فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1399)

فصلنامه سیاست جهانی
سال نهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/04/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین دهشیار* صفحات 7-22

  عمیق ترین و پر دامنه ترین تعاملات دشمن محور در دهه های اخیر را به ضرورت باید  در روابط ایران و امریکا جستجو کرد. اگر نماد عصر جنگ سرد را دشمنی امریکا و اتحاد جماهیر شوروی بدانیم محققا چهره سیستم بین المللی کنونی را که به دنبال فروپاشی منازعه  کلان ایدیولوژیک دو ابرقدرت شکل گرفت باید تعامل به شدت خصومت محور و تعارض موجودیتی میان تهران و واشنگتن ترسیم ساخت. سوالی که مطرح می باشد این است که بن مایه سیاست کنش متقابل مبتنی بر حاصل جمع جبری صفر(پیروزی یکی تنها در صورت نابودی بازیگر دیگر ممکن است) میان ایران وآمریکا چه می باشد؟ تلاش همه جانبه و مستمر ایران برای ناکارآمد ساختن و در صورت امکان جایگزین نمودن ترتیبات مستقر در منطقه و دگر گون ساختن چگونگی توزیع قدرت در سیستم که افزون ترین بهره ها را متوجه امریکا می نماید (در بطن استراتژی توازن قوا) و از سوی دیگر اقدامات آگاهانه و نیت مند آمریکا برای محقق ساختن همزمان بی نظمی نرم (ایجاد شرایط برای تبدیل نخبگان درون حاکمیتی به نخبگان برانداز و ارتقاء موقعیت مخالفان داخلی نظام در راستای ایجاد بی ثباتی) و بی نظمی سخت(  برقراری تحریم ها و سوق دادن ایران به سوی انفعال و انزوای منطقه ای) را باید بسترساز دشمنی این کشور (دربطن استراتژی هژمونی)  دانست.

  کلیدواژگان: استراتژی هژمونی، استراتژی توازن قوا، کنش متقابل، کنشگری منطقه ای، حوزه امنیتی
 • سجاد بهرامی مقدم* صفحات 23-50

  این مقاله به روند صنعتی شدن سنگاپور می پردازد. روندی که با اقتباس و انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته صنعتی محقق شده است. بخش کارخانجات بنیانی است که توسعه سنگاپور بر آن پی ریزی شده است. مسیری که سنگاپور از طریق آن به جهان توسعه یافته صنعتی صعود کرده است، مسیری بوده است که با جذب سرمایه و تکنولوژی از خارج در ابتدا در صنایع کاربر با ارزش افزوده پایین آغاز شده و سپس مرحله به مرحله متناسب با تحول در مزیت های نسبی به صنایع با تکنولوژی و ارزش افزوده بالاتر و سپس به صنایع با تکنولوژی و ارزش افزوده بالا ارتقا یافته است، در ادامه این مسیر مبتنی بر اقتباس و انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای پیشرفته، تا دهه 1990، سنگاپور شکاف تکنولوژی و  شکاف در سرانه درآمد ملی با کشورهای توسعه یافته صنعتی را بسته و به اقتصادی خلاق و نوآور تبدیل شده است. این انتقال به پیشاهنگی در جمع کشورهای توسعه یافته صنعتی در بازه زمانی کوتاهی با بهره گیری سنگاپور از مزیت های عقب ماندگی و مزیت های توسعه دیرآیند صورت گرفته است، ترقی سنگاپور چنان خیره کننده بوده است که در قلمرویی با وسعت نصف جزیره قشم، الهام بخشی بزرگ برای ظهور اقتصادهای بزرگ و پررونق آسیایی بوده است. این مقاله به بررسی روند یا به عبارتی استراتژی های مرحله به مرحله سنگاپور از کشوری فقیر و تازه استقلال یافته در 1965 تا اقتصادی خلاق و توسعه یافته در قرن بیست و یکم متمرکز است

  کلیدواژگان: صنعتی شدن، سنگاپور، تکنولوژی، مزیت عقب ماندگی، توسعه دیرآیند
 • آرش بیداله خانی* صفحات 51-78

  منطقه نوردیک از منظر جغرافیای امنیتی محیط اسکاندیناوی و منطقه شمال اروپا را شامل می شود. در چشم انداز سیاسی و توسعه ای، اتحادیه نوردیک شامل کشورهای شمالی اروپا از جمله سوید، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند می باشد. اداراک نوردیکی بودن (شمالی بودن) مفاهیم و ساخت بندی های امنیتی- توسعه ای را بر ساختار سیاستگذاری داخلی و خارجی کشورهای داخل این منطقه بار می کند. پژوهش حاضر با تاکید بر شناسایی و ادراک این منطقه، نقش آن را در سیاست خارجی سوید بررسی می کند. فرض اساسی پژوهش حاضر این است که ادراک محیطی و امنیتی نوردیک - شمالی بودن توسط نخبگان سویدی، ویژگی ها و روندهای خاصی را در سیاست خارجی سوید بوجود آورده است که جهت گیری و رویه های سیاست خارجی این کشور را در دوران جدید تغییر داده است و با توجه به نقش رهبری سوید در این منطقه این کشور سعی کرده است این ویژگی ها را به دولت های دیگر این منطقه نیز تسری دهد و این تسری باعث شکل گیری محیط امنیتی جدیدی بر مبنای گرایش نوردیک گرایی در سیاست خارجی سوید و کشورهای منطقه نوردیک شده است. تاکید گسترده بر بی طرفی منطقه نوردیک، بین المللی بودن، توسعه و همکاری منطقه ای به جای همکاری صرف با اتحادیه اروپا، ساخت بندی امنیتی- نظامی مسالمت جویانه در ظرف محیط اروپا و محور بودن توسعه همگانی از جمله روندهایی است که سیاست خارجی نوردیک محور سوید را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: نوردیک، سوئد، سیاست خارجی، امنیت، توسعه
 • محمدرضا فرجی* صفحات 79-116

  اصولا سیاست خارجی یکی از کارویژه های مهم بازیگران در عرصه بین الملل می باشد، به گونه ای که نداشتن سیاست خارجی صحیح و مناسب منجر به سردرگمی در اهداف و کارکردهای بازیگران در عرصه بین الملل می شود. یکی از مفاهیمی که با سیاست خارجی بسیار مرتبط می باشد و به عنوان یکی از عناصر آن مطرح می شود، قدرت می باشد. پژوهش حاضر با مفروض پنداشتن قدرت به عنوان یک ابزار بسیار مهم در ترسیم سیاست خارجی و با پذیرش این واقعیت که سیستم بین الملل سیکلی می باشد و چرخه های متعددی از سیکل را تجربه کرده است، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که سیکلی بودن سیستم بین الملل و پدیده های موجود در آن چه تاثیری بر سیاست خارجی بازیگران دارد؟ سیکل بلند، نقاط عطف، فازهای سیکلی و غیرخطی بودن وقایع و پدیده ها در نقاط عطف و فازهای سیکل بلند از مهمترین پارامترهای سیاست خارجی در سیکل های سیستم بین الملل می باشد. بر همین اساس بازیگران سیستم بین الملل با توجه به سیکل موجود به ترسیم استراتژی و سیاست خارجی خود می پردازند و ارتباط بین سیاست خارجی با سیکل های قدرت یک ارتباط مستقیم و بی واسطه می باشد به گونه ای که کارآمدی سیاست خارجی کشورها بسیار متاثر از سیکل های بلند قدرت و فازهای مختلف آن، در روابط بین الملل می باشد.

  کلیدواژگان: استراتژی، سیاست خارجی، سیکل بلند، فازهای سیکل، نقاط عطف
 • ابراهیم احمدی*، محمدرضا حافظ نیا صفحات 117-152

  مرز مفهومی وستفالیایی است که متضمن دفاع از اصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال ملی و از عوامل تفکیک هویت ملی است. به تاثیر از تحولات سریع ناشی از رشد تکنولوژی و گسترش فضای مجازی در عصر جهانی شدن، عده ای معتقد به کم رنگ شدن نقش مرزها و حتی محو شدن کامل آن هستند. در راستای چنین ادعایی، تحقیق حاضر بر مبنای این فرضیه انجام شد که استدلال و اندیشه های نفی کننده مرز و سرزمین در رابطه با جهانی شدن، با واقعیت های کنونی فضای جغرافیایی، مطابقت ندارد. در جهانی شدن تنها کارکرد نسبی مرزها دچار تغییر، تحول و تنوع می شود (و این لزوما به مفهوم کم رنگ شدن کارکردها نیست)، اما وجود و هستی مرز از ثبات و پایداری برخوردار است. در راستای دفاع از فرضیه پژوهش، نویسندگان با مقایسه ویژگی های مرز در دو عصر وستفالیایی و جهانی شدن دلایل وجود و استمرار مرزها در عصر جهانی شدن را با اتکای به چهار رویکرد فلسفی (معرفتی)، عقلایی (منطقی)، کارکردی (عملکردها) و اثباتی (تجربی)، مورد بحث و بررسی و تببین قرار دادند. سوای از اینکه به تبع از وسعت و دامنه تهدیدهای جهانی شدن، شاهد امنیتی شدن هرچه بیشتر مرزها هستیم، به طوری که شیوع ویروس کرونا در غالب کشورها به اشکال کنترل مطلق مرزهای بین المللی، ملی و فروملی، شاهد دیگری بر رد فرضیه جهان بدون مرز است.

  کلیدواژگان: مرز، کشور ملی، نظام وستفالیایی، جهانی شدن
 • رضا التیامی نیا، علی باقری دولت آبادی* صفحات 153-188

  سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ساختارهای سیاسی - فرهنگی دولت صدام چگونه باعث ظهور و گسترش خشونت در عراق پس از صدام گشته است؟ فرضیه پژوهش به این نکته اشاره می کند که کنش گروه های خشونت گرایی که در قالب اقدامات رادیکال و افراطی در جامعه عراق مشاهده می گردد، ریشه در ساختارهای استبدادی و فراگیر دولت صدام دارد. برای پاسخ به سوال پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مفهوم تعین چند جانبه آلتوسر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت صدام برای بازتولید قدرت خود از دو دستگاه سرکوب گر دولت و ایدیولوژی حزب بعث استفاده نموده است. این کار باعث گردید شهروندان عراقی در فضایی آکنده از ترس و دلهره به سوژه های منفعل و ناخودآگاه تبدیل شوند که چاره ای جز تبعیت از ایدیولوژی غالب نداشتند. سوژه ها در حکومت صدام چنان با حزب بعث و ایدیولوژی آن عجین گشتند که نه تنها به پروسه بازتولید قدرت بعثی یاری رساندند؛ بلکه روش بازتولید آن را که عمدتا از طریق خشونت انجام می پذیرد درونی کردند. این درونی شدن خشونت به همراه عقده های فروخورده سرکوب در دوران صدام موجب گردید تا کنش شهروندان عراقی در دوران پساصدام شکل خشن به خود گیرد.

  کلیدواژگان: عراق، خشونت، دستگاه سرکوب گر، دستگاه ایدئولوژیک، آلتوسر
 • احمد رمضانی، علی صباغیان* صفحات 189-226

  منطقه گرایی به عنوان پدیده ای نسبتا جدید بعد از جنگ جهانی دوم پا گرفت و به تدریج در بخش های مختلف جهان گسترش یافت. این پدیده اکنون در مرحله اوج خود به سر می برد و کشورهای مناطق مختلف را با اهداف گوناگون به هم نزدیک کرده است. دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی را می توان برای اتخاذ آن به عنوان سیاست آگاهانه کشورها ذکر کرد. دو مورد از روندهای منطقه گرایی در جهان، منطقه گرایی کشورهای آسیای جنوب شرقی و تاسیس آسه آن و منطقه گرایی کشورهای حوزه خلیج فارس و تاسیس شورای همکاری خلیج فارس است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که اهداف شکل گیری و روند توسعه همگرایی منطقه ای در دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس چگونه بوده و چه مشابهت ها و تفاوت های بین آن ها وجود دارد؟ فرضیه مقاله بر این استدلال تکیه دارد که دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس ازنظر مبانی و اهداف شکل گیری مشترک و تحت تاثیر تهدید خارجی یعنی با نگاهی از بیرون به درون شکل گرفتند، اما مسیر همگرایی متفاوتی را پیمودند، به نحوی که آسه آن در حال حاضر نهادی با در اولویت قرار دادن اقتصاد و شورای همکاری خلیج فارس سازمانی با اولویت قرار دادن مسایل سیاسی-امنیتی است. بر این اساس یافته های مقاله نشان می دهد که می توان آسه آن را نمونه گذار از منطقه گرایی محدود و واقع-گرایانه به منطقه گرایی جدید با جنبه های لیبرالیسم ذکر کرد و شورای همکاری خلیج فارس نیز جنبه های لیبرالیسم و اقتصاد بازاری را پذیرفته است، اما برای این سازمان به دلیل هراس از بقاء خود همچنان مسایل سیاسی-امنیتی در اولویت هستند.

  کلیدواژگان: آسه آن، شورای همکاری خلیج فارس، لیبرالیسم، منطقه گرایی، واقع گرایی
 • رضا علی اکبرپور، گارینه کشیشیان سیرکی* صفحات 227-266

  تغییر معادلات قدرت در سطح جهانی بر تغییر ماهیت سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه، تاثیری بسزا داشته و در سال های بعد از 2013 و در نتیجه انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، قدرت نرم به طور رسمی در دستور کار تهران قرار گرفت، اما این امر، در سطح منطقه ای با واکنش قدرت های منطقه و به طور خاص عربستان سعودی روبرو شد. در همین راستا، مساله قابل طرح در مقاله حاضر این است که «به کارگیری قدرت نرم در سیاست منطقه ای ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در قالب چه مولفه هایی طرح و واکنش های عربستان به عنوان مهم ترین رقیب منطقه ای ایران به این تحول مفهومی قدرت ایران چه بوده است؟» عربستان سعودی در ابتدای امر در برابر قدرت نرم دولت روحانی رویکردی مثبت نشان داد، اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا از یک سو و بحث آتش زدن سفارت این کشور در تهران به عواملی برای تقابل همه جانبه این کشور با سیاست خارجی دولت روحانی در منطقه تبدیل شد. در نتیجه شاهد هستیم که عربستان مجموعه ای همراه با فشارهای ترامپ علیه ایران، تقابل نیابتی با ایران در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز تلاش برای ایجاد ایتلاف «ناتو عربی» را برای تضعیف قدرت نرم دولت روحانی به کار گرفته است.

  کلیدواژگان: قدرت سخت، قدرت نرم، تغییر معادلات، خاورمیانه، دیپلماسی عمومی
 • طیبه فروغی فر، سید مهدی جلالی*، بیتا تبریزیان صفحات 267-304

  همواره یک از مولفه های مورد توجه اقتصاددانان برای رشد اقتصادی کشور شناسایی ارتباط بین سرمایه گذاری خارجی و جذابیت بازار داخلی است. بر این اساس شناسایی عوامل موثر بر جذابیت سرمایه گذاری و جذابیت بازار این مناطق می تواند اثر مستقیمی بر میزان و حجم تبادلات تجاری کشور داشته باشد. این موضوع علت اصلی پرداختن به این پژوهش و تلاش برای شناخت و ارایه الگوی عوامل اثرگذار بر جذابیت در سرمایه گذاری بازار مناطق آزاد ایران شده است. در این مطالعه کاربردی، با رویکرد آمیخته ترتیبی سعی شده است تا با بررسی ادبیات موضوع مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد عوامل جذابیت بازار مناطق آزاد در قالب الگوی اولیه تدوین شود. سپس با ارایه این چارچوب مفهومی به خبرگان و استفاده از مصاحبه های عمقی، نظرات تخصصی آنان در خصوص الگوی عوامل جذب سرمایه گذاری در بازار مناطق آزاد ایران استخراج گردید. در بخش کمی نیز نتایج این بخش به کمک نظرات تخصصی کارشناسان و صاحبان صنایع منطقه آزاد انزلی مورد ارزیابی قرار گرفت تا با تبیین روابط بین ابعاد، الگوی مورد نظر طراحی گردد. در نهایت نیز شاخص های تقاضا، رقابت پذیری، سهولت کسب و کار، جذابیت سرمایه گذاری و تجربه خرید به عنوان مهمترین عوامل موجود در جذابیت بازار مناطق آزاد ایران (منطقه انزلی) تعیین که به کمک آنها راهکارهای بهبود ارایه گردید.

  کلیدواژگان: جذابیت بازار، جذابیت سرمایه گذاری، مناطق آزاد ایران
|
 • Hossein Daheshiar * Pages 7-22

  In recent decades the deepest and widest enmity based interaction must be looked for in relations between Iran and America. If we assume the enmity between America and the Soviet Union was the symbol of the cold war era, after the disintegration of macro ideological hostility between the two super powers the face of the present international system has to be sketched based on very hostile interaction and existential conflict between Tehran and Washington. The question has to deal with this: what is the foundation of mutual action policy based on zero sum game(victory for one comes only through the destruction of the other) between Iran and America? Comprehensive and continuous efforts to make ineffective and if possible to replace settled arrangements in the region and transformation of the quality of distribution of power in the system which gives the US the most dividend by Iran (in the context of balance of power strategy) and on the other hand, conscious and purposeful practices, simultaneously, to bring about soft disorder(to shape conditions in order to change elites in the authority to a destructive ones and to enhance the position of the domestic opposition of the system in order to cause instability)and hard disorder(establishing embargo and pushing Iran ) by the US (in the context of hegemonic strategy) are the background of the animosity between these two capitals

  Keywords: Strategy of Hegemony, Strategy of Balance of Power, Mutual Action, Regional Practice, Security Domain
 • Sajad Bahrami Moghadam * Pages 23-50

  This article examines the process of transferring Singapore to the developed industrial world. this process realizedby the adaptation and transfer of technology and capital from developed industrial countries,the manufacturing sector was a backbone of Singapore's economic growth, Singapore 's pathway into modern economic growth can be meaningfully characterized as a trajectory of ‘labor-intensive industrialization, to a very open, high-wage producer of high-technology, capital-intensive products in several steps. after the independencethe country had undergone a rapid industrial advance based on low-cost labor, low- to middle-level technology, and a rapid increase in exports, during this period foreign investments were sought in mainly labor-intensive activities. by the early 1970s, the unemployment problem that had plagued Singapore since independence was largely solved, and policies attempted to restructure the industrial base toward more capital- and skill-intensive activities. This phase, Industrial Restructuring, lasted to 1980s. by 1985, with much of the opportunity for technology catch-up in manufacturing having been exhausted, policies were directed toward diversification of the industrial base, ffollowing this trend since the 1990s, Singapore has closed the technology gap with developed countries and become a creative economy among industrialized nations.

  Keywords: Industrialization, Singapore, technology, Backwardness Advantage, Latecomer Development
 • Arash Beidollahkhani * Pages 51-78

  The Nordic region is geographically encompassed by the Scandinavian environment and the Nordic region. From the perspective of welfare and development, the Nordic region includes Northern European countries including Sweden, Norway, Denmark, Finland, and Iceland. The notion of Nordic (being from the north) placed security-development concepts and structures on the internal and external policymaking of the countries within the region. The present study examines the role of the being Nordic in Swedish foreign policy with an emphasis on identifying and understanding this region. The main hypothesis of the present paper is that the Nordic-North security environmental perception by the Swedish elite has created certain features and trends in Swedish foreign policy that have changed the orientation and practices of Swedish foreign policy in the new era, especially in recent years. Given Sweden's leadership role in the region, the country has sought to extend these features to other governments in the region as well and creating a new security environment based on the Nordic tendency in Swedish foreign policy and other countries in the Nordic region. Extensive emphasis on the neutrality of the Nordic region, internationalization, development, and emphasis on the Nordic cooperation rather than mere cooperation with the European Union, peaceful-military security-building coalition within the European environment and the centrality of regional development are among the trends that show Swedish new foreign policy orientation based on emphasis on the Nordic region in the new era.

  Keywords: Nordic, Sweden, Foreign Policy, security, Development
 • Mohammadreza Faraji * Pages 79-116

  foreign policy is one of important functions of actors in international system, so that lack of proper and correct foreign policy leads to confusion about goals and functions of the actors in the international system. one of the concepts that is very much related to foreign policy and is one of elements foreign policy is Power. The present article by assuming power as a very important tool in drawing foreign policy and accepting this fact that the international system is cyclical and has experienced multiple cycles of cycle, attempt at answer to question that cyclical of the international system and its phenomena what affection have on actors foreign policy? Long cycle, points turning, cycle phases and non linearity of events and phenomena in points turning and long cycle phases are the most important foreign policy parameters in international system cycles. therefore, the international system actors drawing their foreign policy and strategy with respect to the existing cycles, and the relationship between foreign policy and the cycles of power is a direct and immediate connection, so that the effectiveness of foreign policy states is highly influenced from high power cycles and different phases in international relations.

  Keywords: Strategy, Foreign Policy, Long Cycle, Cycle Phases, turning points
 • Ebrahim Ahmadi *, Mohamad Reza Hafez Nia Pages 117-152

  The Westphalia’s conceptual boundary, whose task is to defend the principle of national sovereignty, territorial integrity and national independence, is one of the factors in the separation of national identity. Due to the rapid evolution of technology and the expansion of cyberspace in the age of globalization, some believe that the role of borders is fading and even disappearing completely. In connection with this claim, the present study was based on the hypothesis that the arguments and ideas that negate the border and the land in relation to globalization do not correspond to the current realities of geographical space. In globalization, only the relative functions of borders undergoes change, transformation, and diversity (And that doesn't necessarily mean the performance is fading), but the existence of borders has stability. In order to prove the research hypothesis, the authors, Comparing the characteristics of borders in the two centuries of Westphalia and globalization, examined the reasons for the existence and continuity of borders in the era of globalization, with four approaches: philosophical (epistemological), rational (Reasonable), functional (functions) and Positivism (experimental). Also, due to the Width and scope of globalization threats, we are witnessing the security of borders as much as possible, so that the outbreak of Coronavirus in most countries in the form of absolute control of international, national and sub-national borders, It is another proof that the hypothesis of a Without Border world.

  Keywords: Border, National State, Westphalia System, Globalization
 • Reza Eltiyaminia, Ali Bagheri Dolatabadi * Pages 153-188

  The main question of this research is how the political and cultural structures of Saddam government caused rise and spread of violence in the post- Saddam Iraq? Research hypothesis refers to this point that action of the violent groups who is seeing in form of radical and extremist actions in Iraq society is rooted or derived of the tyranny and autocratic structures of Saddam government. For answering to this question is used the description and analytical method and over-determination concept of Althusser. Findings of the research show that Saddam government in order to reproduction of its power used two oppressive machine and ideology of Ba'athist party. So, this act forced Iraqi citizens have become a Passive and unconscious subject in an environment joint Saddam of fear and apprehension.so these citizens have no remedy or alternative but obedience of the dominant ideology. The subjects in Saddam state have become so enthusiastic with Ba'athist party and its ideology Saddam than not only helped the project of power reproduction of baas party but also internalized the way of the reproduction of power that it mostly is dine through violence. This internalization along ton drowned or crumbling complexes of oppression in Saddam era led to action of Iraqi citizens in Saddam era has taken form of violence.

  Keywords: Iraq, Violence, oppressive apparatus, ideological apparatus, Althusser
 • Ahmad Ramezani, ALI Sabbaghian * Pages 189-226

  Regionalism emerged as a relatively new phenomenon after World War II and gradually spread to different parts of the world. This phenomenon is now at its peak and has brought the countries of different regions closer together for various purposes. Various political, economic, and security reasons can be cited as the conscious policies of countries. Two of the trends in regionalism in the world are the regionalism of Southeast Asian countries and the establishment of ASEAN and the regionalism of the Persian Gulf states and the establishment of the Persian Gulf Cooperation Council. The present paper seeks to answer the question of what are the goals of the formation and development of regional convergence in the two organizations of ASEAN and the PGCC, and what are the similarities and differences between them? Using descriptive-analytical methods the article argues that the two regional organizations both were formed in response to an external threat, from the outside-in perspective. However, over time, ASEAN was able not only to maintain its original function, but also to extend its scope from a military-security organization to other areas such as economic, cultural, and social. ASEAN has been more successful in expanding its functions, and this move can be attributed to the transition from limited and realistic regionalism to new regionalism with aspects of liberalism. The PGCC has also embraced aspects of liberalism and market economics, but political-security issues remain a priority for the organization.

  Keywords: ASEAN, Liberalism, Persian Gulf Cooperation Council, realism, regionalism
 • Reza Aliakbarpour, Garineh Keshishyan Siraki * Pages 227-266

  Changing power equations at a global level has had a profound effect on changing the nature of Iran's foreign policy in the Middle East. In the years since 2013, with the election of Hassan Rouhani as Iran's president, Soft Power has officially been on the agenda in Tehran. However, at the regional level, this was accompanied by a reaction from regional powers, and in particular Saudi Arabia. In this regard, the question raised in the present article is: "What has been the application of soft power in Iranian regional politics under Hassan Rouhani in terms of what components of Saudi Arabia's plan and reactions have been Iran's most important regional competitor to this Iranian soft power transformation?” Saudi Arabia initially showed a positive attitude towards Iran's soft power under President Hassan Rouhani. However, Donald Trump's rise to power on the one hand and the Saudi embassy’s fire in Tehran have become factors in the country's comprehensive confrontation with Rouhani's foreign policy in the region. As a result, we can see that Saudi Arabia has come under pressure from Trump against Iran. Predictive confrontation with Iran led Yemen, Syria, Iraq, and Bahrain. Efforts have also been made to create a "NATO-Arab" coalition to undermine the soft power of the Rouhani government.

  Keywords: Hard power, Soft Power, Change Equations, Middle East, Public Diplomacy
 • Tayyebeh Forooghifar, Seyyed Mahdi Jalali *, Bita Tabrizian Pages 267-304

  It has always been one of the most important factors for economists to identify the relationship between foreign investment and domestic market attractiveness.Therefore, identifying the factors affecting the investment attractiveness and market attractiveness of these areas can have a direct impact on the volume and volume of trade in the country.This issue has been the main reason for doing this research and trying to identify and present the pattern of factors affecting the attractiveness of free market investment in Iran. In this applied study, a sequential mixed approach has been attempted to formulate an initial model by examining the literature on the basis of the data theory based approach of Free Zone Market Attraction Factors. Then, by presenting this conceptual framework to the experts and using in-depth interviews, their expert opinions on the pattern of investment attraction factors in the Free Zones market of Iran were extracted. In the quantitative part, the results obtained from the experts were evaluated with the opinions of executive managers, experienced people and Owners of industries in Anzali Free Zone in order to elaborate the relationship between dimensions, to design the model of “Investment Attraction Factors”.Finally, the indicators of "demand", "competitiveness", "business convenience", "investment attractiveness" and "purchasing experience" were identified as the most important factors in the attractiveness of the Free Zoneof Iran (Anzali region),which based on these indicators, solutions were proposed to improve the attractiveness of the Anzali Free Zone Investment Market.

  Keywords: Market attractiveness, Investment attractiveness, Free Zones of Iran