فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 74، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرتضی شمسی زاده، خدایار عشوندی، کامران علیپور، ثریا معمر، زهرا مقصودی* صفحات 75-82
  مقدمه

  عملکرد حرفه ای در پرستاری، نیازمند آشنایی با مسایل اخلاقی حرفه پرستاری و حساسیت به آنها در ارتباط با بیماران است. این حساسیت، به عنوان زیربنای اخلاق پرستاری، باید از ابتدای آموزش پرستاری مدنظر قرار بگیرد. به نظر می رسد میزان پایبندی به دین و مذهب و سطح اعتقادات فرد، از عوامل موثر بر حساسیت اخلاقی باشد؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی با حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری انجام شده است.

  روش کار

  در مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر، 123 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396-1397 به صورت سرشماری شرکت داشتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه سلامت معنوی Poltzen  و  Ericssonو پرسش نامه حساسیت اخلاقی جمع آوری و سپس به کمک آزمون کای دو، ضریب هم بستگی پیرسون و نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 4/55±23/69سال بود. بیشتر دانشجویان پرستاری دارای نمره سلامت معنوی و حساسیت اخلاقی در حد متوسط بودند. بین سلامت معنوی با حساسیت اخلاقی دانشجویان هم بستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد (0/26=r، 0/003=P)، بدین معنی که هر چه نمره سلامت معنوی دانشجویان بالاتر باشد، حساسیت اخلاقی آنها بیشتر است.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهد سلامت معنوی پارامتری موثر در ارتقای حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری است؛ بنابراین ارتقای باورهای مذهبی موجب بهبود وضعیت سلامت دانشجویان می شود و به گونه ای نقشی مهم در اجرای مراقبت موثر بر بیماران را ایفا می کند؛ از این رو پیشنهاد می شود در ارتقای سلامت آنان به بعد معنوی نیز توجه شود.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، حساسیت اخلاقی، دانشجویان پرستاری
 • افسون فرهادی، شهربانو صالحین*، شاهرخ آقایان، افسانه کرامت، سولماز طالبی صفحات 83-92
  مقدمه

  با توجه به ضرورت ارایه آموزش های لازم به زوجین تازه متاهل، هدف از این پژوهش اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر تیوری انتخاب بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان تازه متاهل شهر اردبیل بود؛ بنابراین در این تحقیق درصدد پاسخگویی به این پرسش بودیم که آیا واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر صمیمت زناشویی و رضایت جنسی زنان تازه متاهل موثر است؟

  روش کار

  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی است که به منظور اجرای این تحقیق، پژوهشگران 5 مرکز از 14 مرکز بهداشت شهر اردبیل به صورت تصادفی ساده در سال 1398 انتخاب شدند. سپس بعد از اخذ مجوزهای لازم و تعیین جامعه هدف و تهیه پرسش نامه های مورد نیاز تحقیق و در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، در این مراکز حضور یافتند. جامعه آماری این پژوهش همه زنان تازه متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اردبیل بودند پس از کدگذاری دو پرسش نامه صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی، این پرسش نامه ها در اختیار زنان مراجعه کننده به آن مراکز قرار داده شد. بعد از تکمیل آنها، از بین این پرسش نامه ها، 70 نفر که نمرات پایین تر از نقطه برش (کمتر از 67 برای رضایت جنسی و کمتر از 60 برای صمیمیت زناشویی) کسب کرده بودند، وارد مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر مقیاس صمیمیت تامپسون و واکر و پرسش نامه رضایت جنسی Hudson و همکاران بود. داده های تحقیق حاضر با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

   نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان می دهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری در نمره رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی در مرحله پیش آزمون مشاهده نشد، اما در پس آزمون و پیگیری، بین نمرات دو گروه در رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق و مقایسه آن با ادبیات پژوهشی موجود در این زمینه می توان نتیجه گرفت که آموزش تیوری انتخاب به زنان تازه متاهل با بهبود رابطه زوجین و افزایش بی آلایشی زوجین به آنها کمک می کند تا بدون حس کنترل شدگی و کنترل کنندگی بتوانند خود واقعی شان باشند.

  کلیدواژگان: آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب، صمیمیت زناشویی، رضایت جنسی، زنان تازه متاهل
 • علی بیکمرادی، قدرت الله روشنایی، شیرین مرادخانی، آزاد فتاحی* صفحات 93-102
  مقدمه

  آنژیوگرافی عروق کرونری از روش های رایج تشخیص بیماری های قلبی-عروقی است که می تواند موجب ترس، استرس، اضطراب و بی ثباتی وضعیت همودینامیک بیماران قبل از این روش تشخیصی شود. هدف این مطالعه تعیین تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس گل رز بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونری است.

  روش کار

  کارآزمایی بالینی یک سوکور با استفاده از نمونه گیری در دسترس بر روی 98 بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونری در دو گروه رایحه درمانی و کنترل در بیمارستان بعثت همدان در سال 2017 انجام شد. در گروه رایحه درمانی، بیماران 5 قطره اسانس گل رز 40 درصد را به مدت 20 دقیقه و در گروه کنترل 5 قطره آب مقطر را به مدت 20 دقیقه، قبل از آنژیوگرافی استنشاق کردند. اضطراب بیماران قبل و 2 دقیقه بعد از مداخله به کمک بخش موقعیتی پرسشنامه STAI اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های، کای دو، t مستقل وt  زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین اضطراب گروه رایحه درمانی و کنترل، قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی داری نداشت. با وجود این میانگین اضطراب گروه رایحه درمانی بعد از مداخله کاهش قابل توجهی داشت (0/001>P). در مقابل، میانگین اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل تفاوت معنی دار آماری را نشان نداد (0/067=P).

  نتیجه گیری

  رایحه درمانی استنشاقی با اسانس 40 درصد گل رز می تواند اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونری را کاهش دهد؛ بنابراین می توان این روش را به عنوان طب مکمل برای کاهش اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونری استفاده کرد.

  کلیدواژگان: رایحه درمانی، اسانس گل رز، اضطراب، آنژیوگرافی کرونری، طب مکمل
 • نسرین فدائی اقدم، ملیحه عامری*، شهربانو گلی، ملیحه ایمنی صفحات 103-111
  زمینه و هدف

  خواب و استراحت در زندگی انسان بسیار مهم است. اختلال در خواب نه تنها سبب بروز مشکلات بهداشتی پرستاران می گردد بلکه منجر به کاهش عملکرد و افزایش بروز خطاهای دارویی شده که خود میتواند ایمنی بیمار را به خطر اندازد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل موثر بر مولفه های مختلف خواب پرستاران می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی 139 پرستار دارای معیار ورود به مطالعه از بخش های مختلف بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در مطالعه شرکت داده شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، استرس شغلی تافت گری و اندرسون و کیفیت خواب پیتزبرگ انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS V.18 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، T-Test و ANOVA تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین نمره کل کیفیت خواب پرستاران 02/3 ± 04/7  بود. از میان عوامل حرفه ای، آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری بین میانگین نمره کل کیفیت خواب و استرس شغلی نشان داد (036/ p=176/,R=0). در میان متغیرهای جمعیت شناختی تنها مصرف چای با کیفیت خواب پرستاران رابطه معنی داری داشت (043/0=P). بالاترین میانگین نمره به مولفه طول مدت خواب مفید (11/1± 47/1) و پایین ترین به مولفه میزان داروی خواب آور مصرفی با (834/0± 42/0) اختصاص یافت.

  نتیجه گیری

  اکثریت پرستاران بویژه شیفت کاری صبح کیفیت خواب نامطلوبی را عنوان نمودند. از این رو تعمهیدات لازم از جمله مدیریت استرس باید لحاظ گردد

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، استرس شغلی، پرستاران
 • زهرا خانزاده*، فاطمه مقدم تبریزی صفحات 112-126
  مقدمه

  دوران پس از زایمان دوره ای حساس برای شکل گیری دل بستگی مادر و نوزاد و دورانی پرتنش برای مادر به دلیل تغییرات جسمی و روحی استبنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشاوره حمایت محور زوجین بر درک حمایت همسر و دل بستگی مادر و نوزاد در زنان زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه در سال 1398-1397 انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر، مطالعه کارآزمایی بالینی بود که در سال 1398-1397 بر روی 108 زن نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه انجام گرفت. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل، هر گروه 54 نفر تقسیم شدند. گروه مداخله 6 جلسه مداخله مبتنی بر مداخله همسر دریافت کردند و افراد گروه کنترل از مراقبت های معمول برخوردار شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعات فردی،  پرسش نامه دل بستگی مادر و کودک و  پرسش نامه حمایت همسر در دوران پس از زایمان بود. در تحلیل داده ها از آزمون های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون t مستقل و t زوجی استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان می دهد دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافیک تفاوت آماری معنی داری نداشتند. میانگین نمرات درک حمایت همسر و دل بستگی مادر و نوزاد بعد از مشاوره در گروه مداخله تفاوت آماری معنی داری با گروه کنترل داشت (0/05<P) و در گروه مداخله میانگین نمرات درک حمایت همسر و دل بستگی مادر با نوزاد قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنی داری داشت (0/05<P).

  نتیجه گیری

  مشاوره حمایت محور زوجین سبب افزایش درک حمایت همسر و دل بستگی مادر و نوزاد می شود؛ علی رغم وجود روش های آموزشی روتین، به دلیل تاثر بسیار خوب و هم چنین ایجاد ارتباط بسیار مناسب بین زوجین، به عنوان روشی ایمن و کارآمد توصیه می شود.

  کلیدواژگان: حمایت همسر، حمایت اجتماعی، دلبستگی مادر و نوزاد، مشاوره زوجین، دوران بارداری، دوران پس از زایمان
 • مریم غفاری ازندریانی، بتول خدا کرمی، زهرا معصومی*، فریده کاظمی صفحات 127-135
  مقدمه

  حاملگی و زایمان یکی از مهم ترین مراحل زندگی زنان به شمار می رود. یکی از دلایل تمایل زنان به زایمان سزارین نداشتن آگاهی کافی در انتخاب نوع زایمان است بدین منظور پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر آگاهی نسبت به نوع زایمان در زنان مراجعه کننده جهت دریافت مراقبت پیش از بارداری اجرا گردید.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شده محسوب می شود که به صورت دو گروهی (گروه آزمون و گروه کنترل) همراه با دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در سال 1398-1397 صورت گرفته است. نمونه گیری به صورت چندمرحله ای انجام شد. تعداد 240 زن دارای پرونده پیش از بارداری از سامانه سیب 8 مرکز جامع سلامت شهر همدان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس 100 زن واجد شرایط شناسایی و از طریق توالی تخصیص به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیگ و مامایی و سوالات آگاهی در زمینه روش های زایمانی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. میزان P نیز کمتر از 0/05 معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  مقایسه میانگین نمرات آگاهی در مرحله بعد از مداخله نشان می دهد که با کنترل اثر نمرات پیش آزمون، میانگین (انحراف معیار) نمره آگاهی در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل است (به ترتیب 43/88 (4/85) در مقابل 22/09 (4/79)) (0/001<P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد مشاوره گروهی می تواند منجر به افزایش آگاهی نسبت به انتخاب زایمان طبیعی شود. لذا با بهره گیری از کمترین فرصت های ممکن در مراقبت های پیش بارداری برای آموزش و مشاوره می توان زنان را به انتخاب آگاهانه نوع زایمان سوق داد. همچنین تکرار آموزش ها و مشاوره در مراقبت های بارداری سبب تغییرات نگرشی و عملکرد مناسب زنان می شود.

  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، آگاهی، پیش از بارداری
 • نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی* صفحات 136-143
  مقدمه

  بیماران تحت همودیالیز و همسران آنها در طول بیماری و درمان با دیالیز، با استرس های مختلفی مواجه می شوند؛ از این رو هدف این مطالعه، مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز و همسران آنها بوده ست.

  روش کار

  پژوهش حاضر، مطالعه ای تحلیلی و مقطعی است که با استفاده از پرسش نامه WHOQOL برای ارزیابی کیفیت زندگی و پرسش نامه افسردگی بک به منظور بررسی افسردگی انجام شد. مجموعا 172 شرکت کننده به شیوه سرشماری (86 بیمار تحت همودیالیز و 86 نفر همسران آنها) از دو بیمارستان در پژوهش شرکت کردند.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان می دهد 89/54 درصد و 91/87 درصد از بیماران دیالیزی و همسران آنها با شدت های خفیف تا شدید دچار افسردگی بودند. میانگین نمره افسردگی گروه همسران به طور معنی داری بیشتر از نمره بیماران تحت همودیالیز بود (0/05>P). همچنین نمره گروه همسران در حوزه سلامت روان کیفیت زندگی به طور معنی داری کمتر از نمره بیماران تحت همودیالیز بود (0/05>P).

  نتیجه گیری

  افسردگی در میان بیماران همودیالیز و همسران آنها بسیار شایع است. همسران بیماران تحت همودیالیز در مقایسه با بیماران از میزان افسردگی بیشتر و کیفیت زندگی پایین تر در حوزه سلامت روانی برخوردار هستند؛ بنابراین پیشنهاد می شود مانند بیماران، وضعیت افسردگی و کیفیت زندگی همسران آنها نیز به طور متناوب بررسی شود و در صورت لزوم، اقدامات حمایتی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: افسردگی، کیفیت زندگی، همودیالیز، همسر، مراقبان خانوادگی
 • حدیث زمانی فر، هوشنگ علیجانی رنانی*، بیژن کیخایی دهدزی، الهام مراغی، حسین کمیلی ثانی صفحات 144-153
  مقدمه

  بیماری های مزمن از جمله تالاسمی تاثیر فراوانی بر عملکرد و درمجموع بر زندگی فرد، به ویژه در سنین پایین دارد. با توجه به پایین بودن کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی و اهمیت عملکردشان در جامعه، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر به کارگیری مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی نوجوانان تالاسمی در اهواز در سال 1397 انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی، 84 نوجوان مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان بقایی 2 اهواز که مبتلا به تالاسمی ماژور بودند، شرکت داشتند. این مطالعه از سال 1397 تا 1398 انجام شد. نوجوانان به صورت تصادفی بلوکی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه کیفیت زندگی نوجوان کیداسکرین 52 را تکمیل کردند. سپس گروه آزمون محتوای آموزشی را طی برگزاری کلاس و پرسش و پاسخ و کتابچه آموزشی برای 6 جلسه 2 ساعته دریافت کرد، اما افراد گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 22 و آزمون های کای اسکویر، t مستقل و t زوجی تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان می دهد که میانگین نمره کیفیت زندگی در دو گروه کنترل و آزمون در پیش آزمون اختلاف معنی داری ندارد (0/05<P)، اما در پس آزمون نشان داد که تفاوت میانگین نمره کل کیفیت زندگی و هر یک از ابعاد کیفیت زندگی در دو گروه مداخله و کنترل معنی دار است (0/05<P).

  نتیجه گیری

   آموزش مهارت های ده گانه زندگی می تواند تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به تالاسمی داشته باشد و می توان آن را اقدامی موثر در این زمینه دانست.

  کلیدواژگان: مهارت های دهگانه ی زندگی، کیفیت زندگی، نوجوان، تالاسمی ماژور
|
 • Morteza Shamsizadeh, Khodayar Oshvandi, Kamran Alipor, Soraya Moamer, Zahra Maghsoudi* Pages 75-82
  Background & Aim

  Professional practice in nursing requires familiarity with the ethical issues of nursing profession and their sensitivity to patients. This sensitivity, as the basis of nursing ethics, should be considered from the beginning of nursing education. The degree of adherence to one's religion and the level of one's beliefs appear to be factors influencing moral sensitivity. The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual health and moral sensitivity of nursing students.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 123 nursing students of Hamadan University of Medical Sciences were enrolled. Data were collected through questionnaire demographic information, Poultzan and Erison spiritual health questionnaire and moral sensitivity questionnaire. The data were analyzed by Chi-square and Pearson correlation coefficients using SPSS 21 software.

  Results

  The mean age of participants was 23.69±4.55 years. Most nursing students had moderate spiritual health score and moral sensitivity. There was a positive and significant correlation between spiritual well-being with nursing students 'moral sensitivity (r=0.26, P=0.003), meaning that the higher the students' spiritual health score, the higher their moral sensitivity.

  Conclusion

  The results showed that spiritual health is an important parameter in promoting the moral sensitivity of nursing students. Therefore, promoting religious beliefs improves the health status of students and thus plays an important role in the implementation of effective patient care. In the promotion of their health, the spiritual aspect should also be taken into consideration.

  Keywords: Nursing students, Spiritual health, Moral sensitivity
 • Afsaneh Farhadi, Shahrbanoo Salehin*, Shahrokh Aghayan, Afsaneh Keramat, Solmaz Talebi Pages 83-92
  Introduction

  Considering the necessity of providing required education to newly married couples, the present study aimed at investigating the impact of reality therapy-based choice theory training on marital intimacy and sexual satisfaction of newly married women in Ardabil city, Iran.

  Methods

  This research is a Randomized clinical trial. Totally 5 out of 14 medical centers were selected by simple, random sampling method in Ardabil city, Iran. Once the required permissions, questionnaires and research ethics were obtained and the target population was determined, researchers provided the women visiting the medical centers with Intimacy Scale and Sexual Satisfaction Questionnaire. Then, 70 individuals who underscored the cut point were included in the research. Thompson and Walker Intimacy Scale and Sexual Satisfaction Questionnaire were two research tools in this contribution. Data were analyzed using repeated measure analysis of variance with SPSS 22 software.

  Results

  Results of the repeated measures analysis of variance demonstrated that there was no significant difference between experimental and control groups in sexual satisfaction and marital intimacy in pre-test stage. In post-test and follow-up stages, there was a significant difference between the two groups in sexual satisfaction and marital intimacy (P<0.001).

  Conclusion

  Therefore, according to the findings of this study and its comparison with the existing research literature in this field, it can be concluded that the theory of selection theory helps newlyweds by improving the relationship between couples and increasing the infertility of couples so that they can be real without feeling controlled and controlled.

  Keywords: Reality therapy, choice theory, Marital intimacy, Sexual satisfaction, Newly married women
 • Ali Bikmoradi, Ghodratollah Roshanaei, Shirin Moradkhani, Azad Fatahi* Pages 93-102
  Introduction

  Coronary artery angiography is a common diagnostic procedure in cardiovascular diseases which could cause fear, stress, anxiety and probably some instability at hemodynamic parameters in the patients before this diagnostic procedure. This study aimed to assess impact of inhalation aromatherapy with damask rose on anxiety of patients undergoing coronary angiography.

  Methods

  A single-blinded randomized controlled trial was conducted with 98 patients at aromatherapy and control group undergoing coronary angiography in the Besat educational hospital of Hamadan, Iran, in 2017. Patients inhaled 5 drops of 40% Rosa Damask essential oil for 20 minutes before the angiography at aromatherapy group and inhaled 5 drops of distilled water for 20 min before the angiography at the control group. Anxiety was measured before and 2 minutes after intervention by state section of state-trait anxiety inventory (STAI) questionnaire. Data were analyzed by SPSS 16 using independent t-test and paired t-test.

  Results

  There was no significant difference between mean of patient’s anxiety at aromatherapy and control group before intervention. There was significant difference between mean of patient’s anxiety before and after intervention at the aromatherapy group (P<0.001) which could decrease mean of patient’s anxiety. In contrast, there was no significant difference between mean of patient’s anxiety before and after intervention at control group (P=0.067). 

  Conclusion

  Inhalation aromatherapy with Rosa damask essential oil 40% could have a good impact on decreasing anxiety at patients undergoing coronary angiography. Rosa damask essential oil 40% can be used as a complementary therapy to reduce anxiety in patients prior to coronary angiography.

  Keywords: Complementary therapies, Inhalational aromatherapy, Rosa damask, Anxiety, Coronary angiography
 • Nasrin Fadae Aghdam, Malihe Ameri*, Shahrbanoo Goli, Malihe Imeni Pages 103-111
  Introduction

  Shift work in the nursing profession can affect occupational performance and sleep quality and lead to impairment in coping with job stress. Regarding the possible differences between sleep quality and job stress of nurses in different work shifts, the purpose of this study was to determine the relationship between sleep quality and job stress of nurses in different work shifts.

  Methods

  Carried out in 2016, this descriptive cross-sectional study, studied 139 nurses being selected through stratified sampling from different wards of hospitals affiliated with Shahroud University of Medical Sciences. Data were collected using demographic questionnaires, Tufts and Anderson job stress questionnaires, and Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire. Data were analyzed by SPSS 18 using descriptive statistics and statistical tests of correlation, independent t-test and one-way ANOVA.

  Results

  The mean score of total sleep quality of nurses was 7.04±3.2. The highest mean score belonged to the component of useful sleep duration (1.47±1.11) and the lowest to the component of hypnotic drug consumption (0.42±0.834). Pearson correlation test showed a significant relationship between the mean total score of sleep quality and job stress (r=0.176, P=0.036). There was no significant relationship between sleep quality and job stress in different work shifts (P<0.05). Among demographic variables, only tea consumption had a significant relationship with nurses’ sleep quality (P=0.043).

  Conclusion

  Finding the factors related to the sleep quality of nurses seems to be essential. Given the relationship between job stress and sleep quality, the necessary arrangements, including stress management workshops, should be considered by hospital managers to achieve the ultimate goal of providing high quality patient care.

  Keywords: Sleep quality, Job stress, Shift work, Nurse
 • Zahra Khanzadeh*, Fatemeh Mogaddam Tabrizi Pages 112-126
  Introduction

  The postpartum period is a critical period for maternal and infant attachment formation and a stressful period for the mother due to physical and mental changes. The purpose of this study was to investigate the effect of couple-centered counseling on perceived spouse support and mother-infant attachment in parturient women referring to Urmia health centers in the years 2018-2019.

  Methods

  The randomized clinical trial study was conducted in 2018-2019 in Urmia city, Iran. A group of 108 nulliparous women randomly allocated in intervention (54) and control (54) groups. The intervention group received 6 sessions of intervention based on spouse intervention and the control group received routine care. Data collection tools were personal information form, Spousal Support Perceived Questionnaire, and Maternal Baglanma Olcegi Questionnaire. Kolmogorov-Smirnov test, independent t-test and paired t-test were used.

  Results

  Our results showed that the two groups were statistically similar in demographic features. According to the results, mean scores of perception of spouse support and attachment of mother and infant after counseling in intervention group were statistically significant compared with control group (P<0.05). In the intervention group, there was a statistically significant difference between the mean scores of spouse support and maternal attachment with infant before and after the intervention (P<0.05).

  Conclusion

  Couple-centered counseling enhances understanding of spouse support and mother-infant attachment; Despite the routine training methods, due to the very good effect and also the creation of a very good relationship between the couple, it is recommended as a safe and efficient method.

  Keywords: Spousal support, Social support, Maternal attachment, Couple therapy, Pregnancy, Post-partum
 • Maryam Ghafari Azandarianei, Batoul Khodakarami, Zahra Masoumi*, Farideh Kazemi Pages 127-135
  Introduction

  Pregnancy and childbirth is one of the most important stages in women’s lives. One of the reasons for women’s desire to choose interest in cesarean delivery is lack of enough knowledge in choosing the type of delivery. The purpose of this study was to investigate the effect of group counseling on the knowledge about Birth Method in women referring to preconception care.

  Methods

  The present study is a randomized clinical trial, with a design of two groups (test group and control group), with two stages of pre- and post-test. Sampling was done in a multi-step manner in 2018-2019. 240 women with preconception files were selected randomly from the SIB application of the 8th comprehensive health center of the city of Hamadan. Then, 100 women who met the inclusion criteria were divided into two groups of test and control by assignment sequence. The data collection tool was a questionnaire including demographic and midwifery information, knowledge questions about the methods of delivery. The data were analyzed using SPSS 20. P-value less than 0.05 was considered significant.

  Results

  Comparison of mean (SD) scores of knowledge in the post-intervention stage indicated that by controlling the effect of pre-test scores, the mean score of knowledge in the intervention group was significantly more than the control group (43.88 (4.85) versus 22.09 (79 / 4)) (P<0.001).

  Conclusion

  The results of this study showed that group counseling can lead to increased awareness of the choice of natural childbirth. Therefore, by taking advantage of the least possible opportunities in prenatal care for education and counseling, women can be guided to the conscious choice of the type of delivery. Also, the repetition of training and counseling in pregnancy care causes changes in attitudes and performance of women.

  Keywords: Knowledge, Group counseling, Preconception care
 • Nayereh Baghcheghi, HamidReza Koohestani* Pages 136-143
  Introduction

  Patients on hemodialysis and their spouses experience various stresses during illness and dialysis treatment. The aim of this study was to compare depression and quality of life between patients on hemodialysis and their spouses.

  Methods

  An analytical and cross-sectional study was performed using the WHOQOL-Questionnaire tool and Beck Depression Inventory-II to assess the quality of life and the depression, respectively. A total of 172 participants (86 patients undergoing hemodialysis and 86 of their spouses) from two hospitals participated in the study.

  Results

  In total, 89.54% and 91.87% of patients on hemodialysis and their spouses had depression at varying levels (mild to severe), respectively. The mean score of depression in the spouse group was significantly higher than the patients score (P< 0.05). Also, the spouses' score in psychological health domain of the quality of life was significantly lower than the patients’ score (P< 0.05).

  Conclusion

  Depression is highly prevalent among patients on hemodialysis and their spouses. Spouses had higher rates of depression and lower quality of life in psychological health domain than patients. Therefore, it is suggested that, like patients, the depression and quality of life of their spouses should be assessed periodically and, if necessary, supportive measures should be taken.

  Keywords: Depression, Quality of life, Hemodialysis, Spouses, Family caregivers
 • Hadis Zamanifar, Houshang Alijani Renani*, Hossein Komeili Sani, Elham Maraghi Pages 144-153
  Introduction

  Chronic diseases, including Thalassemia, have a profound effect on the functioning and overall life of the individual, especially at an early age. Given the low quality of life of adolescents with thalassemia and the importance of their function in society, this study aimed to determine the impact of applying life skills on quality of life in adolescents in Ahwaz in 2018.

  Methods

  This quasi-experimental study was performed on 84 adolescents with thalassemia major referred to Thalassemia Clinic of Baqa'i Hospital, Ahwaz city, Iran. The study was conducted from 2018 to 2020. Adolescents were randomly divided into intervention and control groups. Both groups completed the demographic information questionnaire and the Kidney Screening Questionnaire for Quality of Life of the Teenager 52. Then the experimental group received the educational content (holding a class, Q&A and booklet) for 6 sessions of 2-hour. The control group did not receive any training. Data were analyzed by SPSS 22 and Chi-square, independent t-test, and paired t-test.

  Results

  The results showed that the difference between the mean of quality of life in the two groups of control and intervention was not significant (P<0.05) in pre-test. Also, post-hoc test (assuming non-homogeneity of variances) also showed a significant difference in mean of quality of life in post-test in both intervention and control groups (P<0.05).

  Conclusion

  Teaching ten life skills can have a significant impact on improving the quality of life of adolescents with thalassemia and can be used as an effective measure in this regard.

  Keywords: Thalassemia major, Quality of life, Adolescent