فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، بهار 1399)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 24
|
 • ناصر بهپور*، فردین مرادی، وحید تادیبی صفحات 1913-1923
  زمینه و هدف

  فشارخون بعد از یایسگی عموما افزایش مییابد. روش های تمرینی همراه با مکمل میتوانند بر شاخصهای فشارخون تاثیر بگذارند، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با مصرف سیترولین-مالات بر فشارخون، نیتریک اکسید (NO)  و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)در زنان یایسه با پیشپرفشارخونی بود.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری شامل زنان یایسه دچار پیشپرفشارخونی 50 تا 55 ساله بود که بهطور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند: تمرین+مکمل، تمرین+مکمل، تمرین، کنترل، مکمل و دارونما. تمرین مقاومتی 3 جلسه در هفته با شدت 45 تا 55 درصد IRM بود. مکمل شامل سیترولین-مالات (8 گرم) یک ساعت قبل از هر جلسه تمرینی بود. فشارخون، NO و VEGE با استفاده از فشارسنج و کیت قبل و بعد از جلسات تمرینی اندازهگیری شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که تمرین مقاومتی منجربه کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و افزایش NO و VEGF میشود. همچنین مصرف سیترولین-مالات سبب کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک میشود. علاوه بر این، مشخص شد که هشت هفته مصرف سیترولین-مالات سبب افزایش NO و VEGF شد. نتایج نشان داد که گروه تمرین+مکمل بیشترین تاثیر را در افزایش NO،VEGF  و کاهش فشارخون داشته است. نتایج نشان داد که تمرینات مقاومتی با مصرف سیترولین-مالات سبب کاهش فشارخون در زنان یایسه دچار پیشپرفشارخونی میشوند. این تاثیرات با افزایش سطح NO و VEGF همراه است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تمرین مقاومتی به همراه مکمل سیترولین-مالات سبب بهبود فشارخون در زنان یایسه دچار پیشپرفشارخونی میشود.

  کلیدواژگان: پیش پرفشارخونی، تمرین مقاومتی، زنان یائسه، سیترولین مالات، عملکرد عروقی
 • حسین مروج، مرضیه رصافیان، انیس امیرحکیمی، هما ایلخانی پور، شکرالله مظلومی آبرزگاه، نگار یزدانی* صفحات 1924-1931
  زمینه و هدف

  از آنجاییکه اطلاعات اپیدمیولوژیک در مورد بیماری دیابت نوع 1 در کودکان می تواند در کنترل آن کمک کند، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و ویژگی های مهم بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 در یک دوره 11 ساله انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه گذشته نگر، پرونده کلیه بیماران دیابتی 39-0 ساله بستری شده در بیمارستان نمازی بین سال های 1382 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. از آنجاییکه بیشتر موارد جدید در این بیمارستان پذیرش می شوند، داده های حاصل از بیماران این بیمارستان می تواند نماینده خوبی از داده های همه بیماران شیراز باشد. جنسیت، تاریخ تولد، سن شروع و بیماری های مرتبط با دیابت ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS    نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  در این مطالعه 546 بیمار مبتلا به دیابت در بیمارستان بستری شده که 4/52٪ آنها زن بودند. دو سن اوج مشاهده شد (9-5 و 14-10 سال). آمار مرگ دیابت 23٪ بود. در اکثر نمونه ها سابقه خانوادگی انواع مختلف دیابت وجود نداشت. 3/86 % بیماران هیچ بیماری همراه نداشتند. همچنین بین سن شروع بیماری با سابقه خانوادگی مثبت بیماری دیابت و نحوه ارایه بیماری رابطه معنی داری مشاهده شد. تعداد بیماران دیابتی در طول دوره یازده سال روند رو به رشدی داشت.

  نتیجه گیری

  بروز بیماری های دیابت نوع 1 روند رو به رشد داشته و سن اوج بیماری مشابه اکثر مطالعات قبلی است. به هر حال درصد کتواسیدوز دیابتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته بود. بنابراین افراد و پزشکان به کسب اطلاعات بیشتر برای تشخیص سریع تر دیابت نوع 1 و جلوگیری از عوارض آتی توصیه می شوند.

  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، نوع یک، کتواسیدوز دیابتی، اپیدمیولوژی
 • فریبا نوری، پریا پرتو*، مهری آزادبخت، حمید درویش نیا صفحات 1932-1942
  زمینه و هدف

  سندروم تخمدان پلی کیستیک شایع ترین علت ناباروری ناشی از عدم تخمک گذاری در زنان می باشد. یکی از راه های درمان این سندروم استفاده از داروهای حساس کننده به انسولین است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر داروهای متفورمین، پیوگلیتازون، ریپاگلینید و آکاربوز بر هیستومورفولوژی تخمدان پلی کیستیک می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه القای تخمدان پلی کیستیک با تزریق تستوسترون انانتات به موش های نابالغ برای مدت 4 هفته انجام گرفته است. سپس موش ها در پنج گروه مساوی تقسیم شدند. کنترل ، متفورمین ، پیوگلیتازون ، ریپاگلینید و آکاربوز. وزن بدن، نسبت وزن تخمدان به وزن حیوان ، قطر تخمدان، تغییرات هیستولوژی تخمدان ها و ویژگی های بافتی تخمدان ها بررسی گردیده است. برای این مطالعه از تست آماری توکی استفاده شد (P£0.05.(Tukey.

  نتایج

  تستوسترون انانتات بطور قابل ملاحظه ای باعث افزایش میانگین فولیکول های کیستیک و باعث کاهش رشد فولیکولی در مقایسه با گروه درمان شده است. وزن بدن، نسبت وزن تخمدان به وزن حیوان ، قطر تخمدان در همه گروه ها بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است در مقایسه با گروه کنترل (p<0.05). در گروه متفورمین و پیوگلیتازون تعداد اووسیت های دژنره شده، سلول های گرانولوزای پیکنوزه شده و رگزایی کاهش یافته و لوتیینی شدن فقط در این گروه ها مشاهده شد. کاهش معنی داری در فولیکول های پریموردیال، پرایمری، پره آنترال، کیستیک و آترتیک در گروه های درمانی دیده شد. هر چند که میانگین فولیکول های پره آنترال بطور قابل ملاحظه ای افزایش را نشان داد. میانگین فولیکول های آنترال در گروه های متفورمین و پیوگلیتازون افزایش معنی داری را نشان داد (p<0.05). نتایج نشان داد که نسبت وزن تخمدان به وزن حیوان درگروه های متفورمین و پیوگلیتازون بطور معنی داری کاهش یافته بود p<0.05.

  نتیجه گیری

  بر طبق این نتایج متفورمین و پیوگلیتازون اثرات مشابه دارند و میتوانند آسیب های ناشی ازتخمدان پلی کیستیک را جبران کنند. این داروها میتوانند رشد فولیکولی را توسعه دهند. ریپاگلینید نیز میتواند تا حدودی آسیب های ناشی از تخمدان پلی کیستیک را جبران کند و آکاربوز اثر منفی بر رشد فولیکولی دارد.

  کلیدواژگان: سندروم تخمدان پلی کیستیک، متفورمین، پیوگلیتازون، آکاربوز، ریپاگلینید، موش
 • گلچین شاهیجانی*، اشکان کریمی، رضا توکل، علی قره زاده، الهه موسوی، سمیه طاهرنژاد، بهزاد غلام ویسی صفحات 1943-1950
  زمینه و هدف

  غربالگری شیوع اختلالات اسکلتی برای پیشگیری و مداخله زودرس این اختلالات لازم است. به همین منظور ، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی - تحلیلی ، 167 پرسنل شاغل در اتاق عمل اصفهان در سال 2018 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. داده های حاصل از پرسشنامه های عمومی نوردیک و کرنل با استفاده از نرم افزار SPSS ، نسخه 20 ، نرم افزار و همچنین آزمون های آماری شامل آزمون T ، Chi-Square ، Mann-Whitney U و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  زنان 82 درصد از جمعیت ما را تشکیل می دادند. میانگین سنی و سابقه کار آزمودنی ها به ترتیب 64/8 32 8/32 سال و 3/8 ± 1/10 سال بود. شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین تکنسین های جراحی و بیهوشی به ترتیب 74/96 و 9/90 بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه وضعیت بهداشت حرفه ای متخصصان جراح و متخصص بیهوشی در حد مطلوبی نبوده است ، می تواند سلامت و کیفیت کار گروه جراحی را به خطر اندازد. بنابراین ، به نظر می رسد گنجاندن برخی اقدامات مانند ورزش ، تجهیزات ارگونومی اصلاح شده و تلاش برای بهزیستی اجتماعی و روانی فرد می تواند برای پیشگیری از این اختلالات موثر و سودمند باشد.

  کلیدواژگان: شیوع، اسکلتی عضلانی، اختلالات، کارشناسان اتاق عمل، کارشناسان بیهوشی
 • زینب هاشمی* صفحات 1951-1959
  زمینه و هدف

  اغلب زنان باردار درجاتی از استرس را قبل و بعد از سزارین تجربه می کنند. استرس می توانند عوارض نامطلوبی را برای مادر و نوزاد ایجاد کنند. باتوجه به احتمال ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با میزان استرس، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با استرس قبل و بعد از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و مقطعی بود که بر روی 180 زن باردار تحت عمل جراحی سزارین انتخابی در سال1397 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج با داشتن معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه دو قسمتی اطلاعات دموگرافیک و مامایی، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده و پرسشنامه استرس Dass 21 بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 16، آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد.

  نتایج

  بر اساس یافته های مطالعه میزان استرس در مرحله قبل از سزارین 1/36 درصد و در مرحله بعد از سزارین برابر 9/13 درصد بود. بین حمایت اجتماعی ادراک شده با استرس قبل از سزارین (728/0 r= -، 05/0<p) و استرس بعد از سزارین (658/0-  r=، 05/0<p) همبستگی منفی و معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد ارتباط منفی و معنی داری بین حمایت اجتماعی ادراک شده و استرس قبل و بعد از سزارین وجود دارد. لذا توصیه می شود مداخلاتی در جهت شناسایی و ارتقاء سطح حمایت اجتماعی زنان باردار داوطلب سزارین طراحی گردد.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، استرس، سزارین، بارداری
 • مصطفی بیژنی، فرحناز کمالی، ماریا شاطر جلالی، محمدمهدی نقی زاده جهرمی، عزیز الله دهقان، شهناز کریمی* صفحات 1960-1972
  زمینه و هدف

  ارزشیابی اساتید به عنوان فرایندی پاسخگو در ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی عمده ترین رسالت دانشگاه بوده و مدرسین، تسهیل گر کلیدی و موثر این فرایند به شمار می آیند. برخی ویژگی های اساتید ازنظر دانشجویان می تواند، در بهبود و موثرتر نمودن فرایند یادگیری کمک کننده باشد. به همین منظور مطالعه ای باهدف تعیین ویژگی های موثر استادان در بهبود آموزش و میزان تاثیر آن ها ازنظر دانشجویان در ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه با روش مرور سیستماتیک و فرا تحلیل انجام شد. برای این منظور مقالاتی که محل انجام آن ها در ایران و به زبان فارسی یا انگلیسی بودند، بدون در نظر گرفتن بازه زمانی انتخاب شدند. جستجوی مقالات در بانک های اطلاعاتی Web of Science, Cochrane Library, PubMed, CINAHL, Google Scholar, Ovid, Science Direct, WILEY, Scopus, ProQues, Medline, Elsevier, Magiran SID، انجام شد. درنهایت تعداد 21 مقاله که شرایط ورود به متاآنالیز را دارا بودند، وارد مطالعه شده و موردبررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  ویژگی ها در شش حیطه استخراج شدند که شامل؛ ویژگی های فردی و شخصیتی، مهارت ارتباطی، مهارت های تدریس، دانش پژوهی، مهارت ارزشیابی دانشجو و رعایت قوانین آموزشی بودند.

  نتیجه گیری

   ویژگی های فردی، دانش پژوهی و مهارت های ارتباطی از مهم ترین ویژگی های یک استاد اثربخش از دیدگاه دانشجویان بیان شدند. لذا به نظر می رسد لازم است در استخدام اساتید به ویژگی های موردنظر توجه شود.

  کلیدواژگان: فرا تحلیل، ویژگی های فردی، استاد، دانشجویان، ایران
 • طاهر عظیمی، محمدرضا هوشنگی شایسته*، سحر صبور، عارف شریعتی، جواد یاسبلاغی، حسین دبیری صفحات 1973-1985

  بیماری التهابی روده یک بیماری مزمن و طولانی مدت دستگاه گوارش است که میزان شیوع آن در بین افراد عادی در سرتاسر جهان بیشتر از نیم درصد است. این بیماری بر اساس علایم بالینی به دو فرم مهم کولیت اولسراتیو و بیماری کرون تقسیم بندی می گردد که باید توجهات بیشتری نسبت به این دو فرم بیماری داده شود. بیماری التهابی روده، یک بیماری هتروژنی است که می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر فاکتورهای محیطی و ژنتیکی، اختلالات زمینه ای سیستم ایمنی میزبان و از بین رفتن تعادل میکروبیوتایی روده میزان به وجود بیاید و در افرادی که ازنظر ژنتیکی حساس می باشند پیشرفت کند. مواجهه بیش ازحد سیستم ایمنی میزبان با ترکیبات و اجزای باکتری ها می تواند باعث از بین رفتن تحمل و حالت بی پاسخی سیستم ایمنی میزبان نسبت به باکتری هایی گردد که به عنوان فلور نرمال در بدن میزبان وجود دارند و درنهایت موجب پیشرفت بیماری التهابی روده گردد. به طورکلی نقش عفونت های باکتریایی در شروع و پیشرفت بیماری التهابی دستگاه گوارش توسط مطالعات زیادی بررسی شده است و نتایج نشان داده است که میکروبیوتای روده از طریق مکانیسم های مختلف می توانند نقش چشمگیری را در شروع و پیشرفت این بیماری داشته باشند. از مهم ترین پاتوژن هایی که در ارتباط با این بیماری مطرح می باشند می توان هلیکوباکترپیلوری (Helicobacter pylori)، کلستریدیوم دیفیسیل (Clostridium difficile)، اشریشیاکلی (Escherichia coli)، لیستریا مونوسایتوژنز (Listeria monocytogenes)، کمپیلوباکترکانزیسوس (Campylobacter concisus) ، همچنین ویروس هایی نظیر سایتومگالوویروس (Cytomegalovirus) ، ویروس سرخجه (Rubella virus)  و اپشتین بار ویروس (Epstein Barr virus)  اشاره کرد. بر اساس این اطلاعات، این مطالعه مروری شایع ترین پاتوژن هایی را که احتمالا در ایجاد و یا پیشرفت بیماری التهابی روده نقش دارند را بحث کرده و شواهد و مکانیسم های مرتبط را به طور جامع بررسی می نماید.

  کلیدواژگان: بیماری التهابی دستگاه گوارشی، پاتوژن های روده ای، باکتریوم روده
 • پروانه اصفهانی، رسول کرانی بهادر، سوگند تورانی، مهناز افشاری*، مسعود طاهری میر قائد صفحات 1986-1997
  زمینه و هدف

  یکی از عوامل اجتماعی موثر در سلامت روحی و جسمی، بیکاری است. اثر سوء بیکاری بر سلامت حتی زمانی که طبقه اجتماعی، فقر، سن و سابقه بیماری های قبلی کنترل می شوند نیز وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه مرور شواهد تاثیرات بیکاری بر سلامت در ایران است.

  مواد و روش ها

  برای انجام این پژوهش از روش مرور حیطه ای استفاده شد. برای این منظور کلیه مقالات منتشرشده تاثیر بیکاری بر سلامتی در ایران در بازه زمانی 1382 تا 1397 در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی Medline از درگاه PubMed، Embase و فارسی Magiran، Iranmedex، SID، موتورهای جستجوگر Google و Google scholar و فهرست منابع مقالات یافت شده و تعدادی مجلات تخصصی، جستجو و جمع آوری شد. تعداد 1063 مقاله یافت شد. درنهایت، تعداد 56 مقاله شرایط ورود به این مطالعه را داشتند که با روش تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار MAXQDA ویرایش 10 تحلیل شدند.

  نتایج

  3/39 درصد مقالات به زبان فارسی و 7/60 درصد به زبان انگلیسی منتشر شد. بیشترین مطالعات در استان های تهران، فارس، کرمان و کرمانشاه انجام شده بود. چهار تم اصلی استخراج شده از مطالعات تاثیر منفی بیکاری بر سلامت جامعه ایرانی شامل مخاطرات روانی، مخاطرات جسمی، مشکلات خانوادگی و مخاطرات اجتماعی اقتصادی بود.

  نتیجه گیری

   بیکاری بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته فقر چندبعدی (سلامت) داراست؛ بنابراین، توجه به سیاست های مهارتی و حرفه ای، ایجاد سیستم رفاهی اجتماعی و مالیات می تواند به گسترش اشتغال کمک کند. علاوه بر این، افزایش سهم تولید ناخالص داخلی برای اجرای برنامه های بازار کار ضروری است و تلاش برای بالا بردن اشتغال باید در اولویت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیکاری، سلامت، مرور حیطه ای، ایران
 • اعظم جوادی، مریم فرزانه، سعادت مختاری، روح الله عظیمی راد، فرشته اسفندیاری، حمید گورابی* صفحات 1998-2011

  نانوتکنولوژی و نانوساختارها که ذراتی در سایز کوچک تر از 100 نانومتر حداقل دریکی از ابعاد هستند، در صنایع مختلف، محصولات مصرفی و کاربردهای زیست پزشکی شاهد مصارف روزافزون آن ها هستیم. نانوساختارهای اکسیدروی به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارند، برای بهبود اثرات روی، جایگزین آن می شوند و به عنوان عامل ضد باکتری در بسته بندی مواد غذایی و همچنین جاذب اشعه UV در مواد آرایشی و کرم های ضد آفتاب مورداستفاده قرار می گیرند. باوجود ویژگی های مفید، این نانوساختارها در غلظت های بالا می توانند برای موجودات زنده سمی باشند. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده نشان می دهد که عوامل و فاکتورهای مختلفی در ایجاد سمیت و میزان آن موثرند، ازجمله: نوع سلول هدف، سایز و ساختار و ویژگی های سطحی نانوساختارها و همچنین راه های مواجهه موجودات زنده با آن ها. طبق مطالعات انجام شده مکانیسم های پیشنهادی ایجاد سمیت توسط نانوساختارها شامل تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و ایجاد استرس اکسیداتیو ناشی از آن، سمیت ژنومی و تغییر در بیان ژن های مختلف و تغییر در تولید پروتیین های مرتبط با آن، همچنین تغییرات اپی ژنتیک و ایجاد پاسخ های التهابی و درنهایت ایجاد آپوپتوز است که در این مطالعه مکانیسم ‎های ایجاد سمیت نانوساختار اکسید روی موردبحث و بررسی قرار می گیرد و همچنین به آثار in vivo این نانوذرات در موجودات زنده اشاره می شود.

  کلیدواژگان: نانوتکنولوژی، اکسیدروی، رادیکال های آزاد اکسیژن، سمیت، آپوپتوز
 • رقیه احمدی، عبدالحسین طاهری کلانی* صفحات 2012-2019
  زمینه و هدف

  التهاب نقش برجسته ای در رخداد بیماری های عصبی دارد و عوامل پیش التهابی مثل فاکتور نکروز دهنده ی توموری- آلفا (TNF-α) سبب افزایش واکنش های التهابی در مغز می شوند. پژوهش حاضر، باهدف تعیین اثر هشت هفته تمرین استقامتی پس از القای سکته بر بیان ژنی TNF-α در هیپوکامپ رت های نر نژاد ویستار اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  بیست ویک سر رت صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (وزن 252-210 گرم) به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: کنترل، سکته و سکته+ تمرین. گروه تمرین استقامتی طی هشت هفته به مدت 50- 20 دقیقه و با سرعت 30- 18 متر بر دقیقه در هر جلسه و پنج جلسه در هفته روی نوار گردان دویدند. برای القای سکته مغزی هر دو سرخرگ کاروتید مشترک (CCA) به مدت 45 دقیقه مسدود شد. چهل وهشت ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، رت ها معدوم شده و با استفاده از تکنیک Real Time-PCR بیان ژن TNF-α در سطح هیپوکامپی رت ها اندازه گیری شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد، تمرین استقامتی متعاقب ایسکمی مغزی میزان بیان ژن TNF-α در سطح هیپوکامپ رت ها را کاهش داد (0001/0=p). همچنین، بیان ژن TNF-α در سطح هیپوکامپی رت ها پس از القای سکته مغزی به طور معناداری افزایش یافت (0001/0=p).

  نتیجه گیری

  می توان گفت که هشت هفته تمرین استقامتی می تواند عوامل پیش التهابی مرتبط با سکته مغزی را از طریق کاهش بیان ژن TNF-α تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که برای پیشگیری از عوارض عصبی مرتبط با سکته مغزی از تمرینات استقامتی به عنوان یک درمان غیر دارویی استفاده شود.

  کلیدواژگان: التهاب، TNF-α، هیپوکامپ، سکته مغزی، تمرین استقامتی
 • مراحم آشنگرف*، راضیه ارجمند صفحات 2020-2028
  زمینه و هدف

  سلنیوم در سطوح پایین، اهمیت فیزیولوژیک دارد و به عنوان ریزمغذی ضروری برای انسان ها و حیوانات محسوب می شود. بااین حال، غلظت های بالای سلنیوم محلول (سلنیت)، منجر به مسمومیت حاد سلنیومی (سلنوزیس) می شود. این مطالعه باهدف کاربرد روش تاگوچی به عنوان یک روش موثر، کارآمد و بدون نیاز به تعداد زیاد آزمایش، جهت بهینه کردن حذف سلنیت انجام شد.

   مواد و روش ها

  متغیرهای مستقل در این مطالعه؛غلظت اولیه یون سلنیت، غلظت اولیه بیومس سلول، غلظت اولیه کلرید سدیم، دور همزن و pH بودند که هرکدام دارای سه سطح بودند. برای متغیرهای مذکور آرایه متعامد L18 طراحی شد. آزمایش ها سه بار تکرار و میانگین مقادیر آن ها به صورت نتایج نهایی به کمک نرم افزار Qualitek-4 مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.

  نتایج

  عوامل با تاثیر معنی داری بر فرآیند حذف میکروبی سلنیت به ترتیب اهمیت یون سلنیت در غلظت 8 گرم در لیتر، دور شیکر rpm80، کلرید سدیم در غلظت 5/2 درصد وزنی/حجمی، بیومس سلول در غلظت 40 گرم در لیتر و pH برابر 8/6 تعیین شدند. تحت شرایط بهینه، ماکزیمم حذف سلنیت در سطح معنی داری 5% (p< 0.05)، 1/92 درصد پس از 48 ساعت گرما گذاری تخمین زده شد.

  نتیجه گیری

   مطالعه اخیر نخستین گزارش از کاربرد موفقیت آمیز روش تاگوچی در بهینه سازی حذف سلنیت تحت شرایط سلول های در حال استراحت مخمر بومی Trichosporon sp.  به عنوان کاتالیست زیستی است. بنابراین استفاده از روش های بهینه سازی انجام شده در این تحقیق را می توان برای زیست پالایی محیط های آلوده پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، تاگوچی، حذف سلنیت، Trichosporon sp
 • پژمان باقری، موهبت والی، زهرا ملکی* صفحات 2029-2042
  زمینه و هدف

  تحلیل الگوهای خوراک، خواب و فعالیت بدنی، زمینه پیشگیری از بیماری های مزمن را در اختیار محققین قرار می دهد. هدف از این مطالعه، تعیین الگوهای غالب خوراک، خواب و فعالیت بدنی و عوامل مرتبط در شهرستان فسا در سال 1396 بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی، اطلاعات 500 نفر از جمعیت بزرگ سال شهرستان فسا به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با استفاده از ترکیبی از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ، بسامد خوراک و پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی گردآوری شد. جهت شناسایی الگوهای غالب از روش تحلیل عاملی و به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید.

  نتایج

  میانگین سنی شرکت کنندگان 68/12±02/35 سال بود. سه الگوی غالب خوراک شامل سالم (35/24%)، ناسالم (31/18%) و متفرقه (98/12%)، خواب شامل اختلال خواب اولیه (90/17%)، ثانویه (60/16%) و ثالثیه (46/12%) و فعالیت بدنی نیز شامل فعالیت بدنی سبک (09/37%)، متوسط (86/5%) و شدید (32/16%) بودند. همچنین متغیرهای سن، جنسیت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی به عنوان پیش بینی کننده های اصلی الگوها معرفی شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به سهم بالای الگوهای ناسالم در جمعیت شهرستان به عنوان نمونه ای از جمعیت شهری جنوب ایران، ضرورت برنامه ریزی و افزایش سطح آگاهی و آموزش درزمینه افزایش فعالیت بدنی و بهبود وضعیت خواب و خوراک و همچنین بالا بردن سطح کیفیت زندگی و سلامت عمومی افراد جامعه بیش ازپیش احساس می گردد.

  کلیدواژگان: خوراک، خواب، فعالیت فیزیکی، تحلیل عاملی
 • محسن اکبرپور، فضل الله فتح الهی شورابه*، مهیا حمیدی صفحات 2043-2052
  زمینه و هدف

  سرطان پستان شایع ترین سرطان و علت اصلی مرگ ومیر ناشی از سرطان در میان زنان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی برخی MicroRNAs مرتبط با مرگ سلولی به هشت هفته تمرین مقاومتی در زنان مبتلا به سرطان پستان است.

  مواد و روش ها

  20 زن مبتلا به سرطان پستان انتخاب شدند که به طور تصادفی به دو گروه کنترل (10 نفر) و تجربی (10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرینات مقاومتی را با شدت %70-50 حداکثر یک تکرار بیشینه انجام دادند. جهت بررسی تاثیر تمرین مقاومتی بر متغیرهای mir-329, mir-15, mir-16 نمونه خون 48 ساعت قبل و بعد از اجرایی پروتکل از آزمودنی ها گرفته شد. تجزیه وتحلیل داد ه ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های تی مستقل و وابسته انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  نتایج

  نتایج این تحقیق نشان داد هشت هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش معنی داری در سطوح mir-329,mir-15,mir-16 زنان مبتلا به سرطان پستان گردید (0001/0=p).

  نتیجه گیری

   هشت تمرین مقاومتی باعث افزایش برخی MicroRNAs مرتبط با مرگ سلولی در زنان مبتلا به سرطان پستان گردید که این افزایش می تواند منجر به افزایش مرگ سلولی و درنتیجه کاهش توده سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان گردد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، MicroRNAs، سرطان پستان
 • محمدوحید جرات، محمدحسین نیکو، لیلا ملک مکان، مریم سادات سلامی، سید مجتبی کشفی پور، سید امیر اصلانی، سید تقی حیدری*، نگار فیروزآبادی صفحات 2053-2060
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر، میزان ایمپلنت دستگاه های الکترونیکی قلب به تدریج افزایش یافته است، درحالی که میزان عفونت های مرتبط با دستگاه بیش ازاندازه افزایش یافته است. برای کاهش احتمال عفونت های مرتبط با دستگاه، دو روش پیشگیری با آنتی بیوتیک موضعی را در هنگام کاشت دستگاه های الکترونیکی قلب بر روی جلوگیری از عفونت پاکتی، به عنوان شایع ترین عفونت های مرتبط با دستگاه، ارزیابی شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کوهورت گذشته نگر چندمرکزی شامل بیمارانی بود که تحت عمل ایمپلنت دستگاه های الکترونیکی قلب قرار گرفتند. همه بیماران یک ساعت قبل از عمل، آنتی بیوتیک وریدی دریافت کردند. پیشگیری با آنتی بیوتیک موضعی برای هر بیمار توسط یکی از این دو روش انجام شد؛ شستشوی پاکتی یا سفالوتین، یا تزریق آنتی بیوتیک فوق در پاکت در پایان عمل از طریق محل بخیه نوع پیشگیری موضعی به انتخاب جراح انجام شد.

  نتایج

  از مارس 2011 تا مارس 2016، 1003 بیمار تحت عمل ایمپلنت CIED قرار گرفتند. شستشوی پاکت با استفاده از آنتی بیوتیک برای 664 مورد و تزریق آنتی بیوتیک برای 339 مورد انجام شد. میزان ابتلا به عفونت در تمام بیماران 6/1% بود، 3/2% در گروه شستشو در مقابل3/0% در گروه تزریق (016/0=p). اختلاف معنی داری در امپدانس لید و روند آستانه تحریک ضربان تا 2 ماه پس از ایمپلنت دستگاه بین بیماران با دو روش پیشگیری با آنتی بیوتیک موضعی وجود نداشت (05/0<P).

  نتیجه گیری

  تزریق آنتی بیوتیک موضعی از طریق مسیر بخیه بعد از ایمپلنت دستگاه های الکترونیکی قلب ممکن است اثر پروفیلاکتیک تزریق آنتی بیوتیک داخل وریدی را در مقابل عفونت های مرتبط با دستگاه افزایش دهد.

  کلیدواژگان: پیشگیری با آنتی بیوتیک موضعی، دستگاه های الکترونیکی قابل ایمپلنت ایمن قلب، عفونت مرتبط با دستگاه، عفونت پاکتی
 • داریوش ایرانپور، صبا بهره مند جو، نیلوفر معتمد، نجمه حاجیان، رحیمه رحیمی، علی موحد* صفحات 2061-2069
  زمینه و هدف

  هدف از این مطالعه بررسی همسویی بین سطح خونی ویتامین D با بیماری های قلبی- عروقی با در نظر گرفتن کسر تخلیه ای بطن چپ (EF)، تعداد گرفتگی عروق کرونر، غلظت هموسیستین و CRP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب بوشهر است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ی مورد- شاهدی تعداد 433 نفر بیمار قلبی- عروقی مراجعه کننده به مرکز قلب بوشهر شرکت داشتند. همه شرکت کننده ها مورد معاینه های نوار قلب، اکوکاردیوگرافی و آنژیوگرافی قرار گرفتند و بر اساس نتایج آزمایش های اولیه به دو گروه مورد و شاهد ازنظر گرفتگی عروق تقسیم بندی شدند. از شرکت کننده ها مقدار cc 10 خون گرفته شد و پارامترهای خونی ازجمله سطح خونی 25- هیدروکسی ویتامین D، هموسیستین، CRP و کلسیم اندازه گیری شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS18 تجزیه وتحلیل شد.

  نتایج

  میانگین سطح سرمی ویتامین D در گروه مورد به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (0001/0>p). همچنین، میانگین درصد EF در گروه شاهد در مقایسه با گروه مورد به طور معنی داری بیشتر بود (0001/0>p. علاوه بر این، سطح سرمی ویتامین D به طور معکوس با تعداد عروق درگیر رابطه داشت (0001/0>p). همچنین، غلظت سرمی CRP در گروه مورد به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (0001/0>p).

  نتیجه گیری

  بین میانگین سطح سرمی ویتامین D و درصد EF با بیماری آترواسکلروز عروق کرونر همسویی وجود داشت. ولی هیچ گونه همسویی بین میانگین سطح سرمی ویتامین D با درصد EF یافت نشد.

  کلیدواژگان: ویتامین D، کسرتخلیه ای بطن چپ، آترواسکلروز عروق کرونر، بیماری قلبی- عروقی
 • محمدجواد حسین پور، حمید پروین*، صمد نجاتیان، وحیده رضائی، کرم الله باقری فرد صفحات 2070-2080
  زمینه و هدف

  امروزه در دانش پزشکی، روش های تشخیص علایم و کشف بیماری ها، بسیار وسیع و گسترده شده است. درنتیجه، تحلیل کلیه عوامل دخیل در یک بیماری، اغلب چالش برانگیز است؛ بنابراین به یک سیستم مکانیزه برای کمک به کشف قوانین، شناسایی الگوهای موجود و پیش بینی رخ دادهای آینده، کاملا احساس می شود. در این تحقیق قصد داریم با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری چندهدفه، روشی را ارایه کنیم که بتواند توالی های تنظیمی (Regulatory Elements) با طول متغیر از ژنوم را کشف و استخراج کرده و برهم کنش های بین آ ن ها را نیز شمارش کند. درواقع این توالی تنظیمی می توانند نقش قابل توجهی در بروز و تشدید بیماری سرطان ایفا کنند.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، از یک متد پیشنهادی جهت کشف توالی تنظیمی در ژنوم بیمار مبتلا به سرطان سینه استفاده شده است. متد پیشنهادی در نرم افزار Matlab پیاده سازی شده است. همچنین، جهت سنجش عملکرد و کارایی روش پیشنهادی، الگوریتم موردنظر بر روی مجموعه داده های Hi-C (Hi-C Dataset) مربوط به بیماران مبتلا به سرطان سینه در دو رده سلول خونی 12878GM و +34CD معرفی شده توسط میفسود و همکاران، اجرا گردید.

  نتایج

  اجرای روش پیشنهادی با روش HiCUP مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که روش MSARE در کشف توالی های تنظیمی، عملکرد بهتری را نسبت به روش HiCUP داشته است.

  نتیجه گیری

  در این پژوهش، بررسی های تجربی نشان می دهند که دو پروموتر 6BLC و HOTTIP کشف شده توسط روش پیشنهادی در هر دو سلول خونی 12878GM و +34CD در بروز و تشدید بیماری سرطان سینه تاثیر معنی داری داشته اند.

  کلیدواژگان: توالی تنظیمی، سرطان سینه، HiCUP، الگوریتم فراابتکاری، پروموتر BLC6، پروموتر HOTTIP
 • نازنین خورنق، باقر سید علیپور*، علی طراوتی صفحات 2081-2093
  زمینه و هدف

  استامی پراید ((ACP به عنوان یک سم شبه نیکوتینی سبب تولید رادیکال های آزاد و القاء استرس اکسیداتیو در موجودات مختلف می شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش آنتی اکسیدانی N- استیل سیستیین (NAC) و  S- متیل سیستیین  (SMC) بر کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از سمیت استامی پراید در سرم و کلیه موش صحرایی است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، 42 سر موش نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه 7 تایی تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، گروه شم (نرمال سالین) و 5 گروه تجربی که ACP (5 میلی گرم بر کیلوگرم)، NAC (160 میلی گرم بر کیلوگرم)، SMC (100 میلی گرم بر کیلوگرم)، ACP+SMC، ACP+NAC و ACP+SMC+NAC را به صورت داخل صفاقی به مدت یک هفته دریافت کردند. بعد از جداسازی سرم و بافت کلیه، فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون S-ترانسفراز (GST) و سطح گلوتاتیون (GSH)، مالون دی آلدیید (MDA) و توتال آنتی اکسیدان (TAC) اندازه گیری شد.

  نتایج

  استامی پراید باعث افزایش فعالیت GST در بافت کلیه و سرم (01/0<p)، CAT در بافت کلیه و سرم (05/0<p) ولی افزایش غیر معنی دار MDA و کاهش غیر معنی دار GSH و TAC نسبت به کنترل گردید. NAC و SMC به تنهایی و در ترکیب با ACP باعث تعدیل در سطح TAC، GSH و MDA و فعالیت GST و CAT شدند.

  نتیجه گیری

   احتمالا استامی پراید با تولید رادیکال های آزاد سبب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی، افزایش فعالیت CAT و GST و کاهش غلظت GSH و TAC می شود. تجویز NAC و SMC به عنوان آنتی اکسیدان به واسطه کاهش نسبی رادیکال های آزاد باعث کاهش سمیت استامی پراید می شوند.

  کلیدواژگان: استامی پراید، S - متیل سیستئین، N- استیل سیستئین، موش صحرایی˓ آنزیم های آنتی اکسیدان
 • حورا پورغفار، نور امیرمظفری*، معصومه انوری صفحات 2094-2102
  زمینه و هدف

  سویه های استافیلوکوکوس اوریوس لکوسیدین پنتون والنتین (pvl) مثبت دارای ویرولانس بالایی بوده و بیشتر با آبسه های پوستی و عفونت های نکروتیک شدید همراه می باشند. مطالعه حاضر، بررسی فراوانی ژن pvl و مقاومت به متی سیلین (MRSA) در بیماران بیمارستان های رشت در شمال ایران است.

  مواد و روش ها

   تعداد 92 جدایه استافیلوکوکوس اوریوس در طی شش ماه نمونه گیری به دست آمد. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش Disk Diffusion انجام شد و تست مقاومت به متی سیلین به وسیله ی دیسک اگزاسیلین انجام گردید. سنجش ژن pvl برای تمامی جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس با روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد، سپس نمونه های مثبت که دارای ژن pvl بودند، جهت جستجوی ژن mecA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی هر ژن موردبررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  از مجموع جدایه 18 مورد (56/19 درصد) ازنظر وجود ژن pvl مثبت بودند و در میان 18 جدایه pvl مثبت، 15 جدایه (33/83 درصد) MRSA  و 3 جدایه (66/16 درصد) MSSA بودند و 8 مورد (44/44 درصد) از 18 جدایه ازنظر داشتن mecA مثبت بودند.

  نتیجه گیری

   با تاکید بر وجود ژن pvl در جدایه های MRSA، تولید توکسین PVL یک تهدید جدی برای سلامتی افراد محسوب می شود. به نظر می رسد، دستیابی به یک روش سریع و تکرارپذیر در مراکز پزشکی برای کنترل عفونت با سویه های استافیلوکوکوس اوریوس مولد PVL لازم و ضروری است.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، لکوسیدین پنتون والنتین، mecA، MRSA
 • حمیده روحانی نژاد*، نگار رحمتی کیان، فهیمه نعمتی منصور، دریا امیری صفحات 2103-2110
  زمینه و هدف

  کلامیدیا تراکوماتیس یکی از شایع ترین علل عفونت های منتقل از راه جنسی در سراسر جهان است. غربالگری زنان برای عفونت های کلامیدیایی در کشورهای درحال توسعه به دلیل موثر نبودن روش های تشخیصی در دسترس، بسیار موردتوجه قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق دستیابی به روشی است که تشخیص عفونت کلامیدیا تراکوماتیس را در زنان دارای علامت سهولت ببخشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تعداد 50 نمونه بالینی (واژینال) از زنان علامت دار جمع آوری شد. پس از استخراج DNA، توالی ژن OMP1 به عنوان ژن منتخب از بانک ژن استخراج گردید. سپس، با استفاده از نرم افزار Mega6 پرایمرهای اختصاصی طراحی گشت. با نمونه های DNA استخراج شده PCR گذاشته شد و صحت پرایمرهای طراحی شده تایید شد. به منظور ساخت کنترل مثبت محصول PCR در وکتور، کلون شد. جهت تعیین حساسیت Real time PCR، رقیق سازی DNA از کنترل مثبت صورت گرفت و با رقت های مختلف Real time PCR گذاشته شد و همچنین جهت تعیین اختصاصیت Real-time PCR، DNA باکتری های ناحیه واژن استخراج و Real-time PCR انجام شد.

  نتایج

  در این تحقیق توانستیم به وسیله تکنیک مولکولی پیشرفته Real-time PCR کیتی طراحی کنیم که دارای 10 پیکوگرم حساسیت و 100 درصد اختصاصیت در تشخیص عفونت کلامیدیایی در زنان علامت دار است.

  نتیجه گیری

   با پرایمرهای طراحی شده و روش ریل تایم می توان تشخیص 100 درصد نسبت به عفونت های کلامیدیا داشت.

  کلیدواژگان: Real time PCR، کلامیدیا تراکوماتیس، OMP1
 • رحام آرمند*، محمدکاظم کوهی، گودرز صادقی هشتجین، وهاب باباپور، نسیم خان خواجه صفحات 2111-2120
  زمینه و هدف

  آسم یک بیماری است که در آن راه های تنفسی تنگ و متورم و با افزایش میزان ترشحات مخاطی و سلول های آماسی در مجاری هوایی همراه می شود. اثر محافظتی آلبوترول، اپی نفرین و کرومولین بر ضد مسمومیت زیستی ناشی از اوالبومین در ریه های موش صحرایی در مدل حیوانی بیماری آسم است.

  مواد و روش ها

   تعداد 40 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به 8 گروه؛ کنترل منفی (سالم)، کنترل مثبت (حساس)، سالم-آلبوترول، سالم- اپی نفرین، سالم-کرومولین، حساس-آلبوترول، حساس- اپی نفرین و حساس-کرومولین دسته بندی شدند. حساس سازی در روز 1 با تزریق داخل صفاقی 5/0 میلی لیتر از محلول سالین حاوی اوآلبومین (100 میکروگرم) و هیدروکسید آلومینیوم (8 میلی گرم) به گروه های چهارگانه حساس صورت گرفت. گروه های سالم فقط نرمال سالین دریافت کردند. میزان پروتیین تام، تعداد سلول های آماسی، مقادیر پلاکت (PC) و پلاتوکریت (PCT) و تعداد گلبول های قرمز در مایع خارج شده اندازه گیری شد.

  نتایج

  در گروه حساس درمان نشده (کنترل مثبت)، تعداد سلول های آماسی و پلاکت ها از دو برابر گروه کنترل منفی هم تجاوز نمود. هر سه داروی استفاده شده (آلبوترول، کرومولین و اپی نفرین) مقدار پایه نشت پروتیین را در حیوانات سالم به طور معنی داری کاهش دادند (05/0<p). از بین داروهای مورداستفاده، کرومولین سدیم هم در گروه های حساس و هم در گروه های غیر حساس از نشت سلول های آماسی به طور کامل جلوگیری کرده، مقادیر پلاکت و نشت پروتیینی را به صورت معنی داری کاهش داد.

  نتیجه گیری

  درمجموع، این مطالعه کارایی چشمگیر سدیم کرومولین را در مقایسه با داروهای آگونیست بتا در جلوگیری از علایم و تظاهرات اختلالات آماسی در حیواناتی که مبتلا به ازدیاد حساسیت تنفسی هستند نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آسم، پروتئین تام، سلول های آماسی، پلاکت، پلاتوکریت
 • زهرا سلیمانی کهره، سعیده سادات حسینی*، کریم افشاری نیا صفحات 2121-2135
  زمینه و هدف

  اگرچه در دو دهه اخیر پیشرفت های زیادی در درمان بیماران قلبی اتفاق افتاده است، اما شیوع بیماری کرونری قلب در حال افزایش است و عواملی نظیر استرس های اجتماعی، تعارض و رفتار خصمانه می‎توانند به انقباض نابهنجار عروق کرونری، افزایش انسداد شریان کرونری، بی نظمی های بدخیم ضربان قلب و درنتیجه ناتوانی قلب منجر شوند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان های غیر دارویی CBT، تن آرامی و موسیقی درمانی بر میزان تاب آوری بیماران کرونر قلبی است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی با گروه های آزمایش و کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران کرونر قلبی بستری در بیمارستان قلب امام علی (ع) شهر کرمانشاه در سال 97-96 بود که تعداد آن ها بالغ بر 150 نفر است. نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و طی دو مرحله صورت گرفت. حجم نمونه انتخابی برابر 52 بیمار از لیست انتظار بیماران قلبی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه خود تاب آوری کونور و دیویدسون بود و داده ها با تحلیل مانوا و مانکوا در نرم افزار SPSS24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج تحقیق نشان داد که سه روش درمانی تاثیری مطلوب بر میزان تاب آوری بیماران دارند اما میزان میانگین به دست آمده از آزمون LSD نشان داد درمان های CBT با میانگین بالاتر به نحو مطلوب تری بر تاب آوری بیماران تاثیرگذار بوده اند. نتایج آزمون LSD نشان داد؛ در رتبه بندی میزان تاثیرگذاری روش های درمانی پس از CBT، تن آرامی بیشترین تاثیر را برافزایش میزان تاب آوری بیماران دارد.

  نتیجه گیری

  بنابراین، اثربخشی درمان شناختی - رفتاری برافزایش تاب آوری بیماران عروق کرونری بیشتر از دو درمان موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری است.

  کلیدواژگان: درمان های شناختی - رفتاری، موسیقی درمانی، تن آرامی، تاب آوری، بیماران عروق کرونر
 • بهاره متقی دستنائی*، اکرم کرمی دهکردی، صدیقه جمالی صفحات 2136-2143
  زمینه و هدف

  با توجه به بروز عوارض متعددی مانند گرگرفتگی در زنان یایسه این مطالعه باهدف مقایسه تاثیر دو گیاه ویتاگنوس و گل مغربی از خانواده گیاهان فیتو استروژنی بر گرگرفتگی یایسگی انجام شده است.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر یک مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور بود که بر روی 150 نفر از زنان یایسه در سال 94 در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. زنان شرکت کننده در این مطالعه به طور تصادفی یکی از دو گیاه گل مغربی، ویتاگنوس و یا دارونما را روزی دو بار به مدت یک ماه استفاده کردند. برای سنجش گرگرفتگی پرسشنامه کوپرمن استفاده شد. در پایان یک ماه نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد استفاده از گل مغربی در قیاس با ویتاگنوس تاثیر بسزایی در کاهش مدت و دفعات گرگرفتگی داشته است (P<0.001) ولی در کاهش شدت گرگرفتگی دو گیاه هیچ برتری نسبت به همدیگر نداشتند (p=0.6).

  نتیجه گیری

   گیاه گل مغربی در کاهش گرگرفتگی زنان از ویتاگنوس موثرتر است.

  کلیدواژگان: یائسگی، گرگرفتگی، ویتاگنوس، گل مغربی
 • والی الله اکبری، پروین رحمتی نژاد*، آرمان ضرغامی، داود محمدی صفحات 2144-2153
  زمینه و هدف

  در مفهوم پردازی های مربوط به اعتیاد، همواره نقش عناصر شخصیتی در پیدایش و تداوم وابستگی به مواد موردتوجه محققان بوده است. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی اختلالات شخصیت و ویژگی های شخصیتی سرشت و منش در افراد وابسته به مواد بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 150 بیمار وابسته به مواد مراجعه کننده به بیمارستان نکویی-فرقانی شهر قم و 145 فرد سالم شاغل در این بیمارستان، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. دو گروه با استفاده از پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون III و پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر موردبررسی و مقایسه قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آنوا، آزمون تعقیبی توکی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که فراوانی اختلال شخصیت در افراد وابسته به مواد 56% است. اختلال شخصیت مرزی با 16%، شخصیت ضداجتماعی با 14% و شخصیت اجتنابی با 67/6% به ترتیب بالاترین فراوانی را در بین گروه نمونه وابسته به مواد داشتند. همچنین به طورکلی افراد وابسته به مواد نسبت به گروه بهنجار نمرات بالایی در بعد نوجویی و نمرات پایین در بعد خود راهبری به دست آوردند. مصرف کنندگان مواد مخدر تخدیری، در بعد اجتناب از آسیب، مصرف کنندگان مواد محرک در بعد خود فراروی و افراد بهنجار در بعد پشتکار، نمرات بالاتری نسبت به گروه های دیگر کسب کردند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاکی از فراوانی بالای اختلالات شخصیت در بین افراد وابسته به مواد بود. همچنین تحقیق حاضر نشان داد که بین اغلب ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار تفاوت معنی دار وجود دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سرشت و منش، اختلالات شخصیت، مواد مخدر، مواد محرک
 • رقیه نجاتی، آمنه نعمت الهی، مهسا حسن زاده، علی خانی جیحونی، مهران صیادی* صفحات 2154-2163
  زمینه و هدف

  امروزه حضور فلزات سنگین در محیط زیست و تجمع آن ها در زنجیره غذایی و بنابراین مواجهه انسان با آن ها یک خطر جدی محسوب می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری میزان فلزات سنگین نیکل، آرسنیک، سرب، روی و کادمیوم در بافت جگر، عضلات ران، سینه و سنگدان مرغ در شهر شیراز (1397) است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیلی) بود. بدین منظور تعداد 10 برند مختلف شامل بافت جگر، عضلات ران، سینه و سنگدان مرغ از فروشگاه های سطح شیراز جمع آوری و با رعایت سیستم سرمایشی به آزمایشگاه منتقل گردید. برای اندازه گیری غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه طیف سنج نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) انجام شد.

  نتایج

  میانگین غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، نیکل، سرب و روی برحسب میکرو گرم بر کیلوگرم در بافت جگر به ترتیب 17، 61، 31، 57 و 15150، در عضلات ران 5، 60، 28، 46، 3310، در عضلات سینه 6، 8، 18، 50 و 4510 و در سنگدان 7، 29، 9، 19 و 12810 مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان فلزات سنگین در بافت جگر بیشتر از سایر بافت ها بود.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان فلزات سنگین موردمطالعه در گوشت مرغ پایین تر از استانداردهای جهانی است. همچنین نتایج ارزیابی خطر نشان داد که ریسک غیر سرطان زایی این فلزات سنگین ناشی از مصرف مرغ توسط افراد جامعه قابل اغماض و ناچیز است و اثرات سرطان زایی در مورد آرسنیک بیش از سرب و در محدوده ریسک بالقوه است.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، مرغ، طیف سنج نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی، ارزیابی خطر
|
 • Naser Behpoor*, Fardin Moradi, Vahid Tadibi Pages 1913-1923
  Background & Objective

  Blood pressure generally increases after menopause. Training modalities with a supplement can influence blood pressure indices. The present study aims at investigating the effect of eight-week resistance training with citrulline-malate consumption on blood pressure, Nitric Oxide (NO), and Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in postmenopausal women with prehypertension

  Materials & Methods

  The sample population is postmenopausal women with pre-hypertensive age ranging from 50 to 55 years old divided randomly into six groups, including “training + supplement”, “training + placebo”, “training”, “no training + supplement”, “supplement” and “placebo”. Resistance training was held 3 sessions per week in which the training intensity was 45% to 55% IRM. The supplement included citrulline-malate (8 g) an hour before each training session. Blood pressure, NO, and VEGE were measured using a barometer and kit before and after the training sessions. Two-way analysis of variance test and Tukey’s follow-up test were applied to analyze data.

  Results

  The findings demonstrated that training leads to a decrease in systolic and diastolic blood pressures while an increase in NO and VEGF. The results showed that an eight-week period of citrulline-malate supplementation has decreased systolic and diastolic blood pressure. Besides, it was revealed that eight weeks of citrulline-malate administration made NO and VEGF increase. Also, the results indicated that the "exercise + supplement" group has had the greatest effect on increasing NO and VEGF and reducing systolic and diastolic blood pressure. Moreover, the findings proved that resistance training with citrulline-malate made systolic and diastolic blood pressures in menopausal women with prehypertension reduce. These effects are accompanied by rising levels of NO and VEGF.

  Conclusion

  The findings revealed that the resistance training, which was applied in the present study, coupled with citrulline-malate supplementation, will improve blood pressure in postmenopausal women with hypertension.

  Keywords: prehypertension, resistance training, menopausal women, citrulline malate, vascular function
 • Hossein Moravej, Marziyeh Rassafian, Anis Amirhakimi, Homa Ilkhanipour, Shokrollah Mazloumi Abrazgah, Negar Yazdani* Pages 1924-1931
  Background & Objective

  Since epidemiological information on type1 diabetes in children can help to control it, this study aimed to determine the frequency and characteristics of type1 diabetes patients during an 11-year period.

  Materials & Methods

  In this retrospective study, records of all 0-39 years old diabetic patients admitted to Nemazee hospital 2004-14 were reviewed. Since most new cases are admitted to this hospital, the patient’s data might be a good representative of all patients in Shiraz. Gender, date of birth, age of onset and associated diseases were recorded. Data were analyzed, using SPSS 22.0.   

  Results

  In this study, 546 diabetes patients were admitted, of which 52.4% were females. Two peak age was observed (5-9 Y/O and 10-14 Y/O). The mortality rate was 23%. Most of them had no family history of diabetes. Majority of patients (86.3%( did not have any other medical condition. Moreover, there was a significant relationship between age of onset with positive family history and mode of presentation. The frequency of diabetic patients had a rising trend during this eleven-year period.

  Conclusion

  Incidence of type1 diabetes had a growing trend and peak age of presentation was similar to most previous studies. However, the percentage of diabetic ketoacidosis was more than that of developed countries. Therefore, people and physicians are recommended to have more information on type1 diabetes for early diagnosis to prevent further complications.

  Keywords: Diabetes Mellitus, Type 1, Diabetic Ketoacidosis, Epidemiology
 • Fariba Noori, Paria Parto*, Mehri Azadbakht, Hamid Darvishnia Pages 1932-1942
  Background & Objective

  Polycystic ovary syndrome (PCO) is one of the most common causes of infertility due to anovulatory in women. The use of insulin-sensitizing agents was one of the treatments for this syndrome. The main purpose of this study was to evaluate the effects of Metformin, Pioglitazone, Ripaglinide and Acarbose on histomorphological changes of polycystic ovaries.

  Materials & Methods

  In this study, Polycystic ovaries were induced by injection of testosterone enanthate (TE) in immature female mice, for four weeks, then they had been divided into five groups; the control, Metformin, Pioglitazone, Repaglinide and Acarbose groups. Body weight, the ratio of ovary-to-animal weight, ovarian diameter, histomorphological changes of ovaries and characteristics of ovarian tissues were studied. Tukey test was used to calculate these parameters (P≤0.05).

  Results

  TE significantly increased the percentage of cystic Follicular and decreased follicular growth compared to treatment groups. The body weight, the ratio of ovary-to-animal weight and ovarian diameter, in all groups showed a significant decrease compared to the control group (p<0.05). In Metformin and Pioglitazone treated group, the number of degenerated oocytes, pyknotic-granlosa cells and vascularization were decreased and luteinization can be seen only in these groups. There is a significant reduction in mean growth of primordial, primary, pre-antral, cystic and atretic follicles in the treatment group. However, the mean number of pre-antral follicle showed a remarkable increase. The average number of antral follicles increased in metformin and pioglitazone groups (p<0.05). The results showed that Metformin and Pioglitazone groups cause a meaningful decrease in the ratio of ovary-to-animal weight (p<0.05).

  Conclusion

  According to these results, Metformin and Pioglitazone have the same effects and can compensate for the damages due to PCOs. These drugs can develop follicular growth. Repaglinide can compensate for the damages in some cases, and, Acarbose has a negative effect on follicular growth.

  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Metformin, Pioglitazone, Acarbose, Ripaglinide, Mouse
 • Golchin Shahijani*, Ashkan Karimi, Reza Tavakol, Ali Gharahzade, Elahe Mousavi, Somayeh Tahernezhad, Behzad Gholamveisi Pages 1943-1950
  Background & Objective

  screening for the prevalence of skeletal disorders is needed for the early prevention and intervention of the disorders. For this purpose, the present study aimed to determine the prevalence of musculoskeletal disorders among surgical technologists and anesthesiologists.

  Materials & Methods

  In this analytical - descriptive cross-sectional study, 167 personnel working in the operating room of Isfahan, Iran in 2018, were evaluated using the random sampling technique. The data from the general Nordic and Cornell questionnaires were analyzed using SPSS, version 20, software as well as the statistical tests including T-test, Chi-square, Mann-Whitney U and logistic regression.

  Results

  Women constituted 82% of our population. The mean age and work experience of the subjects were 32.68 ± 8.64 and 10.1 ± 8.3 years, respectively. The prevalence of musculoskeletal disorders among the surgical technologists and anesthesiologists was 96.74 and 90.9, respectively.

  Conclusion

  Given that the occupational health status of surgical technologists and anesthesiologists was not at a desirable level, this could compromise the health and work quality of the surgical team; therefore, it seems that the inclusion of some measures such as exercise, modified ergonomics` equipment, and striving to improve one's social and psychological well-being could be efficient and beneficial to prevent these disorders.

  Keywords: Prevalence, Musculoskeletal, disorders, surgical technologists, Anesthesia Technologists
 • Zeinab Hashemi* Pages 1951-1959
  Background & Objective

  Most pregnant women experience a degree of stress before and after cesarean. Stress can have unfavorable complications for the mother and the baby. Given the probable relationship of social support with the amount of stress, the present study aimed to determine the relationship between perceived social support and stress, before and after cesarean in pregnant women referring to Besat Hospital in Sanandaj in 2018.

  Materials & methods

  This study was a descriptive-correlational and cross-sectional study performed on 180 pregnant women under selective cesarean section surgery in 2018. Using the available sampling method, pregnant women referring to Besat Hospital in Sanandaj were selected with the criteria to enter the study. The data collection method in this study was a two-part questionnaire of demographic and midwifery information, perceived social support questionnaire and Dass 21 stress questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software version 16, descriptive statistics, and the Pearson correlation test.

  Results

  Results indicated that the degree of the overall rate of stress, before cesarean was 36.1% and in the post operation stage 13.9% respectively. Besides, there was a negative significant difference between social support and stress, before the operation (p<0.05, r= -0.728), and stress, after cesarean (P<0.05, r= -0.658).

  Conclusion

  The results of the study showed that there is a negative and significant relationship between perceived social support and stress, before and after the cesarean section. Hence, it is recommended that interventions be designed to identify and improve the level of social support of pregnant women under cesarean section.

  Keywords: Perceived social support, Stress, Cesarean, pregnancy
 • Mostafa Bijani, Farahnaz Kamali, Maria Shaterjalali, MohammadMehdi Naghizadeh Jahromi, Azizallah Dehghan, Shahnaz Karimi* Pages 1960-1972
  Background & Objective

  Teachers’ evaluation as an accountable process in promoting the quality of medical education is the main mission of the university. Teachers are key and effective facilitator of this process. Some of the attributes of faculty from the students’ point of view to help students to learn and make the learning process more effective. For this purpose, a study was conducted to determine the characteristics of effective faculty in improving education and its influence on students in Iran.

  Materials & Methods

  This study was conducted through systematic review and meta-analysis. For this purpose, the articles that were published in Iran were either in English in Persian and were selected for the study without considering the time period. Articles were searched in databases of Cochrane Library Web of Science, PubMed, CINAHL, Google Scholar, Ovid, Science Direct, WILEY, Scopus, ProQuest, Medline, Elsevier Magiran, and SID. Finally, 21 articles that met the criteria for meta-analysis were included in the study and their quality was evaluated.

  Results

  Attributes were extracted in six domains. The six main dimensions are as follows: Individual and personality traits, communication skills, teaching skills, research skills, evaluation skills, and observing educational rules.

  Conclusion

  Personal characteristics, research skills and communication skills were among the most important characteristics of an effective faculty from the students' perspective. Therefore, it is necessary to consider the characteristics in the recruitment of instructors.

  Keywords: Meta-Analysis, Human Characteristics, Instructors, Students, Iran
 • Taher Azimi, Hossein Dabiri*, Sahar Sabour, Aref Shariati, Javad Yasbolaghi Pages 1973-1985

  Inflammatory bowel disease (IBD) is a prolonged and disabling functional gastrointestinal disorder with the incidence rate of more than 0.5% in public individuals, worldwide. IBD including Ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD) need to be taken into account that it is a heterogeneous illness which can take place by the convergence of host immune system disorders, genetic and environmental factors, gut microbiota dysbiosis, and can progress in people who are genetically susceptible. Overexposure of immune system to the excessive bacterial substances can also lead to the loss of immunological tolerance to bacteria, which are considered as normal flora in the body of the host which may subsequently result in bowel inflammation and IBD development. Generally, the role of infections in the initiation and development of inflammatory disease of the gastrointestinal tract has been studied by many clinical findings and it has been proved that gut microbiome via several mechanisms plays a significant role in initiation and exacerbation of IBD. It appears that the most important pathogens which correspond with the IBD include Helicobacter pylori, Clostridium difficile, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter concisus as well as viruses such as Cytomegalovirus, Epstein Barr and Rubella. Based on the current knowledge, the current study discusses the most common pathogens that may be involved in the development of IBD and performs a comprehensive review on related evidence supporting or ignoring the possible role of microorganisms.

  Keywords: Inflammatory bowel disease, intestinal pathogens, gut bacterium
 • Parvaneh Isfahani, Rasoul Corani Babador, Mahnaz Afshari*, Masood Taherimirghaed Pages 1986-1997
  Background & Objective

  One of the social determinants of physical and mental health is unemployment. This has a harmful effect even when the social class, poverty, age, and history of previous illnesses are also controlled. The purpose of this study was to review the evidence of the unemployment on the health of Iranian society.

  Materials & Methods

  This study was conducted using a scoping review to find empirical research papers published on the impact of unemployment on health in Iran from 2003 to 2018. Seven electronic databases and two search engines were searched using appropriate keywords. Bibliography section of the retrieved papers and related journals were also searched for papers that were not yet indexed in the databases. 1063 publications were identified. All retrieved papers were assessed using a valid checklist before analysis. Finally, 56 empirical studies were reviewed using MAXQDA software.

  Results

  About 39.3 percent of articles was published in Persian on impact of unemployment on health, which 70% of them have been written since 2011. Most of the studies were conducted in Tehran, Esfahan and Eastern Azerbaijan provinces. In this study, four main themes were psychological hazards, physical dilemmas, family problems, and socioeconomic risks.

  Conclusion

  Unemployment has the greatest impact on the dependent variable of multidimensional poverty (health). Therefore, attention to professional and occupational policies, the establishment of social welfare systems and taxation can help to expand employment and increasing the share of GDP to implement labor market programs is essential. Efforts to raise employment should be prioritized.

  Keywords: scoping review, unemployment, health, Iran
 • Azam Javadi, Maryam Farzaneh, Saadati Mokhtar, Rohollah Azimirad, Fereshteh Esfandiari, Hamid Gourabi* Pages 1998-2011

  Nowadays, nanotechnology and nanostructures, which are particles smaller than 100 nm in size at least in one dimension, are being widely used in various industries and consumer products, biomedical applications and environments. Unique properties of Zinc oxide (ZnO) nanostructures offer technological advantages for a variety of industrial and consumer products as well as show promise for biomedical application. They are used as an antibacterial agent in food packaging, such as UV absorbent in cosmetics and sunscreens. However, high concentrations of ZnO nanostructures have toxic effects on living organisms. The toxic effect of these nanostructures depends on target cell type, size, structure, and surface properties of nanostructures, as well as exposure routes. In this article, we discuss the toxic effect of ZnO nanostructures and different mechanisms including ROS production and the resulting oxidative stress, genomic toxicity, changes in gene expression and following protein production, epigenetic changes and inflammatory responses and apoptosis. Also, we will mention many in vivo studies about this nanoparticle.

  Keywords: Nanotechnology, Zinc Oxide, Free radicals of Oxygen, Toxicity, Apoptosis
 • Roghaieh Ahmadi, Abdolhossein Taheri Kalani* Pages 2012-2019
  Background & Objective

  Inflammation has a dominant role in the pathogenesis of neurological diseases, and pro-inflammatory factors such as tumor necrosis factor-α (TNF-α), fuel inflammatory reactions in brain tissue. This study was conducted to determine the effect of 8-week endurance training on TNF-α gene expression in the hippocampus of rats after brain stroke.

  Materials & Methods

  Twenty one adult male Wistar rats (weighing 210-252 gr) were purchased and randomly divided into three groups: control, stroke and stroke+ training groups. Stroke was induced by the occlusion of both common carotid arteries (CCA) for 45 min. The rats in the training group were run on a treadmill with a speed of 18 to 30 meters per minute for 20 to 50 minutes per session, 5 days a week for 8 weeks. Forty-eight hours after the last training session, rats were sacrificed and gene expression of TNF-α in the hippocampus was measured with Real Time-PCR technique.

  Results

  Results showed that endurance training resulted in a significant decrease in gene expression of TNF-α in the hippocampus of rats (p=0.0001). Also, in comparison with the control group, stroke led to a significant increase in gene expression of TNF-α in the hippocampus of the stroke group (p=0.0001).

  Conclusion

  In general, 8 weeks of endurance training can strongly affect pro-inflammatory factors associated with stroke via decreasing TNF-α. Therefore, it is recommended that endurance training be used as a non-pharmacological treatment for the prevention of neurological complications associated with stroke.

  Keywords: Inflammation, TNF-α, hippocampus, stroke, endurance training
 • Morahem Ashengroph*, Razieh Arjmand Pages 2020-2028
  Background & Objectives

  Low selenium level is considered as an essential nutrient for humans and animals. However, selenium, in the form of selenite, is very toxic at high concentrations and leads to acute selenium poisoning (selenosis). The current project was done using the Taguchi method as an efficient, effective method, and without the need for a large number of experiments to optimize selenite removal.

  Materials & Methods

  The independent variables at three levels include: initial concentrations of selenite, biomass and NaCl, initial pH, and agitation. L18 orthogonal array was designed for these variables. The experiments were repeated three times and their mean amounts were analyzed using Qualitek-4.

  Results

  The factors which had a significant impact on the selenite removal in order of importance were as follows: selenite ion (8 g/L), agitation (80 rpm), NaCl (2.5% w/v), biomass (40 g/L), and pH 6.8. Under optimal conditions in the selected levels of these factors, approximately 92.1% of selenite was removed after 48 h of incubation, at the 5% significance level (p< 0/05).

  Conclusion

  The current study is the first report of the successful application of the Taguchi method in the optimization of selenite removal under resting cells of Trichosporon sp. as biocatalysts. Therefore, the optimization techniques used in the present study can be proposed for the bio-remediation of contaminated environments.

  Keywords: Optimization, Taguchi, Selenite removal, Trichosporon sp
 • Pezhman Bagheri, Mouhebat Vali, Zahra Maleki* Pages 2029-2042
  Background & Objectives

  The analysis of sleep patterns, food and physical activity provides researchers with a focus on chronic disease prevention. The aim of this study was to determine the dominant patterns of food, sleep and physical activity and related factors in Fasa in 2017.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 500 adults in Fasa were collected by multi-stage cluster sampling using a combination of Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire, food Frequency and International Physical Activity Questionnaire. Factor analysis was used to identify the dominant patterns and in order to determine the relationship between variables, linear regression test was used.

  Results

  The mean age of the participants was 35.02 ± 12.68 years. The three dominant food patterns were healthy (24.35%), unhealthy (18.31%) and miscellaneous (12.98%), sleep disorders including primary sleep disorder (17.90%), secondary (16.60%) and third (12.46%) and physical activity also included light physical activity (37.09%), moderate (5.86%) and severe (16.26%). Also, variables such as age, gender and socioeconomic status were introduced as the main predictors of patterns.

  Conclusion

  Considering the high share of unhealthy patterns in the population of the city as an example of the urban population of southern Iran, the need for planning and raising awareness and education in order to increase physical activity and improve sleep and nutrition, as well as improve the quality of life and general health of individuals in society is increasingly felt.

  Keywords: Food, Sleep, Exercise, Factor Analysis
 • Mohsen Akbarpour, Fazlolllah Fatollahi Shourabeh*, Mahya Hamidi Pages 2043-2052
  Background & Objective

  Breast cancer is the most common cancer in women and is the leading cause of death from cancer among women. The purpose of this study was to evaluate the compatibility of some of the microRNAs associated with cell death to resistance training in women with breast cancer.

  Materials & Methods

  Twenty women with breast cancer were selected randomly. They were randomly divided into control (10) and experimental (10 subjects) groups. Experimental group performed 3 sessions of resistance training for 8 weeks and weekly with the intensity of 70-50% had at most one maximum repetition. In order to investigate the effect of resistance training on mir-329, mir-15, mir-16, blood samples of the subjects were taken 48 hours before and after protocol implementation. Data were analyzed using SPSS software (version 19) and independent and dependent t tests were performed. P value less than 0.05 was considered significant.               

  Results

  Eight resistance exercises have increased the number of cell deaths associated with cell death in women with breast cancer, resulting in increased cell death and, consequently, reduced cancer mass in women with breast cancer.

  Conclusion

  Eight resistance exercises lead to an increase in certain cell deaths associated with cell death in women with breast cancer, resulting in increased cell death and, consequently, a reduction in cancer mass in women with breast cancer.

  Keywords: Resistance Exercise, MicroRNAs, Breast Cancer
 • MohammadVahid Jorat, MohammadHossein Nikoo, Leila Malekmakan, Maryam Al Sadat Salami, Seyed Mojtaba Kashfipour, Seyed Amir Aslani, Seyed Taghi Heydari*, Negar Firouzabadi Pages 2053-2060
  Background & Objectives

  In recent years, the rate of implantation of cardiac implantable electronic devices (CIED) has progressively increased, while the rate of device related infections (DRI) was disproportionately higher. To decrease the chance of DRI, we evaluated the effect of two local antibiotic prophylaxis methods during CIED implantation on preventing pocket infection as the most common DRI.

  Materials & Methods

  This retrospective, multicenter, cohort study included patients who underwent CIED implantation. All patients received intravenous antibiotic one hour prior to operation. Local antibiotic prophylaxis was done for all patients by either of two methods; irrigation of the pocket by Cephalothin, or its injection into the pocket at the end of the procedure via suture line, according to the operator’s preference.

  Results

  From March 2011 to March 2016, 1003 patients underwent CIED implantation. Pocket irrigation by antibiotic was done for 664 cases and antibiotic injection for 339 cases. Infection rate was 1.6% in all patients; 2.3% in irrigation group vs. 0.3% in injection group (P=0.016). There were not significant differences in lead impedance and pacing threshold trend up to 2 months after devices implantation among the patients with two methods of local antibiotic prophylaxis. (P>0.05)

  Conclusion

  Local antibiotic injection via the suture line after CIED implantation may increase prophylactic effect of intravenous antibiotic infusion against DRI.

  Keywords: local antibiotic prophylaxis, cardiac implantable electronic devices, device related infection, pocket infection
 • Dariush Iranpour, Saba Bahremandjou, Niloufar Motamed, Najmeh Hajian, Rahimeh Rahimi, Ali Movahed* Pages 2061-2069
  Background & Objective

  The aim of this study was to evaluate the association between blood concentration of vitamin D and cardiovascular diseases, with regard to the percentage of ejection fraction, the number of coronary artery blockage, concentration of homocysteine, CRP and Ca.

  Materials & Methods

  In this case-controlled investigation, 433 people who referred to Bushehr Heart Center for medical examination participated. Based on the preliminary results of clinical tests including ECG, echocardiogram, and angiography, the participants were selected and divided into case and control groups. Venous blood samples were collected (10 ccs) and immediately centrifuged and the serum samples were separated and stored at -80 ᵒC until analysis. The ejection fraction was recorded and the serum samples were processed for the measurement of 25-hydroxyvitamin D, homocysteine, calcium and CRP concentration.

  Results

  The mean concentration of vitamin D in the serum of case group was significantly lower than that of the control. Moreover, the mean percentage of EF in the control group was significantly higher than that of the control group. Furthermore, the serum level of vitamin D and the atherosclerosis of coronary arteries were inversely correlated. Moreover, the mean concentration of CRP was significantly higher in the case group than in the control gorup.

  Conclusion

  The result of this study showed that low serum levels of vitamin D may be related to cardiovascular disease. Moreover, vitamin D levels were inversely associated with the number of atherosclerotic arteries in men only.

  Keywords: vitamin D, Ejection fraction, Coronary Atherosclerosis, coronary artery disease
 • Mohammadjavad Hosseinpoor, Hamid Parvin*, Samad Nejatian, Vahideh Rezaee, Karamollah Bagherifard Pages 2070-2080
  Background & Objective

  Nowadays, in medical sciences, the amount of data on symptoms of people affected with various illnesses on one hand, and finding assistive techniques for the diagnosis of those diseases on the other, has been widespread. Consequently, the analysis and consideration of all factors involved in a disease are often challenging. Thus, a mechanized system to help discover the rules, identify patterns, and predict future events is absolutely needed. In this research, we intend to use a multi-objective algorithm to provide a method capable of detecting, extract sequences of variable-length from the genome, and count the interactions among them. In fact, these regulatory elements could play a significant role in the incidence and exacerbation of cancer.

  Material & Methods

  In this research, a proposed method for the detection of regulatory elements in the genome of a breast cancer patient has been used. The proposed method is implemented in MATLAB software. Also, to measure the performance and effectiveness of the suggested method, the proposed algorithm is implemented on HiC dataset, regarding patients with breast cancer in two blood cells GM12878 and CD34+ introduced by Mifsud et al.

  Results

  The results of implementing the proposed method are compared with the HiCUP method. The results show that the MSARE method has a better performance in detecting regulatory elements compared to the HiCUP method.

  Conclusion

  Experimental studies have shown that the two promoters BLC6 and HOTTIP discovered by the proposed method have had a significant effect on the incidence and severity of breast cancer in both blood cells GM12878 and CD34+.

  Keywords: Regulatory Elements, Meta-Heuristic Algorithm, BLC6 Promoter, HOTTIP Promote
 • Nazanin Khovarnagh, Bagher Seyedalipour*, Ali Taravati Pages 2081-2093
  Background & Objective

  Acetamiprid (ACP), as a neonicotinoid toxin, causes free radicals production and oxidative stress in various organisms. The aim of this study was to evaluate the antioxidative effects of N-acetylcysteine (NAC) and S-methylcysteine (SMC) on reducing acetaminoprid-induced oxidative stress in serum and kidney of rats.

  Materials & Methods

  In this experimental study, 42 male Wistar rats were randomly divided into 6 groups of 7 including one control, one sham (normal saline) and five experimental groups, which intra-peritoneally received ACP (5 mg/kg), NAG (160 mg/kg), SMC (100 mg/kg), ACP+NAC, ACP+SMC, and ACP+ NAC+SMC for one week. After separation of serum and kidney tissue, the activity of the catalase (CAT), glutathione S-transferase (GST), glutathione concentration (GSH), malondialdehyde (MDA) and total antioxidant (TAC) was determined.

  Results

  Acetamiprid caused significant increase in GST activity in serum and kidney (p< 0.01), CAT activity in serum and kidney (p< 0.05) but insignificant increase in MDA level and insignificant decrease in GSH and TAC compared to control. NAC and SMC, alone and in combination with ACP, restored the levels of TAC, GSH and MDA and activities of CAT and GST.

  Conclusion

  Acetamiprid increases lipid peroxidation, activity of CAT and GST, and decreases the concentration of GSH and TAC, presumably by producing free radicals. Administration of NAC and SMS as antioxidants causes a decrease in acetamiprid toxicity due to relative reduction of free radicals.

  Keywords: Acetamiprid, N-acetyl cysteine, S-methyl cysteine, Rat, Antioxidant enzymes
 • Houra Pourghafar, Nour Amirmozafari*, Masoumeh Amirmozafari Pages 2094-2102
  Background & Objective

  Panton-Valentine Leukocidin (PVL) is associated with strains of Staphylococcus aureus that produce a high level of virulence which is characterized by skin abscesses and acute necrosis.
  Goals: The aim of this study was to investigate the prevalence of pvl gene and its relationship with Methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in isolated samples taken from hospitalized patients in Rasht, north of Iran.

  Materials & Methods

  During a six-month treatment period, a total of 92 clinical isolates of Staphylococcus were obtained. Initial tests were performed using the Disk Diffusion Method and Methicillin resistance test determined by an Oxacillin disk. In order to elucidate the frequency detection of pvl gene, standard PCR was accomplished using specific primers and then pvl positive isolates were further analyzed for the presence of mecA gene by the use of specific primers in PCR.

  Result

  In total, 18 isolates (19.56%) were shown to be positive in terms of their carrying the pvl gene among which, 15 isolates (83.33%) were MRSA, 3 (16.66%) were MSSA, and 8 (44.44%) were positive for mecA gene.

  Conclusion

  Despite the existence of pvl genes in MRSA isolates, PVL toxin producing strains of Staphylococcus aureus are serious threats for health. So, it seems that achieving a rapid and repeatable method for medical center, will help the timely diagnosis and control of PVL- producing strains.

  Keywords: Staphylococcus aureus, Panton Valentine Leucocidin, mecA, MRSA
 • Hamideh Rouhani Nejad*, Negar Rahmati, Fahimeh Nemati Mansor, Darya Amiri Pages 2103-2110
  Background & Objective

  Chlamydia trachomatis is one of the most common sexually transmitted diseases worldwide. Screening women for Chlamydia trachomatis in developing countries is highly desirable due to the ineffectiveness of the available diagnostic methods. The aim of this study is to design a detection kit for Chlamydia trachomatis in symptomatic women.

  Materials & Methods

  A total of 50 clinical specimens of symptomatic women were collected. The OMP1 gene sequence was extracted from the gene bank and the primer and probe were designed appropriately by Mega6 software. The extracted DNA was amplified by PCR. In order to provide positive control, PCR product was cloned into Pjet1.2 vector. To determine the sensitivity, DNA dilution was performed. To determine the specificity, DNA of vaginal bacteria was extracted and Real Time PCR was done.

  Results

  In this study, we designed a kits with 100% specificity and 10pg/ϥl sensitivity in detecting chlamydial infection in symptomatic women.

  Conclusion

  With the use of designed primers and real time, we can detect 100% of chlamydia infections.

  Keywords: Real Time PCR, Chlamydia trachomatis, OMP1 gene
 • Raham Armand*, MohhamadKazem Koohi, Goodarz Sadeghi Hashtchin, Vahhab Babapour, Nasim Khankhajeh Pages 2111-2120
  Background & Objective

  Asthma is a condition in which the respiratory tract is tight and swollen and is associated with increased levels of mucus and inflammatory cells in the airways. Protective effects of Albuterol, Epinephrine and Cromolyn against Ovalbumine-induced immunotoxicity in the rat lungs are observed in the animal model of asthma.

  Material & Methods

  40 rats were randomly divided in to 8 groups and classified into: negative-control (normal), positive-control (sensitive), normal-albuterol, normal-epinephrine, normal-cromolyn, sensitive-albuterol, sensitive- epinephrine, and sensitive-cromolyne. With intraperitoneal injection of 0.5 ml of saline solution containing ovalbumin (100 µg), aluminum hydroxide (8mgr) sensitization occurred in 4 sensitive groups. Negative-control group received only saline. Challenge carried out with inhaled administration of ovalbumin (with nebulizer) in two phases (first time 100mgr in ml and second time 500mgr in ml) without intervals, (each times 30 minutes) in sensitive groups. Animals were euthanatized by means of, co2 gas, then with a cervical approach and putting away thymus, trachea was exposed right beneath mandible. The amount of total protein, number of inflammatory cells, platelets(PC), plateletocrite(PCT) and red blood cells in BALF were determined with routine laboratory procedures and measurements were recorded.

  Results

  The number of inflammatory cells and platelets were more than doubled in untreated-sensitized group (positive-control) in comparison with untreated-normal group (negative-control), while the amount of total protein did not show any significant changes at all. All three drugs (albuterol, chromoline and epinephrine) significantly reduced basal protein leakage in healthy animals(p<0.05). Among mentioned drugs in this study, sodium cromolyn in both sensitized and unsensitized groups completely inhibited the infiltration of inflammatory cells, and significantly decreased the protein leakage.

  Conclusions

  Overall, this study shows the impressive performance of the sodium cromolyn in comparison with beta agonists, in preventing signs of inflammatory disorders in animals with respiratory hypersensitiveness. Β2 agonists are effective bronchodilator agents on airways but it seems that other useful effects related to them are exaggerated in comparison with most cell stabilizers like cromolyn. So, the use of these agents alongside with bronchodilators in disease such as allergic rhinitis, COPD and asthma, in both human and animals is recommended.

  Keywords: Asthma, Total Protein, Inflammatory Cells, Platelets, Platocrit
 • Zahra Soleymany Kahreh, Saeedeh Sadat Hosseini*, Karim Afsharinia Pages 2121-2135
  Background & Objective

  Although progress has been made in the treatment of cardiac patients in the last two decades, the prevalence of coronary heart disease is on the rise. Also, factors such as social stress, conflict and hostile behavior can lead to abnormal coronary artery contractions, increased coronary artery occlusion, malignant heart rate abnormalities, and consequently, cardiac failure. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of non-prescriptive CBT, tone and musical therapy in the resilience of coronary artery disease patients.

  Materials & Methods

  In this research, a pseudo-experimental design was used with experimental and control groups. The statistical population of the study included all patients with coronary artery disease who were hospitalized in Imam Ali Hospital in Kermanshah in 2017-2018. Sampling in this study was carried out in two stages. A sample of 50 eligible individuals was selected. The data gathering tool was the Conor and Davidson self-report questionnaire. The data were analyzed using MANOVA and MANCOVA in SPSS20 software.

  Results

  The results of the study showed that the three therapeutic methods had a favorable effect on the patients' vibration, but CBT treatments had a more favorable effect on patients' resilience. After CBT, relaxation had the greatest impact on patient's resilience.

  Conclusion

  The effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in increasing the resilience of coronary artery disease patients is more than music therapy and behavioral relaxation.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapies, Music Therapy, Relaxation, Resilience, Coronary Heart Disease
 • Bahare Dastenaei Motaghi*, Akram Karami, Sedigheh Jamali Pages 2136-2143
  Background & Objective

  Due to the numerous complications such as hot flashes in postmenopausal women, this study aimed to compare the effects of two phytogenic herbs including Evening Primrose oil and Vitex on hot flashes in menopause

  Materials & Methods

  The present study was a double blind clinical trial performed on 150 postmenopausal women in 2014 in Chaharmahal and Bakhtiari province. Women who participated in this study randomly used one of the two flowering plants and the vitagnus tablet or placebo twice a day for one month. Copperman's questionnaire was used to measure menopausal hot flash. At the end of a month, the results were analyzed using descriptive and analytical statistics using SPSS software.

  Results

  The results showed that the use of Primrose oil compared to vitagnus had a significant effect on the duration and frequency of hot flashes (P <0.001). However, in reducing the intensity of hot flashes, the two plants had no superiority compared to each other (p = 0.6).

  Conclusion

  Evening Primrose oil is more effective compared to Vitagnes in reducing hot flashes in women.

  Keywords: Evening Primrose oil, Vitex, hot flashes, menopause
 • Valiolah Akbari, Parvin Rahmatinejad*, Arman Zarghami, Seyed Davood Mohammadi Pages 2144-2153
  Background & Objective

  In conceptualizing addiction, the role of personality elements in the emergence and continuation of dependence to substances has attracted the attention of researchers. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the frequency of personality disorders and temperament-character traits of personality in substance-dependent individuals.

  Materials & Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 150 patients referred to Nekooe-Forghani Hospital in Qom and 145 healthy people working in this hospital were selected by convenience sampling. The two groups were evaluated and compared by Multidimensional Clinical Questionnaire (III). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (ANOVA, Tukey post hoc test).

  Results

  The results showed that the prevalence of personality disorders was 56% in substance dependent individuals. Borderline personality disorder with 16%, antisocial personality with 14%, and avoidance personality with 6.67% had the highest frequency in the case group, respectively. Also, generally, subjects with substance dependence had higher scores in novelty-seeking and lower scores in self-directed dimensions compared with normal group. Moreover, sedative drugs users had more scores in harm avoidance, stimulant users in self-transcendence and normal subjects in persistence than other groups.

  Conclusion

  The results of the research indicated that there was a high prevalence of personality disorders among drug-dependent individuals. In addition, study showed that there was a significant difference between personality dimensions of temperament-character in substance dependent individuals and normal people.

  Keywords: Personality traits, Temperament, Character, Personality disorders, Opiate, Stimulants
 • Roghayeh Nejati, Ameneh Nematollahi, Mahsa Hasanzadeh, Ali Khani Jeihooni, Mehran Sayadi* Pages 2154-2163
  Background & Objective

  Today in the world, environmental pollution due to heavy metals, their accumulation in the food chain and their dietary exposure are considered as a serious danger. The purpose of this study was to measure the amount of nickel, arsenic, lead, zinc and cadmium in liver, thigh, breast and gizzard parts of chicken distributed in Shiraz.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, ten different brands of liver, thigh, breast and gizzard of chicken in Shiraz were collected from local markets and transferred to the laboratory with the cooling system. The concentration of heavy metals was measured by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-OES).

  Results

  The mean concentrations of arsenic, cadmium, nickel, lead and zinc in liver tissues were 0.017, 0.061, 0.031, 0.057 and 15.15 µg/kg, in thigh muscles 5, 6, 28, 46 and 3310 µg/kg, in the breast muscles were 6, 8, 180, 50 and 4510 µg/kg and in the gizzard were 7, 29, 9, 19 and 12810 µg/kg, respectively. Heavy metals concentration was higher in liver tissue than other tissues.

  Conclusion

  The results indicated that the amount of heavy metals studied in chicken tissues are lower than world regulation standards. Also the results of risk assessment indicated that non-carcinogenic risk of these heavy metals due to chicken consumption is negligible while, the risk of carcinogenicity in the case of arsenic is higher compared to lead (relatively potential risk).

  Keywords: Heavy metals, Chicken, Inductivelys coupled plasma atomic emission spectroscopy, Risk assessment