فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 18، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد حسن زاده صفحات 8-20

  بحران های پیش بینی نشده و مقیاس وسیع، بیشتر از مشکلات روزمره و کم دامنه نیاز به مدیریت اطلاعات دارند. حجم و نوع نیاز به اطلاعات برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه بزرگ، ایجاب می کند که دامنه آنها را در سطح وسیع تری از یک عامل مانند افراد در نظر بگیریم. بلکه، لازم است که سیر منظمی از فرد تا حاکمیت را مورد توجه قرار داده و تحلیل کنیم. شیوع همه جانبه بیماری کوید -19، ابعاد جدیدی از نیاز به اطلاعات و مدیریت اثربخش آن را آشکار کرد. تحلیل وضعیت جاری و ارایه راهکارهایی برای آینده می تواند برای ایجاد آمادگی های فردی، سازمانی و ملی مفید باشد. در این پژوهش، نیازمندی های تغییر در سه سطح فردی، سازمانی و ملی در عرصه مدیریت اطلاعات و رفتار اطلاعاتی تبیین شده است.

  کلیدواژگان: کوید 19، عصر پساکرونا، رفتار اطلاع یابی، مدیریت اطلاعات
 • المیرا جنوی، زهره رضایی*، ساناز پوروشسب صفحات 22-50
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر پیمایشی بوده و از پرسشنامه ترکیبی (محقق ساخته و استاندارد) با طیف لیکرت استفاده شده است. 76 نفر از کارکنان معاونت با مدرک تحصیلی بالای لیسانس به صورت تصادفی انتخاب و بعد از نمونه گیری، 64 نفر انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS18 انجام شد. از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن داده‎ها، از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت آزمون فرضیه‎ ها و از آزمون فریدمن جهت رتبه ‏بندی متغیرهای پژوهش بهره‎ گیری شده است.

  نتایج

  یافته ها نشان داد به منظور مدیریت صحیح و موفقیت آمیز دانش، باید به فرهنگ سازمان توجه کرد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ابعاد مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آزمون فریدمن مشخص کرد که هویت سازمانی برای ارتقاء نظام فرهنگ سازمانی در سازمان اولویت داشته و خلاقیت دارای پایین‏ ترین رتبه است.

  نتیجه‏ گیری

  میانگین رتبه‏ ها بهترین وضعیت در بهره ‏برداری از دانش را در بین مولفه‎ های مدیریت دانش نشان می دهد و متغیر حفظ و ذخیره دانش پایین ترین رتبه را دارد، یعنی برای ارتقای نظام مدیریت دانش در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این متغیر باید تقویت شود.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، هویت سازمانی، ذخیره دانش
 • بلال پناهی، امیر لعلی سرابی، ابراهیم ماهری کلجاهی* صفحات 50-78
  هدف

  تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بود.

  روش شناسی

  این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی است. اطلاعات پژوهش از طریق یک پرسشنامه مرکب از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، ارتباط با مشتری و توانمندسازی گردآوری شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها نیز با روش اعتبار محتوا تایید گردید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل راه آهن آذربایجان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق فرمول کوکران برابر شامل 131 نفر به عنوان حجم نمونه بدست آمد.

  نتایج

  این تحقیق شامل سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی بود. نتایج حاصل از تحلیل خروجی نرم افزار لیزرل نشان داد که ضرایب اثرگذاری مستقیم (بار عاملی) مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و نیز توانمندسازی کارکنان بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به ترتیب برابر با 88/0 و 91/0 بوده و مقادیر ضریب معنی داری این رابطه ها به ترتیب برابر با 37/5 و  24/4  و بزرگ تر از 2 هستند.

  نتیجه گیری

   مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و آن نیز بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به طور مستقیم اثر مثبت داشته و می توانند به هم افزایی متقابل منجر شوند. همچنین مدیریت دانش می تواند به واسطه توانمندسازی کارکنان بر مدیریت پیاده سازی ارتباط مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بگذارد. بنابراین، توانمندسازی کارکنان می تواند اثر مدیریت دانش بر ارتباط مشتری را تقویت کند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری، توانمند سازی کارکنان
 • نادر اکبری باریس، مهدی شقاقی*، امیررضا اصنافی صفحات 80-112
  هدف

  در پژوهش حاضر ویژگی های درونی (منشی) و بیرونی (کنشی) کتابدار کودک بررسی و سپس اولویت بندی شدند. این ویژگی‏ ها شامل شایستگی در باورها، احساسات و عواطف و هیجانات، و امیال و اراده‎ ها، و بایستگی‎ در گفتار و رفتار بوده و الگوی آن از فیلسوفی به نام تتنس که معاصر کانت بوده، اخذ شده است.

  روش شناسی

  پژوهش در دو مرحله و با دو روش انجام شد. مرحله اول (کیفی) شامل تحلیل متون داخلی و خارجی و مصاحبه با خبرگان جهت استخراج ویژگی ‎ها ذیل مقولات پنج‎ گانه بود و در آن، از روش تحلیل مضامین استفاده شد. مرحله دوم (کمی)، شامل رتبه‎بندی مولفه ‎های استخراجی با نظر خبرگان بود که در آن از روش تحلیل سلسله‎ مراتبی، ابزار پرسشنامه ای‎اچ ‎پی و نرم‎ افزار اکسپرت ‎چویس استفاده شد.

  یافته ‎ها

   نشان داد که مولفه ‎ها در سه سطح حداقلی، پایه و ایدیال قابل تقسیم اند و سطح حداقلی شامل مهم ترین معیارها است. در سطح حداقلی و در مقوله باورها، دانش درباره روانشناسی رشد و متون و ادبیات کودک (رتبه 1، 346/0)، اولویت ‎دهی به جمع ‎گرایی (رتبه 2، 265/0)، درک حساسیت کودک (رتبه 3، 218/0)، و باور به حقوق کودک (رتبه 4، 171/0) جزو مهم ترین‎ ها بودند. در مقوله عواطف، آرامش روان (رتبه 1، 385/0)، بشاشیت (رتبه 2، 213/0)، شوق به کار با کودک (رتبه 3، 152/0) و روحیه خدمت گزاری (رتبه 4، 150/0) قرار گرفتند. در مقوله امیال، اراده به در دسترس بودن (رتبه 1، 429/0)، خودانگیختگی (رتبه 2، 314/0)، میل به کار با خانواده‎ ها (رتبه 3، 168/0)، و رغبت به تغییر در محیط (رتبه 4، 09/0) دسته بندی شدند. در مقوله گفتار، خوش ‎آهنگی کلامی (رتبه 1، 421/0)، مهارت ‎های ارتباط گفتاری و شنیداری (رتبه 2، 228/0)، قدرت اقناع و استدلال (رتبه 3، 225/0)، و توانایی شبکه ‎سازی بین افراد (رتبه 4، 127/0) قرار گرفتند. نهایتا در مقوله رفتار، توانایی در فضاسازی (رتبه 1، 324/0)، مهارت‎های کتابشناختی (رتبه 2، 266/0)، تسلط در آموزش نفر به نفر (رتبه 3، 262/0)، و توانمندی در آراستگی و نظم (رتبه 4، 148/0) قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

   یافته ها نشان می‎دهد شایستگی‎های منشی و بایستگی‎های کنشی مورد قبول برای کتابدار کودک گرایش به ویژگی‎های جمع گرا دارد تا فردگرا و این بر خلاف آموزش‎ های دانشگاهی، سبک زندگی شهری، و قوانین و مقررات اجتماعی است که غیرمستقیم فردگرایی را تبلیغ می کنند. لذا، برای تربیت کتابدارانی با این ویژگی ها، نیاز به آموزش روش‎های خودآموزی، روش‎های آموزش، دانش روانشناسی و کتابشناسی، و نیز تلاش در تغییر مرام اخلاقی آنان به سمت اجتماع‎ گرایی، منافع جمعی و دگرخواهی است که مورد آخر، کار بسیار دشواری است.

  کلیدواژگان: کتابدار کودک، اخلاق کتابدار، مربی کودک، کتابخانه مدرسه، مهارت‎های کتابدار
 • ندا سلیمی، فاطمه فهیم نیا*، علیرضا نوروزی صفحات 114-149
  هدف

  پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی و رضایت آنان از خدمات این کتابخانه بود.

  روش پژوهش

   پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان (در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) و اعضای هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی شامل 11647 نفر بود. حجم نمونه 253 نفر است، که در آن از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه رضایت کاربران، شامل لیب کوال برای رضایت از خدمات محلی کتابخانه، وب کوال4 برای رضایت از وبگاه کتابخانه و پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی مبتنی بر استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی، تدوین ای.سی.آر.ال. (2000) است. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون من ویتنی، آزمون کروسکال والیس، و ضریب همبستگی اسپیرمن) در نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که بین استاندارد اول از سواد اطلاعاتی و بعد دوم رضایت از خدمات محلی کتابخانه یعنی «توانایی تعیین وسعت ماهیت اطلاعات و تاثیر خدمات»، استاندارد دوم از سواد اطلاعاتی و بعد دوم رضایت از خدمات محلی کتابخانه یعنی «توانایی دسترسی موثر به اطلاعات و تاثیر خدمات» و استاندارد چهارم از سواد اطلاعاتی و بعد اول و دوم رضایت از خدمات محلی کتابخانه یعنی «توانایی کاربرد هدف مند اطلاعات و کنترل اطلاعات» و «توانایی کاربرد هدف مند اطلاعات و تاثیر خدمات»، رابطه مثبت و معنادری وجود دارد. در بخش وبگاه نیز بین استاندارد دوم از سواد اطلاعاتی و بعد اول و دوم رضایت از خدمات وبگاه، یعنی بین «توانایی دسترسی موثر به اطلاعات و قابلیت استفاده وبگاه» و «توانایی دسترسی موثر به اطلاعات و کیفیت اطلاعات وبگاه»، استاندارد سوم از سواد اطلاعاتی و بعد اول رضایت از خدمات وبگاه یعنی «توانایی ارزیابی نقادانه اطلاعات و قابلیت استفاده وبگاه»، و استاندارد چهارم از سواد اطلاعاتی و بعد اول، دوم و سوم رضایت از خدمات وبگاه یعنی «توانایی کاربرد هدف مند اطلاعات و قابلیت استفاده وبگاه»، «توانایی کاربرد هدف مند اطلاعات و کیفیت اطلاعات وبگاه» و در نهایت، بین «توانایی کاربرد هدف مند اطلاعات و کیفیت تعامل خدمات وبگاه» رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین رضایت کاربران از خدمات (هم خدمات محلی و هم وبگاه) کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی در سطح نسبتا مطلوب است، ولی سواد اطلاعاتی آنان در سطح نامطلوب قرار دارد. بین رضایت کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی براساس سن و جنسیت، و بین سواد اطلاعاتی کاربران این کتابخانه براساس سن، مقطع تحصیلی و سمت تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان گفت که در این پژوهش بین سواد اطلاعاتی کاربران و رضایت آنان از خدمات کتابخانه رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد و این رابطه در بخش خدمات وبگاه کتابخانه ملموس تر بود.

  کلیدواژگان: رضایت کاربران، سواد اطلاعاتی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه محقق اردبیلی، لیب کوال، وب کوال، استاندارد ای، سی، آر، ال
 • محمدحسن مرشدی تنکابنی*، محمد تابان صفحات 152-177
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی بود که در دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفت.

  روش شناسی

   در این پژوهش مدل تحقیق دیویس و همکاران (1989) به عنوان مدل پایه تحقیق انتخاب شد. جامعه آماری 440 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام بود که 205 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات و بالندگی سازمانی است. جهت تعیین روایی پرسشنامه های مذکور از روایی محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.

  یافته ها

  نشان داد که بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات و بالندگی سازمانی روابط معناداری وجود دارد. همچنین سهولت درک شده با ضریب همبستگی 797/0 و سودمندی درک شده با ضریب همبستگی 405/0 در بالندگی سازمانی به صورت معناداری تاثیرگذار است.

  نتیجه گیری

  فناوری اطلاعات یک دارایی استراتژیک مهم برای سازمان ها به شمار می رود که می توان از آن برای بهبود عملکرد سازمانی و رقابت راهبردی استفاده کرد. همچنین زمینه را برای اجرای بهتر استراتژی های سازمان فراهم می نماید و کارکنان را در جهت تحقق اهداف سازمان یاری می کند که در نهایت موجب بالندگی سازمانی می شود. بنابراین مدیران باید در جهت پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمان ها گام بردارند.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، بالندگی سازمانی، دانشگاه ایلام
 • مهدی محمدی*، فرشته صفری صفحات 180-203
  هدف

  هدف این پژوهش ارایه تحلیلی از تحقیقات تحلیل محتوایی انجام شده در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران بود.

  روش

    پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیل محتوا انجام شد.

  یافته ها

   نشان داد که در بازه زمانی مورد مطالعه پژوهشگران به طور کلی 44 پژوهش تحلیل محتوا منتشر شده است که از آنها، 9 عنوان در قالب پایان نامه، 31 عنوان در قالب مقاله، 4 عنوان در قالب کتاب و یا بخشی از یک کتاب منتشر شده است. 16 عنوان، مقاله ها (12 عنوان مقاله های مجلات و 4 عنوان مقاله های همایش ها)، 10 عنوان پایان نامه ها، 12 عنوان کتاب ها و 6 عنوان کلیه متون حوزه را تحلیل کرده اند. 21 عنوان (7/47 درصد) به صورت چند نویسنده ای و 23 عنوان (3/52 عنوان) به صورت تک نویسنده ای منتشر شده است. از نظر زمانی 2 عنوان در دهه 1360، 11 عنوان در دهه 1370، 15 عنوان در دهه 1380 و 16 عنوان در دهه 1390 منتشر شده اند.

  نتیجه گیری

   تحقیقات تحلیل محتوا ضمن مشخص کردن خلاهای پژوهشی، محققان را به سوی آن ها خلاء ها راهنمایی می کنند. علی رغم کاربرد بیشتر این روش در حوزه های مختلف، در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی چندان مورد توجه نبوده و لازم است بیشتر مورد عنایت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، علم اطلاعات و دانش شناسی
|
 • Mohammad hasanzadeh Pages 8-20

  Unpredictable crises and large-scale crises require more information management than everyday problems. The volume and type of information required to deal with major unforeseen events require us to consider their scope on a larger scale than a factor such as individuals. Rather, it is necessary to consider and analyze a regular course from the individual to the governance. The widespread prevalence of COVID -19 has revealed new dimensions of the need for information and its effective management. Analyzing the current situation and providing solutions for the future can be useful for individual, organizational, and national preparation. In this study, the needs for change at three levels of individual, organizational, and national in the field of information management and information behavior have been explained.

  Keywords: COVID 19, Post-COVID, Era information behavior, information management
 • Elmira Janavi, Zohre Rezaei *, Sanaz Poroushasb Pages 22-50
  Objectives

  This study was conducted for the purpose of assessing the relationship between organizational culture and knowledge management based from the Undersecretary for Research and Technology, Ministry of Health and Education staffs’ point of view.

  Methods

  This study was a survey. Main data of this research has been collected with using close ended questionnaire (standard researcher made) and the Likert scale was used for each variable. Study population includes 76 personnel from the Undersecretary for Research and Technology, Ministry of Health and Medical Education having Bachelor’s degree, Master’s, PhD and Doctor of Medicine. After the inclusion and exclusion criteria, a total of 64 participants were finally selected. Data analysis was done by SPSS18.The Kolmogorov-Smirnov test has done in order to normality measuring data and the hypotheses were examed by the Spearman correlation coefficient test, also the Friedman test was used to ranking variables.

  Results

  Results showed that in order to attain a successful knowledge management, organization’s culture should be recognized. There is a significant relationship between organizational culture and knowledge management. By Friedman test, we came to the conclusion that an organization’s identity has been given the highest priority and has gained the best status among the organization’s cultural components while the Innovation variable has obtained the lowest rank and this point to the fact that in the current situation, Innovation within the organization is considered not desirable.

  Keywords: Knowledge Management, organizational culture, Deputy of Research, Technology, Ministry of Health, Medical Education
 • Belal Panahi, Amir Lali Sarabi, Ebrahim Maheri Kalajahi * Pages 50-78
  Aim

  The present research examined the effect of knowledge management on the implementation of customer relationship management with the mediating role of employee empowerment.

  Methodology

  in terms of its purpose, it is applied research and in terms of nature, the method of doing and obtaining the required data, it is descriptive and correlation research type. The research data was collected through a questionnaire consisting of three standard questionnaires of knowledge management, customer relationship and empowerment. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha method and their validity was confirmed by the content validity method. The statistical population of this study was the staff of the General Directorate of Railways of Azerbaijan, which was obtained by simple random sampling method and according to Cochran's formula, 131 people were selected as a sample size.

  Findings

  The results showed that the coefficients of direct effect of knowledge management on employee empowerment as well as employee empowerment on the implementation of customer relationship management were 0.88 and 0.91, respectively, and the significant coefficients of these relationships were 5.37 and 4.24 and greater than 2.

  Conclusion

  Knowledge management has a direct positive effect on employee empowerment and also on the implementation of customer relationship management and can lead to a mutual increase. Knowledge management can also have a positive and significant impact on customer relationship management by empowering employees. Therefore, employee empowerment can enhance the effect of knowledge management on customer relationship.

  Keywords: Knowledge Management, customer relationship management, Employee empowerment
 • Nader Akbari Baris, Mahdi Shaghaghi *, AmirReza Asnafi Pages 80-112
  Aim

  In the present study, the internal (mental) and external (cognitive) characteristics of the children’s librarian were examined and then prioritized. These traits include competence in beliefs, feelings, emotions, and desires, and aptitude in speech and behavior, and are modeled on a philosopher named Nikolaus Tetens, who was Kant's contemporary.

  Methodology

  The research was conducted in two phases and with two methods. The first (qualitative) phase included the analysis of internal and external texts and interviews with experts to extract the characteristics under the five categories, and in that, the theme analysis method was used. The second phase (quantitative) included the ranking of the extracted components with the opinion of experts, which Analytical Hierarchy Process (AHP) method, HP questionnaire tool and Expert Choice software were used.

  Findings

  The findings showed that the components can be divided into three minimum, basic and ideal levels and the minimum level includes the most important criteria. At the minimum level and in the category of beliefs, knowledge about child literature and child psychology (Rank 1, 0.346), believe to priority of collectivism (rank 2, 0.265), understanding child’s sensibility (rank 3, 0.218), and believe to child’s rights (rank 4, 0.171) were among the most important components in the belief category. Psychic relax (rank 1, 0.385), being cheerful (rank 2, 0.213), enthusiasm for working with children (rank 3, 0.152), and having service mood (rank 4, 0.152) are among the most important components in emotive category. willingness to be accessible (rank 1, 0.429), self-motivation (rank 1, 0.314), tendency to work with households (rank 1, 0.168), and zest for change in environment (rank 4, 0.09) are among the most important components in volitive category; euphony (rank 1, 0.421), speaking and listening skills (rank 2, 0.228), persuasion and reasoning skills (rank 3, 0.225), and networking skills (rank 4, 0.127) are among the most important components in discursive category; ability to design area (rank 1, 0.324), bibliographic and technical service skills (rank 2, 0.266), person to person education skills (rank 3, 0.262), and ability to arrange decorate and dress (rank 4, 0.148) are among the most important components in active category.

  Conclusion

  The findings show that the competencies of the characteristics and the practical skills accepted for the children’s librarian tend to be more collective than individualistic, and this is contrary to academic education, urban lifestyle, and social rules and regulations. Indirectly, they promote individualism. Therefore, in order to train librarians with these characteristics, it is necessary to teach self-learning methods, teaching methods, psychological and bibliographic knowledge, as well as trying to change their moral ideology towards socialism, collective interests and altruism. It is very difficult.

  Keywords: children librarian, kid’s trainer, child education, librarian’s skills
 • Nneda Salimi, Fatemeh Fahimnia *, Alireza Noruzi Pages 114-149
  Propose

  The purpose of this study is to investigate the relationship between users' information literacy and their satisfaction with the central Library services of the University of Mohaghegh Ardabili.

  Methodology

  This is application research and a survey study. The research methodology is a correlation type. The statistical population consists of 11647 students (undergraduate, graduate, and postgraduate) and faculty staff at University of Mohaghegh Ardabili. The sampling approach is convenience or accidental sampling and the sample size includes 253 persons. The data-gathering instrument, in this research, includes user satisfaction questionnaires, LibQUAL for local library services, Webqual 4 for web services, and an information literacy questionnaire, based on information literacy competency standards for higher education, developed by ACRL. Data were analyzed by descriptive & inferential statistics (U-Mann Whitney & Kruskal-Wallis test and spearman’s correlation) using SPSS software.

  Finding

  The findings of this study showed that there is a significant positive correlation between the first standard of information literacy and the second dimension of users satisfaction with local library services, namely, (the ability to determine the nature and extent of the information & the effect of services), the second standard of information literacy and the second dimension of users satisfaction with local library services, namely, (the ability to effectively access the information & the effect of service), the fourth standard of information literacy and the first and second dimensions of users satisfaction with local library services, namely (the ability to effectively use information & the information control) and (the ability to effectively use information & effect of service). In the website section, there is a significant positive correlation between the second standard of information literacy and the first and the second dimensions of satisfaction with the website services, namely,(the ability to effectively access information & website usability), (the ability to effectively access the information & the information quality), the third standard of information literacy and the first dimension of satisfaction with the website services (The ability to critically evaluate information and the usability), the fourth standard of information literacy and the first, second and third dimensions of satisfaction with the website services of this library (ability to effectively use information & the usability), (the ability to effectively use information & information quality) and (the ability to effectively use information & service interaction).On the other hand, the finding of this research showed that in general, users' satisfaction with library services (both website and local services) is relatively desirable, but their information literacy is undesirable. In addition, there is a significant difference between the users' satisfaction on the basis of age and gender, and there is a significant difference between users’ information literacy by age, educational level, and position.

  Conclusion

  The result of this research showed that in general, there was a significant positive correlation between users' information literacy and their satisfaction with library services, and this correlation was more tangible on library web services.

  Keywords: User satisfaction, Information literacy, Central Library, University of Mohaghegh Ardabili, libqual, Webqual, ACRL Standard
 • MohammadHassan Morshedi Tonekaboni *, Mohammad Taban Pages 152-177
  Aim

  The purpose of this study was to investigate the relationship between the acceptance factors of information technology in organizational development at Ilam University.

  Methodology

  In this study, the research model of Davis et al. (1989) was selected as the basic model of research. The statistical population was 440 employees of Ilam University, of which 205 were examined as statistical samples. The data collection tool includes two questionnaires for information technology acceptance and organizational development. Content validity was used to determine the validity of the mentioned questionnaires and to confirm the reliability, they were confirmed by Cronbach's alpha method. Data analysis was also performed using SPSS statistical software.

  Findings

  The findings showed that there is a significant relationship between the acceptance factors of information technology and organizational development. Also, the perceived ease with a correlation coefficient of 0.797 and the perceived usefulness with a correlation coefficient of 0.405 have a significant effect on organizational development.

  Conclusion

  Information technology is an important strategic asset for organizations that can be used to improve organizational performance and strategic competition. It also provides the ground for better implementation of the organization's strategies and helps staff to achieve the organization's goals, which ultimately leads to organizational development. Therefore, managers should take steps to implement information technology in organizations.

  Keywords: Information Technology, Organizational Development, University of Ilam
 • Mahdi Mohammadi *, Fereshte Safari Pages 180-203
  Aim

  The aim of this study is to present a systematic study of content analysis research in knowledge and information science in Iran.

  Methodology

  This study is an applied research which was done by content analysis method.

  Findings

  The findings showed that during the study by researchers, a total of 44 content analysis studies were published, of which 9 titles were published in the form of dissertations, 31 titles in the form of articles, 4 titles in the form of books or part of a published book, 16 titles of articles (12 titles of magazine articles and 4 titles of conference papers), 10 titles of dissertations, 12 titles of books and 6 titles of all field texts have been analyzed. 21 titles (47.7%) have been published as multiple authors and 23 titles (52.3 titles) have been published as single authors. In terms of time, 2 titles were published in the 1360s, 11 titles in the 1990s, 15 titles in the 2000s and 16 titles in the 2010s.

  Conclusion

  Content analysis research, while identifying research gaps, guides researchers through those gaps. Despite the widespread use of this method in various fields, it has not received much attention in the field of knowledge and information science, and it should be given more attention to such research.

  Keywords: Systematic study, Knowledge, Information, content analysis