فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 8، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فیروزه علویان* صفحات 1-13

  فرض ما بر اساس مطالعاتی است که نشان می دهند بهترین روش های اثرگذار تدریس توسط دخالت سیستم های اصلی حسی ارایه می شوند؛ بنابراین، یادگیری فرد بر اساس آنچه می بیند، آنچه می شنود و تمرین، شکل می گیرد و سیستم حسی دلخواه تعیین کننده سبک یادگیری است. به منظور اثربخشی، آموزش وپرورش باید تجربیات مربوط به حواس پنج گانه را مدنظر داشته باشد، زیرا آن چیزی که محرک یادگیری است احساسات خوبی است که ضمن یادگیری به فرد دست می دهد. مطالعه حاضر در دو دبیرستان شهرستان ملایر و با همکاری دبیر کامپیوتر و معاون فناوری مدرسه انجام شد. 60 دانش آموز کلاس نهم در مطالعه شرکت نمودند. آموزش مطالب طی 10 هفته در دو سطح؛ معلم ناشناخته آنلاین (UOT)؛ و چهره به چهره با معلم و مربی (WELA) انجام شد. سطوح مشارکت دانش آموزان به کمک نرم افزار Graphpad prism موردبررسی قرار گرفت. پرسشنامه ها و مشاهدات برای جمع آوری داده های کیفی استفاده شد. ابتدا سیستم های حسی غالب در دو گروه تعیین شدند. سپس، میزان یادگیری دانش آموزان از دو روش UOT و WELA بررسی شد. مطالعات نشان داد که حس بینایی و شنوایی نسبت به حواس دیگر غالب هستند. همچنین، یادگیری دانش آموزان زمانی که از WELA استفاده شود (درگیری هر دو حس بینایی و شنوایی) موثرتر است و باانگیزه بیشتری همراه است.

  کلیدواژگان: یادگیری، علوم تجربی، سیستم حسی غالب، WELA و UOT
 • ساره حق خواه* صفحات 14-22

  به بیان مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب، از مفاخر ریاضی ایران، رکن اولیه هر دستگاه ریاضی نوعی نسبت "تساوی" در آن است تا بدان وسیله بتوان تشخیص داد که اشیا مورد بحث از جهت مورد نیاز متمایزند یا نه. از زمانیکه کودک به مقایسه و ایجاد تناظر یک به یک بین دو دسته از اشیا می پردازد، مفهوم تساوی در ذهن وی معنا پذیرفته و بتدریج با افزایش معلومات و رشد شناختی کودک، این مفهوم تکامل می یابد. در مسیر این تکامل گاه درگیر چالش ها و پارادوکس هایی می شود که آشنایی با آنها می تواند به هموارسازی این مسیر کمک شایانی نماید. در این مقاله که حاصل یک پژوهش کتابخانه ای و تجربیات آموزشی نویسنده می باشد، سعی شده رایج ترین چالش های تساوی، از پیش دبستانی تا مقطع کارشناسی به اجمال بررسی گردد.

  کلیدواژگان: تساوی، بدفهمی، معادله، اتحاد، پارادوکس
 • ناصر محمدی پور* صفحات 23-29

  در این کار با اضافه کردن به کنش اینشتین-هیلبرت، جوابهای متقارن کروی ایستا در خلا بررسی شده است. با معرفی ضریب نا معین لاگرانژی α، کنش را بازنویسی کرده و معادلات حرکت را به دست آورده ایم، سپس به ازاء جوابها مورد بررسی قرار گرفته که منجر به جواب دوسیته با و شده است. برای دسته وسیعی از این مدل هاجواب را بدست آورده ایم. سپس کمیتهای ترمودینامیکی را روی این جواب ها بررسی کردیم. اولی جواب بدیهی دوسیته(شوارتز شیبدآنتی دوسیته) ودیگری یک جواب غیر بدیهی است.

  کلیدواژگان: گرانش اصلاح یافته، گاوس بونت، متقارن کروی
 • اعظم غلامی*، سعید کیانی، مهرداد مقصودی صفحات 30-40

  همگام با پیشرفت و توسعه علوم و فناوری شاهد دگرگونی هایی در فلسفه، محتوا و روش های آموزشی هستیم. رویکردهای سنتی جای خود را به رویکردهای نوینی نظیر ساختن گرایی داده است.به همین دلیل بهترین سرمایه گذاری در آموزش وپرورش توجه بیشتر به شیوه های نوین آموزشی است.یکی از این شیوه ها استفاده از دست سازه ها می باشد. از طرفی دیگر درزمینه تربیتی، معلمان می توانند با اعمال شیوه های مناسب، انگیزش پیشرفت را در دانش آموزان شناسایی و آن را رشد دهند. لذا در این پژوهش به بررسی مقایسه میزان تاثیرگذاری روش تدریس به کمک دست سازه ها بر انگیزه پیشرفت نسبت به روش سنتی در زیست شناسی پایه دهم پرداخته شده است. شیوه تحقیق از نوع شبه آزمایشی به روش طرح 4 گروهی سولومون می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم فریدن در سال تحصیلی 1396-1395 است. نمونه آماری شامل چهار گروه که مجموعا 103 نفر هستند و به روش خوشه ای صورت گرفته و اختصاص آن ها به گروه آزمایش و گواه کاملا تصادفی است. در گروه های آزمایش تدریس همراه با استفاده از دست سازه ها و در گروه های گواه تدریس به روش سنتی بوده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری در سطح 5% تفاوت معنی داری رابین گروه های گواه و آزمایش نشان می دهد؛ که نشان دهنده موثر بودن استفاده از دست سازه ها روی انگیزش پیشرفت نسبت به روش سنتی است.

  کلیدواژگان: دست سازه، انگیزش، پیشرفت، زیست شناسی
 • صمد حسینی صدر*، صدیقه سبلان وند، رقیه ولیزاده صفحات 41-51
  نانو تکنولوژی یکی از تکنولوژیهای نوین است که راه خود را درصنایع مختلف باز نموده و در زمینه های گوناگون آن به طور وسیع استفاده می شود. در این مقاله تلاش شده است تا به معرفی یکی از صنایع مهم غذایی که این مواد در آن کاربرد زیادی دارد پراخته شود. در ابتدا به بررسی نانو مواد و کاربرد آنها در صنعت بسته بندی پرداخته و در ادامه به معرفی انواع سیستمهای بسته بندی بر اساس تکنولوژی نانو و انواع نانو مواد به کار رفته در سیستمهای بسته بندی می پردازیم نتایج کارهای تحقیقاتی نشان دادند که این سیستم های بسته بندی قادر به ترمیم بسته است و مصرف کننده را از فساد مواد غذایی آگاه می کنند. استفاده از این بسته بندی ها سبب جلوگیری از خشک شدن محتویات آن ها و حفاظت در برابر رطوبت و اکسیژن و سایر مواد خطرناک می شود ؛ همچنین می توان به منظور حفظ مواد غذایی از فساد از نانومواد استفاده کرد. با علم به قابلیت های نانوتکنولوژی، امید است بتوان سیستم های بسته بندی فعلی مواد غذایی را تغییر داد و محصولاتی مطابق با فرهنگ تغذیه مناسب، به بازار عرضه کرد.
  کلیدواژگان: تانوتکنولوژی، بسته بندی مواد غذایی، نانو مواد، خواص ضد باکتری
 • لیلا محمدنیا* صفحات 52-57
  در آموزش ریاضی همچون علوم دیگر ، هدف نهایی از آموزش ، یادگیری است. یادگیری به فراگیران کمک می کند تا مسایل مطرح شده در عرصه دانش مورد نظر را حل کنند. عوامل زیادی بر روی یادگیری دانش آموزان تاثیر گذار است که از آن جمله می توان نوع تدریس معلم را نام برد. یک تدریس مناسب و هوشیارانه زمانی اتفاق می افتد که معلم با اشتباهات و بدفهمی های رایج در موضوع تدریس آشنا بوده و بتواند مراحل تدریس خود را به نحوی پیش ببرد که احتمال ایجاد این اشتباهات و بدفهمی ها در دانش آموزان کاهش یابد. بدفهمی ناشی از این است که دانش آموز ، مطلب را درک نکرده یا به غلط درک کرده است. یکی از دشوارترین مفاهیم ریاضیات مدرسه ای در همه سطوح تحصیلی ، کسر می باشد. تعداد زیادی از دانش آموزان در حل مسایل مربوط به کسرها دچار بدفهمی می شوند. هدف از ارایه این مقاله شناسایی بدفهمی های رایج دانش آموزان در حل بعضی مسایل مربوط به کسرها و پیشنهاد راهکار تدریس مرحله ای برای برطرف کردن آنها می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری، کسر، تدریس، بدفهمی
|
 • Firoozeh Alavian * Pages 1-13

  Our assumption is based on studies that demonstrate the best methods taught are provided by the interference affecting the main sensory systems. Thus, individual learning is based on what he sees, hears and learns. To determine the effectiveness of education should consider the experiences of the senses, because it is a good feeling is what drives learning while learning to person gives. Present study was performance in two schools of city Malayer, in partnership with the computer and deputy secretary of the school's technology. 60 ninth-grade students participated in the study. Instruction during 10 weeks in two levels: unknown teacher online (UOT); in the absence of coach or teacher, and face to face with a teacher and coach (WELA) was performed. Participation and learning eventswere evaluated by using Graphpad prism software. Questionnaires and observations of the researchers were used to collect qualitative data. First, the dominant sensory systems in the two groups were determined by a questionnaire. Then, the learning of students from the two methods UOT and WELA were examined and compared. Studies showed that the sense of smell and hearing are dominant over the other senses. Also, student learning when used WELA is more effective and more motivated.

  Keywords: Learning, experimental science, dominant sensory system, WELA, UOT
 • Sareh Hagh Khah * Pages 14-22

  Late Dr. Gholam Hossein Mosahab, the honor of mathematics of Iran, has expressed that the primary pillar for any mathematical system is a kind of “equality” relation defined on that system applying this relation we can distinguish whether the objects in this system are distinct or not? The concept of equality is formed in the child’s mind since he starts to compare and correspond between two groups of the objects, one to one. This concept gradually improves by increasing information and child’s cognitive growth. In this way, sometimes there are challenges and paradoxes getting to know them, can be so useful for going through this way. This paper is the result of a library research and author’s educational experiences and it has been tried to investigate the most popular challenges of equality from preschool to undergraduate. This paper is the result of a library research and author’s educational experiences and it has been tried to investigate the most popular challenges of equality from preschool to undergraduate.

  Keywords: Equality, misunderstanding, Equation, Alliance, Paradoxes
 • Naser Mohammadi Pour * Pages 23-29

  Considering an action in modified gravity, the static spherically symmetric solutions in vacuum are investigated. Introducing the Lagrangian multipliers α, we obtained the Lagrangian and equations of motion. For the constant Gauss-Bonnet invariant , the metric leads to de sitter solutions with and . Then for a large class of these models we obtain the exact solutions. Finally we study the thermodynamical quantities of these solutions. we obtain two type solutions for these models. The first case leads to Schwarzschild-de Sitter (anti de Sitter) solution and the other one, results in a new metric. The layout of the paper is the following. The action of gravity is considered and the field quations are derived, then the effect of modified gravity is considered as an effective stress-energy tensor. For the static spherically symmetric metric and using the method of Lagrangian multipliers to obtain the lagrangian and equations of motion is discussed. Then, the static spherically symmetric vacuum solutions for a large class of these metrics are investigated and the exact solutions are obtained.

  Keywords: modified gravity, Gauss-Bonnet, spherically symmetric
 • Samad Hosseini Sadr *, Fedigeh Sabalan Vand, Roghayeh Valizadeh Pages 41-51
  Nanotechnology is one of the new technologies that opens its way in different industries and is widely used in various fields. In this article we have tried to introduce one of the most important sectors of the food industries which these materials are used in it and have many applications. At first we studied nano materials and their application in the packaging industry and then introduced a variety of packaging systems based on nano technology and the various types of nano materials used in packaging systems. The research results showed that these packaging systems were able to repair the package and inform the consumer of food corruption. The use of these packages prevents the contents from drying and protecting against moisture and oxygen and other hazardous materials; it can also be used to preserve food from corrosion by using nano materials. With the knowledge of nanotechnology's capabilities, it is hoped that the current packaging of food products will change and the Products supplied to the community according to the proper nutrition culture.
  Keywords: Nanotechnology , food packaging , Nano material , Antibacterial properties
 • Leyla Mohamadnia * Pages 52-57
  In mathematical education, as in other sciences, the ultimate goal is learning. Learning helps learners to solve the issues raised in the field of knowledge. There are many factors affecting for student learning, such as teaching a teacher. An appropriate and wise teaching occurs when the teacher is familiar with the mistakes and misunderstandings in the subject of teaching and can manage his teaching so that the probability of making these mistakes and misunderstandings in the students is reduced. The misunderstanding is that the student did not understand the story or misunderstood.In fact, these errors are due to inaccuracy or neglect of activity and have deeper roots. One of the most difficult concepts of school mathematics at all levels of education is fraction. A large number of students are misunderstood in solving fractional issues. The purpose of this paper is to identify the common misunderstandings of students in solving some fractional issues and propose a step-by-step teaching method for their elimination
  Keywords: Learning, fraction, teaching, misunderstanding