فهرست مطالب

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی - سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 69، بهار 1399)
 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 69، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهزاد دماری*، عباس وثوق مقدم، نرگس رستمی گوران، محمدحسین سالاریان زاده، شیدا ملک افضلی صفحات 1-16
  زمینه و هدف

  برای دستیابی به سلامت عادلانه مردم ناگزیر از اجرای رویکرد سلامت در همه سیاست ها هستیم. محوری ترین مداخله در این رویکرد «همکاری بین بخشی» است.

  روش کار

  این مطالعه کیفی بر اساس الگوی تدوین سیاست نامه انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های مرور منابع، مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز با ذینفعان استفاده شده است و نتایج در سه بخش شناخت شامل تحلیل وضعیت موجود و عوامل موثر، جهت گیری شامل تدوین اهداف و مداخلات و الزامات جمع بندی شده است.

  نتایج

  برای استقرار رویکرد سلامت در همه سیاست ها جایگاه همکاری بین بخشی در بخش سلامت ایران از حیث حمایت صریح در قوانین و اسناد بالادستی و همچنین ساختار سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارد اما نیازمند طراحی و نهادینه سازی سازوکارهای اجرایی همکاری و ظرفیت سازی فرهنگی و مهارتی ذینفعان درون و برون بخش سلامت است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه می تواند در برنامه های عملیاتی سالانه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: سلامت در همه سیاست ها، همکاری بین بخشی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نظام سلامت ایران
 • محمدمهدی سلطان دلال*، سیده معصومه ابریشمچیان لنگرودی، مهدیه پورمرادیان، شیدا اسدپور صفحات 17-28
  زمینه و هدف

  بیماری های منتقله از راه غذا (FBD) foodborne diseases امروزه یکی از بزرگترین نگرانی ها در جهان می باشد. همچنین استفاده بی رویه و نادرست از آنتی بیوتیک ها باعث ایجاد مقاومت در بین باکتری های فراوانی گشته است، که یکی از آنها استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ، به صورت یک تهدید جدی برای سلامت عمومی مطرح گردیده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان استافیلوکوکوس اوریوس های مقاوم به    متی سیلین MRSA ازمواد غذایی در تهران صورت گرفت.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی 560 نمونه  غذایی طی ماه های تیر97 لغایت خرداد 1398از سه منطقه جنوب تهران، شهر ری و اسلام شهر جمع آوری و از نظر وجود استافیلوکوکوس اوریوس طبق استاندارد ملی ایران به شماره 1194 مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اوریوس بدست آمده با روش دیسک دیفیوژن تست  Disk) (Diffusion Test مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  از 560 نمونه غذایی،49  نمونه به استافیلوکوکوس اوریوس آلوده بودند) 7/8%). نتایج بدست آمده نشان می دهد بیشترین   آلودگی ها مربوط به شیرینی تر، بستنی سنتی و مواد پروتینی خام بوده است. از نظر الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بین 49 سویه استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده،  میزان مقاومت به متی سیلین 4 سویه (2/8%) بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت استافیلوکوکوس اوریوس در مسمومیت های غذایی و امکان انتقال سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک ها، مخصوصا متی سیلین از راه مواد غذایی مختلف وجود دارد. بنابراین باید به اهمیت مصرف صحیح و درست آنتی بیوتیک ها تاکید نمود.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاوم به متی سیلین، مواد غذایی، مسمویت غذایی
 • علی محمد مصدق راد، محمود زمندی*، ابراهیم جعفری پویان صفحات 29-50
  زمینه و هدف

  ارزشیابی اقتصادی مداخلات بهداشتی با مقایسه هزینه ها و منافع مداخلات بهداشتی منجر به تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی تخصیصی نظام سلامت و با بهبود عدالت و افزایش دسترسی به خدمات سلامت، منجر به افزایش  اثربخشی نظام سلامت می شود. هدف این پژوهش ارزشیابی انتقادی مطالعات منتشر شده تحلیل هزینه -اثربخشی مداخلات بهداشتی در جهان است.

  روش کار

  این پژوهش با روش مرور انتقادی انجام شد. کلیه مقالات مرتبط با تحلیل هزینه- اثربخشی مداخلات بهداشتی منتشر شده از سال 1975تا 2018 میلادی در هفت پایگاه الکترونیکیCochrane Database of Systematic Review، Web of science، Scopus، PubMed، Science Direct، Springer Link  و SID و موتور جستجویGoogle scholar  با استفاده از کلید واژه های مناسب جمع آوری و ارزشیابی کیفیتی شدند. تعداد 173 مطالعه تحلیل هزینه-اثربخشی مداخلات بهداشتی شرایط ورود به این پژوهش را داشتند.

  نتایج

  مطالعات هزینه-اثربخشی مداخلات بهداشتی در شش گروه مداخلات واکسیناسیون، آموزش، تغذیه ، پیشگیری از بیماری های مقاربتی، پیشگیری از بیمارهای زنان و زایمان و کنترل بیماری های دارای ناقل انجام و منجر به شناسایی مداخلات بهداشتی هزینه-اثربخش شدند. با وجود این، مطالعات تحلیل هزینه-اثربخشی به ویژه در کشورهای در حال توسعه با محدودیت های پژوهشی متعددی مواجه هستند. پژوهشگران مطالعات ارزشیابی اقتصادی باید دقت بیشتری به ویژه در انتخاب درست دیدگاه و افق زمانی ارزشیابی اقتصادی، روش پژوهش، حجم نمونه، نحوه محاسبه هزینه ها و نتایج مداخله بهداشتی، ابزار مورد استفاده برای سنجش اثربخشی، روش و ساختار مدل مورد استفاد برای تحلیل هزینه-اثربخشی و تحلیل حساسیت و اعتبار یافته های مطالعه به عمل آورند.

  نتیجه گیری

  مطالعات هزینه-اثربخشی و هزینه- مطلوبیت مداخلات بهداشتی به ویژه مداخلات واکسیناسیون بیماری ها در دو دهه گذشته افزایش چشمگیری داشتند. دستورالعمل ها و راهنماهای ارزشیابی اقتصادی باید بازنگری شوند و آموزش های لازم در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا کیفیت این مطالعات افزایش یابد.

  کلیدواژگان: مداخلات بهداشتی، ارزشیابی اقتصادی، تحلیل هزینه- اثربخشی، تحلیل هزینه- مطلوبیت، مرور انتقادی
 • سودابه بساک نژاد*، مهتاب رحیمی، ساسان رزمجو صفحات 51-60
  زمینه و هدف

  والدین مبتلا به سرطان به دلیل شروع مشکلات جسمانی، تجربه افسردگی و عدم در دسترس بودن هیجانی، ارتباطات خانوادگی پس از ابتلا در خانواده آنان تغییر می کند. هدف از این پژوهش مقایسه جهت گیری منفی به مشکل، نا امیدی و استرس ادراک شده در دختران نوجوان با و بدون مادر مبتلا به سرطان پستان بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران نوجوان بین 13 تا 18 سال بودند که از ابتدای سال 96 به مدت 6 ماه به عنوان همراه مادر مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستان آموزشی گلستان اهواز بودند. به روش نمونه گیری در دسترس 57 دختر نوجوان برای گروه واجد والد مبتلا (65/4 ± 31/16) و 57 نوجوان دختر نیز به روش تصادفی مرحله ای برای گروه فاقد والد مبتلا(27/3 ± 02/16) انتخاب و به پرسشنامه جهت گیری منفی نسبت به مشکل چاد و داگاس، مقیاس ناامیدی بک و همکاران و مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران پاسخ دادند. تحلیل داده ها به منظور مقایسه متغیر ها دردو گروه از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری در سطح معنی داری 05/0 و با رعایت پیش فرض ها  با کمک  SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری در متغیر های جهت گیری منفی نسبت به مشکل و نومیدی بین دو گروه وجود داشت (05/0    p<؛ 21/4 F=). اما در متغیر استرس ادراک شده تفاوت معنی داری بین دو گروه والد سرطانی مشاهده نشد(90/0 p = ؛ 015/0F=).

  نتیجه گیری

  فرزندان بیماران سرطانی دارای مشکلات روان شناختی بوده و بنابر این نیازمند راهنمایی و حمایت هستند. با بهبود شرایط روان شناختی فرزندان نحوه ارتباط آنان با  مادر بهتر شده و آرامش بیشتری در بیماران ایجاد می شود.

  کلیدواژگان: استرس، نوجوان، سرطان پستان
 • اکرم دهقانی*، آمنه دشتستان نژاد، زهرا بت شکن، شیوا اخوان صفحات 61-72
  زمینه و هدف

  یکی از مشکلات متداول در بین زنان متاهل مشکلات مربوط به کارکرد جنسی است. در بین مراجع کنندگان به مرکز مشاوره مشکلات جنسی درصد بالایی را به خود اختصاص می دهد. بررسی عوامل موثر بر کارکرد جنسی می تواند راهبردهای مناسبی برای برطرف کردن این مشکلات ایجاد کند. بنابراین در  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای پذیرش و عمل و نشخوار فکری بر کارکرد جنسی زنان از طریق تحمل پریشانی پرداخته شده است.

  روش کار

  جامعه پژوهش شامل زنان مراجعه کننده به کلینیک های شهر اصفهان در سال 1397 بودند که به صورت در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های تجارب جنسی آریزونا(ASEX) ، پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005)، پرسشنامه پذیرش و عمل ویرایش بوند و همکاران (2011) و پرسشنامه نشخوار فکری قربانی، واتسون و هریس (2008) پاسخ دادند. یافته های پژوهشی به وسیله نرم افزار smart PLS و با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  یافته های پژوهشی نشان داد متغیر تحمل پریشانی می تواند بین متغیرهای کارکرد جنسی و تعهد و پذیرش و نشخوار فکری نقش متغیر میانجی را ایفا نماید (P<0/05). همچنین یافته های پژوهشی نشان داد تعهد و پذیرش و نشخوار فکری با کارکرد جنسی و تحمل پریشانی رابطه دارد (p<0/01) و تحمل پریشانی بر کارکرد جنسی زنان تاثیر دارد (p<0/01).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان بیان نمود کارکرد جنسی از عوامل گوناگونی تاثیر می پذیرد که در این میان می توان به پذیرش و عمل، نشخوار فکری و تحمل پریشانی اشاره نمود.

  کلیدواژگان: پذیرش و عمل، نشخوار فکری، تحمل پریشانی، کارکرد جنسی
 • سعید شجاعی برجوئی*، حمیدرضا عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی صفحات 73-92
  زمینه و هدف

  شاخص تحمل به آلودگی هوا(APTI)  Air Pollution Tolerance Index  به عنوان معیاری برای ارزیابی مقاومت گیاهان در برابر آلودگی هوا، یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت کیفیت هوا پیرامون صنایع است. هدف از این پژوهش، بررسی کیفیت هوا و ارزیابی شاخص تحمل به آلودگی هوا در گیاهان بومی رویش یافته پیرامون مجتمع صنعتی شیشه، خاک چینی، کاشی و سرامیک اردکان است.

  روش کار

  برای انجام این مطالعه (مقطعی توصیفی-تحلیلی) ابتدا غلظت آلاینده های معیار هوا در ناحیه صنعتی مورد بررسی ارزیابی شد. سپس با نمونه برداری از برگ گیاهان بومی و اندازه گیری پارامترهای pH عصاره برگ، محتوای آب نسبی، کلروفیل کل و اسید آسکوربیک برگ، شاخص تحمل به آلودگی هوا تعیین شد. غلظت سرب (Pb)، کروم (6+(Cr و کادمیوم (Cd) در گیاهان، با استفاده از روش هضم خشک توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. کلیه تجزیه تحلیل آماری داده ها در نرم افزار SPSS  نسخه 22 انجام شد.

  نتایج

  میانگین غلظت CO، 3O، 2NO، 2SO  و 10 PM در ناحیه صنعتی به ترتیب با مقادیر برابر با  06/2، 75/7، ppm 28/3 و ppb 94/33 و µg/m355/70  پایین تر از حدود استاندارد است. همچنین غلظت سرب (Pb)، کادمیوم (Cd) و کروم  (6+(Cr در گیاهان پایین تر از حدود استاندارد بود. با این توصیف، متناسب با پایین بودن غلظت آلاینده های معیار کیفیت هوا و فلزات سنگین در گیاهان از حدود استاندارد، شاخص تحمل گیاهان پیرامون مجتمع صنعتی در طبقه حساس به آلودگی هوا اندازه گیری شد. در میان گونه های مرتعی، درختی و درختچه ای به ترتیب گیاه قلم (49/8)، انار (80/16) و ابریشم (37/9) بیشترین APTI دارا بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساسAPTI ، پیشنهاد می شود از گونه غیر مثمر انارگل به عنوان گونه متحمل تر و گونه درمنه به عنوان پایشگر زیستی برای توسعه فضای سبز استفاده نمود.

  کلیدواژگان: شاخص تحمل به آلودگی هوا، اردکان، فلزات سنگین
 • محمد عظیمی*، علی اقبالی صفحات 93-110
  زمینه و هدف

  انسان به عنوان مخلوق خداوند و اشرف مخلوقات، حقوقی دارد که یکی از این حقوق، حق سالم زیستن است و این نوع سبک زندگی جز در سایه آموزش های مفید میسر نمی شود. در همین راستا، آموزش جامع سلامت در مدارس برای سلامت نسل آینده کشور، یکی از ارکان مهم تلقی می شود.  بنابراین هدف این پژوهش تحلیل محتوای مولفه های بهداشت و ارتقای سلامت  کتب دوره دوم ابتدایی بر اساس مفروضه های سلامت با تاکید بر آموزش برای افزایش کیفیت بهداشت مدارس ابتدایی است.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش همه کتاب های پایه دوم ابتدایی سال تحصیلی  1396 1395 (5 جلد کتاب) بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری است. ابزار پژوهش)آنتروپی شانون   (Entropy Shanon بود که پردازش داده ها را در  بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی مطرح می کند.

  نتایج

  نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که بررسی کل 5 کتاب پایه دوم ابتدایی مولفه ی مربوط به سلامت روانی با 236  مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده، و کمترین مقدار مربوط به معلولیت با  10 فراوانی است. بیشترین ضریب اهمیت در بین مولفه های  سلامت در کتب پایه دوم  ابتدایی مربوط به مولفه های سلامت تغذیه مجموعا  با مقدار (21/0) و کمترین ضریب اهمیت به پیشگیری از رفتار های پرخطر  مجموعا  با  مقدار (019/0) می باشد.

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل از فراوانی نشان می دهند که میزان توجه به هر یک از مولفه های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت متفاوت است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در محتوای  کتب دوره دوم ابتدایی به برخی از مولفه های آموزش بهداشت کمتر توجه  است، در حالی که آموزش بهداشت و به تبع آن ارتقای سلامت  مهم ترین عامل پیشرفت و ضامن بقای جامعه است. طراحی، اجرا و اداره برنامه های توسعه در بعد بهداشت، بیش از هر عامل دیگری زیربنای مفاهیم پایه ای چون سلامت است.

  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، ارتقای سلامت، کلیه کتب دوره دوم ابتدایی، مفروضه های نظام سلامت، آموزش
 • سمانه اسدی*، فائزه فاضلی صفحات 111-120
  زمینه و هدف

  سلامت غذا و تغذیه همواره یکی از دغدغه های بزرگ بشر بوده است. وجود نیترات در غذا ممکن است سلامت آن را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای نیترات محصولات پرمصرف)سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز) عرضه شده در میدان میوه و تره بار(هروی، ملت و لویزان) منطقه 4 شهر تهران انجام گردید.

  روش کار

  نمونه برداری در دو فصل زمستان و بهار صورت گرفت. محتوای نیترات با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد.

  نتایج

  نتایج حاصل نشان داد که بین نیترات 2 فصل زمستان و بهار تفاوت معنی داری وجود داشت. مقدار نیترات اندازه گیری شده پیاز در فصل بهار در میدان میوه و تره بار هروی و همچنین محتوای نیترات سیب زمینی در فصل زمستان در میدان میوه و تره بار لویزان بیشتر از حد استاندارد سلامت بود. مقدار نیترات گوجه فرنگی در هردو فصل کمتر از حد استاندارد بود.

  نتیجه گیری

  میزان نیترات در نمونه های تحت بررسی در بیشتر موارد کمتر از حد استاندارد بود. این نشان دهنده آن است که سبزیجات میادین مورد بررسی (حداقل در فصل بهار و زمستان) از لحاظ نیترات از کیفیت قابل قبولی برخوردار بوده اند.

  کلیدواژگان: نیترات، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، تهران
|
 • Behzad Damari*, Narges Rostamigooran, Mohammad Hossein Salarianzadeh, Sheyda Malekafzali Pages 1-16
  Background and Aim

  For achievement of equity in the population health the implementation of health in all policies is essential. The most crucial intervention in this approach is inter-sectoral collaboration. 

  Materials and Methods

  This was a qualitative study based on the national policy framework. Data were collected using literature review, in-depth interviews and focus group discussions with the stakeholders. The results were categorized into three sections, namely, situational analysis and factors affecting it, developing goals and objectives, and requirements and interventions.

  Results

  Currently inter-sectoral collaboration in the Iranian health system potentially allows to have health in all policies policy in terms of explicit legislative support, national macro-policies/upstream documents and organizational structure. It will require proper planning as regards designing and institutionalizing appropriate mechanisms for collaboration, as well as cultural and skills capacity building, for stakeholders within and outside the health sector.

  Conclusion

  The findings of this study can be used in annual operational planning of the High Council of Health and Food Security secretariat.

  Keywords: Health in all Policies, Intersectoral Collaboration, High Council of Health, Food Security, Iranian Health System
 • Mohammad Mehdi Soltan Dallal*, Seyedeh Masoumeh Abrishamchian Langroudi, Mahdiyeh Pourmoradian, Sheyda Asadpour Pages 17-28
  Background and Aim

  Nowadays foodborne diseases are a serious concern globally. Due to unsound use of antibiotics various pathogens are involved in foodborne diseases, S. aureus being the most common cause of food poisoning. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains are a serious threat for the public’s health worldwide. The objective of this study was to determine the extent of contamination of foods offered in the South of Tehran, Iran with MRSA strains in 2018-19.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, 560 food samples were collected from different regions in the south of Tehran, Shahr-e-Rey and Islamshahr between June 2018 and May 2019 and sent to a laboratory to determine the presence of S. aureus according to the Iranian National Standard No.1194 methods. In addition, the antibiotic sensitivity of the S. aureus species was determined using the Disk Diffusion Test.

  Results

  Of the 560 samples, 49 (8.7%) were found to be contaminated with S.aureus. Pastry, traditional ice cream and raw protein foods were the most contaminated foodstuffs. Four 4 (8.2%) of the 49 S. aureus isolates were found to be resistant to methicillin.

  Conclusion

  Considering the importance of S. aureus in causing food poisoning and the possibility of transfer of species resistant to antibiotics, especially methicillin, through foods, it is vital to pay special attention to sound use of antibiotics.

  Keywords: S. aureus, Antibiotic Resistance, Foodstuffs, Food Poisoning
 • Ali Mohammad, Mahmood Zamandi*, Ebrahim Jaafaripooyan Pages 29-50
  Background and Aim

  Economic evaluation of health interventions by comparing the relevant costs and benefits will result in optimum allocation of resources and increasing the effectiveness of the health system and, through improving equity and increasing accessibility to health services, will lead to increased effectiveness of the health system. The purpose of this study was to critically evaluate the Cost Effectiveness Analysis (CEA) studies on health interventions worldwide.

  Materials and Methods

  A critical review of the published CEA studies on health interventions was conducted. Seven databases including PubMed, Cochrane Database of Systematic Reviews, Web of science, Science Direct, Scopus, Springer Link, and SID were searched between 1975 and 2018, using appropriate keywords. The retrieved articles were evaluated using the Drummond (2005) quality assessment checklist. Overall, 173 articles met the entry criteria and were included in this study.

  Results

  CEA of health-related interventions were classified into six categories, namely, studies on immunization, education, nutrition, sexually transmitted diseases prevention, gynecological diseases prevention and vector-borne diseases and, eventually, cost-effective interventions were identified. Further analysis of the data showed that the methods used in health intervention CEA studies are very heterogeneous and lack sufficient scientific quality especially in developing countries. Researchers working in this area should pay more attention when designing studies and follow valid guidelines for CEA, particularly as regards research methods, sample size, CEA model, cost and benefit calculations, determining effectiveness, timeframe and, finally,  analysis of  the sensitivity and validity the research data.

  Conclusion

  The number of cost effectiveness analysis and cost utility studies has increased greatly during the last two decades. In order to improve the quality of these studies it is essential to revise the guidelines and procedures for economic evaluation of health interventions and train and update researchers in this area.

  Keywords: Health Interventions, Economic Evaluation, Cost-Effectiveness Analysis, Cost Utility Analysis, Critical Review
 • Soodabeh Bassak Nejad*, Mahtab Rahimi, Sasan Razmjo Pages 51-60
  Background and Aim

  The family relationships of parents suffering from cancer change following the onset of physical problems, the experience of depression and the lack of emotional access. This study aimed to compare the negative orientation of adolescent girls with mothers with and without breast cancer toward the problem, hopelessness and perceived stress.

  Materials and Methods

  This was a cross-sectional study. The statistical population was all the adolescent girls 13-18 years old referring to the oncology ward of Golestan Teaching Hospital in Ahvaz, Iran during a 6-month period accompanying their mothers suffering from breast cancer. The girls for the group with mothers with cancer (n=57, mean age 16.31 ±4.65 years) and the group with mothers without cancer (n=57, mean age 16.02  ±3.27 years) were selected using convenient and multistage sampling, respectively. Both groups completed the Robichuad and Dogus negative orientation to problem questionnaire, Beck Hopelessness Scale and Chohen Pecieved Stress Scale.  Data were analyzed using the one-way and multivariate analysis of variance (with a p<0.05 to show statistical significance) with the software SPSS-22.

  Results

  There were significant differences between the two groups as regards the variables of negative orientation toward the problem and hopelessness (F= 4.21; p<0.05), while no significant difference was found between them as regards perceived stress (F= 0.015 P= 0.90).

  Conclusion

  The children of cancer patients have psychological problems and, therefore, need guidance and support. Improvements in the psychological conditions of children will improve their relationship with their mothers, who will then feel more relieved.

  Keywords: Stress, Adolescent girls, Breast Cancer
 • Akram Dehghani*, Ameneh Dashtestannejad, Zahra Botshekan, Shiva Akhavan Pages 61-72
  Background and Aim

  A common problem among married women is related to sexual function. A large percentage of complaints by women referring to consultation centers are about sexual problems. Determination of factors influencing sexual function can help us to find suitable strategies to solve the problem. The purpose of this study was to investigate the effect of acceptance and practice variables and rumination on women's sexual function mediated by stress tolerance.

  Methods and Materials

  The statistical population included all women referring to clinics in Isfahan, Iran in 2018. A sample of 120 were selected using the availability sampling method and completed the  Arizona Sexual Experience (ASex), Simons and Gahr (2005) Distress Tolerance, Bond et al. (2011), Acceptance and Action, and Watson and Harris (2008) Rumination Victim questionnaires. The data were analyzed based on the structural equation method, the software being the smart PLS software.

  Results

  The stress tolerance variable could play a role as a mediating variable among sexual performance, commitment, acceptance and ruminant variables (P<0.05). Further analysis of the data showed that commitment, acceptance and rumination were associated with sexual function and distress tolerance (p <0.01) and that distress tolerance could affect women's sexual functioning (p <0.01).

  Conclusion

  Based on the findings, it can be said that women’s sexual function is influenced by a variety of factors, including acceptance and action, rumination and distress tolerance.

  Keywords: Acceptance, Action, Rumination, Distress Tolerance, Sexual Function
 • Saeid Shojaee Barjoee*, Hamid Reza Azimzadeh, Asghar Mosleh Arani Pages 73-92
  Background and Aim

  Air Pollution Tolerance Index (APTI), as a criterion for assessing plants' resistance to air pollution, is one of the important tools for managing air quality around industrial complex buildings. The aim of this study was to determine air quality and the APTI of native plants grown around the Industrial Complex of Glass, Khak-e-chini, Tile and Ceramics and Glass in Ardakan, Iran.

  Materials and Methods

  This was a cross-sectional, descriptive-analytical study. First, the concentration of air pollutants in the industrial area was assessed. Then, APTI was determined as follows: measuring the pH of leaf extracts, relative water content, total chlorophyll and ascorbic acid contents of leaves in samples of native plant leaves. In addition, the concentrations of lead, chromium and cadmium were measured in plants by atomic absorption using the dry digestion method. For statistical analysis of the data the SPSS software version 22 was used.

  Results

  The mean plant concentrations of Co, O3, NO2, SO2 and PM10 in the industrial are were 2.06 ppm, 7.75 ppm, 3.28 ppm, 33.94 ppb and 70.55 µg/m3, respectively; these concentrations were all below the respective standards, as were those of lead, cadmium and chromium. The tolerance index of plants around the Industrial Complex was measured in the floor/parts sensitive to air pollution, proportional to low air quality pollutant and heavy metal concentrations in plants. Among the rangeland, tree and shrubs species, the following had the highest air pollution tolerance index, respectively:  Boiss.fortuynia (8.49), Punica granatum (16.80) and Albizia lebbeck (9.37).

  Conclusion

  Based on the Air Pollution Tolerance Index it is suggested that the nonproductive species Punica granatum be used as a more tolerant species and Artemisia species as a biomarker for the expansion of green space.

  Keywords: Air Pollution Tolerance Index, Ardakan, Iran, Heavy Metals
 • Mohammad Azimi*, Ali Eghbali Pages 93-110
  Background and Aim

  Man, as the Creator of God and the Creator of Creatures, has a right, one of which is the right to a healthy life, and this type of life can only be achieved through useful training. In this regard, comprehensive health education in schools is one of the most important pillars for the health of the next generation of the country. Therefore, the purpose of this study was to analyze the content of health components and promote the health of primary school books based on the assumptions of the health system with emphasis on education to increase the quality of primary school health.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, content analysis method was used. The statistical population of this study was all second grade elementary school books of 2016-2017 (5 volumes). Statistical sample is equal to statistical population. The research tool was Shanon Entropy, which presents data processing in the context of content analysis in a new and quantitative way.

  Results

  The results of Shannon's entropy content analysis showed that the review of the 5 primary elementary second-level mental health books had the highest frequency with 236, and the least amount of disability with 10. The highest coefficient of importance among health components in elementary second grade was related to the components of nutrition health (0/21) and the lowest coefficient of prevention to high risk behaviors was (0/019).

  Conclusion

  Findings show that attention to each component of health education and health promotion is different; therefore, it can be concluded that some components of primary education textbooks pay less attention to some components of health education, while that health education and consequently health promotion is the most important factor in the advancement and guarantee of community survival. Designing, implementing, and managing health development programs is more than any other underlying concept such as health.

  Keywords: Health Education, Health Promotion, Second Course of Elementary School Books, Health System Assumptions, Education
 • Samaneh Asadi*, Faezeh Fazeli Pages 111-120
  Background and Aim

  Healthy food and nutrition have always been a serious concern of human beings. In this regard, food safety is extremely important. As an example, nitrates in foods may affect their safety. The purpose of this study was to investigate the nitrate contents of highly consumed food products (potatoes, tomatoes and onions) on sale in wholesale fruit and vegetable markets (Heravi, Mellat and Lavizan) in District 4 of Tehran, Iran.

  Materials and Methods

  Samples of the foods were collected in winter and spring, and their nitrate content was measured spectrophotometrically. The SPSS-20 software was used for data analysis.

  Results

  The results showed that there was a statistically significant difference between the vegetables nitrate contents in winter and spring. The nitrate content of onions in the spring in the Heravi market and that of potatoes in the winter in the Lavizan market were higher than the respective standard, while that of tomatoes was less than the standard in both seasons.

  Conclusion

  The nitrate content in the samples was in most cases below the respective standard, indicating that the vegetables on sale in the wholesale markets in Tehran were acceptable as regards nitrate content (at least in spring and winter).

  Keywords: Nitrate, Potatoes, Onions, Tomatoes, Tehran, Iran