فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود ظهیری، مهدی شهبازی*، یدالله بیننده صفحات 1-13

  توانایی تشخیص مسیر اشیای در حال حرکت و سازماندهی پاسخ حرکتی به گونه ای که هدف با جسم متحرک در یک نقطه به طور همزمان به هم برسند، زمان بندی پیش بینی انطباقی نامیده می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عامل رنگ و جنسیت بر تکلیف زمان بندی پیش بینی انطباقی است. به این منظور 60 آزمودنی در دامنه سنی 8 تا 10 سال با نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه (30 دختر و 30 پسر) شرکت کردند و خطای زمانی آزمودنی ها به وسیله دستگاه زمانبندی پیش بینی انطباقی ثبت شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنا داری 05/0 استفاده شد. براساس نتایج پژوهش تفاوت معناداری بین دختران و پسران در تکلیف زمان بندی پیش بینی انطباقی وجود نداشت (289/0=p) و کمترین خطای زمانی مربوط به پس زمینه آبی رنگ بود. همچنین بین خطای زمانی با پس زمینه آبی، با دیگر رنگ ها تفاوت معناداری مشاهده شد (001/0=p و 22/17= (59 و 2) F). به طور کلی نتایج نشان داد که جنسیت بر عملکرد زمان بندی پیش بینی انطباقی تاثیری ندارد و رنگ پس زمینه آبی می تواند در تسهیل عملکرد و کاهش خطای زمانی در پیش بینی فضایی و زمانی محرک ها اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: جنسیت، رفتار حرکتی، رنگ زمینه، زمان بندی پیش بینی انطباقی
 • فاطمه میراخوری، الهه عرب عامری*، فضل الله باقرزاده، رسول حمایت طلب صفحات 15-30
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر دستورالعمل های کانون توجه بر حافظه فضایی کودکان بود. به این منظور 30 نفر از کودکان دختر مدارس ابتدایی سطح شهر تهران با میانگین سنی 12-7 سال و براساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی به سه سطح کانون توجه (درونی، بیرونی و عدم کانون توجه) تقسیم شدند. در گروه توجه درونی، آزمودنی ها بر حرکت دست تمرکز کردند. کانون گروه توجه بیرونی معطوف بر مسیر حرکت و هدف بود و به گروه کنترل هیچ گونه تاییدی مبنی بر کانون توجه داده نشد. آزمودنی ها در مراحل تمرین (در مجموع 50 کوشش) و آزمون های اکتساب، یادداری و انتقال شرکت کردند. مرحله اکتساب در پنج روز متوالی صورت گرفت. ابزار مورد استفاده برای سنجش حافظه فضایی، دستگاه حرکت خطی (مدل LM-01) بود. آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح  05/0 P <استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس در آزمون های اکتساب (005/0=P)، یادداری (000/0=P) و انتقال (003/0=P) معنادار بود. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در تمامی مراحل عملکرد گروه توجه بیرونی به دلیل تغییرپذیری کلی کمتر به طور معناداری بهتر از گروه توجه درونی و گروه کنترل بود. با وجود این، بین گروه توجه درونی و گروه کنترل اختلاف معناداری وجود نداشت. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، کانون توجه بیرونی در ارتباط با کودکان از مزایای بالاتری نسبت به کانون توجه درونی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: توجه بیرونی، توجه درونی، حافظه فضایی، دستگاه حرکت خطی
 • قاسم بابایی زارچ، حمید صالحی*، رضا همتی صفحات 31-47
  هدف این مطالعه بررسی نگرش کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان در خصوص ورزش و فعالیت بدنی بود. این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت. به این منظور داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند با 12 ورزشکار کودک و نوجوان، هشت والد و پنج مربی در شهر اصفهان جمع آوری شد. همه مصاحبه ها ضبط و سپس به صورت متن پیاده سازی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش در دو طبقه انگیزش درونی و بیرونی قرار داده شدند. عوامل انگیزشی درونی شامل انگیزه های روانی و انگیزه نیاز به پیشرفت و عوامل انگیزشی بیرونی شامل انگیزه های فراغتی، بهزیستی و سلامتی، دریافت حمایت از سوی خانواده، مربی و محیط، انگیزه های بیرونی، انگیزه های اجتماعی، اثر رسانه و الگو، بهبود مهارت های زندگی، مشغول بودن و منحرف نشدن بود. با توجه به نتایج می توان گفت ورزشکاران نوجوان با اهداف مختلفی به ورزش روی می آورند که مهم ترین آنها انگیزه های روانی است. برای ترغیب بیشتر کودکان و نوجوانان به سمت ورزش به والدین و مربیان توصیه می شود این انگیزه ها را تقویت کنند.
  کلیدواژگان: پژوهش کیفی، روان شناسی ورزش، فعالیت بدنی، نظریه خودتعیین گری، ورزش جوانان
 • ولی الله کاشانی*، منصوره آذری، احمد نیک روان صفحات 49-66

  مهارت ویژه مهارتی کاملا خاص است که در بین مجموعه مهارت های عمومی تر قرار می گیرد و همان گونه که از تعریف واژه ویژه بر می آید، استثنایی در میان قواعد کلی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی حضور مهارت ویژه در رشته تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی  در دو سطح ماهر و مبتدی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه تیراندازان زن و مرد شهر سمنان که از این میان نمونه ای از 40 تیرانداز انتخاب شدند. در این پژوهش دو گروه زن با میانگین سنی (33/21) و دو گروه مرد با میانگین سنی (44/23) قرار داشتند که هدف گیری با تفنگ بادی را در 5 فاصله (8، 9، 10،11  و 12 متر از سیبل) اجرا کردند. برای تحلیل داده‎ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد و ترسیم جداول و نمودار) و استنباطی (رگرسیون و تحلیل واریانس تک متغیره) استفاده شد. به منظور محاسبه نمرات پیش بین و رسم مدل برای نمایش تفاوت بین نمرات پیش بین با نمرات عملکرد واقعی از رگرسیون خطی ساده با سطح معناداری  05/0 درصد استفاده شد. تفاوت معناداری بین نمرات پیش بین و نمرات واقعی در تمامی گروه ها در شرایط اضطراب رقابتی یافت شد (05/0<p). به طوری که معناداری تفاوت بین دو نمره پیش بین و اجرای واقعی در گروه مردان تیرانداز ماهر (031/0=p) گروه مردان تیرانداز مبتدی  (044/0=p) گروه زنان تیرانداز ماهر (010/0=p) و گروه زنان تیرانداز مبتدی (048/0=p) به دست آمد. نتایج از وقوع مهارت ویژه در رشته تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی در تمامی گروه ها حمایت می کند و مبحث مهم اصول ویژگی تمرین در یادگیری حرکتی را مورد تایید قرار می دهد

  کلیدواژگان: اصول ویژگی تمرین، اضطراب رقابتی، تیراندازی، مهارت برجسته، یادگیری حرکتی
 • جلال دهقانی زاده*، حسن محمدزاده صفحات 67-83
  چشم ساکن به عنوان خیرگی ویژه بینایی به مکانی از فضای حرکتی، شاخصی از کنترل حرکت درنظر گرفته می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط مدت چشم ساکن و مکان تثبیت خیرگی با عملکرد بود. نمونه تحقیق 60 پسر راست دست بودند. از چارت بینایی اسنلن برای سنجش بینایی استفاده شد. تکلیف هدف گیری، ضربه پات گلف بود و اطلاعات بینایی از طریق عینک ردیابی حرکات چشم و اطلاعات حرکتی از طریق دوربین فیلم برداری ثبت شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین چشم ساکن و عملکرد را نشان داد. همچنین ارتباط بین مکان تثبیت خیرگی با چشم ساکن و عملکرد به وسیله آزمون ضریب همبستگی اتا مشخص شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز تفاوت معناداری را بین مکان های تثبیت بینایی در متغیرهای چشم ساکن و عملکرد نشان داد. به عبارتی طول مدت و مکان تثبیت بر عملکرد حرکتی موثر است. مولفه های بینایی می توانند در کنترل حرکتی نقش موثری داشته باشند.
  کلیدواژگان: چشم ساکن، عملکرد حرکتی، کنترل خیرگی
 • سمیه بیزادی زاده، مرتضی نیکوفر*، رضا دلاور صفحات 85-99

  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر چرخه بیوریتم بر توان جسمانی دختران والیبالیست بود. جامعه آماری تحقیق تمامی دختران والیبالیست به تعداد 120 نفر با دامنه سنی 20-17 در سال 1397 در شهر بشرویه بود. بدین منظور 30 نفر از ورزشکاران دختر والیبالیست به عنوان نمونه از بین افراد حایز شرایط ورود به پژوهش به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش، نیمه تجربی است و به صورت میدانی انجام گرفته است. شایان ذکر است با توجه به تاریخ تولد هر آزمودنی نمودار بیوریتم آنها ترسیم شد و افراد با توجه به نمودار بیوریتم و روزهای افت و اوج، چرخه خود را مشاهده کردند و در آزمون های آمادگی جسمانی از جمله پرتاب توپ مدیسنبال، برای ارزیابی توان عضلانی بالاتنه، آزمون چابکی و پرش عمودی سارجنت، جهت ارزیابی توان عضلانی پایین تنه شرکت کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون  t وابسته استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین توان عضلانی بالاتنه آزمودنی ها در روزهای شارژ و دشارژ براساس چرخه بیوریتم تفاوت معناداری وجود دارد (035/0=p). همچنین بین توان عضلانی پایین تنه آزمودنی ها در روزهای شارژ و دشارژ براساس چرخه بیوریتم تفاوت معناداری وجود دارد (004/0=p). بین چابکی دختران والیبالیست در روزهای شارژ و دشارژ براساس چرخه بیوریتم تفاوت معناداری وجود دارد (004/0=p).

  کلیدواژگان: بیوریتم، توان، جسمانی، دختران، والیبالیست
 • رزا رهاوی عزآبادی*، پروانه شمسی پور دهکردی، مرضیه خواجه زاده صفحات 101-115

  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر توزیع تمرین بر اکتساب، یادداری با فواصل متفاوت یک و هفت روز و همچنین قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز بود. به همین منظور 32 نفر از دانشجویان دختر با میانگین سنی 24-18 که واحد تخصصی یک و دو تنیس روی میز را گذرانده بودند، به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تمرینی فاصله دار و انبوه تقسیم شدند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق ضربه فورهند درایو تنیس روی میز بود. آزمودنی ها پس از شرکت در پیش آزمون، در مرحله اکتساب گروه تمرینی انبوه 240 ضربه را در یک روز و گروه تمرینی فاصله دار 60 ضربه را در 4 روز متوالی اجرا کردند. بعد از مرحله اکتساب از شرکت کنندگان خواسته شد تا به پیش بینی و قضاوت از عملکرد خود در آزمون یادداری بپردازند. سپس نیمی از افراد گروه های تمرینی در آزمون یادداری یک روزه و نیمی دیگر از افراد گروه های تمرینی در آزمون یادداری هفت روزه شرکت کردند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دوراهه با اندازه های تکراری تحلیل شد. نتایج تفاوت معناداری را در گروه تمرینی فاصله دار نسبت به گروه انبوه در اکتساب، یادداری یک و هفت روز و قضاوت از یادگیری نشان داد (05/0<p). در واقع یافته ها نشان می دهد فاصله دهی در جلسات تمرین بر اکتساب و یادداری و همچنین قضاوت از یادگیری تاثیر دارد. ازاین رو یافته های تحقیق نشان می دهد فاصله دهی در جلسات تمرین بر بهبود عملکرد و یادگیری تاثیر دارد. همچنین وقتی فراگیران به پیش بینی و قضاوت از عملکرد خود می پردازند، راهکارهای مناسب برای مواجهه با شرایط تمرینی خود تجربه می کنند و می تواند عامل موثری بر پیشرفت اجرا محسوب شود.

  کلیدواژگان: اثر فاصله دهی، تحکیم حافظه، تنیس روی میز، فراشناخت، قضاوت
|
 • Masoud Zahiry, Mehdi Shahbazi *, Yadollah Binandeh Pages 1-13

  The purpose of this study was to investigate the effect of colors and gender on the Coincidence anticipation timing task. Therefore 60 participants aged 8 to 10 years randomly into two groups (30 males and 30 females) participated and timing error was recorded by a coincidence-anticipation apparatus. For data analysis independent t-test,ANOVA and Tukey post hoc tests were used at the significant level of 0/05. Findings suggested no significant difference between boys and girls in coincidence anticipation timing task (p=0/289) and the lowest timing error in a blue background and also significant difference timing errors were observed between the blue background, with other color (P=0/001 and F(2,59)=22/17). The results of this study indicate that gender does not affect on the Coincidence anticipation timing task and the performance in background color blue can reduce timing errors in predicting the spatial and temporal stimuli. In genral the results of this study indicated that gender didn,t affect the Coincidence anticipation timing task and the blue background color would facilitate the performance and effectiveon reduce errors timing in stimuli predicting spatially and temporally. The purpose of this study was to investigate the effect of colors and gender on the Coincidence anticipation timing task. Therefore 60 participants aged 8 to 10 years randomly into two groups (30 males and 30 females) participated and timing error was recorded by a coincidence-anticipation apparatus.

  Keywords: Coincidence Anticipation, gender, motor behavior, Color, Timing
 • Fatemeh Mirakhori, Elahe Arabameri *, Fazlolah Bagherzadeh, Rasool Hemayattalab Pages 15-30
  The purpose of this study was to examine the effect of attentional focus instructions on spatial memory in children.Thirty girl students with the mean age from 7 to 12 years were selected by convenience sampling from elementary schools in Tehran. Participants were randomly divided into three attentional focus groups (internal, external, control). Participants in the internal focus group were asked to focus their attention on the movements of their hand, whereas participants in the external focus group were asked to focus their attention to the movement path and target. Control group participants received no focus instructions. Acquisition phase lasted five consecutive days. The instrument used for measuring spatial memory was linear movement apparatus (LM-01 model). Analysis of Covariance and Bonferoni tests were used at p
  Keywords: external attention, internal attention, linear movement apparatus, total variability, Spatial memory
 • Ghasem Babaei Zarch, Hamid Salehi *, Reza Hemmati Pages 31-47
  The purpose this research is investigating the attitude of children, adolescents, parents and trainers towards sport and physical activity. This research was conducted in qualitative method and using semi structured interview with 25 interviewees including 12 children, 8 and 5 coaches were parent. Press Briefing was all recorded and transcribed to text implementation. Finally the data was analyzed using qualitative content analysis method. Research findings are categorized into intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic motivation includes psychological and need of achievement motivations and extrinsic motivation includes opportunities, well-being and health motivations, getting support from family, trainers and environment, external motivations, community motivations, improving life skills life, implication of role models and media, and focusing on work without getting distracted. Based on results of this research, it can be said that young athletes tend to do sport for different goals in mind the most important of which is psychological motivations. Parents and trainers for encouraging them toward sport and to achieve their own goals should be used this kind of motivations.The purpose this research is investigating the attitude of children, adolescents, parents and trainers towards sport and physical activity. This research was conducted in qualitative method and using semi structured interview with 25 interviewees including 12 children, 8 and 5 coaches were parent. Press Briefing was all recorded and transcribed to text implementation.
  Keywords: Qualitative research, sport psychology, Self-determination theory, Physical Activity, Youth sport
 • ValiOllah Kashani *, Mansoreh Azari, Ahmad Nikravan Pages 49-66

  The special skill is highly specific skill embedded within a more general class of skills or, as a dictionary definition would suggest, an exception to the rule. The present study attempted to investigate the emergence of especial skill in shooting with air gun at two skill levels (skilled, novice). The population studied here included all male and female shooters from the city of Semnan. The study was conducted on a sample of 40 shooters, consisting of two groups of women with the mean age of M= 21.33 and two groups of men with the mean age of M= 23.44, who performed shooting with air gun at five distances (8, 9, 10, 11, 12 meters) from the target. The data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, tables, and figures) as well as inferential statistics (regression and one-way analysis of variance). Simple linear regression with the significance level P

  Keywords: Competitive Anxiety, motor learning, special skill, Principles of Practice Feature, Shooting
 • Jalal Dehghanizade *, Hasan Mohammadzade Pages 67-83
  Relationship between Quiet Eye duration And Performance: Study of Duration And Location of Gaze Quiet eye is considered as a special gaze to a location of Motor space that is an indicator of motor control. The Aim of this study was to investigate the relationship between quiet eye durations and location of gaze fixation with performance. The research sample included 60 right-handed boys (19-22 yr). The Snellen chart was used to assess vision. Task was a golf putting and the visual information was recorded through eye track glasses and motor information via a Video camera (SONY). The results of the Pearson correlation coefficient test showed the relationship between quiet eye and performance. Also, the correlation between the location of gaze fixation with quiet eye and performance was determined by Eta correlation coefficient. The results of ANOVA test showed that there was a significant difference between location of gaze fixation in quiet eye and performance variables. In other words, the duration and location of the fixation affect the motor performance. The components of vision can have an effective role in motor control. The quiet eye is a perceptual skill associated with expertise and superior performance. The benefit of the phenomenon has been demonstrated in a range of sporting tasks. The mechanism(s) underpinning this phenomenon are much-debated and are associated with varying assumptions.
  Keywords: Gaze Control, Gaze Location, Motor Performance, Quiet Eye, motor control
 • Somayeh Bizadi Zadeh, Morteza Nikoofar *, Reza Delavar Pages 85-99

  The aim of the present study was to investigate the effect of biorhythm cycle on physical ability of female volleyball players. The statistical population of the present study included of 120 female volleyball athletes in the age range of 17-20 in 1397 in Boshrouieh city. For this purpose, 30 volleyball female athletes among participants are eligible to enter the study were selected by random sampling. Type of research in terms of purpose has been applied.and in terms of method, it's been semi-experimental which is done by field. In addition According to the date of birth of each subject their biorhythm diagram was plotted and they observed their cycles according to the biorhythm chart and the days of decline and in fitness tests including the Madison Ball throw, to evaluate upper body strength, agility test and vertical sagittal jump, to evaluate lower trunk muscle strength. To analyze the data in addition to using descriptive statistics indices, kolmogorov-Smirnov test and dependent t-test were used. The results showed there was a significant difference between the muscular strength of the subjects in the recharge and discharge days based on the biorhythm cycle (p= 0.035). and also, between the lower trunk muscular strength of subjects on recharge and discharge days based on the biorhythm cycle there is a significant difference (p= 0.004). There is a significant difference between agility of volleyball girls in recharge and discharge days based on biorhythm cycle (p= 0.004).

  Keywords: ability, Biorhythm, girls, physical, Volleyball
 • Rosa Rahavi Ezabadi *, Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Marzieh Khajezadeh Pages 101-115

  The purpose of this study was to determine the effect of distribution of practice on the acquisition, retention with different intervals 1, 7, and also judgment of learning accuracy of forehand drive in table tennis. The 32 female student with 18- 24 years old that passed specialized table tennis unit, contributed as convicted. They randomly were divided to massed and distributed practice groups. The skill used in this study was the forehand drive. After pretest, the massed group practiced all 240 Trails in one session, and the distributed practice group practiced 60 trials per day on 4 consecutive days. After acquisition phase, Participants were asked to predict performance on the retention phase. Participants were asked, “what would you predict your average score on the first the retention test? “And then half of participants of each group contributed for a retention test 1 day later, half of other participants of each group contributed for retention test 7 days later. The data were analyzed by independent sample t test and two –way analysis of variants (ANOVA) with repeated test. The result showed significant differences between massed and distributed practice groups in the acquisition, retention (1, 7) test and also judgment of learning (p

  Keywords: Consolidation, Judgment, Meta cognition, Spacing effect, Table Tennis