فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سهراب عظیم پور*، صمد حسینی صدر، حسین واحدی صفحات 1-11

  در دوره ی ابتدایی ، تعدادی از مباحث ریاضی، مفهومی و وتعداد دیگری ، شهودی هستند و احتمال دارد در تدریس مباحث مفهومی کج فهمی در بین دانش آموزان ایجاد شود. هدف این تحقیق بررسی کج فهمی های مفاهیم مربوط به حجم و گنجایش در بین دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی بود. طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای و همچنین تحلیل کیفی است. نمونه آماری عبارت است از تعداد 353 نفر دانش آموز پایه ی ششم ابتدایی که از جامعه آماری دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ارزیابی کج فهمی حجم و گنجایش بود. داده های بدست آمده به صورت کیفی تحلیل شد که نتایج نشان داد اغلب دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی در درک درست مفاهیم حجم و گنجایش مشکل دارند. در مقایسه درک دو مفهوم نتایج نشان داد که میزان کج فهمی در مفهوم گنجایش بیشتر است.

  کلیدواژگان: کج فهمی، حجم، گنجایش، دانش آموز
 • فیروزه علویان* صفحات 12-24

  طی 20 سال گذشته، در تمامی سطوح اهداف آموزشی و در تمامی رشته های علوم‎پایه تغییرات چشمگیری ایجادشده است. امروزه، تاکید از آموختن اصول و حقایق تیوری علمی به توسعه درک عمقی مفاهیم تغییر جهت داده است. تجدید نظر در سازمان کنونی آموزش نیز مدافع دستورالعمل هایی است که با دیدی وسیع بر روی درک یکپارچه چند مفهوم اساسی شاخه های مختلف علوم و به‎صورت بین رشته‎ای سرمایه گذاری کرده باشند. چنین تغییراتی مستلزم آن است که معلمان علوم از مفهوم سازی های عمیق برای هدایت تجربی استفاده کنند. این تحول نیاز به تغییر قابل توجهی در رویکرد و نگرش معلمان و دانش آموزان و همچنین در روش ها و تکنیک های موردنیاز برای آموزش گرایش های مختلف علوم؛ ازجمله، زیست سلولی دارد. نیاز واضح در درک چگونگی تعاملات سلولی-مولکولی و تعیین عملکرد این ماشین بسیار پیچیده، زیبایی خاصی دارد که با در نظر گرفتن شکل تجربی آن، حرکت از سطح ساده به یادگیری علمی مفهومی و عملی، به‎کارگیری یادگیری مبتنی بر حل مسیله، مطالعات موردی و نقشه های مفهومی و بسیاری از روش‎های دیگر منجر به خلق دنیایی متفاوت در درک مباحث سلولی-مولکولی می شود؛ موضوعی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: آموزش، زیست شناسی سلولی، تحقیق، تجربی، نقشه مفهومی
 • بتول موسی پور عسکری* صفحات 25-32

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب ریاضی 1 پایه دهم (ریاضی و تجربی) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب ریاضی 1 دهم می باشد و نمونه انتخاب شده فصل های 1، 3و 4 از این کتاب می باشند. ابزار این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خلاقیت گیلفورد می باشد. برای تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه دهم از یک طرح کدگذاری استفاده شده است. این کار در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول کاردرکلاس ها و تمرینات فصل های 1، 3و 4 مشخص شده و کدگذاری شدند. در مرحله دوم کلیه واحدها با طبقه مورد نظر، از نظر شاخص های خلاقیت گیلفورد مطابقت داده شده و در جداول مربوطه ثبت شده و در مرحله سوم کلیه واحدها که در سطوح مختلف خلاقیت گیلفورد قرار داشتند شناسایی و شمارش شده اند. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که در کتاب ریاضی پایه دهم تاکید بیشتری به سطح تفکر همگرا شده است و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفی توجه شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، خلاقیت، عوامل خلاقیت گیلفورد، کتاب ریاضی 1 پایه دهم (رشته های ریاضی و تجربی)
 • وحید مرادی*، فاطمه بوربور صفحات 33-50

  امروزه رویکرد و هدف اصلی آموزش و پرورش به نحوی است که در آن باید دانش آموزانی تربیت شوند که دارای روحیه ی فعالیت پذیری باشند و توانایی استفاده ی کاربردی از دانش آموخته شده ی خویش، باشند. این امر مهم جز با تجزیه و تحلیل کتاب های درسی برای دسترسی به چارچوبی منسجم برای تالیف کتاب هایی با رویکرد پژوهشی و دانش آموز محور بدست نمی آید. با توجه به این موضوع ، هدف این تحقیق، تحلیل محتوای متن، تصاویر و سوالات فصل سوم کتاب شیمی دوره پیش دانشگاهی چاپ سال 1396 ، بر اساس روش ویلیام رومی می باشد. هدف روش تحلیل محتوای ویلیام رومی بررسی این موضوع است که آیا کتاب و یا محتوای مورد نظر، دانش آموزان را به طور فعال با آموزش و یادگیری درگیر می نماید؟ به عبارت دیگر هدف این است که آیا کتاب به شیوه فعالی ارایه، تدوین و تنظیم شده است یا خیر؟ در این تحقیق، ضریب درگیری متن 0.34 ، تصاویر 0.50 و سوالات 1.50 و شاخص درگیری فعالیت محور بودن این فصل0.52 بدست آمد که نمایانگر غیرفعال بودن محتوای متن و فعال بودن محتوای تصاویر و سوالات این فصل می باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب درسی، شیمی، دوره پیش دانشگاهی، روش ویلیام رومی
 • مرتضی گرزین نژاد* صفحات 51-65
  با توجه به تغییر کتاب های درسی با رویکرد جدید تدریس و اهمیت اهداف فرایندی در کتاب ریاضی پایه ششم، نیاز به تغییر در روش های ارزشیابی در فرایند تدریس می باشد، سوالات مفهومی با ساختار واگرا بودنش، و با چالش کشاندن مفاهیم آموزش داده شده، شرایط را برای اهداف و مهارت های فرایندی که روح حاکم بر مفاهیم و موضوعات ریاضی مهیا می کند تا درک و فهم دانش آموزان در درس ریاضی بهبود یابد و ارزشیابی در خدمت یادگیری قرار گیرد، مقاله حاضر برای تسهیل در فرایند پژوهشهای کلاسی، الگویی در درس پژوهی در درس ریاضی از طریق نقش سوالات مفهومی در شناخت بدفهمی های ریاضی دانش آموزان در پایه ششم پیشنهاد می دهد، تا از طریق شناخت بدفهمی های دانش آموزان در درس ریاضی، منجر به تحقق اهداف دانشی، نگرشی و مهارتی در تدریس معلمان و یادگیری دانش آموزان شود. روش پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی و کتابخانه ای می باشد که با تجربه هایی در جمع معلمین و گروه های درس پژوهی تهیه شده است.
  کلیدواژگان: سوالات مفهومی، اهداف فرایندی، بدفهمی، یادگیری رابطه ای، درس پژوهی
 • علیرضا بادله*، وحیده سلیمانی، عبدالجلال توماج صفحات 66-81

  هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دبیران ریاضی مقطع متوسطه درباره نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکارآمدی و خلاقیت دانش آموزان است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دبیران ریاضی مقطع متوسطه در استان گلستان است که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 92 دبیر ریاضی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های محقق ساخته ی اضطراب ریاضی، خودکارآمدی و خلاقیت است که به ترتیب دارای 18، 14 و 11 گویه است. روایی پرسشنامه ها توسط روان شناسان، اساتید مجرب و متخصصین آزمون ساز پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم مورد تایید نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 90/0، 89/0 و 91/0 به دست آمد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه ها دارد. داده های آماری پرسشنامه توسط نرم افزار spss در دو بخش توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی) و تحلیل استنباطی (رگرسیون خطی ساده و چند متغیره) تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه دبیران ریاضی نقش اضطراب ریاضی در تبیین خودکار آمدی و خلاقیت دانش آموزان معنادار می باشد و همچنین از دیدگاه آنان اضطراب ریاضی با ضریب های تاثیر استاندارد رگرسیونی (40/0- Beta=) و 50/0 Beta=) به ترتیب کمترین و بیشترین تاثیر را در تبیین متغیر خودکارآمدی و خلاقیت دارد.

  کلیدواژگان: دبیران ریاضی، اضطراب ریاضی، خودکارآمدی، خلاقیت، دانش آموزان
|
 • Sohrab Azimpour *, Samad Hosseini Sadr, Hossein Vahedi Pages 1-11

  In the elementary period, a number of mathematical, conceptual, and other topics are intuitive, and it is likely to be taught by students in conceptual discussions of curiosity among students. The purpose of this study was to examine the gaps in the concepts of volume and capacity among elementary school students. The design of the present research is descriptive-comparative research, as well as qualitative analysis, considering the nature of the subject and the desired objectives. The statistical sample consists of 353 students of the sixth grade elementary school who were selected from the statistical population of the 6th grade elementary school students of Tabriz 3rd district. Data gathering tool was a volumetric assessment of volume and capacity. The data were analyzed qualitatively and the results showed that most elementary school students have difficulty understanding the concepts of volume and capacity. Comparing the understanding of the two concepts of the results, it showed that the amount of false knowledge in the concept of capacity is greater.

  Keywords: Curiosity, Volume, Capacity, Student
 • Firoozeh Alavian * Pages 12-24

  Over the past 20 years, significant changes have been made at all levels of educational-scientific goals and in all disciplines of basic science. Today, the emphasis on learning the principles and theoretical facts of science has changed the development of deep understanding of concepts. Revise the current training organization also defends guidelines that have paved the way for an integrated understanding of the basic concepts of different branches of science and interdisciplinary. Such changes require that science teachers use deep integrated concepts for empirical guidance. This transformation requires a significant change in approach and attitude of teachers and students, as well as the methods and techniques needed to teach science trends, including cell biology. The clear need to understand how are cellular-molecular interactions and the performance of this very complex machine has a special beauty that, considering its empirical form, Moving from a simple level to conceptual and practical learning, using problem-based learning, case studies, conceptual maps, and many other methods leads to a different world in understanding cell-molecular issues; the subject in this article we will pay it.

  Keywords: Education, Cell biology, Research, Experimental, Mind map
 • Batool Mosapour * Pages 25-32

  The aim of this research is to analyze the content of the 10th Grade mathematics textbook (mathematics and physics and experimental sciences). The research method is descriptive-survey content analysis and practical. The population of this research includes the content of the 10th Grade mathematics textbook. Sample size is chapters 1, 3 and 4. The research instrument was a self-made content analysis form base on Guildford creativity pattern. To analyze the content is encoded using. This work is done in 3 steps. The first step is encoded questions of chapters 1, 3 and 4. Next, all the units of creativity index is matched Guildford and the table recorded. All the units in the third stage in accordance with the pattern Guildford were identified and counted. Data were analyzed using descriptive statistics. The results of the analysis show that the 10th Grade mathematics textbook emphasizes on convergent thinking and less attention has been on divergent thinking and evaluation.

  Keywords: Content analysis, Creativity, Guildford creativity pattern, the 10th grade mathematics textbook
 • Vahid Moradi *, Fateme Boorboor Pages 33-50

  Today, the main approach and the main aim of education is in such a way that students should be trained that have an active spirit and have the ability to use their knowledge of their own. This is important, except through the analysis of textbooks to gain access to a coherent framework for compiling books with a research-based and student-centered approach. Regarding this issue, the purpose of this study is to analyze the content of the text, images and questions of the third chapter of the pre-university chemistry course of the 1396 edition of the book, based on William Romney's method. The purpose of William Roman's content analysis method is to examine whether the book or content involved actively engages students with learning and learning? In other words, the goal is whether the book is presented in an active manner, or is it set up? In this research, the text conflict ratio was 0.34, 0.50 images and 1.50 questions, and the activity involvement index was centered in this chapter 0.52, indicating the inactivity of the content of the text and the active content of the images and questions in this chapter.

  Keywords: Content analysis, Textbook, chemistry, pre-university course, William Romney's method
 • Morteza Gorzinnezhad * Pages 51-65
  Given the change of textbooks with the new approach of teaching and the importance of process goals in the basic maths book , the need for change in the evaluation methods is in the teaching process . The conceptual questions are diverging with the structure of diverging concepts , challenging concepts that are taught , the conditions for the purposes and skills of the process that the dominant spirit provides for mathematical concepts and concepts to improve understanding and understanding of students in math . This paper proposes a paradigm in class research to facilitate classroom research , through the contribution of conceptual questions to students ' maths knowledge through the role of students in mathematical studies , in order to achieve the achievement of knowledge , attitudinal and skill goals in teaching teachers and learning students . the method of research in this paper is descriptive and library of research conducted by teachers and research groups .
  Keywords: conceptual questions, process goals, misunderstanding, relational learning, Research
 • Alireza Badeleh *, Vahideh Soleimani, Abdoljalal Toomaj Pages 66-81

  The objective of this survey of the views of high school math teachers on the role of math stress in explaining self-efficacy and creativity of students. The research methodology is descriptive survey type. The population includes all high school math teachers in the Golestan Province, by the use of convenience random sampling, 92 math teachers were selected. The survey tools include researcher-made questionnaires of math stress,self-efficacy,and creativity which respectively include 18, 14, and 11 items. Validity of the questionnaires was approved by psychologists, experienced teachers, and test-making experts after evaluation and applying the required changes. Reliability of the questionnaires was achieved 0.90, 0.89, and 0.91 respectively which represent high reliability of the questionnaires.Statistical data of the questionnaires was two parts of descriptive (mean value, standard deviation, skewness,and kurtosis) and deductive analyses(simple linear and multivariable regression). The results of this survey showed that in the views of math teachers, the role of math stress in explaining self-efficacy and creativity of students is significant; and in the views of math teachers, with the regression standard effect coefficients (Beta = -0.40) and (Beta = 0.50), math stress respectively has the least and the most effects on explaining the variables of self-efficacy and creativity.

  Keywords: Mathematical teachers, Math anxiety, Self-Efficacy, Creativity, students