فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیه رحیمی، اباصلت خراسانی*، مرتضی رضایی زاده صفحات 1-22

  امروزه سازمان ها از جمله مراکز دانشگاهی با تحولات و چالش های بسیاری رو به رو هستند. از جمله این تحولات ظهور تکنولوژی های در حال توسعه است. بنابراین عدم آگاهی نسبت به ظهور و جنبه های استراتژیک کاربردی تکنولوژی های موجود می تواند سازمان ها را با بحران های غیر قابل برگشتی روبه رو کند. از جمله این تکنولوژی ها ابزارهای وب 2.0 هستند که مورد توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی کارکردهای ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه ای منابع انسانی بوده است. به همین جهت پژوهش حاضر با مرور نظام مند ادبیات و تکنیک تحلیل محتوای کیفی (تحلیل مضمون) در میان منابع گردآوری شده از پایگاه علمی اسکوپوس، تعداد 22 مقاله را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از این هستند که فناوری وب 2.0 دارای چهار کارکرد اصلی؛ تغییر استراتژی های فرآیند یادگیری کارکنان، تغییر استراتژی های مدیریت دانش منابع انسانی، تغییر استراتژی های تعاملات و ارتباطات منابع انسانی و تغییر چشم انداز توسعه منابع انسانی در فرآیندهای توسعه حرفه ای کارکنان در سازمان ها بوده است. همچنین سازمان های ارایه دهنده خدمات از جمله آموزشی، پزشکی و کتابداران در استفاده از چنین ابزارهایی جهت فرآیندهای توسعه حرفه ای کارکنان خود پیشرو بودند. در نهایت ساختاری مفهومی در کارکرد ابزارهای وب 2.0 در توسعه حرفه ای منابع انسانی در سازمان ها ارایه شده است. در نهایت پژوهش حاضر بر تعامل پژوهشگران و کارشناسان توسعه منابع انسانی در دانشگاه ها و سازمان ها تاکید دارد. تا کارشناسان توسعه منابع انسانی از وجود چنین ابزارها و فناوری هایی در جریان یادگیری و توسعه حرفه ای منابع انسانی آگاهی یابند و در جهت کاربرد آنها گام بردارند.

  کلیدواژگان: کارکرد، ابزارهای وب 2.0، توسعه منابع انسانی، آموزش عالی، سازمان
 • حسن بودلائی*، علی نقره، عباس نرگسیان صفحات 23-54

  امروزه آموزش به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که موجب افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان می شود، شناخته شده است. از آنجایی که در سال های اخیر، رسانه های اجتماعی کاربرد فضاینده ای در آموزش کارکنان داشته است، هدف این پژوهش شناسایی دیدگاه ها و ادراکات مدیران و کارشناسان آموزش از ارزش رسانه های اجتماعی در محیط های یادگیری سازمانی و ارایه الگوی بکارگیری رسانه های اجتماعی در آموزش کارکنان می باشد. بر این اساس در چارچوب روش کیفی و بکارگیری راهبرد نظریه داده بنیاد، اقدام به بررسی و جمع آوری داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش بانک های شهر تهران شد که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن الگوی کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی استخراج بالغ بر 117 کد اولیه از مصاحبه ها و 78 مفهوم و 18مقوله است که در قالب الگوی پارادایمی شامل مقوله محوری (یادگیری تعاملی فناورانه)، شرایط علی (حمایت مدیریت ارشد، مدیریت تغییر، مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی، مخاطب محوری)، شرایط زمینه ای (فرهنگ سازمانی مشارکتی، چابکی سازمانی، خط مشی های سازمانی، زیرساخت های فناورانه)، شرایط مداخله گر (زیرساخت های فناورانه ضعیف، منابع مالی ناکافی، کمبود آگاهی کارکنان)، راهبردها (مدیریت دانش، فعالیت های تیمی)، پیامدها (کاهش هزینه های آموزش، بهبود عملکرد کارکنان، اثربخشی آموزشی، یادگیری مستمر) قرار گرفت

  کلیدواژگان: آموزش کارکنان، برنامه های کاربردی، رسانه های اجتماعی، مدیریت منابع انسانی
 • فیروز نوری کلخوران*، کوروش فتحی واجارگاه صفحات 55-74

  برنامه توسعه فردی یکی از ابزارها مهم در راهبری توسعه منابع انسانی همواره یکی از حوزه های جذاب آموزش و توسعه منابع انسانی می باشد و توسعه مدل ها و الگوهای عملیاتی در این بخش از نیازمندی های مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارایه مدلی برای استقرار و تدوین برنامه توسعه فردی در سطح سازمان های پیشرو می باشد. رویکرد پژوهش پیش روی کیفی و روش مورد استفاده در آن مبتنی پژوهش نظریه ای می باشد. برای شناسایی عناصر مدل از روش مصاحبه با متخصصین استفاده گردید و پس از آن برای تثبیت عناصر از روش گروه های اسمی بهره برده شد. در نهایت برای انسجام بخشی به داده ها در قالب یک مدل و تعیین ارتباط عناصر از نرم افزار الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده گردید. شرکت کنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها با روش کدگذاری باز و محوری سازماندهی شدند و داده ها مبتنی بر تحلیل مضمون طبقه یندی شدند و مضامین و مقوله های مورد نظر به عنوان ورودی جلسات مدیریتی تعاملی (با رویکرد گروه های اسمی) وارد فرآیند مدل سازی شدند. براساس دیدگاه اجماعی و سازماندهی انجام شده، مدل به دست آمده در پنج بخش اصلی با عناوین مشروعیت بخشی نهادی (L)، الزامات و زیرساخت های مالی، اعتباری و مقرراتی (R)، الزامات و زیرساخت های فنی (T)، گردآوری بالینی اطلاعات سند برنامه توسعه فردی (C) و اجرا و بهینه سازی سیستم توسعه فردی (I) معرفی می شود. برای تسهیل در امر نامگذاری مدل سر واژه عناصر کلیدی با هم ترکیب شدند و مدلی موسوم به LRTCI بعنوان مدلی جامع و رهیافتی در استقرار نظام های توسعه فردی در مقاله معرفی گردید.

  کلیدواژگان: برنامه توسعه فردی، استقرار نظام IDP، مدل برنامه توسعه فردی، مدل LRTCI
 • اکرم طالبی*، علی خورسندی طاسکوه، سعید غیاثی ندوشن، عباس عباسپور صفحات 75-102

  دانشگاه سازمانی حلقه اتصال سازمان و دانش تخصصی بوده و یکی از کارآمدترین سازوکارها برای ورود به صحنه رقابت در عرصه ی جهانی است. با توجه به ابلاغیه تعطیلی یا ادغام برخی از دانشگاه های فوق در دانشگاه های عمومی و مسایل متعدد دیگری که این دانشگاه ها درگیر هستند، هدف پژوهش حاضر استخراج عوامل موثر بر تکامل و توسعه آنها در ایران است. بدین منظور با استفاده از روش گرندد تیوری و مصاحبه با 12 نفر از خبرگان حوزه دانشگاه سازمانی و مدیران دانشگاه های فوق، داده های اولیه جمع آوری و طی مراحل کد گذاری، مقوله ها استخراج شدند. نتایج یافته ها نشان می دهد که موارد متعددی از درون سازمان و دانشگاه بر عمکرد دانشگاه موثر هستند. از جمله مهمترین آنها شفاف سازی هدف دانشگاه، مدیران ارشد سازمان و دانشگاه، منابع مالی، میزان مشارکت، فراگیران، انعطاف پذیری ساختار، برنامه های آموزشی و مدیریت دانش. دو مولفه استقلال دانشگاه و خصوصی سازی نیز از بیرون دانشگاه بر آن موثر هستند. پیشنهاد می شود با شفاف سازی هدف از یک سو و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی از سوی دیگر امکان فعالیت موثر و اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم شود، در این صورت دانشگاه سازمانی زمینه رشد و توسعه افراد و سازمان را فراهم خواهد کرد.

  کلیدواژگان: دانشگاه عمومی، دانشگاه سازمانی، گرندد تئوری، توسعه و تکامل
 • علیرضا ستاردباغی*، حسن رضا زین آبادی، حسین عباسیان، بیژن عبدالهی صفحات 103-125

  توسعه همه جانبه تعلیم و تربیت در هر کشوری در گرو معلمان حرفه ای است ؛ یکی از روش های موثر در پرورش حرفه ای معلمان بهره گیری ایشان از یادگیری های غیررسمی است. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی روش های یادگیری غیررسمی معلمان مدارس متوسطه است . پژوهش حاضر به لحاظ هدف ، اکتشافی و از نظر ماهیت موضوعی ، کاربردی - توسعه ای و یک مطالعه توصیفی تحلیلی است . در این پژوهش از رویکرد ترکیبی استفاده گردید. در بخش کیفی با استفاده از روش اکتشافی ضمن کدگذاری باز و محوری به شناسایی روش ها و شیوه یادگیری غیررسمی و در بخش کمی نیز با استفاده از روش پیمایش به شناخت وضعیت موجود شیوه های یادگیری غیررسمی معلمان پرداخته شد . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته با نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) و از روش بازآزمون و توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته و در بخش کمی برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 0.90 به دست آمد . 349 معلم به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران از جامعه آماری (3724 نفر) برآورد شد . بر اساس یافته های پژوهش 16 روش کسب شایستگی ها ، شناسایی که در قالب 5 طبقه تقسیم بندی گردید که عبارتند از : مباحثه با دیگران (شامل مولفه های استنباط از اظهار دیگران- یادگیری از طریق بحث ها و گفتگو- پیام های کلامی غیررسمی) ، تعامل با همتایان (شامل مولفه های پروژه های گروهی- فعالیت با دیگران- تسهیم تجارب- طوفان فکری) ، رفتار (شامل مولفه های تقلید از دیگران- استنباط از رفتار دیگران- رفتار غیر بیانی تحسین برانگیز- رفتار غیر بیانی الزام آور) ، فضای مجازی (شامل مولفه های جستجوی اینترنت- حضور در شبکه های اجتماعی) و تجربه (شامل مولفه های آزمون و خطا حین تدریس- حضور در محافل علمی خارج از مدرسه- بازخورد تدریس در کلاس) .

  کلیدواژگان: آموزش غیر رسمی، یادگیری، یادگیری غیررسمی، معلمان
 • میثم کیوانی، مهدی زیرک*، حسین مومنی مهموئی، علی حسین زاده صفحات 126-149

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل موثر فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM در شرکت سیمان شرق انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، پژوهشی اکتشافی با روش تحلیل تم است که در آن با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تعداد 25 نفر از مدیران شرکت سیمان شرق و خبرگان و صاحبنظران در این حوزه به روش انتخاب نمونه تصادفی ساده انتخاب شده اند یافته های تحقیق حاکی از هفت تم اصلی یا همان عوامل موثر در فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM می باشد. این هفت تم عبارتند از عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل محیطی، فرآیند ها، خروجی، اثر و پیامد که کدهای شناسایی شده از این تم های اصلی در متن حاصل از مصاحبه ها، تعداد 146 کد استخراج گردید سپس بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شده تعداد 75 مفهوم استخراج شد. سپس نقش هر یک از زیر مقوله ها در ایجاد یک فرهنگ یادگیری الکترونیکی در جهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM بررسی شد.

  کلیدواژگان: فرهنگ یادگیری الکترونیکی، پذیرش فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM)
|
 • Somaye Rahimi, Abasalt Khorasani *, Morteza Rezaeizadeh Pages 1-22

  Today, organizations including academic centers face many changes and challenges. Among these changes is the emergence of emerging technologies. Thus, lack of awareness of the emergence and strategic application aspects of existing technologies can lead organizations to irreversible crises. Among these technologies are Web 2.0 tools that have been the focus of this research. The purpose of this study was to identify the functions of Web 2.0 tools in human resource professional development. Therefore, this study has reviewed 22 articles in a systematic review of the literature and qualitative content analysis technique among the sources collected from the Scopus Scientific Database. The findings suggest that Web 2.0 technology has four major functions: strategies change of human resources learning process, strategies change of human resource knowledge management, strategies change of human resource interactions and communications, and strategies change of HR development perspectives in organizations. Also service provider organizations including educational, medical, and librarians were leading in using such tools for their employees' professional development processes. Finally, a conceptual framework for the function of Web 2.0 tools in the professional development of human resources in organizations is presented. Finally, the present study emphasizes the interaction of researchers and human resource development experts in universities and organizations. Human resource development experts are aware of the existence such tools and technologies in the course of learning and professional development of human resources and take steps to apply them.

  Keywords: Function, Web 20 Tools, Human Resource Development, Higher Education, Organization
 • hasan boudlaie*, ali noghreh, abbas nargesian Pages 23-54

  Nowdays, training is recognized as one of the most important factors that increase the effectiveness and efficiency of employees. Social media has been also increasingly used in employee training in recent years. Therefore, the purpose of this study is to identify the value of social media in organizational learning through finding the perspectives of training managers and experts, then to emerge a model of social media usage in employee’s training.This qualitative study is based on grounded theory approach. The research data were collected through semi-structured interviews with 15 managers and training experts of banks in Tehran who were selected by random sampling. Data analysis was performed in three stages of open coding, axial coding, and selective coding, and based on this a qualitative model of research was designed.The results of this study reveal the extraction of over 110 initial codes of interviews and 78 concepts and 18 categories in the paradigmatic paradigm including: central category (interactive technology-based learning), causal conditions (senior management support, change management, Competency-based HRM, Audience-driven approach), Contextual Conditions (corporate organizational culture, organizational agility, organizational policies, technological infrastructure), Interventional Conditions (Poor Technological Infrastructure, Inadequate Financial Resources, Lack of Staff Awareness), Strategies (Knowledge Management, Teamwork activities), Consequences (Reducing training costs, Improving employee performance, Training effectiveness, continuous learning).

  Keywords: human resource management, media social, application, employee training
 • KOUROSH FATHI VAJARGAH*, firouz nouri Pages 55-74

  Individual development program is one of the key tools in directing human resources development and thus, is constantly an attractive field in human resources training and development. Developing models and operational paradigms in this area is a requirement for the management of human resources training and development. This study aims to propose a model for establishing and developing individual development program in pioneering organizations. The study adopted a qualitative approach using a theoretical study method. In order to identify the model elements, the authors employed expert interviews and afterwards, used nominal groups to establish the said elements. Finally, in order to integrate the data in a model and determine element relationships, the interpretative structural model (ISM) program was utilized. The interviewees were selected via theoretical sampling. The interviews were organized using open and axial coding and the data were classified using content analysis. Subsequently, the required contents and parameters were used as the input of interactive management sessions (based on nominal group approach) for the modeling process. According to the resulting consensual opinion and organizing, the model consists of five key components: institutional legitimization (L), financial, credential, and regulatory requirements and infrastructures (R), technical requirements and infrastructures (T), clinical information gathering for individual development program document (C), implementation and optimization of the individual development system (I). For easier naming of the model, the key words of each component were combined and the resulting LRTCI model was proposed as a comprehensive model and a solution for establishing individual development systems.

  Keywords: Individual development program, Establishment of IDP system, Individual development plan model, LRTCI model
 • Akram Talebi*, Ali Khorsandi Taskoh, Saeed Ghiasi Nodooshan, abbas abbaspour Pages 75-102

  Organizational university is the link between an organization and specialized knowledge; and is known as one of the most efficient mechanisms for global competition. Regarding the closing or merging announcements of some of the above universities into some public universities, as well as other issues the universities are involved, the purpose of the present research is to extract effective factors of the universities evolution and development in Iran. Therefore, research data were collected and coded through interviewing with 12 experts of organizational university area and university administrators using Grounded Theory Method. Research findings show that several organizational and academic factors may influence university performance including clarifying the purpose of university, organization and university CEOs, finance, and level of participation, learners, structure flexibility, educational programs, and knowledge management. University independence and privatization are also university external effective factors. It is recommended that private sector is enabled for effective and economic operation through clarifying and proper implementing of Article 44 of Constitution; then, the organizational university would shed light to the individual and organizational growth and development.

  Keywords: Public University, Corporate University, Grounded Theory, Development, Evolution
 • hasanreza zeinabadi, Hossein Abbasian, Alireza Sattardabbaghi* Pages 103-125

  The comprehensive development of education in any country depends on professional teachers; One of the most effective ways to educate teachers is to use informal learning. The main purpose of this research is to identify and prioritize informal teaching methods for high school teachers. The present study is objective in terms of purpose, exploratory in terms of subject matter, applied-developmental in nature, and descriptive-analytical study. In this study, a combined approach was used. In the qualitative part, using exploratory method, in addition to open and central coding, the methods and informal learning method were identified and in the quantitative part, using the survey method, the current situation of informal teaching methods of teachers was identified. In this research, in order to gather information in the qualitative part of the semi-constructed interview tool with purposeful sampling (snowball) and the retest method and internal agreement, a topic was performed to calculate the reliability of the interviews and in a small part to ensure the reliability of the questionnaire The Cronbach's alpha coefficient was 0.90. 349 teachers were estimated as a sample size by stochastic, random, multi-step method and using statistical determinants of the size of the population of statistical population (3724 people). Based on the research findings, 16 methods of acquiring competencies were identified, which were divided into 5 categories: discussion with others (including components of inferring from others' statements, learning through discussions and dialogue, informal verbal messages), interaction with peers (including project components). - Activity with others - Sharing experiences - Thought storm), Behavior (including components of imitation of others - Inference from the behavior of others - Admirable non-verbal behavior - Compulsory non-verbal behavior), Cyberspace (including Internet search components - Presence in networks Social) and experience (including components of trial and error during teaching - attending scientific out-of-school circles - classroom feedback feedback).

  Keywords: Informal education, Learning, Informal learning, teachers
 • Mehdi zirak*, hossein momeni mahmouei, ali hosseinzadeh Pages 126-149

  The purpose of this study was to identify and evaluate the effective factors of e-learning culture for IT adoption and SCRM deployment in Shargh Cement Company. The qualitative and objective research approach is a thematic exploratory study in which 25 managers of shargh cement and experts in this field were selected through semi-structured interviews through simple random sampling method. Findings The research identifies seven major themes, or factors, affecting e-learning culture for IT adoption and SCRM deployment. The seven themes are structural factors, behavioral factors, environmental factors, processes, outputs, effects and outcomes. 146 codes were extracted from these main themes in the context of the interviews.From these main themes, 75 concepts were extracted based on conceptual similarity, categorization, and composition. Then, the role of each of the subcategories in creating an e-learning culture for IT adoption and SCRM deployment was examined.

  Keywords: Culture of E-learning, adoption of IT, Social customer relationship management (SCRM)