بلکه با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی روستاهای متفاوت طرح هادی متفاوتی برای آن تدوین نمود.

  کلیدواژگان: طرح هادی روستایی، کیفیت زندگی، خانوارهای روستایی، شهرستان اردبیل
 • کریم محمدی، مهناز محمدزاده*، طاهره شرقی صفحات 427-443

  گردشگری یکی از فعالیت های مهمی است که در دهه های اخیر از جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی برخی کشورها برخوردار بوده است. گسترش گردشگری می تواند باعث توزیع عادلانه درآمد در سطح ملی به خصوص در روستاها شود و تا حدودی با پرکردن شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور (بخصوص در روستاها) به توسعه پایدار در تمام نواحی کشور کمک کند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین انجام گرفته است . دیدگاه کلی حاکم براین پژوهش با توجه به ماهیت و نوع پژوهش دیدگاه کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 400 نفر از فعالان حوزه گردشگری روستایی بوده که با استفاده از آماره کوکران و نمونه گیری تصادفی، 112 نفر مورد پرسشگری قرار گرفتند. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری داده‎ها، پرسشنامه بوده است که روایی صوری آن توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت و مقدار آن یرای بخش‎های مختلف پرسشنامه بین 61/0 و 94/0 بدست آمد. در تحلیل داده‎ها با استفاده از آماره کای دو به بررسی گویه‎های هر یک از عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری پرداخته شد و همجنین با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی آزمون فرضیات و میزان تاثیرگذاری هر یک متغیرها بر توسعه پایدار گردشگری روستا پرداخته شد. نتایج نشان داد که تمامی شاخص های مورد نظر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی دارای تاثیر معنادار بوده است.

  کلیدواژگان: مولفه‎های موثر، توسعه پایدار، گردشگری روستایی، روستای زرآباد
 • ندا بنی اسدی*، داود ثمری، جمال فرج الله حسینی، مریم امیدی نجف آبادی صفحات 445-462

  یکی از راهکارهای توسعه کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف جلوگیری از ضایعات محصولات در جهت توسعه کشاورزی و کارآفرینی روستایی می باشد .با توجه به اینکه یکی از مشکلاتی که هم اکنون صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان کرمان با آن مواجه است، عدم نوآوری در این صنایع و به دنبال آن نداشتن سهم کافی در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی است که نتوانسته سهمی در اشتغال و کارآفرینی برای منطقه داشته باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی به شیوه  SWOT به ارایه راهبرد کانونی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی  در مناطق روستایی شهرستان بم پرداخته شده است.  نتایج نشان داد که استراتژی تدافعی (WT) در الویت استراتژی ها در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار دارد. به دلیل توانمندی ها و ظرفیت ها بالای منطقه، آستانه نوآوری و خلاقیت در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی  مناطق روستایی نیازمند بازنگری و ارایه سیاست های مناسب برای رفع محدودیت ها و استفاده از توان های موجود روستایی و کشاورزی است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، بسته بندی، محصولات فراوری شده، مدیریت نوآوری، توسعه روستایی
 • زهرا گلزاری، فرشید اشراقی*، علی کرامتزاده صفحات 463-474
  بخش کشاورزی ایران، علیرغم وجود پتانسیل های فراوان، نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد. یکی از مهمترین دلایل آن، کم بودن میزان بهره وری در این بخش است. هدف از این مطالعه، اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و نیز، بررسی عوامل موثر بر آن در مزارع سویای شهرستان گرگان به عنوان یکی از مناطق اصلی تولید سویا در کشور است. بدین منظور، ابتدا بهره وری کل عوامل از طریق شاخص ترنکویست محاسبه و سپس، رابطه ی بین سن، تجربه، تحصیلات و متغیر مجازی عضویت در تعاونی با بهره وری کل عوامل تولید و به روش تحلیل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نوع پیمایشی است و داده های آن به وسیله پرسشنامه از میان 60 بهره بردار محصول سویا گرد آوری شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص TFP در میان مزارع از 37/0 تا 82/1 واحد متغیر بوده و 46 درصد از مزارع نمونه دارای بهره وری پایین تر از بهره وری متوسط مزارع شهرستان گرگان هستند. همچنین، طبق نتایج، تجربه، تحصیلات و متغیر مجازی عضویت در تعاونی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند.
  کلیدواژگان: دانه های روغنی، شاخص ترنکویست، TFP
 • مرتضی الهیاری، ابوالفضل توسلی، محمدرضا نقوی* صفحات 475-487

  به منظور مطالعه عوامل موثر در مهاجرت روستاییان شهرستان چاراویماق با تمرکز بر نقش کشاورزی، پژوهشی به روش پیمایشی از نوع مشاهده مستقیم که در آن از تکنیک پرسشنامه با پاسخ باز و بسته استفاده می شود، انجام شد. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود و در مجموع بر اساس آزمون کوکران تعداد نمونه آماری برابر 200 نفر مشخص شد. بعد از جمع آوری داده های پرسشنامه ها، برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. طبق نتایج آزمون های ناپارامتری برای بررسی تاثیر تفاوت متغیرهای مربوط به مشخصات افراد، شامل سن افراد، جنس، تحصیلات و شغل قبلی مهاجران روی وضعیت مهاجرت، مشخص شد که همه متغیرها معنی دار هستند و به عبارت دیگر، این عوامل در میزان مهاجرت تاثیر معنی داری داشتند که با توجه به نتایج بدست آمده عمده دلیل همه افراد از نظر متغیرهای مختلف، مشکلات حوزه کشاورزی و سختی های کار و نبود جنبه های حمایتی در این حوزه بود. از طرف دیگر، با اینکه مهاجرت در مردان (53 درصد) بیشتر از زنان (7/16 درصد) بود ولی درصد علاقه به مهاجرت در میان مردان (3/21 درصد) کمتر از زنان (7/41 درصد) مشاهده شد که این نتایج به این علت است که به نظر زنان، سختی های زندگی در روستا و کشاورزی (از نوع سنتی) بیشتر از زندگی شهری است. بر طبق نتایج مهمترین دلایل مهاجرت روستاییان چاراویماق به شهرها بیکاری و درآمد پایین در روستا (5/38 درصد)، عدم وجود امکانات رفاهی، بهداشتی و تحصیلی (5/33 درصد) و نداشتن زمین و سرمایه کافی برای کشاورزی (10 درصد) بودند. بر اساس آزمون فریدمن برای بررسی میزان تاثیر هر یک از عوامل موثر بر مهاجرت که صرف نظر از طبقه بندی در قالب عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، جمعیتی و محیطی به طور کلی در 47 رتبه قرار گرفتند و فرصت اشتغال بیشتر در رتبه اول این عوامل قرار گرفت و خشکسالی و کمبود آب در منطقه هم جزو عوامل موثر قرار گرفت و بنظر می رسد بیکاری بیشتر در روستا، به عدم مدیریت مناسب در حوزه کشاورزی برمی گردد. در مجموع با توجه به فشار وارده به روستاییان در طی خشکسالی های اخیر در خصوص تامین آب مورد نیاز در قسمت کشاورزی و عدم سرمایه گذاری در خصوص مهار آب های سطحی و استخراج آب های زیرزمینی در مهاجرت تاثیر اصلی را داشته اند که پیشنهاد می شود در مدیریت و سرمایه گذاری در این زمینه بیشتر توجه شود.

  کلیدواژگان: آزمون فریدمن، چاراویماق، روستاییان، کشاورزی، مهاجرت
|
 • Vakil Heidari Sareban *, Shararhe Saeb Pages 365-380

  This paper aims to investigate the role of rural tourism on social security sense in the rural Areas in the Ardabil County. This study is descriptive - analytical in terms of research methods, practical in terms of nature and is a library and field kind of research in terms of the type of data collection. The tool used in measuring the questionnaire was made by the researcher. It can be said that studied population in this study consists of all villagers living in Sardabhe Dehstan, with using of simple random sampling and based Cochran formula, the appropriate amount for this research were selected which person 385. In addition, apposite of this smaple, for making equality at test and result, 385 of residing of villagers Dehstane lack tourism ‘Baleglou’ were selected as control group. The tool of measurement was made researcher questionnaire. The content and face validity of the instrument was specified after several times review and correction by the faculty of members at university and several expertise of administrative offices. The reliability analysis was conducted and Cronbach’s alpha values for the various sections of instrument were estimated to be between 0.80 and 0.83.The results of research by using of t test showed that there was a statistically significant positive relationship between variables of fincial security, job security, ethical security, civic security, reputation security, cultural security and emotional security and independent variable. Finally, based on the results analysis, some applied recommendations have been provided.

  Keywords: Social security, Rural Development. Rual Tourim, Social Development, Ardabil County
 • Seyed Mojtaba Mojaverian *, Roghayeh Zahedian Tejeneki, Seyed Ali Hosseini Yekani Pages 381-393
  Rice Mills are one of the oldest and most important agricultural conversion industries in Mazandaran province. Despite the large number of these units in Mazandaran province, so far little research has been done to measure their efficiency. The purpose of this study is to identify the factors affecting the efficiency of these units. To achieve the objectives of the study, 167 questionnaires were completed by random sampling from different cities of the Mazandaran province in 2018. The Tobit model was used to identify the factors affecting the performance of units. The results of Tobit model showed that the coefficients of potential unit capacity, the number of working days, the energy cost share of the costs, higher education than manager's diploma, manager's age, workers' training programs, advertising and city (Abbas Abad, Noshahr, Chalus and Tonekabon) variables, respectively 0.001, -0.003, -0.003, -0.06, -0.11 and -0.08 effect on efficiency. Among these, variables of paddy capacity, number of days of activity, advertising, share of energy costs and manager age have a significant effect on efficiency. The variables of manager's education (-0.04 uneducated), advertising (0.032) and location unit (-0.03) have the most impact on the efficiency of rice mills unit. Based on the results of this research, suggestions such as training courses, payment facilities and changing the status of traditional units to modern have been provided with all due regard.
  Keywords: Agricultural Conversion Industries, Rice, Tobit, Efficiency
 • Zoleikha Naderkhan *, Skandar Seidaiy Pages 395-407

  Creating industry in rural areas that have potential can be the best strategy for empowering rural areas. Industry is capable of developing rural areas through employment, income generation and welfare. Since the Angouran section has the largest lead and zinc mines in the Middle East, it has created the necessary conditions for the establishment of several companies in the region which excavate and process these metal materials. These companies are big industries and have created a lot of employment opportunities in the region. The purpose of this study is to evaluate the impacts of lead and zinc companies on the economic and social development of rural Angouran. To achieve this goal, descriptive-analytical method was used and the method of data collection was field work. The statistical population of the study is all of the rural heads of households in the Angouran region. The research tool is a questionnaire that consists of 300 questions and the data were analyzed using the SPSS software package. According to the results, these companies have a significant impact on increasing literacy, health and social welfare in the social dimension and increasing income and savings, creating new job opportunities and attracting urban capital in the economic dimensions of life. The negative consequences of these companies have been in the social dimension, i.e. decline of young people's interest in agriculture and decline of labor force in the agricultural sector. Its negative impacts in the economic dimension is increased consumerism of households and rising land prices.

  Keywords: rural industries, Lead, Zinc Companies, Rural Development, Angoran Division
 • Yousef Darvishi * Pages 409-425

  Implementation of the Rural Development Plan aimed at providing a platform for rural revitalization and social, economic, physical and environmental aspects and equity and appropriate facilities, would provide relative prosperity and quality of life for villagers. The purpose of this study is to evaluate the effects of rural development plans on the quality of life of rural households in Ardabil city. The research method used in this study is descriptive-analytical and the statistical population of this study includes all heads of households living in rural areas of Ardabil city (6881 households). Simple random sampling method was selected and evaluated. The validity of the questionnaire was confirmed by relevant experts and its reliability was confirmed by pre-test and Cronbach's alpha coefficient (0.74). Statistical analysis of research data was performed using statistical software package (SPSS) and statistical tests of factor analysis and correlation analysis. In order to evaluate the factors affecting the quality of rural life, 15 variables were tested in three components using factor analysis model. The results of factor analysis showed that 68.49% of the total variance was attributed to the social and economic dimension affecting the quality of life of the villagers. Credit and financial services, security against natural disasters, poverty alleviation and motivation for career development are the four main factors affecting the quality of life in the study area. The lines dedicated to the rural development plan should not only focus on the autopsy of the villages but also a different plans must be appended on the social, economic and environmental conditions of different villages appended to it.

  Keywords: Rural conductor plan, Quality of Life, Rural Households, Ardabil City
 • Karim Mohammadi, Mahnaz Mohammadzadeh Nasirabadi *, Tahereh Sharghi Pages 427-443

  Tourism is one of the most important activities that have played a special role in the economic development of some countries in recent decades. The expansion of tourism can lead to a fair distribution of income at the national level, especially in the countryside. This can also somewhat contribute to sustainable development in all parts of the country by filling the development gap between different regions of the country (especially in the villages). The purpose of this study is to identify factors affecting sustainable development of rural tourism in the Zorabad village in the eastern Alamut district of Qazvin. The statistical population of this study consists of 400 rural tourism activists. 112 individuals were selected using Cochran statistic and random sampling. In the present study, the main instrument for data collection was a questionnaire whose face validity was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.89). According to the results, five factors of rural potential, public participation, employment development, and governmental, cultural and social support for sustainable tourism development were identified.

  Keywords: sustainable development, Rural tourism, Zarabad Village
 • Neda Baniasadi *, Davoud Samari, Seyyed Jamal Farajollah Hosseini, Maryam Omidi Najafabadi Pages 445-462

  One of the solutions for agricultural development is the creation of conversion and complementary industries with the aim of preventing crop waste in agricultural development and rural entrepreneurship. Considering that one of the problems currently faced by date conversion and complementary industries in the Kerman province is the lack of innovation in these industries and the consequent lack of sufficient market share in the domestic and global markets has failed to contribute to employment and entrepreneurship for the region. For this purpose, the present study presents a focal strategy for development of conversion and complementary industries in the rural areas of Bam by using the SWOT method, survey and field studies. The results show that defense strategy (WT) is at the top of strategies in the development of conversion and complementary industries. Because of the region's high capacities, the threshold of innovation and creativity in the rural conversion sector needs to be revised and appropriate policies must be developed to address the constraints and use of existing rural and agricultural capabilities.

  Keywords: Marketing, Packaging, Processed Products, innovation management, Rural Development
 • Zahra Golzari, Farshid Eshraghi *, Ali Keramatzadeh Pages 463-474
  Today, one of the most important goals for all countries is to get productivity improvement and then achieve economic growth via improving productivity. The aim of this study is to measure total productivity factor and its determinants for soybean farms in the Gorgan County as one of the main soybean production regions in Iran. To this end, first, total factor productivity (TFP) index is calculated by using the Tornqvist index and then, the relationship between TFP and age, experience, education and membership in cooperatives is estimated by the regression approach. This study was done as a survey and data were gathered by using questionnaires from 60 soybean farmers. The results showed that the TFP index varies from 0.37 to 1.82. About 46% of the farms had productivity less than the mean average. Also, experience, education and membership in cooperation factors had a positive and significant effect on TFP. Thus, improving them can help increase soybean production.
  Keywords: Oil seeds, Tornqvist index, TFP
 • Mortea Alahyari, Abolfazl Tavassoli, MohammadReza Naghavi * Pages 475-487

  A research study with direct observational survey was used in order to study the factors influencing migration of villagers in the Charoymaq county – Iran. This study focused on the role of agriculture and the open-ended and closed-ended questionnaire technique were used. The sampling method used in this study was random cluster sampling and the total number of statistical samples used was chosen to be 200 according to Cochran's test.  After collecting data from the questionnaires, descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. According to the results of non-parametric tests to investigate the effect of differences in variables related to individual characteristics including age, sex, education and previous occupation of immigrants on migration status, it was found that all variables are significant. In other words, these factors have a significant effect on migration rate. The main reasons for migration of all the people surveyed were problems in the field of agriculture and labor difficulties and the lack of supportive aspects. On the other hand, although migration in men (53%) is higher than women (16.7%), percentage interest in migration among men (21.3%) is lower than women (41.7%). These results are due to the fact that hardships of life in the countryside and traditional life of agricultures are greater than in that of urban life as women feel. According to the results, the main reasons for migration of Charoymaq villagers to cities are unemployment and low income in villages (38.5%), lack of welfare, health and educational facilities (33.5%) and lack of land and sufficient capital for agriculture (10%). According to Friedman’s test, in order to assess the effect of each factor on immigration, regardless of classification in terms of economic, social, cultural, infrastructural, demographic and environmental factors, in general, they were ranked 47 and overall, more employment opportunities rank first. Moreover, among these factors, drought and water scarcity in the region have also been cited as important factors, and more unemployment in the village appears to be due to a lack of proper agricultural management. In general, due to the pressure on the villagers during the recent droughts to provide the required water in the agricultural sector and lack of investment in controlling surface waters and extracting groundwater has had a major impact on migration. It is suggested that more attention be paid to management and investment in this regard.

  Keywords: Agriculture, Charoymaq, Friedman Test, migration, Villagers