فهرست مطالب

پویش در آموزش علوم پایه - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 10، بهار 1397)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 10، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر کریمی*، حسین واحدی، رسول رضایی، علی اقبالی صفحات 1-9

  هدف این تحقیق مقایسه و بررسی تاثیر کاربرد مفاهیم فیزیک و روش تدریس سنتی در آموزش مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان می باشد. روش این پژوهش از نوع طرح نیمه آزمایشی بود که در آن نمونه ای شامل دو کلاس 31 نفره از دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته ریاضی-فیزیک آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه روش تدریس کاربرد مفاهیم فیزیک و روش آموزش معمول بر ای مشتق و انتیگرال مورد مطالعه قرار گرفتند. در فرایند اجرا، در کلاس درس ریاضی یک گروه در معرض روش تدریس کاربرد مفاهیم فیزیک قرار گرفت و گروه دوم به همان روش معمول آموزش دیدند. نتایج حاصل از روش تحلیل کواریانس نشان داد که در اثربخشی دو روش آموزش بر روی مولفه های انگیزش تحصیلی ریاضی (عزت نفس، انگیزش درونی و علاقه) دانش آموزان تفاوت دارد. دانش آموزانی که با روش کاربرد مفاهیم فیزیک آموزش دیده بودند، انگیزش تحصیلی ریاضی بالاتری را نشان دادند.

  کلیدواژگان: کاربرد مفاهیم فیزیک، انگیزش تحصیلی ریاضی، دانش آموزان
 • بتول موسی پور عسکری* صفحات 10-18

  هدف پژوهش حاضر، بررسی هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار (1) پایه دهم رشته های ادبیات و معارف است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و کیفی است. ابعاد هویت ملی در این پژوهش عبارتند از: نماد، ارزش، میراث فرهنگی، مشاهیر و شخصیت ها، وقایع و رخدادهای ملی. جامعه آماری کتاب ریاضی و آمار پایه دهم رشته های (ادبیات و معارف) می باشد. نتایج تحلیل کمی نشان می دهد که 55 مورد به مفهوم هویت ملی اشاره شده است. در بین ابعاد هویت ملی، بعد میراث فرهنگی با 18/38 درصد (21 مورد) بیشترین و بعد وقایع و رخدادها با 81/1 درصد (1 مورد) از کمترین میزان فراوانی برخوردارند. نتایج تحلیل کیفی نشان دهنده، توجه به کتب و اماکن و بناها در بعد میراث فرهنگی و استفاده کم از احادیث و آیات و هنر و صنایع دستی می باشد همچنین در بعد ارزش ها، ارزش های اجتماعی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته اند و در بعد مشاهیر و شخصیت ها به مشاهیر معاصر توجه نشده است.

  کلیدواژگان: هویت ملی، تحلیل محتوا، کتاب ریاضی و آمار 1 پایه دهم
 • منصوره موسی پور* صفحات 19-27

  هدف پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 1397است، که شامل کتاب های هندسه(3)، ریاضیات گسسته و حسابان(2) می باشد. در پژوهش، مسایل موجود در تمرین ها و کار در کلاس ها و فعالیت های موجود در این کتاب ها، با توجه به پنج مقوله حوزه مدل سازی و کاربرد، یعنی "بدون زمینه"، "زمینه مدار غیر معقولانه"، "زمینه مدار مستقل از زمینه"، "کاربرد استاندارد" و "مدل سازی"، کدگذاری شد. نتایج پژوهش نشان داد که مسایل بدون زمینه، درصد بالایی از مسایل بررسی شده را تشکیل می دهند. به طوری که %99 درصد از مسایل کتاب هندسه(3)، %18/75 از مسایل کتاب ریاضیات گسسته و %52/92 درصد از مسایل کتاب حسابان(2)، از نوع بدون زمینه بودند و پس از آنها، سوال های "مستقل از زمینه" و "کاربرد استاندارد" قرار می گرفتند. در کتاب های هندسه(3) و ریاضیات گسسته، هیچ سوال "زمینه مدار غیر معقولانه" وجود نداشت اما %68/0 از سوال های بررسی شده در کتاب حسابان(2) در این مقوله جای می گرفتند. همچنین هیچ یک از سوالات بررسی شده در سه کتاب در زمینه"مدل سازی" نبود، که نشانه عدم توجه به رویکرد مدل سازی و کاربردها در این سه کتاب است.

  کلیدواژگان: مدل سازی و کاربردها، تحلیل محتوا، کتاب حسابان(2)، کتاب هندسه(3)، کتاب ریاضیات گسسته پایه دوازدهم
 • وحید امانی*، اعظم غلامی صفحات 28-54

  آموزش و پژوهش در حوزه های زیست شناسی به سایر علوم پایه و به خصوص علم شیمی نیازمند است. شناخت ساختار شیمیایی مولکولهای زیستی و واکنشهای آنها برای درمان بیماریها ضروری است. بیماری سرطان رشد غیر طبیعی سلولهایی در بدن است که از قبل سالم بوده اند. برای جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی داروهای استفاده شده باید از طریق برهمکنش با DNA این سلولها از رشد آنها جلوگیری کنند. اولین دارویی که به عنوان داروی ضد سرطان معرفی شد کمپلکس دی آمین دی کلروپلاتین(II) یا سیس پلاتین است. این کمپلکس در داخل بدن اتمهای کلر خود را از دست داده و تبدیل به دی آمین دی هیدروکسوپلاتین(II) میشود. بعد از آن به دلیل داشتن ساختار مربع مسطح، در مجاورت DNA سلولهای سرطانی آنیونهای هیدروکسید کویوردینه شده به کاتیون پلاتین(II) با اتمهای N7 بازهای آلی گوانین مجاور جابجا شده و پس از متصل شدن به DNA این سلولها موجب جلوگیری از رشد آنها میشود. کمپلکسهای پلاتین(IV) نسبت به پلاتین(II) پایداری بیشتری دارند ولی در محیط بیولوژیکی، در حضور آسکوربیک اسید و گلوتوتامیک اسید تبدیل به پلاتین(II) شده و همانند سیس پلاتین به مولکول DNA سلولهای سرطانی کویوردینه می شوند. همچنین عملکرد کمپلکسهای طلا(III) برای از بین بردن سلولهای سرطانی همانند سیس پلاتین میباشد.

  کلیدواژگان: پژوهش، آموزش زیست شناسی، سرطان، کمپلکسهای پلاتین(II) و (IV)، کمپلکسهای طلا(III)
 • مصطفی منتظرغیب*، محمدرضا قربانی صفحات 55-70

  استفاده از مقوله های هوش های چندگانه در کتب درسی در امر یادگیری تاثیر فزاینده ای بر پیشرفت تحصیلی فراگیران دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای بخش جانوری کتاب زیست شناسی پایه یازدهم بر اساس تیوری هوش های چندگانه گاردنر انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا و جامعه آماری پژوهش تمامی صفحات بخش جانوری کتاب زیست شناسی یازدهم بوده و از نمونه گیری استفاده نشده است. در آمار استنباطی جهت معناداری از آزمون کای‎دو استفاده شد که نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از مولفه های هوش در این بخش از کتاب تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت به سود هوش کلامی-زبانی می باشد. همچنین میزان استفاده از مولفه های هوش در قالب های ارایه محتوا) متن، تصاویر و فعالیت ها(یکسان نمی باشد. از یافته های پژوهش چنین بر می آید مولفه های هوش در فصل های مختلف کتاب نیز به یک اندازه به کار نرفته است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، زیست شناسی، هوش های چندگانه گاردنر
 • مسعود سعادتی* صفحات 71-85

  مطالعه و بررسی درک دانشجومعلمان درباره مفاهیم علمی ضروری تر از مطالعه درک دانش آموزان است، چرا که وجود کج-فهمی در بین معلمان بر یادگیری دانش آموزان تاثیر منفی می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان درک دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی از برخی مفاهیم الکتروشیمی و مقایسه آن با نتایح حاصل برای دانش آموزان است. در این پژوهش 47 نفر از دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان مشارکت داشتند و به منظور شناسایی کج فهمی های رایج از پرسشنامه ای حاوی هفت پرسش چهارگزینه ای که دربرگیرنده برخی مفاهیم اصلی مرتبط با الکتروشیمی بود، استفاده گردید. آزمون درشرایط عادی کلاس و بدون اطلاع قبلی دانشجویان برگزارگردید. به منظور ارزیابی میزان درک آنها از مفاهیم مرتبط و استخراج کج فهمی های احتمالی، پاسخهای دانشجومعلمان پس از جمع آوری مورد تحلیل آماری و توصیفی قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه در مقایسه با دانش آموزان میزان درک دانشجومعلمان در بسیاری از موارد بسیار بالا است اما برخی دانشجومعلمان در درک مفاهیم مرتبط با الکتروشیمی دارای کج فهمی هایی مشابه با کج فهمی های دانش آموزان دوره متوسطه هستند. علاوه بر تحلیل نتایج حاصل، از طریق مصاحبه با جمعی از دانشجویان برخی علل بروز این کج فهمی ها شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: کج فهمی، آموزش الکتروشیمی، آموزش شیمی، دانشجومعلم
|
 • Naser Karimi *, Hossein Vahedi, Rasoul Rezaei, Ali Eghbali Pages 1-9

  The purpose of this investigation is to compare and study the effect of learning by physic concepts method and traditional method on student’s Mathematic Academic motivation. The method of study was semi-experimental and the sample contains two groups of 31 students from the college grade in Tabriz 4th Education Office were selected and studied after random Replacement in two groups (learning by physic concepts method and traditional method). In the process of implementation, In Mathematics Education classroom, first group was subjected to learning by physic concepts method, And the second group was trained in the same traditional method. Covariance analysis method results show significant difference between two learning methods in effect two classes students’ Academic motivation in all components (Self-Esteem, Internal motivation and insert). The Students that trained in the physic concepts method showed higher academic motivation. Covariance analysis method results show significant difference between two learning methods in effect two classes students’ Academic motivation in all components (Self-Esteem, Internal motivation and insert). The Students that trained in the physic concepts method showed higher academic motivation.

  Keywords: physic concepts applying, Mathematics Academic motivation, students
 • Batool Mosapour * Pages 10-18

  The purpose of this research is to analyze the national identity in the 10th Grade mathematics and statistics textbook. The method of research is quantitative and qualitative content analysis. The dimensions of national identity in this research are the symbol, value, cultural heritage, celebrities and characters, events and happenings. The statistical population is the 10th Grade mathematics and statistics textbook. The results of the quantitative analysis show that 55 references to the concept of national identity are mentioned. Among the dimensions of national identity, the dimension of cultural heritage with 38.18% of the highest frequency and events and happenings with 1.81% have the lowest frequency. The results of the qualitative analysis show the attention to books and to places and buildings in the cultural heritage, and the low use of hadiths, verses. Also, in the dimension of national values, attention to social values and in the dimension of celebrities and characters, the lack of attention to contemporary celebrities.

  Keywords: National identity, Content analysis, 10th Grade mathematics, statistics textbook
 • Mansooreh Moosapoor * Pages 19-27

  The purpose of study is to analyze the content of the mathematical books of the 12th students in Mathematical and Physical branch published in 1397, which includes Geometry (3), Discrete Mathematics and Calculus (2). In this research, the problems in exercises and work in the classes and activities in these books, according to the five categories of modeling and application areas, namely "without background", "unreasonable circuit background", "background field" Independent of the field "," Standard application "and" Modeling "were reviewed and coded. The results of the study showed that uncontrolled issues constitute a high percentage of the studied issues. So that 99% of the issues in the book of geometry (3), 75.18% of the discrete mathematical questions and 92.22% of the book of calculus (2) were unconditional, and after them, the questions " Independent of the field "and" standard application ". In Geometric books (3) and discrete mathematics, there were no questions "unreasonable circuit background", but 68.6% of the questions examined in the of Calculus (2) were in this category. Also, none of the surveyed questions was in three books on "modeling", which is indicative of the lack of consideration of the modeling approach and applications in these three books.

  Keywords: Modeling, Applications, Content analysis, Book of Accounts (2), Geometry Book (3), Discrete Mathematical Book of the Twelfth Foundation
 • Vahid Amani *, Azam Gholami Pages 28-54

  Education and research in the field of biology requires other basic sciences, especially chemistry. Understanding the chemical structure of biological molecules and their reactions is essential to the treatment of disease. Cancer is an abnormal growth of cells in the body that was previously healthy. To prevent the growth of cancer cells, the drugs used should prevent their growth by interacting with the DNA of these cells. The first drug that was introduced as an anticancer drug is diamminedichloroplatinum(II) or cisplatin complex. This complex loses its chlorine atoms in the body and is converted to diamindihydroxoplatinium(II). Subsequently, due to its flat square structure, in the vicinity of the DNA of the cancer cells, the quenched hydroxide anions of platinum(II) cations with N7 atoms are displaced by adjacent guanine bands and, after DNA binding to these cells, prevents their growth. Platinum(IV) complexes are more stable than platinum(II) complexes, and in the biological environment they become platinum(II) in the presence of ascorbic acid and glutamic acid, and quaternized by cellular DNA, like cisplatin. Also, the functions of gold(III) complexes for eliminate cancer cells is like cisplatin.

  Keywords: Research, Biology education, cancer, Platinum(II), (IV) complexes, Gold(III) complexes
 • Mostafa Montazere Gheyb *, Mohamadreza Ghorbani Pages 55-70

  Using multiple intelligence categories in school books in order to learn school lessons, has an increasing impact on learner's educational achievement. This research’s goal is to analyze the content of the animal section in biology book of the eleventh grade based on Multiple Intelligence Theory of Gardner. The method used in this research is content analysis and Statistical population is all pages of animal section of 11’th grade’s book and we didn’t use sampling in this research in Inferential statistics in order to have a significant test, we used chi-2 Statistical test and results of this study showed that there is a significant difference between Intelligence components in this section of the book, which is beneficial for verbal-linguistically intelligence. Also, the usage of intelligence components in Content presentation templates (text, images, and activities) are not same. We can conclude from results of this research that the components of intelligence are not equally used in the different chapters of the book.

  Keywords: Content analysis, Biology, multiple Gardner intelligence
 • Masoud Saadati * Pages 71-85

  Studying the understanding of teacher students about scientific concepts is more essential than the study of students' perceptions, as a perceived misunderstanding among the teachers affects the student's understanding. The aim of this study was to determine the chemistry teacher students' understanding about some concepts of electrochemistry and comparing the result obtained with the outcomes for the students. The sample of the study was 47 chemistry teacher students of Farhangian University. In order to identify the misconceptions, a questionnaire containing seven questions about some of the most important concepts related to electrochemistry have been used. The test was conducted under normal class conditions without previous warning. In order to evaluate their understanding and to extract their misconceptions, student’s responses were analyzed statistically and descriptively after data collection. The results obtained indicated that, the level of understanding of teacher students' is very high in comparison with students, but some of them have the same misconceptions as high school students have. Through interviews with some of these teacher students, some causes of misconceptions were identified.

  Keywords: Misconception, Electrochemistry Education, Chemistry education, Prospective teacher, Teacher Student