فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 12، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شیدا اچرش* صفحات 1-6

  در پژوهش حاضر، با نقد و بررسی بخش‏هایی از "کتاب ریاضیات برای معلمان(نسخه‏ی مدرس)"، نوشته گروهی از نویسندگان به سرپرستی جی. ال. مارتین و ترجمه خانم شهرناز بخشعلی زاده، به دنبال پاسخ دادن به این سوال هستیم؛ که تا چه اندازه این کتاب می‏تواند به عنوان منبع مفیدی برای درس "مبانی آموزش ریاضی" دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان باشد. به این منظور بخش‏هایی از کتاب را مورد بررسی قرار می‏دهیم و پیشنهاداتی را ارایه می‏دهیم. هدف ما در این پژوهش آن است که با بررسی و اعمال برخی از تغییرات در کتاب، بدانیم؛ آیا کتاب مذکور می‏تواند منبع خوبی برای درس "مبانی آموزش ریاضی" رشته آموزش ابتدایی باشد.

  کلیدواژگان: نقد کتاب، آموزش ریاضی، دانشجویان رشته آموزش ابتدایی
 • سودابه تات، لیلا محمدنیا* صفحات 7-12

  در فرآیند یاددهی - یادگیری ریاضی مدرسه ای موانعی وجود دارند که شناختن و کمرنگ کردن آنها ، از نگرانی های اصلی آموزشگران می باشد. یکی از این موانع ، بدفهمی های ریاضی دانش آموزان است که نیازمند بررسی و ریشه یابی می باشد. نامعادلات از مفاهیم پایه در مباحث و موضوعات مختلف ریاضی است و کاربرد های فراوانی در زندگی روزمره دارد. این مبحث از مباحث پر چالش می باشد. بررسی آزمونهای کتبی دانش آموزان نشان می دهندکه دانش آموزان در این مبحث دچار بدفهمی های زیادی می شوند. وجود این بدفهمی ها ، یادگیری مباحث مربوط به نامعادلات را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مقاله، بررسی بعضی از بد فهمی های دانش آموزان پایه نهم در مبحث نامعادلات است. در این تحقیق، این بدفهی ها بررسی و سپس روش تدریس مناسب برای کاهش این بدفهمی ها پیشنهاد می گردد. روش های تدریس پیشنهاد داده شده در کلاس اجرا می شود و در نهایت نتایج ارزشیابی از دانش آموزان نشان می دهد که این روش ها تا حدود زیادی موفق بوده اند.

  کلیدواژگان: نامعادلات، بدفهمی، تدریس، یادگیری
 • الهه ناموری*، بهروز جلیلیان، فرنوش فنون، صفیه رضایی صفحات 13-20
  این مقاله به معرفی روش یادگیری معکوس و مزایای آن نسبت به روش های سنتی و مرسوم در آموزش فیزیک و آزمایشگاه به همراه مصادیق تجربی پرداخته و نکات قابل توجه در برگزاری کلاس معکوس با بکارگیری مهارت های دانش آموزان در حضور یافتن در فضای مجازی را ارایه داده و نشان می دهد که جابجایی درس و تکلیف علی الخصوص در درس فیزیک و آزمایشگاه می تواند میزان یادگیری، ماندگاری دروس در ذهن و همچنین فعالیت دانش آموزان را در امر آموزش افزایش دهد.
  کلیدواژگان: یادگیری معکوس، کلاس معکوس، آموزش معکوس
 • وحید عالمیان*، اسرافیل احمدپور صفحات 21-31

  پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی و با هدف بررسی میزان معلومات و خطاهای دانش آموزان پسر پایه هشتم درحل مسایل کلامی معادله خطی با تاکید بر تحلیل خطاهای نیومنی است. جامعه آماری این تحقیق، 95 دانش آموز پسرمدارس عادی شهرستان خلخال می باشد. به روش تصادفی خوشه ای و به کمک جدول مورگان، نمونه ای متشکل نتایج به دست آمده نشان داد که به طور متوسط 64 درصد دانش آموزان بیشترسوال ها را حل کرده اند؛ ولی فقط 16درصد آن ها به جواب کامل رسیده اند و این مشخص می کند که دانش آموزان درحل مسایل کلامی معادله خطی مشکل اساسی دارند و از معلومات کمی برخوردارند. برای بررسی خطاهای دانش آموزان از مصاحبه نیومنی استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که بیشتر خطاهای دانش آموزان در مرحله خواندن و درک می باشد. بیشتر بودن خطاها در این مرحله، می تواند در اثر ناتوانی آن ها دردرک و تفسیرجملات باشد که در واقع به دانش زبانی و ادراکی آن ها مربوط می شود. پیشنهاد می شود که دانش آموزان در تشخیص مشکلات و نقاط ضعف دانش آموزان و حتی رفع آن ها، از روش تحلیل خطای نیومن بهره بگیرند.

  کلیدواژگان: خطا، مسائل کلامی، معادله خطی، تحلیل خطای نیومن، پایه هشتم متوسطه
 • علی اکبر ابن علی حیدری* صفحات 32-44
  تلفیق شاره ها و نور از دیر باز مورد توجه پژوهشگران بوده است. تلسکوپ های آینه ای مایع و موجبرهای نوری با هسته مایع که بالغ بر صد سال پیش توسعه یافته اند، نمونه های اولیه ترکیب شاره ها با نور هستند. امروزه از تلفیق شاره ها و نور در مقیاس میکرومتر و نانومتر، حوزه پژوهشی جدیدی با عنوان اپتوفلودیک ایجاد شده است. استفاده از روش ها و ابزارهای مبتنی بر اپتوفلودیک منجر به ایجاد افزاره های فوری فشرده و قابل تنظیم می شود. در چنین سیستم هایی از تلفیق شاره با نور و برهم کنش بین آن ها، برای بسیاری از کاربردها استفاده می شود. در سیستم های اپتوفلودیک، ویژگی های شاره، سبب تولید ادوات میکرو فوتونیک قابل انعطاف، تنظیم پذیر با قابلیت بازپیکربندی می شود.
  کلیدواژگان: فناوری های آپتوفلویدیک، تراشه فوتونیکی، نورکند، فوتونیک کریستال
 • احمد کمالیان فر* صفحات 45-54
  طی چند سال گذشته با گردهم آمدن مراکز تربیت معلم سراسر کشور و تاسیس دانشگاه فرهنگیان، نیاز دانشجو معلمان فیزیک با روش های نوین تدریس و آشنایی آنها با دیدگاه های صاحب نظران عرصه دانش مورد نیاز معلمان، به یک ضرورت تبدیل شده است. از طرفی طراحی و تدریس هر موضوع یک فعالیت شناختی بسیار پیچیده است که می بایست معلم دانش حوزه های مختلف را برای آنها اعمال کند. در نتیجه معلمان با دانش متمایز اما یکچارچه برای برنامه ریزی و اجرای درسهایی که دانش آموزان به درک مفاهیم عمیق و یکپارچه نیاز دارند، بسیار تواناتر از معلمانی هستند که دانش محدود و منزوی دارند. این دانش مورد نیاز معلمان بعنوان دانش موضوعی- تربیتی شناخته می شود. در این مقاله، عناصر مجزای مدل آقای مگنوسان در رابطه با دانش موضوعی - تربیتی معلمان مورد بررسی قرار می گیرد. بخصوص ارتباط این اجزا با دانش های مورد نیاز معلمان فیزیک نیز به صورت مشروح بیان گردیده است.
  کلیدواژگان: دانش موضوعی-تربیتی، معلمان فیزیک، مگنوسان
|
 • Sheyda Echresh * Pages 1-6

  Mathematics is a methodical application of matter. it is so said because the subject makes a man methodical or systematic. mathematics makes our life orderly and prevents choas. Certain qualities that are nurtured by mathematics are power of reasoning, creativity, abstract or spatial thinking, critical thinking, problem solving ability and even effective communication skills. Elemantary education is a very important course and training of specialist professional teachers of this period is also more important. InThis artical, by reviewing the parts of the book written by a group of writers led by J.L Martin and Mrs Shahriari translation, we are looking to answer this question; to what extent this book could be a useful resource for the lessons of mathematical education, elementary students in the Farhangian University. to do this, we will review some parts of the book and provide suggestions. our aim in this study is to investigate and apply some of the changes in the book to be a good source for the lessons of math education in elementary education.

  Keywords: Reviewing book, Mathematic education, Elementary Education
 • Sodabeh Tat, Leyla Mohamadnia * Pages 7-12

  In the process of teaching - school math learning there are obstacles to knowing and diminishing them as a major concern for educators. One of these obstacles is students' math misunderstanding that requires investigation and rooting. Inequalities are the basic concepts in various mathematical topics and topics and have many applications in everyday life. This topic is a challenging topic. Students' written tests show that students are being misunderstood in this regard. The existence of these misunderstandings influences the learning of unbalanced topics. The purpose of this article is to investigate some of the misunderstandings of the 9th grade students in the subject of inequalities. In this research, these misconceptions are investigated and then appropriate teaching methods are suggested to reduce these misunderstandings. The proposed teaching methods are implemented in the classroom and, ultimately, the assessment results from the students indicate that these methods have been largely successful.In the process of teaching - school math learning there are obstacles to knowing and diminishing them as a major concern for educators. One of these obstacles is students' math misunderstanding that requires investigation and rooting.

  Keywords: Inequalities, Misunderstandings, teaching, Learning
 • Elahe Namvari *, Behrouz Jalilian, Farnosh Fonon, Safiyeh Rezaee Pages 13-20
  This paper introduces the flipped learning method and its advantages over traditional and conventional methods in physics education and labs, and presents significant points in holding the flipped class by employing students' skills in the presence of cyberspace. The best effect of this method is increasing the students' motivation and deep learning with replacing between teaching and discussion on educational content position. This paper introduces the flipped learning method and its advantages over traditional and conventional methods in physics education and labs, and presents significant points in holding the flipped class by employing students' skills in the presence of cyberspace. The best effect of this method is increasing the students' motivation and deep learning with replacing between teaching and discussion on educational content position. This paper introduces the flipped learning method and its advantages over traditional and conventional methods in physics education and labs, and presents significant points in holding the flipped class by employing students' skills in the presence of cyberspace. The best effect of this method is increasing the students' motivation and deep learning with replacing between teaching and discussion on educational content position.
  Keywords: The flipped class, The flipped learning, The flipped education
 • Vahid Alamian *, Asrafil Ahmad Pour Pages 21-31

  The present research was conducted with the aim to study the performance of 8th grade students while solving word problems of linear equation emphasizing on Nowman error analysis. . In this research, descriptive-survey method was used, of quantitative type. The statistical universe consisted of 250 girl and boy students studying in Khalkhal school, from which 152 students were selected through two-stage cluster sampling technique and using Cookran's formula. The research instrument consisted of 6 researcher-made questions in addition to interviewing. The validity of questions was confirmed through CVI technique while its reliability was confirmed by employing Cronbach's technique. Research results indicated that the students in both groups (boys and girls) have trifle knowledge in solving word problems of linear equation. They made several mistakes while solving the problems, the highest of which in both groups belonged to reading and under sting of the proems respectively with %69 in boys and %77 in girls. Also independent t-test showed that most of students don't understand the basic terms used to solve such problems and as a result most of them are unable to understand the problems.

  Keywords: Error, word problem, linear equation, Newman&#039, s error analysis, 8th grade of high-school
 • Aliakbar Ebnali-Heidari * Pages 32-44
  The integration of fluid with optics has long been recognized for researchers. For example, Liquid telescope mirrors and optical waveguides with liquid core have been developed for more than a hundred years ago. To day, Optofluidics is an emerging area of research that integrates nanophotonics with microfluids onto the same platform. The unique properties of fluids in micro and nano scale can be exploited to design new optical devices. With optofluidics idea, several optical devices including optical and microfluidics elements can be inteagrted on a single chip.The most optical components shus as light soures, lens, waveguides and optical sensors which previously were separately made at now these elemntes can be integrated in the same platform, known as ‘lab-on-a-chip’. For instance, in photonic crystals and micro-structure photonic crystal fibers, the tunable and reconfigurable devices such as the slow- light photonic crystal waveguide, optical filters, optical switches and optical sensors can be directly created by infiltration of fluid into selected air holes and localy precise control it.
  Keywords: Optofluidics thechonology, Photonic chips, Slow-light
 • Ahmad Kamalianfar * Pages 45-54
  Over the past few years, with the gathering of teacher training centers around the country and the establishment of Farhangian University, it is necessary for physics student-teachers to become familiar with new teaching methods and the views of the experts in the field of knowledge required by teachers. On the other hand, the designing and teaching of each subject is a very complex cognitive activity that the teacher needs to apply to different areas of knowledge. As a result, Teachers with differentiated and integrated knowledge will have greater ability than those whose knowledge is limited and fragmented, to plan and enact lessons that help students develop deep and integrated understandings. This knowledge is required by teachers as subject-educational knowledge. In this paper, the distinct elements of the model of Mr. Magnusson in relation to the pedagogical content knowledge of teachers are examined. Particularly, the relationship of these components to the knowledge required of physics teachers is also detailed.
  Keywords: pedagogical content knowledge, Physics teacher, Magnusson