فهرست مطالب

 • پیاپی 30 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جهاندار اکبری*، محمد آشوری، محمدعلی اردبیلی، علی صفاری صفحات 9-41

  سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسک به دو نگرش کلان پیشینه نگر و آینده نگر در زمینه فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور می باشد. در این فرایند آشکار می گردد هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتا کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینه گرا نزدیکتر می باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.

  کلیدواژگان: کیفر سلب حیات، پیشینه گرا، آینده گرا، فلسفه
 • غلامرضا قلی پور*، نسرین مهرا صفحات 43-81
  اندیشه جرم انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین المللی، برای نخستین بار در دهه 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایده سبز به دلیل مخالفت برخی دولت های قدرتمند، مقاومت شرکت های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعه اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (1998) نیز تنها «اکوساید جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم انگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط و محدودیت های بسیاری همراه شد، به گونه ای که در عمل، تعقیب و محاکمه مرتکبین اکوساید تقریبا ناممکن گشته است. پیامد این امر بی کیفری مرتکبین اکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کره زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بی کیفرمانی زیست محیطی، ضروری است که جامعه بین المللی اقدام به جرم انگاری مستقل اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین و مهم ترین جرم زیست محیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار دهد.
  کلیدواژگان: اکوساید، اکوساید جنگی، جنایات علیه محیط زیست، دادگاه کیفری بین المللی، جنایت بین المللی
 • سعید قماشی، امید متقی اردکانی* صفحات 83-108

  رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه روست، در پرتو پارادایم های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم تر به آن پرداخته می شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی سازی در قالب رابطه محرک پاسخ بروز می یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که فرایند شکل گیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای اراده غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت می پذیرد. از این رو، تاکید می ورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطی شده موثر باشند؛ و تلاش می کند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان سازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.

  کلیدواژگان: پارادایم رفتارگرا، رفتار جنایی، مجازات، شرطی سازی
 • عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی*، سید محمدجواد ساداتی، محسن نورپور صفحات 109-142

  عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می گردد تا به بررسی تاثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزده گانه در سال 1395می باشد. نمونه گیری به صورت چندمرحله ای بوده که از روش های طبقه ای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که نظرات پاسخ گویان نسبت به مجازات های نه جرم از جرایم مختلف اخذ شده است. فرضیه پژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدی رابطه معناداری میان جنسیت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدی مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش به اجرای مجازات دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.

  کلیدواژگان: پیمایش کیفرگرایی، جنسیت، گرایش به اجرای مجازات، مجازات های شدید جسمانی
 • محسن قجاوند*، امید شیرزاد صفحات 143-172
  بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است.با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج می باشد به گونه ای که سهل گیری و بی توجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.
  کلیدواژگان: به قصد فرار از دین، رویه قضایی، حقوق بستانکار، محکومیتهای مالی، حقوق ایران
 • غلامرضا جواهری*، مهدی اسماعیلی، حسن حاجی تبار فیروز جائی صفحات 173-200
  با گسترش فناوری های نوین، هرزه نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره ای، اشکال مختلف ویدیو و اینترنت استفاده کردند به گونه ای که دولت ها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند. مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه نگاری بود. دولت ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریه هایی در تقبیح هرزه نگاری یافته، آن گاه از طریق مبانی حقوقی و جر مشناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدل های گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه نگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه نگاری می شود.
  کلیدواژگان: هرزه نگاری، فضای مجازی، اشاعه فحشاء، محتوای مستهجن
 • محمدرضا برزگر*، غلامحسین الهام صفحات 201-229

  پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رییس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسیول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است که چگونه با قوانین کیفری فعلی، میتوان مسایل ناشی از صدمات ایجاد شده توسط خودرو خودران حل و فصل کرد. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی با تطبیق مقررات موجود بر پدیده نوظهور خودروی خودران پیش رفته و در نهایت پس از تحلیل موضوع نتیجه گیری می نماید که مبنای اعمال مسیولیت بر کاربر خودران در سطح صفر، یک و دو همانند خودروهای معمولی می باشد چرا که در نهایت هر نتیجه ای که از ترکیب رانندگی کاربر و سیستم های کمک راننده حاصل شود، منتسب به کاربر است. مبنای اعمال مسیولیت در سطح سه، ترک فعل کاربر می باشد. خودران سطح چهار ترکیبی از خودران سطح سه و پنج می باشد و در خصوص مسیولیت کاربر آن، ترکیبی از مسیولیت در سطح سه و مسیولیت در سطح پنج می تواند اعمال شود. در خصوص خودران سطح پنج تسبیب مبنای مسیولیت کاربر می باشد.

  کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، خودرو خودران، تصادف رانندگی، مسئولیت کاربر
 • لیلا نعمتی*، راحله سید مرتضی حسینی، اعظم مهدوی پور صفحات 231-258

  ناکارآمدی رویکردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی - اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله ی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش نگرانه ای در نظام های حقوقی پیش بینی شده است؟» پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد امروزه رهیافت های پیش نگر جهت مهار تروریسم جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی یافته و نظام های تقنینی با اتخاذ سازوکارهای قبل از وقوع تهدیدهای تروریستی، رویکرد آینده نگری را نسبت به این پدیده ی خطرناک اتخاذ کرده اند. مهم ترین راهبردهای پیش نگر در کنترل تروریسم عبارت است از تحدید مالکیت، شفافیت مالی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم، محدودیت های ارتباطی، آموزشی و اشتغال، الزامات اقامتی و نظارتی، کنترل سفر و تفتیش اماکن. ضمانت اجرای اقدامات پیش نگرانه در مواجهه با تروریسم شامل اقدامات اجرایی، قرارهای کنترل و بازداشت است.

  کلیدواژگان: پیشدستانه، پیشگیری، مداخله اولیه، مدیریت تروریسم، کنترل
|
 • Jahandar Akbari *, Mohammad Ashouri, Mohammad Ali Ardabili, Ali Saffry Pages 9-41

  Death penalty is disputed retribution between the chain of retributions with different execution styles has accompanied humans throughout history with numerous followers and opponents. In the last decades disputes between the followers and opponents between the followers and opponents of this retribution has continued more extensively. The result of these fundamental disputes of the opponents and elimination of this retribution from the criminal law or in some cases, despite keeping it in texts. The execution is eliminated. This article focuses on the death penalty while looking for attaining the philosophy of death penalty by utilizing the two major views of retributivism and utilitarianism in philosophy of retribution and it’s reconciliation with each of the two views mentioned before. The results indicate the although death penalty is mostly accordant to the objectives of utilitarianism like incapacitation and relative compatibility with preventing through intimidation, it is corresponding more with the opponent view that is retributivism. Revocation or undermining the routine futuristic justifications of life deprivation punishment, can help legislator remove or at least limit the punishment.

  Keywords: Death penalty, retributivism, Utilitarianism, Philosophy
 • Gholamreza Gholipour *, Nasrin Mahra Pages 43-81
  The idea of criminalizing ecocide as an international crime, for the first time, was raised in the 1970s. However, this green idea did not become an international criminal norm because of the opposition of some powerful governments, the resistance of large business enterprises, and preponderance of economic development discourse over environmental law discourse. At the time of drafting statute of the international criminal court (1998), "war ecocide" was criminalized only as one of the manifestations of war crimes, even that was accompanied with so many conditions and limitations that it has almost been impossible to effectively prosecute and try ecocide perpetrators. This resulted in the impunity of ecocide perpetrators all around the world and in the continuation of the gradual destruction of the earth and its vital resources. In order to put an end to this environmental impunity, it is imperative that the international community criminalize ecocide crime (in peacetime) as the most severe and most serious environmental crime and put this crime within the jurisdiction of the International Criminal Court.
  Keywords: ecocide, war ecocide, crimes against environment, International Criminal Court, International Crime
 • Saeid Ghomashi, Omid Motaghi Ardakani * Pages 83-108

  Criminal behavior ,sometimes encountered by social reaction, can be investigated based on different paradigms. One of these paradigms that is less relevant is the behavioral paradigm. From this perspective, a number of human behaviors arise from the conditioning process based on the response stimulus relationship. The purpose of the research is to examine the beginning of criminal behavior and the efficiency components of punishment from the perspective of behavioral paradigm. The present research by descriptive-analytic method shows that the process of forming some criminal behaviors is based on the behavioral paradigm and the crime is based on the irrational will of the offender and is influenced by the conditioning of behavior. therefore, emphasizes that to deal with these crimes, it is necessary that the sanctions chosen are effective in silencing criminal behavior Conditioned; and tries to examine this objective by assessing the ability or inability to adapt the four objectives of "retribution", "incapacitation", "intimidation", and "rehabilitation and treatment" to the behavioral paradigm.

  Keywords: behavioral paradigm, criminal behavior, Punishment, conditioning
 • Abd Al Reza Javan Jaafari *, Javad Sadati, Mohsen Nourpour Pages 109-142

  Several factors like age, degree of education, sexuality, race, social and political belief, crime rate, media, conjunction with offender or victim are effective about rate of desire about implementation of harsh punishment. In this research we try to evaluate the relation between sexuality and desire to imposing of harsh punishment. This research is descriptive- analytical and based on experimental study in Mashhad. Also, this research based on multi stage statistical sampling. Research hypothesis is less criminality of woman than men. Research results show that in Insect, Embezzlement and Had punishable stealing there are relation between sexuality and criminality. In Embezzlement and stealing women have less desire for imposing harsh punishment than men. In contrast, in Insect women criminality is higher than men. In contrast, in Insect women criminality is higher than men. It means that in Insect women have harsh desire than men. 

  Keywords: criminality research, sexuality, desire to implementation of harsh punishment, harsh physical punishment
 • Mohsen Ghojavand *, Omid Shirzad Pages 143-172
  Doing review in judicial changes about transaction in order to evasion of debt in Iranian law regime show that there are very fluctuations that can be described as unjust exceeding stream to unreasonable indifference. There is a certain fact that the rights of lawful creditor have impacted from these fluctuations and approaches. The mentioned crime as a current and widespread crime sometimes described as a fraudulent act and sometimes has been recognized by a medium approach in Iranian law regime.at this time, there are some requirements to meeting this crime upon new financial convicted persons act, for example, the requirement of definite conviction of debtor and protected debts in judicial forums in order to realize of mentioned crime. This requirement have many social and personal tangible harms for creditor and this situation can be resolved only by amending of new act and provisions so judicial procedure about financial convicted persons act.
  Keywords: Transaction in order to evasion of debt, Judicial procedure, Rights of creditor, Financial conviction
 • Gholamreza Javaheri *, Mehdi Esmaeeli, Hasan Hajitabar Firuz Jayi Pages 173-200
  Pornography existed before the creation of the Internet. It is not possible to say whether the advent of the Internet has fuelled the demand for pornography and expanded an existing market, or whether it simply satisfies in new ways a market that would have existed in any event. It is clear, though, that the Internet provides an environment for the proliferation of child pornography and the creation of an expanding market for its consumption. The Internet has increased the range, volume and accessibility of sexually abusive imagery, including child pornography. Child pornography depicts the sexual or sexualized physical abuse of children under 16 years of age. Some countries has joined many other nations in an international effort to combat this multi-faceted global menace that combines both heavily networked and highly individualized criminal behavior. This paper examines the typology of pornography offending, as well as law enforcement responses to the problem.
  Keywords: Cyber space, Crime, Obscenity, child abuse, Pornography
 • Mohammad Reza Barzegar *, Gholam Hussein Elham Pages 201-229

  The advancement of technology has led to the production of a car that does not require a human driver. In June 2016, the first self-driving car was successfully tested in Iran and in the same month their use was banned by traffic police chief due to lack of relevant laws and lack of clear liability for possible accidents. The present study seeks to investigate how, with current criminal laws, it is possible to resolve issues arising from injuries caused by self-driving car. In this paper, regardless of other factors, only the criminal liability of the car user has been addressed. The present paper proceeds with a descriptive-analytical approach and adapts the existing rules on the self-driving car. Examining the aspects of this issue, the current study concluded that basis for imposing liability on a user at zero, one and two levels is similar to that of ordinary cars, since ultimately the user is liable for any result generated from the combination of user's driving and driver assistance systems. The basis of liability at level three is user's omission. The self-driving car at level four is a combination of level three and five of self-driving cars and regarding the user's

  Keywords: criminal liability, Self-driving car, traffic accident, User's liability
 • Leila Nemati *, Raheleh Seyed Morteza Hosseiny, Azam Mahdavipour Pages 231-258

  The ineffectiveness of punitive-based approaches after the occurrence of terrorist attacks in preventing this criminal phenomenon has led to the development of new strategies in order to control terrorism through preemptive mechanisms and the adoption of preventive measures before the occurrence of terrorist crimes. The present article by using descriptive-documentary research method seeks to answer the question that, in order to prevent the harmful risks of terrorism in the precrime stage, what Anticipatory measures have been presented in legal systems? Findings of this research demonstrate that today Anticipatory approaches to containment terrorism have a special station in legal systems. legislative systems by adopting Anticipatory mechanisms before the occurrence of terrorist threats, Have the future-based approach Against this dangerous phenomenon. The most important Anticipatory strategies to control terrorism to include the limitation or prohibition of ownership, financial transparency and prevention of terror financing, communication, training and employment restrictions, residence and monitoring obligations , control on travelling and inspect places. Safeguards for Anticipatory measures in the face of terrorism include administrative measures, Control orders and arrest.

  Keywords: Preemptive, Prevention, Early intervention, Terrorism Management, Control