فهرست مطالب

راهور - پیاپی 32 (بهار 1399)
 • پیاپی 32 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امین میرزا بروجردیان*، مصطفی شفاعتی صفحات 9-44

  در تقاطع های بدون چراغ شهری، عابران به میزان نسبتا زیادی با وسایل نقلیه برهم کنش دارند. استفاده از شاخص های تداخلی مانند زمان تا تصادف از راه های مطالعه این برهم کنش ها است. در این پژوهش، متغیرهای مختلفی که می توانند ایمنی عابران پیاده را بر اساس شاخص زمان تا تصادف در تقاطع بدون چراغ تحت تاثیر قرار دهند، شناسایی می شود. تقاطع موردبررسی، تقاطع خیابان های وصال شیرازی و بزرگمهر در تهران است. پس از انجام تحلیل ها، با استفاده از مدل سازی رگرسیون خطی مشخص شد که مهم ترین متغیرهایی که در شاخص زمان تا تصادف تاثیرگذار هستند، عبارتند از: جهت حرکت عابر پیاده با ضریب 03/0-، توقف غیرمعمول عابر پیاده با ضریب 09/0 و  سرعت وسیله نقلیه با ضریب 01/0-. در درصد قابلیت اعتماد 90 درصد نیز متغیر مستقیم بودن حرکت وسیله نقلیه با ضریب 02/0 به مدل اضافه شد. همچنین بررسی تاثیر نوع وسیله نقلیه و نوع حرکت آن ها در تداخل های خطرناک و بحرانی نشان داد که نوع حرکت تاثیری ندارد؛ اما نوع وسیله از حیث تاکسی بودن تاثیرگذار است. آن ها به ترتیب 11 و 12 درصد کمتر از سایر وسایل نقلیه، تداخل خطرناک و تداخل خطرناک و بحرانی (به صورت هم زمان) ایجاد می کنند.

  کلیدواژگان: ایمنی عابر پیاده، تداخل عابر پیاده با وسیله نقلیه، شاخص زمان تا تصادف، شاخص زمان پس از تخطی
 • نوید ندیمی*، امیرحسین زارع میر حسینی، وحید خلیفه صفحات 45-82
  زمینه و هدف

  در نواحی داخل شهری لازم است تا به نحوی سرعت، به منظور مدیریت ایمنی تردد وسایل نقلیه کاهش داده شود. ابزارهای متنوعی برای این منظور توسعه داده شده است که می توان به دوربین های کنترل سرعت، سرعت کاه و تابلوی محدودیت سرعت به عنوان مهم ترین موارد اشاره کرد.

  روش

  در اینجا، یک روش جدید با استفاده از چهار رویکرد کارایی ابزارهای مختلف مدیریت سرعت بررسی شده است. برای انجام مطالعات از یک مسیر شریانی با ابزارهای کنترل سرعت متنوع در شهر کرمان استفاده شد. بر این اساس، روشی مبتنی بر تکنیک تداخل و شاخص های ایمنی جایگزین تصادفات توسعه داده شد.

  یافته ها

  نتایج بررسی ها نشان داد که سرعت کاه ها نسبت به دوربین کنترل سرعت، تاثیر بیشتری بر کاهش سرعت وسایل نقلیه دارند. به طور متوسط، سرعت کاه قادر است میزان سرعت وسایل نقلیه عبوری را نسبت به دوربین کنترل سرعت به اندازه بیش از 20 کیلومتر بر ساعت کاهش دهد. همچنین درصد وسایل نقلیه ای که پس از سرعت کاه سرعت خود را به حد سرعت مجاز رساندند، در حدود 15 درصد بیش از دوربین کنترل سرعت بوده است؛ اما تابلوی محدودیت سرعت در سطح اطمینان 95 درصدی، اثری بر کاهش سرعت رانندگان نداشت. همچنین یکی از مشکلات اصلی سرعت کاه ها، نرخ بالای شتاب ترمزگیری وسایل نقلیه بوده و استفاده از تابلوی پیش آگاهی، تاثیر چندانی بر بهبود عملکرد آن ها در سطح اطمینان 95 درصدی نداشت.

  نتایج و پیشنهادها

  بنابراین بایستی بازنگری به منظور افزایش اثرگذاری تابلوهای ترافیکی بر رانندگان صورت پذیرد. همچنین بر اساس نتایج حاصل شده می‎توان بیان داشت که افزایش تعداد و تنوع ابزارهای سرعت در یک مسیر می تواند بر بهبود عملکرد آن ها برای مدیریت سرعت موثر باشد؛ به گونه ای که بر اساس تحلیل های آماری صورت پذیرفته در سطح اطمینان 95 درصدی، میانگین سرعت وسایل نقلیه و شاخص های یکنواختی سرعت و میزان تخطی از سرعت مجاز، در دو مسیر با ابزارهای مدیریت سرعت متفاوت، دارای تفاوت معنی داری هستند.

  کلیدواژگان: ایمنی، سرعت مجاز، سرعت کاه و مدیریت سرعت
 • آیت الله فتحی*، فریبا محمدی صفحات 83-111

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رفتارهای پرخطر رانندگی و نگرش به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در رانندگان درون شهری شهرستان مرند بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش های کمی گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کلیه رانندگان درون شهری شهرستان مرند بود که تعداد آن ها بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز ترافیک شهری شهرستان مرند، 700 نفر بود. نمونه آماری پژوهش حاضر، تعداد 250 نفر از رانندگان درون شهری شهرستان مرند بوده که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای به دست آمده است. به منظور سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نیو، برای سنجش متغیر رفتارهای پرخطر از پرسشنامه منچستر و برای سنجش نگرش به قوانین راهنمایی و رانندگی از پرسشنامه زرآبادی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه دار فرانسیس، اکسل، جانستون، والکر، گریمشاو و فوی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از بین ویژگی های شخصیتی روان آزرده گرایی و برون گرایی با کلیه مولفه های رفتارهای پرخطر رانندگی (لغزش در رانندگی، اشتباهات رانندگی، تخلفات عمدی و غیرعمدی) (05/0˂p) رابطه معناداری وجود دارد؛ ولی بین گشودگی و اشتباهات رانندگی و تخلفات عمدی و غیرعمدی، رابطه معناداری وجود ندارد (05/0˂p). همچنین مقبولیت اجتماعی با تخلفات غیرعمدی رابطه ای ندارد (05/0˂p). از بین مولفه های ویژگی های شخصیتی، روان آزردگی و باوجدان بودن با هنجار ذهنی از مولفه های نگرش به قوانین راهنمایی و رانندگی (05/0˂p) رابطه دارد و برون گرایی با نگرش به قوانین رابطه دارد. بین برون گرایی، گشودگی و مقبولیت اجتماعی با هیچ یک از مولفه های نگرش به قوانین (05/0˂p) رابطه معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، رفتارهای پرخطر رانندگی، نگرش به قوانین راهنمایی و رانندگی
 • عین الله جهانی، مهدی اسماعیلی*، محمد بارانی صفحات 113-138

  ازجمله روش های پیشگیری از تصادفات عابران پیاده، سازوکارهای اجتماعی می باشد. آموزش مستقیم، ازجمله این سازوکارهای اجتماعی بوده و نتایج پژوهش در کشورهای دیگر از تاثیر بسزای آن خبر می دهد. با توجه به حجم قابل توجه کودکان و نوجوانان از آسیب های جدی تصادفات عابران پیاده، توجه به آموزش این بخش از جامعه، ضرورت بالایی دارد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش های کمی گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی پایه چهارم، پنجم و ششم مناطق 1 و 2 شهر تهران در سال تحصیلی 98-99 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی آسان، تعداد 150 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب و موردارزیابی قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این مطالعه، مشاهده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فراوانی افرادی که هرکدام از عامل ها را پس از آموزش رعایت کرده اند، نسبت به افرادی که آموزش ندیده اند، به طرز چشمگیری افزایش یافته است (میانگین 314 درصد در 10 عامل بررسی شده). رعایت حق تقدم وسایل نقلیه هنگام عبور از عرض خیابان، معیاری است که پیش از آموزش (59 درصد رعایت) و پس از آن (93 درصد رعایت) بیشترین میزان رعایت را نزد دانش آموزان داشته است. این در حالی است که معیار رفتار ایمن و مداخله فعال در رفتار دیگر کاربران در ترافیک (توجه به ایمنی دانش آموزان دیگر و مشارکت با سایر دانش آموزان هنگام تردد در معابر)، کمترین میزان رعایت را پیش از آموزش (4 درصد رعایت) و پس از آن (27 درصد رعایت) داشته است. بیشترین ضریب همبستگی میان آموزش و رعایت معیارها در رعایت قانون پنجه طلایی (580/0) بوده است. نتایج در این زمینه نشان می دهد که این عامل در افرادی که آموزش دیده اند، به نسبت افراد آموزش ندیده (نسبت به دیگر عوامل) متفاوت تر است. این امر می تواند ناشی از آن باشد که افراد آموزش ندیده از ماهیت این قانون اطلاعی ندارند.

  کلیدواژگان: آموزش مستقیم، رفتار ترافیکی، دانش آموزان، سازوکارهای اجتماعی پیشگیری تصادفات، عابر پیاده
 • حمیده نظیف کار، زهرا خلج زاده* صفحات 139-178

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل ونقل جاده ای (سپهتن) بر عملکرد کارکنان پلیس راه راهور ناجا می باشد.جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنانی می باشد که در سطح کشور با سامانه سپهتن کار می کنند. این سامانه در 31 استان کشور در 200 پاسگاه بین شهری پیاده سازی شده و در هر پاسگاه، 5 نفر مشغول فعالیت با سامانه سپهتن هستند؛ لذا کل جامعه آماری، 1000 نفر می باشد که براساس فرمول کوکران، 278 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند و پرسشنامه برای آن ها ارسال شده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی، و همچنین از نظر هدف،  کاربردی می باشد. ابزار مورداستفاده در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. پرسشنامه شامل 24 سوال بوده و از مقیاس لیکرت 5 گزینه ای برای پاسخ سوالات استفاده شده است (1 کاملا مخالف تا 5 کاملا موافق)؛ تعداد 5 پرسشنامه برای 56 پاسگاه که از تردد بیشتری برخوردار هستند، ارسال گردیده است. پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمده است. روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید تایید شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای در نرم افزار SPSS استفاده شده است که نتایج تحلیل این پژوهش نشان داد که سامانه سپهتن بر همه ابعاد عملکرد سازمانی (اثربخشی، کارایی، توانمندسازی و رضایتمندی) تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: فناوری اطلاعات، سامانه سپهتن، عملکرد، کارایی، اثربخشی، توانمندسازی و رضایتمندی
 • محمدرضا الیاسی*، سید فرزین فائزی صفحات 179-204

  تصادفات جاده‏ای، یکی از مهم ترین دلایل مرگ ومیر در جهان و به‏ویژه در ایران است. سالانه تعداد زیادی در جهان در اثر تصادفات ناشی از خطای انسانی در جاده‏های برون شهری کشته و مجروح شده‏اند. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش سوانح جاده‏ای در کشور، یافتن اثرگذارترین عوامل تصادفات می‏تواند زمینه ساز کاهش خسارات و تلفات ناشی از این تصادفات و مبنای مناسبی برای اعمال مدیریت حوادث جاده‏ ها باشد. لذا هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در بروز تصادفات ناشی از خطای انسانی منجر به جرح یا فوت و همچنین ارایه مدل پیش بینی تصادفات ناشی از تاثیر خطای انسانی در راه‏ های برون شهری استان همدان طی سال های 1391 تا 1396 است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های جمع آوری شده با استفاده از فرم کام کروکی های تصادفات بهره گیری شده است. از بین 1345 تصادف ثبت شده در منطقه موردمطالعه، تعداد 940 تصادف در قطعات حادثه خیز انتخاب شدند که از بین آن تعداد، 610 تصادف ناشی از بی احتیاطی در 97 قطعه جهت استفاده در مدل انتخاب شدند. در فرایند مدل سازی از اطلاعات تصادفات، ترافیک و هندسه قطعات حادثه خیز محورهای موردمطالعه استفاده شد که اطلاعات هندسی قطعات حادثه خیز شناسایی شده، به صورت میدانی و با استفاده از جی پی اس دو فرکانسه جمع آوری گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بهترین مدل از نظر پیش‏بینی تصادفات و قابلیت ارایه فرمول، مدل پواسون است. پنج عامل در این مدل موثر بودند که عامل شاخص نزدیکی به مراکز جمعیتی، با ضریب 13081/1 بیشترین تاثیر در تصادفات ناشی از بی احتیاطی را داشته است و عواملی از قبیل ترکیب شیب و انحنا، ترافیک ساعت تصادف، طول قطعه بندی و شیب در مراتب بعدی قرار دارند. نتایج این پژوهش می‏تواند مبنای مناسبی برای اعمال مدیریت حوادث ناشی از خطای انسانی باشد. همچنین عوامل موثر بر تصادفات، به ‏عنوان ابزاری مناسب در سطح میانی مدیریت ایمنی راه کاربرد خواهد داشت.

  کلیدواژگان: بی احتیاطی، تصادف، ایمنی، هندسه راه، رگرسیون پواسون
 • محمد مهدی خبیری*، مجتبی مرادی صفحات 205-234

  تعداد سوانح رانندگی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بسیار نگران کننده است؛ هرچند عامل جاده نسبت به مابقی درصد پایین تری دارد، ولی کاهش نقص های موجود در جاده ها می تواند تعداد قابل توجهی از سوانح را کاهش دهد و در مطالعات جدید موردتوجه قرار گیرد که هدف این مطالعه نیز بر شناسایی تاثیر خرابی ساختار جاده بر احتمال وقوع حوادث رانندگی متمرکز می باشد.با توجه به محدودیت اطلاعات دقیق حوادث رانندگی و امکان برداشت خرابی ها و بررسی عامل آن ها سعی شده است تاثیرات سطح ناهمواری روسازی ها بر الگوی رفتاری و میزان جابه جایی رانندگان اتوبوس شهری و امکان وقوع تصادفات رانندگی از دیدگاه آماری بررسی شود. در این پژوهش، به منظور جمع آوری اطلاعات موردنیاز رانندگان وسایل نقلیه جمعی، با استفاده از نظرات مشاوران و همچنین مطالعه پژوهش های گذشتگان، پرسشنامه ای دارای 4 سناریو به منظور تحلیل عوامل موثر بر احتمال وقوع حوادث طراحی شد و از رانندگان اتوبوس شهر یزد خواسته شد که بر اساس اهمیت هریک از پارامترها، آن ها را ارزش گذاری کنند. برای تعیین عوامل موثر و روابط بین این عوامل، درنهایت از تحلیل عاملی و اکتشافی استفاده شد. کاربرد این مدل سازی، تحلیل و بررسی تاثیر عوامل گوناگون بر وقوع حوادث در وسایل نقلیه جمعی را ارایه می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مساحت و ابعاد خرابی (میزان پستی و بلندی)، تاثیرات عمده ای در تعیین نحوه رفتار رانندگان دارد. اولین عکس العمل رانندگان در مواجهه با خرابی، عدم توجه به خرابی موردنظر و عبور از آن می باشد. وضعیت خرابی نیز با داشتن بیشترین بار عاملی به میزان 72/0، یکی از موارد موثر در عملکرد رانندگان وسایل نقلیه جمعی می باشد. بیشترین تاثیر متقابل بین متغیرها، میان دو گزینه تغییر خط ناگهانی و حفظ خط با تغییر جهت ناگهانی با ضریب تاثیر متقابل 82/0 می باشد.

  کلیدواژگان: تصادف، خرابی سطحی روسازی، تاسیسات شهری، اتوبوس شهری، معادلات ساختاری
 • صغری ابراهیمی قوام*، سید سعید کشفی صفحات 235-260
  زمینه و هدف

  بنا بر آمارهای پزشکی قانونی از سال 1390 تا 1397، متوسط مرگ ومیر ناشی از تصادفات در ایران، سالانه 17 هزار و 500 نفر بوده است. در بین عوامل موثر بر بروز تصادف، نقش تعیین کننده نگرش ها و باورهای هنجاری رانندگان در نحوه و میزان رعایت قوانین رانندگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

  روش پژوهش

   این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده های توصیفی - تحلیلی، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخلفان رانندگی شهر تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، حجم نمونه 390 نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه پژوهشگرساخته 44 آیتمی بر اساس مولفه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده و چک لیست تخلفات حادثه ساز هفده گانه بود. در تحلیل داده ها از آماره های توصیفی همچون فراوانی و میانگین و انحراف معیار و همچنین از روش های آمار استنباطی مانند روش معادلات ساختاری، تحلیل رگرسیون و ضریب تمیزی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده حاکی از توان بالای مولفه های نگرش، قصد رفتاری، باورهای هنجاری و کنترل رفتاری ادراک شده این نظریه در پیش بینی رفتار متخلفان رانندگی با سطوح متفاوت حادثه سازی است. تفاوت بین دو گروه راننده حادثه ساز کم تخلف و پرتخلف در این بود که رانندگان حادثه ساز کم تخلف، باور کنترل ادراک شده قوی تری نسبت به گروه دیگر داشتند.

  نتیجه گیری

   با توجه به نقش تاثیرگذار نگرش ها و باورهای هنجاری در تعیین رفتار رانندگان، طراحی برنامه های مداخله ای در تقویت نگرش های مثبت نسبت به رعایت ایمنی ترافیکی، از اهمیت زیادی برخوردار است.

  کلیدواژگان: راننده، تخلفات رانندگی، پیش بینی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده
|
 • Ayatollah Fathi *, Fariba Mohammadi Pages 83-111

  The main purpose of this study is to investigate the relationship betweenpersonality traits and high-risk driving behaviors and attitudes towardobservance of traffic rules in intra- city drivers of Marand city. The presentstudy is practical in terms of purpose and descriptive in type of correlation interms of quantitative methods of data collection. The statistical population ofthe present study consisted of all intra-city drivers in Marand city, whose theirnumber was 700 according to the statistics announced by the Marand citytraffic center. The statistical sample of the present study was 250 intra-citydrivers in Marand city, which was obtained using Morgan table and clustersampling method. The Neo Five personality factor questionnaire has beenused to measure personality traits, the Manchester questionnaire to measurehigh-risk behaviors variable, and Zarabadi questionnaire based on the theory ofprogrammatic behavior of Fransis, Ecsel, Johnston, Walker, Grishmao, andFoy to measure attitudes toward traffic rules. The results showed that there is asignificant relationship between the personality traits of neuroticism andextraversion with all the components of high-risk driving behaviors (slippingin driving, driving errors, intentional and unintentional violations) (p˂0/05),but there is no significant relationship between openness and driving errors andintentional and unintentional violations (p˂0/05). Also, social acceptance hasno relationship with unintentional violations (p˂0/05). Among the componentsof personality traits, neuroticism is a significant relationship with beingconscientious with a mental norm of the components of attitudes toward trafficrules (p˂0/05) and extroversion is a relationship with attitudes toward trafficrules. There is no significant relationship between extraversion, openness andsocial acceptance with any of the components of attitudes toward traffic rules

  Keywords: Personality Traits, high-risk driving behaviors, attitudes toward traffic rules
 • Hamideh Nazif Kar, Zahra Khalajzadeh * Pages 139-178

  The purpose of this study is to investigate the effect of intelligent monitoringsystem of road transportation fleet traffic (Sepahtan) on the performance ofemployees. The statistical population of this study is all employees who workwith the Sepahtan system in the country. The system has been implemented in200 inter-city police station in 31 provinces of the country, and in each policestation, 5 people are working with the Sepahtan system. Therefore, the totalstatistical population is 1000 people, and according to the Cochran's formula,278 people have been selected as a sample and a questionnaire has been sent tothem. The present research method is descriptive-survey, as well as practical interms of purpose. a questionnaire is the tool used in this study to collectinformation. The questionnaire consisted of 24 questions and a 5-choice Likretscale was used to answer the questions (1 completely opposed to 5 completelyagreeing); Five questionnaires were sent to 56 police stations with the highesttraffic. The reliability of the whole questionnaire was obtained 0/93 usingCronbach's alpha test. The validity of the questionnaire has also beenconfirmed by the professors. a two-sentence test was used to analyze the datain SPSS software that the results of the analysis of this study showed that theSepahtan system has a positive and significant effect on all aspects oforganizational performance (effectiveness, efficiency, empowerment andsatisfaction)

  Keywords: Information Technology, Sepahtan system, performance, efficiency, effectiveness, Empowerment, Satisfaction
 • Mohammad Reza Elyasi *, Seyed Farzin Faezi Pages 179-204

  Road accidents are one of the most important causes of death in the world,especially in Iran. . Annually, many people in the world are killed and injuredas a result of accidents caused by human error on the suburban roads. Giventhe increasing population growth and the increase in road accidents in thecountry, finding the most effective accident factors can lead to a reduction indamages and casualties resulting from these accidents and a proper basis forroads accident management practices. Therefore, the purpose of this study wasto identify the factors affecting the incidence of accidents resulting humanerror leading to injury or death, as well as to present a model for predictingaccidents due to the impact of human error in suburban roads of Hamadanprovince during 2012-2017. To collect the data, the data collected were usedusing the accidents unprepared form. From 1345 accidents registered in thecase study, 940 accidents were selected in the incident parts, out of which 610accidents due to carelessness in 97 plots were selected for use in the model. Inthe modeling process, were used accident data, traffic and geometry of theincident parts of the case study that the geometrical data of the identifiedincident parts were collected as field and using two-frequency GPS. Findingsshowed that Poisson model is the best model in terms of accident predictionand ability to present formula. Five factors were effective in this model that theindicator factor of proximity to population centers with the coefficient of1/13081 had the most effect in car accidents caused by carelessness and factorssuch as slope and curvature composition, crash hour traffic, segmentationlength and slope are next hierarchy. The results of this study can be a properbasis for management disaster management practices caused by human error.Also the factors affecting accidents, will be used as a suitable tool at themiddle level of road safety management.

  Keywords: Carelessness, Accident, Safety, Road Geometry, Poisson Regression
 • MohammadMehdi Khabiri *, Mojtaba Moradi Pages 205-234

  The number of traffic accidents in the country is very worrying compared tomany countries in the world; Although the road factor has a lowerpercentage than the rest, but reducing road defects can reduce a significantnumber of accidents and, it should be noted in new studies that the aim ofthis study is also focused on identifying the effect of road structure failure onthe likelihood of traffic accidents. Due to the restriction of accurateinformation on traffic accidents and the possibility of removing the damagesand examining their cause, it has been tried to examine the effects ofroughness surface of the pavements on the behavior pattern and thedisplacement amount of urban bus drivers and the possibility of trafficaccidents from statistical point of view. In this study, in order to collect therequired information of drivers of public transport, using the opinions ofconsultants and also to study the research of the ancestors, a questionnairewith 4 scenarios was designed to analyze the factors affecting the probabilityof accidents and asked Yazd bus drivers to evaluate them based on theimportance of each parameter. Finally, in order to determine the effectivefactors and the relationships between these factors, is used factor andexploratory analysis. Application of this modeling provides analysis andstudy of the effect of various factors on the occurrence of accidents in thepublic vehicles. The results of this study show that the area and dimensionsof the damage (the amount of Ups and downs) has major effects fordetermining how drivers behave. The first reaction of drivers in the face offailure is not paying attention to the damage and crossing it. Damagesituation also with having the most factorto extent of 0/72 is one of one ofthe effective cases in the performance of public vehicles drivers. The mostinteraction effect between the variables, between the two options of suddenline change and save the line by changing the direction suddenly is with thecoefficient of interaction effect of 0/82.

  Keywords: Accident, Surface failure of pavement, Urban Facilities, Urban Bus, Structural equations
 • Soghra Ebrahimi Qavam *, Seyyed Saeid Kashfi Pages 235-260
  Background and aim

  According to forensic medicine statistics from 2011 to2018, The average death from accidents in Iran has been 17500 people a year.Among the factors affecting the occurrence of a accidents, the determinant roleof drivers' attitudes and beliefs is of great importance in the manner and extentof compliance with the driving rules.

  Method

  This research is applicable in terms of purpose and survey in terms ofdescriptive-analytical data collection method. The statistical population of thisstudy consisted of traffic offenders in Tehran who sample size was considered390 people using Cochran formula and cluster random sampling method. Datacollection tool included 44-item researcher-made questionnaire based oncomponents of the theory of planned behavior and seventeen incidentalviolations checklist. Descriptive statistics such as frequency, mean andstandard deviation as well as inferential statistics methods such as structuralequation method, regression analysis and discriminant coefficient were usedfor data analysis.

  Findings

  The findings indicate the high power of the components of attitude,behavioral intention, normative beliefs and perceived behavioral control inpredicting the behavior of driving offenders with different levels of incident.The difference between the two groups of low-violent and high- violentincident drivers was that the low-violent incident drivers had a strongerperceived control belief than the other group.

  Conclusion

  Regarding the influential role of attitudes and normative beliefsin determining the behavior of drivers, designing interventional programs isimportant for enhancing positive attitudes towards traffic safety observance.

  Keywords: Driver, Driving violations, Prediction, Theory of Planned Behavior