فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 12، اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهنام مرادی، امیر برخورداری*، اکبر برخورداری، حمزه قیسوندی، مهشید عسگری صفحات 1-16
  مقدمه

  استعداد حادثه پذیری کارکنان به عنوان یک صفت ذاتی و یکپارچه در بروز حوادث شغلی شناخته می شود، لذا شناخت عوامل موثر بر آن می تواند در جلوگیری از حوادث شغلی موثر باشد. مطالعه حاضر باهدف بررسی تاثیر مرکز کنترل کاری و سلامت عمومی بر استعداد حادثه پذیری با توجه به نقش میانجی عدم توازن تلاش- پاداش صورت گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش به صورت مقطعی- تحلیلی از طریق الگو یابی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی در سال 1397 انجام شد. حجم نمونه شامل 225 نفر از کارکنان حادثه دیده کارخانه ذوب آهن اصفهان بود. ارزیابی الگوی پیشنهادی بر اساس نرم افزار SMARTPLS3 و SPSS23 انجام گرفت.

  یافته ها

   یافته های به دست آمده نشان دهنده برازش مناسب مدل های اندازه گیری و ساختاری بود. همچنین یافته ها نشان داد که به جز فرضیه تاثیر سلامت عمومی بر استعداد حادثه پذیری تمامی فرضیات تحقیق معنی دار بودند.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد با کنترل استرس های محیط کار ازجمله برقراری توازن تلاش- پاداش می توان استعداد حادثه پذیری را کاهش داد. همچنین با بررسی سلامت عمومی و مرکز کنترل افراد به منظور جلوگیری از حوادث شغلی در غربالگری بدو استخدام می توان افراد با کنترل درونی برای مشاغل پراسترس انتخاب گردند

  کلیدواژگان: استعداد حادثه پذیری، عدم توازن تلاش- پاداش، مرکز کنترل کاری، سلامت عمومی
 • حدیثه ربیعی، حسین اکبری، نیلوفر داودی، عباس بهرامی* صفحات 17-26
  مقدمه

  بیماری های شغلی هزینه های فراوانی برای سازمان ها دارد، ازاین رو شناسایی آن ها لازم است. مطالعه حاضر باهدف بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای و عوامل موثر آن طی چهار سال گذشته در یک صنعت فولاد در شهر کاشان انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه طولی حاضر در صنعت فولاد در سال 1397 انجام شد. به منظور بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای در این صنعت پرونده های معاینات شغلی سالیانه طی 4 سال گذشته از سال 1394 تا 1397 موردبررسی قرار گرفت. فشارخون، قند خون، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، بررسی عملکرد سیستم تنفسی و آنزیم های کبدی بررسی شدند. نتایج پرونده های پزشکی با نرم افزار SPSS21 تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی، سابقه کاری و شاخص توده بدنی افراد به ترتیب 19/38 سال، 45/9 سال و 58/27 بود. نتایج مطالعه  نشان داد شایع ترین بیماری افت شنوایی بود. ابتلا به قند و کلسترول بالا طی این چهار سال افزایش چشمگیری داشته است. همچنین تنها میزان آنزیم AST و ALT در سال 94 بین افراد روزکار و نوبت کار اختلاف معنی داری نشان داد (05/0 <P).

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهد که برخی بیماری ها به دلیل عدم توجه به کنترل های بهداشتی و همچنین ماهیت کاری شیوع بالاتری داشتند. همچنین نتایج این مطالعه می تواند برای بهبود شرایط شغلی و انتخاب اقدامات کنترلی مناسب بیماری های شغلی کمک کند.

  کلیدواژگان: بیماری های شغلی، شنوایی سنجی، صنعت فولاد، نوبت کاری
 • محمدباقر عبدالهی*، محمدجواد جعفری، داوود پناهی، علیرضا رحمتی صفحات 27-37
  مقدمه

  یکی از فاکتورهای بزرگی که در سلامت و بهره وری شاغلین در صنایع تاثیر می گذارد، کیفیت هوای محیط های کاری می باشد. تصفیه آلاینده های خروجی از صنایع ضروری است. یکی از این آلاینده ها، گاز آمونیاک است که پالایش این گاز ازنقطه نظر اقتصادی و محیط زیست بسیار حایز اهمیت است. لذا این مطالعه باهدف بررسی تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده انجام پذیرفت.

  روش بررسی

  در این تحقیق جریان هوا توسط هواکش دور متغیر و فشار آب از طریق الکتروپمپ طبقاتی تامین شد. میزان حذف آمونیاک از جریان هوا توسط یک برج اسپری با تغییر فشار آب، تراکم گاز ورودی و تعداد نازل ها موردبررسی قرار گرفت. به همین منظور در تراکم ورودی متفاوت، فشار مایع متفاوت و نازل متفاوت با مایع شستشو دهنده آب به همراه اسیدسولفوریک 01/0 مولار به عنوان مایع شستشو دهنده انجام شد.

  یافته ها

  افزایش تعداد نازل ها از یک به سه تاثیر معنی داری در حذف آمونیاک دارد (021/0-Value=P). همچنین افزایش تراکم گاز آمونیاک ورودی از 1/24 به 68 قسمت در میلیون سبب کاهش معنی دار کارایی حذف می گرد (-058/0Value=P). افزایش فشار مایع پاشنده از 9 بار به 12 بار نیز افزایش معنی داری در حذف گاز آمونیاک از خروجی برج اسپری دارد (025/0-Value=P).

  نتیجه گیری

  افزایش تعداد نازل، افزایش فشار مایع پاشنده و کاهش تراکم گاز ورودی گاز آمونیاک سبب افزایش کارایی حذف می گردد.

  کلیدواژگان: برج پاشنده، تعداد نازل، کارایی حذف، فشار مایع شستشو دهنده
 • فاطمه جواهرفروش زاده، لاله قراچه* صفحات 38-45
  مقدمه

  فرسودگی شغلی بر سلامت جسمی و روحی اثرگذار بوده و به عنوان پیامد نهایی شغلی در بسیاری از مشاغل مشاهده می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی در پرسنل شاغل در بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب بیمارستان گلستان اهواز می باشد.

  روش کار

  این مطالعه، از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جمعیت مورد مطالعه، بصورت سرشماری و شامل تمامی پرسنل شاغل (280نفر) در بیمارستان گلستان اهواز می باشند. افراد مورد مطالعه از بین پرسنل دارای حداقل یکسال سابقه فعالیت شغلی پیوسته با شیفت ثابت در در دو گروه شیفت کار و روزکار در سال 1398 انتخاب شدند.

  یافته ها

  فرسودگی شغلی در شیفت های ثابت صبح 3/14% (40نفر) و در شیفت های در گردش 7/85% (240نفر) می باشد. میزان ابعاد فرسودگی شغلی پرسنل در سطح بالا در بعد خستگی عاطفی 7/60 % (170نفر) و بعد شخصیت زدایی 6/78% (220نفر) و در بعد موفقیت شخصی 4/46% (130نفر) بود. بین شیفت کاری با بعد خستگی عاطفی (01/0<P) و با احساس شخصیت زدایی (01/0<P) رابطه وجود
  دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود سطوح مختلف فرسودگی شغلی پیشنهاد می گردد مدیران نظام سلامت ترتیبی اتخاذ نمایند که نیازسنجی به منظور افزایش امکانات انجام شود، نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی در بخش های درمانی بررسی و در صورت امکان حداقل امنیت شغلی برای پرسنل و پرستاران فراهم شود.

  کلیدواژگان: نوبت کاری، فرسودگی شغلی، پرسش نامه مسلش
 • علی محمد قانع عز آبادی، فهیمه دهقانی*، احمد زندوانیان صفحات 46-57
  مقدمه

  یکی از مهم ترین اهداف سازمان ها که کارکنان و مدیران در ایجاد آن نقش محوری دارند، ارتقاء سطح بهره وری است. ازاین رو بررسی عوامل موثری که می تواند باعث ارتقاء بهره وری شود، دارای اهمیت است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش واسطه ای وجدان کاری در رابطه بین هوش معنوی و بهره وری کارکنان صورت پذیرفت.

  روش بررسی

  طرح پژوهش در این مطالعه مقطعی- همبستگی بود. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 248 نفر از کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر یزد (8 مدیر، 60 معاون و 180 کارمند) بودند که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، از پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (2008)، پرسشنامه وجدان کاری بریک و مانت (1991) و پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت (1983) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش همبستگی مبتنی بر رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS ویرایش 24 انجام گرفت.

  یافته ها

   نتایج تحلیل مدل نشان داد که مدل دارای برازش مناسبی است و اثر مستقیم هوش معنوی بر وجدان کاری (58/0) و اثر مستقیم وجدان کاری بر بهره وری (51/0) مثبت و معنی دار بود اما اثر مستقیم هوش معنوی بر بهره وری معنی دار نبود که از مدل حذف شد. همچنین نتیجه آزمون بوت استراپ نشان داد هوش معنوی با نقش واسطه ای وجدان کاری دارای اثر غیرمستقیمی بر بهره روی می باشد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گیری کرد که مدیران سازمان ها از طریق تقویت هوش معنوی کارکنان خود می توانند وجدان کاری آنان را افزایش داده و در نهایت به بهره وری بیشتر دست یابند.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، وجدان کاری، بهره وری
 • زینب السادات نظام الدینی، بهنوش جعفری*، سید امین جزایری صفحات 58-69
  مقدمه

  مطالعات انجام شده درزمینه حوادث صنعتی نشان داده است که خطای انسانی مهم ترین و اصلی ترین نقش را در بروز حوادث دارد. به طوری که طبق بررسی های صورت گرفته 60 الی 90 درصد حوادث درنتیجه مستقیم خطاها و اشتباهات انسانی به وقوع می پیوندند. بنابراین در این پژوهش خطاهای انسانی اپراتورهای جرثقیل های سقفی صنعت فولاد به روش ارزیابی و کاهش خطای انسانی شناسایی و آنالیز گردید.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در اپراتورهای جرثقیل های سقفی یکی از صنایع فولاد خوزستان طی مدت 5 ماه موردبررسی قرار گرفت. در این مطالعه وظایف اپراتورهای 18 جرثقیل سقفی کابین دار و کنترلی موجود در شرکت به روش HTA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و سپس با به کارگیری روش HEART احتمال خطای انسانی برای هر وظیفه به صورت کمی محاسبه گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از مهم ترین عوامل موثر در بروز خطای انسانی در هر دو نوع جرثقیل های سقفی کابین دار و کنترلی می توان به عدم درک ریسک، شرایط روحی و جسمانی نامناسب اپراتورها و مختل شدن چرخه ی طبیعی خواب اشاره کرد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری نمود که روش HEART در رتبه بندی وظایف ازنظر بزرگی احتمال خطا موفق بوده است. به منظور کاهش خطای انسانی، بهبود عملکرد کارکنان و جلوگیری از بروز خطای ناشی از عوامل انسانی، راهکارهای کنترلی مانند تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعمل های کاری مناسب، بهبود کیفیت آموزش کارکنان، رعایت قوانین و مقررات، نوبت های کاری منظم و تدوین برنامه هایی جهت کاهش استرس احتمال بروز خطا و... پیشنهاد می شود

  کلیدواژگان: خطای انسانی، HEART، جرثقیل های سقفی، صنعت فولاد
 • کاظم سروستانی، محمد سالم* صفحات 70-80
  مقدمه

  به علت استفاده از تجهیزات الکتریکی متعدد، همه ساله حوادث متعددی در بیمارستان ها رخ می دهد که هزینه های گزافی به فرد و سازمان تحمیل می کنند. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک برق یکی از بیمارستان های تحت نظر دانشگاه بقیه الله با استفاده از روش ETBA است.

  مواد و روش ها

  کلیه پریزها، کلیدها، دستگاه های ثابت و سیار و تابلوهای ثابت از نظر داشتن یا نداشتن سیستم ارت و سالم یا معیوب بودن از نظر ظاهری بررسی شدند. این کار با استفاده از ولت متر و یک لامپ ساده که به آن دو سیم نیم متری متصل بود انجام گردید. کلیه دستگاه ها و تابلوها از نظر وجود رله حفاظ جان بررسی شدند. برای هر یک از تجهیزات و ایستگاه های کاری، کاربرگ ETBA تکمیل گردید. موانع موجود شناسایی و عدد ریسک اولیه محاسبه شد. برای هر تجهیز یا ایستگاه کاری که سطح ریسک بالاتر از حد مجاز داشت، موانع و راهکارهایی پیشنهاد و مجددا ریسک ثانویه محاسبه شد.

  یافته ها

   برای 71 دستگاه و ایستگاه کاری کاربرگ ETBA تکمیل و ریسک اولیه و ثانویه محاسبه گردید. بررسی ها مشخص نمود که کلیه بخش های ساختمان اصلی و سازه ریاست از وضعیت ارت مناسبی برخودار نیستند. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک تجهیزات و ایستگاه ها با روش ETBA مشخص نمود که 97 درصد تجهیزات سطح ریسک قابل قبولی ندارند. 52 درصد دارای ریسک غیرقابل قبول، 45 درصد دارای ریسک نامطلوب و تنها 3 درصد دارای ریسک قابل قبول هستند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه می تواند به اولویت بندی تخصیص منابع درجهت برطرف نمودن نقص های بیمارستان و کاهش ریسک حوادث به سطح قابل قبولی استفاده گردد

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، بیمارستان نجمیه، انرژی الکتریکی، موانع، ET، BA
 • جواد کرمی* صفحات 81-93
  مقدمه

  انرژی های نو مانند انرژی بادی و خورشیدی به دلیل تهدیدات کمتر برای محیط زیست و سلامتی انسان، امروزه مورد توجه مجامع علمی، تحقیقاتی و صنعتی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی از تکنیک تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA) جهت شناسایی و ارزیابی مخاطرات کلیه ی واحدهای پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد در نیمه دوم سال 1398 استفاده گردید. تیم مدیریت HSE، مخاطرات هر واحد را به تفکیک شناسایی و ریسک ها را ارزیابی نمودند. کلیه ریسک ها پس از شناسایی براساس رویکرد RPN که حاصل ضرب سه مولفه ی احتمال وقوع (Occurance)،  میزان شدت (Severity) و احتمال کشف (Detectability)  است، اولویت بندی شدند و اقدامات کنترلی نیز پیشنهاد گردید.

  یافته ها

  دامنه اعداد اولویت ریسک از 18=RPN مربوط به کار تکراری در عملیات بازرسی ابعادی تا 180=RPN مربوط به نشت جریان برق بود. در بین ریسک ها سه ریسک بالقوه شامل نشت جریان برق با 180=RPN، استنشاق مواد سمی با 162=RPN و سقوط از ارتفاع با 150=RPN دارای عدد اولویت ریسک بالاتری بودند و سایر ریسک ها در رتبه های بعدی اولویت ریسک قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از تکنیک FMEA برای شناسایی و ارزیابی ریسک های شغلی در محیط های پژوهشی و تولیدی انرژی های نو نیز مناسب بوده و منجر به شناسایی، ارزیابی و طبقه بندی ریسک ها در سطوح مختلف می گردد که به تیم HSE کمک خواهدکرد تا با ارایه راهکارهای کنترلی با اولویت ریسک های غیر قابل قبول به حذف یا کاهش سطح ریسک های مجموعه اقدام کنند.

  کلیدواژگان: ارزیابی مخاطرات، هوا خورشید، FMEA
|
 • Behnam Moradi, Amir Barkhordari*, Akbar Barkhordari, Hamzeh Gheysvandi, Mahshid Asgari Pages 1-16
  Introduction

  Workers' accident-proneness is considered as an inherent and coherent feature in incidence of occupational accidents. Therefore, recognizing its determinants could be effective in preventing such accidents. This study aimed to investigate the effect of work locus of control and general health on accident-proneness with the regard to the mediating role of effort-reward imbalance.

  Methods

  This analytical and cross-sectional research was conducted in 2018 using structural equation modeling (SEM) with partial least square approach. In total, 225 employees with a history of occupational accidents in  Esfahan Steel Company were selected. Data analysis was performed using SPSS-23 and SMARTPLS3.

  Results

  The obtained results indicated that the measurement and structural models were fitted. In addition, results demonstrated that all assumptions of the research were significant with the exception of the general health effect on accident proneness. 

  Conclusion

  The results of this study showed that by controlling the work environment stressors, such as balancing effort-reward, could reduce the  accident- proneness. In addition, by checking the general health and work locus of control  to prevent the occupational accidents in the sieving process, people with internal control should be selected for stressful occupations.

  Keywords: Accident- proneness, Effort-Reward Imbalance, Work locus Of Control, General health, PLS-SEM
 • Hadiseh Rabiei, Hossein Akbari, Niloufar Davoudi, Abbas Bahrami* Pages 17-26
  Introduction

  Since occupational diseases are costly and have a direct impact on workers’ health, their identification and investigation are necessary. The purpose of this study was to investigate changes in the results of periodic occupational examinations and their effective factors over the last four years in Steel Industry of Kashan City.

  Methods

  This longitudinal study was conducted in a steel company in 2018. In order to investigate the changes, the results of periodic occupational examinations in this company were reviewed from 2014 to 2018. Blood pressure, blood glucose, audiometry, optometry, spirometry, and liver enzymes were evaluated. The results of medical records were analyzed by SPSS software version 21.

  Results

  The mean age, work experience, and body mass index of participants were 19.19 years, 9.45 years, and 27.58, respectively. The results showed that the most common disease was hearing loss. High levels of glucose and high cholesterol increased dramatically over the studied period. A significant difference was observed between AST and ALT in 2014 (P <0.05).

  Conclusion

  The results showed that some diseases were more prevalent among the staff due to the lack of attention to occupational health controls, the nature of work, and lack of proper control of occupational stress. Moreover, the results of this study can be used to improve the working conditions and choose the appropriate control measures for occupational diseases.

  Keywords: Occupational diseases, Audiometry, Steel industry, Sift work
 • MohammadBagher Abdollahi*, MohammadJavad Jafari, Davood Panahi, Alireza Rahmati Pages 27-37
  Introduction

  One of the major factors that affect the employees' health and productivity in industries is the air quality of work environments. One of these pollutants is ammonia gas, which is very important from an economic and environmental points of view. Therefore, this study aimed to investigate the effect of using acidic water compound on the removal efficiency of air ammonia in a spray tower.

  Methods

  In this study, airflow was provided by variable ventilation and water pressure through a class electropump. The rate of ammonia removal from the air stream was investigated by a spray tower with changes in water pressure, inlet gas density, and number of nozzles. For this purpose, at different inlet densities, different liquid pressures and different nozzles with water washing liquid with 0.01 mM sulfuric acid were used as the washing liquid.

  Results

  Increased number of nozzles from one to three had a significant effect on ammonia removal (P-Value = 0.021). Increase of the inlet ammonia gas density from 24.1 to 68 parts per million significantly reduced the efficiency (P-Value = 0.058). Increase of the spray pressure from 9 bar to 12 bar also significantly increased the removal of ammonia gas from the spray tower outlet (P-Value = 0.052).

  Conclusion

  Increased number of nozzles, increased spray pressure, and decreased density of the ammonia gas inlet gas will increase removal efficiency.

  Keywords: spray tower, nozzle number, removal efficiency, washer fluid pressure
 • Fatemeh Javaherforoush Zadeh, Laleh Gharacheh* Pages 38-45
  Background

  The occupational burnout affects the individuals' physical and mental health and is observed in many occupations as a final outcome  among nurses. The aim of this study was to investigate the relationship between nurses' work shift and burnout in Golestan Hospital in Ahvaz City.

  Methods

  This descriptive- analytical study was conducted over all personnel (280 persons) of Golestan Hospital in Ahvaz. The study participants were selected from personnel with at least one year of continuous shift work experience in both shifts as well as day shift groups in 2019.

  Results

  The prevalence of occupational burnout was 14.3% (40 persons) in the morning shifts and 85.7% (240 persons) in the group who worked in both shifts. Regarding the occupational burnout components, the prevalence rates of emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment were 60.7% (n = 170), 78.6% (n =220), and 46.4% (n = 130), respectively.  Shift work had a significant with emotional exhaustion (P <0.01) and depersonalization
  (P <0.01).

  Conclusion

  Considering different levels of occupational burnout in nurses, managers of the health system are suggested to analyze the nurses' needs in order to increase the facilities, study the supply and distribution of human resources in the medical departments, and provide the minimum job security for personnel and nurses.

  Keywords: Shift Work, Job Burnout, ICU staff heart
 • Ali Mohammad GHANE EZABADI, Fahimeh DEHGHANI*, Ahmad ZANDVANIAN NAINI Pages 46-57
  Introduction

  Improvement of productivity is one of the most important aims of organizations. Employees and managers play a central role in enhancing the organization's productivity. Therefore, it is important to consider the effective factors on improving it. The purpose of this study was to investigate the mediating role of work conscience in the relationship between employees' spiritual intelligence and productivity.

  Method

  The research design was cross-sectional and correlational. The participants included 248 employees of the Yazd Education Organization (8 managers, 60 deputies, and 180 employees) selected by proportional stratified sampling method. Data were collected using Spiritual Intelligence Questionnaire (King, 2008), Work Conscience Questionnaire (Barrick & Mount, 1991), and Productivity Questionnaire (Hersey & Goldsmith, 1983). Data analysis was performed using correlation method based on the structural equation modeling approach using AMOS software version 24.

  Results

  The analysis showed that the model has a suitable fit to data. The  direct effect of spiritual intelligence on work conscience (0.58) and the direct effect of work conscience on productivity (0.51) were positive and significant. However, the direct effect of spiritual intelligence on productivity was not significant; so, it was omitted from the model. Moreover, the result of bootstrap test indicated a significant and indirect effect of spiritual intelligence on productivity by mediating the role of work conscience.

  Conclusion

  It can be concluded that managers of organizations can increase their working conscience by enhancing the spiritual intelligence of their employees and achieve more productivity.

  Keywords: Spiritual Intelligence, Work Conscience, Productivity
 • Zeinab Alsadat Nezamodini, Behnoush Jafari*, Seyd Amin Jazayeri Pages 58-69
  Introduction

  Studies in the field of industrial accidents show that human errors have the most important and main role in the occurrence of accidents. According to the literature, 60 to 90% of accidents occur due to the human errors and mistakes. Therefore, in this study, human errors among overhead cranes' operators working in steel industry were identified and analyzed by Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART).

  Methods and Materials

   This cross-sectional study examined the operators of overhead cranes in a steel industry in Khuzestan for 5 months. In this study, the tasks of the operators of 18 cabin control overhead cranes were analyzed by HTA method. Later, using the HEART method, the probability of human error for each task was calculated quantitatively.

  Results

  The results showed that the most important contributors to human error in both types of cabin and pendant overhead cranes included failure to understand the risk, the operators' inadequate physical and mental conditions, and disruption of the normal sleep cycle.

  Conclusion

  Based on the results, it can be concluded that the HEART method was successful in ranking tasks due to the magnitude probability of errors. In order to reduce human error, the authorities are recommended to improve the employees' performance, prevent error caused by human factors, control strategies such as proper working guidelines, improve the quality of staff training, emphasize compliance with rules and regulations, plan regular work shifts, and develop programs to reduce the stress probability of error.

  Keywords: Human Error, HEART, Overhead Cranes, Steel Industry
 • Kazem Sarvestani, Mohhamad Salem* Pages 70-80
  Introduction

  Considering application of multiple electrical equipment, numerous occupational accidents occur in hospitals each year. Electrical accidents are severe and impose high costs on the individuals and organizations. The aim of this study was to assess the risk of electrical systems in one of the oldest hospitals under supervision of Baqiyatallah University using energy trace and barrier analysis method (ETBA).

  Methods and Materials

   All wall plugs, switches, stationary and portable equipment, and stationary and portable electrical panel were evaluated in terms of earthing and appearance. This was done using a simple voltmeter and a 100-watt bulb. All equipment and electrical panel were examined for the presence of Residual Current Device. The ETBA worksheets were completed for each equipment and workstation. The existing barriers were identified and initial risk reduction numbers were calculated. Barriers and solutions were suggested for the equipment or workstation that was at higher risk. Controlled risk was calculated by considering new barriers.

  Results

  The ETBA worksheets were completed for 71 devices and workstations. The initial and controlled risk was calculated. Surveys revealed that all sections of the main building and the departmental structures did not have a good status regarding the earth condition. Risk assessment of the equipment and stations by ETBA method indicated that 97% of the equipment were not at an acceptable level of risk, 52% were at the unacceptable risk level, 45% were at undesirable risk level, and only 3% were at the acceptable risk.

  Conclusion

  The results of this study can be used to prioritize resource allocation to eliminate hospital defects and reduce the risk of accidents up to an acceptable level.

  Keywords: Risk Assessment, Najmieh Hospital, Electricity, Barriers, ET, BA
 • Javad Karami* Pages 81-93
  Introduction

  Renewable energies, such as wind and solar energy have attracted the attention of scientific, research, and industrial communities due to its fewer threats to the environment and human health. The purpose of this study was to identify and assess the safety and health risks of the Sun Air research institute of Ferdowsi University of Mashhad.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, the failure mode and effect analysis (FMEA) technique was used to identify and assess the risks of all Sun Air Research Institute of Ferdowsi University of Mashhad units in the second half of 2019. The HSE management team identified the risks of each unit separately and assessed the risks. All risks were prioritized following identification based on the range of priority numbers (RPN) method resulting from multiplication of the Occupancy, Severity, and Detectability components as well as the control measures.

  Results

  The RPN ranged from 18 cases related to repetitive work in inspection operations to RPN=180 related to electric current leakage. Among the risks, three potential risks had higher priority, which included electric current leakage (RPN=180), inhalation of toxic substances (RPN=162), and falling from a height (RPN=150). Other risks were ranked next in priority.

  Conclusion

  The results showed that use of FMEA technique was appropriate to identify and assess occupational risks in research and renewable energy production environments that lead to identification of risks at different levels. This helps the HSE team to eliminate or reduce the level of risks by providing control solutions with the priority of unacceptable risks.

  Keywords: Hazard Evaluation, Sun Air, FMEA