فهرست مطالب

ادبیات و پژوهش های میان رشته ای - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1399)
 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • خدابخش اسداللهی، حسین قاسمی زاده* صفحات 1-20
  خسرو و شیرین یکی از آثار مهم نظامی گنجوی در حوزه ادبیات غنایی است. نظامی در این منظومه، یکی از مهم ترین داستان های عاشقانه قبل از اسلام را به تصویر کشیده است. در این پژوهش با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از نظریه عشق اریک فروم که نظریه ای روانشناختی است، شخصیت فرهاد بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که فرهاد از دیدگاه روانشناسی اریک فروم، شرایط عاشقی راستین را داراست یا نه. حاصل مطالعه نشان می دهد که فرهاد در خسرو و شیرین، عاشقی راستین است که در راه عشق، سختی های بسیاری را به جان می خرد و از خصایصی چون: استغنا، مهربانی، احساس مسیولیت، احترام و معرفت که از مهم ترین خصایص عشق در نظریه عشق اریک فروم هستند، به طور کامل برخوردار است. هم چنین، فرهاد، صفات مورد نظر برای رسیدن به عشق را در وجود خود دارد و او در راه رسیدن به مقصود، فردی واقع گرا، مومن و فعال است. بر این اساس، فرهاد از نظرگاه روانشناختی فروم، تمام خصایص و صفات یک عاشق واقعی را در وجود خود دارد و کیفیت حضور او در داستان و وقایعی که روی می دهد، گواهی بر این ادعاست.
  کلیدواژگان: خسرو شیرین، نظامی، شخصیت فرهاد، اریک فروم، نظریه عشق
 • مهدیه ابراهیمی، فاطمه کاسی* صفحات 21-39
  نادر ابراهیمی در رمان «آتش بدون دود» که یکی از بلندترین رمان های معاصر است، به معرفی بسیاری از مولفه های فرهنگی مردم ترکمن صحرا از قبیل آداب و رسوم، باورها و اعتقادات و.. پرداخته است. در این پژوهش تلاش شد، تا حد ممکن به روش تحلیلی- توصیفی، ویژگی های فرهنگی «آتش بدون دود» استخراج شود و مورد بررسی قرار گیرد. پس از انجام این پژوهش، چرایی بسیاری از رفتارها و سخنان شخصیت های رمان با توجه به اثرپذیری از ایدیولوژی و هژمونی حاکم، مشخص شد. در این رمان افکار و ایدیولوژی های مذهبی یا دارای رنگ و بوی مذهب، به شدت بر فرهنگ و اندیشه و اعمال جامعه ترکمن این رمان اثرگذار است و نحوه تصمیم گیری و عمل افراد را مدیریت می نماید. بخش «ناهمسویی با ایدیولوژی حاکم» خود به دوقسمت: گذارسوژه از ایدیولوژی قومی و گذارسوژه از ایدیولوژی حکومتی تقسیم شده است. نتیجه ای که با بررسی این موارد حاصل شد این است که؛ عامل آموزش و ترویج علم و آگاهی و ایجاد ارتباط با سایر اقوام و اندیشه های نو، می تواند موجبات برهم خوردن ویا حتی محو شدن ایدیولوژی ها و هنجارهای حاکم و تثبیت شده اجتماعی را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: رمان، نادر ابراهیمی، آتش بدون دود، ایدئولوژی، آلتوسر
 • مینا بهنام* صفحات 40-72

  در این مقاله سازه های غزل مولوی در ساحت تصویر در دیوان شمس مورد بررسی قرار می گیرد. بنیان نظری پژوهش بر نظریه فضای ذهنی و تلفیق مفهومی فوکونیه و ترنر استوار است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با بررسی داده ها بر اساس آمار توصیفی ، نشان داده می شود که در راستای ساخت تصویر چه ترکیب ها و آمیختگی های متشابه و متضادی در فضای درون داد مبدا و مقصد صورت گرفته است تا خواننده بتواند از گذر کشف پایه های تصویرساز به درک و دریافت معنا و نیز تفکر مولوی در ساحت غزل دست یابد. به لحاظ روش شناختی نخست با مطالعه و بررسی دیوان شمس (3230 غزل) تصویرهای حسی از تصویرهای انتزاعی تفکیک شد؛ سپس عوامل تصویرساز از جمله مشابهت دو حوزه ذهنی، تضاد دو حوزه ذهنی، تجسم گرایی و جان بخشی به مقولات انتزاعی و همچنین موتیف های غزل مولوی مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه این که دو عامل اصلی در تلفیق مفهومی که در ساختار تصویری غزلیات شمس موثر بوده شباهت بنیان و تضاد بنیان بودن دو حوزه مبدا و مقصد است. تکرار مداوم نمادهای ناهم خوان و دوسویه در سرتاسر غزلیات شمس هم چون روز و شب و نور و ظلمت معنادار است و به درک معنای ذهنی گوینده به مخاطب کمک کند. بخشی از تصویرسازی های مولوی ترکیبی از قلمروهای حسی- انتزاعی است. تجسم بخشیدن به مفاهیم انتزاعی و محسوس گرداندن آن ها در جهان متن از کارکردهای تصویر به مثابه متن در غزل مولوی است.

  کلیدواژگان: مولوی، تصویر سازی، نظریه فضای ذهنی، تلفیق مفهومی، دیوان شمس
 • سوسن جبری*، شقایق کهریزی صفحات 73-111
  چرا متون کهن صوفیانه و از جمله؛ کشف الاسرار و عده الابرار چنین توان اقناعی و تبلیغی چشمگیر، ماندگار و موفقی دارند. چنانکه قرن هاست نگرش صوفیانه را زنده و تاثیرگذار نگاه داشته است. در این پژوهش با به کارگرفتن نظریه ارتباطات اقناعی اتولر بینگر روان شناس اجتماعی و با شیوه تحلیل محتوی به بررسی پیام های النوبه الثالثه کشف الاسرار و عده الابرار پرداخته ایم. یافته ها وجود طرح پنج پایه ای اقناعی اتولر بینگر را در متن نشان می دهند. اول؛ طرح محرک پاسخ؛ میبدی ابتدا اندیشه مورد نظرش را مطرح می کند، سپس با آوردن استشهاد به آیات، احادیث، روایات، سخنان بزرگان دین و مشایخ صوفیه آن را با آموزه ها و ارزش های پیشین پیوندمی زند. اصل دوم؛ منطقی بودن و منصف بودن. انواع جملات اقناعی و زبان شاعرانه از ابعاد گوناگون، اندیشه محوری را توضیح می دهند و منصف و منطقی بودن را إلقاء می کنند. اصل سوم؛ بیانگر نیازهای مخاطبان بودن. چون؛ نیاز به آزادی فردی، نیاز به امنیت، نیاز به عشق، نیاز به آگاهی و شناخت، نیاز به معنای زندگی، نیاز به خودشکوفایی. اصل چهارم؛ دربرداشتن هنجارهای گروهی و منافع اجتماعی مخاطبان چون؛ نیاز به پذیرش دیگران، نیاز به درونی بودن ارزش های انسانی، نیاز به مورد احترام بودن، نیاز تعلق به گروه، نیاز به حمایت از حقوق انسانی. اصل پنجم: پیام های متن با توجه به ویژگی های شخصیتی مخاطبان شکل گرفته است. بنابراین؛ کاربرد خلاقانه شیوه های اقناعی و تبلیغی، توان تاثیرگذاری و ایجاد همدلی دارد و پیام ها را دلپذیر می کند. در نتیجه؛ پاسخگویی به نیازهای فردی و جمعی جاودانه بی زمان و بی مکان مخاطبان، موجب برخورداری پیام های صوفیانه از چنین قدرت تبلیغی و اقناعی و تاثیرگذاری ماندگار بر اندیشه و رفتار مخاطبان شده است.
  کلیدواژگان: روان شناسی اجتماعی، اتولر بینگر، اقناع، تفسیر صوفیانه، کشف الاسرار و عده الابرار
 • حسین رحمانی* صفحات 112-143
  گواه نمایی بر نحوه ی دستیابی گوینده به منبع اطلاع و شیوه ی انتقال آن به شنونده متمرکز است. جملات در زبان هایی که دارای مقوله ی گواه نمایی هستند، نشانگری دارند که از طریق آن شنونده در می یابد که آیا گوینده خود شاهد آن فعل بوده است، از کسی شنیده است، آن را استنباط کرده است و یا اینکه آن را حدس زده است. با اینکه زبان فارسی فاقد مقوله گواه نمایی است ولی گوینده از راهکارهایی خاص همچون وجه فعلی، افعال حسی و شناختی، نقل قول و مجهول، سوگند و ضمایر برای بیان گواه-نمایی درجهت تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب استفاده می کند. مقاله حاضر در پی بررسی ارتباط راهکارهای گواه نمایی با شخصیت-پردازی در نمایشنامه پلکان اثر اکبر رادی است تا از این رهگذر به پرسش های الف) نویسنده در شخصیت پردازی از کدام راهکار جهت گواه نمایی برای خواننده استفاده می کند؟ ب) شخصیت های نمایشنامه در ارتباط با هم از چه راهکار گواه نمایی بیشتراستفاده می کنند؟، پاسخ دهد. برای پاسخ به این پرسش ها همه دیالوگ هایی که در آن نویسنده، شخصیت را برای مخاطب ترسیم می کند و یا شخصیت ها در گفتگو باهم شخصیت خود را آشکار می سازند، بررسی شدند و بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که هم نویسنده و هم شخصیت های نمایش بیشتر از گواه نمایی مستقیم در شخصیت پردازی استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: گواه نمایی، راهکار گواه نمایی، گواه نمایی مستقیم شخصیت پردازی، پلکان، منبع اطلاع
 • خیام عباسی* صفحات 144-190

  ‏جستاری جامعه شناختی پیرامون چگونگی شکل گیری رمان فارسی: خوانشی لوکاچی- بوردیویی این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی و در حوزه ی جامعه شناسی ادبیات و رمان و در چارچوب روش کیفی و با بهره گیری از شیوه تحلیلی «تعین مرکب» لوکاچ با طرح این پرسش انجام ‏شده است که چه عوامل جامعه شناختی با شکل گیری رمان فارسی ارتباط داشتند؟.مبانی نظری از تیوری های ‏حوزه ی جامعه شناسی ادبیات (تیوری های لوکاچ و بوردیو)، و نمونه های مورد بررسی با تکنیک نمونه گیری هدف مند ‏انتخاب شده اند.محدوده ی زمانی پژوهش،اواخر عهد قاجار و اوان انقلاب مشروطیت است.مفاهیم ‏پژوهش،سکولاریسم و فردگرایی هستند،مفاهیمی که از آغاز انقلاب مشروطیت به واسطه فعالان ‏سیاسی،روزنامه نگاران و نویسندگان حوزه های سیاست و ادبیات وارد میدان ادبی ایران شدند و پس از ‏پیروزی جنبش مشروطه خواهی،موضوع کشمکش های موافقان و مخالفان مشروطیت واقع گردیدند.فرض ‏اصلی این پژوهش مبتنی است بر متاثر شدن میدان ادبی ایران و نویسندگان این میدان از این ایدیولوژیها.بررسی داده های پژوهش نشان می دهند که شکل گیری رمان فارسی متاثر از ایدیولوژی های سکولاریسم و ‏فردگرایی بوده است.‏

  کلیدواژگان: ‏جامعه شناسی ادبیات، رمان فارسی، سکولاریسم، فردگرایی، جامعه شناسی رمان
 • جعفر فسائی*، علی بلاغی اینالو صفحات 191-211
  نقطه آغاز ارتباط مطالعات و تحقیقات حوزه ادبیات فارسی با آراء و نظریات نیکولوماکیاولی حدودا به اوایل سده بیستم باز می گردد. پس از این تاریخ، آثارنسبتا قابل توجهی متعلق به سنت ادب فارسی در پرتو آراء و نظرات ماکیاولی به نقد گذاشته شده است و این روند همچنان نیز ادامه دارد. نوشتار حاضر نخست به تبارشناسی این جریان در پژوهش های حوزه ادبیات فارسی فارسی و سپس به تحلیل و بررسی نحوه مواجهه این گونه تحقیقات با آراء و نظریات نیکولو ماکیاولی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، که غالب این تحقیقات، به دلیل عدم توجه به جایگاه واقعی ماکیاولی و زمینه های تاثیرگذاری وی در فضای فرهنگی و گفتمان سیاسی غرب، به برداشتی غیرجامع و تک بعدی از آراء و نظریات وی نایل شده اند و مسیرهای دیگری را که با واقعیت و متطق درونی آثار ماکیاولی انطباق بیشتری دارد؛ نادیده انگاشته اند. این مسیله در تحلیل نهایی، مطالعات ادبی را تحت تاثیر قرار داده و غالبا موجب قرایت های نه چندان دقیق از متون شده است.
  کلیدواژگان: نقد و نظریه ادبی، ماکیاولی، اندیشه سیاسی، قدرت، اخلاق
 • شهرام کارگر*، میثم زارع، بهرام شعبانی صفحات 212-234

  استعاره مفهومی از جمله نظریات زبان شناختی است که در سال های اخیر توسط دو زبانشناس به نام های لیکاف و جانسون (1980) مطرح شده است.آن ها معتقد هستند که بستر استعاره در ذهن و اندیشه و ناخودآگاه بشر است؛ نظام ادراکی انسان،سرشتی استعاری دارد و تمام کنش ها و رفتار و گفتار انسان بر اساس همین قلمرو سازمان یافته و ناخودآگاه ذهنی صورت می گیرد. طبق این نگاه، استعاره انتقال یا نگاشت از قلمروی انتزاعی به سوی قلمروی عینی است. پاسخ به این پرسش که چگونه عشق با واژه ها و اصطلاحاتی که مفید معنای نورانیت هستند، تبیین شده است، محور اصلی این پژوهش است. بنابراین تلاش شده است تا بر اساس نگرش استعاره مفهومی، مقوله عشق و ارتباط آن با نور، در غزلیات حافظ بررسی و تحلیل گردد. بدین ترتیب نور و ملزومات آن که مفهومی عینی است، در قلمروی مبدا و عشق که موضوعی انتزاعی است، در قلمروی مقصد قرار گرفته است. ارتباط گسترده این دو قلمرو در غزل حافظ، بیانگر آن است که شاعر برای محسوس کردن موضوع عشق از مجموعه نور و ملزوماتش استفاده کرده استکه خود این مساله نشان دهنده آن است که حافظ عشق را روشنگر می داند. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی انجام شده است.

  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، نور، عشق، حافظ، قلمرو عینی و انتزاعی
 • محمد کشاورز بیضایی* صفحات 235-259

  هنر و ادبیات، یکی از صادق ترین اشکال و تجلی تاریخ یک ملت است. شاعران و هنرمندان، وجدان و صدای زمانه شان هستند. تغییرات و دگردیسی ها اجتماعی و تاریخی، اگر اصالت و موضوعیت داشته باشند در قلمرو ادبیات نیز وارد می شوند. در تاریخ ایران، شعر، محمول و جلوه گر مصایب، تکانه ها و دردهای اجتماعی بیشماری بوده و چون رسانه ای فرهنگی و برنده، بسیاری از آسیب ها و بحران های تاریخی و اجتماعی این مرز و بوم را در خود ضبط و ثبت نموده است. در این میان حافظ شیرازی، به مثابه ی حافظه ی تاریخی و فرهنگی جامعه ی ایرانی و همچنین یکی از ناقدان وضعیت اجتماعی و تاریخی قرن هشتم هجری، بسیاری از دردها و آسیب های تاریخی و اجتماعی زمانه اش را دریافته و در عالم شعری به آن واکنش نشان داده است. این پژوهش با رویکردی تاریخی و روش توصیفی تحلیلی، آسیب های اجتماعی و تاریخی قرن هشتم هجری در دیوان حافظ را در کانون توجه خود قرار داده است. یافته ها بیانگر آن است که: حافظ با فراست و وقوفی کم نظیر، بسیاری از آسیب ها و بحران های اجتماعی و تاریخی زمانه اش، نظیر: ناامنی و بی ثباتی، جبرباوری و تقدیرگرایی، پیمان شکنی، ریا و دوگانگی، بی اعتمادی، و چیرگی رذیلت بر فضیلت را دریافته و به شکلی ایضاحی و غیرایضاحی و به منظور آگاهی بخشی، آن را در اشعارش وارد نموده است. وی همچنین با کلامی سحرانگیز، در بسیاری از مواقع بدیل ها و راه کارهای قابل تاملی از قبیل: شکیبایی، اختیارباوری، وفا، عشق و یکرنگی، آزمودن و عمل گرایی، خردسندی و درویشی، در مقابل این آسیب های اجتماعی را، ارایه داده است.

  کلیدواژگان: آسیب های اجتماعی و تاریخی، حافظ، قرن هشتم هجری، شیراز
 • معصومه محمودی* صفحات 260-291
  عشق از موضوعات مشترک مباحث روانشناسی و آثار ادبی است که قابلیت بررسی و مقایسه را در چارچوب پژوهش های بین رشته ای دارد. استرنبرگ در نظریه قصه عشق معتقد است هر فردی متاثر از عوامل جنسیتی، فرهنگی و اجتماعی الگوهای رفتار عاشقانه مشخصی را فرا می گیرد که قصه عشق نام دارد و بر اساس آنها می توان سمت و سوی گرایش های عاطفی و علت دوام یا ناپایداری روابط عاشقانه را تشریح کرد. آنچه در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است چگونگی مطابقت درونمایه روابط عاشقانه در پیرنگ داستان های مورد پژوهش با نظریه قصه عشق استرنبرگ است. نویسنده در این مقاله کوشیده است الگوهای مرتبط با روابط زوج ها در پنج رمان پرنده من، خط تیره آیلین، خون مردگی، پاییز فصل آخر است و چراغ ها را من خاموش می کنم را با قصه های عشقی که استرنبرگ در نظریه خود تشریح کرده است، مطابقت دهد و اهمیت آن را در ساختار علی و معلولی پیرنگ داستان ها نمایان سازد. قصه های عشق به کار رفته در این رمان ها، قصه های باغچه، خیال، بهبودی و خانه هستند که بر اساس آنها می توان منطق مستتر در پیرنگ داستان ها را تشریح کرد. چنانچه نگاه بینامتنی را بپذیریم، مطابقت متن داستانی با نظریه روانشناسانه ی استرنبرگ، اهمیت و جایگاه ویژه ای می یابد و می توان مطالعه ی چنین داستان هایی را برای آموزش قصه های عشق و تصحیح باورهای ناکارآمد خواننده پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: بینامتنیت، ادبیات و روانشناسی، استرنبرگ، نقد تطبیقی، داستان
 • علی مشهدی*، ژاله غنی کله لو صفحات 292-321
  چکیده سیاست نامه ی خواجه نظام الملک طوسی یکی از ارزشمندترین آثار سده پنجم زبان و ادبیات فارسی است که علاوه بر آنکه در ادبیات فارسی حایز اهمیت می باشد، در متون تاریخی حقوق عمومی نیز اهمیت فراوانی دارد. بخش هایی از این اثر، مرتبط با اصول و آیین ملک داری براساس شریعت است. با کنکاش در سیاست نامه با مفاهیم و نهادهایی مواجه می شویم که خواجه نظام الملک با برشمردن آن ها به عنوان مولفه های اثربخش در نظام مالی کشور، از مفاهیم و اصول موجود در نظام مالی اسلامی بهره می گیرد. مواردی مانند انصاف، شفافیت مالی، ممنوعیت غرر، ممنوعیت اکل مال به باطل، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی از جمله ی این موارد است که نظام الملک با درنظر داشتن شریعت اسلامی، به تصویرسازی از یک نظام مالی اسلامی مطلوب پرداخته-است. بنایراین، در این پژوهش سعی می کنیم با یک رویکرد تاریخی و با در پیش گرفتن روش توصیفی-تحلیلی، بخشی از اصول و قواعد مالی ملک داری از جمله سیاست های مالی مورد توجه خواجه نظام الملک در سیاست نامه که براساس نظام مالی اسلامی است، را مورد ارزیابی قرار دهیم. کلیدواژگان: خواجه نظام الملک طوسی، تاریخ حقوق مالی، سیاست نامه، نظام مالی-اسلامی، سیاست مالی
  کلیدواژگان: خواجه نظام الملک طوسی، تاریخ حقوق مالی، سیاست نامه، نظام مالی اسلامی، سیاست مالی
 • سجاد نحفی بهزادی*، زیبا علیخانی، معصومه مهری صفحات 322-346

  توجه به ساختار و محتوای کتاب های درسی با توجه به ویژگی های روان شناختی و رشد کودک از اهمیت زیادی برخوردار است. اشعار مربوط به حوزه کودک باید متناسب با ویژگی های روان شناختی آن ها باشد و محتوای شعر نیز با ساحت اندیشه و فضای فکری کودک هماهنگ باشد. هدف این پژوهش بررسی ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره ابتدایی است. بررسی محتوای اشعار، قالب، وزن، جنسیت و دوره شاعر (کلاسیک یا معاصر) از مهم ترین مولفه های این پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیف و تحلیل متون درسی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان داد که در انتخاب اشعار، قالب، وزن و جنسیت شاعران متناسب با دوره های شش گانه دبستان و ویژگی های رشد کودک دقت و توجه چندانی نشده است. موضوعات اغلب در دوره های دبستان تکرار شده اند. قالب چهارپاره بیشترین کاربرد را در اشعار مورد نظر داشته است. هر چه به سال های اخر دبستان نزدیک می شویم، از قالب های تازه و نو نیمایی کمتر استفاده می شود. با توجه به رشد ذهنی کودک و افزایش دایره واژگانی او در دوره اخر دبستان (پنجم و ششم) می توان از قالب های نیمایی و ترانه بیشتر استفاده کرد. بیشترین استفاده از شاعران معاصر در دوره اول ابتدایی یعنی پایه اول تا سوم است و هر چه به پایان دوره نزدیک می شویم از تعداد شاعران معاصر کاسته می شود. کودکان سال های آخر دبستان توانایی خوانش و درک مطالب و محتوای متون کهن را دارند.

  کلیدواژگان: موضوع، قالب، وزن، جنسیت، کتاب های دوره دبستان
|
 • Khodabakhsh Asadollahi, Hossein Qasemizadeh * Pages 1-20
  Khosrow and Shirin is one of Ganji's most important military works in the field of Ghanaian literature. Nezami has portrayed one of the most important pre-Islamic love stories in this poem. In this study, the character of Farhad has been analyzed and analyzed using a descriptive-analytic method of library study and the use of Erik Forum's Love Theory (which is psychological theory). The study shows that Farhad in Khosrow and Shirin is a true lover who experiences many hardships in the path of love and features such as: self-sacrifice, compassion, sense of responsibility, respect and knowledge that are the most important The qualities of love are in Eric Forum's theory of love, fully possessed. Farhad also possesses the qualities he desires to achieve in love, and he is on the path to being a purposeful, realistic, faithful, and active person. On this basis, from a psychological perspective, Farhad possesses all the attributes and attributes of a true lover, and the quality of his presence in the story and the events that take place is a testament to this claim.
  Keywords: Khosrow Shirin, Military, Farhad Personality, Eric Forum, The Theory of Love
 • Mahdiee Ebrahimi, Fateme Casi * Pages 21-39
  In the novel, “Fire without smoke” , Nader Ebrahimi introduces many of the cultural components of Turkmens desert people such as customs, beliefs, beliefs, etc. As no comprehensive research has ever been done with this title, the current paper aims to extract and study the cultural properties of " Fire withouth smoke" as far as possible in an analytical-descriptive method. The Smoke-Free Fire novel divided under the main titles: The religious beliefs and customs, the family, the essentials of life, beliefs and traditions, and inconsistency with the ruling ideology, that each of these main titles will include sub-titles associated with them. In this chapter, under each title, first of all it is attempted to introduce a brief description of the origin and nature of that title, and then the extracted samples of the novel text are analyzed based on theoretical foundations. After recognizing these cultural elements, the reason for many of the behaviors and the remarks of the characters of the novel is determined by the influence of the ideology and ruling hegemony, and all the elements of the novel, as part of a general structure that reflects the cultural and anthropological characteristics of the community under discussion, plays its role and in this way, an understanding, though brief, of the cultural components is achieved such as personality and values of the Turkmen people during the period of the work
  Keywords: Novel, Nader Ebrahimi, Fire-Free Smoke, ideology, Althusser
 • Mina Behnam * Pages 40-72

  In this paper are examined the structures of the Rumi's mind in Image processing in Qazaliyat-e- Shams. Fundamental theoretical of research is one of the categories of cognitive linguistics, entitled The Approach of Mental Spaces and the Perceptual Integration. It shows how Rumi uses the information that enters his mind and expresses it in his style. The result is that the two main associative factors that are influential in the visual structure of Qazaliyat-e- Shams are the similarity of origin and the contradiction of the two mental domains. The constant repetition of incongruous and ambiguous symbols throughout Qazaliyat-e- Shams is as meaningful as day, night, light, and darkness, and helps the audience understand the meaning of the Narrator. Part of Rumi's imagery is a combination of abstract -sensory domain. Visualizing abstract concepts and bringing them into the text world is one of the functions of the metaphor in Rumi's opinion.

 • Soussan Jabri *, Shaghayegh Kahrizi Pages 73-111
  Why the language of ancient Sufi texts has such a remarkable persuasion power. For example, why does the Sufi’s interpretation of Meibodi, have such a lasting impact on its audience? In this study, we investigated the messages of Sufi’s interpretation, by applying the theory of persuasive communication of Atollar Binger's social psychology and analysis content. The findings indicate the existence of a five-fold scheme in of Atollar Binger's theory. Principle One: The Meibody Response Stimulus Plan first puts forward its idea. Then, by affirming the verses, hadiths, traditions, sayings of the elders of religion and the Sufi elders, they associate it with the past teachings and values of the audience. Principle Two: Reasonableness and Fairness. Principle Three: Expressing the needs of the audience. Principle Four: Incorporate group norms and social interests of audiences such as the need to accept others, the need to internalize human values, the need to be respected, the need to belong to the group, the need to protect human rights. Principle 5: Messages are formed according to the personality characteristics of the audience - their - urban middle class. Therefore, the creative application of persuasive methods has the potential to influence audiences. Because empathy makes the message pleasing to the audience. As a result, responding to the immortal, timeless and impotent individual and collective needs of humans has resulted in the mystical Sufi messages of such influential persuasive power to this day.
  Keywords: Social Psychology, Atollar Binger, persuasion, Sufi’s Interpretation, kashfol Al-Asrar Va Edat Al-Abrar
 • Hossein Rahmani * Pages 112-143
  Evidentiality concerns with how the speaker achieved the information and the way it was conveyed to the addressee. The languages which have evidentiality have an indication through which the hearer understands that whether the speaker has seen the act himself, heard it from someone, inferred or just assumed it. Even though Persian does not have evidentiality but it has some evidentiality strategies such as mood, perception verbs, quotations and passives, oaths and pronouns. The present study aims at investigating the relation between evidentiality and characterization in Pellekan, a play by Akbar Radi, so as to answer A) what evidentiality strategy dose the author use in characterization and B) what evidentiality strategy do the characters use in interaction with one another? In order to answer these questions, the dialogues in which the author informs his readers about a character and those in which the characters show their own charcaters in conversation have been investigated and based on the findings it was clarified that direct evidentiality was of greater use by both the author as well as the characters.
  Keywords: Evidentiality, evidentiality strategies, direct evidentiality, Characterization, information source
 • Khayyam Abbasi * Pages 144-190

  Sociological Research on the Formation of the Persian Novel:‎Lukacs-Bourdieu's ReadingsAbstractThis research is based on the sociological approach and in the field of sociology of literature and novel and within the framework of qualitative method and using the analytical method of "Compound determination " of Lukacs by asking the question:What sociological factors were associated with the formation of the Persian novel?.Theoretical foundations of theories in the field of sociology of ‎literature ‎‎(Lukacs and Bourdieu),and the samples examined have been selected ‎using the ‎Purposive sampling technique. The time period of the research is the ‎end of the ‎Qajar era and the beginning of the constitutional revolution.The ‎concepts of ‎research are secularism and individualism, concepts that entered the ‎Iranian ‎literary field from the beginning of the Constitutional Revolution ‎through ‎political activists,journalists and writers in the fields of politics and ‎literature,and ‎after the victory of the constitutional movement,the issue of the ‎proponents and ‎Opponents of constitutionalism were present.The main premise ‎of this research ‎is based on the influence of the Iranian literary field and the ‎authors of this field ‎on these ideologies.An examination of the research data ‎shows that the ‎formation of the Persian novel was influenced by the ideologies ‎of secularism ‎and individualism.

  Keywords: ‎‎sociology of literature, Persian novel, secularism, individualism, Sociology of Novel
 • Jafar Fasaei *, ALI BALAGHI Pages 191-211
  Machiavelli's relation to literary theory goes back to the early twentieth century. After this date relatively significant works in Persian literature have been criticized by Machiavelli's Thoughts. And this process continues until now. The present article first deals with the genealogy of this process in Persian literary criticism And then he looks at the pathology of such research. . The results show that most of this flow is due to disregard of Machiavelli's actual position In the discourse of Western political thought And by reducing the ideas of this thinker- Because of the use of incorrect translations- Provides incomplete information about Machiavelli and thus This misconception as a literary theory has been applied in the process of literary criticism Its sum often results in incomplete results and inaccurate readings of texts.
  Keywords: Criticism, Literary Theory, Machiavelli, political thought, Power, Ethics
 • Shahram Kargar *, Meysam Zare, Bahram Shaabani Pages 212-234

  Conceptual metaphor is one of the linguistic theories that has been raised in recent years by two linguists, Lakoff and Johnson .They believe that the Position of metaphor is in the mind and thought of the human subconscious. the human perceptual system have metaphorical nature and all human actions and behaviors and speech are based on the same organized and subconscious domain. According to this view, metaphor is the transfer or mapping of an abstract realm into an objective realm. In this essay we have attempted to study based on this attitude, the category of light and its relation to love in Hafiz's sonnets. Thus light and its essentials, which are an objective concept, are placed in the realm of origin and love, which is an abstract subject, in the realm of destination. The vast connection between these two realms in Hafez's sonnet indicates that the poet used the set of light and its essentials to make sense of the subject of love which in itself indicates that Hafiz considers love enlightening.

 • Mohammad Keshavarz Beyzai * Pages 235-259

  The art and literature are the most trustable objects and can reflect the history of the society. The poets and the artist are the conscience and the voices of their time. The changes and transformations in the social and historical aspects could be put into literature if there is originality and subjectivity. The poems are predator and manifesto of the passion, impulses and numerous social pains, so it acts like a cutter cultural media and records varieties of the injuries and social and historical crisis of the country. As a historical and cultural memory of Persian society as well as one of the critics of historical and social situation in Eighth century AH, Hafiz received so many social and historical injuries in his time and reacted to them in his poems. This research with its historical approach and analytic-descriptive method concentrates on social and historical injuries in Eighth century AH in his divan. The findings show that Hafiz included the social and historical injuries of his time such as insecurity and instability, determinism and fatalism, treason, hypocrisy and duality, mistrust and the domination of viciousness over virtue for awareness of the readers. Hafiz suggested the probable alternatives and the solutions such as patience, willingness, faithfulness, love and monotheism, testing and pragmatism, wisdom and dervish versus this injuries.

  Keywords: Social, Historical injuries, Hafiz, Eighth century AH, Shiraz
 • Masoumeh Mahmoudi * Pages 260-291
  Love is a common theme in psychology and literary works that can be examined and compared according to the principles of interdisciplinary research. Sternberg, in his theory of love, believes that any individual follows certain patterns of romantic behavior affected by gender, cultural, and social factors learns, called the love story. Then, on the basis of such romantic behavior patterns, the trend of emotional tendencies and the cause of the persistence or instability of romantic relationships can be explained. What has been considered in the present study is the conformity of the theme of romantic relationships in the plots of the analyzed stories with Sternberg's Theory of Love. The author of this article has attempted to match the couples' relationship patterns in my five novels of “My Bird”, “Dash, Eileen”, “Ecchymosis”, "Autumn is the Last Season”, and “I Turn Off the Lights”, with the love stories that Dr. Sternberg has outlined in his theory, and to indicate its importance in the cause and effect structure of plots. The love stories used in these novels are garden tales, fantasy, remedies and home based on which the logic of the stories’ plots can be explained. Adopting an intertextual perspective, the correspondence between fiction and Sternberg's psychological theory is of particular importance, and it is possible to suggest the study of such stories to teach love stories and correct the reader's inefficient beliefs.
  Keywords: intertextuality_Literature_Psychology_Sternberg's Theory (Love as a Story)_comparative criticism_Fiction
 • Ali Mashhadi *, Zhale Ghani Kolahloo Pages 292-321
  Khaje Nizam Al-molk’s Siyasat-Name is one of the most valuable books of fifth century in Persian literature which is so important in historical texts of public law as well as in Persian literature. in some cases this text expresses the principles of the kingdom according to Shari'a. By examining the Siyasat-Name, we encounter the concepts and institutions that Khaje Nizam Al-Molk uses in terms of rules and principles of Islamic financial system by mentioning them as effective elements in the financial system of the country. Examples of such issues as fairness, financial transparency, prohibition of prohibition, prohibition of immovable property, general welfare, economic justice and economic security include Kheje Nizam Al-Molk, with regard to Islamic law, illustrating a desirable good Islamic financial system. Therefore In this research, we have tried to evaluate and introduce a part of the financial rules of the property, including financial policies, which are considered by Khaje Nizam Al-Molk in Siyar-Al-Moluk based on the Islamic financial system, with a historical and descriptive-analytical approach. Key-words: Siyasat-Nameh, Khaje Nizam Al-molk, History of Finance Law, Islamic Financial System, Siyar-Al-Moluk
  Keywords: Siyasat-Nameh, KhajeNizam al-mulk, history of finance law, Islamic financial system, Siyar al-moluk
 • Sajad Najafi Behzadi *, Ziba Alikhni, Masumeh MEHRI Pages 322-346

  Attention to the structure and content of textbooks is very important given the psychological and developmental characteristics of the child. Poems related to the child's domain should be in line with their psychological characteristics and the content of the poem should be consistent with the child's thinking and intellectual environment. The purpose of this study is to investigate the structure and content of Persian poetry books in elementary school. Investigating the content of poems, templates, weight, gender, and poetry (classical or contemporary) are the most important components of this research. The research method is descriptive and analysis of textbooks and method of gathering information, documents and libraries. The results showed that the poets, templates, weight and gender of the poets in accordance with the sixth grade of the elementary school and the characteristics of the child's development were not paid much attention. Topics are often repeated in elementary school. The four-sided format was the most used in the poems. As we get closer to the final years of elementary school, new and modern forms are used less frequently. Due to the child's mental development and increasing vocabulary at the end of elementary school (fifth and sixth grade), more nymaii and song formats can be used. The most common use of contemporary poets in the first elementary period is the first to the third grade, and the number of contemporary poet’s decreases as we approach the end of the period.

  Keywords: subject, format, weight, Gender, primary school books