فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی دهقانی سلطانی*، عادل آذر صفحات 1-22
  امروزه دستیابی به مزیت رقابتی به عنوان یکی از مهم ترین گام های اولیه شرکت ها برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش فعالیت های بین المللی و موفقیت در این بازارها محسوب می شود. از طرفی، با بین المللی شدن روزافزون اقتصاد جهانی، توجه به مزیت رقابتی افزایش پیدا کرده است. در دنیای امروز، توسعه بازار صنایع پوشاک از یک سو و افزایش رقابت پذیری بین شرکت های پوشاک و توقع مشتریان از سوی دیگر، این شرکت ها را ترغیب نموده تا به ارتقای کیفیت کالای خود و دستیابی به مزیت رقابتی در بازارهای متحول امروزی مبادرت ورزند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی از طریق نقش میانجی عملکرد نوآوری (عملکرد نوآوری تدریجی و بنیادین) در میان شرکت های صادرکننده صنایع پوشاک انجام پذیرفته است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق و نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر شرکت های فعال صادرکننده پوشاک بود که تعداد 250 پرسشنامه استاندارد که برای روایی آن از روایی صوری و همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده بود، به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در میان شرکت ها توزیع شد که از این تعداد تنها 214 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کواریانس (LISREL) برای بررسی فرضیه ها و تایید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی، عملکرد نوآوری تدریجی و بنیادین تاثیر مثبت معناداری دارد، همچنین عملکرد نوآوری تدریجی و بنیادین نیز تاثیر مثبت معناداری بر مزیت رقابتی دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت جامع، مزیت رقابتی، عملکرد نوآوری، برنامه راهبردی صنعت پوشاک
 • نادر سیدکلالی* صفحات 23-42
  براساس نظریه قابلیت محور بنگاه، مزیت رقابتی پایدار ریشه در قابلیت های پویای سازمانی دارد. در پژوهش حاضر با مقایسه تعدادی از شرکت های مشاوره مدیریت ایرانی و آلمانی که از عملکرد نسبتا پایداری طی چند سال برخوردار بوده اند، تلاش شده تا شباهت ها و تفاوت های آن ها از حیث قابلیت های پویا تبیین و فرآیند تاثیر این قابلیت ها برای گشایش مسیرهای نوین سازمانی و ساخت مزیت های رقابتی جدید تشریح شود. برای انجام تحقیق از روش مطالعه موردی چندگانه بهره گرفته شده است. چهار شرکت ایرانی و چهار شرکت آلمانی موردهای مطالعه بودند. در مجموع با هفده نفر از مدیران ارشد شرکت ها مصاحبه شد و اسناد سازمانی از جمله صورتجلسات، گزارشات عملکرد، برنامه های استراتژیک و مندرجات وبسایت شرکت ها نیز بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه میکروفونداسیون های قابلیت های پویا ممکن است از جهاتی با یکدیگر شباهت داشته باشند، خود قابلیت های پویا که به طرز پیچیده ای در تصمیم گیری های مدیریتی و روتین های سازمانی تعبیه شده اند منحصر به فرد هستند. به بیان دیگر، الگوی برتری برای قابلیت های پویا وجود ندارد بلکه آن ها متناسب با نیازهای محیطی و تاریخچه متفاوت هر شرکت شکل گرفته و تکامل پیدا می کنند. شناخت پیچیدگی های لازم برای موفقیت در بازار مشاوره کشورهای توسعه یافته می تواند به شرکت های مشاوره ایرانی کمک کند تا با درکی بهتر نسبت به ورود به بازار این کشورها اقدام کنند.
  کلیدواژگان: مزیت رقابتی، مشاوره مدیریت، قابلیت های پویا، مدیریت استراتژیک، مطالعه موردی چندگانه
 • عظیم زارعی* صفحات 43-60
  شرکت ها برای بقا و موفقیت در فعالیت های صادراتی به شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی خود نیازمندند. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر،‎ واکاوی نقش رفتارهای برندساز‎کارکنان بر ارزش ویژه برند و عملکرد شرکت های صادراتی در استان سمنان می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری داده‎ها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار می‎رود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی استان سمنان می باشد که 239 عدد با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مشارکت، تبلیغات دهان به دهان مثبت، رفتار درون نقش برندسازی و تمایل به ادامه همکاری بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، بین ارزش ویژه برند و عملکرد شرکت های صادراتی تاثیر مثبت و معناداری یافت شد.
  کلیدواژگان: رفتارهای برندساز کارکنان، عملکرد شرکت های صادراتی، ارزش ویژه برند
 • ابوالفضل شاه آبادی*، محمدکاظم نظیری، امیر جمشیدی صفحات 61-80
  بدون شک سرمایه گذاری یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاد است. بر همین اساس، سرمایه گذاری همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی جوامع مطرح بوده و در راستای دستیابی به یک اقتصاد توسعه یافته همواره در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. بطور کلی عوامل زیادی بر روند سرمایه گذاری اثرگذارند که در این بین محیط نهادی فضای کسب و کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ضعف در این بخش از موانع مهم سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه به شمار می آید. لذا، بهبود فضای کسب و کار گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد محسوب می شود. در نتیجه توجه به بهبود فضای کسب و کار امری است ضروری که می تواند با گسترش جذب سرمایه گذاری زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 2016-2007 است. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنادار شاخص کلی فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری است. همچنین شاخص های شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری داشته اند در حالی که ضرایب تخمینی شاخص های شرایط و مقررات اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون از نظر آماری بی معنا بوده است. بر اساس نتایج مطالعه  حاضر متغیرهای کنترلی درآمد سرانه، توسعه مالی و واردات اثر مثبت و معناردار و همچنین متغیر نرخ سود بانکی اثری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب مورد مطالعه داشته اند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، فضای کسب و کار، نرخ بهره، توسعه مالی، داده های پنل
 • یزدان شیرمحمدی*، شمس الدین نیک منش، فائزه حسن نژاد صفحات 81-101
  امروزه نقش مهم نوآوری در رشد شرکت ها، بخش ها و کشورها موجب ایجاد علاقه گسترده به تحقیقات در این زمینه شده است. در این پژوهش به بررسی اثر بررسی تاثیر نوآوری در محصول و بازاریابی، بر بین المللی شدن محصول به واسطه عملکرد نوآورانه، عملکرد بازار و تولید و صادرات محصول در استارت آپ ها و شرکت های نوپا پرداخته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره ی تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های نوپا شهر اصفهان است. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس می باشد. در تعیین تعداد نمونه پژوهش از جدول مورگان استفاده گردید و نمونه آماری این پژوهش 155 نفر تعیین شد. تحلیل های آماری نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه ها نیز از روش رگرسیونی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، نوآوری در محصول بر نوآوری در بازاریابی و عملکرد نوآورانه اثر مثبت و معناداری دارد، همچنین نوآوری در بازاریابی بر عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارد و عملکرد تولید بر عملکرد بازار اثرگذار است و صادرات محصول بر بین المللی شدن محصول اثرگذار می باشد؛ بنابراین قابلیت نوآوری یکی از عوامل مورد نیاز برای مدیران جهت تقویت شرکت است تا محصولات برتر، خدمات و مدل کسب وکار را هدایت کند.
  کلیدواژگان: نوآوری در محصول، نوآوری در بازاریابی، عملکرد نوآورانه، عملکرد تولید، عملکرد بازار، جهانی سازی محصول، صادرات محصول
 • میثم مدرسی*، سمیرا افراسیابی، هوشمند باقری قره بلاغ، فاطمه خانی صفحات 103-119
  افزایش تولید و صادرات محصول گوجه فرنگی که ایران در تولید آن دارای مزیت نسبی است می تواند دستیابی به درآمدهای ارزشی بیشتر را امکان پذیر سازد. علاوه براین؛ توسعه بالقوه صادرات این محصول، به منظور صادرات محصولات غیر نفتی، اهمیت بسیاری دارد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گوجه فرنگی ایران است، همچنین در این پژوهش از روش تاکسونومی عددی برای انتخاب بازارهای هدف صادراتی بالقوه استفاده شده است. داده های مورد استفاده مربوط به مقطع 2001 الی 2017 می باشد. در این مطالعه از پنج ضریب نوسان رتبه، ضریب نزدیکی، ضریب میانگین رتبه، ضریب میانگین سهم و ضریب نوسان سهم استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به تعیین اولویت های صورت گرفته، کشور عراق در اولویت اول کشور هدف صادراتی گوجه فرنگی قرار دارد و پس از آن کشور افغانستان رتبه دوم و روسیه رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. کشورهای حوزه خلیج فارس به ترتیب رتبه شامل امارات متحده عربی، عمان، بحرین، کویت، عربستان سعودی و قطر رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند. به استثناء کشور امارات متحده عربی مابقی کشورهای حوزه خلیج فارس در رتبه های آخر قرار دارند. به این ترتیب با توجه به وضعیت صادرات فعلی گوجه فرنگی به کشورهای مختلف، تفاوت قابل ملاحظه ای بین بازارهای بالقوه و بالفعل وجود دارد. پیشنهاد مشخص این تحقیق اتخاذ سیاست های مناسب قیمتی و تولیدی جهت توسعه صادرات و شناخت بازار های هدف صادراتی می باشد.
  کلیدواژگان: بازارهای هدف، صادرات، گوجه فرنگی، تحلیل تاکسونومی عددی
 • هیرو عیسوی، محسن نظری* صفحات 121-151

  مشتریان بر اساسی ادراک خود از قیمت، ویژگی های محصول و سایر عناصر آمیخته بازاریابی تصمیم می گیرند. بنابراین نکته مهم برای تصمیم گیران بازاریابی ادراک مصرف کنندگان از قیمت است و نه قیمت واقعی آن ها. ادراک قیمتی مصرف کنندگان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از جمله عواملی که در شکل گیری ادراک قیمتی موثر است، عوامل فرهنگی می باشد. در این پژوهش در صدد تبیین فرایند ادراک قیمتی و بررسی متغیرهای اثرگذار بر ادراک قیمت در مشتریان ایرانی هستیم و سپس به مقایسه ادراک قیمتی مصرف کنندگان ایرانی با سایر کشورها پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه تحقیقات توسعه ای قرار می گیرد. از نظر ماهیت داده ها و سبک تحلیل در گروه تحقیقات کیفی و با مرور سیستماتیک و مصاحبه های عمیق با مشارکت کنندگان داده ها جمع آوری می شود. از منظر روش انجام پژوهش، تحلیلی - توصیفی است و داده های پژوهش با روش تحلیل محتوی، تحلیل می شوند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده می گردد. در این پژوهش درمرحله اول با مطالعه سیستماتیک به بررسی عوامل ادراک قیمتی در پیشینه نظری و تجربی در سایر کشورها می پردازیم و در مرحله دوم مصاحبه های انجام شده در ایران از طریق روش تحلیل محتوی تحلیل می شوند و سپس نتایج مقایسه می شوند در این پژوهش بعد از روش فراترکیب و انجام مصاحبه از مشارکت کنندگان ایرانی و تحلیل محتوی مصاحبه ها به چارچوبی دست یافتیم که از 6 عامل اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی، خدمات؛ عوامل بازاریابی و ویژگی خریدار تشکیل شده است. در نهایت از مجموع 14 تم یا مضمون شناسایی شده، 12 مضمون مربوط به مفاهیم موجود در پیشینه پژوهش بوده و 2 مضمون نیز به عنوان مفاهیم جدید شناسایی شدند. این مضمون ها شامل خدمات و توزیع کننده می باشد. تعداد 8 کد در پیشینه پژوهی یافت شد که در مصاحبه های انجام شده تکرار نگشت. این کدها عبارتند از تعصب به کالای داخلی، ارزش ادراک شده، دوام، کارایی، کوپن، چانه زنی حین خرید، سبد محصولات، روش پرداخت.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، ایران، ادراک، قیمت، مصرف کننده
|
 • Mahdi Dehghani Soltani *, Adel Azar Pages 1-22
  Today, achieving competitive advantage is regarded as one of the most important first steps for companies to enter global markets and expand their international operations and succeed in these markets. On the other hand, with the increasing internationalization of the global economy, the focus on competitive advantage has increased. In today's world, the development of the apparel market, on the one hand, and the increased competitiveness between apparel companies and the expectation of customers, on the other hand, have encouraged these companies to improve the quality of their goods and gain competitive advantage in today's evolving markets. Take action. The present study aimed to study the impact of comprehensive quality management on competitive advantage through the mediating role of innovation performance (incremental and fundamental innovation performance) among apparel exporting companies. The research is applied in terms of purpose and in terms of research method and data collection, it is descriptive-survey type. The statistical population consisted of active apparel exporting companies with 250 standard questionnaires which were used for face validity and Cronbach's alpha coefficient for its reliability, Simple random sampling was distributed among companies, out of which only 214 questionnaires were analyzed. The covariance-based structural equation modeling (LISREL) approach has been used to investigate hypotheses and confirm the conceptual model of research. The results show that total quality management has a significant positive effect on competitive advantage, incremental and fundamental innovation performance, Also, incremental and fundamental innovation performance has a significant positive effect on competitive advantage.
  Keywords: Total Management Quality, Competitive Advantage, Innovation Performance, Strategic Plan of Garment Industry
 • Nader Seyed Kalali * Pages 23-42
  Based on the capability-based theory of the firm, Sustainable competitive advantage is rooted in dynamic capabilities. In this study, some Iranian and German firms which have a stable performance over the past years are compared. The similarities and differences of these firms regarding their dynamic capabilities are discussed. The process through which these capabilities build new trajectories is also explained. Multiple case study method was used to conduct the research. Four Iranian and four German companies were studied. Seventeen managers were interviewed, and organizational documents such as the minutes of meetings, performance reports, strategic plans, and website data were analyzed. The results show that although the microfoundations of dynamic capabilities can have similarities with each other, the dynamic capabilities themselves, which are embedded in managerial decision-making and organizational routines, are unique. These capabilities are formed and developed based on environmental requirements and the company's history. Learning the complexities of competing in a foreign market can help Iranian management consulting firms to enter these markets with better understanding.
  Keywords: Competitive Advantage, Management Consultancy, Dynamic Capabilities, Strategic Management, Multiple Case Study
 • Azim Zarei * Pages 43-60
  Companies need to identify the factors affecting their export performance in order to survive and succeed in export activities. The purpose of this study was to investigate the role of Employee’s Brand-Building Behaviour on brand equity and performance of export companies in Semnan province. The present research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method, it is descriptive of survey type. The statistical population of this study is all companies active in industrial towns of semnan that 239 were selected by simple random sampling method. Also, the questionnaire was used to collect data and Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyze data. The findings of the present study showed that variable participation, positive word-of-mouth, In-Role Brand-Building Behavior and Retention had a positive and significant effect on brand equity. Also, there was a significant positive relationship between brand equity and export performance companies of Semnan.
  Keywords: Employee’s Brand-Building Behaviour, Export Firms Performance, Brand Equity
 • Abolfazl Shahabadi *, Mohammad Kazem Naziri, Amir Jamshidi Pages 61-80
  investment has always been an important factor in economic development in societies has always been the focus of economic policy makers in pursuit of a developed economy. In general, there are many factors affecting the investment process, in which the institutional environment of the doing business is of particular importance and weakness in this section is considered as an important barrier to investment in developing countries. Therefore, improving the doing business is a positive step towards strengthening the private sector participation in the economy. As a result, attention to the improvement of the doing business is a necessary, which can be achieved by expanding investment attractiveness for economic growth. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of doing business on investment in the selected countries of the Middle East and North Africa (MENA). The study covers the period 2007 to 2016. The results show the positive and significant effect of the overall index of doing business on investment. Also, indicators of starting a business, protecting minority investors, paying taxes and trading across borders have positive and significant impact on investment. Whereas the estimated coefficients indicators of dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, enforcing contracts and resolving insolvency insignificant on investment. According to the result of this study, the control variables of per capita income, financial development and import have positive and significant effect as well as interest rate variable has negative and significant effect on the investment of the selected countries.
  Keywords: investment, Doing Business, Per capita income, Financial Development, Panel Data
 • Yazdan Shirmohammadi *, Shamseddine Nikmanesh, Faezeh Hasannejad Pages 81-101
  Today, the important role of innovation in the growth of companies, sectors, and countries has given rise to widespread interest in research in this field. In this study, we investigated the impact of product innovation and marketing on product internationalization through innovative performance, market performance, and product export in startups. The present study is an applied descriptive survey in terms of purpose and method of research. The statistical population of the study was managers of startups in Isfahan. The sampling method of this study was convenience. Morgan table was used to determine the number of samples and 155 persons were selected. Statistical analysis was performed using SPSS and Amos software, and regression analysis was used for path analysis of hypotheses. Research findings showed that product innovation has a positive and significant effect on innovation in marketing and innovative performance. Also, marketing innovation has a positive and significant impact on innovative performance, production performance affects market performance, and product exports affects product internationalization. Therefore, innovation capability is one of the factors needed for managers to empower the company to drive superior products, services and business models.
  Keywords: Product Innovation, Marketing Innovation, Innovative Performance, Production Performance, Market Performance
 • Meisam Modarresi *, Samira Afrasiabi, Hooshmand Bagheri Garbollagh, Fatemeh Khani Pages 103-119
  Increasing the production and export of tomato crops that Iran has in its production has a comparative advantage can make it possible to achieve more valuable revenues. In addition, developing export of this product is very important in order to export of non-oil products. The purpose of this study is identification of the best export target markets for Iran tomato product. Also, in this study, numerical taxonomy method has been used to select potential export target markets. The used data are related 2001 to 2017 period. In this study, has used five coefficients of fluctuation of rank, proximity coefficient, average coefficient of rank, average coefficient of share and share fluctuation coefficient. The results of this study show that According to identified priorities, Iraq is the first target market for exporting tomatoes and then countries of Afghanistan ranked second and Russia ranked third. Persian Gulf States ranked respectively in the United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and Qatar has the last rank. With the exception of the United Arab Emirates, the rest of the Gulf States are ranked. Also the results show that current export market of tomato has significant difference with potential markets. So, use of export guiding policies toward potential target market has suggested.
  Keywords: Target Markets, Export, Tomato, Numerical Taxonomy Analysis
 • hero isavi, Mohsen nazari * Pages 121-151

  Customers make decisions based on their perception of price, product features and other marketing mix elements. The important thing for marketing decision makers is consumers' perceptions of price, not their actual price. In this study, we try to explain the process of price perception and investigate the variables affecting price perception in Iranian customers and then compare the price perception of customers in other countries.The nature of the data and the style of analysis are collected in a qualitative research group through in-depth interviews with the data participants and also systematic review. From the perspective of the research method, it is analytical-descriptive and the research data are analyzed by content analysis method. Maxqda software is used to analyze the data. In this first step, we systematically study the factors of price perception according to all researches related to price perception and in the second stage the interviews are analyzed through content analysis method and then the results are compared. We have achieved a framework that consists of 6factors: economic, social, ethnic, service, marketing and buyer characteristics. Finally, out of a total of 14 identified themes, 12 themes were related to the existing concepts in the research background and 2 themes were identified as new concepts. These topics include services and distributors. 8 codes were found in the research background that were not repeated in the interviews. These codes include bias towards domestic goods, perceived value, durability, efficiency, coupon, bargaining during purchase, product portfolio, payment method

  Keywords: Comparative, Study, Iran price perception, consumer