فهرست مطالب

آموزش پژوهی - پیاپی 21 (بهار 1399)
 • پیاپی 21 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید رومانی*، محمدرضا طالاری، اسفندیار سپهوند صفحات 12-16

  یکی از مباحث اصلی در نظام آموزش و پرورش چگونگی تدریس دروس علوم انسانی است. لذا با توجه به این مسیله، یکی از دروسی که هویت سازی و همچنین، در تغییر نگرش انسان ها به محیط اجتماعی نقش قابل ملاحضه ایی دارد درس تاریخ است. این پژوهش با هدف، شناسایی تجارب تدریس معلمان پیشکسوت تاریخ و ارایه راهکارهایی برای تسریع وصول به اهداف آموزشی و بالا بردن سطح کیفی آموزش تاریخ انجام گرفته است.روش پژوهش،کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و با روش کدگذاری موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به یافته های پژوهش که طی کد گذاری های باز، محوری و انتخابی به دست آمدند دو محور اصلی در تدریس تاریخ نقش دارند.1) انتخاب بهترین فنون تدریس 2) چگونگی انجام فرایند آموزشی. در بخش اول، استفاده از روش های مختلف تدریس و کاربرد مهارت درآموزش تاریخ و در بخش دوم توجه به یادگیری اطلاعات و روحیات دانش آموزان در طول تدریس موثر بوده و موجب افزایش انگیزه دانش آموزان و معلمان نیز به نتایج مطلوب فرایند یاددهی و یادگیری دست پیدا می کنند.

  کلیدواژگان: تجارب تدریس، معلمان تاریخ، رویکرد پدیدارشناسی
 • احسان کشت ورز کندازی*، محمدرضا صالحی، بهرام اسماعیلی صفحات 17-31

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مرودشت انجام شد. در این راستا، روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه بودند که 30 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. راهبردهای فراشناختی در هشت جلسه گروهی به آزمودنی های گروه آزمایش آموزش داده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های خودپنداره تحصیلی راجرز و عملکرد تحصیلی درتاج جمع آوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی می تواند مولفه های خودپنداره تحصیلی را به طور معنی داری افزایش دهد و خودکارآمدی، برنامه ریزی و تاثیرات هیجانی را در عملکرد تحصیلی دانش آموزان به طور معنی داری بهبود بخشد و در فقدان کنترل پیامد و انگیزش تغییری ایجاد نشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی باعث افزایش خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه گواه شد. مشاهدات حاضر موید اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش خودپنداره و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان است.

  کلیدواژگان: خودپنداره، راهبردهای فراشناختی، عملکرد تحصیلی، دوره متوسطه
 • محبوبه البرزی*، فریبا خوشبخت، راضیه مرادی صفحات 32-46

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلم با پیشرفت تحصیلی درس علوم با نقش واسطه گری نگرش به علوم انجام گردید. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 300 نفر از دانش آموزان دختر و پسر کلاس ششم مقطع ابتدایی شهرستان بهبهان و همچنین معلمان آنها که 50 نفر بودند، می باشد. این دانش آموزان به وسیله پرسشنامه نگرش به علوم اکپینر و همکاران (2009)، پرسشنامه جویادگیری ویلیامز و دسی (1996) و آزمون پیشرفت تحصیلی علوم ارزیابی شدند و معلمان آنها به پرسشنامه باورکارآمدی تدریس علوم (1990) پاسخ دادند. د یافته های حاصل از نتیجه رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که جویادگیری به صورت مثبت و معناداری پیش بینی کننده ی پیشرفت تحصیلی علوم در دانش آموزان بود اما خودکارآمدی معلم با دو بعد خودکارآمدی فردی درتدریس و پیامد آموزشی علوم، پیش بینی کننده ی معنادار پیشرفت تحصیلی نبودند و همچنین جو یادگیری به صورت مثبت، پیش بینی کننده ی معنادار نگرش به علوم بود اما خودکارآمدی معلم پیش بینی کننده ی معنادار نگرش به علوم نبود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی معلم، نگرش به علوم، جویادگیری، پیشرفت تحصیلی
 • حمدالله حبیبی، فیروز محمودی، سعید خدایاری شوطی*، زهرا بابازاده هاسونی صفحات 47-64

  هدف اساسی این تحقیق تعیین اثربخشی اجرای طرح هوشمندسازی مدارس و رابطه آن با جو یادگیری محور مدرسه در مدارس متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 93- 1392 است. تحقیق حاضر، پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران و معلمان مدارس هوشمند مقطع متوسطه شهر تبریز که در سال تحصیلی 93- 1392 مشغول بودند، تشکیل می دهند که از بین (460 نفر و 18 مدرسه هوشمند) به تعداد (210 نفر و 14 مدرسه هوشمند) به صورت خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته 38 سوالی میزان اجرای هوشمندسازی با ضریب پایایی (90/0) و پرسشنامه اجراشده 24 سوالی جو یادگیری محور مدرسه با ضریب پایایی (85/0) بود؛ که داده های جمع آوری شده از طریق روش های آماری توصیفی و استنباطی (t تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین اجرای هوشمندسازی در مولفه های هشتگانه(استمرار فرایند یادگیری در خارج از مدرسه، ایجاد محیط پویا و جذاب برای شکوفایی استعدادها، افزایش حضور و تعامل در فرایند یادگیری، ترویج یادگیری تجربی و دانش-آموز محوری و توسعه مهارت های کلامی، اجتماعی و تخصصی) با جو یادگیری محور مدرسه رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

  کلیدواژگان: مدارس هوشمند، جو یادگیری محور مدرسه، جو مدرسه، هوشمندسازی مدارس
 • علی شیروانی شیری*، نفیسه آزادی صفحات 65-84

  پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه اول ابتدایی آمریکا، ژاپن و ایران از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد می پردازد. در این تحلیل، تکالیف واگرا به عنوان عامل ایجاد خلاقیت تعیین شده و به بررسی میزان آن تکالیف در کتاب های ریاضی کشورهای یادشده پرداخته است. این پژوهش یک تحلیل محتوای کیفی است. تکالیف واگرا در این سه کتاب بر اساس شاخص های خلاقیت گیلفورد یعنی حافظه شناختی، تفکر همگرا، تفکر واگرا وتفکر ارزشیاب و ویژگی های انعطاف پذیری، اصالت و سیال بودن بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که میزان تکالیف واگرا ارایه شده در هر یک از این سه کتاب یکسان نبوده و هر یک، سطح متفاوتی از شاخص های خلاقیت گیلفورد را دارا هستند. محتوای کتاب ریاضی ژاپن روی تفکر همگرا تمرکز بیشتری دارد. تفکر ارزشیاب تنها در محتوای کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی کشور آمریکا گنجانده شده است. محتوای کتاب ریاضی پایه اول ایران دانش آموزان را از مبحث اصلی دور می کند و این تکالیف، تفکر دانش آموزان را به سمت مفاهیمی غیر از مفاهیم موجود در کتاب ریاضی و مبحث مورد نظر سوق می دهد و این نه تنها کمکی به خلاقیت ذهنی دانش آموزان نمی کند، بلکه دانش آموزان را از فکر کردن خسته می کند و به مفهوم موردنظر نرسیده، دچار آشفتگی می شوند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوای کیفی، عوامل خلاقیت گیلفورد، کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی، ایران، ژاپن، کالیفرنیا
 • متین قاسمی سامنی*، مریم فلاحی، مهدی کماسی صفحات 85-95
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هشتم در درس علوم تجربی بود. روش پژوهش، شبه آزمابشی و با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و فرضیه های آن از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر پایه هشتم منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل می دادند و نمونه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه هشتم مدرسه توحید به تعداد 50 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفنتد. به منظور سنجش آزمودنی ها، آزمون یادگیری و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار گرفتند. در این پژوهش، گروه آزمایش به روش مدل طراحی آموزشی انگیزشی کلر و گروه کنترل به شیوه مرسوم آموزش دیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیره) انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با استفاده از الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر آموزش دیده بودند، بیشتر از گروه کنترل بود.
  کلیدواژگان: طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر، یادگیری، انگیزش پیشرفت تحصیلی، دانش آموز
 • حسین قربانی*، علی بهنیا، غلامرضا خضرلو صفحات 96-117

  هدف پژوهش حاضر این بود که به زیست جهان دانش آموزان ورود پیدا کند و معنای مدرسه را از دریچه نگاه ایشان کاویده و مورد بازنمایی قرار دهد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش روایی بهره گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل روایت های دانش آموزان از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد در صورتی که دانش آموزان در بستر مدرسه پنج مضمون مشتمل بر: «سبک تدریس مستبدانه»، «ساختار و مقررات آموزشی تحمیلی»، «محتوای درسی مرده»، «کمبود امکانات آموزشی و نامناسب بودن تجهیزات آموزشی» و «رفتار غیرحرفه ای کادر اجرایی مدرسه» را تجربه نمایند؛ آنگاه مدرسه به مثابه فضای اسارت در خواهد آمد. همچنین، یافته ها نشان داد، مدرسه به مثابه تجربه رهایی، مدرسه ای است که در بستر آن دانش آموزان بتوانند چهار مضمون شامل: «سبک تدریس رهایی بخش»، «برنامهدرسی زنده»، «امکانات و لوازم کالبدی مناسب و متناسب» و «کنش و منش مشفقانه کادر اجرایی مدرسه» را ادراک و تجربه نمایند. این نتایج حاکی از آن است که بستر مدارس ابتدایی، یعنی قوانین آموزشی، فرایند معلمی، امکانات کالبدی و آموزشی و برنامه های درسی، نیازمند بازنگری بنیادین بر اساس اقتضایات، الزامات و زیست جهان دانش آموزان را دارد.

  کلیدواژگان: دوره ابتدایی، معنای مدرسه، تجربه رهایی، تجربه اسارت، خاطرات دوران تحصیل
 • نورمحمد براهوئی مقدم* صفحات 118-129

  دو زبانگی پدیده ای جهانی است که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد، اصطلاح دو زبانگی به استفاده منظم از دو زبان و یا بیشتر اطلاق می شود که با مفهوم فردی و اجتماعی به کار می رود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که دو زبانگی در کشور ما همچون سایر کشورهای چند زبانه ، از مسایل بحث برانگیز است و کودکان دو زبانه در بدو ورود به مدرسه به دلیل کنار گذاشتن زبان مادری و به تبع آن ناتوانی در درک مطلب با خطر افت تحصیلی و ترک تحصیل مواجه می شوند. به نظر می رسد برای کاهش اثرات این گونه مشکلات می توان در کوتاه مدت از تجارب، پیشنهادات و ابتکارات آموزگاران استفاده کرد. به همین منظور در این تحقیق سعی گردیده است تا با جمع آوری و جمع بندی خاطرات، تجارب و پیشنهادات ارزنده آموزگارانی که در دوره کارشناسی ضمن خدمت در پردیس های رسالت و مطهری استان سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل اند و نیز آموزگاران زاهدانی که چند سالی را در مناطق روستایی و عشایری استان خدمت کرده اند، راهکارهایی موثر در جهت کاهش مشکلات زبانی دانش آموزان در مناطق دو زبانه ارایه گردد.

  کلیدواژگان: : راهکار، مشکلات زبانی، دانش آموزان، آموزگاران، مناطق دو زبانه
|
 • Saeid Roomani *, MohammadReza Talari, Esfandiar Sepahvand Pages 12-16

  one of the main topics in the education system is how to teach humanities courses.In most cases, the courses are theoretical and their teaching style is unique and different from other areas.So considering this, one of the lessons that plays a significant role in identity-building as well as in changing human attitudes toward society and the social environment is a history lesson.That is why the history teaching process and teaching process are so important to students. goals: The purpose of this study was to identify the experiences of teaching history pioneering teachers and to provide strategies for accelerating the achievement of educational goals and raising the quality of history education.

  Method

  The research method was qualitative and of phenomenological type. Data collection was done using semi-structured interviews and analyzed by subject coding method. out of thefindings, 117 conceptual codes were classified into teacher professional experiences.

  Results

  According to the findings of the research, which were obtained through open, axial and selective coding, two main roles are in effective teaching of history. 1(Choosing the best teaching techniques). 2( How to carry out the educational process).

  Keywords: teaching experiences, history teachers, phenomenological approach
 • Ehsan Keshtvarz Kondazi *, MohammadReza Salehi, Bahram Esmaeili Pages 17-31

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of teaching metacognitive strategies on students' self-concept and academic performance. In this regard, the research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population consisted of first grade high school male students that 30 students were selected by multistage cluster random sampling and were randomly assigned into two experimental and control groups.Meta-cognitive strategies were taught to the experimental group in eight group sessions. Data were collected using Rogers Academic Self-Concept Questionnaire and Academic Performance Questionnaire and analyzed using covariance analysis. The results showed that teaching metacognitive strategies can significantly enhance the components of academic self-concept and significantly improve students 'self-efficacy, planning, and emotional impact on students' academic performance, and there was no change in the lack of outcome control and motivation.The results showed that teaching cognitive and metacognitive strategies increased students' self-concept and academic performance in the experimental group compared to the control group. These observations confirm the effectiveness of teaching metacognitive strategies on enhancing students' self-concept and academic performance.

  Keywords: Self-concept, Meta-cognitive strategies, Academic performance, Secondary school
 • Mahboubeh Alborzi *, Fariba Khoshbakht, Razieh Moradi Pages 32-46

  The objective of present study is to investigate on the atmosphere of teacher’s learning and self-efficacy with the approach of academic achievement in science courses and their mediating role. In this research, scientific self-efficacy of the teacher and learning atmosphere are the predicting variables and attitude toward science as an intermediate variable and academic achievement as a criterion variable in the model.The participants of the research included 300 students (boys and girls) of sixth grade Elementary school of Behbahan City with their 50 teachers. These students were evaluated using attitude scale for science and technology questionnaire (Akpinar et al, 2009), Learning Climate Questionnaire (Williams and Deci, 1996) and a science achievement test. Teachers answered to Science Teaching Efficacy Belief Instrument (STEBI) (1990). .Findings of analysis of regression and analysis of variances showed that learning atmosphere can predict academic achievements in students positively and significantly. But self-efficacy of the teachers with two dimensions of individual self-efficacy and teaching outcomes could not predict academic achievement significantly. Besides, learning Climate could estimate attitude to sciences positively, but self-efficacy of the teachers with two aspects of individual self-efficacy and teaching outcomes could not predict attitude to sciences.

  Keywords: teacher scientific self-efficacy, attitude to sciences, learning atmosphere, academic achievement
 • Hamdullah Habibi, Firooz Mahmoodi, Saeed Khodayari Shouti *, Zahra Babazadeh Pages 47-64

  The basic objective of this study is to Investigate of relationship between to make smart school Implementation and “learning- oriented climate” in Tabriz school 2013-2014 academic year. Search method is correlation. Population of this study all principals and teachers in secondary schools of Tabrizʹs smart schools in the academic year 2013-2014, N= (460 men and 18 smart schools), (210 men in 14 smart schools) the cluster method and Morgan table were selected, to collect data questionnaire included a with 38 questions about the Implementation smart school with reliability (0/90) and a standard questionnaire with 24 questions about school climate with reliability (0/85). For analysis data one sample t-test and pearson was used. The results showed that the Implementation of the smart school components (continuation of the learning process outside the school, creating dynamic and attractive environment for talents, increase participation, support and participation of parents in the learning process, accompany teaching staff with educational new trends,

  Keywords: Smart School, Learning- Oriented Climate, School Climate, Make Smart
 • Ali Shiravani Shiri *, Nafise Azadi Pages 65-84
 • Matin Ghasemi Samani *, Maryam Falahi, Mehdi Komasi Pages 85-95
  The purpose of this study was to investigate the causal role of Claire's motivational educational design on learning and motivation of eighth grade female students in experimental science course. The research method was quasi-experimental and due to the nature of the subject, its aims and hypotheses were applied. The statistical population of the study consisted of all eighth grade female students in district 4 of Tehran in the academic year of 2012-2013. They were selected and divided into experimental and control groups. To assess the subjects, learning test and academic achievement motivation questionnaire were used. In this study, the experimental group was trained using the Clar motivational training design model and the control group was trained in the conventional way. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis and multivariate analysis of variance). The results of the data analysis showed that the learning and motivation of students who were trained by the Claire motivational educational design model were higher than the control group.
  Keywords: Educational Design, Claire Motivational Educational Design Pattern, Learning, Academic Achievement Motivation, Student
 • Hossein Ghorbani *, Ali Behniya, GholamReza Khezerioo Pages 96-117

  In the current education, there are some areas, structures, and educational rules that can turn schools and classrooms into captivity. So that students can just feel free moments at school. Therefore, the purpose of the present study was to gain insight into the world of students and to study the meaning of school from the perspective of students. To achieve this goal, the method of narrative research was used and content analysis method was used to analyze the students' narratives. The results of the study showed that if the students had five themes in the school context: Experience "tyrannical teaching style", "imposed educational structure and regulations", "dead-end curriculum", "lack of educational facilities and inadequate educational facilities" and "unprofessional behavior of school administrators"; the school will then become a cage Was. Also, the findings showed that the emancipatory school, it is a school where students can have Experience four themes including: “Liberating Teaching Style", "Live Curriculum", "Appropriate educational Possibilities “and " Compassionate School Executive". These results suggest that the primary school context, namely: Educational laws, the teaching process, Educational facilities and curriculum, needs a thorough review of the requirements, And the life of the world has students.

  Keywords: primary school, classroom, Student, Life Stories
 • NoorMohammad Brahuei Moghadam * Pages 118-129

  Bilingualism is a global phenomenon that exists in most countries of the world; the term bilingual refers to the regular use of two or more languages that are used in the individual and social sense. Research shows that bilingualism in our country, like other multilingual countries, is controversial, and bilingual children entering school due to their mother tongue drop out and consequently inability to understand the risk of academic failure. And drop out of school. It seems that teachers' experiences, suggestions and initiatives can be used in the short term to reduce the effects of such problems. For this purpose, in this research, we have tried to gather and gather valuable memories, experiences and suggestions of undergraduates who have been serving in the mission camps of Sistan and Baluchestan province, as well as Zahedan teachers who have worked for many years. Have served in rural and tribal areas of the province, providing effective solutions to reduce students' language problems in bilingual areas.

  Keywords: Solutions, Language Problems, students, teachers, Bilingual Areas