فهرست مطالب

سیاست - سال پنجاهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1399)
 • سال پنجاهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محمد جمشیدی*، حسام خاتمی صفحات 1-20
  یکی از دغدغه های راهبردی و شایان توجه سیاست جهانی در حال حاضر به کنش اقتصادی و بعضا سیاسی چین بازمی گردد، به گونه ای که رفتارشناسی جهش اقتصادی چین در دهه های اخیر حاکی از ظهور قدرت بزرگ جدیدی است که حتی در برهه هایی تمایل و عطش خود برای هژمون شدن را پنهان نمی کند. این گزاره موجب شده است تا چین درصدد معماری نظم نوین اقتصادی در سطح بین الملل باشد و برای تحقق این مهم دست به اقدامات مشخصی بزند؛ هدفی که بی تردید واکنش های دامنه داری را از طرف رقبا از جمله آمریکا به عنوان قدرت مسلط سیاست جهانی در پی خواهد داشت. به هر حال، از جمله اقدامات مشخص چین برای تحقق این مسیله را باید در ابتکار ایجاد جاده ابریشم جدید جست وجو کرد. در واقع، سوال اصلی این است که راه ابریشم جدید چگونه می تواند در تحقق نظم نوین اقتصادی مدنظر چین تاثیرگذار باشد؟ در پاسخ، با بهره گیری از نظریه ثبات هژمونیک و روش توصیفی- تحلیلی توضیح داده خواهد شد که چین تمایلاتی جدی برای تفوق بر سیاست جهانی در سر دارد و ابتکار «یک کمربند- یک راه» قدمی مهم در این مسیر دشوار به حساب می آید و اجرای آن اگرچه ممکن است بیجینگ را به قدرت اول اقتصادی در جهان تبدیل کند، این کشور تا نایل شدن به قدرت هژمون مسیری طولانی در پیش دارد.
  کلیدواژگان: آمریکا، ابتکار «یک کمربند یک راه»، ثبات هژمونیک، چین، همکاری اقتصادی
 • محمدجعفر جوادی ارجمند*، مصدق گنج خانلو صفحات 21-43

  در شرایطی که تغییر و نوسان در برزخ آرمان گرایی و عمل گرایی، دستیابی به الگوهای شناختی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را دشوار ساخته است، ناگزیر از شناخت عوامل موثر و روابط بین آ ن ها برای تحلیل سیاست خارجی هستیم. به این منظور، پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختاری و تکنیک تحلیل تاثیر متقابل به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی روابط عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست. در مسیر پاسخ به این پرسش، سی وشش عامل کلیدی تاثیرگذار بر سیاست خارجی شناسایی شد و پس از ایجاد ماتریس و رتبه بندی تاثیر متقابل عوامل بر هم، این عوامل بر اساس میزان اثرپذیری و اثرگذاری در پنج دسته متغیرهای روشنگر، واسط، نتیجه، تنظیم کننده و مستقل توزیع شدند. توزیع این عوامل در نمودار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نشان دهنده ناپایداری سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. تحلیل الگوی به دست آمده از خروجی نرم افزار Micmac نشان داد که تداخل سطح تحلیل ها در ارزیابی بازیگران در محیط خارجی، سبب بروز معمای امنیتی شده است و در محیط داخلی نیز اختلاف در پارادایم حکمرانی موجب تضعیف مواضع و تصمیم ها در عرصه سیاست خارجی می شود.

  کلیدواژگان: الگوی روابط، جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، عوامل تاثیرگذار
 • سید مجید حسینی*، امیر راقب صفحات 45-63
 • حسن خسروی* صفحات 65-83
  انتخابات به عنوان سازوکار تحقق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و انتقال آرام قدرت، نقش بسیار مهمی در نظام دموکراتیک دارد. تاسیسات هر نظام سیاسی و حقوقی بر بنیادهای فکری خاصی استوار می شود. نظر به اینکه انتخابات در بستر نظام دموکراتیک کارایی دارد و اندیشه دموکراسی در دوران مدرنیته شکل گرفته، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا بنیادهای فکری و فلسفی مدرنیته بر فرایند موجه سازی نهاد انتخابات در نظام دموکراتیک تاثیر گذاشته است؟ مقاله حاضر با نگرشی توصیفی-تحلیلی و با هدف ارایه تصویری از تاثیرات مبادی مدرنیته بر انتخابات دموکراتیک، در پی رسیدن به این نتایج است که تحولات و رخدادهای ذهنی و عینی دوران مدرنیته تغییرات عمده ای در مبادی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی جامعه غرب ایجاد کرده است و متعاقب آن نظام های دموکراتیک ایجاد شده اند، ازاین رو تاسیسات چنین نظامی مانند انتخابات در محتوا، رویه و ساختار، متاثر از مبادی فکری مدرنیته است و براساس آنها موجه سازی می شود.
  کلیدواژگان: انتخابات، دموکراسی، مبانی توجیهی، مدرنیته، نظام دموکراتیک
 • انشاءالله رحمتی*، مجید سروند صفحات 85-109

  برجستگی روح معنویت گرایی در ذهن و ضمیر انسان ایرانی و البته انعکاس آن در هستی شناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی اندیشه ایرانی، در پرداختن به امر سیاسی نیز پیامدهای خود را آشکار خواهد ساخت. در این پژوهش بر آنیم تا از این منظر به بررسی جایگاه، چیستی و تداوم ریاست و سیاست باطنی و روحانی و به طور خاص شاه آرمانی و ولایت معنوی در فلسفه ایرانی بپردازیم. در این زمینه، اندیشه های هانری کربن، به عنوان فیلسوفی که در جای جای آثار خود به این استعداد ایرانی اشاره دارد، و درک و دریافت وی از مضامین بالا، هدایتگر مسیر و مقصود ما بوده است. در پاسخ به این پرسش که مبانی شاه آرمانی و ولایت معنوی در فلسفه سیاسی ایرانی چیست؟ مستلزم آن بوده ایم تا از ساحت «علم سیاست» به «فلسفه سیاسی» با مختصاتی که در ادامه بدان اشاره شده است، گذر نماییم. به اختصار، درکی که از شاه آرمانی و ولایت معنوی و به طور کلی سیاست باطنی در اینجا توصیف می شود، در ساحتی کلی، ژرف اندیشانه، فراتاریخی و مبنایی است که قابل فهم می باشد و این امری متمایز با سطح جزیی، تاریخی و عینی سیاست بوده و قابل فروکاست یا مقایسه صوری با مقتضیات و واقعیات موجود آن نیست. به باور ما، کربن بر آن است تا ضمن تاکید و برجسته سازی بعد معنوی نبوت و امامت، تمایزی بین ولایت، ریاست و هدایت روحانی با شکل ظاهری و دنیوی آن ایجاد نموده و بی آنکه مجبور باشد تا از آرمان به واقعیت سقوط کند، با اصالتی که به عالم و ساحتی مینوی و باطنی و تاریخ و زمانی لطیف و درونی در جهان بینی فلسفه ایرانی دریافته و بهره گیری از تاکیدی که در آنجا به آرمان شهر، شاه آرمانی و فرشگرد و منجی گرایی وجود دارد، از مفهومی چون ولایت و ریاست معنوی سخن بگوید.

  کلیدواژگان: آرمان شهر، ریاست و سیاست معنوی، شاه آرمانی، فلسفه ایرانی، فلسفه سیاسی، ولایت معنوی، هانری کربن
 • بهادر زارعی*، فاطمه موحدی راد صفحات 111-131
  قدرت های فرامنطقه ای غرب در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بر روی حیات سیاسی و اقتصادی و... تاثیر گذاشته است. منابع نفت و گاز منطقه خلیج فارس قبل از جنگ جهانی اول کشف شد و پس از جنگ در ترمیم ویرانی های ناشی از آن نقش مهمی ایفا کرد. به نظر می آید رفتار سیاسی بسیاری از قدرت های بزرگ در منطقه خلیج فارس متاثر از وجود منابع انرژی سرشار و ارزان آن بوده است. هدف بنیادین این پژوهش بررسی میزان ذخایر نفت و گاز شیل و بهره برداری از آن در آمریکا، کانادا و اروپا و تاثیر این منابع بر رفتار سیاسی جدید آمریکا و سایر بازیگران قدرتمند اروپایی است. امروز به صراحت می توان گفت میزان برداشت منابع نفت و گاز شیل در آمریکا که به مرز ده میلیون بشکه در روز نزدیک می شود، ضمن تحولی نوین در فناوری استخراج و بهره برداری این منابع، سببتاثیرگذاری بر قیمت نفت و گاز در جهان و ایجاد ثبات در تامین امنیت انرژی در نیمه نخست قرن فرارو خواهد شد. از ویژگی های بارز منابع عظیم نفت و گاز شیل تغییر و چرخش استراتژیک آمریکا از خلیج فارس به آسیا - پاسیفیک است که در رقابت و همکاری با سه قدرت بزرگ منطقه یعنی چین، هند و ژاپن و در تعامل بیشتر با آسه آن و استرالیا قرار خواهد گرفت. منطقه آسیا - پاسیفیک در قرن بیست ویکم مهد تمرکز سرمایه، فناوری و بازار بزرگ مصرف کالا و خدمات خواهد بود. آمریکا برای اینکه بتواند منافع لازم را از این منطقه ببرد، از ابتدای این قرن با چرخش استراتژیک از خلیج فارس به آسیا - پاسیفیک تمرکز کرده و حضور خود را پررنگ ساخته است و تا مدت زمانی طولانی در این منطقه باقی خواهد ماند.
  کلیدواژگان: آسیا - پاسیفیک، خلیج فارس، چین، سیاست خارجی آمریکا، نفت و گاز شیل
 • بهاره سازمند*، احمد رمضانی صفحات 133-151
  یکی از واقعیت های قرن حاضر، وجود رژیم ها و سازمان های مختلف جهت همکاری کشورها در حوزه های موضوعی متفاوت است. این امر به ویژه بعد از جنگ سرد رشدی چشمگیر داشته است، به صورتی که تعداد رژیم های شکل گرفته بسیار متعدد و فراوان بوده و جهان را به صورت شبکه ای از تاروپودهای ارتباطی به هم متصل کرده است. چین از جمله کشورهای نوظهور است و به واسطه پتانسیل خود در طول دو تا سه دهه اخیر، جایگاه دوم اقتصادی جهان را از آن خود کرده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چرا چین دست به رژیم سازی در شرق آسیا زده است؟ مقاله حاضر با بهره گیری از روش تبیینی، سودمحوری و کسب منافع بیشتر را انگیزه اصلی چین در ایجاد رژیم های منطقه ای می داند و بر این استدلال استوار است که چین با قدرت یابی اقتصادی، در پی ایجاد رژیم هایی جهت تثبیت جایگاه خود است. در همین زمینه چین، آسه آن به علاوه سه، منطقه آزاد تجاری چین- آسه آن، بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیایی و ابتکار کمربند و راه را ایجاد کرده یا از تشکیل آنها حمایت می کند. رویکرد موردنظر در پژوهش حاضر رژیم های سودمحور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز کتابخانه ای و اسنادی است.
  کلیدواژگان: آسه آن، چین، رژیم، سودمحوری، شرق آسیا
 • غلامعلی سلیمانی* صفحات 153-172
  هدف این مقاله بررسی نحوه مطالعه سیستم باورها در سیاست خارجی است. سیستم باورها از دهه 1960 و با بهره گیری از دستاوردهای علم روان شناسی وارد حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل شد. پیوند میان روان شناسی و سیاست خارجی موجب دستیابی به مهم ترین ویژگی سیستم باورها یعنی انسجام باورها یا انسجام شناختی شد. فرض نظریه انسجام شناختی این است که افراد، جهان را با تکیه بر باورهای کلیدی خود می فهمند و در تلاش برای حفظ انسجام باورهای خود هستند و این مسیله کلیدی سبب تبدیل بررسی نظام باورهای تصمیم گیران سیاست خارجی به یکی از اولویت های پژوهش به ویژه در سطح خرد یعنی تصمیم گیری سیاست خارجی شد، بنابراین جای طرح این سوال به وضوح احساس می شد که از چه سازوکار یا سازوکارهای روش شناختی می توان نظام باورها و عقاید تصمیم گیران سیاست خارجی را بررسی کرد؟ به نظر می رسد سیستم باورها را می توان به مثابه نقشه شناختی درنظر گرفت که بر محور سه لایه از باورها شامل جهان بینی، ایدیولوژی و دکترین های سیاست خارجی استوار است.
  کلیدواژگان: ایدئولوژی، دکترین، سیستم باورها، سیاست خارجی، جهان بینی، نقشه شناختی
 • حامد شیری* صفحات 173-189
  گونه شناسی فرهنگ سیاسی در ایران معاصر و بررسی آسیب شناختی آن از منظر مولفه های دوگانه توسعه سیاسی مسیله اصلی مقاله حاضر است. استدلال نظری مقاله این است که چنانچه فرهنگ سیاسی یک جامعه و مولفه های اصلی آن تضمین کننده ثبات سیاسی و تقویت کننده جامعه مدنی به مثابه مولفه های اساسی توسعه سیاسی نباشند، پیامدهای آسیب شناختی خواهند داشت. از نظر روش شناختی، مطالعه حاضر به شیوه اسنادی و با کاربرد روش های تفسیری و تحلیلی به اجرا در آمده است. فرهنگ سیاسی شبه طایفه ای و فرقه گرایانه، فرهنگ سیاسی چندپاره قومی، فرهنگ سیاسی توده ای، فرهنگ سیاسی دین محور و فرهنگ سیاسی هویت محور جوانان و زنان گونه های خاص و برجسته فرهنگ سیاسی در جامعه معاصر ایران هستند. ارزیابی تحلیلی و تفسیری گونه های فرهنگ سیاسی در ایران معاصر بیانگر این است که این گونه ها همگرایی زیادی با توسعه سیاسی ندارند و در مواردی ثبات سیاسی را تهدید و جامعه مدنی را تضعیف می کنند.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی سیاسی، ثبات سیاسی، جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی
 • عبدالرحمن عالم*، مصطفی پنداشته پور صفحات 191-210

  در دوره مدرن، دولت همچون سایر شیون زندگی تحت سلطه روزافزون عقلانیت ابزاری قرار گرفته است که بازتاب آن را در نفوذ دیوان سالاری به حوزه اهداف سیاسی می توان مشاهده کرد.. ماکس وبر از طریق پژوهش در بنیادهای تاریخی و فلسفی دولت مدرن و ارایه فرم سیاسی دولت دموکراتیک، در پی اصلاح محدودیت های به وجودآمده برای اعمال حاکمیت سیاسی ملت آلمان بود. به باور او، سلطه دیوان سالاران بر حوزه اهداف سیاسی را می توان از طریق اتخاذ مدل دموکراسی مبتنی بر رهبری یک سیاستمدار حرفه ای و دارای اخلاق مسیولیت اصلاح کرد و بدین ترتیب راه را برای عینیت یابی حاکمیت سیاسی ملت گشود. هدف این مقاله، ترسیم رابطه ایجابی میان فرم سیاسی و محتوای تاریخی برای اصلاح محدودیت های ناشی از ایده دولت مدرن است. براساس شیوه استدلال این پژوهش، مفسر در اندیشه وبر می تواند به برداشتی منسجم از مدل دولت دموکراتیک مبتنی بر شرایط تاریخی دست یابد.

  کلیدواژگان: پارلمان، دموکراسی مبتنی بر رهبری، دولت مدرن، دیوان سالاری، سیاستمدار
 • محمد عبدالله پور چناری* صفحات 211-228

  مورخان بیلفلد، در کنار سایر مکاتب مهم تاریخ نگاری، در نیمه دوم قرن بیستم میلادی به موفقیت هایی در ارایه رویکردی جدید برای مطالعه پدیده های اجتماعی دست یافته اند. در این رویکرد، مورخان با تاکید بر نظریه های کلان علم اجتماع بر این باورند که مطالعه ساختارها، کلیت ها و روندها در یک برهه زمانی به خصوص دوران معاصر باید در دستور کار مورخ اجتماع باشد، در نتیجه، مطالعه سایر ابعاد پدیده ها باید داخل پرانتز قرار گیرد. مقاله حاضر بر این مدعاست که رویکرد مذکور می تواند دلالت های مهمی برای تاریخ نگاری ایده ها، در معنای موسع کلمه، و اندیشه سیاسی در ایران داشته باشد؛ دلالت های معرفتی مهمی مانند پیوند دادن ایده ها و اجتماع، تاکید بر مطالعه روندهای شکل گیر ایده ها و در نهایت، توجه به ساختارهای کلی و جمعی ایده ها. اما در دلالت های انتولوژیک، رویکرد مذکور با تقدم بر هستی ها، اهمیتی برای وجود ایده ها و اندیشه ها قایل نمی شود و در دلالت های روشی، کاربست شیوه های کمی از طریق این رویکرد نمی تواند راهی به سوی فهم ایده های سیاسی به طور کلی داشته باشد. بنابراین، رویکرد بیلفلد به لحاظ معرفتی در برخی موارد می تواند واجد دلالت های مهمی برای تاریخ ایده های سیاسی به خصوص در ایران باشد، ولی به لحاظ انتولوژیک و روشی، در حیطه تاریخ نگاری ایده ها دلالت های آن باید دچار جرح و تعدیل های متهورانه شود تا از قبل آن بتوان فهمی بسنده از پدیده های تاریخی در ایران به دست داد.

  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، ایده ها، بیلفلد، تاریخ جامعه، تاریخ نگاری
 • فائزه فخر* صفحات 229-248
  این واقعیت که از اواخر قرن بیستم در آمریکا، آن هم بعد از گذار از تیوری های مختلف در حوزه سیاست جنایی، دوباره نوبت به سزاگرایی، اعمال مجازات متناسب، سختگیرانه و توجه به گونه ای از اخلاق اجتماعی و حفظ آن از طریق نظام سزادهی استحقاقی رسیده است، بسیار محل تامل و بحث است. برخی اندیشمندان توضیح این تحول را در تغییرات اساسی در رویکردهای مرتبط با حقوق کیفری و حتی برخی نظریه های اجتماعی و فرهنگی خلاصه می کنند. در نوشتار حاضر، نگارنده قصد دارد تا به مولفه های سیاسی تاثیرگذار بر بازتولید ادبیات سزادهی بپردازد. آنچه در پایان نتیجه گرفته خواهد شد، همسویی سزاگرایی و ارکان اصلی آن با خوانش جدید و مسلط از نظریه لیبرالیسم سیاسی است که با عنوان نولیبرالیسم به برخی ویژگی های مبنایی سزاگرایی بسیار نزدیک است.
  کلیدواژگان: سزاگرایی، سیاست جنایی، لیبرالیسم کلاسیک، نولیبرلیسم
 • نیره قوی* صفحات 249-270
  شکل گیری و رشد جماعات تکفیری نوظهور، از مهم ترین تحولات اخیر کشورهای غرب آسیاست. در این میان از داعش به عنوان مهم ترین جماعت تکفیری نوظهور در جریان نوسلفی جهادی نام برده می شود. فهم ماهیت، ساختار و عملکرد داعش، نیازمند به کارگیری چارچوبی تیوریک و متناسب است. از جمله تیوری های رایج در تحولات اجتماعی، تیوری کاریزماتیک وبر است که به نظر می رسد میزانی از قدرت تحلیل شکل گیری و عملکرد جماعات تکفیری از جمله داعش را واجد است. بر این مبنا در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که با استفاده از این تیوری، ماهیت، چگونگی شکل گیری، ساختار و عملکرد داعش بررسی و تحلیل شود. سوال تحقیق این است که «آیا می توان جماعت تکفیری داعش را مصداقی از تیوری کاریزماتیک وبر برشمرد؟» در این زمینه با بررسی اندیشه و آثار وبر، دو مدل از چگونگی «ساختار» و «شکل گیری و ماهیت جنبش کاریزماتیک وبری استخراج و با بررسی زمینه های شکل گیری و ماهیت، ساختار و عملکرد داعش با تطبیق مولفه های دو مدل تحلیلی به جهت سنجش فرضیه مذکور آورده شده است. در انتها هم با ترسیم مدل مفهومی که حاکی از چگونگی تطبیق تیوری و مصداق با نکات ترمیمی بیان شده است می توان اذعان کرد که داعش مصداقی متناسب با کاریزماتیک وبر در بسیاری از مولفه هاست.
  کلیدواژگان: پیروان کاریزما، جماعت تکفیری، داعش، کاریزماتیک، ماکس وبر
 • حسین کریمی فرد*، علیرضا بینش فر صفحات 271-287
  قدرت ملی، قابلیت یک کشور برای استفاده بهینه از سر چشمه های قدرت خویش برای اعمال اراده و تحصیل منافع ملی است. افزایش قدرت رقابت و حوزه نفوذ هر کشور در عرصه جهانی حاصل ارتقای مولفه های قدرت ملی است. مشاهده می شود رویکرد هوشمندانه به سرچشمه های قدرت از جمله فناوری هسته ای به تولید قدرت ملی، وزن ژیوپلیتیکی، گسترش حوزه نفوذ و ارتقای جایگاه جهانی ایران بینجامد و سبب جهشی در حل چالش های ژیوپلیتیکی و سیاسی ایران شود. رده بندی قدرت ملی دولت های مختلف یک کشور، شناخت آنها را تسهیل و تعاملات ملی را شفاف تر می سازد و مردم را در راه تحقق اهداف ملی و صیانت از منافع ملی یاری خواهد رساند. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی-تبیینی و استفاده از روش های محاسبه قدرت ملی و تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا دستیابی به فناوری هسته ای در ادوار مورد پژوهش به بهبود مولفه سیاسی قدرت ملی ایران منجر شده است؟نتایج موید این رهیافت مدبرانه است.
  کلیدواژگان: آنتروپی، امنیت، انرژی هسته ای، تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی، وزن ژئوپلیتیکی
 • سید علی محمودی* صفحات 289-305
  سازگاری میان اخلاق و سیاست، ضرورتی مبرم در نیل به ساختارهای سیاسی و سیاست ورزی اخلاق محور است. بر این اساس، سه مکتب فضیلت گرایی، فایده گرایی و وظیفه گرایی ارزیابی می شود تا ظرفیت ها و تنگناهای هریک آشکار و تبیین شود. بدین منظور از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی در بستر فلسفه تحلیلی استفاده شده است. برایند این پژوهش نشان می دهد که در راستای سازگاری اخلاق و سیاست، نمی توان صرفا به یکی از مکتب های اخلاقی سه گانه بسنده کرد. راه حل پیشنهادی نویسنده، برگرفتن آموزه هایی از فایده گرایی و وظیفه گرایی در کنار« قاعده زرین» است تا از سویی امکانات این دو مکتب مورد بهره برداری قرار گیرد؛ از سوی دیگر، از تناقض ها و ناسازگاری های این دو در سیاست ورزی اخلاقی فاصله گرفته شود. نقطه عزیمت این طرح تلفیقی، اخلاق سیاسی برخوردار از درون مایه نظری و توانمندی کاربردی در گستره سیاست است.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق هنجاری، سیاست، فضیلت گرایی، فایده گرایی، قاعده زرین، وظیفه گرایی
 • شروین مقیمی زنجانی* صفحات 307-325
  جریان غالب در تفسیر فلسفه سیاسی روسو، جریانی است که می کوشد فهم روسو را به فهم «تمایز جوهری» او از هابز و لاک منوط کند. بدین ترتیب فهم ایده شهروندی مدرن که با فلسفه سیاسی روسو وارد مرحله ای اساسی شد نیز اغلب بر همین منوال، یعنی با تاکید بر «تمایز جوهری» میان ایده شهروندی نزد هابز و روسو به انجام می رسد. اما پیچیدگی و چندلایگی فلسفه سیاسی روسو نباید موجب شود که از پیوند محکم و اساسی آن با طرح نوینی که هابز درانداخت، غفلت ورزیم. در واقع روسو درست به مانند اسلاف مدرن خویش با این حکم موافقت کرد که انسان بنا به طبیعت خویش، موجودی غیرسیاسی است و اینکه تحلیل وضع بشر را باید از ایده فرد آغاز کرد. هدف از این مقاله کوشش برای نشان دادن این امر است که فهم فلسفه سیاسی روسو و به تبع آن فهم ایده شهروندی نزد روسو، بیشتر از آنکه در پرتو آن «تمایز جوهری» امکان پذیر باشد، در ذیل بسط ایده هابز و به یک معنا رادیکال کردن آن ایده قابل فهم است. ما می خواهیم نشان دهیم که ایده فرد صاحب حق در فلسفه سیاسی روسو، همان مبنایی است که اجازه نمی دهد تمایز میان فلسفه او و هابز چندان «جوهری» باشد. بر همین اساس آنچه روسو را از هابز و لاک و لاجرم شهروند روسویی را از شهروندی هابزی و لاکی متمایز می کند، بسط مقدمات هابزی و به یک معنا رادیکال کردن مبانی مدرنیستی فلسفه سیاسی هابز است که به درکی از شهروندی نزد روسو منتهی شد که اکنون در مقام طبیعت ثانوی انسان مدرن خودنمایی می کند.
  کلیدواژگان: ایده فرد، روسو، شهروندی، فلسفه سیاسی، وضع طبیعی، هابز
 • سید حسن میرفخرایی*، زینب پیرعباسی صفحات 327-344
  خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک و انرژی، پهنه آبی مهم و حساس در دنیا محسوب می شود و به عنوان دریایی نیمه بسته دارای اکوسیستم منحصربه فردی در میان حوزه های آبی جهان است. علی رغم این مزایا متاسفانه این خلیج به مدفنی برای آلاینده های بسیار خطرناک تبدیل شده است. همچنین وضعیت جغرافیایی خلیج فارس تاثیر آلودگی را بر محیط زیست تشدید می کند. سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه مسایل زیست محیطی، برای حل مشکل آلودگی محیط زیست خلیج فارس، وظیفه نظارت، پیگیری و به روز درآوردن مفاد کنوانسیون ها و همچنین تدوین مقررات جدید را عهده دار است. معرفی منطقه خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق ویژه دریایی و نیز کنوانسیون های دیگر زیست محیطی سازمان بین المللی دریانوردی در تعامل با سازمان بنادر و دریانوردیمتولی خود در ایران در همین راستا ارزیابی می شود. سوال اصلی این تحقیق این است که سازوکارها و مکانیسم های سازمان بین المللی دریانوردی چه نقشی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس داشته است؟ و در جواب به این سوال این فرضیه مطرح می شود که با اجرا شدن استانداردها و ضوابط زیست محیطی سازمان بین المللی دریانوردی در بنادر خلیج فارس در ایران از آلودگی بیشتر آب های خلیج فارس جلوگیری به عمل آمده است. برای دستیابی به این هدف از چارچوب نظری نهادگرایی نیولیبرال استفاده می کنیم.
  کلیدواژگان: آب توازن، آلودگی، کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی، مارپول، محیط زیست دریایی، نهادگرایی نئولیبرال
 • علی اصغر نصیری*، نجف لک زایی صفحات 345-365
  کاربست مطالعات امنیتی نقش بسزایی در تنظیم روابط اجتماعی دارد. مناسبات امنیت و آزادی در جوامع بشری، از مباحث مطالعات امنیتی به‎شمار می‎آید. شناخت دیدگاه اندیشمندان اسلامی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جمله روش‎هایی است که در تنظیم آن نسبت راهگشاست.سید قطب از جمله اندیشمندانی است که در آثار خود به مباحث امنیتی پرداخته است. با وجود این، پژوهش‎های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. این مقاله درصدد است تا دیدگاه سید قطب را درباره نسبت امنیت و آزادی در سه بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به‎دست آورد. سوالی که در اینجا مطرح می‎شود این است که مناسبات امنیت و آزادی در اندیشه سید قطب، چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش برهان سبر و تقسیم و از نظریه استخدام علامه طباطبایی(ره) به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. از مهم ترین یافته‎های این مقاله این است که هیچ یک از امنیت و آزادی در اندیشه سید قطب بر یکدیگر تقدم ندارند، بلکه نسبتی تعاملی متعالی میان آن دو برقرار است و این نسبت به اعتقاد سید قطب، نشات گرفته از کاربست قوانین اسلام درباره هریک از امنیت و آزادی است و تنها در جامعه اسلامی است که چنین مناسباتی میان امنیت و آزادی برقرار می‎شود. نتایج این پژوهش ضمن ایجاد توسعه علمی در مباحث مربوط به امنیت و آزادی، در امر قانونگذاری و حل تزاحمات در نظام سیاسی کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: امنیت، آزادی، جامعه اسلامی و جاهلی، سید قطب، مناسبات تعاملی
 • علی اشرف نظری* صفحات 367-383

  تحلیل و ارزیابی دیدگاه های موجود در زمینه علوم سیاسی می تواند درکی متناسب و دقیق را برای احیای نظام دانش کاربردی و کارامد ایجاد کند. در این میان، سنجش نگرش دانشجویان درباره وضعیت کنونی علوم سیاسی در ایران، می تواند زمینه را برای تحلیل و ارزیابی وضع موجود، بررسی جوانب رشته علوم سیاسی در چارچوبی تحلیلی فراهم آورد. در مقاله حاضر، وضعیت کمی و کیفی آموزش علوم سیاسی از دیدگاه دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه تهرانسنجش، ارزیابی و تحلیل خواهد شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه تهران (در سال تحصیلی 1397-1396) است که تعداد آنها 1270 نفر بوده است. حجم نمونه مقتضی حسب دقت و میزان همگنی جمعیت در سطح اطمینان 95 درصد ارایه شده است. حجم نمونه تعیین شده به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش حاضر با درنظر گرفتن دقت مطلوب و هزینه های بررسی میدانی در جامعه آماری، 336 نفر است. به منظور سنجش وضعیت موجود، متغیرهایی در رابطه آموزش، پژوهش، میزان علاقه مندی به رشته، میزان رضایت از رشته، میزان تمایل به انجام کارهای پژوهشی و فعالیت های گروهی انتخاب شد که بیانگر نگرش دانشجویان در این زمینه باشد. برای گردآوری داده های مرتبط با این موضوع نیز از پرسشنامه اصلی استفاده شد که در حین سنجش نگرش ها از آنها درخواست شد تا از طریق پرسش های باز طرح شده به بیان دیدگاه خود بپردازند. هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین نقاط قوت و ضعف آموزش علوم سیاسی از طریق ارایه چشم اندازهایی راهبردی برای برون رفت از مسایل و مشکلات موجود در حوزه علوم سیاسی و ارتقای جایگاه آن در میان رشته های دانشگاهی است.به منظور تحلیل دیدگاه های دانشجویان در زمینه راهکارهای ارتقا و بهبود وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران ابتدا دیدگاه ها با استفاده از روش های تحلیل کیفی دسته بندی و سپس با استفاده از تحلیل آماری وضعیت آن توصیف شده است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، روش تدریس، علوم سیاسی، کیفیت آموزشی، دانشگاه تهران
 • احمد نقیب زاده*، محمد کاک حمد صفحات 385-401
  شهر کرکوک واقع در کردستان عراق به عنوان یک منطقه ژیوپلیتیکی خاورمیانه یکی از عوامل اصلی ظهور بحران ها و چالش های مابین اقلیم کردستان، عراق و منطقه در صد سال اخیر بوده است.در خصوص اهمیت این مکان جغرافیایی می توان به نفت خیز بودن این شهر، تنوعات قومی- مذهبی و دعاوی ارضی و قومی تاریخی بر سر آناشاره کرد که امکان ظهور و بروز تنش را در منطقه مدام زنده نگه داشته است. این وضعیت کرکوک را از یک مسیله به بحران ملی و بین المللی مبدل ساخته است. این نوشتار بر آن است، ضمن توصیف مختصر مختصات جغرافیایی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی کرکوک و چگونگی ظهور بحران آن و تنازعات قومی- ژیوپلیتیکی بر سر آن، تبیین و تحلیل کند که این بحران در دوره نظام فدرال عراقچه مراحلی را تجربه کرده است و مسیر احتمالی در رابطه با تحولات ژیوپلیتیکی منطقه آن چگونه خواهد بود. پرسش مطرح این است که تاثیر و تاثر بحران کرکوک در تحولات عراق و منطقه و سناریوهای آتی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه نمایان می شود که بحران کرکوک تحولات عراق و منطقه را تحت تاثیر قرار داده و اکنون نظام فدرال عراق را با شکاف های عمیق تر از گذشته روبه رو کرده است و این بحران بالفعل با تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از تحولات منطقه استعداد بالقوه تغییرات ژیوپلیتیکی را در بردارد. این وضعیت رابطه دولت عراق را با اقلیم کردستان، آسیب پذیر و شکننده کرده و آینده کرکوک را در ابهام فرو برده که سناریوهای متعددی برای آینده کرکوک متصور است. یافته ها چندین احتمال را جهت حل منازعه ارایه داده است. لیکن گروه ها در خصوص بیشتر سناریوها اجماع نظر ندارند و احتمال اینکه این بحران حادتر شود و نظام فدرال از هم بپاشد و در نهایت وضعیت جدید ژیوپلیتیکی را وضع کند، دور از انتظار نیست. مقاله حاضر در چهار بخش تدوین شده است؛ بخش اول تلفیق نظریه ژیوپلیتیک و منازعه، بخش دوم ویژگی های عمومی کرکوک، بخش سوم سیر بحران در تحولات جدید و نقش بازیگران دخیل و در نهایت در بخش چهارم احتمالات پیش رو و راهکار حل منازعه بررسی شده است.
  کلیدواژگان: اقلیم کردستان، بحران کرکوک، تحولات ژئوپلیتیکی منازعه
|
 • Mohammad Jamshidi *, Hesam Khatami Pages 1-20
  One of the strategic and significant concerns of the global politics is, at present, economic and sometimes political actions of China. The behavioral study of China's economic boom in recent decades suggests the emergence of a new great power that does not even conceal its desire and thirst for becoming a hegemon at times. the main question is that how the new Silk Road can affect the realization of China's intended new economic order. To answer this question, the writer will explain, using the power transition theory and a descriptive-analytical method, that China has serious desires to dominate the global politics, and that the One Belt, One Road Initiative is a significant step in this difficult path. Although the enforcement of the initiative may turn Beijing into the world’s top economic power, China has a long way to go to become a hegemon.
  Keywords: China, Economic Cooperation, Hegemonic stability, One Belt- One Road initiative, United States
 • MohammadJafar Javadi Arjmand *, Mossadegh Ganjkhanlou Pages 21-43

  In the conditions that the evolution and fluctuation in idealism and pragmatism transition has made it difficult to achieve the cognitive patterns of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, we are inevitably forced to recognize the effective factors and the relationships between them in analyzing foreign policy. For this purpose, the present study using Structural Analysis and Technique of Interaction Impact Analysis tries to answer this question: what is the relationship pattern of key factors affecting foreign policy of the Islamic Republic of Iran. In the course of answering the question, thirty six key factors influencing foreign policy were identified. After creating a matrix and ranking the interactions of the factors on each other, these factors, based on the degree of effectiveness and affectedness, were distributed into five categories of explanatory, intermediate, result, regulator and independent variables. The distribution of these factors in an effectiveness and affectedness chart indicates the instability of the foreign policy system of the Islamic Republic of Iran.The analysis of the pattern obtained from the Micmac software output represented that the interaction of the level of analysis in assessing actors in the external environment causes a security dilemma and in the domestic environment as well, differences in the governance paradigm undermine positions and decisions in the foreign policy arena.

  Keywords: Relationship Pattern, Effective factors, Foreign policy, Islamic Republic of Iran
 • Seyed Majid Hosseini *, Amir Ragheb Pages 45-63

   Nietzsche - the antecedent of critical philosophy - in his work, "on the genealogy of morality" said, the thing that is main problem of life for mankind, isn't suffering but that's the meaning of his pains. so, if we consider this frequent struggle to "find meaning" beyond ideologies and normative regimes of Truth as a center of critical philosophy discourse then, we will find that the critical philosophy has firm linkage with the resuscitation of "Truth", also in world that truth on one hand is victim in the wake of Values such as utility and fun, and one the other hand It has become a victim of violence and fundamentalism. It is clear that in this battle for truth, the thing that important isn't only founding of a "ontology of truth", but Drawing a "figure" that this theory of truth Bring to human relationships. A "figure" that reveals more than anywhere, in the form of politics. In this paper, we follow theoretical philosophers critical effort to rebuild the relationship between a "truth" in politics, through the theory of Giorgio Agamben, contemporary critical philosopher. Where Agamben is trying to get - through the anthropology and the theory of truth - apparatus or form for human relationships, that people aspire to truth lay in the creative and free from domination acts

  Keywords: Agamben, Apparatus, coming community, potentiality, Regime of truth
 • Hassan Khosravi * Pages 65-83
  The election as a mechanism of applying popular sovereignty, self-determination and peaceful transfer of power has an important role in a democratic system. The establishment of any political and legal system is justified on the certain theoretical foundations. Since the election has efficiency in the context of democratic system and the idea of democracy has been formed in modernity time, this fundamental question arises whether the theoretical and philosophical foundations of modernity has been affected on justifying the process of the elections in a democratic system? The article with a descriptive-analytical approach and with the aim of providing an image of the modernity impact on the democratic elections seeks to reach these conclusions that the subjective and objective events and evolutions of the modernity has made the major changes in the basis of ontology, epistemology and anthropology of western society and following it the democratic system was established, therefore, the institutions of this system such an election in the content, procedures and structure has been influenced of the modernity theoretical foundations and it is justified on them.
  Keywords: Democratic System, Democracy, election, Justifying Foundations, Modernity
 • Enshaallah Rahmati *, Majid Sarvand Pages 85-109
 • Bahador Zarei *, Fatemeh Mohadei Rad Pages 111-131
  The geography of oil and gas in the twentieth century great influence upon arrival, influence and role of trans-regional powers in the Middle East and the Persian Gulf has West. The Persian Gulf oil and gas resources discovered before the First World War and postwar devastation caused by a major role in the restoration. It seems Rftarsyasy many great powers in the Persian Gulf region has been affected by the existence of rich and inexpensive source of energy. The fundamental purpose of this study is to evaluate and exploit its shale oil and gas reserves in America, Canada and Europe and the impact that this new political behavior of America's European and other powerful actors, is.stabilize energy security Ferraro in the first half of the century. The main feature huge resources of oil and gas from shale strategic shift America from the Persian Gulf to Asia - Pacific in competition and cooperation with three major regional powers China, India and Japan and greater engagement with ASEAN and Australia will be . Asia - Pacific in the twenty-first century cradle of the concentration of capital, technology and huge market consumption of goods and services. Key words: oil and shale gas, the foreign policy of America, the Persian Gulf, China, Asia - Pacific.
  Keywords: oil_shale gas_the foreign policy of America_the Persian Gulf_China_Asia - Pacific
 • Bahareh Sazmand *, Ahmad Ramezani Pages 133-151
  One of the realities of this century is different regimes and organizations for cooperation between countries in thematic areas. This has grown dramatically, especially after the Cold War. It connects the world as a network of communication tweaks. China is the emerging power and through its potential, has been able to become the world's first economy in two decades. The main question of this article is that Why China has created regimes in East Asia? The present study relies on this argument that due to economic power, China is seeking to establish regimes for Strength its position and profitability is China's main motivation for creating regional regimes. For this purpose China has been formed or has supported ASEAN plus three, Free Trade Zone China-ASEAN, Infrastructure Investment Bank and Marine Silk Road.
  Keywords: China, regimes, ASEAN, profitability.East Asia
 • Gholamali Soleimani * Pages 153-172
  The purpose of this paper is to examine how the belief system is studied in foreign policy. The belief system entered the field of foreign policy and international relations using the achievements of psychology in the 1960 s. The link between psychology and foreign policy led to the most important feature of the belief system, the coherence of beliefs or cognitive consistency. The assumption of cognitive consistency theory is that human beings understand the world by relying on their key beliefs and are trying to maintain the coherence of their beliefs. And this key issue has made the review of the belief system of foreign policy decision makers one of the priorities of research, especially at the micro level of foreign policy decision making. So the question was, by what mechanism or methodological mechanisms could the system of beliefs and opinions of foreign policy decision makers be studied? It seems that the belief system can be consider as a cognitive map based on three layers of beliefs, including worldviews, ideologies, and foreign policy doctrines.
 • Hamed Shiri * Pages 173-189
  The paper aim is recognizing types of political culture and studying pathological relation between these types and political development in contemporary Iran. The theoretical framework is based on this presumption that if political culture types do not strengthen political stability and also do not reinforcement civil society – as essential components of political development – they will have pathological consequences. The study method is Documentary, and uses interpretation and analytical techniques. Tribal, ethnically fragmented, mass and populist, Islamic, and identity-based political culture of youth and women are specific types of political culture in contemporary Iranian society. Also the results suggest that the political culture types not only have a convergence with political development but in some cases threaten political stability and undermine civil society.
  Keywords: Civil society, political culture, Political Development, Political Stability
 • Mohammad Abdolahpour Chenari * Pages 211-228

  Bielefeld's historians, along with other important historiographical schools, have achieved success in the second half of the 20th century in providing a new approach to studying social phenomena. In this approach, historians, with the emphasis on the theory of social science, believe that the study of structures, generalities, and trends in a particular time period, especially contemporary, should be on the agenda of the historian of society. Consequently, the study of other dimensions of phenomena should be in parentheses. The article claims that the above-mentioned approach can have important implications for the historiography of ideas, in the broad sense of the word, and political thought in Iran: Important epistemic implications, such as linking ideas and society, emphasizing the study of trends shaping ideas, and finally, focusing on the general and collective structures of ideas. But in the ontological notions, the above-mentioned approach does not take precedence over the existence of ideas, and in methodological implications, the use of quantitative methods by this approach can not be a way to understand political ideas in general. Thus, the Bielefeld approach epistemically in some cases can have important implications for the history of political ideas, especially in Iran. But in terms of an ontological and methodological approach, in the context of the historiography of ideas, its implications must be subjected to modest adjustments, in order to provide a sufficient understanding of historical phenomena in Iran.

  Keywords: Bielefeld, History of Society, Historiography, Ideas, Political Thought
 • Faezeh Fakhr * Pages 229-248
  The resurrection of neo-retributivism in Anglo-American criminal law, with its ideology of proportional punishments, a harsh justice system, and maintenance of social ethics, in the last decades of the 20th century, is a subject that requires more explanation. Some thinkers attribute this phenomenon to basic changes in cultural, social and political structures. But there have been few studies about the nature of political changes which can be operative in this new criminal policy trend. In this study, therefore, I will try to clarify new inclinations in political philosophy that have been effective in the resurrection of this new criminal policy in England and America. At the end of this study, it will be concluded that changes in the structure of liberalism, which have led to the rise of neo-liberalism, can well explain much more about the rise of the policies of neo-retributivism in these two countries during last decades of twentieth century.
  Keywords: Retributivism, Criminal policy, Neoliberalism, Classic Liberalism
 • Nayereh Ghavi * Pages 249-270
  Rise, growth and development of abrasive streams such as ISIS are of the mist important events of the west Asia. Understanding this phenomenon which is a new form of Salafigari modern activities requires an appropriate theoretical framework. By examining charismatic theory of Weber, this research investigates formation and function of ISIS and in response to the question "what is Weber charismatic theory approach for ISIS?" It says that "considering the match of derived models of governance structure and conceptual model of charismatic in Weber thoughts for nature of ISIS, we can view it as contemporary charismatic movements. This research was performed by descriptive-analytic method.
  Keywords: Takfiri communities, Max Weber, charismatic, ISIS
 • Hosein Karimifard *, Alireza Bineshfar Pages 271-287
  National power, the capability of a country to use its own resources in an optimized way with the aim of exerting its will and national interests. An increase in power of competition and the sphere of influence of any country in the world is the result of upgrading the national power components. It seems intelligent approach to the sources of power like nuclear technology causes a production of national power, geopolitical weight and an improvement in sphere of influence and global standing of Iran and it also causes a jump in solving political and geopolitical challenges of Iran. Ranking the national power of different governments of a country, facilitates their cognition, clears national interactions and helps people with making national goals true and also protecting national interest. This research has an analytical and explanatory attitude and uses a method of measuring national power and also uses a multi-criteria decision-making compensatory to answer the question of whether acquiring nuclear technology in the studied intervals had led to an improvement in political component of national power or not? The results confirm this thoughtful approach.
  Keywords: Entropy, Geopolitical Weight, Multi-criteria decision-making compensatory, Nuclear Energy, Security
 • Seyed Ali Mahmoudi * Pages 289-305
  Attaining consistency and coordination between morality and politics is a vital necessity for achieving a moral-oriented political structure and statesmanship. Therefore three schools of virtue ethics, utilitarianism, and deontological ethics are evaluated in order that their capacities and deficiencies are explained and revealed. For this purpose, the methodology of conceptual analysis and critical evaluation within analytic philosophy is used. The outcome of this study suggests that merely one of the triple moral schools cannot be sufficient to provide consistency between morality and politics. Therefore my proposed solution is to take some propositions from utilitarianism and deontological ethics together with Golden Rule to exploit the potential of these two schools of thought on the one hand, and to diverge from the contradiction and inconsistency in moral politics on the other. The point of departure for this compilation is a political morality which enjoys theoretical theme, and the applied capacity in the realm of politics.
  Keywords: Deontological Ethics, Golden Rule, Normative Ethics, Morality, politics, Utilitarianism, virtue ethics
 • Shervin Moghimi Zanjani * Pages 307-325
  The mainstream approach in interpreting the Rousseau's political philosophy is one that stipulates the understanding of Rousseau to the understanding of his "essential distinction" from Hobbes and Lock. Therefore in this approach, the understanding of the modern idea of citizenship which underwent a fundamental evolution through Rousseau's philosophy is dependent on the understanding of that "essential distinction". But we should not ignore the tight relationship between the Rousseau's political philosophy and Hobbes's new political design, in spite of its complexity and multilayered character. In fact Rousseau just like his modern predecessors confirms that human being in naturally apolitical and that for analyzing human condition we must begin with the idea of "individual". In this article, our purpose is to show that the understanding of Rousseau's political philosophy and thereby understanding of the idea of citizenship in Rousseau's thought is comprehensible more through the development and the radicalization of Hobbes's idea of the individual than through the "essential distinction". According to our reasoning the idea of "the individual possessed unconditional right in the state of nature" as the foundation of the new approach to politics is just the same idea hinders us to take this "distinction" into account as an "essential" one. Therefore what distinguishes Rousseauian citizenship from Hobbesian citizenship is the development and the radicalization of Hobbesian premises and leading to the conception of citizenship turned into second nature of the modern man.
  Keywords: Rousseau, Hobbes, Citizenship, idea of individual, stste of nature, political philosophy
 • Seyed Hasan Mirfakhraei *, Zeynab Priabbasi Pages 327-344
  At points of geopolitical and energy resources and strategic view, Persian Gulf is considered as an important critical sea in the world, and as a semi-closed sea, has an exclusive ecosystem among world's seas. Regrettably, despite these advantages, now, this gulf is a landfill for very dangerous pollutants, and pollution impacts on environment exacerbated by geographical conditions in Persian Gulf. International Maritime Organization as one of expert organizations of United Nations in environmental phenomenon, is responsible for finding a solution for Persian Gulf's pollution problem by supervision, following up and updating conventions' contents and either codifying new regulations. Declaration of Persian Gulf as a special marine area and codifying other environmental conventions in interaction with Ports and Maritime Organization in Iran, is assessed in this way. The main question of this research is: what role played procedures and mechanisms of International Maritime Organization in preventing Persian Gulf from pollution? And to answer this question, we propound this supposition that by implementing standards and environmental regulations of International Maritime Organization in Persian Gulf's seaports in Iran, Persian Gulf's water is prevented from more pollutions. To aim this goal, we use theoretical framework of neo-liberal institutionalism.
  Keywords: Balance Water, International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, Co-operation (OPRC), Marine Environment, MARPOL, Neo-Liberal Institutionalism, Pollution
 • Aliasghar Nasiri *, Najaf Lakzaee Pages 345-365
  The application of security studies plays an important role in regulating social relations. The relationship between security and freedom in human societies is one of the topics of security studies. Understanding the views of Islamic thinkers on the relationship between security and freedom is one of the methods that is helpful in regulating that relationship. Seyed Qutb is one of the thinkers who has discussed security issues in his works. However, little research has been done. This article seeks to provide Seyed Qutb's perspective on the relationship between security and freedom in three dimensions: political, cultural, and economic. The question here is what is the relationship between security and freedom in the mind of Sayyid Qutb? To answer this question, the method of argumentation and the division of the theory of employment of Allameh Tabatabai (RA) has been used as a theoretical framework. One of the most important findings of this article is that neither security nor freedom take precedence over the idea of Sayyid Qutb, but there is a transcendent interaction between the two, and this, according to Sayyid Qutb, stems from the application of Islamic law to each. It is about security and freedom, and it is only in Islamic society that such a relationship between security and freedom is established. The results of this study, while creating scientific development in issues related to security and freedom, are used in legislation and conflict resolution in the political system.
  Keywords: Seyyed Qutb, Security, Freedom, Interactive Relations, Islamic, Ignorant Society
 • Ali Ashraf Nazari * Pages 367-383

  Analyzing and evaluating existing perspectives on political science can provide a meaningful and accurate understanding of the revival of applied and efficient knowledge systems. Meanwhile, measuring students' attitudes about the current state of political science in Iran can provide a basis for analyzing and assessing the status quo, analyzing the aspects of political science in an analytical framework. In this paper, the quantitative and qualitative status of political science education will be measured, evaluated and analyzed from the viewpoint of students of the political sciences of University of Tehran. The statistical population of this research includes all students of Political Sciences University of Tehran (in the academic year 1396-1397 (2017-2018)), whose number was 1270. The appropriate sample size is presented in terms of accuracy and homogeneity of the population at 95% confidence level. The sample size is 336 people. In order to measure the status quo, variables in the relationship between education, research, degree of interest in the discipline, degree of satisfaction with the course, the degree of willingness to do research work and selected group activities represent the students' attitude in this field. In order to collect relevant data, a main questionnaire was used that asks to assess their attitudes in order to express their views through open questions designed. The main objective of this paper is to explain the strengths and weaknesses of political science education through the provision of strategic perspectives for outlining the issues and problems in the field of political science and promoting its status among academic disciplines. In order to analyze the views of students on strategies for improving and improving the status of political science in Iran, views were first categorized using qualitative analysis methods and then analyzed using statistical analysis of its status.

  Keywords: Empowerment, Teaching method, Political Science, educational quality, University of Tehran
 • Ahmad Naghibzadeh *, Mohamad Kakhamad Pages 385-401
  The city of Kirkuk, located in Kurdistan of Iraq as a geopolitical region of the Middle East, has been one of the main causes of the emergence of crises and challenges among the Kurdistan, Iraq and the region over the last 100 years. Regarding the importance of this geographical location, it can be characterized by its oil-richness, ethnic-religious diversity, territorial claims and a historical ethnic group that kept alive the possibility of the emergence and tension of the region. This situation has turned Kirkuk from an issue into a national and international crisis. In this paper, while briefly describing the geographical, historical, political and economic characteristics of Kirkuk and its emergence of the crisis and ethnic-geopolitical conflicts over it, it is to analyze what the crisis experienced during the period of the federal system of Iraq and also describing of what will be the possible path to geopolitical developments in its region. The question is: What will the impact of the Kirkuk crisis on developments in Iraq and the region be and how will future scenarios? In response to this question, it appears that the crisis in Kirkuk has affected the developments in Iraq and the region, and now faces the Iraqi federal system with deeper gaps than it has been in the past. This actual crisis, with the impact of regional developments, has the potential of geopolitical changes. This situation has made the Iraqi government's relations with the Kurdistan region vulnerable and fragile and has left Kirkuk's future ambiguous, with multiple scenarios for the future of Kirkuk.
  Keywords: Kurdistan region, Kirkuk crisis, conflict, geopolitical developments