فهرست مطالب

طب کار - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سقراط عمری شکفتیک، شهرام وثوقی*، ژاله صدقی نوش آبادی، آغافاطمه حسینی صفحات 1-11
  مقدمه

  امروزه، اختلالات اسکلتی عضلانی تهدیدی جدی برای نیروی کار تلقی می شوند و یکی از فعالیت هایی که منجر به بروز این مشکلات می شوند، وظایف بلندکردن بار هستند. کارگران شاغل در صنعت چاپ به صورت گسترده درگیر بلندکردن بار هستند. لذا مطالعه حاضر، با هدف مقایسه نتایج ارزیابی وظایف بلندکردن بار به روش های KIM-LHC، WISHA و جداول Snook در یک صنعت چاپ انجام گرفته است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 58 نفر (در مجموع 64 وظیفه) از کارکنان یک صنعت چاپ در شهر تهران در سال 1396، با استفاده از سه روش KIM-LHC، WISHA و جداول Snook ارزیابی شدند و امتیازات نهایی و سطوح اقدامات لازم برای آن ها تعیین گردید. داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS.22 و با بهره گیری از آزمون های Chi-square و Fishers exact test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که شیوع ناراحتی های اسکلتی عضلانی در اندام های تحتانی، بالا است. مقایسه ارزیابی وظایف بلندکردن بار به روش های WISHA و KIM-LHC، معنا داری ارتباط آن ها را نشان داد (005/0=p). همچنین ارتباط بین نتایج ارزیابی وظایف به روش های WISHA و جداول Snook معنا دار بود (006/0=p). در نهایت مقایسه ارزیابی وظایف بلندکردن بار به روش های KIM-LHC و جداول Snook، حاکی از رابطه معنادار آن ها بود (046/0=p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، همبستگی بالایی بین سه روش مذکور وجود دارد و می توان از آن ها به صورت جایگزین در ارزیابی وظایف بلندکردن بار، در صنعت چاپ، استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ناراحتی های اسکلتی عضلانی، ارزیابی وظایف بلندکردن بار، روش WISHA، روش KIM-LHC، روش جداول Snook OK
 • ساناز زیبایی کاریزی*، علیرضا اسماعیلی، آفرین اخوان، غلامحسین حلوانی صفحات 12-22
  مقدمه

   پرستاران بخش اورژانس در معرض خطرات شغلی هستند. آنالیز ایمنی شغلی(JSA ) راهی برای شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات مرتبط با شغل و ارایه راهکارهای کنترلی در جهت کاهش خطرات می باشد. مطالعه حاضر با هدف کاربرد آنالیز ایمنی شغلی و مقایسه اثربخشی مداخلات کنترلی(مهندسی و مدیریتی) در وظیفه ی پرستار اورژانس انجام پذیرفت.

  روش بررسی

   مطالعه حاضر، مطالعه مداخله ای است که به منظور ارزیابی ریسک به روش آنالیز ایمنی شغلی( JSA) در سه گروه پرستاران تریاژ، مسیول دفتر و ترومابستری بخش اورژانس بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال 1397 اجرا گردید. ابتدا کد ارزیابی ریسک اولیه(قبل از مداخله) خطرات برآورد شد، سپس کنترل ها ی مهندسی و مدیریتی اعمال و پس از بازه ی زمانی سه ماهه کد ارزیابی ریسک ثانویه(بعد از مداخله) محاسبه گردید.

  یافته ها

  براساس نتایج بدست آمده از پژوهش، خطر اختلالات اسکلتی عضلانی با عدد ریسک 20،  بیشترین ریسک در هر 3 گروه پرستار اورژانس شناسایی گردید و همینطور میانگین کد ارزیابی ریسک اولیه خطرات شغلی در پرستاران محاسبه گردید که در محدوده ریسک غیرقابل قبول قرار گرفتند و پس از انجام مداخلات مدیریتی و مهندسی به سطح قابل قبول رسیده است.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد شد که اجرای مداخلات مهندسی و مدیریتی تاثیر مثبتی در کاهش میانگین کد ارزیابی ریسک داشته و همچنین نشان داده شد که کد ارزیابی ریسک برای خطرات شغلی با اجرای هر کدام از مداخلات مهندسی و مدیریتی به میزان تقریبا یکسانی کاهش یافته است که این موضوع بیانگر نقش یکسان این مداخلات در کاهش سطح  ریسک می باشد.

  کلیدواژگان: اورژانس، پرستار، JSA، کنترل، ارزیابی ریسک
 • سعید شجاعی برجوئی*، حمیدرضا عظیم زاده صفحات 23-35
  مقدمه

  کیفیت هوا در کارگاه های صنعتی توسط عوامل زیان آور شیمیایی مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف این مطالعه مقایسه کیفیت هوای محیط کار تعدادی از کارگاه های صنعتی بر اساس تراکم جرمی و تعداد ذرات معلق در هوا و اجرای روش زمین آمار کریجینگ در صنایع است.

  روش بررسی

  این مطالعه مشاهده ای در چهار کارگاه صنعتی شامل کارگاه های تفکیک ضایعات مسی، نورد و برش، ریخته گری و ذوب مس، تولید محصولات آلومینیومی و تولید شیشه دوجداره انجام شد. با استفاده از نمونه بردار Particle Mass Counter مدل Tes 5200، تراکم جرمی و تراکم تعداد ذرات معلق در ردیف قطرهای مختلف اندازه گیری شد. نقشه توزیع مکانی 5/2PM و 10PM در هریک از کارگاه ها با استفاده از روش زمین آمار کریجینگ در محیط GIS نسخه 5/10 تهیه شد.

  نتایج

  بیشترین تراکم جرمی (mg/m3 42/8) و تراکم تعداد (Particle/lit 445058 در حالت افتراقی و Particle/lit 885446 در حالت تجمعی) در کارگاه تولید محصولات آلومینیومی اندازه گیری شد. بیشترین تراکم جرمی و تراکم تعداد ذرات معلق به ترتیب برای ردیف قطرهای µm 10 و µm 5/0 به دست آمد. تفسیر نقشه های کریجینگ نشان داد نواحی مختلفی نظیر کوره تابش، پرس قراضه، کوره ذوب آلومینیوم، الک، دستگاه دیاموند، کوره شیشه و قالب های شمش در کارگاه های مورد مطالعه بیشترین فراوانی 5/2 PM و 10PM را دارند.

  نتیجه گیری

  اجرای عملیات کنترل مهندسی نظیر نصب سیستم های تهویه در سالن ها و طراحی و نصب هود موضعی در بخش های ورودی کوره ذوب آلومینیوم و الک در کارگاه تولید محصولات آلومینیومی و قالب های شمش مس در کارگاه ریخته گری و ذوب مس جهت بهبود کیفیت هوا ضروری است.

  کلیدواژگان: ذرات معلق، زمین آمار، قطر آئرودینامیکی، کارگاه های صنعتی، تراکم جرمی، تراکم تعداد
 • علی مهداد*، مهدی مولوی صفحات 36-47
  مقدمه

  هر چند رشد علمی بشر در دهه های اخیر، باعث پیشرفت و افزایش رفاه برای انسان شده است. اما پیامدهای منفی دیگری از جمله حوادث ناشی از کار را نیز در بر داشته است. میزان بروز حوادث شغلی در کشورهای مختلف جهان به ویژه در بخش صنایع بسیار زیاد و با توسعه صنایع رو به افزایش نیز است. از این رو شناسایی عوامل اثر گذار بر آن دارای اهمیت و اولویت ویژه ای می باشد. لذا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تعهدسازمانی، استرس شغلی و ویژگی های شخصیتی افراد حادثه دیده و حادثه ندیده در پالایشگاه اصفهان انجام شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش حاضر توصیفی و به لحاظ طبقه بندی پژوهش از نوع علی مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان عملیاتی حادثه دیده و حادثه ندیده تشکیل داده اند که از میان آنها تعداد 100 نفر به روش در دسترس در دو گروه 50 نفری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسشنامه های پرسشنامه تعهد سازمانی (الن و می یر ، 1990)، پرسشنامه استرس شغلی (لمبرت و همکاران، 2007) ، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی (مک کرا و کاستا، 2004) مورد استفاده قرار گرفتند.

  نتایج

  داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و تک متغیره، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که دو گروه کارکنان حادثه دیده و حادثه ندیده در متغیر استرس شغلی و تعهد عاطفی تفاوت معنا داری دارند  (0/05 ≥p)، اما تفاوت آن ها در سایر متغیرهای پژوهش معنی دار نبود (0/05 <p).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که افزایش تعهد سازمانی و کاهش ادراک استرس شغلی می توانند در کاهش نرخ حوادث شغلی تاثیر گذار باشند. براین اساس، شناسایی عوامل اثر گذار بر استرس شغلی و تعهد سازمانی توسط مدیران صنایع و سیاستگزاران می تواند در جهت کاهش نرخ بروز حوادث شغلی، موثر باشد.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، استرس شغلی، ویژگی های شخصیتی، حوادث شغلی، پالایشگاه اصفهانفهان
 • معصومه بهرامی عیسی آبادی، فاطمه قنائی خالدآبادی، سید جلیل میرمحمدی، محسن عسکری شاهی، ابوالفضل برخورداری، مائده حبیبی، امیرهوشنگ مهرپرور* صفحات 48-56
  مقدمه

  اندازه گیری حداکثر ظرفیت هوازی، اهمیت زیادی در ایجاد تناسب و تطابق فیزیولوژیک بین کارگر و کار دارد. این مطالعه باهدف برآورد ظرفیت هوازی و ظرفیت کار فیزیکی کارگران کاشی و سرامیک انجام شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه تحلیلی مقطعی 90 نفر از کارگران مرد کارخانه کاشی و سرامیک در شهر یزد، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه متشکل از دو بخش به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. بخش اول مربوط به ویژگی های دموگرافیک بود که به روش مصاحبه تکمیل می شد. در بخش دوم پرسشنامه پارامترهای قد، وزن، BMI و تعداد ضربان قلب درج می گردید. از روش تست پله کویین برای اندازه گیری حداکثر ظرفیت هوازی استفاده شد. داده های به دست آمده پس از ورود به نرم افزار SPSS به کمک آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس و ضریب همبستگی تجزیه وتحلیل شدند.

  نتایج

  بیشترین ظرفیت هوازی در کارگران کاشی و سرامیک 036/0±60/3 لیتر در دقیقه برآورد شد. نتایج نشان داد ظرفیت هوازی با وزن و شاخص توده بدنی دارای ارتباط معنادار است. همچنین آزمون آماری نشان داد که بین ظرفیت هوازی و استعمال دخانیات و ورزش کردن و میزان تحصیلات ارتباط معنادار وجود ندارد ولی بین نوع شغل و میزان توان هوازی ارتباط معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  وزن و BMI و نوع شغل از عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت هوازی کارگران می باشد.

  کلیدواژگان: حداکثر ظرفیت هوازی، ظرفیت انجام کار فیزیکی، تست پله کویین
 • عاطفه محمدی نژاد، سید باقر مرتضوی*، احمد جنیدی جعفری، امیرعباس مفیدی صفحات 57-71
  مقدمه

  جراحات ناشی از حوادث شغلی می تواند هزینه قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشد. دسترسی به اطلاعات جراحات شغلی در کشورهای درحال توسعه به دلیل ضعف سیستم های گزارش دهی و ثبت معمولا به طور کامل میسر نیست که در نتیجه باعث می شود برآورد دقیق هزینه های این حوادث دشوار باشد. هدف از این مطالعه برآورد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جراحات شغلی در یکی از صنایع پالایشی ایران است.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی بر روی تمامی جراحات شغلی شامل جراحات سرپایی تا مرگ رخ داده در سال 94 صورت گرفت. داده ها بر اساس رویکرد پایین به بالا از طریق بررسی مستندات و پرسشنامه محقق ساخت جمع آوری شد. در نهایت هزینه های مستقیم و غیرمستقیم برای گروه های مختلف از جمله کارگران و خانواده هایشان، صنعت و جامعه به عنوان کل، محاسبه گردید. هزینه های مستقیم جراحات شغلی شامل هزینه های درمانی، هزینه های پرداخت از جیب و هزینه های مراقبت غیررسمی و هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه های افت بهره وری، زمان ازدست رفته دیگر کارکنان و ارزش کار خانگی ازدست رفته بود.

  نتایج

  هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جراحات شغلی که در طول یک سال به جامعه وارد شده 103,385 میلیون ریال برآورد شد. هزینه های مستقیم جراحات شغلی منجر به وارد آمدن 14،152 میلیون ریال هزینه (48 میلیون ریال به ازای هر نمونه) شده و هزینه های غیرمستقیم منجر به وارد آمدن 89,232 میلیون ریال هزینه (308 میلیون ریال به ازای هر نمونه) به جامعه برآورد شده است. همچنین میانگین هزینه درمانی به ازای هر نمونه در جراحات منجر به مرگ 125 میلیون ریال، در جراحات جدی 92 میلیون ریال و در جراحات سرپایی 780،000 ریال محاسبه شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این بررسی نشان می دهد جراحات شغلی سالانه هزینه های قابل توجهی را به صنعت، کارگران و خانواده های آن ها وارد می کنند که درصد قابل توجهی از این هزینه ها را هزینه های غیرمستقیم تشکیل می دهد. این امر نشان دهنده جایگاه و اهمیت جراحات شغلی بوده و ازاین رو برای تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان در حوزه ها مرتبط با سلامت شغلی می تواند مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی اقتصادی، هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم، رویکرد پایین به بالا
 • رضا عبدی، عادل مظلومی*، غلامحسین حلوانی، سیامک نمازی، کمال اعظم صفحات 72-83
  مقدمه

  بارکاری، ساختار فرضی از فشار متحمل شده توسط یک اپراتور انسانی برای رسیدن به سطح خاصی از عملکرد می باشد. تاکنون روش های متعددی برای ارزیابی بارکاری ارایه شده است. یکی از پرکاربردترین روش های ارزیابی ذهنی بارکاری، روش NASA-TLX است. هدف این مطالعه، طراحی و اعتبارسنجی شاخص ارزیابی ذهنی بارکاری شغل خلبانی مبتنی بر الگوی NASA-TLX می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه، یک بررسی توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است که در بین خلبان های شاغل در شرکتهای هواپیمایی مسافربری انجام شد. در ابتدا خرده مقیاس های شاخص ارزیابی بارکاری خلبانی(PALI) مبتنی بر الگوی NASA-TLX تهیه شد. سپس روایی محتوا بر اساس جدول لاوشه، توسط شاخص CVR و CVI خرده مقیاس ها پذیرفته شد. در نهایت برای تعیین سازگاری درونی، شاخص PALI توسط 30 خلبان در فازهای مختلف پروازی تکمیل شد و برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با معیار پذیرش 7/0 آنالیز در نرم افزار SPSS استفاده شد.

  نتایج

  فهرست اولیه شاخص ارزیابی ذهنی بارکاری خلبان شامل 17 خرده مقیاس بود که 11 خرده مقیاس آن پس از اعتبارسنجی صوری و محتوایی، با CVR کمتر از 75/0حذف شد. در نهایت پس از تقلیل، 6 خرده مقیاس PALI نهایی شدکه ارتباط خوبی با وظایف خلبانی داشتند(79/0=CVI). آلفای کرونباخ برای شاخص PALI به میزان 89/0 بدست آمد که نشان داد این شاخص از پایایی درونی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  می توان از پرسشنامه PALI که از نظر روایی و پایایی تایید شده است، برای ارزیابی بارکاری خلبان های مسافربری استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، شاخص بارکاری خلبان، الگوی NASA-TLX
 • احسان رفیعی منش، فرزانه رحیم پور، مریم معمارزاده* صفحات 91-98
  مقدمه

  با توجه به گسترش ویروس کرونای جدید   در سراسر جهان، محیطهای کاری نیز از این بیماری مصون نیستند. دستورالعملهای متعددی توسط سازمانهای بین المللی در خصوص مشاغل پرخطر و لزوم رعایت موازین بهداشتی در محیطهای کاری تهیه و ارایه گردیده است. با توجه به موارد زیاد بروز این بیماری در کشور، هدف ما از نگارش این مقاله مروری، بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در محیطهای کاری است.

  روش بررسی

  در این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطر شغلی ابتلاء به بیماری کرونا، بانک های اطلاعاتی Google Scholar, PubMed, Scopus از سال 2019 تا 2020 و همچنین دستورالعملهای CDC (Centers for Disease Control and Prevention)،  NIOSH(National Institute for Occupational Safety and Health)، OSHA (Occupational Safety and Health Administration) و WHO (World Health Organization) با روش جستجوی موضوعی بررسی شد. تعداد 19 مقاله و 5 دستورالعمل انتخاب و در نگارش این مقاله مورد استفاده قرارگرفت.

  یافته ها

  بررسی ها نشان داد که بسیاری از مشاغل از جمله کارکنان مراکز بهداشتی درمانی، کارگران جمع آوری و دفع پسماند و کارکنان وسایل نقلیه عمومی در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند.

  نتیجه گیری

  تمام اجزای جامعه از جمله کارفرمایان، صاحبان کسب و کار، کارگران و کارمندان می بایست آمادگی کامل برای مبارزه با ویروس کرونا را داشته باشند، حتی اگر اپیدمی کرونا هنوز به آن کشور یا منطقه نرسیده باشد. این موضوع می تواند در کاهش روزهای کاری از دست رفته، غیبتهای کارکنان و جلوگیری از انتشار ویروس در سطح جامعه تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: ویروس کورونا، محیط کار، شغل، کنترل
|
 • Soqrat Omari Shekaftik, Shahram Vosoughi*, Zhaleh Sedghi Noushabadi, Fatemeh Hosseini Pages 1-11
  Introduction

  today, musculoskeletal disorders are considered as a serious threat for workers, and one of the main activities, which lead to these problems, is lifting. Moreover, workers in printing industry are widely involved in inappropriate postures and lifting loads. The aim of this study was to compare the results of assessment of lifting tasks with KIM-LHC, WISHA and Snook tables in printing industry.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, a total number of 58 employees (64 tasks in total) from a printing industry staff in Tehran were evaluated with three observational methods of KIM-LHC, WISHA and Snook tables, and the final scores and necessary action levels were determined for them. Furthermore, statistical data were analyzed by SPSS (ver.22) software using Chi-square and Fisher exact tests.

  Results

  Results showed that the prevalence of lower limbs musculoskeletal discomforts was high. Comparing the results of load lifting assessment with WISHA and KIM-LHC methods showed that there was a significant relationship between these two methods (p=0.005). Moreover, there was a significant relationship between the results of assessment through the WISHA and Snook tables methods (p=0.006), and finally the comparison of load lifting assessment results with KIM-LHC and Snook tables showed a significant relationship between these two methods (p=0.046).

  Conclusion

  According to the results of this study, there was a high correlation between the results of these three methods, and they can be used as an alternative in printing industry for assessment of the load lifting task.

  Keywords: Musculoskeletal discomfort, Lifting tasks assessment, WISHA method, KIM-LHC method, Snook tables method
 • Sanaz Zibaei Karizi*, Alireza Esmaeili, Afarin Akhavan, Gholam Hossein Halvani Pages 12-22
  Background

  Emergency ward nurses exposed to occupational hazards. Job Safety Analysis (JSA) is a way to identify and assessment job-related risks and provide control strategies to reduce risks. The purpose of this study was to evaluate Job Safety Analysis and compare the effectiveness of control (engineering and management) interventions in emergency nursing.

  Methods

  This is an interventional study performed to assessment the risk by Job Safety Analysis (JSA) in three groups of nurses Triage، Group Leader and Trauma-Hospitalization hospital emergency department of Yazd Shahid Rahnamoon Hospital in 1397. First, the initial risk assessment code (pre-intervention) estimated, then the engineering and management controls implemented and the secondary risk assessment code (after intervention) calculated after three months.

  Results

  According to the results of the study، risk of musculoskeletal disorders with risk score of 20, identified as the highest risk in all three emergency nursing groups، also mean risk assessment code for the occupational hazards in nurses calculated which were in the unacceptable risk range and reached an acceptable level after performing management and engineering interventions.

  Conclusion

  results of this study showed that the implementation of engineering and management interventions had a positive effect on reducing the mean risk assessment code، also shown that the risk assessment code for occupational hazards reduced to Almost the same amount with the implementation of each engineering and management intervention. This indicates the same role of these interventions in reducing the risk level.

  Keywords: emergency, nurse, JSA, control, risk assessment
 • Saeed Shojaee Barjoee*, Hamid Reza Azimzadeh Pages 23-35
  Introduction

  Air quality in industrial workshops is affected by various harmful chemical agents. Purpose of this study was to compare work environment air quality in a number of industrial workshops based on the mass concentration and number of suspended particles in air and application of Kriging geostatistical method in industries.

  Materials and Methods

  This observational study was carried out in four workshops including cuprous waste separation works, rolling and cutting, casting and copper smelting, manufacturing aluminum products and double-glazed glass production. Using particle mass counter sampler of Tes 5200 model, mass concentration and number concentration of suspended particles in row of different diameters were measured. The spatial distribution map of PM2.5 and PM10 in each of workshops was prepared using Kriging geostatistic method in GIS environment Version 10.5.

  Results

  The highest mass concentration (8.42 mg/m3) and number concentration (445058 Particle/lit in differential mode and 885446 Particle/lit in cumulative mode) were measured in the manufacturing aluminum products workshop. The highest mass concentration and number concentration of suspended particles were obtained for row diameters of 10 µm and 0.5 µm, respectively. Interpretation of Kriging maps showed that various areas of the industries such as radiation furnace, scrap press, aluminum smelter, sieve, diamond machine, glass furnace and ingot molds had the highest frequency of PM2.5 and PM10.

  Conclusion

  Engineering control actions such as installation of ventilation systems in halls and design and installation of a local hood in the entrance sections of the aluminum smelting furnace and sieve in manufacture of aluminum products workshop and copper ingot molds in casting and smelting workshop is essential for improved air quality.

  Keywords: Suspended particles, Geostatistics, Aerodynamic diameter, Industrial Workshops, Mass Concentration, Number Concentration
 • Ali Mehdad*, Mehdi Molavi Pages 36-47
  Background

  In recent decades, scientific growth has led to industrial progress and increased welfare for humans. But there are other unintended consequences, including work-related accidents. The incidence of occupational accidents in the various countries of the world, especially in the industrial sector, is increasing over time. So that occupational accidents are one of the most important problems in developing countries today. Thus, the purpose of this study was to compare the organizational commitment, job stress, and personality traits of injured and non-injured employees in Isfahan Refinery Company.

  Methods

  The research method is descriptive and in terms of comparative causal research, the statistical population of the study was 420 people and the number of unfortunate incidents in the number of 238 people in the autumn of 1397-39, totally 658 people, among whom A total of 100 poeple were selected via convenience sampling in two groups of 50. In this research Organizational Commitment Questionnaire (Ellen & Miller, 1990), Job Stress Questionnaire (Lambert et al., 2007), Personality Characteristics Questionnaire (McCrae &, 2004) were used.

  Results

  The data were analyzed by using multivariate and one-variable variance analysis. The results of multivariate analysis of variance showed that there was a significant difference between the two groups of injured and non-injured employees in the job stress and affective commitment, but their differences in normative and continuance commitment and personality traits were not significant.

  Conclusion

  According to the findings of this study, it can be concluded that workplace accidents could be decreased through increasing of affective commitment and decreasing of job stress. Therefore, the need to pay attention to these factors should be considered by policymakers, scientists and practitioners.

  Keywords: Organizational commitment, Job stress, Personality traits, occupational accidents, Isfahan refinery
 • Masumeh Bahrami, Fatemeh Ghanaei- Khaledabadi, Jalil Mirmohammadi, Mohsen Askari Shahi, Abolfazl Barkhordari, Maede Habibi, Amir Houshang Mehrparvar * Pages 48-56
  Introduction

  Estimation of the maximum aerobic capacity to find a physiological fitness between worker and the work is of great importance. The purpose of this study was to estimate the highest aerobic capacity and physical work capacity of tile and ceramic workers.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 90 workers were randomly selected from tile and ceramic workers in Yazd. A questionnaire consisting of two parts was used as data collection tool. The first part of the questionnaire included demographic characteristics completed by the interview. In the second part, parameters including height, weight, BMI and heart rate were inserted in the questionnaire. The Queen step test was used to measure the maximum aerobic capacity. The data were analyzed by SPSS software using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests and Spearman,s test.

  Results

  The maximum aerobic capacity in tile and ceramic workers was estimated to be 3.60±.0.03 L/m. The results showed that aerobic capacity was significantly correlated with weight and body mass index. Also, there was no significant relationship between aerobic capacity, smoking and exercise, and education, but there was a significant relationship between gob title and aerobic capacity.

  Conclusion

  Weight, BMI and type of occupation affect the aerobic capacity of workers.

  Keywords: Maximum aerobic capacity, Physical work capacity, Queen step test
 • Atefe Mohamadinejad, Seyed Bagher Mortazavi*, Ahmad Jonidi Jafari, Amirabbas Mofidi Pages 57-71
  Introduction

  Occupational injuries can impose a significant cost to the country’s economy. In developing countries, it is usually difficult to get access to occupational injuries data mainly because the lack of appropriate reporting and recording system, and in these countries, making it difficult to accurately estimate the costs of these injuries. The purpose of this study is to estimate the  direct and indirect costs of occupational injuries in one of the Iranian refining industries.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on all occupational injuries, including outpatient injuries to deaths in 2015. Data was collected based on a bottom-up approach, by using the recorded documents and a researcher-made questionnaire. Lastly the direct and indirect costs for different stockholders, including workers and their families, industry and society as a whole, were calculated. Investigated direct costs of occupational injuries included The healthcare costs, out of pocket cost and informal caregiving and Indirect costs included productivity losses, reorganization and investigation costs and home production costs.

  Results

   It is estimated that occupational injuries impose 103,385 million Rials to the society over a year. Investigated direct costs of occupational injuries imposed 14,152 million Rials (48 million Rials per case). Indirect costs imposed 89,232 million Rials to the society (308 million Rials per case). Also the average healthcare cost per case for fatal injuries is estimate 125 million, for serious injuries 12 million Rials and for outpatient injuries 780,000 Rials

  Conclusion

   According to the results of the study, occupational injuries annually bring significant economic costs to the industry, workers and their families which a significant portion of these costs are indirect costs. These results indicates the status and importance of occupational injuries and therefore can be used by decision-makers and planners in occupational health-related issues.

  Keywords: Bottom-up approach, Direct cost, Economic evaluation, Indirect cost
 • Reza Abdi, Adel Mazloumi*, Gholamhossein Halvani, Siamak Namazi, Kamal Azam Pages 72-83
  Introduction

  Workload can be defined as the hypothetical construct that represents the cost incurred by a human operator to achieve a particular level of performance. Several methods have been used to assess the workload. One of the most common methods of assessing mental workload is NASA-TLX method. The present study was conducted to develop and validate of a pilot activity load index (PALI) based on NASA-TLX template.

  Materials and Methods

  This study was a cross-sectional and descriptive-analytical that was carried out among airline pilots of Civil Aviation Organization. At first, “Pilot Activity Load Index” or PALI subscales were developed based on NASA-TLX template. Validity of the subscales was evaluated by Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI).Using Lawshe’s table. Finally, to determine the internal consistency of the subscales, 30 pilots completed the final version of the PALI in typical flight phases. The data obtained were then analyzed by SPSS using Cronbach's alpha to measure the reliability of the subscales and considering an acceptance level of 0.7.

  Results

  The first results led to the emergence of an initial list with 17 subscales. Eleven subscales were irrelevant, redundant and impractical to use in operational environment, due to CVR less than 0.75 and were omitted from the subscales list. Finally, six PALI subscales were approved related to pilot tasks (CVI=0.79). The Verified subscales had a Cronbach's alpha value of 0.89 and were therefore considered a reliable tool.

  Conclusion

   The results of this study showed that PALI questionnaire which validity and reliability has been approved can be used for assessment of workload in pilots.

  Keywords: Validation, Pilot in, Activity Load Index, NASA-TLX template
 • Ehsan Rafeemanesh, Farzaneh Rahimpour, Maryam Memarzadeh* Pages 91-98
  Introduction

  Due to the spread of the new coronavirus around the world, workplaces are not safe against this disease. Different guidelines have been promoted by international organizations regarding high-risk jobs and the necessity of implementing health rules in the workplaces. According to the considerable number of incidence of this disease in our country, the aim of this review article is to evaluate the epidemiologic studies on prevention and control of new coronavirus in the workplaces.

  Method

  In this study, with the aim of evaluating occupational risk factors for new coronavirus infection, different databases such as Scopus, PubMed, and Google Scholar from 2019 to 2020 and CDC, NIOSH, OSHA, and WHO instructions were evaluated. 18 articles and 5 instructions were selected for this review article.

  Results

  Investigations revealed that most of occupations such as healthcare workers, waste workers, and public transportation staff are at increased risk of this disease.

  Conclusion

  All members of the society including employers, employees and laborers should be completely ready to overcome the virus, even if the epidemic has not been spreading in that country or area. This point can be effective on the reduction of lost workdays, work absenteeism and prevent the spread of the virus in the community.

  Keywords: Coronavirus, Workplaces, Occupation, Control