فهرست مطالب

مجله پویش در آموزش علوم پایه
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 11، تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ساره حق خواه* صفحات 1-13

  سازمان دهنده های گرافیگی ابزاری جهت کمک به معلمان و دانش آموزان در طراحی برنامه های درسی، فرایند یادگیری و ارزشیابی می باشد. این سازمان دهنده ها دارای تنوع زیادی هستند که از آن جمله می توان به فلوچارت، نقشه ذهنی و نقشه مفهومی، درخت شبکه ای، نقشه عنکبوتی، نقشه استخوان ماهی، نقشه چرخه ای و... اشاره نمود. به کارگیری جلوه های تصویری متنوع در سازمان دهنده های گرافیگی، موجب برقراری ارتباط بین دو نیمکره چپ و راست مغز شده و درنتیجه تاثیر چشمگیری در فرایند یاددهی- یادگیری دارند. در این مقاله ضمن معرفی سه نوع سازمان دهنده ی گرافیکی (فلوچارت، نقشه ذهنی و نقشه مفهومی)، با ذکر نمونه هایی، به بیان کاربرد آن ها در آموزش ریاضیات خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: سازمان دهنده ی گرافیکی، فلوچارت، نقشه ذهنی، نقشه مفهومی، آموزش ریاضی
 • یوسف یوسفی*، حمیده فخاری صفحات 14-20

  در این مقاله، آموزش علوم پایه را در دوران معاصر ایران با قرون گذشته، مخصوصا دوره شکوفایی علمی ایران که همزمان با قرون وسطی در اروپا و غرب است، مقایسه و نقاط قوت و ضعف آموزشی این دو دوره بیان گردید. اولین ضعف در حوزه علوم مربوط به حفظ و نگهداری داشته های علمی دانشمندان قدیمی ایران است. ضعف های مدل های آموزشی دوران معاصر که شامل سبک آموزش (اصوالگرایانه)، تخصص گرایی صرف، دید جزیی نگر به علم و عدم توجه به مفاهیم فیزیکی است، بیان شد. این ضعف ها باعث کاهش استقبال دانش پژوهان و علاقمندان از رشته های علوم پایه، خصوصا رشته فیزیک شده است. عدم شناخت متقابل هدف و عدم مبادله اطلاعات بین دانشمندان علوم پایه و مهندسین علوم باعث کندی پیشرفت صنعت و تکنولوژی در کشور شده است. در این مقاله این ضعف ها را بیان و راه حل های پیشنهادی را ارایه نموده ایم.

  کلیدواژگان: آموزش، علوم پایه، فلسفه علم، پیشرفت، تکنولوژی، فیزیک
 • عباس اناری نژاد، محمدجواد دژکوهی* صفحات 21-30

  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. با استفاده از روش سرشماری تعداد 55 دانشجوی رشته ریاضی و 7 نفر از اساتید مدرس در این رشته به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی(به روش تحلیل گویه) و پایایی(با ضریب آلفای82/0) آن به تایید رسید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق یافته های بدست آمده؛ کارایی درونی برنامه درسی رشته آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید این رشته قابل قبول؛ اما از سطح کفایت مطلوب پایین تر بود. بعلاوه، از منظر دانشجویان، عناصر «زمان»، «فعالیت های یادگیری» و «اهداف» به ترتیب بهترین وضعیت را نسبت به سایر عناصر برنامه درسی آموزش ریاضی دارا می باشند. در حالی که از دیدگاه استادان، عناصر «نقش استاد»، «مکان» و «فعالیت های یادگیری» به ترتیب وضعیت بهتری نسبت به سایر عناصر برنامه درسی آموزش ریاضی دارا هستند. در هر حال به نظر می رسد بازاندیشی و بازنگری در برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی به منظور ارتقای کیفی کارایی درونی اهمیت و ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، کارایی درونی، برنامه درسی، ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، دانشجویان، اساتید
 • علی ملخاصی* صفحات 31-38

  مقاله حاضر با هدف مطالعه ریاضی و آموزش حرفه ای در کشورهای هلند، نروژ و کانادا انجام شده است. در حال حاضر پیشرفت دانش آموزان در ریاضی حداقل از طریق دو مقیاس بزرگ بین المللی به نام های تیمز و پیسا (برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان) سنجیده می شوند. نتایج این آزمون ها باعث تغییر و تجدید نظر در نظام آموزشی کشورهای شرکت کننده در آزمون ها در حیطه ریاضی و آموزش حرفه ای شده است. بر این اساس در این مقاله تغییرات حاصل از نتایج آزمون ها را در ریاضی و آموزش حرفه ای کشورهای هلند، نروژ و کانادا مطالعه می کنیم.

  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، توسعه حرفه ای معلمان ریاضی
 • امیرحسین ذبایحی*، مهدی عبدالهی، میلاد اکبرنژاد صفحات 39-49

  امروزه در اغلب نظام های آموزشی، کتاب درسی وسیله اصلی تعلیم و تربیت است و این اهمیت کتاب های درسی در نظام های آموزشی متمرکز مانند ایران که تقریبا تمام عوامل آموزشی بر اساس محتوای آن تعیین و اجرا می شود بیش از سایر انواع نظام های آموزشی در کشورهای دیگر است و معلم و دانش آموزان در فعالیت های یاددهی-یادگیری به کتاب تکیه و وابستگی دارند. هر چه محتوای کتاب های درسی در فراهم کردن بستر مناسب برای پرورش تفکر پر بارتر باشد، از سویی به آفرینش انسان هایی توانا و نوآور کمک شایانی خواهد کرد و از سوی دیگر به حفظ استقلال، رشد و شکوفایی جامعه کمک موثری می کند. یکی از ملاک های برنامه درسی شیمی کشور برای سازمان دهی محتوا آن است که مطالب ارایه شده در کتاب درسی، دانش آموزان را به طور فعال در یادگیری درگیر کند و فرصت طرح دیدگاه ها و نظرهای آنان درکلاس درس را فراهم سازد. بدین منظور، در این پژوهش به تحلیل محتوای متن، تصاویر و فعالیتهای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم متوسطه دوم بر مبنای فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب براساس روش ویلیام رومی پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتب درسی، شیمی دهم، تکنیک ویلیام رومی، یادگیری فعال و غیر فعال
 • بتول موسی پور عسکری* صفحات 50-59

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای فصل تابع کتاب ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم (رشته های ادبیات و معارف) از نظر توجه به سطوح شناختی بلوم، اهمیت به خلاقیت از طریق انطباق با عوامل خلاقیت گیلفورد همچنین تحلیل از نظر توزیع مسایل زمینه مدار است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم می باشد. برای تحلیل، فصل تابع به روش تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که در کتاب ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم تاکید بیشتری به سطح تفکر همگرا شده است و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفی توجه شده است. در بخش تحلیل فعالیت ها، کاردرکلاس ها و تمرین ها، بر اساس حیطه شناختی بلوم، مشخص شد که سطح به کار بستن بیشترین درصد توجه را به خود اختصاص داده است و به سطح های بالای حیطه شناختی توجه نشده است. از نظر توزیع مسایل زمینه مدار، نتایج نشان دهنده ارتباط کم ریاضی با زندگی واقعی می باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، عوامل خلاقیت گیلفورد، سطوح شناختی بلوم، ریاضیات واقعیت مدار
|
 • Sareh Haghkhah * Pages 1-13

  Graphic organizers are a tool to help teachers and students in curriculum design, learning process and evaluation. These organizers are very diverse Such as: flowchart, mind map and concept map, network tree, spider map, fish bone map, cyclic map and etcetera. The use of various visual effects in graphic organizers leads to the connection between the two left and right hemispheres of the brain and therefore it has a significant effect on the teaching and learning process. In this paper, introducing three types of graphical organizers (flowchart, mind map and concept map), we will mention examples of their application in mathematics education.

  Keywords: Graphic organizer, Flowchart, Mind map, Concept Map, mathematics education
 • Yousef Yousefi *, Hamide Fakhari Pages 14-20

  In this article, the teaching of basic science in the contemporary period of Iran with the past century, especially the scientific flourishing of Iran, which coincided with the Middle Ages in Europe and the West, was compared and the educational strengths and weaknesses of these two periods were expressed. The first weakness in the field of science is the conservation of the scientific knowledge of old Iranian scientists. The weaknesses of contemporary educational models, which include the style of education (modularism), mere specialization, the partial view of science, and the lack of attention to physical concepts. These weaknesses have reduced the acceptance of scholars and enthusiasts from basic sciences, especially physics. The lack of mutual understanding between the purpose and the lack of exchange of information between basic science scientists and engineers has slowed the progress of industry and technology in the country. In this paper, we present these weaknesses and present proposed solutions.

  Keywords: Education, Science, Philosophy of Science, Development, Technology, Physics
 • Abbas Anarinezhad, Mohammadjavad Dezhkoohi * Pages 21-30

  . The present study was conducted to evaluate the internal efficiency of the undergraduate curriculum of mathematics education at Farhangian University. This is a descriptive-survey study. , 55 mathematical students and 7 faculty members in this field were studied as a statistical sample. The data gathering tool was a questionnaire. Validity (by the method of cluster analysis) and reliability (with a coefficient of 0.82) were confirmed.Data were analyzed using spss software. According to the findings, the intrinsic effectiveness of the curriculum in mathematics education was acceptable from the viewpoint of students and professors of this field, but it was lower than the desirable level of adequacy. In addition, from the perspective of students, the elements of "time", "learning activities" and "goals" are in the best position compared to other elements of mathematics curriculum. While, from the viewpoint of the professors, the elements of "role of the master", "place" and "learning activities" are respectively better than other elements of the curriculum of mathematical education. However, it seems that rethinking and revising the curriculum of the masters' undergraduate degree is important and necessary in order to improve the quality of internal efficiency.

  Keywords: Evaluation, Internal Efficiency, Curriculum, Math, University of Cultures, students, Professors
 • Ali Molkhasi * Pages 31-38

  The present paper aims to study mathematics and professional education in the Netherlands, Norway and Canada. At present, students' progress in math is measured at least through two major international scales called Thames and Pisa (International Student Assessment Program). The results of these tests have brought about changes and revisions in the educational system of the participating countries in the field of math and professional training. Accordingly, in this article, we study the changes that result from the test results in mathematics and professional education in the Netherlands, Norway and Canada. The present paper aims to study mathematics and professional education in the Netherlands, Norway and Canada. At present, students' progress in math is measured at least through two major international scales called Thames and Pisa (International Student Assessment Program). The results of these tests have brought about changes and revisions in the educational system of the participating countries in the field of math and professional training. Accordingly, in this article, we study the changes that result from the test results in mathematics and professional education in the Netherlands, Norway and Canada

  Keywords: Math Training, Professional Development of Math Teachers
 • Amir Hossein Zabayehi *, Mahdi Abdollahi, Milad Akbarnejhad Pages 39-49

  Today, in most educational systems, textbooks are the main means of education, and the importance of textbooks in focused educational systems such as Iran, which determines and implements almost all educational factors based on their content, is more than other types of educational systems in Other countries, and teachers and students rely on and depend on books in teaching and learning activities.The less the content of textbooks will be to help create a suitable platform for fostering thought, it will, on the one hand, help the creation of powerful and innovative people, and, on the other hand, help maintain the independence, growth and prosperity of the community.One of the criteria of the country's chemistry curriculum for content organization is that the content provided in the textbook actively engages students in learning and provides an opportunity to present their views and ideas in the classroom.For this purpose, this paper analyzes the content of the text, images and activities of the first chapter of the first elementary school curriculum, based on the active and inactive content of the book, according to William Rumi's method.

  Keywords: Content analysis, Textbooks, tenth chemistry, William Romance technique, Active, inactive learning
 • Batool Mosapour Askari * Pages 50-59

  The aim of this research is to analyze the content of the 11th Grade mathematics and statistics textbook from the aspect of how the content according to Bloom taxonomy of cognitive domains, concerns creativity, and analyzing considering the distribution of contextual problems. The research method is descriptive-survey content analysis and practical. The population of this research includes the content of the 11th Grade mathematics and statistics textbook. Sample size is the chapter of function. The results of the analysis show that the 11th Grade mathematics and statistics textbook emphasizes on convergent thinking and less attention has been on divergent thinking and evaluation. In the analysis section of activities, work in classes and exercises, based on Bloom’s cognitive domain, it was determined that the level of application had the highest percentage of attention. But very low attention has been paid to high levels of cognitive domains. On the aspect of contextual problems, little attention has been paid to the relationship between mathematics and the real life.

  Keywords: Content analysis, Guildford creativity pattern, Bloom cognitive domains, Realistic Mathematics Education