فهرست مطالب

تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی - سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • وحیده کدایی، زهرا راشکی قلعه نو* صفحات 1-9

  امروزه مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها باعث بروز مقاومت در بین جمیعت های باکتریایی شده است. این مطالعه با هدف شناسایی ژن های مقاومت به تتراسایکلین و بررسی میزان شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در بین ایزوله های اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری انجام گرفت. در این تحقیق توصیفی- مقطعی، 350 نمونه ادراری طی 6 ماه از افراد مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی زابل جمع آوری و اشریشیاکلی با استفاده از روش های مرسوم باکتری شناسی تعیین هویت شد. تست حساسیت آنتی بیوتیکی بر اساس توصیه های موسسه استاندارد های آزمایشگاهی بالینی (CLSI) با استفاده از روش انتشار دیسک انجام و سپس برای شناسایی ژن های tetB, tetA و tetC از روش PCR استفاده گردید. از مجموع 100 ایزوله اشریشیاکلی جمع آوری شده، بیشترین میزان مقاومت مربوط به تتراسایکلین (57%) و کمترین میزان مقاومت مربوط به سفتازیدیم (34%) بود. میزان مقاومت به سایر آنتی بیوتیک های سفتریاکسون، آزترونام و سفوتاکسیم به ترتیب 44%، 44% و 40% بود. در میان ایزوله های مقاوم به تتراسایکلین، 32 ایزوله (14/56%) دارای ژن tetA، 28 ایزوله (12/49%) دارای ژن tetB و 6 ایزوله (52/10%) دارای ژن tetC بودند. 16 ایزوله (07/28%) همزمان دو ژن (15 ایزوله دو ژن tetA و tetB و یک ایزوله دو ژن tetA و tetC) و 3 ایزوله (26/5%) نیز هر سه ژن را داشتند. 14 ایزوله (56/24%) فاقد ژن های مورد مطالعه بودند. مقاومت به تتراسایکلین و سایر آنتی بیوتیک ها و حضور ژنهای tetA و tetB در سویه مولد عفونت ادراری

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک، ژن های مقاومت به تتراسایکلین، مقاومت به تتراسایکلین
 • جعفر حسین زاده مرزناکی*، محمدرضا یوسفی صفحات 10-14

  کریپتوسپوریدیوم از جمله بیماری های مهم در دام، طیور و انسان است که هم از نظر بهداشتی و هم از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می باشد. این بیماری توسط انگل های جنس کریپتوسپوریدیوم ایجاد می شود که یک تک یاخته انگلی از شاخه اپی کمپلکسا است. این انگل منجر به اختلال در دستگاه گوارش و بروز اسهال یا درگیری دستگاه تنفس می گردد.مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون های بومی شهرستان بابل در سال 1395 انجام گرفت.در این بررسی، تعداد 200 نمونه مدفوعی از بوقلمون های بومی تهیه و با روش ذیل نلسون مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از 200 نمونه مورد بررسی، در 15 درصد نمونه ها آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم مشاهده شد. جنس نر و ماده از لحاظ میزان شیوع آلودگی اختلاف معنی داری نداشتند. میزان آلودگی در فصل پاییز بیشتر از دیگر فصل ها بود.نتایج حاصله از این بررسی نشان داد که آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بوقلمون های بومی شهرستان بابل نسبتا زیاد می باشد، لذا لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گرفته و راهکارهای مناسبی در رابطه با پیشگیری و کنترل این بیماری ارایه گردد.

  کلیدواژگان: اکریپتوسپوریدیوم، بوقلمون بومی، شهرستان بابل
 • غلامرضا بنی شریف، سپیده کریمی، حسن ممتاز* صفحات 15-25

  مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی آلودگی کبد نیمچه های گوشتی کشتار شده درکشتارگاه طیور استان چهارمحال و بختیاری به دو گونه کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی و بررسی الگوی ویرولانس و مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های جدا شده انجام شد. در این مطالعه، تعداد 186 نمونه کبد از نیمچه های گوشتی کشتار شده در کشتارگاه های طیور سطح استان به طور تصادفی جمع آوری شد. پس از جداسازی کمپیلوباکتر به روش کشت میکروبی، برای تایید قطعی کمپیلوباکتر در ایزوله های جدا شده و افتراق قطعی گونه های کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی از ردیابی ژن های 16SrRNA، mapA و ceuE به روش PCR استفاده شد و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ویرولانس ایزوله ها ارزیابی گردید. ازمجموع 186 نمونه کبد اخذ شده، تعداد 94 نمونه (53/50 درصد) آلوده به گونه های کمپیلوباکتر بودند که از این تعداد، 62 نمونه آلوده به کمپیلوباکترژژونی (95/65 درصد)، 26 نمونه آلوده به گونه کمپیلوباکترکولی (6/27 درصد) و 11 نمونه آلوده به هر دو گونه فوق بودند (45/6 درصد). تمام ژن های حدت بجز ژن iam در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی حضورداشتند و در ایزوله های کمپیلوباکترکولی تنها 5 ژن cdtA، cdtB،cdtC، ima وracR ردیابی شد. تمام 88 ایزوله مورد مطالعه دارای مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه بوده و در 26 ایزوله کمپیلوباکترکولی، بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به استرپتومایسین (15/96 درصد) و کمترین میزان مربوط به کلرامفینیکل (69/7 درصد) بود. در ایزوله های کمپیلوباکترژژونی مورد مطالعه به ترتیب بیشترین وکمترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی متعلق به دو آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین (58/72 درصد) و اریترومایسین (83/4 درصد) بود.

  کلیدواژگان: کمپیلوباکترژژونی، کمپیلوباکترکولی، گوشت مرغ، فاکتورهای حدت، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • سید محمد حسینی، محمد اسدی ایرایی، محمد مهدی یزدانی رستم*، محمدجواد مشایخ نیا، محمدرضا رودکی سروندانی، امین آقاجانی صفحات 26-35

  بیماری هاری از جمله زیونوزهای بسیار کشنده ای است که بعلت قابلیت انتقال از حیوانات به اکثر پستانداران دارای اهمیت فراوان می باشد. حیوان مبتلا می تواند بیماری را از راه گاز گرفتن به انسان و یا سایر حیوانات انتقال دهد. در این مطالعه گذشته نگر، تعداد 6560 مورد حیوان گزیدگی ارجاع داده شده به مرکز بهداشت شهرستان ساری از سال 1391 تا 1396 به مدت 5 سال مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، عواملی چون سن، جنس، شغل، محل زندگی افراد گزیده شده، نوع حیوان گزنده، زمان گزیدگی و محل گزش مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 6560 مورد حیوان گزیدگی، به طور میانگین هرسال 1093 مورد حیوان گزیدگی اتفاق افتاد. از لحاظ حیوان گزنده، سگ ها با 1/81 درصد دارای بیشترین فراوانی بودند. گروه سنی 20 تا 29 سال با میانگین 1/281 گزش در سال، مردان با 77% گزش ها، ساکنان مناطق روستایی با % 3/64 گزش ها، افراد با مشاغل آزاد با 3/319 گزیدگی در سال، ماه خرداد با میانگین 5/111 گزش در هر سال، فصل تابستان با %4/28 از گزش ها دارای بالاترین فراوانی در بین حیوان-گزیدگان را به خود اختصاص داده بودند. از نظر محل آناتومیک گزش، %4/50 موارد گزش ها در ناحیه دست و %9/42 درصد هم در ناحیه پا بوده است.بر اساس نتایج این مطالعه نیاز به توجه ویژه جهت حذف مخازن بیماری و همچنین افزایش آگاهی بیشتر اقشار جامعه نسبت به این بیماری و نحوه انتقال آن می باشد.

  کلیدواژگان: حیوان گزیدگی، اپیدمیولوژی، هاری، ساری
 • کوشا علی محمدی، ولی الله کوهدار* صفحات 36-45

  عوامل مختلفی بر بقای باکتری های پروبیوتیک موثر می باشند. در این تحقیق، تاثیر برخی از ویژگی های شیمیایی ماست و مدت زمان نگهداری بر ماندگاری باکتری های پروبیوتیک در 30 نمونه ماست پروبیوتیکی نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها در فواصل زمانی 7 روز، از نظر باکتری های پروبیوتیک زنده، کلی فرم ها، میزان pH و اسیدیته مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای شمارش باکتری های پروبیوتیک از محیط کشت MRS بایل آگار و با روش کشت مخلوط استفاده گردید. شمارش کلی فرم ها با استفاده از محیط های کشت VRBA و BGB انجام شد. برای اندازه گیری اسیدیته از روش تیتراسیون با سود و اندازه گیری pH از pHمتر دیجیتال استفاده شد. نتایج نشان داد که در همه نمونه ها، شمارش باکتری های پروبیوتیک و میزان اسیدیته به ترتیب کاهش و افزایش معنی داری داشت. میزان pH نیز در مدت نگهداری ماست کاهش نشان داد. ارتباط معنی داری بین شمارش باکتری های پروبیوتیک و میزان اسیدیته و pH مشاهده گردید. افزایش مختصری در تعداد باکتری های پروبیوتیک در روزهای اول اتفاق افتاد، اما در روزهای آخر، کاهش شدید این میزان اتفاق افتاد. تعداد باکتری های پروبیوتیک در 67/46 درصد از نمونه ها کمتر از حداقل مورد نیاز (cfu/g 106) در روز 28 نگهداری بود. این مطالعه نشان داد زمان مناسب برای مصرف ماست پروبیوتیک تا 21 روز پس از تولید می باشد. به علاوه کاهش بقای باکتری های پروبیوتیک به میزان کاهش pH و افزایش اسیدیته وابسته می باشد.

  کلیدواژگان: اسیدیته، باکتری های پروبیوتیک، ماست، pH
 • ملیحه بخشی راویزی، مریم گنجعلی*، داریوش سعادتی، فریبرز شریعتی شریفی صفحات 46-56
  بررسی بروز فصلی برخی از بیماری های دارای اهمیت اقتصادی در در زنبورستان‏های شهرستان خاش و حاشیه تفتان چکیده: به منظور بررسی پراکنش آلودگی انگلی در زنبورستان های شهرستان خاش و حاشیه تفتان و همچنین اتخاذ روش های مدیریتی جدید جهت پی‏ریزی طرح‏های مطالعاتی آینده صنعت زنبورداری در استان سیستان و بلوچستان تحقیقی در سال 1395 انجام پذیرفت. در این مطالعه از 30 زنبورستان و از 375 کندو در شهرستان خاش و حاشیه تفتان در سه فصل پاییز، زمستان و بهار نمونه برداری انجام شد (پاییز و زمستان 1394 و بهار 1395). میزان آلودگی به تک یاخته نوزما در فصول بهار، زمستان و پا ییز به ترتیب از راست به چپ 66/ 46%، 80 % و 0% بوده است. میزان آلودگی به واروا در فصول بهار، زمستان و پا ییز به ترتیب از راست به چپ 80% ، 6/ 86 % و 80% بوده است. بیشترین میزان آلودگی به نوزما و واروا در فصل زمستان تعیین شده است. در نمونه های مورد آزمایش از 30 زنبورستان فوق، تنها آلودگی به جرب های واروآ و نوزما مشاهده گردید. همچنین تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS نشان داد که خرید گرده، موم و وسایل از سایر مراکز پرورش و همچنین عدم استفاده از دیوار محافظ و عدم پیشگیری و درمان باعث افزایش میزان آلودگی به انگل ها می شود که البته نتایج آزمون های آماری مربع کای و آزمون دقیق فیشر نیز حاکی از ارتباط معنادار این متغیرها و آلودگی به انگل ها می باشد (p<0.01).
  کلیدواژگان: آلودگی انگلی، زنبور عسل، خاش و حاشیه تفتان
 • سعیده سعیدی، بهمن فاضلی نسب* صفحات 57-66
  هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی عصاره های مختلف گیاهان دارویی علف مار (Capparis spinosa)، علف مورچه (Cretica Cressa) و اشورک (Rhazya stricta) است. گیاه دارویی اشورک، علف مار و علف مورچه از استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان جمع آوری گردید. عصاره گیری با حلال های مختلف با دستگاه روتاری انجام شد. باکتری های استاندارد از کلکسیون قارچ و باکتری ایران خریداری شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با روش میکرودایلوشن تعیین شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره آبی برابر با 5/2 میلی گرم بر میلی لیتر بوده که باکتری های اشریشیاکلی، باسیلوس سریوس و شیگلا دیسنتری مهار شده اند. ضمنا کمترین غلظت مهارکنندگی مربوط به عصاره متانولی علف مورچه و برابر با 62/0 میلی گرم بر میلی لیتر بوده که باکتری باسیلوس سریوس در این غلظت از بین رفته است. کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره های علف مار مربوط به عصاره اتانولی و برابر با 62/0 میلی گرم بر میلی لیتر بوده که باکتری اشریشیاکلی و باسیلوس سریوس مهار شده و در همین غلظت عصاره هیدروالکلی و متانولی مهارکننده باکتری های شیگلا دیسنتری و سودوموناس آیروژینوزا بوده اند. نتایج این مطالعه بیانگر اثرات ضد میکروبی خوب عصاره گیاه دارویی علف مورچه و علف مار بر روی باکتری های بیماری زا است.
  کلیدواژگان: اشورک، علف مار، علف مورچه، حلال های مختلف، باکتری بیماری زا
 • زهره مشاک*، جواد روشنی صفحات 67-80

  پنیر کوزه ای نوعی پنیر با بافت نیمه سخت و کرم رنگ است که دارای مقدار زیادی چربی و عطر و طعم تند بوده و در نواحی غرب و شمال غربی ایران به صورت سنتی تولید می شود. هدف این مطالعه بررسی شاخص های شیمیایی و میکروبی در نمونه های پنیر کوزه ای استان کردستان بود. تعداد 84 نمونه پنیر سنتی کوزه ای در فصل زمستان 1397، از شهرهای سقز، بانه و سنندج به صورت تصادفی جمع آوری شد. آزمون های شیمیایی شامل اندازه گیری ماده خشک، اسیدیته، pH، چربی، پروتئین، خاکستر، نمک، کلسیم و فسفر و آزمون های میکروبی شامل شمارش کلی فرم ها و کپک و مخمر و شناسایی میکروارگانیسم های اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اریوس، سالمونلا و لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه های پنیر کوزه ای بود. میانگین ماده خشک 25/57 درصد، pH59/5، اسیدیته 69/83 درجه دورنیک، پروتئین 01/43 درصد، چربی 52/22 درصد، خاکستر 58/10 درصد، نمک 79/6 درصد، کلسیم 02/1 گرم در 100 گرم و فسفر 67/0 گرم در 100 گرم بود. آلودگی به سالمونلا و لیستریا مونوسیتوژنز در هیچ کدام از نمونه ها مشاهده نشد و آلودگی به کلی فرم 2/45 درصد، اشریشیا کلی 0/31 درصد، کپک و مخمر 8/23 درصد و استافیلوکوکوس اریوس 9/11 درصد بود. پنیر کوزه ای استان کردستان سرشار از منابع پروتئین، کلسیم و فسفر بوده و ارزش غذایی بالایی دارد. اما از نظر میکروبی (استافیلوکوکوس آریوس، کلی فرم، اشریشیا کلی وکپک و مخمر) غیرقابل قبول بوده و فرایند تولید و عرضه آن نیازمند نظارت های بهداشتی است. تولید صنعتی پنیر کوزه ای می تواند به بهبود کیفیت بهداشتی آن کمک نموده، منجر به گسترش عرضه این فراورده سودمند در ایران و سایر کشورها شود.

  کلیدواژگان: پنیر کوزه ای، استان کردستان، ویژگی های شیمیایی، ویژگی های میکروبی
 • سعید عالمیان*، آرمین کلانتری صفحات 81-87
  مقدمه
  بیماری بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام بوده که یک تهدید برای بهداشت عمومی و همچنین صنعت پرورش دام محسوب می شود. هدف از این مطالعه بهینه سازی روش استخراج لیپو پلی ساکارید بروسلا آبورتوس سویه سویه خشن که می توان از آن به عنوان آنتی ژن در تستهای سرولوژیک جهت تشخیص گاوهای واکسینه با این واکسن استفاده نمود
  مواد و روش ها
  این مطالعه کاربردی در آزمایشگاه تحقیق- تولید بخش بروسلوز انجام شد. به این منظور ابتدا سویه خشن با روش کشت در محیط اختصاصی بروسلا آگار تکثیر و با روش PCR مورد تایید نهایی قرار گرفت و لیپو پلی ساکارید خشن باکتری بروسلا آبورتوس به روش فنل - کلروفورم - پترولیوم اتر استخراج گردید و نتایج حاصل از استخراج LPS خشن به کمک روش های LAL و SDS - PAGE مورد تایید قرار گرفت.
  نتایج
  در روش فنل - کلروفورم - پترولیوم اتر لیپو پلی ساکارید خشن پس از استخراج و ترسیب با محلول متانول تست LAL صورت گرفت که ایجاد لخته، نشانگر وجود LPS بود. همچنین الکتروفورز در ژل (پلی آکریلامید 14 درصد) با رنگ آمیزی نیترات نقره باندی کمتر از 14 کیلو دالتون مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  این مطالعه روش فنل - کلروفورم - پترولیوم اتر یک روش ایده آل جهت استخراج لیپو پلی ساکارید خشن (R - LPS) سویه خشن بوده و برای تهیه آنتی ژن در تستهای سرولوژیک و همچنین کیت الایزا جهت تشخیص گاوهای واکسینه با این واکسن استفاده می شود.
  کلیدواژگان: بروسلا آبورتوس، سویه خشن، لیپو پلی ساکارید خشن، LAL، SDS - PAGE
 • یعثوب شیری*، بهمن فاضلی نسب صفحات 88-96
  فرایند مقاومت به آنتی بیوتیک به دو دسته مقاومت ذاتی و مقاومت اکتسابی تقسیم می شوند. در مقاومت ذاتی باکتری به دلیل ویژگی های خاص خود به یک یا تمام آنتی بیوتیک ها مقاومت نشان می دهد. اما مقاومت اکتسابی در اثر تغییرات مولکولی در باکتری های حساس به یک آنتی بیوتیک ایجاد شده و نهایتا سبب بوجود آمدن باکتری های مقاوم به آن آنتی بیوتیک می شود که دلیل آن می تواند جهش های کروموزومی، ترانسپوزون ها و یا پلاسمیدهای قابل انتقال باشند. ژن های متعددی مکانیسم های متنوع مقاومت باکتریایی را نسبت به آنتی بیوتیک ها کنترل می کنند. ژن های tetA و tetB اصلی ترین ژن های فعال کننده مکانیسم پمپ یونی افلاکس تتراسایکلین بوده و سبب کاهش غلظت تتراسایلکین در داخل باکتری می-شوند. در این مطالعه شبکه ژن های tetA و tetB با استفاده از داده ها و اطلاعات موجود در پایگاه های داده های مولکولی بازسازی شد. شبکه بازسازی شده به روشنی تایید می کند که ژن های tetA و tetB در افلاکس تتراسایکلین به خارج از سلول نقش مستقیم دارند. ژن tetB با همکاری سایر پروتئین ها، علاوه بر افلاکس تتراسایکلین، نقش کلیدی در سمیت زدایی و آنتی پورت طیف گسترده ای از سموم مثل استرپتوترسین و اسیدهای فنولیک دارد. همچنین آنالیزهای ژن آنتولوژی نشان داد. اغلب ژن های درگیر در فرایند افلاکس تتراسایکلین پروتئین غشایی هستند و عملکرد مولکولی آن ها ترانسپورتر می باشد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، باکتری، تتراسایکلین، شبکه ژنی
 • بهزاد نیکبخت، محسن نجیمی*، سعید سالاری صفحات 97-106

  آلودگی گوشت گاو معمولا در فرایند کشتار اتفاق می افتد ،یکی از باکتری های روده ای که آلودگی ناشی از آن در بین انسان وحیوانات در همه جا پراکنده است ،باکتری اشریشیا کلی است .یکی از سروتیپ های مهم این باکتری 7H: 157Ecoli Oاست که عامل ایجاد عفونت وبیماری در انسان می باشد . هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشرشیا کلی با روش MPN وتشخیص سویه 7H:157O در نمونه های جدا شده به روش PCR است. در طی این مطالعه از بهمن ماه 1396 لغایت تیرماه 1397 در طی شش ماه تعداد 360 نمونه گوشت گاو از بسته بندی های گوشت قرمز شهرستان زاهدان ،از قسمتهای مختلف لاشه جمع آوری شد و در آزمایشگاه به روش MPN،جداسازی باکتری اشریشیا کلی مقاوم به حرارت انجام شد. تعداد 7 ایزوله در نهایت جداسازی شد .تایید نهایی با استفاده از آغازگر اختصاصی rfb برای تشخیص 7H: 157Ecoli O با استفاده از واکنش PCR بود . تنها یک ایزوله از نظر این سروتیپ تایید شد که نشان دهنده وضعیت مناسب بهداشتی گوشتهای تولید شده در شهرستان زاهدان می باشد. در مطالعه حاضر با بررسی مولکولی تعداد 2 ایزوله از باکتری اشریشیاکلی مقاوم به حرارت به دست آمد که در بررسی ژن rfb تنها یک جدایه ازنظر اشریشیاکلی سروتیپ 7H:157O تایید شد.با این مطالعه حضور این باکتری در نمونه های گوشت گاو تایید می شود که بیانگر این می تواند باشد که حضور این باکتری در سایر فراورده های خام دامی در این استان نیز باید بررسی و ردیابی شود.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، 7H: 157 O، MPN، روش PCR، زاهدان
 • آسیه احمدی دستگردی*، پانیذ زین ساز، ندا ظهوریان صفحات 107-117

  اهمیت بیماری های ناشی از مواد غذایی از یک طرف و تقاضای مصرف کنندگان برای کاهش استفاده از افزودنی های سنتزی از طرف دیگر، توجه محققین را به استفاده از افزودنی های طبیعی مانند اسانس های گیاهی جلب نموده است. هدف از انجام این مطالعه استخراج و شناسایی ترکیبات اصلی اسانس بومادران، ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) و سس مایونز می باشد. بررسی ترکیبات اسانس با روش گاز کروماتوگرافی وجود بورنیول، سینیول، کامفور و پینن را به عنوان مهم ترین ترکیبات موجود در اسانس بومادران تعیین کرد. حساس ترین پاتوژن به اسانس در شرایط آزمایشگاهی، باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس و مقاوم ترین پاتوژن ها، باکتری های گرم منفی تشخیص داده شدند. نتایج حاصل از بررسی ویژگی های میکروبی سس مایونز نشان داد که اسانس بومادران همانند نگهدارنده سنتزی بنزوات- سوربات از رشد تمام میکروارگانیسم های پاتوژن جلوگیری کرد، در حالی که در نمونه کنترل، پاتوژن ها مشاهده شدند. همچنین مایونز کم-چرب در مقایسه با نمونه پرچرب، بار میکروبی کمتری نشان داد. بنابراین می توان استفاده از اسانس بومادران را به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در سس مایونز پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: اسانس، بومادران، فعالیت ضدمیکروبی، مایونز
|
 • Vahideh Kadaei, Zahra Rashki Ghalenoo * Pages 1-9

  Certain strains of extraintestinal pathogenic E. coli can cause urinary tract infection (UTI) in humans. Today, unnecessary consumption of antibiotics has led to resistance in bacterial populations. The aim of this study was to determine the tetracycline resistance genes and to evaluate the prevalence of antibiotic resistance among E. coli isolates collected from patients with UTI.In this descriptive cross-sectional study, 350 urine samples were collected from patients with UTI who were referred to the teaching hospital in Zabol during 6 months. E. coli was identified by conventional bacteriological test methods. Antibiotic susceptibility test was performed as recommended by the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) using disk diffusion method. All tetracycline-resistant isolates were then examined for presence of the tetA, tetB and tetC genes.Of the 100 isolates of E. coli, the most antibiotic resistance was related to tetracycline (57%) and the least antibiotic resistance was related to ceftazidim (34%). Resistance to other antibiotics ceftriaxone, aztreonam and cefotaxime were 44%, 44% and 40%; respectively. Among tetracycline resistant isolates, 32 isolates (56.14%), had tetA gene and tetB and tetC genes were found in 28 (49.12%) and 6 (10.52%) isolates respectively. 16 (28.07%) and 3 (5.26%) isolates were positive for both genes (tetA and tetB) and three genes, and 14 (24.56%) isolates were negative for them.Resistance to tetracycline and other antibiotics, and the presence of tetA and tetB genes in UPEC strains are alarming signs in Sistan. The current study strongly recommends restricted consumption of antibiotics including tetracycline. Further studies are needed in other parts of the country to take more appropriate measures than common therapies.

  Keywords: Uropathogenic E. coli, Tetracycline -resistance genes, Tetracycline-resistant
 • Jafar Hossienzadeh Marzenaki *, MohammadReza Yousefi Pages 10-14

  Cryptosporidium is one of the most important diseases in livestock, poultry and humans; which is important both in terms of health and economics. It is caused by parasites of the genus Cryptosporidium, which is a parasitic apicomplexa protozoa. These protozoa can cause enteric infections, diarrhea, or respiratory infections. The present study aimed at determining infection with Cryptosporidium in native turkeys of Babol region. In the present study, 200 fecal samples from native turkeys were prepared and examined in 2016. Based on our results, from 200 examined samples, cryptosporidium infection was seen in 15% of the cases. There was no significant difference in infection rate between males and females. Pollution rates were higher in autumn than in other seasons. According to our results, native turkeys' cryptosporidium infection rate in Babol is high.  Therefore, more studies are needed in this field, and appropriate strategies for preventing and controlling this disease need to be presented.

  Keywords: Babol city, Cryptosporidium, Native Turkeys
 • Gholamreza Banisharif, Sepideh Karimi, Hassan Momtaz * Pages 15-25

  The aim of this study was to determine the prevalence of liver contamination in broiler chickens slaughtered in Chaharmahal va Bakhtiari Province in two species of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli and to investigate the virulence and antibiotic resistance of isolated strains. In this study, 186 liver samples from broiler chickens slaughtered in the slaughterhouses of the province were randomly collected. After the isolation of Campylobacter by microbial culture, for definitive confirmation of Campylobacter in isolated strains and definitive differentiation of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli, the detection of 16SrRNA, mapA and ceuE genes was performed by PCR method. Antibiotic resistance pattern and distribution of virulence factors were evaluated. Of the 186 liver samples collected, 94 samples (50.53%) were infected with Campylobacter species, of which 62 cases were infected with Campylobacter jejuni (65.95%), 26 infected samples were Campylobacter coli (27.6% ) and 11 samples were contaminated with both species (6.45%). All virulence genes except the iam gene were present in Campylobacter jejuni isolates, and in Campylobacter coli strains only 5 cdtA, cdtB, cdtC, ima and racR genes were detected. All of the 88 isolates studied had multiple antibiotic resistance and in 26 isolates of Campylobacter coli, the highest antibiotic resistance was observed for streptomycin (96.15%) and the lowest was chloramphenicol (7.69%). In Campylobacter jejuni strains, the highest and lowest antibiotic resistance levels belonged to the two antibiotics ciprofloxacin (72.58%) and erythromycin (4.83%), respectively. High prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in broiler chickens slaughtered in Chaharmahal va Bakhtiari slaughterhouses and high antibiotic resistance of these isolates indicate a potential risk of liver contamination in human transmission.

  Keywords: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Chicken Meat, Virulence factors, Antibiotic resistanc
 • Seyed Mohammad Hoseini, Mohammad Asadi Iraee, MohammadMehdi Yazdani Rotam *, MohammadJavad Mashayekhnia, Mohammadreza Roudaki Sarvandani, Amin Aghajani Pages 26-35

  Rabies is one of the most endemic zoonotic diseases which is very important due to its ability to be transmitted from animals to the mammals. The infected animal can transmit the disease to human beings or other animals through biting.  This is a retrospective study intended to survey the document of 6560 animal bites referred to the health center of Sari city during 5 years from 2012 to 2017, for factors such as age, sex, occupation, place of residence of selected individuals, type of the biting animal, time of bite and type of bitten organ were studied. Collected data was analyzed by Excel 2010 and SPSS 22 software, using descriptive and inferential statistics. P-value was considered < 0.05 for statistical significant. From a total of 6560 cases of animal bites, an average of 1093±87/52 animal bites happened annually in study area. Dogs, with a rate of 81.1%, were the most biting animals. Men with a rate of 77%, the age group of 20 to 29 with the average of 281.1 bites per year, self-employed individuals with 319.3 bites per year were the most referred cases. Rural areas with 64.3%, summer with 28.4% and the month of June with an average of 111.5 bites per year had the highest incidence of bites. Hands and feet were the most bitten body parts with 50.4% and 42.9% of bites, respectively. Special attention should be paid to eliminating the reservoirs of the disease, as well as increasing the awareness of the general population about the disease and its types of transmission.

  Keywords: Animal bite, Epidemiology, Rabies, Sari
 • Kosha Alimohammadi, Valiollah Koohdar * Pages 36-45

  Various factors affect viability of probiotic bacteria. In this investigation, the effect of some chemical specifications and the storage time on probiotic bacterial count in 30 samples of probiotic yogurts stored at 4ºC was studied. The samples were evaluated in 7 days interval for viable cell count, coli count, pH and acidity during refrigerated storage. The pour plate method of Culture with MRS-bile agar was used for enumeration of probiotic bacteria. Total coliform was enumerated in VRBA and BGB culture. Acidity of samples was determined with titration method and the values of pH were measured by a digital pH meter. The obtained results showed that the number of probiotic bacteria and titrable acidity in all of the samples were significantly decreased and increased, respectively. Also, the level of pH was decreased during the storage time. There were significant relationship between probiotic bacterial count and the amount of pH and acidity. A brief increase of probiotic bacterial counts was measured during the initial days, but there was sever declining during the final days of storage. 46.67% of examined samples had probiotic bacterial counts less than the minimum dose of 106 cfu per gram of yogurt in day 28. This study indicated that the deadline for storage and consumption of probiotic yogurts is 21 days after production. In addition, the decline in viability was dependent on the amount of pH and acidity.

  Keywords: acidity, Probiotic bacteria, yogurt, pH
 • Maliheh Bakhshi Ravizi, Maryam Ganjali *, Dariush Saadati, Fariborz Shariati Sharifi Pages 46-56
  This study aimed to investigate the parasitic infection in the apiary in Khash and Taftan border.  This research was carried out to adopt new management method, and design future studies in beekeeping industry in Sistan-Baluchistan Province. Samples were taken from 30 apiaries and 375 honey bee colonies, in autumn, winter, and spring (autumn and winter 2015 and spring 2016). The results showed that the infections rate with Varroa was 80%, 86/6%, 80% in autumn, winter and spring; respectively. The highest infection rate in the study area was recorded in winter with 86/6%. Also, the infections rate with Nosema was 0%, 80%, 46/6% in autumn, winter and spring; respectively. Both diseases are major parasitic infections, causing annual damage to beekeepers. Also, statistical analysis using SPSS software showed that the purchase of pollen, wax and equipment from other farms, as well as non-use of protective wall, lack of migration in the winter and the lack of prevention and treatment, increases the infection rate with the parasites. The results of chi-square and Fisher's exact test revealed significant relationship between these variables and parasites infection (p <0.01).
  Keywords: Parasitic infection, Honey Bee, Khash, Taftan, Iran
 • Saeide Saeidi, Bahman Fazeli Nasab * Pages 57-66
  This study aimed to evaluate the antibacterial and antifungal activity of various extracts of the Rhazya stricta, Capparis spinosa, cretica Cressa. Rhazya stricta, Capparis spinosa, cretica Cressa plant collected from Saravan city, Sistan and Balouchestan Province. Extraction with different solvents was performed with a rotary machine. Standard bacteria were purchased from Persian Type Culture Collection (PTCC). Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration were determined by the micro-dilution method. The results of this study showed that the lowest inhibitory concentration of the aqueous extract against E. coli, Bacillus cereus, and Shigella dysenteriae was 2.5 mg/ml. The results of this study also showed that the lowest inhibitory concentration was related to methanolic extracts of Cressa, which is equal to 0.62 mg/ml and Bacillus cereus bacterium is inhibited in this concentration. The lowest inhibitory concentration of the Caper extract (0.62 mg/ml) that inhibited Escherichia coli and Bacillus cereus, belonged to ethanolic extract. Also in the same concentration, the hydroalcoholic and methanolic extracts inhibited Shigella disneraceae and Pseudomonas aeruginosa. The results of this study indicate that the extract of the Cressa and Caper herb has good antimicrobial effects on fungal and bacteria pathogenesis.
  Keywords: Rhazya stricta, Capparis spinosa, cretica Cressa, Different solvents, Pathogenic bacteria
 • Zohreh Mashak *, Javad Rooshani Pages 67-80

  Koozehee Cheese is a cheese with a semi-hard and creamy color that is rich in fat and spicy flavors and is produced traditionally in west and north-west of Iran. The aim of this study was to evaluate the chemical and microbial characteristics in Koozeh Cheese samples of Kurdistan Province. A total of 84 samples of traditional Koozehee Cheese were collected from the Saqez, Baneh and Sanandaj Cities, randomly in winter. Chemical tests included dry matter, acidity, pH, fat, protein, ash, salt, calcium and phosphorus measurement, and microbial tests included coliform counting and yeast and mold counting, and identification of E. coli, S. aureus, Salmonella and L. monocytogenes in Koozeh Cheese samples. Mean of dry matter was 57.25%, pH was 5.59, acidity was 83.69 Dornic degrees, protein level was 43.01%, fat level was 22.52%, ash level was 10.58%, salt level was 6.79%, calcium level was 1.02 g/100g and phosphorus level was 0.67 g/100g. Contamination of Salmonella and L. monocytogenes were not observed in any of the samples, and the infection with coliform was 45.2%, E. coli was 31.0%, yeast and mold was 23.8%, and S. aureus was 11.9%. Koozeh cheese of Kurdistan province is rich in protein, calcium and phosphorus sources, and has a high nutritional value. But it is unaccepted for microbial characteristics (S. aureus, coliform, E. coli, yeast and mold) and its production and supply process requires a health monitoring. The industrial production of Koozeh Cheese can improve its health; also, it can lead to expansion of the supply of this beneficial product in Iran and the other countries.

  Keywords: Koozeh cheese, Kurdistan province, Chemical characteristics, microbial characteristics
 • Saeed Alamian *, Armin Kalantari Pages 81-87
  Brucellosis is an important zoonotic disease which threatens public health and livestock industry. The aim of this study was to optimize extraction of rough lipopolysaccharide from Brucella abortus which can be used as the antigen for the development of serological tests to diagnose vaccinated animals. This applied study was performed in the Brucellosis Research and Production Laboratory. For this purpose, the rough strain was cultured in Brucella agar specific medium and final diagnosis was performed by PCR method. The rough lipopolysaccharide of Brucella abortus was extracted by phenol-chloroform-petroleum ether method and the results of rough LPS extraction were approved by LAL and SDS - PAGE methods. Extraction and precipitation of Lipopolysaccharide with cold methanol and sodium acetate was performed by using Phenol – Chloroform - Petroleum ether method. Then Lipopolysaccharide was identified by Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test and formation of clots indicated presence of Lipopolysaccharide.  Also SDS – PAGE (14 % Polyacrylamide gel) followed by silver nitrate staining showed a 12 KDa band which indicates Rough Lipopolysaccharide. According to the results of this study, it seems that Phenol – Chloroform - Petroleum ether method is an excellent method for extraction of rough LPS of antigen for the development of serological tests and ELISA Kit to diagnose vaccinated animals.
  Keywords: Brucella abortus_Rough Lipopolysaccharide_LAL_SDS - PAGE
 • Yasoub Shiri *, Bahman Fazeli Nasab Pages 88-96
  The process of antibiotic resistance is divided into two categories: intrinsic and acquired resistance. In intrinsic resistance, the bacteria show resistance due to their specific properties to one or all of the antibiotics. But acquired resistance is caused by molecular changes in susceptible bacteria and, eventually, it causes antibiotic-resistant bacteria to emerge. That could be due to chromosomal mutations, transposons, or transmissible plasmids. Numerous genes control the different mechanisms of bacterial resistance to antibiotics. The tetA and tetB genes are the major activating genes for tetracycline efflux mechanism, which decrease the concentration of tetracycline in bacterium. This study was performed to reconstruct the network of tetA and tetB genes using data and information in molecular databases. The reconstructed network clearly confirms that tetA and tetB genes have a direct role in tetracycline efflux. In association with other proteins, tetB, in addition to tetracycline efflux, plays a key role in the detoxification and antiport of a wide range of toxins, such as streptocycline and phenolic acids. Gene Anthology analysis showed that most of the genes involved in the tetracycline resistance process are membrane proteins and their molecular function is transporter.
  Keywords: Antibiotics, Bacteria, gene network, Tetracycline
 • Behzad Nikbakht, Mohsen Najimi *, Saeed Salari Pages 97-106

  Beef contamination usually occurs in the killing process. One of the intestinal bacterial pathogen that causes disease in human and animals everywhere is bacterial pathogen E. coli. One of the important serotypes of this bacterium is E. coli O157: H7. The aim of this study was to determine the rate of contamination of beef produced in Zahedan to E. coli by MPN Method and also O157:H7 strains isolated by PCR. During this study, conducted within six months from July 1396 to July 1397, 360 beef samples from cattle meat packages of Zahedan City, from different parts of the carcasses isolates of the heat-resistant E. coli in the laboratory was carried out using the MPN method. Seventy isolates were finally detected. The final test was performed using a specific primer as rfb to detect E. coli O157:H7 using a PCR reaction. Only one isolate was confirmed based on this serotype, which indicates the proper health status of the meat produced in Zahedan. In the present study, a molecular study of 2 isolates of heat-resistant Escherichia coli bacteria was done. In the study of rfb gene, only one isolate in terms of Escherichia coli serotype 7H: 157O was confirmed. With this study, the presence of this bacterium in beef samples is confirmed, which can indicate that the presence of this bacterium in other raw animal products in this province should also be investigated and tracked.

  Keywords: Escherichia coli, O157:H7, MPN, PCR, Zahedan
 • Asiye Ahmadi Dastgerdi *, Paniz Zinsaz, Neda Zohourian Pages 107-117

  The importance of food-borne disease and consumer demands for avoiding synthetic food preservatives shifted the research interest to natural food preservatives such as essential oils isolated from medicinal plants which have antimicrobial activity. The aim of this study was to evaluate the efficiency of Achillea millefolium essential oil as natural food preservative against foodborn pathogens such as Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Salmonella enteritidis which were inoculated into high fat mayonnaise (65%) and low fat mayonnaise (30%) and kept during storage at 4 oC for 6 months. The results showed that essential oils of Achillea millefolium had influence against all of the tested microorganisms in vitro, while Gram-positive bacteria was more sensitive to essential oil than Gram-negative bacteria. All of the pathogens did not grow in mayonnaise, whereas in the control sample, all of the microorganisms grew. The maximum cell counts of bacteria in low fat mayonnaise were approximately lower than the high fat mayonnaise and resistance to inactivation of microorganisms appeared to be greater in high fat mayonnaise than in low fat mayonnaise. Also low fat and high fat mayonnaise in BS samples exhibited antimicrobial properties against tested species during storage. By way of conclusion, the essential oil of Achillea millefolium would lead to control food pathogen organisms as a natural food preservative and therefore, it can be used as natural preservative in food industry.

  Keywords: Achillea, Antimicrobial properties, Essential oil, Mayonnaise