فهرست مطالب

تعاون و کشاورزی - سال نهم شماره 33 (بهار 1399)
 • سال نهم شماره 33 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهپر گراوندی*، فاطمه چشمه کبودی صفحات 1-14

  در پژوهش کیفی حاضر مزایا و چالش های راه اندازی طرح های تولیدی کشاورزی از نظر اعضای تعاونی دانشجویی بررسی شد. به این منظور، 40 نفر از اعضای مشارکت کننده در طرح  های تولیدی تعاونی 4802 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد این تعاونی ها برای اعضای خود مزایایی همچون ارتقای مهارت ها و توانایی های عملی؛ تضمین نسبی منابع درآمدی در آینده؛ افزایش اعتمادبه نفس، روحیه استقلال و خودکارآمدی؛ افزایش حس همکاری و مشارکت؛ ایجاد هم افزایی؛ فرصت اجرایی شدن مطالب نظری؛ آشنایی با ایده های جدید و بروز خلاقیت و نوآوری به همراه داشته اند. ازسوی دیگر، اعضای این تعاونی در طرح های خود با چالش هایی مانند ایجاد تداخل در برنامه های درسی و افت تحصیلی؛ عدم همکاری ارگان های مختلف؛ عدم تامین منافع مالی دانشجو؛ مشکل فروش و بازاریابی؛ احتمال شکست و سرخوردگی در دانشجو؛ در دسترس نبودن امکانات و تجهیزات و فشار بر دانشجویان رو به رو شده اند. درنهایت، مزایا و چالش های شناسایی شده، با استفاده از روش ماتریس مقایسات زوجی رتبه بندی شدند و پیشنهادهایی برای تقویت مزایا و کاهش چالش ها به برنامه ریزان و مسیولان مربوطه ارایه گردید.

  کلیدواژگان: تعاونی دانشجویی، چالش های تعاونی دانشجویی، مزایای تعاونی دانشجویی، کارآفرینی
 • مرتضی مرادی*، رابعه زندی پاک، سمیرا قزوینه صفحات 15-59

  با بهره گیری از سبک رهبری تحول گرا در شرکت های تعاونی و خصوصی می توان باعث حفظ و توسعه یک سیستم کنترل، که خلاقیت و نوآوری را از طریق اندازه گیری عملکرد مناسب و سیستم پاداش دهی ارزش گذاری می کند، شد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و سیستم کنترل مدیریت در عملکرد مدیریتی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. برای آزمون فرضیات از یک پرسش نامه با 29 سوال در قالب طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مجموعه مدیران و سرپرستان شرکت های تعاونی و خصوصی فعال واقع در شهرستان ملایر در استان همدان در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به تعداد 100 نفر بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که پایایی  آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. برای بررسی اعتبار سازه، با به کارگیری نرم افزار لیزرل، از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سبل استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری تحول گرا و سه مسیر طراحی سیستم های کنترل مدیریت می توانند در عملکرد مدیریتی به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر مثبت و معنا دار بگذارند. همچنین سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، سیستم پاداش و دامنه وسیع اطلاعات حسابداری نقش متغیر میانجی را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: رهبری تحولگرا، سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، سیستم پاداش، دامنه وسیع اطلاعات حسابداری، عملکرد مدیریتی
 • حسین فتحی، حکیمه نیکی اسفهلان*، صمد عالی، هوشنگ تقی زاده صفحات 61-88

  تداوم حیات سازمان ها در گرو همکاری با یکدیگر است؛ ازاین رو، شبکه سازی یکی از گزینه های پیش روی سازمان ها در عصر حاضر به شمار می آید. پژوهش حاضر با این رویکرد، نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی ها را با بهره گیری از مدل ثورنتون و همکاران بررسی کرد. این پژوهش از حیث روش، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی تعاونی های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و فرش دستباف استان آذربایجان شرقی به تعداد 1651 واحد تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 313 واحد به دست آمد. نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی انجام گرفت که نوع تعاونی ها به عنوان ملاک طبقه در نظر گرفته شد. داده ها با بهره گیری از  پرسش نامه گرد آوری شد که روایی آن با توجه به استانداردبودن، مورد تایید بود و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد رفتارهای شبکه محور در ابعاد عملکرد تعاونی ها شامل اثربخشی پرتفوی ارتباطات شرکت و سودآوری تاثیر معناداری دارند. همچنین این رفتارها بر رفتارهای ارتباط محور تاثیر مثبت داشتند، اما بر رفتارهای بازارمحور تاثیر معناداری نداشتند.

  کلیدواژگان: رفتارهای شبکه محور، عملکرد شرکت ها، تعاونی های تولیدی(صنعتی و کشاورزی)استان آذربایجان شرقی
 • مهین دولتی، میرزاحسن حسینی*، حسین وظیفه دوست، جمشید عدالتیان شهریاری صفحات 89-122

  رشد پیچیدگی در سازمان و تغییرات روزافزون در فعالیت و عملکرد شرکت های تعاونی خدمات محور، توجه به اجرای مناسب مدیریت فرایند کسب وکار در این شرکت ها را به امری مهم بدل کرده است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و روش مورد استفاده به شیوه کیفی و با رویکرد فراترکیب بود که در زمره پارادایم تفسیرگرایی محسوب می شود. این تحقیق با نمونه اولیه ای مشتمل بر113 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های علمی از سال 2010 تا 2020 استخراج شدند و پس از غربال گری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا و روش شناسی پژوهش ها،40 مطالعه به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند و نتایج و یافته های آنها با استفاده از نرم افزار کیفی مکس کیودا با هم ترکیب شدند. نتایج فراترکیب اولیه منجر به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شامل 7 مقوله اصلی، 21 مفهوم و 74 شاخص شد. در مرحله بعد، از طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان شرکت های تعاونی خدماتی، نتایج حاصل از این روش با هدف ارزیابی اعتبار مقوله های استخراجی، مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت و در نتیجه ژرف نگری و مطالعه متون مرتبط با این شاخص ها، مدل جامع نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد مقولات اصلی شامل طراحی و معماری فرایند، مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ، سبک مدیریت، سبک رهبری و سازمان و 21 مفهوم بود که درنهایت، در3 سطح خرد، میانی و کلان تبیین شد.

  کلیدواژگان: مدیریت فرآیند کسب و کار، شرکت های تعاونی، عوامل کلیدی موفقیت، فراترکیب
 • افشین بزی، سامره شجاعی*، علیرضا اسفندیاری مقدم، روح الله سمیعی صفحات 123-153

  بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیک در پویایی اقتصاد به ویژه در برنامه ریزی و اجرای فرایندهای صادرات، به عنوان یکی از اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی، اهمیت مهمی دارد. برهمین اساس، شناسایی و تحلیل شاخص های راهبردی مدل تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر، فهرستی از 32 شاخص  راهبردی موثر بر آینده تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی به دست آمد، سپس پرسش نامه ای با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری (ماتریس تاثیر متقابل)، طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 14 نفر از خبرگان و اجماع نظر آنان درباره تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هرکدام از عوامل با استفاده از نرم افزار MicMac ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد که 12 شاخص تقویت فناوری های امنیت اطلاعات؛ توسعه فناوری های مخابراتی و زیرساختی؛ تطبیق پذیری نسبت به تغییرات فناوری؛ آموزش عمومی مهارت های تجارت الکترونیک؛ توسعه بانکداری و اقتصاد الکترونیک؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان؛ تسهیل سازی قوانین مالیاتی و گمرکی؛ شفافیت قانون تجارت الکترونیک؛ مدیریت ریسک و گرایش استراتژیک؛ انعطاف پذیری فرایند صادرات؛ بهبود روابط تجاری و بازرگانی؛ و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بیشترین تاثیر را در آینده صادرات محصولات کشاورزی با تاکید بر تجارت الکترونیک دارند.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، صادرات کشاورزی، کارآفرینی روستایی، تحلیل ساختاری، اقتصاد مقاومتی
 • مجتبی پالوج*، میلاد جودی دمیرچی صفحات 155-185
  امروزه یکی از راهکارهای پیش روی شرکت ها برای دستیابی به کارکردهای همکاری، مانند تبادل دانش و اشتراک اطلاعات، بهره گیری از راهبرد های ادغام و اکتساب است. شرکت های تعاونی کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای دستیابی به چنین کارکردهایی باید راهبرد های ادغام و اکتساب را به کار گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناسب ترین راهبرد ادغام و اکتساب به منظور بهبود همکاری تعاونی های کشاورزی از نظر کارشناسان انجام گرفت. برای شناسایی و اولویت بندی راهبرد های ادغام و اکتساب از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. 16 نفر از صاحب نظران اجرایی و دانشگاهی فعال در حوزه تعاون به صورت هدفمند انتخاب شدند و نظر آنان در قالب پرسش نامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از میان 6 معیار مورد بررسی برای انتخاب راهبرد ادغام و اکتساب، معیار شناسایی نیازهای بازار دارای اولویت اول بود. همچنین، برمبنای ترکیبی از معیارهای مورد نظر، راهبرد ادغام و اکتساب افقی در اولویت اول و راهبرد ادغام و اکتساب مختلط در اولویت آخر قرار گرفت.
  کلیدواژگان: استراتژیهای ادغام و اکتساب، کارکردهای همکاری، تعاونی های کشاورزی
 • میلاد رضائی، مجتبی صداقتی فرد*، حبیب کریمیان صفحات 187-213
  ازآنجاکه نقش نخبگان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کلان اهمیت دارد، این پژوهش به بررسی اثرگذاری مولفه های مدیریتی (سیستمی، محیطی_ فردی، عملی_عملیاتی، روان شناختی) در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی پرداخت. جامعه آماری تحقیق را مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به روش سیستماتیک تعداد 160 نفر از میان آنها انتخاب شدند. برای تایید یا رد فرضیات تحقیق از آزمون های آماری مناسب در محیط نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی، نتایج پژوهش نشان داد که هر چهار عامل محیطی، روان شناختی، سیستمی و عملیاتی به ترتیب، تاثیری معنادار در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی دارند. در پایان، پیشنهادهایی برای کمک به پژوهش های آتی ارایه شد.
  کلیدواژگان: نخبگان، آسیب شناسی، تصمیم سازی، ناکامی، موفقیت
 • سمیرا جیحونی، فاطمه قربانی پیرعلیدهی، محمدکریم معتمد* صفحات 215-231

  استان همدان با امکانات فراوان، شرایط مناسبی برای پرورش دام گوشتی در کشور دارد و نقش تعاونی ها در موفقیت این صنعت در این استان می تواند در سطح ملی اثربخش باشد. برهمین اساس، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان در ارتقای توانمندی اقتصادی و فنی دامداران عضو تعاونی انجام گرفت. این تحقیق از نظر رویکرد کلی، کمی و ازنظر شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی و علی مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه دامداران عضو و غیرعضو تعاونی های پرورش دهندگان گوساله پرواری استان همدان (9424 نفر) بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش طبقه ای تصادفی، از هر دو گروه 150 نفر، به عنوان نمونه، بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر 15 نفر از متخصصان و پایایی آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 80/0) تایید شد. نتایج نشان داد که سن، سطح تحصیلات و ظرفیت دامداری با عضویت در شرکت های تعاونی دامداران رابطه معنی داری دارند. همچنین علی رغم سابقه عضویت بالا، اکثر اعضا از شرکت تعاونی خود ناراضی هستند، درحالی که نتایج نشان داد عضویت در شرکت های تعاونی موجب افزایش تولید گوشت قرمز و افزایش دانش فنی اعضا شده است.

  کلیدواژگان: شرکت تعاونی پرورش دهندگان گوساله ی پرواری، بهبود شرایط اقتصادی، توانمندسازی، بهبود دانش فنی
|
 • Shahpar Geravandi *, Fatemeh Cheshmehkabudi Pages 1-14

  This qualitative study sought for investigating the challenge and benefits of lunching agricultural production projects from the view of members' cooperative 4802, faculty Agriculture at Razi University. 40 participants of member cooperatives' 4802 have selected by criterion sampling. Semi-structured interviews was used to gathering data and after that the data analyzed by content analysis. Based on the finding, members' cooperative 4802 have faced different challenges such as: interfering with the curriculum and student dropout, failure to cooperate with different Organs, Failure to provide student financial benefits, difficulty in selling and marketing, failure of student frustration, lack of facilities and equipment, and pressure on the student. Furthermore, participant believe that this cooperative has bring benefits like; enhancing students' practical skills and abilities, reliability of future income sources, increased self-confidence, mood of independence, synergy, opportunity for implementation of theoretical knowledge, familiarity with new idea and emergence of creativity and innovation. Finally, all of benefits & challenges have ranked by Paired Comparison Matrix. Also some recommendations have suggested for planners & decision makers.

  Keywords: Student Cooperative, Benefits of cooperatives, Challenges of cooperative, Entrepreneurship
 • Morteza Moradi *, Rabeah Zandipak, Samira Ghazvineh Pages 15-59

  Utilizing transformational leadership style in co-operatives and in the private sector can help maintain and develop a control system that values ​​creativity and innovation through the measurement of appropriate performance and reward systems. The purpose of the present study is to investigate the impact of transformational leadership style and management control system on managerial performance. The purpose of this study is applied, in terms of nature and method, descriptive-correlational. To test the hypotheses, a questionnaire consisting of 29 questions based on the 7-point Likert scale was used. The statistical population of the study consists of 100 managers and supervisors of cooperative and private companies active in Malayer city in Hamadan province in three sectors: services, agriculture and industry and mining. The sample size was 79 people, which was selected based on Cochran formula by relative stratified method and by using SPSS software, Cronbach's alpha coefficient was calculated and confirmatory factor analysis was used to evaluate the construct validity using Lisrel software. Data were analyzed using path analysis model and Sobel test was used to analyze the mediator variable. The results showed that transformational leadership and three ways of designing management control systems can have a positive and significant effect on management performance directly and indirectly. To investigate the role of mediator variable, the Sabell test method was used, which showed that the comprehensive performance measurement system, reward system and BSA system play the mediator role in relation to other variables.

  Keywords: Transformational-leadership style, Comprehensive performance measurement system, Reward System, Broad-scope accounting information, Managerial performance
 • Hosein Fathi, Hakimeh Niky Esfahlan *, Samd Aali, Hoshang Taghizadeh Pages 61-88

  Nowadays the business  environment of organizations is so tribulent which their existence is relates to their cooperation .In this situation the networking is one of the alternatives to face this situation. The present research has been done by the goal of explaining the functional effects of network-driven behaviors cooperativws of East Azarbaijan provience. The research method is of descriptive-analytical regarding the type and applied research regardint the goal . The statistical population of the study consisted of all manufacturing cooperatives including the industrial ,carpet and producting cooperatives  in East Azarbaijan province with 1651 units. The sample size is 313 units which were drawn based on Morgan's . The sampling method was classified . The instrument used in this study was questioner which its vaidity was approved due to using  standardized one and its  reliability was tested through Cronbach's alpha coefficient . Structural equation modeling using Amos software was used to analyze the data. The results showed that network-driven behaviors effect the cooperatives performance and on relationship oriented behaviors but they do not effect market-oriented behaviors including competitor-driven behaviors and customer-centric behaviors..

  Keywords: Network - based behaviors_companies ' performance_productive (industrial_agricultural co - operatives)in East Azerbaijan Province
 • Mahin Dolati, Mirzahasan Hosseini *, Hossein Vazifehdust, Jamshid Edalatian- Shahriari Pages 89-122

  The growth of complexity in the organization and the increasing changes in the activity and performance of cooperative company’s service-oriented, it is important to pay attention to the proper implementation of business process management in the relevant companies.The purpose of study is to design a model of critical success factors in implementation of BPM. The current research is a fundamental in terms of purpose and the used method is qualitative and using meta-synthesis approach that its part of the paradigm of interpretiveism. The study is consisting of 113 sample of related studies that was extracted from databases Emerald، Science Direct ،SID،Sage، Springer، Magiran ،Scholar google، Iran.doc & noormags during 2010 to 2020.After screening the relevant studies in terms of title, abstract, content and research methodology, 40 studies were selected by judging sampling, and their results and findings were combined using Maxqda quality software. Initial meta-synthesis results to identify key success factors include7main categories, 21 concepts and 74 index.In the next step, through interviews with managers and experts of service cooperatives company, the results were analyzed and verified with the aim of evaluating the validity of extractive categories, and according to the evaluation of texts related to these indicators, the final comprehensive model was enumerated. The research findings showed that the main categories were including of process architecture design, human resource management, strategic planning, culture, management style, leadership style and organization in the field of BPM implementation and 21 concepts that finally, it was explained in 3 categories: Micro,Meso and Macro level.
   

  Keywords: Business Process Management, Cooperative Companies, KeySuccess Factors, Meta-synthesis
 • Afshin Bazi, Samereh Shojaee *, Alireza Isfandyari Moghaddam, Roohalla Samiee Pages 123-153

  The use of e-commerce technology is important in the dynamics of the economy, especially in planning and implementing export processes, as one of the goals of achieving a resilient economy. Accordingly, identifying and analyzing the strategic indicators of the e-commerce model in the export of agricultural products and rural entrepreneurship development has been the main goal of the present study. After conducting library studies and reviewing credible documents and sources, a list of 32 strategic indicators affecting the future of e-commerce in the field of agricultural exports and rural entrepreneurship development was obtained, followed by a questionnaire using The structural analysis method (interaction effect matrix) was designed and evaluated by forming a panel of 14 experts and their consensus on the effectiveness and effectiveness of each factor using MicMac software. The findings showed that 12 indicators of strengthening information security technologies; Development of telecommunication and infrastructure technologies; Adaptability to technological change; General e-commerce skills training; Development of banking and e-economy; Development of students' economics; Facilitate tax and customs laws; Transparency of e-commerce law; Risk management and strategic orientation; Flexibility of the export process; Improving trade and commerce; And the development of conversion and complementary industries has the greatest impact on the future of agricultural exports, with an emphasis on e-commerce.

  Keywords: e-commerce, Agricultural Exports, Rural Entrepreneurship, structural analysis, resistance economics
 • Mojtaba Palouj *, Milad Joodi Damirchi Pages 155-185
  Nowadays, one of the solutions for companies to achieve collaboration functions, such as knowledge exchange and information sharing, is to take advantage of Mergers and Acquisitions (M & A) strategies.  Agricultural Cooperatives are no exception to this, and in order to achieve such functions, they should use M & A strategies. In this regard, the current study aimed to identify the most appropriate Mergers and Acquisitions (M&A) strategy for collaboration of Agricultural Cooperatives from the viewpoint of experts. A multi-criteria decision-making approach based on Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to prioritize M & A strategies. 16 executive and collegiate experts in the field of cooperation were purposefully selected and their opinions were gathered through questionnaire. The results revealed that among the six considered criteria for the selection of M & A strategies, the criterion of "identifying market needs" was the first priority. Also, the horizontal and conglomerate M & A strategies were in the first and last priority, respectively, based on the overall criterion.
  Keywords: Mergers, Acquisitions Strategies, Collaboration Functions, Agricultural Cooperatives
 • Milad Rezaee, Mojtaba Sedaghatifard *, Habib Karimian Pages 187-213
  Since the role of elites in correcting, controlling, and cleaning the specific macro, in this way used as a guiding manager of the management component (system, environmental-cultural, special-exploitation, psycho-identification) in the implementation and failure of deputies in management and management, managerial features. A statistical population referring to the CEO of Cooperative, Labor, and Organizational Welfare who can select 160 people from other users using different sampling. You can use SPSS and Lisrel financial services licenses to confirm or deny the assumptions. Using descriptive and inferential statistics, the judge's research and interpretation of all four environmental-legal, psychological, systemic, and consulting factors, respectively, have a special impact on services and the failure of elites in managing and using political and social systems. Finally, suggestions for future research provided.
  Keywords: Elite, Pathology, Decision Making, Failure, Success
 • Samira Jeyhouni, Fatemeh Ghorbani Piralidehi, Mohammad Motamed * Pages 215-231

  Cooperatives in the different economic, social and service sectors act as intermediaries between the government and the people and on creating and improving the spaces mentioned of businessare impressive. Hamadan province whit plenty of possibilities, has good conditions for breeding meat in the country and role of cooperatives in the success of this industry in the province can be effective nationally. This research was aimed at appraisal of fattened calf breeders' cooperative role of Hamedan province in enhancing capability (economic and technical) of cooperative ranchers. This study in terms of overall approach is quantitative andin terms of data collection and analysis is descriptive and causal. The study population consisted of member and non-member of fattened calf breeders' cooperativein Hamadan province (n = 9424) that using Cochran formula and randomized stratified sampling method from both groups 150 individuals were examined.The tool for gathering data was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by the opinion of 15 experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.80 value). The results showed that age, level of education and livestock capacity havesignificant relationship with membership in livestock cooperatives. Also in spite of their high membership background, most members are dissatisfied with their cooperative, while the results showed that membership in cooperatives has increased red meat production and member technical knowledge.

  Keywords: fattened calf breeders' cooperative companies, improvement of economic conditions, Empowerment, improvement of technical knowledge