فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 16، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ملوک حبیبی*، میلاد صادقی، وحید عالمیان صفحات 1-15

  هدف پژوهش حاضر تاثیر آموزش مبتنی بر بازنمایی های چندگانه بر یادگیری معنادار مفاهیم اندازه گیری طول، سطح و حجم، در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی می باشد. بازنمایی چندگانه، به معنای معرفی یا نشان دادن یک مفهوم در وضعیت ها و شکل های گوناگون است که می تواند درک عمیقی در ذهن یادگیرنده ایجاد کند. روش پژوهش؛ نیمه آزمایشی، با دو گروه آزمایش و کنترل است. نمونه گیری به روش نمونه گیری در دسترس با تعداد 60 نفر انتخاب و با پیش آزمون گرفته شده به دو گروه هم سطح آزمایش و گواه تقسیم شدند. در گروه آزمایش مفاهیم به شیوه مبتنی بر بازنمایی های چندگانه و در گروه کنترل به روش معمول و سنتی تدریس شد. روایی این آزمون ها با روش CVR و با عدد 9/0 مورد تایید قرار گرفت و پایایی آزمون ها با روش آلفای کرونباخ برای پیش آزمون، 887/0 و برای پس آزمون، 727/0 بدست آمد و تایید گردید. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون t تست برای دو گروه مستقل با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های نشان داد که آموزش مبتنی بر بازنمایی های چندگانه بر یادگیری معنادار مبحث اندازه گیری تاثیر دارد

  کلیدواژگان: بازنمایی های چندگانه، یادگیری معنادار، اندازه گیری
 • زهرا کرمی، سید مهدی رجائی*، محبوبه سادات کدخدایی صفحات 16-24

  هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزش تحصیلی و معنای تحصیل در بین دانشجویان رشته های آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان بود. بدین منظور 84 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم پایه دانشگاه فرهنگیان تهران (52دختر و 32 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‎ای نسبتی انتخاب شدند و به پرسشنامه‎های پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه معنای تحصیل هندرسون-کینگ و اسمیت و پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران بود. داده‎ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس(آنوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دارای تفاوت معناداری است و دختران انگیزش تحصیلی بالاتری نسبت به دانشجویان پسر دارند. همچنین در بین مولفه های معنای تحصیل تنها در مولفه استقلال بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده شد. پیشنهاد می شود، تدابیری برای بهبود نگرش و شناخت دانشجویان رشته های آموزش علوم پایه، نسبت به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، اتخاذ شود و تحقیقات کیفی در این راستا صورت گیرد.

  کلیدواژگان: تفاوت جنسیتی، معنای تحصیل، انگیزش تحصیلی، دانشجو معلمان، آموزش علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان
 • رقیه طاوسی سیمکانی*، مصطفی مزارعی، احسان طالبی صفحات 25-41

  تحلیل محتوا یک علم و روش تحقیق است که در زمینه کتب درسی به دلیل اهمیت موضوع، طرفداران زیادی پیدا کرده است. «هدف از تحلیل محتوا، یافتن نسبت بین اهداف و محتوا به منظور بهبود محتوای موجود می باشد (سمیعی و افضل خانی، 1392).» با تحلیل محتوا می توانیم با فعال و پویا کردن کتاب و انتخاب مفاهیم خوب کیفیت کتاب درسی را بالا ببریم. این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس الگوی مریل انجام شده است. جامعه آماری، محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 1398 - 1397 می باشد. نمونه آماری برابر با حجم جامعه آماری می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشتر دروس کتاب از نوع عملی بود همچنین انواع ارایه اولیه و ثانویه به میزان مناسبی به کار رفته بود همچنین اصل تفکیک در بیشتر درس های این کتاب رعایت شده، اصل تنوع مثال، اصل همتاسازی و سطح دشواری در این کتاب رعایت شده است.

  کلیدواژگان: کتاب درسی، علوم تجربی، اهداف آموزشی، تحلیل محتوا، الگوی مریل
 • فاطمه امیری*، محمدرضا کل صفتان صفحات 47-49

  استم که مخفف علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات است رویکردی بین رشته ای و کاربردی است که بر پایه آن، تلاش می شود به جای آموزش چهار رشته به عنوان موضوعات جداگانه و گسسته، رشته های یادشده، در راستای حل مسایل روزمره، بطوریکپارچه به دانش آموزان و دانشجویان تدریس شود. این روش نوین تدریس از سوی کشورهای غربی و پیشرفته با استقبال روبرو شده است و گرایش به پیاده سازی آن روزافزون است. با این حال، رویکردها به آموزش استم یکسان نیست و هنوز، چارچوب مشخصی برای آموزش استم تدوین نشده است. در این مقاله ابتدا به شرح رویکرد استم پرداخته ایم و طیف روش های آموزشی بر پایه استم را شرح داده ایم. سپس با توجه به شرایط کنونی آموزش و پرورش و سنجش در ایران، الزامات پیاده سازی رویکرد استم در ایران بحث و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: آموزش، استم، الزامات، پیاده سازی
 • حسین فراست*، محمدامین امیری، مهدی مهاوی صفحات 50-62

  هدف کلی این تحقیق تحلیل محتوا کتاب های درسی علوم تجربی دوره اول ابتدایی براساس الگوی نمایش اجزای مریل می باشد. برای این منظور، با توجه به عناصر چهارگانه محتوا آموزشی (حقایق، مفاهیم، روش کار، اصول و قوانین) به بررسی کتاب های مذکور پرداخته شده است. در این تحقیق علاوه تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی، از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون برای ارزیابی چهار مولفه مربوط به الگوی نمایش اجزای مریل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از مجموع 472 واحد ثبت شده، بیشترین تکرار مربوط به مولفه های حقایق با 236 واحد (50%) و روش کار با 109 واحد (09/23%) است. بیشترین مقادیر ضریب اهمیت مولفه های الگوی نمایش اجزای مریل در علوم تجربی دوره اول ابتدایی نیز مربوط به مولفه های حقایق و روش کار (252/0) بوده و مولفه های اصول (250/.) و مفاهیم (244/.) در رتبه های بعدی هستند. در مجموع کتاب های علوم تجربی دوره اول ابتدایی از نظر عناصر مورد استفاده در الگوی نمایش اجزای مریل، قابل قبول ارزیابی می شوند.

  کلیدواژگان: کتاب های علوم تجربی، سه سال اول ابتدایی، الگوی مریل، آنتروپی شانون
 • ساره حق خواه* صفحات 63-72

  برخی دروس تخصصی ریاضی، به خصوص در تحصیلات عالی، دارای قضیه هایی هستند که گاهی اثبات های طولانی و چند مرحله ای آن ها، فراگیران را سردرگم کرده و حتی بعد از فهمیدن تمام جزییات اثبات، در آزمون های مربوطه از یادآوری و بازنویسی اثبات عاجز می مانند. با استفاده از طرح شبکه ای و نقشه مفهومی می توان مسیری را که ذهن در مراحل مختلف استدلال می پیماید، به صورت گام به گام و سازماندهی شده در شاخه های مختلف، به روشنی ترسیم نمود. همچنین ترغیب فراگیران به رسم نقشه مفهومی مربوط به اثبات قضایا و مسایل استنتاجی، موجب درگیری ذهن آن ها با مفاهیم و حقایق و ارتباط منطقی بین گزاره ها شده و با برقراری ارتباط بین دو نیمکره چپ و راست مغز، در یادگیری معنادار و بهبود فرایند یادگیری- یاددهی و ایجاد فراشناخت نقش مهمی ایفا می کند. در این مقاله سعی شده یک الگوی آموزش شبکه ای به کمک نقشه مفهومی و نحوه ی پیاده سازی آن در اثبات یکی از قضایای درس منطق و نظریه مجموعه ها، ارایه دهیم.

  کلیدواژگان: نقشه مفهومی، استدلال استنتاجی، اثبات قضایا، الگوی آموزش شبکه ای
|
 • Molouk Habibi *, Milad Sadeghi, Vahid Alamian Pages 1-15

  The purpose of this study was to evaluate the effect of multiple representational education on meaningful learning of the concepts of length, level, and volume measurement in elementary students. Multiple representation means introducing or demonstrating a concept in different situations and forms that can create a deep understanding in the learner's mind. The research method was semi-experimental with two experimental and control groups. Samples were selected by convenience sampling method and were divided into two equal groups of experimental and control. In the experimental group, the concepts were taught in a multiple-presentation manner and in the control group, in the traditional way. Finally, a post-test with conceptual questions was given to students in both groups. Validity of these tests was measured by CVR method and confirmed by 0.99. Cronbach's alpha reliability was 0.887 for pre-test and 0.727 for post-test. The results were analyzed by t-test for two independent groups using SPSS software. The findings of the study showed that teaching based on multiple representations had a significant effect on the meaningful learning of the measurement topic.

  Keywords: Multiple representations, Meaningful learning, Measurement
 • Zahra Karami, Seyed Mehdi Rajaee *, Mahboobe Sadat Kadkhodaee Pages 16-24

  The aim of present study was comparison of gender differences in academic motivation and meaning of education in science education courses students at farhangian university. For this purpose, 84 students of science education courses of Farhangian university in Tehran (52 females and 32 males) were selected by stratified sampling. The participants were assessed using the, Henderson – king and Smith' meaning of education and Vallerend' academic motivation questionnaires. The data were analyzed by ANOVA variance analysis The results showed that academic motivation has significant difference in girl and boy students and girls have academic motivation than boys. Also, in components included of meaning of education, there is significant difference only in independence in girl and boy students. As the academic motivation and meaning of education in science education courses students at farhangian university as the next science education teachers, have a special importance, It is Recommended that some strategies considered to improve science education courses students' attitude towards education and qualitative research done in this regard.

  Keywords: gender differences, Meaning of education, Academic motivation, Teacher students, Science education, Farhangian University
 • Roghayeh Tavousi Simakani *, Mostafa Mazareie, Ehsan Talebi Pages 25-41

  Content analysis is a science and research method that has important in the subject. "The purpose of the research is to find the relationship between goals and content in order to improve existing content (Samii and Afzal Khani, 2013)." Sixth Grade Experimental Science Book is one of the important books of this period. By analyzing the content, we can improve the quality of the textbook by activating the book and selecting good concepts. The purpose of this study was to analyze the content of the sixth grade elementary science books based on Merrill's model. The statistical population is the content of the experimental sixth grade elementary school textbook in the academic year 1397-1398. The statistical sample is equal to the volume of the statistical population. The present study is an applied research and research method is descriptive and content analysis. The results of this study showed that most of the courses were practical and also the types of primary and secondary presentation were used appropriately. The segregation, variety, coherence principles and difficulties, have been observed.

  Keywords: lesson book, Sixth Grade Experimental Science Book, Content analysis, Merrill's model
 • MohammadReza Kolsefatan Pages 47-49

  Stam, which stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics, is an interdisciplinary and applied approach that seeks to integrate students and students in solving everyday problems, rather than teaching the four disciplines as separate, discrete subjects. To teach students.Stam, which stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics, is an interdisciplinary and applied approach that seeks to integrate students and students in solving everyday problems, rather than teaching the four disciplines as separate, discrete subjects. To teach students.Stam, which stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics, is an interdisciplinary and applied approach that seeks to integrate students and students in solving everyday problems, rather than teaching the four disciplines as separate, discrete subjects. To teach students.Stam, which stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics, is an interdisciplinary and applied approach that seeks to integrate students and students in solving everyday problems, rather than teaching the four disciplines as separate, discrete subjects. To teach students.

  Keywords: Education, STEM, Requirements, Implementation
 • Hossein Farasat *, MohamadAmin Amiri, Mehdi Mahavi Pages 50-62

  The general purpose of this research is to analyze the content of the first elementary period based on Meril’s component display theory. For this purpose, considering the four elements of educational content (facts, concepts, methodology, principles and rules), the description of these books has been evaluated. In this research, in addition to analyzing the data at the descriptive statistics level, Shannon entropy content analysis method has been used to evaluate four components related to the Merrill component display theory. The results of the research show that out of a total of 472 units registered for science textbooks of the first elementary course, the most frequent related to the component of the facts is assigned with 236 units (50%) and the methodology witht109 units (23,09%). Maximum values of the coefficient of importance of the Merrill component display theory in science textbooks of the first elementary course, related to the components of the facts and the methodology (0.252) and the components of the principles (0.250), and the concepts (0.244) are in the next rank. In general the science textbooks of the first elementary course in terms of the Merrill component display theory are acceptable.

  Keywords: &quot, the experimental sciences textbooks&quot, Elementary Schools&quot, Meril’s component display theory&quot, Shannon Entropy&quot
 • Sareh Haghkhah * Pages 63-72

  Some specialized math courses, especially in higher education, have theorems that sometimes confuse students with long, multi-step proofs, and even fail to remember and rewrite the proofs in the relevant tests even after understanding all the details of the proof. Using the networked Model and concept map we can clearly map the path that the mind takes in the various stages of reasoning, step by step and organized into different Branches. It also encourages students to draw a concept map to prove theorems and inferential problems, to engage their minds with concepts and facts, and to reasonably relate to propositions and by communicating between the left and right brain hemispheres, plays an important role in meaningful learning and improving the teaching-learning process and creating metacognition. In this paper, we attempt to present a networked education model using concept map and the method of its implementation to prove one of the theorems of logic and set theory.

  Keywords: Concept Map, inferential reasoning, proof of theorems, network education model