فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
سال هفتم شماره 2 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود معینی*، ناصر بهپور، وحید تادیبی صفحات 332-340
  مقدمه و هدف

  اصطلاح قلب دیابتی در بیماران دیابتی شامل هایپرتروفی پاتولوژیک بطن چپ می شود. تحریک مسیر های سیگنالینگ میوکارد قلب با ورزش، به عنوان راهکار درمانی جهت رشد فیزیولوژیکی بطن چپ می تواند مورد توجه باشد. در تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن پروتئین کیناز B (AKT)، میزان مقاومت به انسولین، گلوکز و انسولین سرمی، در رت های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 بررسی گردید.

  روش کار

  تعداد 20 سر رت نر ویستار با سن 10 هفته، با دامنه وزنی 20±220 گرم به طور تصادفی در دو گروه شامل گروه HIIT و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تمرینی در یک پروتکل 8 هفته ای، 5 جلسه در هفته، به مدت 30 دقیقه در هر جلسه شرکت داده شدند. برای بررسی بیان ژن AKT و سطوح سرمی متغیر ها از روش RT-PCR و الایزا استفاده گردید. داده های پژوهش با آزمون t برای گروه های مستقل در سطح 0/05< p بررسی گردید.

  یافته ها

  در گروه HIIT افزایش معنی دار بیان ژن AKT (0/01<p)، کاهش معنی دار مقاومت به انسولین (0/001<p) و گلوکز سرم (0/001<p) نسبت به گروه کنترل دیابتی تایید شد. انسولین سرمی همگام با این کاهش، افزایش معنی داری داشت (0/05<p). وزن رت ها در گروه تمرین نیز نسبت به گروه کنترل افزایش پیدا کرد (0/05<p).

  نتیجه گیری

  تمرین HIIT با افزایش بیان ژن AKT، هایپرتروفی فیزیولوژیکی را تحریک کرده و در جلوگیری از هایپرتروفی پاتولوژیک بطن چپ نقش دارد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی با شدت بالا، بیان ژن AKT، دیابت نوع 2، مقاومت به انسولین
 • سید اسماعیل مناقب، پونه جلالی* صفحات 341-348
  مقدمه و هدف

  دیابت یک اختلال متابولیک چند عاملی است که با افزایش مزمن قند خون مشخص می شود. دیابت نوع 2 شایع ترین نوع دیابت و علت اصلی نفروپاتی، نوروپاتی، رتینوپاتی و آمپوتاسیون پا است. هدف مطالعه حاضر تعیین و مقایسه وضعیت مراقبت بیماران دیابتی نوع 2 در کلینیک تخصصی پزشک خانواده با وضعیت پایگاه های پزشک خانواده عمومی بود.

  روش کار

  تعداد 254 بیمار با دیابت نوع 2 جهت این مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از این بیماران، 64  نفر مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پزشک خانواده (43 نفر زن و 21 نفر مرد) و 190 نفر بیمار از پایگاه های پزشک خانواده عمومی (97 نفر زن و 93 نفر مرد) در شهر شیراز بودند. تمام بیماران سن 30 سال یا بیشتر داشتند و حداقل دو سال از زمان تشخیص بیماری آنها گذشته بود.

  یافته ها

  عملکرد کلینیک تخصصی پزشک خانواده در شاخص تعیین نمایه توده بدنی (0/001>p) ، اندازه گیری فشار خون (0/001>p)، مشاهده پا (0/01<p)، معاینه حسی و عروقی پا (0/01<p) و اندازه گیری آلبومین ادرار (0/01<p) بطور معنی داری بهتر از پزشک خانواده عمومی بود. بین میانگین شاخص های نمایه توده بدنی، هموگلوبین گلیکوزیله، قند خون ناشتا، قند دو ساعته بعد از غذا و فشارخون سیستول از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه ما نشان داد که وضعیت مراقبت در کلینیک تخصصی پزشک خانواده بهتر از مطب های پزشکان عمومی خانواده است.

  کلیدواژگان: مراقبت دیابت، دیابت نوع 2، پزشک خانواده
 • عیسی محمدی زیدی*، هادی مرشدی، عبدالله شکوهی صفحات 349-360
  مقدمه و هدف

  فعالیت جسمانی، نقش انکارناپذیری در تسریع روند بهبودی و پیشگیری از عوارض در افراد مبتلا به پرفشاری خون ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر فعالیت جسمانی در افراد مبتلا به پرفشاری خون با استفاده از مدل رویکرد فرآیند اقدام بهداشتی (HAPA) در سال 98-1397 انجام گرفت.

  روش کار

  با روش نمونه گیری آسان، 176 فرد مبتلا به پرفشاری خون از مراکز جامع سلامت شهر آستانه اشرفیه برای شرکت در مطالعه توصیفی مقطعی انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه بین المللی فعالیت جسمانی و مقیاس های مرتبط با مدل HAPA اندازه گیری و با نرم افزار AMOS نسخه 22 و آزمون های کای اسکویر، تی مستقل، ضریب همبستگی و آنالیز مسیر تحلیل شدند.

  یافته ها

  قصد، خودکارآمدی مقابله، خودکارآمدی عمل و انتظار پیامد با فعالیت جسمانی همبستگی معناداری داشتند (0/05>p). همچنین، خودکارآمدی عمل، انتظار پیامد، خطر درک شده بر قصد تاثیر معنادار داشتند (0/05>p). ضریب مسیر بین قصد (0/05>p) و خودکارآمدی مقابله (0/01>p) با فعالیت جسمانی معنا دار بود. نهایتا مدل HAPA به خوبی با داده ها برازش داشت و سازه های آن به ترتیب 45% و 31% واریانس قصد و رفتار را توصیف کردند.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش بر نقش متغیرهای روانشناختی مانند خودکارآمدی عمل، خودکارآمدی مقابله، انتظار پیامد و خطر درک شده در انجام فعالیت جسمانی منظم تاکید و ضمنا استفاده از مدل HAPA برای تبیین عوامل موثر بر فعالیت جسمانی در افراد مبتلا به پرفشاری خون را پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: فعالیت جسمانی، پرفشاری خون، خطر درک شده، خودکارآمدی
 • عنایت الله نوری، احمد کچویی*، محسن اشراقی، محمد مهدی شاطر، شیما رحیمی صفحات 361-365
  مقدمه و هدف

  کیست های غده آدرنال، موارد نادر بالینی غدد فوق کلیوی با علایم و نشانه های مختلف هستند. این کیست ها به طور تصادفی توسط ارزیابی های رادیولوژیک کشف شده و incidentaloma (اینسیدنتالوما) نامیده می شوند. اینسیدنتالوما مواردی است که بیمار به علت موارد دیگری تحت تصویربرداری قرار گرفته و در تصویربرداری توده آدرنال کشف می شود. در این مقاله، یک بیمار مبتلا به کیست آدرنال معرفی شده است.

  معرفی مورد

   بیمار یک خانم 33 ساله با شکایت درد مداوم شکم که از یک روز قبل از ویزیت شروع شده بود و به مناطق اپی گاستر و هیپوگاستر انتشار داشت. همچنین بیمار به 3 دوره استفراغ اشاره می کرد. سی تی اسکن، یک توده کیستیک مولتی سلولار را در ربع فوقانی سمت چپ شکم با نودل های کلسفیه در نزدیکی دم پانکراس تشخیص داده بود، که احتمالا کیست کاذب پانکراس پیشنهاد شده است. با تشخیص توده آدرنال توسط اولتراسونوگرافی، جراحی انجام شد و علایم، بعد از جراحی برطرف شدند.

  یافته ها

   آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک به عنوان درمان استاندارد طلایی برای کیست های آدرنال علامت دار تعیین می شود. این یک کیست آدرنال بود که با علایم غیر اختصاصی گوارشی همراه بود. تشخیص قبل از عمل توسط CT اسکن و اولتراسوند انجام شد. آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک بدون عارضه انجام شد. بررسی پاتولوژیک یک کیست آدرنال را نشان داد. با این حال، برای مدیریت یک کیست آدرنال، آدنوکارسینوما و کیستیک فیوکروموسیتوما باید قبل از عمل جراحی رد شوند.

  نتیجه گیری

  اگرچه شیوع کیست های آدرنال نادر است، اما در صورتی که آنها بزرگ (سایز > 4)، علامت دار، عملکردی و بالقوه بدخیم باشند، مداخله لازم است. مدیریت لاپاروسکوپیک این کیست ها به صورت دکورتیکاسیون/ اگزیسیون، ایمن، موثر، با حداقل تهاجم، حداقل از دست دادن خون و مدت زمان بستری کوتاه تر است.

  کلیدواژگان: کیست آدرنال، لاپاروسکوپی، آدرنالکتومی
 • ام البنی رودباری، علیرضا آقایوسفی*، احمد علیپور، محمد اورکی صفحات 366-373
  مقدمه و هدف

  امروزه ترکیبی از درمان های دارویی و روانشناختی با هدف درمان و پیشگیری از عود مصرف در معتادان شناخته شده است. از مهمترین راهبردهای بهبود و پیشگیری از عود، درمان های روانشناختی و درمان های نگهدارنده با داروهایی چون متادون است. پژوهش حاضر به مقایسه ی اثر درمان ترکیبی شناختی-رفتاری و متادون درمانی با انجمن معتادان گمنام بر کارکردهای اجرایی معتادان داوطلب ترک، در شهر جیرفت صورت گرفته است.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک طرح نیمه تجربی پس آزمون با گروه کنترل بود. بر این اساس 40 نفر از مبتلایان به سوء مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه: الف- درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و درمان نگهدارنده با متادون به صورت توام و ب-گروه کنترل گمارده شدند. گروه سوم شامل20 نفر از مراجعه کنندگان به انجمن معتادان گمنام بودند. آزمودنی ها بعد از مداخله، آزمون برج لندن را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و روش های آماری توصیفی و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که بین کارکردهای اجرایی در دو گروه درمانی انجمن معتادان گمنام با درمان ترکیبی تفاوت وجود دارد (0/05>p). بین کارکردهای اجرایی گروه کنترل با دو گروه درمانی نیز تفاوت وجود دارد (0/05>p).

  نتیجه گیری

  درمان ترکیبی و انجمن معتادان گمنام در بهبود کارکردهای اجرایی معتادان در حال ترک موثر هستند. اما گروه انجمن معتادان گمنام بهبود بیشتری در این کارکردها را به دنبال داشته است.

  کلیدواژگان: شناختی رفتاری، متادون درمانی، انجمن معتادان گمنام
 • محدثه محمدی، علی شمسی زاده، محمدرضا رحمانی، آیت کائیدی، جلال حسن شاهی، غلامرضا بازماندگان، الهام حکیمی زاده، امیر مقدم احمدی، محمد الله توکلی* صفحات 374-383
  مقدمه و هدف

  سکته مغزی یکی از کشنده ترین بیماری های نورولوژیکی و مهم ترین عامل ناتوانی افراد بالای 65 سال می باشد. شاید بتوان با استفاده از مواد آنتی اکسیدان و به دنبال آن مهار مکانیسم های اکسیداتیو و التهاب زا، از وقوع عوارض ایسکمی مغزی کم کرد. تروگزروتین یک ماده با خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی است که تاکنون اثرات محافظت کننده عصبی آن مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مطالعه به بررسی اثر تروگزروتین بر آسیب مغزی ایسکمیک در موش های سوری نر پرداخته است.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی از 39 سر موش سوری نر (30-25 گرم) استفاده شد. حیوانات به سه گروه شامل: 1. گروه شم 2. گروه ایسکمی مغزی 3. گروه ایسکمی مغزی با دریافت داروی تروگزروتین تقسیم شدند. در ابتدا در حیوانات گروه دوم و سوم ایسکمی مغزی ایجاد شد. 5 ساعت پس از آن، گروه 3 تروگزروتین به میزان mg/kg 300 به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. سپس 24 و 48 ساعت بعد اثر تروگزروتین بر اختلالات نورولوژیک حسی و حرکتی، ادم مغزی، حجم انفارکتوس، مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون واریانس یک طرفه و دو طرفه انجام شد.

  یافته ها

   نتایج این مطالعه نشان داد تروگزروتین باعث کاهش حجم سکته (0/05>p) و ادم مغزی (0/05>p) در مقایسه با گروه کنترل شد. همچنین تروگزروتین عملکرد حسی_حرکتی (0/0001>p) و عملکرد تعادلی و توان عضلانی (0/05>p) را بهبود بخشید.

  نتیجه گیری

   درمان با تروگزروتین می تواند اثرات مفیدی بر روی عوارض و اختلالات ناشی از ایسکمی مغزی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ایسکمی مغزی، تروگزروتین، آنتی اکسیدان
 • سجاد طزرجی*، پروین اخلاص پور، فاطمه نظری، بهروز طلایی صفحات 384-393
  مقدمه و هدف

  سرطان کولون چهارمین علت مرگ در جهان و دومین سرطان شایع در اروپا می باشد. حدود 8%  از کل مرگ و میرهای ناشی از سرطان به دلیل سرطان کولون رخ می دهد. این بیماری به دلیل رشد غیرطبیعی سلول ها اتفاق می افتد که می توانند به بافت های دیگر بدن حمله کنند یا در آنها تکثیر یابند. مطالعه حاضر جهت بررسی اثر توام کویرستین و ورزش بر استرس اکسیداتیو القا شده به وسیله سرطان کولون در بافت قلب در مدل حیوانی طراحی شده است.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی، تعداد 80 موش صحرایی نر به دو گروه تحت درمان (70=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند. سرطان در حیوانات، از طریق تزریق زیرجلدی آزوکسی متان القاء و سپس به 7 زیر گروه تجربی تحت درمان، سالین، کویرستین، ورزش تناوبی، ورزش تداومی، کویرستین به همراه ورزش تناوبی و کویرستین به همراه ورزش تداومی تقسیم شدند. بیومارکرهای استرس اکسیداتیو شامل آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، مالون دی آلدیید (MDA) در بافت قلبی موش ها به روش ELISA اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ANOVA و نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تجویز کویرستین به تنهایی و یا همراه با تمرین ورزشی سبب افزایش معنی داری در میانگین آنزیم های CAT و SOD در بافت قلبی موش ها در مقایسه با گروه های تحت درمان و سالین گردید (0/001<p)، در حالی که سطح MDA کاهش معنی داری داشت (0/05<p).

  نتیجه گیری

  سرطان کولون سبب افزایش استرس اکسیداتیو سلول های قلبی می گردد. اگرچه کویرستین به تنهایی سبب بهبود استرس اکسیداتیو در بافت قلبی گردید، درمان ترکیبی آن با تمرین ورزشی موثرتر می باشد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، سرطان کولون، ورزشی تناوبی و تداومی، کوئرستین
 • صادق عبدالهی، خالید محمد زاده سلامت*، کمال عزیز بیگی، ظاهر اعتماد صفحات 394-403
  مقدمه و هدف

  روغن های حرارت دیده عمیق، سمومی تولید می کنند که سلامتی افراد را به خطر می اندازند. اکتاپامین به عنوان یک مکمل آنتی اکسیدانی و تمرین هوازی  به عنوان یک روش کاربردی می توانند موجب بهبود سلامتی شوند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چهار هفته تمرین هوازی و اکتاپامین بر میزان مالون دی آلدیید و کاسپاز-3 در بافت چربی قهوه ای رت های نر تغذیه شده با روغن های حرارت دیده عمیق بود.

  روش کار

  در یک کارآزمایی تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بعد از چهار هفته تغذیه با روغن حرارت دیده در پنج گروه 8 تایی انتخاب و به طور تصادفی به گروه های: کنترل- مسمومیت، تمرین- مسمومیت، مکمل- مسمومیت، مکمل- تمرین- مسمومیت و کنترل- سالم تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت چهار هفته و با شدت 50 تا 65 درصدvo2max  بر روی تردمیل، به صورت سه جلسه در هفته به مدت زمان 20 دقیقه بود. اکتاپامین به عنوان مکمل به مدت 4 هفته و 5 روز در هفته با استفاده از دوز μmol/kg 81 به صورت تزریق درون صفاقی استفاده شد. بافت چربی قهوه ای از اینترا اسکاپولار بین کتفی گرفته و به منظور بررسی مالون دی آلدیید از روش  ELISA Assay و کاسپاز-3 از روش ایمنوهیستوشیمی IHC استفاده شد.

  یافته ها

  در اثر مسمومیت با روغن حرارت دیده عمیق، غلظت مالون دی آلدیید به طور معنی داری افزایش یافت (0/001>p). تمرین موجب کاهش معنی دار غلظت مالون دی آلدیید شد (0/001>p). دریافت مکمل اکتاپامین نیز کاهش غلظت مالون دی آلدیید را به همراه  داشت (0/001>p). تعامل تمرین و مکمل اکتاپامین نیز معنی دار بوده و کاهش غلظت مالون دی آلدیید را موجب شد (0/05>p). تمرین هوازی اثر معنی داری بر غلظت کاسپاز-3 داشت (0/001>p). دریافت مکمل اکتاپامین نیز اثر معنی داری بر غلظت کاسپاز-3 داشت (0/001>p). همچنین تعامل تمرین هوازی و اکتاپامین نیز موجب کاهش معنی دار کاسپاز-3 شد (0/05>p).

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی و اکتاپامین اثرات مخرب روغن های حرارت دیده عمیق را کاهش می دهد. اکتاپامین به عنوان آنتی اکسیدان به همراه تمرین هوازی موجب حفظ ساختار و عملکرد بافت چربی قهوه ای می شود.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، استرس اکسیداتیو، اکتاپامین، تمرین هوازی، روغن حرارت دیده
|
 • Masoud Moeini*, Naser Behpoor, Vahid Tadibi Pages 332-340
  Introduction

  The term diabetes heart in diabetic patients includes pathologic left ventricular hypertrophy. Stimulation of the signaling and molecular pathways of cardiac myocardial remodeling through exercise in this regard can be considered as a therapeutic strategy for physiological development of the left ventricle. In the present study, the effect of 8 weeks of high intensity interval training on protein kinase B (AKT) gene expression, insulin resistance level, heart weight, glucose and serum insulin in male Wistar rats with type 2 diabetes. 

  Materials and Methods

  Twenty male wistar rats, 10 weeks old, weighing 220±20gr were randomly divided into two groups: HIIT group and control group. After familiarization, the training group participated in an 8-week protocol, 5 sessions per week, for 30 minutes per session. To check the AKT gene expression and the variables serum levels, RT-PCR method and ELISA method were used. The data were analyzed by t-test for independent groups at p<0.05 level

  Results

  It was observed that in the HIIT group, AKT expression was significantly higher than that of the control group (p<0.01). Exercise also significantly decreased insulin resistance (p<0.001) and serum glucose index (p<0.001), while serum insulin increased significantly (p<0.05) in association with this decrease. Rats weight in the training group also increased compared to the control group (p<0.05).

  Conclusion

  HIIT exercise increases the expression of AKT gene, stimulates the physiological molecular pathway of hypertrophy and plays a role in preventing left ventricular hypertrophy as a complementary treatment.

  Keywords: High intensity interval training_AKT gene expression_Type 2 diabetes_Insulin Resistance
 • Seyed Esmaeil Managheb, Pooneh Jalali* Pages 341-348
  Introduction

  Diabetes is a multifactorial metabolic disorder characterized by chronic hyperglycemia. Type 2 diabetes is the most common type of diabetes and is the main cause of nephropathy, neuropathy, retinopathy and 60% cause of foot amputation, so this is an expensive disease.The aim of this study was to investigating and comparing of the diabetic patients' care between the Family Medicine Specialist Clinics (FMSCs) versus Family Medicine general Clinics.

  Materials and Methods

  254 patients with type 2 diabetes enrolled in this descriptive-analytic study. 64 cases selected from the family medicine specialist clinic (43 female, 21 male) and 190 patients from Family Medicine general Clinics (97 female, 93 male). Patients were 30 years or older and it had been at least two years since diagnosis of type 2 diabetes.

  Results

  The efficacy of the family medicine specialist clinic was significantly better than the family medicine general clinics in management of the body mass index (p<0.001), blood pressure measurements (p<0.001), foot observation (p<0.01), sensory and vascular foot examination (p<0.01) and micro albuminuria measurement(p<0.01) There was no significant difference between mean of BMI, glycosylated hemoglobin, fasting blood sugar (FBS), two-hour blood sugar and systolic blood pressure in two groups

  Conclusion

  The results of current study showed that the efficacy of family medicine specialist clinic in diabetic care was higher than family medicine general clinics.

  Keywords: Diabetes care_Type 2 diabetes_Family physician
 • Isa Mohammadi Zeidi*, Hadi Morshedi, Abdolah Shokohi Pages 349-360
  Introduction

  Physical activity plays an undeniable role in accelerating the recovery and prevention of complications in hypertensive patients. The purpose of this study was to determine factors affecting physical activity in hypertensive patients using Health Action Process Approach (HAPA) model in 2019-2020.

  Materials and methods

  By convenience sampling, 176 hypertensive patients from the health care centers of Astaneh-ye Ashrafiyeh city were selected to participate in this descriptive cross-sectional study. Data were measured by demographic information questionnaire, International Physical Activity Questionnaire and HAPA Model related Scales. Data were analyzed using AMOS 22.0 software and chi-square, independent t-test, Pearson correlation coefficient and path analysis.

  Results

  Intention, coping self-efficacy, action self-efficacy, and outcome expectancies were significantly correlated with physical activity (p<0.05). Also, action self-efficacy, outcome expectancies, perceived risks had significant effect on intention (p<0.01). Moreover, the path coefficient between intention (p<0.05) and coping self-efficacy (p<0.01) with physical activity behavior was significant. Finally, the HAPA model fitted well to the data and its constructs described 45% and 31% of the variance in intention and physical activity behavior, respectively.

  Conclusion

  The results emphasized the role of psychological variables such as action self-efficacy, coping self-efficacy, outcome expectancies and perceived risks in regular physical activity and also suggested the use of HAPA model for explaining factors affecting regular physical activity in hypertensive patients.

  Keywords: Physical activity, Hypertension, Perceived risk, Self-efficacy
 • Enayatollah Noori, Ahmad Kachoie*, Mohsen Eshraghi, MohammadMahdi Shater, Shima Rahimi Pages 361-365
  Introduction

  Adrenal gland cysts with variable symptoms are rare cases of over-kidney clinical conditions. Adrenal cysts are accidentally identified, which is referred to as incidentaloma. Adrenal cysts are non-specific and show radiological findings and Detection of these cysts is usually random. In this article,  a patient with a simple adrenal cyst is introduced

  Case presentation

  The patient is a 33-year-old woman with a severe abdominal complaint, especially in the upper and lower abdomen, which began one day before the visit. The patient also mentioned three vomiting episodes. CT scan of a multicellular cystic mass in the upper left abdomen was observed with calcified nodules near the pancreatic tail, which, according to the radiologist, suggested a possible false cysts of the pancreas. With the diagnosis of adrenal mass, surgery was performed and symptoms were resolved after surgery.

  Results

  Undoubtedly, the current elimination of the mass of the current treatment and the laparoscopic adrenalectomy, if available, is the golden standard. This was a simple adrenal cyst, which was associated with non-specific digestive symptoms. Preoperative diagnosis was performed by CT and ultrasound. A laparoscopic adrenalectomy was performed without complications. Pathology was a simple adrenal cyst. However, when managing an adrenal cyst, adrenocarcinoma and cystic pheochromocytoma should be considered before surgery

  Conclusion

  Although the prevalence of adrenal cysts is rare, intervention is necessary if they are large (size>4), symptomatic, functional, and potentially malignant. Laparoscopic management of these cysts in the form of decoration / extension, safe, effective, with minimal invasion, minimal blood loss and shorter hospital stay.

  Keywords: Simple cyst, Laparoscopy, Adrenalectomy
 • Ommolbani Roodbari, Alireza Aghayousefi*, Ahmad Alipour, Mohammad Oraki Pages 366-373
  Introduction

  Currently, a combination of drug and psychological therapies is common to treat and prevent relapse in addicts. One of the most important strategies for recovery and prevention of relapse is psychological therapy and maintenance therapy applying drugs such as methadone. Therefore, the present study compares the effect of cognitive-behavioral and methadone therapy combination therapy with the association of narcotics anonymous addicts on the executive functions of quitting drugs volunteer addicts in Jiroft.

  Materials and Methods

  The present study was a quasi-experimental (semi-experimental) posttest with a control group.  On this regard, 40 patients with substance abuse cases who had referred to addiction treatment centers were selected by available sampling method and randomly divided into two groups: A) Cognitive-behavioral combination therapy combined with methadone maintenance therapy and B) The control group was appointed. The third group included 20 people who referred to the association of narcotics anonymous addicts. After the intervention, the subjects completed the London Tower test. Data were analyzed using SPSS software version 20 and descriptive statistical methods and analysis of variance.

  Results

  Data analysis showed that there was a difference in executive functions between two treatment groups of the association of narcotics anonymous addicts and combination therapy (p<0.05). There is also a difference in the executive functions between control group and two therapeutic groups (p<0.05).

  Conclusion

  Combination therapy and the association of narcotics anonymous addicts are effective in improving the executive functions of addicts’ drug quitting. However, the association of narcotics anonymous addict has made further improvements in these functions.

  Keywords: Behavioral Cognition, Methadone Therapy, Narcotics Anonymous Addicts Association
 • Mohadeseh Mohammadi, Ali Shamsi Zadeh, Mohammadreza Rahmani, Ayat Kaeidi, Jalal Hasan Shahi, Gholamreza Bazmandegan, Elham Hakimizadeh, Amir Moghadam Ahmadi, Mohammad Allahtavakoli* Pages 374-383
  Introduction

  Stroke is a neurological disease and one of the leading causes of death all over the world. It is also an important cause of disability in people over age over 65. It may be possible to reduce the incidence of cerebral ischemia using antioxidants, followed by inhibition of oxidative and inflammatory mechanisms. Troxerutin is a natural bioflavonoid with antioxidant and anti-inflammatory properties. However, its neuroprotective effects have not yet been studied. The present study aimed to investigate the effect of troxerutin on ischemic brain damage in male mice.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 39 male mice (30-25 grams) were used. The animals were divided into three groups: 1. Sham group 2. Ischemic brain group 3. The ischemic brain group, receiving troxerutin drug. Cerebral ischemia was induced in the second and third groups of mice. Five hours later, group 3 received 300 mg/kg troxerutin intraperitoneal injection. After 24 and 48 hours, the effect of troxerutin on sensory and motor neurological disorders, cerebral edema, and infarct volume was investigated. Analysis of variance test was performed by SPSS software (21) using one-way and two-way.

  Results

  The results indicated that troxerutin reduced stroke volume (p=0.05) and cerebral edema (p=0.05) compared with the control group. Troxerutin also improved sensory-motor function (p<0.0001) and balance function and muscle strength (p<0.05)

  Conclusion

  Treatment with troxerutin can have beneficial effects on complications and disorders caused by cerebral ischemia.

  Keywords: Cerebral ischemia, Troxerutin, Antioxidant
 • Sajjad Tezerji*, Parvin Ekhlaspoor, Fatemeh Nazari, Behrooz Talaei Pages 384-393
  Introduction

  Colon cancer is the fourth cause of mortality at the world and second common cancer in the Europe. About 8% of all cancer deaths are due to colon cancer. This condition is caused by abnormal growth of cells which can invade or multiply in other tissues of the body (metastasis). The present study was designed to investigate the Simultaneous effect of quercetin and exercises on oxidative stress induced by colon cancer In the heart tissue in animal models.

  Materials and Methods

  In this experimental study a total of 80 rats were divided into two groups, including control (n=10) and treated group (n=70). Cancer in rats is induced by subcutaneous injection of azoxy methane and then the cancer rats were randomly divided into seven experimental groups including, patient, saline, quercetin, continuous exercise, interval exercise, continuous exercise with quercetin, and interval exercise with quercetin. Oxidative stress including superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and malondialdehyde (MDA) were measured in the heart tissue using specific ELISA kits. Data were analyzed using ANOVA program by SPSS software.

  Results

  Quercetin supplementation alone or in combination with exercise trainings significantly increased the mean of cardiac CAT and SOD activity compared to the treated group and saline groups (p<0.001), while MDA level was significantly decreased (p<0.05).

  Conclusions

  Colon cancer increases the oxidative stress of heart cells. Although quercetin alone has an anti-oxidative properties, combined therapy with interval and continuous training can be probably more effective.

  Keywords: Oxidative stress, Colon Cancer, Interval, Continuous Trainings, Quercetin
 • Sadegh Abdollahi, Khalid Mohamadzadeh Salamat*, Kamal Azizbeigi, Zaher Etemad Pages 394-403
  Introduction

  Deep heated oils produce toxins which endanger people's health. Octopamine as an antioxidant supplement and aerobic exercise as a practical method can also improve health. The aim of this study was to investigate the effect of 4 weeks of aerobic and octapamine training on the amount of malondialdehyde and caspase 3 in the brown adipose tissue of male rats fed with deep heated oils.

  Materials and Methods

  In one experimental trial of 40 male Wistar rats after four weeks being feed with heated oil in five groups of 8, were selected as a statistical sample and randomly divided into groups: control-poisoning, exercise-poisoning, supplement-poisoning, Supplement-Exercise-Poisoning and Control-Health were divided. The 4 week training program, with 50 to 65 percent vo2max intensity on the treadmill, was three sessions a week for 20 minutes. Octopamine was used as a supplement for 4 weeks and 5 days a week using a dose of 81 μmol / kg as an intraperitoneal injection. ELISA Assay and Caspase 3 IHC immunohistochemistry were used to evaluate malondialdehyde

  Results

  Due to deep-poisoned oil poisoning, the concentration of malondialdehyde increased significantly (p<0.001). Exercise significantly reduced the concentration of malondialdehyde (p<0.001). Ectapamine supplementation also reduced the concentration of malondialdehyde (p<0.001). The interaction of octapamine training and supplementation was also significant and decreased malondialdehyde concentration (p<0.05). Aerobic exercise had a significant effect on Caspase 3 concentration (p<0.001). Intake of octopamine supplementation also had a significant effect on Caspase 3 concentration (p<0.001). The interaction of aerobic exercise and octopamine also significantly reduced caspase 3 (p<0.05).

  Conclusion

  Aerobic exercise and octopamine reduce the destructive effects of deeply heated oils. Octopamine as an antioxidant and aerobic exercise as an important factor maintains the structure and function of brown adipose tissue.

  Keywords: Apoptosis, Oxidative Stress, Actapamine, Aerobic Exercise, Heated Oil