فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 28 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا مرضیه حسنیان، آرزو شایان، صفورا جهان آرا* صفحات 5-14
  زمینه و هدف

  کارکنان پرستار و ماما به عنوان عضو اصلی تیم مراقبتی- درمانی نقش مهمی در بهبود و ارتقای سلامت جامعه ایفا می کنند. با توجه به نقش انگیزش شغلی در بهبود کیفیت خدمات پرستاری و مامایی و ارایه آن مطالعه حاضر با هدف بررسی انگیزش شغلی کارکنان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با برخی مشخصات فردی آنان در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر همدان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 259 نفر از کارکنان  پرستار و مامای شاغل در بیمارستان های آموزشی و درمانی شهر همدان انجام گردید. انگیزش شغلی توسط پرسشنامه انگیزش هرزبرگ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss16  و در سطح معناداری 05/0 <P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین درصد (1/95%) کارکنان پرستار و ماما که در پژوهش شرکت داشتند دارای انگیزش شغلی مناسبی بودند و (9/4%) از انگیزش شغلی متوسطی برخوردار بودند. رابطه با همردیفان، نحوه سرپرستی، شناخت و قدردانی بیشترین مولفه های انگیزشی در کارکنان پرستار و ماما بودند. یافته ها نشان داد که بین سن،  نوبت کاری و سابقه کاری و انگیزش شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  انگیزش شغلی پرستاران و ماماهای مورد مطالعه در حد مناسب و متوسط بود. مدیران پرستاری و مامایی با  ایجاد جو مناسب برای برقراری ارتباط، سرپرستی مناسب و شناخت و قدردانی از پرستاران و ماماها  انگیزه کاری کارکنان پرستاری و مامایی را جهت ارایه مراقبت تقویت نمایند.

  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، پرستار، ماما
 • قاسم عابدی، رویا ملک زاده*، فرشته عراقیان مجرد، افشین امیرخانلو صفحات 15-26
  زمینه و هدف

  آمایش منطقه ای نظام سلامت در عرصه سرزمین امکان مشارکت در برنامه های وزارت بهداشت براساس مزیت ها و استعدادهای منطقه و امکان پیشبرد بهتر برنامه ها را فراهم می آورد. هدف این مطالعه تبیین ریفرم آمایش سرزمینی، تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت در ایران می باشد.

  مواد و روش ها

    با استفاده از کلیدواژه در عنوان و یا چکیده مقاله در کتب تدوین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و در پایگاه های اطلاعاتی Magiran ،SID،  Iranmedex، Google Scholar برای مطالعات فارسی زبان در فاصله سال های 1380 تا پایان سال 1395 با کلید واژه های آمایش سرزمینی، تحول در آموزش علوم پزشکی، نوآوری در آموزش علوم پزشکی و مقالات به زبان انگلیسی در پایگاه های  PubMed ، Science direct، Google Scholar در فاصله سال های 2000 تا پایان سال 2016 میلادی با کلید واژه Territorial Agenda, Development in Medical Education, Innovation in Medical Education, Medical Education مقالات مرتبط  جستجو شد.  

  یافته ها

  در جستجو های به عمل آمده تعداد 1790 مقاله یافت و  22 مقاله و 7 کتاب معیار ورود به مطالعه داشتند که 9 مطالعه خارجی و مابقی مطالعات داخلی بودند..  نتایج نشان داد مجموعه دانشگاه های هر کلان منطقه با مشارکت و تعامل با یکدیگر سیاست های وزارت بهداشت را پیاده می نمایند. برنامه ی جامع آموزش عالی سلامت شامل 12 سیاست و جهت گیری کلی می باشد که به منظور اجرایی سازی آن، 11 بسته ی تحول و نوآوری آموزش  علوم پزشکی به همراه یک برنامه پایش تدوین گردید و در سایر کشورها با اجرایی شدن برنامه تعامل هدفمند بین دانشگاه های منطقه و گفتمان تحول و نوآوری در فضای دانشگاهی به وجود آمد .

  نتیجه گیری

  ریفرم آمایش سرزمینی موجب تحول و نوآوری در آموزش گردید و  تامین  منابع ، توسعه امکانات آموزشی و جلب مشارکت اعضای هیات علمی موجب موفقیت در برنامه می گردد.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمینی، تحول در آموزش علوم پزشکی، نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 • مهدی بداق، امین طالبی*، حامد سپهوند، فاطمه بشار صفحات 27-39
  زمینه و هدف

  استیوآرتریت یکی از شایع ترین بیماری های مفصلی در سراسر دنیاست، این بیماری به دلیل ماهیت مزمن، دردناک و ناتوان کننده اش تاثیر عمیقی بر کیفیت زندگی افراد دارد. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی تعیین رابطه سبک زندگی با شکایات آرتروز گردن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی خرم آباد انجام شد .

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی،150 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی منتخب شهرستان خرم آباد به روش تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی و اعتبار محتوا مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری گردید.

  یافته ها

   نتایج مطالعه نشان داد که میان تعداد علایم آرتروز در پرستاران و الگوهای مراقبت از سلامتی و رفتارهای تغذیه ای همبستگی معنا داری مشاهده شد. بر این اساس بین تعداد علایم آرتروز در پرستاران و رفتارهای تغذیه ای آنان همبستگی معکوس و معناداری (05/0>p ، 266/0=r) و بین تعداد علایم آرتروز و الگوی مراقبت از سلامتی همبستگی مستقیم و معناداری مشاهده شد (05/0>p ، 296/0=r).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش میزان سن و سابقه کار پرستاران و الگوی رفتارهای تغذیه ای  نامناسب تر، تعداد علایم مشاهده شده آرتروز در آنان بیشتر بوده است .

  کلیدواژگان: آرتروز گردن، پرستار، سبک زندگی
 • سید رضا برزو، فاطمه چراغی، ماجده نبویان، علی افشاری* صفحات 41-56
  زمینه و هدف

  لازمه داشتن سیستم بهداشتی و پرستاری شایسته و متعاقب آن ارایه مراقبت های بهداشتی درمانی مناسب، ارتقاء کیفیت آموزش پرستاری است. برنامه های دوره پرستاری در سراسر دنیا در حال گسترش می باشد. مقایسه نظام های مختلف آموزشی موجب ارتقاءکیفیت برنامه های آموزشی می شود. هدف از این مطالعه، مقایسه نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری ایران با مدرسه پرستاری دانشگاه واشنگتن دی سی امریکا می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تطبیقی در سال 1397 انجام شد و نظام آموزشی پرستاری ایران با عناصر تشکیل دهنده برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی با دانشکده پرستاری دانشگاه واشنگتن مورد مقایسه قرار گرفت. جستجوی اینترنتی با استفاده از داده پایگاه های فارسی و انگلیسی صورت گرفت اطلاعات مورد نیاز جمع اوری شد و با استفاده از الگوی Beredy توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه، تطبیق برنامه ها انجام شد.

  یافته ها

  نظام آموزش پرستاری دو کشور اختلافات عمده ای دارند. نظام آموزش پرستاری در دوره کارشناسی ایران چهار ساله است و متقاضیان از بین داوطلبین گروه تجربی و از طریق آزمون سراسری، انتخاب می شوند. در کلیه دانشگاه ها در سراسر کشور یک کوریکولوم واحد پرستاری اجرا می شود که توسط وزارت بهداشت تدوین می گردد. در حالی که پرستاری در آمریکا یک برنامه دو ساله بوده و ضوابط پذیرش دانشجو، توسط هر دانشگاه به طور مستقل وضع می گردد.

  نتیجه گیری

  بمنظور بهبود شرایط و کیفیت آموزشی رشته پرستاری در کشور ایران می بایست اصلاحاتی در حیطه های تدوین فلسفه و اهداف، روش های گزینش دانشجو، روش های تدریس و استراتژی های ارزشیابی فراگیران صورت گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، مطالعه تطبیقی، الگوی Beredy
 • عصمت بسحق، زهرا مسیبی*، صبا سادات موسوی صفحات 57-65
  مقدمه

  نارسایی مزمن کلیه یک بیماری پیشرونده و غیر قابل برگشت است که در آن عملکرد کلیه ها دچار اختلال می شود، به طوری که بدن قادر به برقراری اعمال سوخت و ساز و حفظ و تعادل مایعات و الکترولیتها نیست. بنابراین پژوهش حاضر اثر هشت هفته تمرین هوازی را بر روی برخی از شاخص های الکترولیتی در بیماران دیالیزی مورد ارزیابی قرار داد.

  زمینه و هدف

  آزمودنی های این پژوهش بیمارارن دیالیزی بیمارستان امام جعفر صادق (ع) بودندکه به طور تصادفی به دو گروه کنترل (10 نفر) و گروه آزمایش (نفر13) تقسیم شدند. گروه آزمایش، برنامه تمرین را 3 روز در هفته برای 8 هفته انجام دادند. بعد از هشت هفته شاخص های الکترولیتی شامل کلسیم،فسفر ، پتاسیم و سدیم خون اندازه گیری شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد تمرین هوازی منجر به کاهش معناداری در سطوح سدیم (0.001=p)، پتاسیم (0.000=p) و فسفر (0.001=p) شده است اما سطوح کلسیم (0.68=p) در گروه آزمایش تغییر معناداری نداشته است.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد فعالیت ورزشی هوازی می تواند یک روش درمانی موثر در بهبود شاخص های الکترولیتی  بیماران دیالیزی باشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، بیماران دیالیزی، الکترولیت ها
 • عصمت بسحق*، زهرا مسیبی صفحات 67-76
  مقدمه

  نارسایی مزمن کلیه یک بیماری پیشرونده و غیر قابل برگشت است که در آن عملکرد کلیه ها دچار اختلال می شود، به طوری که بدن قادر به برقراری اعمال سوخت و ساز و حفظ و تعادل مایعات و الکترولیت ها نیست. پژوهش حاضر به بررسی تغییرات کراتینین و نیتروژن اوره سرم بیماران دیالیزی در پاسخ به فعالیت ورزشی پرداخته است.

  زمینه و هدف

  آزمودنی های این پژوهش بیمارارن دیالیزی بودند که  به طور تصادفی ساده به دو گروه کنترل (10 نفر) و گروه تمرینی (نفر13) تقسیم شدند.گروه تمرینی، برنامه تمرین را 3 روز در هفته برای 8 هفته با شدت 60-50 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین شاخص های عملکردی کراتینین و نیتروژن اوره خون اندازه گیری شد. برنامه تمرینی شامل 8 هفته فعالیت  هوازی پیاده روی برای 3 بار در هفته قبل از شروع دیالیز برگزار شد. برنامه تمرینی از 15 دقیقه شروع و در هفته هشتم به 30 دقیقه رسید. به منظور بررسی اثرات تمرین، خونگیری در آغاز پژوهش و پس از 2 ماه  تمرین از بیماران در حین استراحت به عمل آمد که با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر آزمایشگاه بیمارستان امام جعفرصادق (ع) الیگودرز سطوح سرمی  نیتروژن  اوره و کراتینین اندازه گیری شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد تمرین هوازی منجر به کاهش معناداری در سطوح کراتینین (0.001=p) و نیتروژن اوره (0.01=p) شده است.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد فعالیت ورزشی هوازی می تواند یک روش درمانی موثر در بیماران دیالیزی باشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، بیماران دیالیزی، کراتینین و نیتروژن اوره
 • فرحناز نیک فرجام، حمید حجتی* صفحات 77-86
  مقدمه

  امروزه تلفن همراه و استفاده از اینترنت در کنار تمام مزایایی که  دارد،  پیامدهای منفی نظیر اعتیاد به تلفن همراه دارد که موجب اختلال در مهارت های اجتماعی و سبک زندگی دانش آموزان می گردد. لذا این مطالعه با هدف ارتباط وابستگی به تلفن همراه با مهارت اجتماعی دانش آموزان شهر گنبد کاووس در سال 1397 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی همبستگی برروی 400 نفر از دانش آموزان دختر شهر گنبدکاووس با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد وابستگی به تلفن همراه (COS) و پرسشنامه مهارت اجتماعی (TISS ) بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس انجام شد.

  یافته ها

  بین میزان وابستگی به تلفن همراه 43 (/13±69/61) و مهارت اجتماعی (49/19±55/139) آزمون اماری اختلاف معنی داری را نشان داد (01/0<p،26/0- r=p) به طوری که با افزایش وابستگی به تلفن همراه میزان مهارت اجتماعی پایین تر می شود.

  بحث

  نتایح این مطالعه نشان داد با افزایش وابستگی به تلفن همراه مهارت اجتماعی کمتر می شود. لذا لازم است مدیران و برنامه ریزان آموزش پرورش از فواید و فرصت های تکنولوژی های جدید به نحو درست در پرکردن اوقات فراغت و آموزش دانش آموزان و تقویت مهارت های زندگی آنها استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: وابستگی تلفن همراه، مهارت اجتماعی، دانش آموزان
 • الهه جهان، هنگامه بیدختی، مریم حیدری* صفحات 87-95
  مقدمه

  ارزشیابی دانشجو از پارامترهای اساسی در فرآیند فعالیت های آموزشی بوده که می تواند تحقق اهداف مورد نظر برنامه آموزشی و میزان مطلوبیت روش ها و فرآیندهای آموزشی را تعیین نماید. این مطالعه با هدف بررسی  مقایسه ای  خود ارزشیابی دانشجویان و ارزشیابی توسط مربی در واحد کارآموزی زنان صورت گرفت.                                                    

  روش ها

  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 70 نفر از دانشجویان ترم هفتم رشته مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان درنیمسال دوم 94-93 است. در این مطالعه، ارزشیابی واحد کارآموزی زنان صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات فرم ارزشیابی واحد کارآموزی زنان بود که دو بخش ارزشیابی مهارت عمومی و اختصاصی را شامل می شد. این فرم توسط اعضای هیت علمی گروه مامایی بر اساس سرفصل دروس تدوین شده بود که در پایان دوره توسط مربی و دانشجویان تکمیل گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمرات خودارزیابی دانشجویان و ارزشیابی مربیان در مهارت های اختصاصی به ترتیب 625/0±2/1و 31/0±37/1و در مهارتهای عمومی و تکالیف به ترتیب 32/0±09/2 و 32/0±56/1به دست آمد. همچنین، یافته ها حاکی از وجود تفاوت معنی دار میان خود ارزشیابی دانشجویان و ارزشیابی توسط مربیان در مهارت های اختصاصی (07/0=P) و عمومی (015/0=P) بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که دانشجویان توانایی ارزشیابی فعالیتهای خود را دارند. لذا نظرخواهی از دانشجویان در ارزیابی فعالیتهای بالینی می تواند در بهبود عملکرد آموزشی و ارزشیابی اساتید و مربیان به عنوان یک ارزیابی مکمل مورد بررسی قرارگیرد.

  کلیدواژگان: خودارزشیابی، ارزشیابی مربی، دانشجو، کارآموزی، بیماریهای زنان
|
 • Zahra Marzieh Hassanian, Arezoo Shayan, Safoura Jahanara* Pages 5-14
  Background and Aim

   As a major member of the health care team, nurses and midwives play key and an increasingly important role in the improvement and promotion of community health. Considering the role of job motivation in improving the presentation and quality of nursing and midwifery services, Therefore, this study was conducted to determine the job motivation of nursing and midwifery staff and its relation with some of their personal characteristics.

  Materials and Methods

  This descriptive-cross sectional study was performed on 259 nurses and midwives working in educational treatment centers of Hamedan University of Medical Sciences. The data were collected using Herzberg's motivation-hygiene factors questionnaire, which contained 11 dimensions and 40 items that were based on a Likert scale. The data were analyzed using SPSS 16.0 via independent t-test, ANOVA, Pearson correlation test and regression at a significant level (p< 0.05).

  Results

  The results of this study showed that the highest percentage (95.1%) of the nurses and midwives who participated in the research had a good job motivation and (4.9%) had a modest job motivation.

  Conclusion

  According to the obtained findings, we can improve the quality of care by reinforcing motivational factors in nursing and midwifery staff, thereby increasing the service to patients.

  Keywords: Job motivation, Nurse, Midwife
 • Qasem Abedi, Roya Malekzadeh *, fereshteh araghian mojarad, Afshin Amirkhanlou Pages 15-26
  Background and Aim

  Regional territory of the health care system in the field of the country provides the opportunity to the participation in the programs of the Ministry of Health based on the advantages and talents of the region and enables the programs to be improved further. The purpose of this study is to explain the reform of territorial planning, transformation and innovation in higher level of education in Iran.

  Materials and Methods

  Using keywords from the articles’ title or abstract in books prepared by the Educational Deputy of the Health Ministry and from the databases like Magiran, SID, Iranmedex, Google Scholar for studies in Persian from 1380 to 1395. English articles with Keywords” Territorial planning, Transformation in medical science education, Innovation in medical science education” were searched in PubMed, Science direct, Google Scholar between 2000 and 2016.

  Results

  This search initially found 1790 articles, in which there were only 22 articles, and 7 books having inclusion criteria. Nine of them were English and the rest were Persian.The results showed that universities from every metropolitan area interacting with each other, conducted Health Ministry policies.The Comprehensive Education Program contained 12 general policies and orientations. In order to conduct it, 11 packages for developing and innovating in medical education along with a monitoring program were developed. In other countries with the implementation of a targeted inter-university interaction program, transformation and innovation arose in the environment of  academic places.

  Conclusion

  Regional territory reform leads to Transformation and innovation in medical education and also providing resources, expanding educational opportunities and attracting faculty members’ contribution will make the program be successful.

  Keywords: Territorial Agenda, Development in Medical Education, Innovation in Medical Education
 • Mahdi bodagh, amin talebi*, hamed sepahvand, Fatemeh Bashar Pages 27-39
  Introduction

  OA is one of the most common articular diseases worldwide, due to its chronic, painful and debilitating nature, it has a profound effect on the quality of life of individuals. This study aimed to assess the relationship between lifestyle and neck arthritis complaints In nurses working in Khorramabad educational hospitals.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, 150 nurses working in the selected educational hospitals of Khorramabad city were selected by random method. Data were collected using a questionnaire whose validity and its reliability were confirmed by using the test-retest method and content validity. , Was collected.

  Results

  The results of the study showed that there was a significant correlation between the number of arthritis symptoms in nurses and patterns of health care and nutritional behaviors. Accordingly, there was a significant correlation between the number of symptoms of irritation in nurses and their nutritional behaviors (r = 0/266, p <0.05), and there was a direct and significant correlation between the number of symptoms of arthritis and health care model (05 / 0> p, 296/0 = r).

  Conclusion

  The results of this study showed that with increasing the age and work experience of nurses, the number of symptoms of arthrosis and the more nursing behaviors were more inferior.

  Keywords: Neck arthritis, nurse, lifestyleof observed symptoms of arthritis was higher
 • Seyed Reza Borzo, Fateme Cheraghi, Ali Afshari*, Majedeh Nabavian Pages 41-56
  Background and Aim

  Nursing education is essential for proper and efficient nursing and health care system. Nursing courses around the world are expanding. Comparing different educational systems will improve the quality of educational programs. The purpose of this study is to compare the system of Iranian nursing education with the nursing school of the University of Washington DC, USA.

  Materials and Methods

  study was conducted in 2018. In order to compare, the required information was collected and analyzed from the main elements of the nursing baccalaureate program in Iran and the nursing school of the University of Washington, USA. After reviewing and comparing, practical suggestions were made to improve the nursing program. The method used in this study was a Beredy model that includes description, interpretation, neighborhood, and comparison.

  Results

  The nursing education of Iran and USA has major disagreements. The nursing education in Iran's undergraduate degree is four years, and applicants are selected from among the students in the experimental group of experimental sciences and through the national examination. In all universities across the country, there is a nursing unit's coriclovium that is being developed by the Ministry of Health and Medical Education. While nursing in the United States is a two-year program, the student admission criteria are independently established by each university.

  Conclusion

  In order to improve the quality of nursing education in Iran, reforms should be made in the areas of philosophy and goals, methods of student selection, teaching methods and evaluation strategies of learners.

  Keywords: Educational program, Comparative study, Beredy pattern
 • E.Boshagh, Z. Mosayebi *, S.mosavi Pages 57-65
  Introduction

   Chronic renal failure is a progressive disease in which kidney function is impaired, so that the body can not metabolize and maintain fluid balance and electrolytes. thus,recent study evaluated the effect of  8 weeks aerobic training on some electrolytic indices in dialysis patients.

  Materials and Methods

  The subjects of this study were Imam Jafar Sadegh Hospital of  dialysis patients who were randomly divided into two control group (n=10) and training group(n=13). The exercise group performed the training program 3 days a week for 8 weeks. After eight weeks electrolyte indices including calcium, phosphorus, potassium and sodium were measured.

  Result

  The findings showed that aerobic training led to a significant reduction in plasma sodium(p=0.001), potassium(p=0.000) and phosphorus(p=0.001) levels, but  plasma calcium(p=0.068) did not change significantly in the training group.

  Conclusions

  It seems that aerobic training can be effective treatment in In improving electrolytic indices dialysis patients.

  Keywords: Aerobic training, dialysis patients, electrolytes
 • E.Boshagh *, Z.Mosayebi Pages 67-76
  Introduction

  Chronic renal failure is a progressive disease in which kidney function is impaired, so that the body can not metabolize and maintain fluid balance and electrolytes. Therefore, the present study investigated changes in serum creatinine and urea nitrogen in hemodialysis patients in response to exercise.

  Materials and Methods

  The subjects of this study were dialysis patients who were randomly divided into two control group (n=10) and training group(n=13). The exercise group performed the training program 3 days a week for 8 weeks with intensity of 50-60% of maximum heart rate.
  After eight functional indicators include  blood creatinine and urea nitrogen .

  Result

  The findings showed that aerobic training led to a significant reduction in plasma creatinine (p=0.001), urea nitrogen (p=0.01)

  Conclusions

  It seems that aerobic training can be effective treatment in dialysis patients.

  Keywords: Aerobic training, dialysis patients, creatinine, urea nitrogen
 • farahnaz nikfarja, hamid hojjati * Pages 77-86
  Introduction

  Nowadays, mobile phone and Internet usage, along with all the advantages. Negative consequences such as cellphone addiction that disrupt students' social skills and lifestyle. The purpose of this study was to investigate the relationship between mobile phone dependency and social skills of students in Gonbad Kavous city in 1397.

  Methods

  This descriptive correlational study was performed on 400 female students of Gonbadkavus city using cluster sampling method. The data collection tool was the standard questionnaire of mobile dependency (COS) and social control questionnaire (TISS). Data analysis was done by Spearman correlation coefficient and Kruskal-Wallis test.

  Results

  The rate of social dependency on mobile phone was 61.69 +13.49 social skills 139.55 +19 19.49. Statistical analysis showed a significant difference between these two variables(P<0/01, r=-0/26) With the increasing dependence on mobile phones has reduced social skills.

  Discussion

  The results of this study showed that social skills decrease with increasing dependence on mobile phones. Therefore, educational managers and planners should invest in filling leisure time and educating students and enhancing life skills, taking advantage of new technologies and opportunities.

  Keywords: Mobile Phone Dependency, social skills, students
 • Elahe Jahan, Hengameh Beidokhti, Maryam Heidari* Pages 87-95
  Introduction

  one of the most effective methods for quality assurance, continuous quality improvement process in the education system are essential preconditions aim of this study was to compare the self-assessment evaluation by the coach in the gynecology  clerkship Course  for midwifery students of Islamic Azad University of Semnan.

  Methods

  This study is a cross-sectional study on 70 students of the seventh semester Midwifery in Semnan Azad University is the training of women think the coach was carried out under the data collection tool clerkship women that consists of two parts Basic skills and specific evaluation by the scientific Board of Midwifery curriculum was developed by students at the end of each semester and for assessment used by the players themselves students was completed at the end of the results by SPSS software.

  Results

  The total mean and standard deviation of self-evaluation and training instructor scores in especial skills was 1.2±0.625 and 1.37±0.31 and in general skills 2.09 ±0.32 and 1.56 ± 0.32. Therefore, total mean scores of student self-evaluation was higher than evaluation by training instructor in especial skills (p=0.07) and in general skills (p=0.015).

  Conclusion

  Result of this study show that student can judge clinical activity, therefore to promote training instructors instruction performance, student self-evaluation have been recommended.

  Keywords: Self-assessment, Instructors assessment, Student, clerkship course, gynecology