فهرست مطالب

 • پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • عزیز همایونی راد، حمیده فتحی زاوشتی، نازلی درود، نیر شهبازی، امین عباسی* صفحات 381-399
  زمینه و هدف

  ارتباط مسقیم بین حضور میکروبیوتای مفید، توسعه عملکرد سیستم ایمنی و حفظ هومیوستازیس وجود دارد. از این رو مصرف غذاها یا مکمل های حاوی ترکیبات پست بیوتیک ، از مهم ترین راهبردها برای تعدیل توازن میکروبیوتا و بهبود وضعیت سلامت میزبان محسوب می شود. در این بررسی، مروری بر مفهوم پست بیوتیک ها و نقش بالینی آن ها در سلامت میزبان انجام گرفته است.

  روش کار

  مقالات مرتبط با موضوع مطالعه در پایگاه های اطلاعاتی ISI Web of Knowledge, PubMed/Medline, Scopus  و Google Scholar جستجو شدند و مطالعاتی که اثرات پست بیوتیک ها را در بیماری ها بررسی کرده بودند، وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  طبق شواهد موجود، پست بیوتیک ها در مقایسه با سلول های پروبیوتیک والد خود نیازی به زنده مانی نداشته و می‫توانند اثرات سلامت بخش مشابه پروبیوتیک ها را ایجاد کنند. همچنین تولید و به کارگیری آن ها در سیستم های تحویل مختلف، مقرون به صرفه تر می باشد که این اهمیت پست بیوتیک ها را از جنبه های تکنولوژیکی، بالینی و اقتصادی آشکار می‫کند. این ترکیبات دارای فعالیت های زیستی از جمله فعالیت تعدیل کنندگی سیستم ایمنی، ضد میکروبی، ضد التهابی، آنتی‫اکسیدانی و ضد تکثیر سلولی بوده و می توانند در تعدیل عملکرد سیستم ایمنی، بهبود روش های درمانی و کاهش اثرات نامطلوب آن ها در برخی موارد اختلالات گوارشی و بیماری های مزمن نقش موثری ایفا کنند. 

  نتیجه گیری

  پست بیوتیک ها را می توان به عنوان راهبردی نوین در طیف وسیعی از محصولات دارویی جهت اهداف پیشگیری یا بهبود روش های درمانی و همچنین در محصولات غذایی جهت به تاخیر انداختن فساد، افزایش ماندگاری و توسعه غذاهای فراسودمند به کار گرفت.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، پست بیوتیک، ایمنی، سلامت
 • کیوان امیرشاهرخی* صفحات 400-409
  زمینه و هدف

  پاراکوات یک علف کش سمی می باشد که در بسیاری از کشورها بطور وسیع استفاده می گردد. پاراکوات بطور اختصاصی در بافت ریه متمرکز شده و منجر به آسیب ریوی از طریق روندهای اکسیداتیو و التهابی می گردد. گیاه نسترن کوهی (Rosa canina L.) برای سالها به عنوان یک داروی گیاهی در سراسر دنیا استفاده شده است. نسترن کوهی عضوی از خانواده رزاسه بوده و در برابر اختلالات متعددی اثرات درمانی نشان می دهد که از طریق خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی اکسیدانی میوه های نسترن کوهی بر روی آسیب ریوی ناشی از پاراکوات در مدل موشی می باشد. 

  روش کار

  مطالعات حیوانی بر روی موش سوری نر جنس NMRI انجام گرفت. پاراکوات بصورت تک دوز (20 mg/kg) برای ایجاد آسیب ریوی در موش ها تزریق داخل صفاقی گردید. پس از تزریق پاراکوات، عصاره میوه های نسترن کوهی در دوزهای mg/kg 200 و 400 بصورت خوراکی به مدت چهار روز استفاده شد. موشهای تیمار شده، با موشهای نرمال بعنوان گروه کنترل مقایسه گردیدند. در انتهای مطالعه، نمونه های بافت ریه برای بررسیهای بیوشیمیایی جمع آوری شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که استفاده از پاراکوات باعث عدم تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان در بافت ریه گردید. درمان با نسترن کوهی سطوح آنتی اکسیدانی گلوتاتیون (GSH) و کاتالاز (CAT) را در بافت ریه در مقایسه با گروه پاراکوات افزایش و سطوح مالون دی آلدهید (MDA) و میلوپراکسیداز (MPO) را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  درمان موشهای مواجه یافته با پاراکوات بوسیله عصاره میوه های نسترن کوهی تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان را در بافت ریه موش بهبود بخشید. به بیان دیگر مطالعه حاضر ثابت کرد که نسترن کوهی اثرات آنتی اکسیدانی قابل توجهی در برابر آسیب اکسیداتیو پاراکوات دارد.

  کلیدواژگان: نسترن کوهی، پاراکوات، آسیب ریوی، اثرات آنتی اکسیدانی
 • عفت سیدهاشمی*، الهام نیاستی، نیما فرهمند، محمد ماذنی، عباس یزدان بد، فیروز امانی، هما اخوان، سید سعید حسینی اصل صفحات 410-417
  زمینه و هدف

  سرطان معده شیوع جغرافیایی متنوعی دارد. بررسی عوامل ژنتیکی دخیل در کسب استعداد ابتلا به سرطان دارای اهمیت بالایی می‫باشد. IL-1β یک سایتوکاین پیش التهابی که با تاثیر روی ترشح اسید معده درافرادی که مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری هستند نقش ایفا می‫کند. هدف از این مطالعه بررسی نقش پلی مورفیسم IL-1β-511 و استعداد ابتلا به سرطان معده در استان اردبیل بود.

  روش کار

  صد فرد مبتلا به سرطان معده و صد فرد فاقد سرطان معده به عنوان گروه کنترل جهت انجام تحقیق انتخاب گردیدند و پس از استخراج DNA از خون محیطی، بررسی وجود پلی مورفیسم با روش PCR-RFLP انجام پذیرفت. نتایج حاصل از مجاورت با آنزیم محدود کننده روی ژل آگارز بررسی گردید.

  یافته ها

  در میان گروه مورد، ژنوتیپ های CC، CT و TT در 19، 60 و 21 درصد از افراد مشاهده گردید. توزیع ژنوتیپ‫های در میان گروه کنترل به ترتیب برابر با 4، 67 و 29 درصد بود. اختلاف معنی‫داری (0/05<p) میان گروه مورد و شاهد مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس این مطالعه ارتباط معنی‫داری میان پلی مورفیسم الل C نوکلیوتید 511 سیتوکین IL-1β با سرطان معده در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبیل وجود دارد. با توجه به اینکه برخی از پلی مورفیسم‫های موجود در سیتوکاین  IL-1β با سرطان معده در ارتباط است، می‫توان از این یافته به عنوان یک پیش آگهی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سرطان معده، پلی مورفیسم، IL-1β-511
 • افسانه مافی، عباس مقدم*، نیلوفر مقدم صفحات 418-429
  زمینه و هدف

  مهم ترین عارضه جنتامایسین، سمیت  لوله های کلیه است که به عنوان یک چالش در بالین مطرح است. در حال حاضر درمان قطعی برای آن وجود ندارد. به نظر می رسد پلاسمای غنی از پلاکت به عنوان منبع سرشار از فاکتورهای رشد در پیشگیری و یا تسکین این بیماری مفید باشد. بنابراین پژوهش حاضر جهت بررسی اثر پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) بر روند تکثیر سلول های پوششی  لوله های خمیده کلیه آسیب دیده با جنتامایسین در موش های صحرایی انجام شد.

  روش کار

  28 سر موش صحرایی نر (300-200 گرم) به 4 گروه 7 تایی شاهد، تیمار، شم و تجربی تقسیم شدند. به مدت 8 روز جنتامایسین به میزان (80 میلی گرم/ کیلوگرم) روزانه به صورت داخل صفاقی تزریق شد. 24 ساعت بعد از آخرین تزریق، نمونه های خون جهت سنجش سطح سرمی کراتینین و ازت اوره خون جمع آوری شدند.در گروه های شم و تجربی به ترتیب 100 میکرولیتر سرم فیزیولوژی و پلاسمای غنی از پلاکت داخل کلیه تزریق شد. 3 روز بعد از مداخله درمانی حیوانات تحت بیهوشی عمیق کشته شدند، کلیه ها خارج و مراحل پاساژ بافتی و رنگ آمیزی انجام گردید. روش استریولوژی جهت تخمین تعداد سلول های پوششی لوله های خمیده استفاده شد. داده های حاصل در نرم افزار SPSS-26        و با کمک تحلیل واریانس یکطرفه وآزمون تعقیبی دانکن در سطح معنی داری 05/0≤ P تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   پلاسمای غنی از پلاکت، باعث افزایش معنی دار آماری تعداد سلول های پوششی لوله های خمیده کلیه آسیب دیده با جنتامایسین در موش های صحرایی شد (0/05 ≤P).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد پلاسمای غنی از پلاکت بتواند تکثیر سلول های پوششی لوله های خمیده کلیه آسیب دیده با جنتامایسین در موش های صحرایی را القاء کند.

  کلیدواژگان: استریولوژی، پلاسمای غنی از پلاکت، جنتامایسین، تکثیر
 • امید قانع، فرشیده دیدگر، نادر زرین فر، فاطمه رفیعی، زهرا اسلامی راد* صفحات 430-438
  زمینه و هدف

  تضعیف سیستم ایمنی شرایط استقرار انگل آکانتامبا در بدن انسان را مهیا می‫نماید. در این مطالعه مورد-شاهدی به بررسی میزان آلودگی ترشحات بینی و دهان افراد HIV مثبت و منفی با انگل آکانتامبا پرداخته شد.

  روش کار

  ترشحات بینی و دهان 53 بیمار HIV+ و 53 فرد HIV- در این مطالعه مورد- شاهدی بررسی شد. ترشحات بینی و دهان هر بیمار توسط سوآب‫های استریل تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. همه نمونه ها کشت داده شد ولی فقط نمونه های مثبت برای آزمایش مولکولی استفاده گردید.

  یافته ها

  در روش کشت، از 53 بیمار HIV+ جمعا 11 نمونه شامل 5 نمونه بینی و 6 نمونه دهانی آلوده به آکانتامبا بود. از 53 فرد HIV-، 3 نمونه ترشحات بینی آلوده به این انگل بودند. روش مولکولی، وجود انگل مذکور در 10 نمونه شامل 5 نمونه دهانی و 5 نمونه بینی افراد HIV+ را تایید نمود. تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی دار در میزان آلودگی افراد HIV+ به انگل آکانتامبا در مقایسه با افراد HIV- نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه کنونی نشان داد که میزان آلودگی افراد HIV+ به انگل آکانتامبا بیش از افراد HIV- است. همچنین با توجه به این که در گروه شاهد (افراد HIV-) فقط نمونه ترشحات بینی، آلوده به انگل مذکور بود به نظر می‫رسد در گروه مورد (افراد HIV+) آلودگی ترشحات دهان به این انگل در پی ورود کیست‫های آن به بینی و انتقال به دهان فرد انجام می شود.

  کلیدواژگان: آکانتامبا، آمیب آزادزی، بینی، دهان، HIV
 • مهسا حاجی محمدحسینی، لیلا قنبری افرا، منیره قنبری افرا*، محسن تقدسی، زهرا افشاروالا، محمدرضا یگانه خواه صفحات 439-447
  زمینه و هدف

  رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم در رابطه زوجین است که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله بیماری‫های قلبی عروقی قرار می‫گیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رضایت جنسی بر اساس کسر تخلیه ای بطن چپ در مبتلایان به بیماری عروق کرونری بود.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 220 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونری بستری در بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به روش در دسترس انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه شامل فرم جمع آوری اطلاعات زمینه ای و بالینی و پرسشنامه رضایت جنسی لارسون در سال 2018 بود. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss-13 و آزمون آماری مربع کای، آنوا یکطرفه و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره انجام شد.

  یافته ها

  متوسط رضایت جنسی در کل شرکت کنندگان 62/13±24/103 بود. متوسط رضایت جنسی آنها در افراد با کسر تخلیه >55% 49/14±29/106،کسر تخلیه 45-55% 12/10±95/105،کسر تخلیه 35-45% 18/12±84/103 و کسر تخلیه <35% 7/17±89/96 بود (041/0=P).

  نتیجه گیری

  کسر تخلیه عامل مهمی در میزان رضایتمندی جنسی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری می‫باشد و با کاهش کسر تخلیه، رضایت جنسی نیز کاهش می‫یابد.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، کسر تخلیه بطن چپ، سندرم حاد کرونری
 • ساناز حبیبی، رویا سفرکار*، وحید روحی صفحات 448-457
  زمینه و هدف

  استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین یکی از عوامل شایع در ایجاد عفونت‫های بیمارستانی می‫باشد. ژن‫های مربوط به اپرون ica پلی ساکاریدهای چسبنده بین سلولی را تولید می‫کنند که مستقیما در تشکیل بیوفیلم و عفونت زایی این باکتری نقش اساسی دارد.این مطالعه به منظور بررسی فراوانی ژن icaA در ایزوله های استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در برخی از مراکز بالینی شهر رشت انجام گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 98، تعداد 100 ایزوله استافیلوکوکوس اوریوس از تعدادی از مراکز بالینی شهر رشت جمع آوری شده و آزمایشات تاییدی به منظور شناسایی باکتری انجام  شد. سپس با روش‫های مولکولی شناسایی ژن icaA و میزان فراوانی آن بررسی گردید. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‫ها با روش انتشار دیسک در مقابل10 آنتی بیوتیک و همچنین توانایی تولید بیوفیلم به روش کنگو رد انجام شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر از بین 100 ایزوله بررسی شده بیشترین مقاومت دارویی متعلق به پنی سیلین و کمترین مقاومت متعلق به سیپروفلوکساسین بود. تعداد 81  ایزوله (81%) مقاوم به متی سیلین و 37  ایزوله (37%) مقاومت چندگانه داشتند. از بین 37 ایزوله با مقاومت چندگانه،  32 ایزوله (48/86%) دارای ژن icaA  و  24 ایزوله (9/64%) توانایی تولید بیوفیلم قوی داشتند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه، استافیلوکوکوس اوریوس دارای ژن icaA، تولیدکننده بیوفیلم قوی، مقاوم به متی سیلین، شیوع بالایی دارد. این امر لزوم مدیریت جدی در تجویز آنتی بیوتیک ها را یادآوری می‫کند.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت آنتی بیوتیکی، بیوفیلم
 • سمیه طریحی، شهرام واحدی*، سید محمود طباطبایی، رامتین حدیقی صفحات 458-475
  زمینه و هدف

   در سال‌های اخیر به نقص‌های شناختی کودکان مبتلابه نقص توجه/ بیش‌فعالی توجه بیشتری شده و پژوهش‌های متعددی در این زمینه صورت گرفته است. از جمله حوزه‌هایی که در این مطالعات به آن توجه شده است، نقص در کارکردهای اجرایی است. پژوهش فوق با هدف بررسی نقش کارکردهای اجرایی در تمایزگذاری کودکان مبتلا به بیماری‌های انگلی روده‌ای و کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در شهرستان کرج صورت گرفت.

  روش کار

   روش مطالعه به‌صورت مقطعی از نوع توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مراجعه‌کننده به مرکز جامع توانبخشی رادمین شهرستان کرج، در مقطع زمانی زمستان 97 و بهار 98 بود. نمونه‌گیری از بین کودکان مقطع ابتدایی، شامل 120 کودک در گروه های 40 نفری از کودکان سالم، مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و انگلی روده ای بصورت هدفمند صورت گرفت. ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی، مقیاس درجه‌ بندی کانرز، آزمون عملکرد پیوسته، آزمون n-back و تست های انگلی بود. داده ها با نرم افزار SPSS-23 به روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که ضرایب لجستیک حافظه فعال در کودکان مبتلا به بیماری انگلی روده ای و حافظه فعال و نگهداری توجه در کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی معنی‫دار به دست آمده است. همچنین کودکان سالم و کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با 85 درصد، بیشترین صحت را در پیش بینی داشته اند و کودکان مبتلا به بیماری انگلی روده ای با 52/5 درصد، دومین رتبه صحت در پیش بینی را دارند و بر اساس مدل پیشنهادی به درستی طبقه‫بندی شده اند.

  نتیجه گیری

   همانطور که بیش فعالی دارای الگویی از افت عملکرد در کارکردهای اجرایی چون حافظه فعال و نگهداری توجه است، بیماری های مرتبط با انگل های روده ای نیز می تواند دارای چنین علایمی باشند. در واقع علایمی که یک کودک مبتلا به انگل روده ای از خود نشان می دهد، شباهت زیادی با علایم کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی دارد که در صورت عدم بررسی دقیق تر می تواند منجر به اشتباه در ارزیابی و تشخیص گردد.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، انگل روده ای، اختلال نقص توجه، بیش فعالی
 • آسیه علیزاده مکوندی*، محسن خلیلی، مهرداد روغنی، سارا امیری مقدم صفحات 476-488
  زمینه و هدف

  افسردگی یک اختلال مغزی شایع و تضعیف کننده توان مغز و از دیدگاه روان پزشکی نوعی سندروم است. شایع ترین علایم این بیماری بی حوصلگی، احساس پوچی، اختلال در خواب و اضطراب است. رزرپین دارویی است که مصرف کم آن می تواند در حیوانات ایجاد افسردگی کند. الکتروشوک درمانی ECT، یکی از موثرترین راه های درمانی غیرفارماکولوژیک افسردگی است. در این مطالعه، اثر الکترو شوک درمانی بر موش های صحرایی نر که بوسیله رزرپین افسرده شدند در آزمون های رفتاری و شمارش نورونی در ناحیه هیپوکمپ و کورتکس پری فورنتال مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی از 40 سر موش صحرایی نر استفاده شد و آنها به چهار گروه ده تایی تقسیم شدند: 1-گروه کنترل، 2-گروه ECT، 3-گروه افسرده با رزرپین (0/2 میلی گرم بر کیلوگرم درون صفاقی)، 4- گروه افسرده+ ECT. آزمون های زمینه باز، ترجیح سوکروز، شنای اجباری و ماز بعلاوه ارتفاع برای ارزیابی اضطراب و عملکردهای رفتاری ناشی از افسردگی مورد استفاده قرار گرفتند. در پایان آزمایشات، بررسی های هیستوشیمی از طریق شمارش نورونی در هیپوکمپ و کورتکس پری فورنتال انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون های اضطراب و رفتارهای ناشی از افسردگی، بیانگر وجود تفاوت معنی داری بین گروه افسرده و افسرده+ECT  است (0/05<P)، همچنین مطالعات دژنراسیون بافتی از برش های هیپوکمپ و قشر پری فورنتال، نشان دادند که ECT می‫تواند مرگ سلولی را در گروه افسرده+ ECT نسبت به گروه افسرده، به میزان معنی داری کاهش دهد (p<0.05).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، ECT می تواند اضطراب و رفتارهای ناشی از افسردگی را که پیامد تزریق رزرپین است در حیوانات افسرده کاهش دهد و باعث نوروژنزیز در هیپوکمپ و قشر پری فورنتال شود.

  کلیدواژگان: رزرپین، الکتروشوک درمانی، افسردگی، موش صحرایی نر
 • فرشته عزتی قادی*، کیان آقاعباسی، ناهید عسکری، عبدالله رمضانی قرا، مسعود ترک زاده ماهانی صفحات 489-500
  زمینه و هدف

  سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیا است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی برگ دغدغک بر روی رده های سلول های سرطانی سینه و پروستات و اثر افزایشی آن با دوکسوروبیسین انجام گرفت.

  روش کار

  عصاره هیدروالکلی برگ دغدغک با روش خیساندن و حلال اتانول 70% تهیه شد. غلظت های10 ، 7/5، 5، 2/5، 1/25، 0/625،   0/312و 0/156 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره و غلظت های 20،80، 320 و640 نانومولار از دوکسوروبیسین تهیه شد و اثر هم افزایی غلظت 20 نانومولار دارو و غلظت 0/156میلی گرم بر میلی لیتر عصاره مورد بررسی قرار گرفت. رده های سلولی سرطان پستان (MCF7)، پروستات (LNCaP) و فیبروبلاست (SKM) کشت داده شدند. تست MTT جهت بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره بر روی رده های سلولی در مدت 24 ، 48 و 72 ساعت انجام گرفت و میزان آپوپتوز در رده های سلول های سرطانی از روش Annexin/PI سنجش شد.

  یافته ها

  عصاره ها دارای سمیت سلولی بودند و درصد زنده مانی سلول های سرطانی نسبت به فیبروبلاست کم تر بود، در مدت زمان های مختلف، غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره بیشترین اثر مهار رشد روی سرطان پستان و پروستات نشان داد، اثر ترکیبی عصاره و دارو در هیچ یک از رده های سلولی نسبت به کنترل در سطح 1 درصد معنی دار نبود. نتایج Annexin/PI نشان داد میزان آپوپتوز اولیه، تاخیری و نکروز در رده های سلولی تیمار شده نسبت به بدون تیمار افزایش داشته است.

  نتیجه گیری

  عصاره هیدروالکلی برگ دغدغک توانایی مهار رشد سلول های سرطانی و القاء آپوپتوزیس سلول های سرطانی سینه و پروستات را دارد.

  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی، دغدغک، سرطان سینه، سرطان پروستات، سمیت سلولی
 • انوشیروان صدیق، ابراهیم فتائی*، محسن ارزنلو، علی اکبر ایمانی صفحات 501-509
  زمینه و هدف

  این مطالعه با هدف تعیین بیوآیروسل‫های باکتریایی در هوای داخل دانشگاه های اردبیل و بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر روی غلظت آنها در شهر اردبیل انجام گرفته است.

  روش کار

  نمونه برداری هوا با استفاده از نمونه بردار تک مرحله اندرسون با دبی 3/28 لیتر در دقیقه و مدت زمان 10 دقیقه از محدوده تنفسی افراد انجام می گرفت. در این مطالعه ازتریپتیک سوی آگار به همراه آنتی بیوتیک سیکلوهگزآمید برای کشت استفاده گردید. برای تشخیص افتراقی باکتری‫ها از روش‫های تشخیص بیوشیمیایی شامل تست‫های DNase، کاتالاز، اکسیداز، کواگولاز، تست هیدرولیز اسکولین صفراوی، اوره‫آز، تست سیترات، مقاومت به آنتی بیوتیک نووبیوسین و باسیتراسین، اپتوچین استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین غلظت باکتری‫ها در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ترتیب در هوای آزاد بیرون دانشکده، سالن‫ها، کلاس‫ها و اتاق‫های اساتید و کارکنان برابر 18، 4/88، 6/76، 4/77 CFU/m3 بود و میانگین غلظت باکتری ها در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به ترتیب در هوای آزاد بیرون دانشکده، سالن‫ها، کلاس‫ها و اتاق‫های اساتید و کارکنان برابر 103، 97، 124، 132 CFU/m3 بود. گونه های غالب باکتری‫ها در هوای داخل دانشکده ها به ترتیب شامل استافیلوکوک اوریوس، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، اکتینومیست و باسیلوس می‫باشند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه مشخص می‫شود که غلظت بیوآیروسل‫های باکتریایی در هوای داخل دانشکده ها بیش از استاندارد نمی‫باشند ولی فراوانی گونه های باکتریایی می‫تواند باعث بیماری‫های ریوی، روده ای و سایر بیماری در اساتید، کارکنان و دانشجویان در دراز مدت شود.

  کلیدواژگان: بیوآئروسل ها، هوای داخل و بیرون، باکتریایی، دانشگاه های اردبیل
|
 • Aziz Homayouni Rad, Hamideh Fathi Zavoshti, Nazli Douroud, Nayyer Shahbazi, Amin Abbasi* Pages 381-399
  Background & objectives

  There is a direct relationship between the presence of beneficial microbiota in the gut, development immune system functions and maintenance homeostasis. Hence, the consumption of foods or supplements with postbiotic components has been characterized as one of the most important strategies to modify the microbiome balance and improve the health status of the host. In this study, the concept of postbiotics and their clinical role in host health has been reviewed.

  Methods

  All articles related to the study subject were searched in the Scopus, PubMed/Medline, ISI Web of Knowledge, and Google Scholar database and studies that examined the effects of postbiotics on diseases were included.

  Results

  According to available evidences, postbiotics do not need the viability in comparison with their parent cells and they exert health effects like live probiotic cells. Also, their preparation and application in various delivery system is affordable, which this highlights the importance of postbiotics from technological, clinical and economic aspects. These compounds have biological activities including immunomodulation, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-oxidant and anti-proliferation, and they can play an important role in modulating the immune system's performance, improving therapies and reducing their possible side-effects in some cases of gastrointestinal disorders and chronic diseases.

  Conclusion

  The postbiotics as a novel strategy can be used in a wide range of pharmaceutical products for the preventive therapy and improvement of the current therapeutic methods, as well as in food products to delay corruption, increase shelf life, and promote functional foods.

  Keywords: Probiotic, Postbiotic, Immunity, Health
 • Keyvan Amirshahrokhi* Pages 400-409
  Background & objectives

  Paraquat is a toxic herbicide that is widely used in many countries. Paraquat selectively accumulates in the lung tissue and leads to severe pulmonary injury through the oxidative and inflammatory processes. The plant Rosa canina L. has been used for long years as an herbal medicine throughout the world. Rosa canina L. is a member of Rosacea family and shows therapeutic effects against numerous disorders by its antioxidant and anti-inflammatory properties. The aim of this study was to evaluate the antioxidant effect of Rosa canina fruits on the paraquat induced lung injury in a mouse model.

  Methods

  Animal experiments were performed on male NMRI mice. Paraquat was injected at a single dose (20 mg/kg, ip) to induce pulmonary damage in mice. The extract of Rosa canina fruits (200 and 400 mg/kg/day, orally) administered by gavage for four days after the injection of paraquat. The treated mice were compared to normal mice as a control group. At the end of the experiment, lung tissue samples were collected for biochemical analysis.

  Results

  The results showed that administration of paraquat caused an oxidant-antioxidant imbalance in the lung tissue. However, treatment with Rosa canina increased the levels of glutathione (GSH) and catalase (CAT) antioxidants and decreased the levels of malondialdehyde (MDA) and myeloperoxidase (MPO) in the lung tissues compared with those in the paraquat group.

  Conclusion

  Treatment of paraquat-exposed mice with the extract of Rosa canina fruits improved oxidant-antioxidant balance in the lung tissue of mice. In other words, the present study demonstrated that Rosa canina has remarkable antioxidant effects against paraquat induced oxidative damage.

  Keywords: Rosa canina L., Paraquat, Lung Injury, Antioxidant Effects
 • Effat Seyedhashemi*, Elham Niasti, Nima Farahmand, Mohammad Mazani, Abbas Yazdanbod, Firouz Amani, Seyyed Saeid Hossini Asl Pages 410-417
  Background & objectives

  Gastric cancer has a very wide geographic distribution. Identification of the genetic factors involved in the cancer predisposition is very important. IL-1β as a pro inflammatory cytokine is involved in gastric acid secretion in the H. pylori infected individuals. This study was aimed to evaluate the role of IL-1β-511 polymorphism on the susceptibility to gastric cancer in residents of Ardabil province.

  Methods

  One-hundred patients affected with gastric cancer and 100 normal individuals were selected as case and control groups, respectively. After DNA extraction from peripheral blood samples, the presence of the polymorphism IL-1β-511 was determined via PCR-RFLP assay. The results were evaluated by agarose gel electrophoresis.

  Results

  Among cases, CC, CT, and TT genotypes were observed in 19%, 60%, and 21% of individuals, respectively. Also, the distribution of genotypes among the participated individuals in control group was 4%, 67%, and 29%, respectively. There was a significant difference (p<0.05) between case and control groups.

  Conclusion

  According to this study, there was a significant relationship between IL-1β 511C allele polymorphism and gastric cancer in patients with gastric cancer in Ardabil province. It is indicated that some of the polymorphisms in IL-1β cytokine are associated with gastric cancer, and this finding would be used as a predictive value.

  Keywords: Gastric Cancer, Polymorphism, IL-1β-511
 • Afsaneh Mafi, Abbas Moghadam*, Nilofar Moghadam Pages 418-429
  Background & objectives

  Nephrotoxicity is the most important side effect of gentamicin and is a concern in clinical situations. There are no therapeutic tools to prevent or palliate nephrotoxicity. Platelet-rich plasma (PRP) as a source of growth factors can be considered as a therapeutic tool. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of PRP on proliferation of epithelial cells of convoluted tubules in gentamicin-treated rat model by stereological method.

  Methods

  28 male rats (200-300g) were divided into four groups, each group containing 7 animals: control, patient without treatment, sham and experimental groups. Gentamicin was injected intraperitoneally (80mg/kg/daily) for 8 days. 24 hours after the last injection, blood samples were collected to assess the serum levels of blood urea nitrogen and creatinine. The sham and experimental animals were subjected to intrarenal injection of 100 µl normal saline and PRP, respectively. 3 days later, the rats scarified under the deep anaesthesia and their kidneys were removed, prepared histologically and stained. The stereological methods were used for estimating the number of epithelial cells in convoluted tubules. Data analysis was done using SPSS 26. Differences between groups were compared with one-way analysis of variance and Duncan’s multiple range test. p<0.05 was considered as significant.

  Results

  PRP increased the number of epithelial cells in the convoluted tubules in gentamicin-treated animals (p<0.05).

  Conclusion

  It seems that PRP can induce proliferation of epithelial cells of convoluted tubules in gentamicin-treated rat model.

  Keywords: Stereology, Platelet rich Plasma, Gentamicin, Proliferation
 • Omid Ghane Azabadi, Farshideh Didgar, Nader Zarinfar, Fatemeh Rafiei, Zahra Eslamirad* Pages 430-438
  Background & objectives

  Impaired immune system provides favorable conditions for colonization by Acanthamoeba in the human body. In this case control study, we compared the molecular and culture methods in identifying Acanthamoeba in the nasal and oral secretions of HIV+/HIV human.

  Methods

  In a current case control study, nasal and oral discharge of 53, HIV+ patients and 53, HIV people were evaluated. The nasal and oral secretions of each patient were prepared by sterile swabs and transferred to the laboratory. All samples were cultured but only the positive samples used for molecular analysis.

  Results

  By cultivation method, of the 53, HIV+ patients, a total of 11 samples, including 5 nasal and 6 oral samples, were contaminated with Acanthamoeba. Of the 53, HIV people, 3 samples of nasal discharge were contaminated with this parasite. The molecular method approved the contamination of 10 samples, including 5 oral and 5 nasal samples from HIV+ patients with this parasite. Statistical analysis showed the rate of infection in HIV+ patients was significantly different compared to HIV people

  Conclusion

  The results of the current study showed that the rate of Acanthamoeba infection in HIV+ patients was higher than that of HIV- individuals. Also, considering that in the control group (HIV- individuals) only the nasal discharge were infected with the parasite, it seems that in the case group (HIV + patients) the infection of the oral discharge with the parasites is due to the  entry of its cysts into the nose and transmission to the mouth

  Keywords: Acanthamoeba, Free-living Amoeba, Nose, Mouth, HIV
 • Mahsa Haji Mohammad Hoseini, Leila Ghanbari Afra, Monire Ghanbari Afra*, Mohsen Taghadosi, Zahra Afshar Vala, MohammadReza Yeganehkhah Pages 439-447
  Introduction &  objectives

  Marital satisfaction is a very important aspect of a couple's relationship that is affected by various factors such as cardiovascular disease. The purpose of this study was to assess the sexual satisfaction based on the left ventricular ejection fraction(LVEF) in patients with coronary artery disease.

  Methods

  This descriptive  cross-sectional study was performed on 220 patients with acute coronary disease admitted to angiography ward of Shahid Beheshti Hospital of Kashan University of Medical Sciences in 2018. The data collection tools in this study included background and clinical information checklists and Larson's sexual satisfaction questionnaire. Data analysis was performed with chi-square, one-way ANOVA and univariate and multivariate regression test.

  Results

  The mean sexual satisfaction of all participants was 103.24±13.62. Their average sexual satisfaction in people with LVEF in range of >55%, 45-55%, 35-45% and <35% was 106.29±14.49, 105.95±10.12, 103.84±12.18 and 96.89±17.7 (p=0.041) respectively.

  Conclusion

  LVEF is an important factor in sexual satisfaction in patients with acute coronary disease and sexual satisfaction decreases by reducing of LVEF.

  Keywords: Sexual Satisfaction, Left Ventricular Ejection Fraction, Acute Coronary Syndrome
 • Sanaz Habibi, Roya Safarkar*, Vahid Rouhi Pages 448-457
  Background & objectives

  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is one of the most common causes of nosocomial infections.  The polysaccharide adhesion mechanism encoded by the ica operon generates a direct role in biofilm formation and infection of the bacteria. The aim of this study was to evaluate the frequency of icaA gene in Staphylococcus aureus isolates isolated from clinical specimens of patients admitted to some clinical centers of Rasht.

  Methods

  This descriptive, cross-sectional study was performed on 100 Staphylococcus aureus isolates from some clinical centers of Rasht in 2019 and confirmatory tests were performed to identify the bacteria. icaA gene identification and its frequency were investigated using molecular methods . The antibiotic resistance pattern against 10 antibiotics and biofilm-forming ability of the isolates were determined using the disk diffusion method and Congo red method respectively.

  Results

  In the present study, among the 100 studied isolates, the highest drug resistance was related to penicillin, and the lowest antibiotic resistance was belonged to ciprofloxacin. 81 isolates (81%) were resistant to methicillin and 37 isolates (37%) had multiple resistance. Of 37 isolates with multiple resistances, 32 isolates (86.48%) had icaA gene and 24 isolates (64.9%) ،had the ability to produce strong biofilms.

  Conclusion

  According to the findings of this study, the prevalence of Staphylococcus aureus isolates carrying icaA gene with strong biofilm forming ability and resistance to methicillin, were high. This necessitates the need for serious management of antibiotic administration.

  Keywords: Staphylococcus aureus, Antibiotic Resistance, Biofilm
 • Somayeh Toreyhi, Shahram Vahedi*, Seyyed mahmoud Tabatabaei, Ramtin Hadighi Pages 458-475
  Background & objectives

   In recent years, more attention has been paid to the cognitive impairments of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and several studies have been conducted in this field. One of the areas that have been considered in these studies is the defect in executive functions. The aim of this study was to investigate the role of executive functions in differentiation children with intestinal parasitic diseases and ADHD in Karaj city.

  Methods

   This was a descriptive, cross-sectional study. The statistical population consisted of all children referred to the Radmin Comprehensive Rehabilitation Center of Karaj in 2019. Convenient sampling was performed on 120 children in groups of 40 members, including healthy children, children with ADHD and intestinal parasite infection group. Research tools included diagnostic interview, Conners grading scale, continuous performance test, n-back test and parasitic test. Data were analyzed by SPSS software version 23 using logistic regression and diagnostic analysis.

  Results

   Findings showed that logistic coefficients of active memory in children with intestinal parasite and active memory and attention retention in children with ADHD were significant. Also, healthy children and children with ADHD (85%) and children with intestinal parasitic disease (52.5%) had the highest accuracy in predicting respectively. based on the proposed model they were correctly classified.

  Conclusion

   Just as hyperactivity has a pattern of dysfunction performance in executive functions such as working memory and attentional retention, intestinal parasite-related diseases can also have such symptoms. In fact, the symptoms of a child with intestinal parasite are very similar to the symptoms of a person with ADHD, which can lead to errors in assessment and diagnosis.

  Keywords: Executive Functions, Intestinal Parasite, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder
 • Asieh Alizadeh Makvandi*, Mohsen Khalili, Mehrdad Roghani, Sara Amiri Moghaddam Pages 476-488
  Background & objectives

  Depression is a common and debilitating brain disorder and a type of psychiatric syndromes. The most common symptoms of this disease are irritability, worthlessness, sleep problems and anxiety disorders. Reserpine is a drug that can cause depression in animals if used at a very low dose. Electroconvulsive therapy (ECT) is one of the most effective non-pharmacological treatments for depression. In this study, the effect of electroconvulsive therapy on male rats depressed by reserpine in behavioral tests and neural counting in the hippocampus and prefrontal cortex areas was investigated.

  Methods

  In this experimental study, 40 male rats were used and they were divided into four groups of ten: 1-control group, 2- ECT group, 3- Depressed group induced by reserpine (0.2 mg/kg i.p.), 4- Depressed + ECT group. Open field, sucrose preference, forced swimming and elevated plus maze tests were used to evaluate anxiety and depression-related behavioral function. At the end of the tests, histochemical studies were performed with neuronal counting in the hippocampus and prefrontal cortex.

  Results

  The results of anxiety and depression behavioral tests showed a significant difference between depressed group and depressed+ECT group (p<0.05). Similarly, studies of the tissue degeneration from hippocampal and prefrontal incisions, showed that ECT could significantly decrease cell death in the depressed+ECT group compared to the depressed group (p<0.05).

  Conclusion

  According to the results, ECT can reduce the anxiety and depression behaviors induced by reserpine injections in depressed animals and can cause neurogenesis in the hippocampus and prefrontal cortex.

  Keywords: Reserpine, Electroconvulsive Therapy, Depression, Male Rats, Hippocampus, Prefrontal
 • Fereshteh Ezzati Ghadi*, Kian Aghaabbasi, Nahid Askari, Abdulla Ramzani Ghara, Masoud Torkzadeh Mahani Pages 489-500
  Background & objectives

  Cancer is the leading cause of death worldwide. In this study, the cytotoxic effect of hydroalcoholic extract of Colutea persica leaf and its synergic effect with doxorubicin were investigated on MCF-7, LNCaP and SKM (as control) cell lines.

  Methods

  Hydroalcoholic leaf extract of Colutea persica was prepared using maceration method and ethanol 70%. Breast cancer (MCF7), prostate (LNCaP) and fibroblast (SKM) cell lines were cultured in microplates (96 wells) and exposed to various concentrations (10, 7.5, 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.312 and 0.156 mg/ml) of plant extract and doxorubicin (20, 80, 320 and 640 nM) solution. The synergistic effect of 20 nanomol of drug and 0.156 mg / ml of the plant extract was investigated. MTT assay was employed to evaluate the cytotoxic effects of the extract on cell lines at different time intervals (24, 48 and 72 hours). Staining with annexin V and propidium iodide (PI) was used to identify different types of cell death either necrosis or apoptosis.

  Results

  The plant extracts had cytotoxic effect and cell viability rate was lower than fibroblasts. At different times, the concentration of 10 mg /ml of the extract showed the most growth inhibition of breast and prostate cell lines. The combination effect of plant extract with doxorubicin on cells was not significant (p<0.01). The Annexin V/PI flow cytometry results showed that the percentage of initial apoptosis, delayed apoptosis and necrosis in treated cells increased compared to untreated cell.

  Conclusion

  Hydroalcoholic extract of Colutea persica leaf inhibits the growth of cancer cells and induce apoptosis in breast and prostate cancer cells.

  Keywords: Hydroalcoholic Extract, Colutea persica, Breast Cancer, Prostate Cancer, Cytotoxicity
 • Anoushirvan Sadigh, Ebrahim Fataei*, Mohsen Arzanloo, Ali Akbar Imani Pages 501-509
  Background & objectives

   The purpose of this study was to determine the bacterial bioaerosols in indoor air of Ardabil universities and to investigate the factors affecting their concentration in Ardabil city.

  Methods

   Air sampling was performed using Andersen single-stage sampler at a flow rate of 28.3 liters per minute and a respiratory range of 10 min. In this study, trypticase soy agar containing cycloheximide antibiotic was used for bacterial culture. Biochemical tests such as DNase, catalase, oxidase, coagulase, bile esculin hydrolysis test, urease, citrate test, antibiotic resistance to novobiocin, bacitracin and optochin were used for identification and differentiation of isolates.

  Result

   The mean bacterial concentration in Ardabil university of medical sciences in the open air, outside the college, the halls, the classrooms and the staff rooms  was 18, 88.4, 76.6, 77.4 CFU/m3 , respectively. The concentration of bacteria in Islamic Azad university of Ardabil in the open air, outside the college, the halls, the classrooms and the staff rooms was 103, 97, 124, 132 CFU/m3, respectively. The dominant species of bacteria in indoor air were Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Actinomycetes and Bacillus, respectively.

  Conclusion

   According to the results of this study, it is found that the concentration of bacterial bioaerosols in indoor air is not more than standard, but the abundance of bacterial species can cause lung, intestinal and other diseases in academic personnel, staff and students in the long-term.

  Keywords: Bioaerosols, Indoors, Outdoors, Bacterial, Ardabil Universities