فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید رحیمی پور* صفحات 1-14
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل رمان های انگلیسی زبان شامل: رمان کشتن پرنده مقدس هارپر لی و الیور تویست چارلز دیکنز وتاثیر آن ها بر حقوق کودک می باشد .در این مقاله از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی استفاده شده است. نخست، کودک و شرایط وی به عنوان یکی از کاراکترهای اصلی دو رمان ذکر شده مورد تحلیل قرار گرفت و سپس از قاب کنوانسیون حقوق کودک به شکل گیری کنوانسیون و تاثیر از چنین فعالیت های ادبی و تاثیر متقابل آن بر شرایط کودکان مورد استنتاج قرار گرفت. ضمن بررسی دیدگاه های هردو نویسنده از نظر شخصی و مکتبی، در حوزه ادبی دامنه تحقیق به دو عنصر رمان، یعنی شخصیت پردازی و فضا سازی محدود گردید. تحلیل ها نشان داد که در رمان هارپر لی، کودک راوی مشکلات بزرگسالان که خود نیز قربانی بالقوه آن شرایط در آینده است و در رمان الیور تویست،کودک و شرایط او تم اصلی و محوری رمان می باشد. چنین انتخاب زاویه بیان نشان می دهد که هر دو نویسنده دغدغه حقوق کودکان را به سهم خود در مجامع علمی و ادبی و فهم عامه تجلی و روشن کرده اند که نقش آن ها را در به حرکت در آوردن موج های اجتماعی و انسان دوستی و شکل گیری کنوانسیون حقوق کودک نشان می دهد.
  کلیدواژگان: هارپر لی، چارلز دیکنز، حقوق کودک، رمان انگلیسی، شکل گیری
 • سعدالله هاشمی*، احمد ابوحمزه صفحات 15-20

  امروزه تلاش های زیادی برای درمان اختلال های نارسا نویسی از طریق ترکیب برنامه های درمانی صورت گرفته است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شیوه های بهبود اختلال نارسا نویسی در دانش آموز پایه پنجم ابتدایی مدرسه شهید بهشتی انجام شد.

  روش

  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع تجربی با طرح تک آزمودنی چند خط پایه ای است. داده ها به روش بازبینی نمودارها و روش درصد بهبودی مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ترکیب شیوه های روش چند حسی فرنالد، روش ادراکی حرکتی کپارت و روش آموزشی سینا توانست که تعداد خطاهای آزمودنی را کاهش دهد.

  نتیجه گیری

  با توجه به این یافته های می توان نتیجه گیری ترکیب شیوه های روش چند حسی فرنالد، روش ادراکی حرکتی کپارت و روش آموزشی سینا منجر به کاهش خطاهای مرتبط با نارسا نویسی می شود. بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه متخصصین بالینی قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: اختلال، نارسا نویسی، دانش آموز
 • ستاره موسوی*، نجیمه باجلان صفحات 21-28

  هدف از پژوهش حاضر, تعیین میزان سواد خواندن دانشآموزان دختر پایه ی پنجم دبستان شهر اصفهان و شناخت عوامل تاثیرگزار میباشد. در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و علی- مقایسه ای استفاده شده است. جامعهی آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه ی دانش آموزان دختر شغول به تحصیلی میباشند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای ابتدا از بین 5ناحیه ، یک ناحیه به صورت تصادفی انتخاب و از بین 90 مدرسه ابتدایی دخترانه یک مدرسه و سپس به صورت تصادفی 100 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه سواد خواندن در بین آنها توزیع شد. در این پژوهش از سه ابزار استفاده شد؛ آزمون خواندن فارسی و دو پرسشنامه دیگر, که یکی برای دانش آموزان و دیگری برای معلمان میباشد. نتایج نشان داده است میانگین نمره امکانات و جو مدرسه برای خواندن 01/2 (از 5) با انحراف معیار 89/0 بوده و میانگین فعالیت های کلاسی برای خواندن 95/2 با انحراف معیار 64/0 شد، که هر دو کمتر از سطح متوسط 3 می باشند که در نهایت تاثیر عوامل درون آموزشگاهی در خواندن معنی دار نشد. در عوامل برون آموزشگاهی، تاثیر طبقه اجتماعی و تلاش والدین برای بهبود خواندن به ترتیب با 001/0، 0043/0، در ضریب اطمینان 95/0 معنی دار شدند. نتایج نشان داد که رابطه ی بین نمره و عوامل درون آموزشگاهی (جو و امکانات مدرسه و روش تدریس) و برون آموزشگاهی (تلاش والدین برای بهبود سواد خواندن فرزندان، طبقه اجتماعی، سواد خواهر و برادر) 613/0 بوده و رابطه معنی دار بوده (001/0=p) و 38 درصد از واریانس معدل دانش آموزان از روی متغیرهای فوق قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، سواد خواندن فارسی، دانش آموز، عوامل
 • رسول شریفی نجف آبادی*، ناهید ایران نژاد نجف آبادی صفحات 29-38
  این پژوهش با هدف بررسی کارایی استفاده از کارت های بازی در آموزش تلفیقی جغرافیا انجام گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان پسر سال پنجم دبستان شهرستان نجف آباد بوده که در سال تحصیلی 1398-1397 مشغول به تحصیل بوده اند. به منظور انتخاب نمونه ی آماری، یک دبستان از 18دبستان پسرانه ی این شهر به صورت تصادفی انتخاب شد که دارای دو کلاس پنجم با تعداد 25 و 27 دانش آموز بود. روش تحقیق انتخاب شده شبه آزمایشی بود که به منظور اجرای آن، از دانش آموزان دو کلاس یک پیش آزمون از درس های 1 تا 10 کتاب مطالعات اجتماعی پنجم گرفته شد. تحلیل آماری، تفاوت معنی داری را بین نمرات دانش آموزان دو کلاس نشان نداد. بنابراین، به طور تصادفی یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. سپس، در طی 3 جلسه، گروه آزمایش به بازی با کارت های کشورهای همسایه ی ایران پرداخته و به گروه کنترل نیز همان محتوا به روش سنتی تدریس شد. در پایان از هر دو گروه پس آزمون یکسانی گرفته شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری t-test در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد. بنابراین می توان گفت که دانش آموزانی که بر اساس روش کارت های بازی کشورها آموزش دیده بودند، در مقایسه با دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند، عملکرد بهتری داشتند.
  کلیدواژگان: روش های تدریس، آموزش جغرافیا، کارت های بازی، کشورهای همسایه، مطالعات اجتماعی
 • امان الله ناصری کریموند*، مهدی اکبرنژاد، مینا شمخی صفحات 39-49

  بیت المعمور واژه ای است که تنها یک بار در قرآن کریم (طور/4) از آن یاد شده است. اما این که ماهیت آن چیست؟ در کجا قرار دارد؟ چگونه است؟ و... در قرآن تصریح نشده است. مفسران به شیوه های مختلفی به تفسیر، تشریح و تعیین مصداق برای این واژه پرداخته اند به طوری که اختلاف این تفسیرها تا جایی است که نظرات یکدیگر را نقض نموده اند. پس برای کشف حقیقت باید به روایات معصومین (ع) مراجعه نمود که البته روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده و اختلافات بسیار شدیدی با هم دارند. برخی از این روایات و اخبار گویای این است که بیت المعمور در آسمان است و البته این که در کدام آسمان است آن هم متفاوت ذکر شده، برخی مطلق آسمان گفته اند، برخی دیگر آسمان اول، نقل هایی آسمان چهارم، و در روایاتی آسمان ششم و بالاخره آسمان هفتم، بالای آسمان هفتم و زیر عرش و برخی نیز بیت المعمور را در زمین از جمله: کعبه ی مشرفه، بیت المقدس و... معرفی کرده اند. ولی آن چیزی که از کنار هم گذاشتن اخبار و روایات مختلف به دست می آید؛ این است که می توان در مورد هر عبادتگاهی در زمین و آسمان ها که انسان ها و فرشتگان در آن عبادت می کنند؛ اصطلاح بیت المعمور را به کار برد. بنابراین می توان تمام مساجد و معابد موجود در زمین و همه ی عبادتگاه های فرشتگان در آسمان ها را بیت المعمور نامید.

  کلیدواژگان: بیت المعمور، ضراح، معبد فرشتگان، کعبه، مساجد
 • زهرا شعبانی*، مریم عابدی صفحات 51-66
  مقدمه

  با توجه به اثرات راهبردهای مقابله ای، اضطراب امتحان و سبک های اسناد برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان، هدف ژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای مقابله ای، اضطراب امتحانی و سبکهای اسنادی دوره دوم متوسطه دخترانه اسفراین در سال تحصیلی 97-96 بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی از نوع پیش بین بود. که جامعه آماری آن کلیه (1000 نفر) دختران دروه دوم متوسطه شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 97-96 بود. بدین منظور، 250 نفر از دانش آموزان دختر در شهر اسفراین به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران، پسشنامه راهبردهای مقابله ای و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی ریاضی درتاج استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی با راهبردهای مقابله ای،سبک های اسناد و اضطراب امتحان رابطه معنی داری دارد همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که راهبردهای مقابله ای، سبک های اسناد و اضطراب امتحان می تواند تغییرات مربوط به متغیر پیشرفت تحصیلی را تبیین کند.

  نتیجه گیری

  با تغییر راهبردهای مقابله ای، سبک های اسناد و اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تغییر می کند.

  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، راهبردهای مقابله ای، سبک های اسناد و اضطراب امتحان
 • پویا مردباری*، عبدالله حسینی اسکندیان، اردشیر سید سیاح صفحات 67-82
  اندیشه ای آرمانی برای ترسیم جامعه ای سمبلیک که آدمیان در سعادت حقیقی اند و عدالت راستین حکم فرماست همواره با توجه به وضعیت سیاسی و فرهنگی خاص دوران خود و خلاهای موجود در این باره اندیشمندان را به کنکاو و ترسیم جوامعی در این باره مشغول کرده است. فارابی مدینه فاضله را اجتماع افراد برای سعادت حقیقی می داند و آگوستین قدیس آن را اجتماع ایمان داران برای رسیدن به شوق و اشتیاق درونی یعنی خداوند می داند. فارابی و آگوستین سعادت را در مدینه فاضله خود می بینند به طوری که تمام امور آن برای شهروندان دلخوش و شیرین است و حلاوت این امور برخواسته از ایمان درونی است. در این مقاله سعی بر این است که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ابتدا آشنایی با مدینه فاضله و شهر خدا صورت گیرد و در ادامه به بیان احوال فارابی و ترسیم مدینه فاضله پرداخته می شود و در بخش دوم به بیان احوالات اگوستین قدیس، چیستی و ترسیم شهر خدا و سعادت آدمی در آن پرداخته می شود و در نهایت به تحلیل این دو گزاره پرداخته می شود. می توان گفت مدینه فاضله و شهر خدا هر دو زاییده نوعی تفکر فلسفی است که در وجود دو فیلسوف نقش بسته و خواهان هدایت آدمی و شوق به سعادت حقیقی فارغ از هرگونه شرایط و اوضاع است.
  کلیدواژگان: فارابی، مدینه فاضله، سعادت، شهرخدا
 • محمد عظیمی* صفحات 83-100
  هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین است. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی(کیفی- کمی) بوده است. در بخش کیفی جامعه آماری پژوهش شامل همه اسناد منتشر شده (گزارش های پژوهشی، مقاله ها، مصاحبه ها، آیین نامه ها و غیره) و از محل دانشگاه ها، کنفرانس ها ، همایش ها، نشریات، کتابها، پایگاه های اینترنتی در زمینه ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش بود که از تعداد 53 مقاله مرتبط، 21 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شد و در بخش کمی 30 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، چک لیست تحلیل محتوای کیفی و پرسشنامه بود. روایی محتوایی ابزارها توسط اساتید حوزه مربوطه مورد تایید واقع شد. برای تعیین پایایی چک لیست از فرمول اسکات استفاده شد که میزان 73/0 به دست آمد. پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 85/0 براورد شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش فراترکیب و برای اولویت بندی شاخص ها از روش سوارا با استفاده از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مناسب بودن تخصص و تجربه ریاست آموزش و پرورش برای مدیریت و رهبری، تعداد اعضای هییت علمی و کارشناسان خبره، میزان نوآوری، ابتکار و خلاقیت در فرایندهای اجرای سند، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی بر اساس نیازسنجی و استفاده از رویه ای روشن، نظام مند و علمی برای نیازسنجی جز شاخص های اول تا پنجم ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین است
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، شاخص های ارزیابی عملکرد، سند تحول بنیادین
 • مهسا مسلمان*، اکبر عطادخت، علی مهدوی صفحات 101-118
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان دانش عصب شناختی، سبک های تفکر و ترجیح سبک تدریس معلمان ابتدایی مدارس شهرستان آمل در سال 98-1397 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی معلمان دوره ابتدایی شهرستان آمل در سال تحصیلی 98-1397، تشکیل داد. تعداد 98 نفر به عنوان نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه های موردنظر، از معلمان خواسته شد تا به مقیاس دانش عصب شناختی معلمان هرکولانو-هوزل (2002)، پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسشنامه ترجیح سبک تدریس موسی پور (1998) پاسخ دهند. یافته ها نشان داد معلمان به طور معناداری به سبک تدریس فعال (01/9-t= ، 0001> p) گرایش دارند. همچنین نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد کلیه معلمان مورد بررسی با توجه به میانگین نمرات کسب شده از پرسشنامه ها ، از نظر دانش عصب شناختی (73/14-t= ، 005> p) در طبقه متوسط قرار گرفتند، و بیشتر از سبک تفکر قانونی (43/13t= ، 0001> p) و سبک تفکر آزاداندیش (19/12t= ، 0001> p) برخوردار بودند و از سبک تفکر محافظه کار (40/3-t= ، 001/0> p) کمتر و از سبک تفکر اجرایی (88/2t= ، 0001> p) و سبک تفکر قضایی (41/9t= ، 0001> p) بیشتر از حد متوسط استفاده می کردند.
  کلیدواژگان: دانش عصب شناختی، سبک های تفکر، ترجیح سبک تدریس، معلمان
|
 • Pages 1-14
  This research deals with the analysis of the English novels of Harper lee’s to Kill a Mocking Bird and Charles Dickens’ Oliver Twist and their impact on child rights.The research has deployed inferential-analytical approach. First, child and his conditons as one of the major characteristics of the two novels was analyzed and then via the frame work of child right convention, the formation of the convention and the influence of such literary endeavours on child conditions were analyzed. Alongside the analysis of the personal and intellectual view points, the scope of the research was confined to the fictional elements of characteriztion and setting. The analyses revealed that in Harper Lee the child as the narrator presents the adults’ problems with which she will be afflicted with in the future and in Oliver Twist, child and his conditons are the major leading theme of the novel indicating that the two writers have highlighted the child rights’ obsessions in the literary and scientific circles. The paper reveals the contribution of the two writers in intiating the social and humanitarian movements and the formation of child rights convention
  Keywords: Harper Lee', Charles Dickens, Child Rights, English Novels, Formation
 • Sadollah Hashemi *, AHMAD ABUHAMZEH Pages 15-20

  Today, many efforts have been made to treat dysgrafia through a combination of treatment plans.

  Purpose

  The present study was conducted with the aim of improving dysgrafia in the fifth grade elementary school student of Shahid Beheshti School.

  Method

  This research is applied in terms of the purpose and in terms of how information is gathered in an experimental form with a single-subject multi-line design. The data were analyzed by the method of reviewing the graphs and the percentage of recovery.

  Results

  The results showed that the combination of Fernald's multisensity method, Pertransparent Cryptococcal method and Sina's teaching method could reduce the number of errors in the subject.

  Conclusion

  According to these findings, the conclusion of the combination of methods of Fernald's multidimensional method, captcha cognitive movement and Sina's teaching method can lead to reduction of dysfunctional errors. Therefore, it is necessary to be considered more and more by clinical experts.

  Keywords: disorder, disgrafia, Student
 • Setareh Mousavi *, Najme Bajelan Pages 21-28

  The purpose of the present study was to determine the literacy rate of fifth grade female students in Isfahan primary school and to identify the influential factors. , a descriptive-survey and causal-comparative research method was used. The statistical population of this study is all fifth grade female students of Isfahan elementary school who are studying. Using a multi-stage cluster random sampling, one area was selected randomly from 5 districts. Of the 90 girls' elementary schools, one school and then 100 were randomly selected and a literacy questionnaire was distributed among them. Three tools were used in this study: Persian reading test and two other questionnaires, one for students and the other for teachers. The results showed that the mean scores of school facilities and atmosphere for reading were 2.01 (out of 5) with a standard deviation of 0.89 and the mean of classroom activities for reading was 2.95 with a standard deviation of 0.64, both of which were less than Intermediate level was 3 which in the end, the effect of intra-school factors on reading was not significant. In extracurricular factors, the effect of social class and parents' effort to improve reading were significant with 0.001, 0.0043, and 0.95, respectively. The results showed that the relationship between extracurricular scores and factors (atmosphere and school facilities and teaching methods) and extracurriculars (parental effort to improve children's literacy, social class, sibling literacy) was 0.613. Significant (p = 0.001) and 38% of the variance of students' average was predicted by the above variables.

  Keywords: Education, Persian Literacy, Student, Factor
 • Rasoul Sharifi Najafabadi *, Nahid Irannejad Najaf Abadi Pages 29-38
  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of playing cards in geography education. The statistical population of this study consisted of all male students in the fifth grade of primary school in Najaf Abad who were studying in the academic year 1398-1989. To select the statistical sample, one of the 18 boys' elementary schools in the city was randomly selected with two fifth-graders with25 and 27 students, The research method was quasi-experimental in which two pre-test students from grades 1 through 10 of fifth grade social studies textbooks were recruited. Statistical analysis showed no significant difference between the scores of the two classes. Therefore, one class was randomly selected as the experimental group and the other as the control group. Then, during three sessions, the experimental group played cards with the neighbors of Iran and the control group was taught the same content in the traditional way. At the end of the two groups, the same post-test was taken based on the activities and applications of the book. The obtained data were analyzed using t-test in SPSS software. The results showed that there was a significant difference between the mean scores of the two groups. Therefore, it can be said that the students who were trained according to the countries' playing cards method performed better than the students who were trained in the traditional way.
  Keywords: Teaching methods, Geography education, Playing cards, Neighboring countries, Social studies
 • Amanalah Naseri Karimvand *, Mahdi Akbarnezhaad, Mina Shamkhi Pages 39-49

  Beit Almamour is a word that is mentioned only once in the Holy Quran (Tour/ 4). But what is its nature? Where is it? How is that? And ... it is not stipulated in the Quran. Commentators have interpreted, descripted, and determined the instance for this word, so that the disagreement of these interpretations are to the extent that they contradict each other's views. So to discover the truth one should refer to the traditions of the infallibles (AS), which of course have many traditions in this field and they have very sharp differences. Some of these traditions and news indicate that Beit Almamour is in heaven and, of course, in which heaven it is mentioned differently, some say absolute heaven, others first heaven, fourth heaven narrations, and in the traditions of the sixth heaven narrations, and Finally the seventh heaven, above the seventh heaven, and under the throne, and some also Beit Almamour in the earth, including: These have been introduced the Kaba of Mosharafeh, Jerusalem, etc. But what brings together the various news and traditions; that is it can be in any place of worship on earth and in the heavens where humans and angels worship. It used the term Beit Almamour. Therefore all the mosques and temples on earth and all the places of worship of the angels in heaven can be called Beit Almamour.

  Keywords: Beit Almamour, zarah, Temple of Angels, Kaba, Mosques
 • Zahra Shabani *, Maryam Abadi Pages 51-66

  The purpose of this study Prognosis of academic achievement based on coping strategies, test anxiety and documentary styleswas to predict academic achievement based on coping strategies, test anxiety and documentary styles of Esfarayne Secondary High School in the academic year of 97-96. The research method was correlation type of predictor. The statistical population of this study was all girls in the second high school of Esfarayne city in the academic year of 97-96, which was 1000 students. Of this sample, 250 individuals were selected by multi-stage cluster sampling. Data collection was done by a lightweight questionnaire Seligman et al. Documents were used, coplanational strategies and a clean mathematical academic achievement questionnaire were used. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were also used to analyze the data using SPSS software. The results showed that academic achievement is predictable due to coping strategies, document styles , test anxiety and test anxiety.

  Keywords: academic achievement, coping strategies, documentary styles, exam anxiety
 • Pouya Mardbari *, Abdullah Hosseinieskandian, Ardashir Seyedsayah Pages 67-82
  The ideal idea for drawing a symbolic society where human beings are in true prosperity and true justice dictates that, in view of the specific political and cultural situation of their time and the void in this regard, they have engaged scholars to delve into this. Farabi considers the utopia to be a community of true happiness, and Saint Augustine considers it a community of believers to reach the inner passion of God. Farabi and Augustine find prosperity in their utopia so that all things are pleasing and sweet to the citizens, and that these things are based on inner faith. In this article, we try to get acquainted with the utopia and the city of God by using descriptive-analytical methods and using library resources. Augustine the saint, what is the drawing of the city of God, and the prosperity of man, and finally the analysis of these two propositions. It can be said that the city of God and the city of God are both the product of a kind of philosophical thought that, in the presence of the two philosophers, plays a pivotal role in seeking human guidance and a desire for true bliss regardless of circumstances.
  Keywords: Farabi, Utility Meditation, Bliss, City of God
 • Mohammad Azimi * Pages 83-100
  The purpose of the present study is to develop performance evaluation indicators of the education system in the implementation of the fundamental transformation document. The research method was a qualitative-quantitative one. In the qualitative part of the statistical population of the study includes all published documents (research reports, articles, interviews, bylaws, etc.) and from universities, universities, colleges, colleges, universities, educational institutes, 53 related articles, 21 articles were selected as sample and in the quantitative section 30 experts were selected as sample. The instrument used in this study was a qualitative content analysis checklist and a questionnaire. Content validity of the instruments was approved by the professors in the field. Scott's formula was used to determine the reliability of the checklist, which was 0.73. The reliability of the questionnaire was estimated to be 0.85 based on Cronbach's alpha coefficient. To analyze the results, the hybrid method was used, and to prioritize the indexes, the Sura method using MAXQDA software was used. The results showed that the degree of suitability of the Department of Education's expertise and expertise for management and leadership, the presence of faculty and experts, the degree of innovation, initiative and creativity in document implementation processes and the need assessment courses and workshops The first to fourth priorities of the performance evaluation indicators of the education system are in the implementation of the fundamental transformation document.
  Keywords: Performance appraisal, performance appraisal indicators, fundamental change document
 • Mahsa Mosalman *, Akbar Atadokht, Ali Mahdavi Pages 101-118
  The purpose of this study was to evaluate the neuroscientific knowledge, thinking styles and preferred teaching style of teachers of primary schools in Amol city in the years 2018-2019. The statistical population of this study consisted of all elementary school teachers in Amol city in the academic year of 2018-2019. 98 individuals were selected using available sampling method. After selecting the samples, teachers were asked to answer the teachers' Neurological Knowledge Scale (Herculano-Houzel, 2002), Sternberg Thinking Styles Questionnaire (Sternberg & Wagner, 1992), and Teaching Style Preference Questionnaire (Moosapoor, 1998). The findings showed that teachers tend to have a significantly more active teaching style (p < 0.0001, t = 9.01). Also, the results of one sample showed that all teachers surveyed were in the middle class in terms of neurological knowledge (p < 0.005, t = -14.73) according to the average scores obtained from the questionnaires. and having more of a Legislative thinking style (p < 0.0001, t = 13.43) and a Liberal thinking style (p < 0.0001, t = 12.19), and less than of the Conservative thinking style (p < 0.001, t = -3.40). and they used the executive thinking style (p < 0.0001, t = 2.88) and the judicial thinking style (p < 0.0001, t = 9.41) more than average.
  Keywords: Neurological knowledge, thinking styles, teaching style preference, teachers