فهرست مطالب

رفتار حرکتی - پیاپی 38 (زمستان 1398)
 • پیاپی 38 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا منصورجوزان*، محمدمهدی امینی صفحات 17-34

  فعالیت های بدنی در دوران بارداری آثار مثبت متعددی برای مادر، جنین و طفل همراه دارند، اما درمورد نتایج آن از نظر پیامد هایی که در کودکان دارد، ابهام هایی وجود دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرین های هوازی، مقاومتی وترکیبی در دوران بارداری مادر بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان 12 ماهه بود. روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه گیری، هدفمند و شامل 60 نفر از زنان باردار سالم در دوره سه ماهه دوم باداری بود که داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند. نمونه ها به طور تصادفی به چهار گروه 15 نفری شامل تمرین هوازی، تمرین مقاومتی، تمرین ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت هشت هفته در قالب 24 جلسه 60 دقیقه ای طبق برنامه مربوطه تمرین کردند. پس از زایمان، کودکان در 12 ماهگی توسط آزمون پی بادی-نسخه دوم سنجش شدند. تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق آزمون آنوا و آزمون تعقیبی ال.اس.دی. و نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 22 انجام شد.یافته ها نشان داد که بین مهارت های حرکتی کودکان 12 ماهه ای که مادران آن ها تمرین بدنی داشتند، با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت؛ به گونه ای که گروه تمرین هوازی بهترین عملکرد را داشتند.

  کلیدواژگان: تمرین در بارداری، مهارت های حرکتی، فعالیت بدنی، دوره طفولیت
 • سمیه نامدار طجری*، رضا رستمی، منصوره مکبریان صفحات 35-46
  اختلال هماهنگی رشدییکی از اختلال های شایع رشدی است که بر عملکرد تحصیلی و حرکتی تاثیر می گذارد. در این مطالعه به بررسی اثر مداخله تمرین های حرکتی بر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی پرداخته شده است. این پژوهش به روش نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است. تعداد 18 کودک براساس معیارهای دستورالعمل آماری و تشخیصی اختلال های روانی نسخه چهارم، ازمیان دانش آموزانپسر پایه دوم تا پایه چهارم دوره ابتدایی منطقه یک تهران غربال شدند. سپس، آن ها به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (نه نفر با میانگین سنی 39/1 ± 6/8) و کنترل (نه نفر با میانگین سنی 15/1 ± 11/8) قرار گرفتند. در پیش آزمون و پس آزمون، دو متغیر کارکرد اجرایی و انعطاف شناختی با استفاده از ابزار VSX Assessment platform اندازه گیری شدند. گروهتجربی تمرین های حرکتی منتخب را به مدت 20 جلسه 75 دقیقه ای (سه جلسه در هفته) انجام دادند. از روش تحلیل کوواریانس برای تحلیل داده ها استفاده شد. مقایسه پس آزمون گروه کنترل و تجربی نشان داد که کارکرد اجرایی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی پس از مداخله تمرینی بهبود معنادار داشته است (P = 0.021)، اما در متغیر انعطاف شناختی تغییری معنادار مشاهده نشد (P = 0.193). براساس نتایج پژوهش، احتمالا تمرین های بدنی می توانند زیربنای شناختی رفتار حرکتی را بهبود دهند؛ بنابراین، باید گفت که مداخله های حرکتی راهی امن برای بهبود اختلال هماهنگی رشدی هستند.
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، کارکرد اجرایی، انعطاف شناختی، مداخله تمرین های حرکتی
 • پریسا خوئینی، محمد جوادی پور*، میترا روحی صفحات 47-70
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های معلم اثربخش تربیت بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان بود. این پژوهش ازنوع مطالعات توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری 220 نفر از معلمان تربیت بدنی شهر زنجان در سال تحصیلی 1397-1396 بودند و نمونه موردنظر با استفاده از جدول مورگان، 136 نفر برآورد شد. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به صورت تصادفی انتخاب شد که 69 معلم مرد و 67 معلم زن بودند. ابزار پژوهش پرسش نامه پژوهشگرساخته ای حاوی 59 گویه در هشت مولفه بود که پایایی آن ازطریق ضریب آلفای کرونباخ 97% به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل آماری از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، تی تک نمونه ای ، تی مستقل، تحلیل واریانس (آنوا) و آزمون فریدمن) استفاده شد. با توجه به معناداربودن آزمون تی در سطح (0.05≥p)، میانگین حاکی از آن بود که اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر زنجان درحد مطلوب قرار داشت و در سطح مولفه های به دست آ مده «ویژگی های علمی و تخصصی»، «مهارت تدریس» و «مهارت ارزشیابی»، نسبتا مطلوب و سایر مولفه ها در سطح مطلوب بودند. با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد وضعیت اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر زنجان رضایت بخش است، اما می توان آن را ازطریق افزایش سطح مطالعه در زمینه تخصصی، کسب مهارت مدیریت و رهبری کلاس درس، استفاده از ارزشیابی هماهنگ و غیره به سطحی بالاتر ارتقا داد.
  کلیدواژگان: مولفه های معلم اثربخش، معلم تربیت بدنی، ارزیابی
 • صدیقه سلامی*، امیر شمس، پروانه شمسی پور دهکردی صفحات 71-96

  هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی ویژگی های روان سنجی آزمون هماهنگی بدن در کودکان پنج تا 14 ساله شهر تهران بود. راهبرد پژوهش، توصیفی و طرح پژوهش، مقطعی بود. تعداد 306 کودک پنج تا 14 ساله به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای از پنج منطقه شهر تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مجموعه آزمون هماهنگی درشت بدن برای کودکان (KTK) بود. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل عاملی، آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی درون طبقه ای، همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. پایایی همسانی درونی برای خرده مقیاس های آزمون KTK، درمجموع چهار آیتم به صورت 0.84 = α بود و دامنه تغییرات ضرایب آلفای کرونباخ در چهار خرده مقیاس آزمون KTK، 61/0 تا 97/0 به دست آمد (برای خرده مقیاس حفظ تعادل در گام برداشتن به عقب به صورت  0.81= α، پرش از روی موانع با لی کردن به صورت  0.93= α، پرش به دو طرف با هر دو پا کنار هم به صورت  0.96= α و جابه جایی سکوها یا صفحه های چوبی در یک جهت به صورت 0.92 = α. پایایی آزمون-آزمون مجدد برای هرکدام از خرده آزمون ها، به ترتیب 0.97 = r، 0.95 = r، 0.95 = r، 0.96 = r و برای مجموع نمره ها، 0.95 = r به دست آمد. ضرایب پایایی درون ارزیاب و بین ارزیاب ها برای مجموع مهارت های هماهنگی حرکتی، به ترتیب برابر با 98/0 و 97/0 به دست آمدند. شاخص روایی محتوا برابر با 91/0 بود و روایی صوری ضرایب همبستگی پیرسون خرده آزمون ها با سن، مثبت و معنادار بود. ضرایب مربوط به پایایی سازه ای و روایی همگرایی مجموع خرده آزمون های هماهنگی حرکتی، به ترتیب برابر با 87/0 و 63/0 بودند. با توجه با تایید روایی و پایایی آزمون KTK، می توان با اطمینان از این ابزار برای ارزیابی هماهنگی حرکتی درشت کودکان پنج تا 14 ساله تهران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مجموعه آزمون، آزمون KTK، هماهنگی بدن، روان سنجی
 • مریم قوجقی، شهزاد طهماسبی بروجنی*، سید مهدی آقاپور، مهدی شهبازی، الهام شیرزاد صفحات 97-114
  جایگاه تغییرپذیری در اجرای ماهرانه همواره موضوعی موردبحث بوده است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تغییرپذیری هماهنگیبین کوشش های موفق و ناموفق در اجرای مهارت پاس چیپ بین بازیکنان ماهر فوتبال تحت تاثیر تغییرات قیود تکلیف بود. شرکت کنندگان اینپژوهش 10 مرد فوتبالیست راست پا با سن 41/1± 06/22 سال بودند که 10 پاس چیپ فوتبال را در ارتفاع مانع و فواصل مختلف توپ تا مانع و هدف اجرا کردند (قید تکلیف). برای تعیین برتری پا از پرسش نامه پابرتری واترلو (1390) و برای ارزیابی دقت اجرا از مقیاس هفت امتیازی لیکرت استفاده شد. از روش کدگذاری برداری برای سنجش تغییرپذیری هماهنگی حرکتی داده های کینماتیک ثبت شده برای مفاصل مچ، زانو و ران پای ضربه زننده استفاده شد. برای بررسی توزیع طبیعی داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای مقایسه داده های کینماتیک در کوشش های موفق و ناموفق، از تحلیل واریانس با اندازه های مکرر در سطح معناداری (0.05≤P) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جفت شدگی مچ-زانو در کوشش های موفق و ناموفق در موقعیت اول (فاصله توپ تا هدف 10 متر و ارتفاع مانع 5/1 متر) و موقعیت دوم (فاصله توپ تا هدف 12 متر و ارتفاع مانع 7/1 متر) اعمال قیود تکلیف، تفاوت معنا دار وجود داشت (P = 0.01)؛ درحالی که بین جفت شدگی ران-زانو در کوشش های موفق و ناموفق در موقعیت های اول و دوم تفاوت معنادار مشاهده نشد:(P = 0.61) و (P = 0.36). براساس نتایج پژوهش می توان گفت که احتمالا افراد ماهر در کوشش های موفق خود قادرند از تغییرپذیری ذاتی سیستم به صورت کارکردی برای سازمان دهی بهینه قیود تکلیف و بهبود اجرای حرکتی بهره ببرند.
  کلیدواژگان: : تغییرپذیری هماهنگی حرکتی، جفت شدگی مفاصل، پاس چیپ، کدگذاری برداری، سیستم های پویا
 • لیلی علیزاده*، حسن محمدزاده صفحات 115-128
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی (TGFU) (آموزش بازی ها برای فهمیدن) بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان ارومیه بودند. ازبین متقاضیان شرکت در پژوهش، 40 نفر که قبلا سابقه بازی بسکتبال نداشتند و ازنظر جسمانی سالم بودند، با میانگین سنی 3 ± 06/13 به صورت تصادفی در گروه های موردنظر (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون مهارتی بسکتبال ایفرد و ابزار سنجش عملکرد بازی استفاده شد. نحوه دستکاری قیود شامل تغییر در فضای بازی، اندازه توپ، ارتفاع حلقه و تغییر در قوانین بازی بود. نتایج آزمون ها نشان داد که آموزش راهبردها و مهارت های بسکتبال موثر بود و آزمودنی ها پس از آموزش نسبت به زمان قبل از آموزش خود، یادگیری بیشتری داشتند. همچنین، اثر آموزش بسکتبال به روش های TGFU با دستکاری قیود تکلیف و TGFU بدون دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت ها و راهبردهای بازی بسکتبال، باهم تفاوت داشت و نشانگر تایید نقش مثبت دستکاری قیود تکلیف در سطح (0.01>P) بود؛ ازاین رو، مربیان آموزشی می توانند با استفاده از دستکاری در قیود موثر در یادگیری فعالیت هایی را طراحی کنند که به یادگیرندگان برای شکل دادن جفت شدن های اطلاعات-حرکت کمک کنند.
  کلیدواژگان: قیود تکلیف، دستکاری قیود، آموزش غیرخطی، بسکتبال
|
 • Zahra Mansourjozan *, MohammadMahdi Amini Pages 17-34

  Physical activity during pregnancy has many positive effects for the mother, fetus and the baby. But there are some uncertainties about the consequences for children. The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic, resistance and combination exercises during maternal pregnancy on the development of fine and gross motor skills in 12-month-old children. The research method was quasi-experimental with post-test design with control group. Purposeful sampling was performed on 60 healthy pregnant women in the second trimester who volunteered to participate in the study. Samples were randomly divided into four groups of 15 individuals: 1) aerobic exercise, 2) resistance training, 3) combined exercise and 4) control. The training groups were trained for eight weeks in 24 sessions for 60 minutes according to the program. After childbirth, children were assessed at 12 months of age using the PB-2 test. Data were analyzed using ANOVA, LSD and SPSS 22 software. The results showed that there was a significant difference between the motor skills of 12-month-old children whose mothers had physical training and the control group, so that the aerobic training group performed the best.

  Keywords: Exercise in pregnancy, motor skills, Physical Activity, Infancy
 • Somayeh Namdar Tajari *, Reza Rostami, Mansooreh Mokkaberian Pages 35-46
  Developmental Coordination Disorder is a common disorder that affects academic and motor performance. This study evaluates the effect of physical exercises on executive function and cognitive flexibility in children with DCD. This research was carried out semi-experimentally with pre-test and post-test. Eighteen children who were screened according to the criteria of The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders from 2nd to 4th grade elementary school students in first district of Tehran, then randomly divided into experimental group (nine subjects with a mean age of 8.6 ± 1.39) and control group (nine subjects with a mean age of 8.11 ± 1.15). Executive performance and cognitive flexibility were measured in the pre-test and post-test. The experimental group performed the selected motor exercises for 20 sessions of seventy-five minutes (three sessions per week). Analysis of Covariance was used to data analyze. Comparison of post-test and experimental group showed that the performance of children with developmental coordination disorder after intervention was significantly improved (P = 0.021), but there was no significant change in cognitive flexibility (P = 0.193). The results of this study indicate that physical activity may improve the cognitive basis of motor behavior. Therefore, motor interventions are a safe way to improve the developmental coordination disorder.
  Keywords: Developmental Coordination Disorder, Executive Function, Cognitive Flexibility, Exercise Intervention
 • Parisa Khoeini, Mohammad Javdipour *, Mitra Rouhi Pages 47-70
  The purpose of this study was to identify the components of an effective physical education teacher and assess its status in Zanjan schools, which is a descriptive-survey method. The statistical population consisted 220 physical education teachers in Zanjan city in 1396 – 1397 year and the sample were selected 136 teachers using Morgan table. Accordingly, the research sample was selected using stratified sampling method and randomly selected from 69 male and 67 female teachers. The research instrument was a researcher-made questionnaire containing 59 items in 8 components, whose reliability was 97% by Cronbach's alpha coefficient. For statistical analysis, descriptive statistics and inferential statistics Kolmogorov-Smirnov test, one-sample T test, independent-sample T test, analysis of variance (ANOVA) and Friedman test. The results showed that considering the significance of one-sample T test at the level (P≤0.05), the observed mean score indicated that the effectiveness of physical education teachers in Zanjan was at the optimum level and at the level of the components obtained "features Scientific and specialized "," teaching skills "and" evaluation skills ", relatively desirable and other components were at the optimal level. Regarding the results of the research, it seems that the effectiveness of physical education teachers in Zanjan is satisfactory, but it can be promoted to a higher level by increasing the level of study in the field of expertise, acquiring classroom management and leadership skills, using coordinated evaluation, and so on.
  Keywords: Effective Teacher Components, Physical Education Teacher, Evaluation
 • Ssedigheh Salami *, Amir Shams, Parnaneh Shamsipour Dehkordi Pages 71-96

  The aim of the current research was to evaluate the psychometric properties aspects (validity and reliability) of the Body Coordination Test for Children (KTK) among children of Tehran city. The strategy and design of the research were descriptive and cross-sectional, respectively. Three hundred and eight children aged 5-14 years old (0/61 male) chosen from five main districts of the city using cluster sampling. Our research tool was the Body Coordination Test for Children (KTK). The confirmatory Factor analysis by using structural equation modeling (SEM), content, face and divergent validity, internal consistency, intra- inter-class and Pearson correlation coefficients and construct reliability statistical methods were used. Content Validity Index with final value of (0.91) was obtained. The internal consistency for the total KTK was) α=0.84) and shows in a range of (0.61 to 0.97) for four subscales with 10 age bands. In addition, the reliability of test-retest for the total KTK was (r= 0.95). The intra and inter-rater reliability coefficient the sum of subscales was 0.98, 0.97 respectively. In order to evaluate the construct validity, Kiphard’s one-factor design was confirmed using Confirmatory factor analysis. Correlation coefficients of the subtests were significant and positive with age. Finally, the values of construct reliability and divergent validity were (0.87) and (0.63), respectively. Considering the confirmation of the validity and reliability of the KTK, it can be used to evaluate the body coordination of children aged (5-14) in Tehran.

  Keywords: Test Battery, KTK, Body Coordination, Psychometric properties
 • Maryam Ghojoghi, Shahzad Tahmasebi Boroujeni *, Seid Mehdi Aghapoor, Mehdi Shahbazi, Elham Shirzad Pages 97-114
  Variability is discussable topic in skilled execution, therefore; the aim of the present study was to investigate coordination variability between missed and successful chip pass skill between expert soccer players under variation of the task constraints. Participants included 10 right-footed soccer men in the age 22.06 ± 1.41 years’ old. They performed 10 passing soccer chips in different height of the barrier and various distances of ball to barrier and target (task constraints). Waterloo Footedness Questionnaire was used to determine of dominant foot and a 7-point Likert scale was used to evaluation of performance accuracy. Vector coding method was used to measure of motor coordination variability for recorded kinematic data form joints of the ankle, knee and hip of the kicking foot. All variables were found to be normally distributed (Shapiro Wilks > 0.05). Analysis of variance with repeated measures was used to compare kinematic data between missed and successful trails (P≤0.05). Results showed that significant difference exist in the ankle-knee couplings between missed and successful trails in the first (Ball distance to target 10 meters and the height of barrier 1.5 m) and second (Ball distance to target 12 meters and the height of barrier 1.7 m) statuses (P= 0.01). While in the hip-knee couplings no significant difference exists between missed and successful trails in the first and second statuses (P= 0.61), (P= 0.36). The results indicate that probably skilled in their successful trails are capable to benefit of inherent variability of the system functionally for optimal organization of the task constraints and improve motor performance.
  Keywords: Motor coordination variability, Joints Coupling, Chip pass, Vector coding, Dynamic systems
 • Leily Alizadeh *, Hassan Mohammad Zadeh Pages 115-128
  The aim of this study was to investigate the role of task constraints manipulation on learning of skills and strategies of basketball by nonlinear pedagogy (Teaching Games for Understanding). The statistical population of the study was Urmia secondary school girl students. Subjects were 40 students (each group= 20 people) who did not already have a history of basketball playing and were physically health with an average age of 13.06±3. AAHPERD basketball skills test and game performance assessment instrument was used to collect data. The manipulation of the constraints included changes in the playing location, ball size, loop height, and change in the rules of the game. The results showed that training skills and strategies of basketball were effective and the subjects learned more after training. Also, the effect of basketball training by constraints manipulation of TGFU and TGFU without constraints manipulation was different that represents confirmation of the positive role of task constraints manipulation at the level of p
  Keywords: task constraints, constraints manipulation, nonlinear pedagogy, Basketball