فهرست مطالب

مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1399)

نشریه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدنبی احمدی، مریم جلالی نژاد* صفحات 1-18

  معنا شناسی دانشی بشری و روشمند است که روش فهم و درک معانی متون بویژه متون ادبی- دینی را نظامند مورد بررسی قرار می دهد. نظریه معاصر آگاهش توسط مایکل هلیدی (1978) در مکتب لندن مطرح شد. اطلاعات کهنه و نو رابط اصلی دو نقش یک جمله در ساخت فرانقش متنی، به شکل نسبی است. ساخت متنی کلام بر چگونگی سازمان بندی اطلاعات، از رهگذر شیوه ی آرایش و ترتیب عناصر محتوایی کلام بوده و ساختی مخاطب محور است که بیشتر برمبنای شناختگی یا دانستگی به وجود می آید. بدیهی است که اعجاز قرآن مجید به ویژگی های ترکیبی و بافتی آن برمی گردد. نگاشت های معنایی به کار رفته در بافت خبری کلام الهی، بستر مناسبی برای تحلیل و تبیین اهداف مورد نظر از داستان های قرآنی است. در این جستار سعی بر آن شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا نگاهی گذرا به داستان های قرآنی و چهارچوب نظری آگاهش داشته و سپس به بررسی ساختار رابطه ای بین خبر نو و خبر کهنه در تعدادی از قصص قرآن، با تاکید بر رویکرد معنا شناسی نقش گرا پرداخته شود.

  کلیدواژگان: قرآن، داستان، معنی شناسی، مایکل هلیدی، آگاهش
 • مژگان کاوسی، فروغ پارسا* صفحات 19-46
  قرآن کریم سرشار از آموزه های صلح آمیز و مهرگستر و دین اسلام از آغاز پیدایی منادی صلح و رحمت برای همه انسان ها بوده است. خداوند متعال در سراسر قرآن و شروع هر سوره با صفت رحمان و رحیم نام برده شده و احترام به کرامت انسانی و تنوع فرهنگی، هم زیستی مسالمت آمیز و تشویق به همکاری و هم افزایی در شمار آموزه های پر بسامد این کتاب آسمانی است. در این میان آیاتی از قرآن کریم که همگان را به صلح و مدارا دعوت کرده در مناسبات اجتماعی حایز اهمیت ویژه ای هستند. این جستار با توجه به گستره معنایی صلح در دنیای معاصر به طور خاص تفاسیر مختلف از آیات مربوط به صلح (در برابر جنگ) ، آزادی عقیده و آزادی بیان را در ادوار مختلف تاریخی بررسی نموده است. مطالعه تطور تاریخی آراء مفسران ذیل آیات منتخب که بنابر ظاهر حاوی آموزه های مداراجویانه و صلح آمیز هستند، نشان می دهد شرایط تاریخی و سیاسی و پیش فرض های مفسر در فهم و تفسیر او از آیات نقش بسزایی داشته است. این مطالعه از سوی دیگر باین نتیجه رسیده که مفسران دوران معاصر درمقایسه با متقدمان بیش تر به مفاهیم صلح، آزادی، گفتگو و تعامل توجه و تمرکز کرده اند.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، صلح، آزادی عقیده، آزادی بیان، مفسران متقدم، مفسران معاصر
 • علی دلشاد نداف، شهرام پازوکی*، محمودرضا اسفندیار صفحات 47-73

  تاریخ تفکر دینی در ادیان ابراهیمی بخصوص اسلام، نشان می دهد که نزد عالمان و اندیشمندان دینی از دیرباز درباره ی انگاره ی«اول ما خلق الله» یا همان «نخستین آفریده ی خدا» بحث و گفتگو جریان داشته و آراء و نظریه های مختلفی در این باره بیان شده است. در قرآن سخنی به صراحت در این باب نیامده، اما برخی آیات تلویحا به نخستین آفریده و یا منشاء آفرینش اشاره دارد و نیز برخی روایات تفسیری در این زمینه نقل شده است. عمده ی این روایات تحت عنوان «اول ما خلق الله» در متون حدیثی ثبت و ضبط شده و مفسران بارها به آن استناد جسته اند. در این روایات مصادیق مختلفی برای مخلوق اول همچون نور، روح، عقل، جوهر و قلم ذکر شده است. این مفاهیم اگر چه به ظاهر متفاوتند اما از یک حقیقت حکایت می کنند. این حقیقت که در عرفان اسلامی از آن با عنوان «حقیقت محمدیه» یاد می شود، نور نخستین یا اولین مخلوق خدا تلقی شده که حقیقتی غیرمادی، ازلی، منشا خلقت و واسطه ی فیض خدا بوده و از آن با عناوین دیگری مانند نور محمد (ص)، نبی اعظم، انسان کامل و مظهر اسم جامع خدا یاد شده است. ریشه ی تاریخی این بحث، روایات عمدتا امامی است که در کتب و جوامع حدیثی مندرج اند. تحقیق حاضر می کوشد فارغ از صحت و سقم سندی روایات، تصویر تاریخی جامعی از نخستین مخلوق و ماجرای خلقت نوری پیامبر و اهل بیت (ع) ترسیم کند.

  کلیدواژگان: قرآن، روایات تفسیری اول، انگاره ی اول ما خلق الله، خلقت نوری، حقیقت نوری، حقیقت محمدیه
 • صالح سعیدی ابواسحقی، سعید عباسی نیا*، هادی رزاقی صفحات 75-100

  بینامتنی، یکی از گونه های پژوهش در میان متون مختلف است که بیانگر ارتباط معنایی دو سویه، بین متن غایب و متن حاضر می باشد. این نوع از پژوهشها، با رویکرد ادبی-زبانی انجام می شود و متون از قاعده اثرپذیری و اثرگذاری تبعیت نموده و در گونه کریستوایی آن، روابط بین آن ها به سه شکل نفی جزیی، نفی متوازی و نفی کلی نمایان است. این پژوهش بر آن بوده تا روابط ذکر شده را بین دو نص آسمانی در مقوله توحید در خالقیت و عناوین مرتبط با آن همچون: ابداع، انشاء، تصویر، باری و... مورد واکاوی قرار دهد تا از تجلی آیات قرآنی در ادعیه صحیفه سجادیه، و میزان اثرپذیری متن حاضر از غایب، هر چه بهتر چهره گشایی کند. لذا پس از کنکاش و پژوهش در دو متن یاد شده، دستاوردهای پژوهشی، گویای آن است که روابط نفی جزیی و نفی متوازی کاربرد بیشتری دارد؛ به گونه ای که امام سجاد (ع) با به کاربردن الفاظ قرآن و گاهی با بهره گیری از محتوای آیات، پیوندی عمیق بین ثقل اکبر و ثقل اصغر برقرار نموده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با استقصای متن صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: قرآن، صحیفه سجادیه، بینامتنی، توحید در خالقیت
 • امید قربانخانی*، محمدعلی تجری، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 101-122

  وجود دلالت های باطنی برای قرآن از باورهای مشهور میان مسلمانان است که خاستگاهی روایی دارد. مدالیل باطنی اشاره شده در روایات که در دو سطح عرفی و فراعرفی می باشند در سطح عرفی خود مورد قبول قرآن پژوهان بوده اما در سطح فراعرفی با انگاره به زبان قوم بودن قرآن ناسازگار پنداشته شده اند. لذا در حل این ناهمخوانی برخی جانب عرفیت زبان را رعایت کرده و قایل به عرفی بودن زبان قرآن (عرف عام یا عرف خاص) شده و در نتیجه دلالت های فراعرفی و روایت های مشتمل بر آن ها را انکار کرده اند، در مقابل، برخی دیگر با جانبداری از دلالت های فراعرفی و پذیرش آن ها ناگزیر به قبول دو سنخ زبان در قرآن شده و نظریه زبان عرفی-فراعرفی را ارایه کرده اند. پژوهش حاضر مبتنی بر رهیافت دانش کاربردشناسی در فهم معنا به بررسی ماهیت دلالت های فراعرفی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که این دلالت ها از جنس دلالت هایی است که ریشه در دانش فردی اهل زبان دارند و نه تنها ناسازگار با زبان عرفی نیستند بلکه در محاورات عرفی امری متعارف بوده و از این رو می توان با تحفظ بر مبنای عرفی بودن زبان قرآن وجود آن ها را برای کلام الهی روا دانست.

  کلیدواژگان: بطن، روایات باطنی، دلالت فراعرفی، زبان قرآن، کاربردشناسی
 • محسن حسن وندی*، سهراب مروتی صفحات 123-141
  اخباریون در فهم و استنباط احکام و مسایل شرعی از قرآن کریم، نه تنها برای ظواهر آن اعتباری قایل نیستند، بلکه معتقدند که عقول بشری غیرمعصوم، صلاحیت و استعداد فهم ظواهرآیات را ندارند. این مساله باعث طرح بحث های متعدد از سوی موافقان و مخالفان آن شده است؛ اینکه خاستگاه دیدگاه اخباریه در این خصوص چیست؟ مساله ای است که در فهم دقیق نظر ایشان، دارای اهمیت بوده و در این اثر بدان پرداخته شده است؛ لذا این پژوهش برآن است تا دیدگاه اخباریه را در مساله حجیت-ظواهرقرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس با تمرکز بر نظرات مندرج در کتاب الفوایدالمدنیه، مبانی و ریشه اعتقاد ایشان در قول به عدم حجیت ظواهرقرآن را مورد نقد علمی قرار داده و درمقابل، حجیت ظواهر آیات را به اثبات رساند. رویکرد پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و در جمع آوری مطالب آن و دستیابی به استنادات و استدلالات این مکتب فکری، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است؛ یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی محوری ایشان در قول به عدم حجیت ظواهر-آیات، یکی اختصاصی دانستن مساله فهم قرآن و دیگری عدم حجیت عقل در فهم ظواهر آیات می باشد که در این نوشتار به بررسی و نقد آن پرداخته شده، ضمن اثبات قابل فهم بودن قرآن برای همگان و حجیت عقل در این خصوص، حجیت ظواهر آیات نیز به اثبات خواهد رسید.
  کلیدواژگان: ظواهر قرآن، حجیت، عدم حجیت، اخباری ها
 • سید مصطفی مناقب*، سید کریم خوب بین خوش نظر، جواد کارخانه صفحات 143-164

  با عنایت به برخورداری قرآن از پاره ای صفات، از جمله جامعیت، ابتنای بر اصل توحید، انسجام و عدم اختلاف معانی، هدایت، نور، بینه، مبرهن بودن و...، باید اذعان نمود که سنخ اعجاز قرآن و شریعت محمدی (ص)، به کلی از سنخ اعجاز سایر شرایع ممتاز است؛ زیرا شرایع، معجزه ای محسوس، از سنخ ماده و محدود به زمان و مکان ارایه کردند و حال آن که اعجاز قرآن از سنخ دانش، فرا حسی، فایق بر گستره زمان و مکان و مسیطر بر تارک هستی است. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی، تحلیلی مبتنی بر دیدگاه طباطبایی (ره)، صاحب «المیزان فی تفسیرالقرآن»، به سه تبیین سترگ در باب استنتاج جامعیت قرآن از کلیت اعجازمند آن دست یافته است. طباطبایی بر این باور است که در دو تبیین نخست، عمومیت تحدی و اعجاز قرآن، و نیز جامعیت برگرفته از آن، ناظر بر گستره معارف مرتبط به هدایت انسان است، در حالی که در تبیین سوم، عمومیت و جامعیت مذکور، ناظر بر گستره اغراض الاهی می باشد. نکته درخور تامل آن که در میان مفسران متقدم و معاصر،این تنها طباطبایی است که با ژرف نگری منحصر به فرد، به ابعاد نسبت موجود بین اعجاز قرآن و جامعیت آن عطف توجه نموده است.

  کلیدواژگان: اعجاز، جامعیت، قرآن، تحدی، اغراض الاهی، طباطبایی
|
 • MohammadNabi Ahmadi, Maryam Jalali Nejad * Pages 1-18

  Semantics is the human knowledge that systematically examines the method of understanding the meanings of texts, especially literary-religious texts. His Contemporary Theory of Consciousness was put forward by Michael Holliday (1978) in the London School. Old and new information is the main interface of the two roles of a sentence in the construction of textual relativism. The construction of a textual text is an audience-centered construction that is based on cognition or knowledge. Since the miracle of the Holy Quran goes back to its hybrid and textual features, the semantic mappings used in the news context of the Divine Word are a good platform for analyzing and explaining the intended purposes of Quranic stories. In this research, an attempt has been made to first take a brief look at the Qur'anic stories and their theoretical framework through a descriptive-analytical method and then to examine the relationship structure between new and old news in a number of Qur'anic stories with a semantic semantic approach.

  Keywords: Quran, Story, Semantics, Michael halliday, Knowledge
 • Mojgan Kavoosi, Porough Parsa * Pages 19-46
  The Holy Quran has been full of peaceful and loving teachings and the religion of Islam since the beginning of the proclamation of peace and mercy for all human beings.God Almighty is mentioned throughout the Qur'an and the beginning of each chapter with the attributes of mercy and compassion, and respect for human dignity and cultural diversity, peaceful coexistence, and encouragement for cooperation, all-encompassing, and peaceful human relations among the most frequent teachings of this divine book. These teachings have apparently been interpreted differently in different historical periods and under different political conditions, and the interpreter's assumptions have played a significant role in his understanding of the verses. This article specifically; He has studied the subject of peace, freedom of opinion, and freedom of expression, which are manifestations of tolerance in Qur'anic teachings, in various interpretations in a descriptive-analytical manner. A study of the historical evolution of the views of the commentators under the selected verses, which seem to contain tolerant and peaceful teachings, shows that contemporary commentators have paid more attention to the concepts of peace, freedom, tolerance, dialogue and interaction than their predecessors.
  Keywords: The Holy Quran, Peace, Freedom of Thought, freedom of expression, Early Commentators, Contemporary Commentators
 • Ali Delshad Nadaf, Shahram Pazouki *, Mahmoudreza Esfandiar Pages 47-73

  The history of religious human thought in Abrahamic religions especially Islam,suggests that theidea of"the first creation of God"has long been discussed among scholars and many theories havebeen expressed about it.In Quran does not explicitly addresses this subject,However,some verses implicitly refer to thefirst creation or source of creation and some interpretive narrations have been narrated in this regard.Most of this narrations havebeen recorded in hadith texts under thetitle of"the first creation of God"and commentators have repeatedly referred to it.in this narrations various samples introduced for thefirst creature,such ashalo,soul,reason,essence,as well as pen.Even though these expressions seem to bedifferent,they refer to thesame truth.this fact that In Islamic mysticism,is called "the Muhammadiah truth",is the first halo or the first creature of God with an immaterial truth and the result of God’s grace and everything has emerged from Him that has been mentioned under other names such as the halo of Muhammad,the great prophet,perfect man andthe manifestation of the comprehensive name of God.The historical root of this subject is mainly the narrations contained inthe hadith societies.The present study attempts to draw a comprehensive historical picture of thefirst creature and the story of the halo creation of the Prophet and Ahlal-Bayt,regardless of theauthenticity of the narrations.

  Keywords: Quran, The first interpretive narrations, Idea of the First Creation of God, halo Creation, halo truth, The Muhammadiah truth
 • Saleh Saeedi Abueshaghi, Saeed Abbasinia *, Hadi Razaghi Pages 75-100

  Abstract Intertextuality is one of the types of research among different texts that expresses the bi-directional semantic relationship between the absent text and the present text. This type of research is done with a literary-linguistic approach and the texts follow the rule of being influenced and influencing, and in their Christovan form, the relations between the texts are manifested in three forms of partial negation, parallel negation and general negation. The authors of these lines have tried to examine the mentioned relations between the two heavenly texts in the category of monotheism in creation and related titles including innovation, composition, image, the Creator, etc., in order to manifest the Quranic verses in Sajjadia's prayers to better reveal the effectiveness of the present text from the absent one. Therefore, after exploring and researching the two texts, findings indicate that partial negation and parallel negation relations are more applicable in such a way that Imam Sajjad (AS) has established a deep connection between the Quran and the Prophet's family by using the words of the Quran and content of the verses. This research has been carried out via a descriptive-analytical approach to text analysis.

  Keywords: the Quran, Sahifa Sajjadia, intertextuality, Monotheism in creation
 • Omid Qorbankhani *, MuhammadAli Tajari, Mohammadkazem Rahman Setayesh Pages 101-122

  The existence of esoteric implications for the Qur'an is one of the well-known beliefs among Muslims that has a narrative origin. The esoteric implications mentioned in the narrations which are at either customary or metaphysical levels have been accepted by Quranic scholars at the customary level. But at the metaphysical level, they have been considered incompatible with the idea that the Qur'an is ethnic. Therefore, in resolving this inconsistency, some have taken the side of customary language and considered the Qur'anic language to be customary and thus denied the metaphysical implications and the narrations containing them. On the other hand, accepting metaphysical implications, Others have been forced to admit two types of language in the Qur'an and have presented the theory of customary-metaphysical language. The present study, based on the approach of pragmatics in understanding meaning, examines the nature of metaphysical implications and concludes that these implications are among the implications that are rooted in the individual knowledge of people and not only they are not incompatible with conventional language but also they are conventional discourse, Therefore their usage can be considered valid for the divine word by preserving the customary nature of the language of the Qur'an.

  Keywords: Interior, Esoteric Traditions, Metaphysical Implications, Language of the Quran, Pragmatics
 • Seyyed Mostafa Managheb *, Seyed Karim Khobbin Khoshnazar, Javad Karkhane Pages 143-164

  With the knowledge of the Quran has some of the traits and characteristics; including comprehensiveness and macro review, Based on the principle of the unity and human nature, cohesion and no difference, guidance and light and apparent reason and being clear etc. admittedly type of miracles of Quran is different overall from types of miracles of other religious laws; because religious laws has been present tangible miracle of type of article limited in space and time and meanwhile the miracle of the Quran is from the type of knowledge and cognition, extra sensory, overcome the expanse of time and space and shines on the end of all existence. This article with an interpretive and analytical approach and based on deceased Allamah Tabatabaei's judgments has achieved two major explanations about the conclusion of integrity of the Quran from its whole miraculous. Late Allamah believes that in the first explanation, generality of motivating people to make a book like Quran and the miracle of Quran, and also the comprehensible, which is derived from the Quran is concerning the scope of sciences and teachings related to human navigation, while in the second explanation, generality of motivating people to make a book like Quran.

  Keywords: miracle, community, the Quran, moderation, ulama, divine purposes, Tabatabai