فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی خاجی*، محسن فدوی، سیده‌ سمانه میراسماعیلی، وحید قنبری، زهرا عباسی دولت‌آبادی، علی نصیری صفحه 1
 • سمیه حسین پورنیازی، پروین میرمیران* صفحه 2
  زمینه و هدف

  پژوهش بر مبنای جامعه، ماموریت اخلاقی سنگین‌تری نسبت به سایر پژوهش‌ها دارد، زیرا باید به این نتیجه برسد که چگونه می‌توان با روش بهتری مشکلات مربوط به سلامتی در جمعیت مورد پژوهش را بهبود بخشید و در عین ‌حال از حقوق جمعیت مورد مطالعه خود حفاظت کرد. هدف از این مطالعه بررسی اصول اخلاقی در پژوهش‌های بر مبنای جامعه و رعایت آن در سطوح مختلف جامعه، کارکنان و شرکت‌کنندگان است.

  مواد و روش‌ها

  این مقاله مروری پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science، Pubmed، Scopus، Google Scholar، بانک اطلاعات نشریات ایران (Magiran)، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) با واژگان کلیدی Ethic و Community Based Studies و Population Based Studies جستجو شد.

  یافته‌ ها

  پنج اصل اخلاقی که باید در پژوهش‌های بر مبنای جامعه در نظر گرفته شود، شامل 1 محافظت از سلامتی و تندرستی جمعیت‌ها؛ 2 احترام به جمعیت‌ها و حق آن‌ها در رابطه با تصمیم‌گیری برای خود؛ 3 حفاظت از جمعیت آسیب‌پذیر و لزوم توضیحات ویژه در مورد پژوهش؛ 4 حفاظت از اطلاعات محرمانه، یکپارچگی و محترم‌شمردن جمعیت‌ها؛ 5 توزیع عادلانه فواید حاصل از تحقیق در جمعیت‌ها و اهمیت ایجاد زیرساخت‌ها. این اصول اخلاقی باید در سه سطح شامل جوامع بزرگ‌تر که در آن‌ها پژوهش اجرا می‌شود (جوامع میزبان)، کارکنان و شرکت‌کنندگان در پژوهش لحاظ شود.

  ملاحظات اخلاقی

  صداقت و امانتداری در گزارش مقالات رعایت شد و یافته‌های حاصل از این مقالات بدون سوگیری بیان شد.

  نتیجه‌ گیری

  رعایت اخلاق در پژوهش مانند ارایه نتایج به جامعه سبب مشارکت فعال جامعه در پیشرفت پژوهش‌های مبتنی بر جامعه می‌شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، مطالعات بر مبنای جامعه
 • علی خاجی* صفحه 3
  زمینه و هدف

  لازمه کنترل و مقابله با اپیدمی‌ها اتخاذ تصمیماتی است که می‌تواند زندگی عادی افراد بسیاری را تحت‌الشعاع قرار دهد. یکی از این تصمیمات ایجاد قرنطینه برای افرادی است که احتمال ابتلا آن‌ها به بیماری عفونی واگیردار می‌رود. هدف از انجام این مطالعه بررسی ملاحظات اخلاقی مرتبط با برقراری قرنطینه و یا ایزوله‌کردن مبتلایان به بیماری‌های واگیردار است.

  مواد و روش‌ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از جستجو در پایگاه‌های داده‌های مربوط داخلی (ایران مدکس (IranMedex)، مگیران (MagIran)) و خارجی (پابمد (Pubmed)) با استفاده از اپیدمی (Epidemic)، قرنطینه (Quarantine)، ایزوله‌کردن (Isolation)، ایران (Iran)، بیماری عفونی (infectious Disease) و اخلاق پزشکی (Medical Ethics) استفاده گردید. سپس چکیده مقالات بازیابی‌شده مورد بررسی قرار گرفته و پس از حذف مقالات تکراری و غیر مرتبط، محتوی مقالات مرتبط تحلیل شد.

  یافته ‌ها

  تصمیم‌گیری بر اساس مبانی علمی ثابت شده، تناسب سود و زیان ناشی از قرنطینه و کاستن از بار منفی آن، دوری از هر گونه تبعیض (اعم از قومیت، نژاد، جنسیت و...) و منصفانه‌بودن تصمیمات ضروری است. تلاش برای جبران خسارات (روانی، جسمی و مادی) احتمالی ناشی از قرنطینه و ایجاد کم‌ترین محدودیت و همچنین قوه قهریه برای اجرای قرنطینه الزامی است. شفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگوی، ثبات در اجرا برنامه‌ها و در عین حال انعطاف‌پذیری از الزامات این کار است.

  ملاحظات اخلاقی

  ضمن رعایت امانت‌داری در تحلیل، گزارش متون و استناددهی، تلاش گردید انتشار نتایج به دور از هرگونه سوگیری انجام پذیرد.

  نتیجه‌ گیری

  توجه به مباحث اخلاقی مطرح‌شده می‌تواند باعث افزایش اعتیاد افرادی گردد که باید در قرنطینه قرار گیرند و این ضمن افزایش همکاری ایشان تضمین‌کننده به نتیجه رسیدن این پروسه است.

  کلیدواژگان: اپیدمی، قرنطینه، ایزوله کردن، ایران، بیماری عفونی، اخلاق پزشکی
 • شهناز واحد بارنجی، صادق ملکی آوارسین* صفحه 4
  زمینه و هدف

  بر اساس شواهد موجود، بلوغ حرفه‌ای افراد و برخورداری از پختگی شغلی و روانی و توانایی تشخیص و قضاوت بالا، آن‌ها را از ارتکاب به خطاها و انحرافات سازمانی مصون نگه‌ داشته و باعث افزایش سطح اعتماد و صداقت بین آن‌ها می‌شود که در توسعه سازمان اهمیت ویژه‌ای دارد. از این‌ رو پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بلوغ حرفه‌ای و کمال‌گرایی کارکنان و اساتید با فضیلت سازمانی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده که در سال 1396 با جامعه آماری 101 نفر از کارکنان و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و حجم نمونه 80 نفر که بر اساس جدول مورگان برآورد و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده بود، انجام گرفته است. برای جمع‌آوری داده‌ها، از سه نوع پرسشنامه استاندارد، شامل فضیلت سازمانی، رشد حرفه‌ای و مقیاس کمال‌گرایی استفاده گردید که پایایی آن‌ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/88، 0/85 و 0/89 به دست آمد. داده‌های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند و با نرم‌افزار SPSS 23 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها

  یافته‌ها نشان داد که بلوغ حرفه‌ای با فضیلت سازمانی دارای رابطه مثبت و معناداری است (r=0/71 ،P<0/05)، ولی بین کمال‌گرایی و فضیلت سازمانی رابطه معناداری وجود نداشت (r=0/41 ،P<0/05). بلوغ حرفه‌ای می‌تواند تغییرات فضیلت سازمانی کارکنان و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی تبریز را 69% به صورت معنی‌داری پیش‌بینی کند (r2=0/48 ،P<0/05).

  ملاحظات اخلاقی

  قبل از اجرای پرسشنامه‌ها، ابتدا در مورد هدف از این پژوهش و همچنین محرمانه‌بودن نتایج، به مشارکت‌کنندگان توضیح داده شد و با اخذ رضایت‌نامه آگاهانه کتبی در تحقیق شرکت کردند.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به نتایج تحقیق، بلوغ حرفه‌ای بیشترین ارتباط را در شکل‌گیری فضیلت سازمانی دارد، می‌توان با تقویت انجمن‌های علمی در محیط دانشگاه، برای اعتلای حرفه‌ای اساتید در حوزه‌های تدریس، پژوهش و فعالیت‌های علمی دیگر و همچنین برای کارکنان از طریق واگذاری مسوولیت‌های مناسب، فضای مناسبی را برای مشارکت فراهم کرد.

  کلیدواژگان: بلوغ حرفه ای، کمال گرایی، فضیلت سازمانی
 • حسن عدالتخواه، سعید صادقیه اهری، معصومه آزادخانی، منصوره کریم اللهی* صفحه 5
  زمینه و هدف

  اساتید بالینی به عنوان الگوهای عملی نقش به سزایی در آموزش رفتار حرفه‌ای برای دانشجویان گروه پزشکی دارند. هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی و رعایت اخلاق حرفه‌ای در پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1396 بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 50 نفر از اساتید بالینی شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، به روش سرشماری و به صورت خودسنجی وارد مطالعه شدند. پرسشنامه دیوید موزیک، پس از تایید روایی و پایایی به اساتید ارایه شد و داده‌ها پس از جمع‌آوری، به کمک نرم‌افزار آماری SPSS و با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ‌ها

  میانگین میزان توانمندی و آگاهی پزشکان بخش‌های مختلف در مورد شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای در 7/91 درصد در حد عالی، 8% در حد قابل قبول و 3/0 درصد در حد غیر قابل قبول برآورد شد و میزان به کارگیری شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای توسط پزشکان در محیط‌های بالینی، در 84/90 درصد در حد عالی، 7/8 درصد در حد قابل قبول و 0/46 درصد در حد غیر قابل قبول برآورد گردید.

  ملاحظات اخلاقی

  پس از کسب مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه، پژوهشگر با معرفی خود به پزشکان توضیحات کافی را در مورد هدف از انجام این مطالعه ارایه کرده و رضایت آگاهانه شفاهی و کتبی کسب و به منظور رعایت اصول اخلاق پزشکی اطلاعات پس از جمع‌آوری به طور محرمانه نگهداری و نتایج بدون ذکر نام گزارش گردید.

  نتیجه‌ گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد در ارزیابی به شیوه خودسنجی، آگاهی و به کارگیری شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای بین اساتید بخش‌های مختلف در حد مطلوب بود، هرچند در برخی از حیطه‌ها مانند مهارت‌های رهبری، مهارت‌های سازمانی و مدیریتی و قوه ابتکار و ابداع در ارایه درمان به بیماران، مداخلات آموزشی و فرهنگی بیشتری لازم است، در عین ‌حال تدوین ساز و کار ارزشیابی 360 درجه‌ای با رویکرد مشاهده‌ای در این خصوص توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: حرفه گرایی، بخش های آموزشی، خودارزیابی، شاخص های حرفه ای
 • معصومه برخورداری شریف آباد*، محمود حکایتی، خدیجه نصیریانی صفحه 6
  زمینه و هدف

  دیسترس اخلاقی یکی از موضوعات شایع مطرح‌شده در پرستاری است که می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر سلامت و عملکرد پرستاران و بیماران و سازمان‌های بهداشتی درمانی داشته باشد. تاب‌آوری، به عنوان ظرفیت‌های اجتماعی و شخصی برای بازیابی، سازگاری و تداوم در برابر سختی‌ها تعریف شده که می‌تواند به پرستاران در کاهش دیسترس اخلاقی کمک کند. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط دیسترس اخلاقی و تاب‌آوری در پرستاران انجام شد.

  مواد و روش‌ ها 

  این مطالعه از نوع همبستگی مقطعی بر روی 250 پرستار شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد در سال 1398 که به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، دیسترس اخلاقی تعدیل‌شده همریک و همکاران و تاب‌آوری کانر و دیویدسون بود. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه، آزمون تعقیبی توکی و پیرسون) در نرم‌افزار آماری SPSS 20 انجام شد.

  یافته‌ ها

  یافته‌ها نشان داد که بین میانگین نمره دیسترس اخلاقی و تاب‌آوری پرستاران ارتباط آماری معنی‌داری وجود ندارد (P=0/67 ،r=0/027). از بین ابعاد تاب‌آوری بین «کنترل» و «پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن» با دیسترس اخلاقی ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد (0/05>P). میانگین نمره دیسترس اخلاقی 9/99±31/36 بود که نشان‌دهنده سطح متوسط دیسترس اخلاقی است. میانگین نمره تاب‌آوری پرستاران 11/11±64/87 بود. بالاترین نمره مربوط به بعد «تاثیرات معنوی» (20/22±68/05) و پایین‌ترین نمره مربوط به بعد «اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی» (13/38±60/44) بود. ارتباط آماری معنی‌داری بین دیسترس اخلاقی و جنس، وضعیت تاهل، وضعیت نوبت‌کاری، گروه‌های سنی، وضعیت استخدامی و سابقه کاری وجود داشت (0/05>P). همچنین تاب‌آوری با متغیرهای جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و وضعیت استخدامی ارتباط آماری معنی‌دار داشت (0/05>P).

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه توسط کمیته اخلاق در تحقیقات پزشکی تایید شده است. ملاحظات اخلاقی نظیر تکمیل فرم رضایت آگاهانه، مشارکت داوطلبانه، توضیح اهداف تحقیق و اطمینان در مورد محرمانه بودن اطلاعات رعایت گردید.

  نتیجه ‌گیری

  افراد با توانایی «کنترل» و «پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن» بالاتر، دیسترس اخلاقی کم‌تری را تجربه می‌کنند، لذا می‌توان با به کاربردن استراتژی‌های آموزشی ارتقادهنده این ابعاد و حمایت مدیران پرستاری، موجبات کاهش دیسترس اخلاقی و پیامدهایی نظیر حفظ نیروی کار و ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار را فراهم نمود.

  کلیدواژگان: دیسترس اخلاقی، تاب آوری، پرستار
 • ترانه تقوی لاریجانی، کوروش جودکی* صفحه 7
  زمینه و هدف

  پرستاران نقش بسیار مهم و پررنگ در مجموعه بهداشت و درمان دارند و ترک خدمت از طرف آن‌ها موجب اختلال در کارکرد سازمان می‌شود. عواملی زیادی می‌تواند در ارتباط با ترک خدمت از طرف پرستاران باشد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تنش اخلاقی در بخش‌های مراقبت ویژه و تمایل به ترک خدمت توسط پرستاران می‌باشد.

  مواد و روش‌ ها

  این مطالعه یک پژوهش توصیفی همبستگی می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری به روش سرشماری بر روی 117 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه (Intensive Care Units) بیمارستان‌های شهر قم در سال 1395 انجام شد. داده‌ها با استفاده مقیاس 12 سوالی پیش‌بینی ترک خدمت هینشاو (Hinshaw) و پرسشنامه 30 سوالی جامتون جمع‌آوری شد. سپس داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 16 آمار توصیفی و آزمون‌های آماری رگرسیون چندمتغیره لجستیک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ ها

  نتایج نشان داد که بین تنش اخلاقی و تمایل به ترک خدمت در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه ارتباط معنی‌دار وجود دارد (p=0.03, OR:2.44). میانگین نمره تنش اخلاقی در شرکت‌کنندگان در پژوهش 137/53 با انحراف معیار 23/14 بود. همچنین میانگین نمره تمایل به ترک خدمت در پرستاران 3/44 با انحراف معیار 0/948 بود.

  ملاحظات اخلاقی

  این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی قم می‌باشد. در طول فرایند پژوهش سیاست‌های اخلاقی دانشگاه مطابق با اصول بیانیه هلسینکی از جمله اخذ رضایت آگاهانه از واحدهای پژوهش و آزادبودن آن‌ها جهت شرکت در پژوهش رعایت شد.

  نتیجه‌ گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه لزوم توجه هرچه بیشتر مسوولین حوزه سلامت به تنش اخلاقی و ترک خدمت توسط پرستاران نمایان است، لذا تدابیری باید در نظر گرفت تا چالش‌های اخلاقی، تنش اخلاقی و به دنبال آن ترک خدمت در محیط بالینی کم‌تر شود.

  کلیدواژگان: تنش اخلاقی، تمایل به ترک خدمت، پرستاران بخش مراقبت های ویژه
 • طاهره باقرزاده، مژگان ضرغامی فرد *، علی حیرانی صفحه 8
  زمینه و هدف

  علی‌رغم تلاش بیمارستان‌ها، سرعت کاهش اشتباهات پزشکی هنوز هم آهسته است. بسیاری از خطاها اتفاق می‌افتد و هزاران بیمار و پزشک در اثر خطاهای پزشکی رنج می‌برند. اعضای سازمان‌های بهداشتی و درمانی، عموما برای افشای خطاهای پزشکی و عذرخواهی از فرد آسیب‌دیده، آموزشی نمی‌بینند و ممکن است از افشای خطا و عذرخواهی خودداری کنند. هدف این پژوهش، واکاوی پدیده عذرخواهی پزشکان متعاقب وقوع خطاهای پزشکی است.

  مواد و روش ‌ها

  روش پژوهش، کیفی (مبتنی بر مصاحبه) با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی است. داده‌ها با انتخاب هدفمند 25 نفر از پزشکان و دستیاران ارشد شاغل در بیمارستان‌های شهید محمدی، کودکان و خلیج فارس بندرعباس از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری شد. استراتژی تحلیل داده‌ها، تحلیل مضمون است بدین‌منظور از نرم‌افزار MAXQDA 10 کمک گرفته شد. بازه زمانی پژوهش سال 98-1397 است.

  یافته‌ ها

  در این پژوهش سه مضمون فراگیر (پیشایندها، پدیده عذرخواهی پزشکان و پیامدها)، هشت مضمون سازمان‌دهنده (هنجارهای جامعه پزشکی، عوامل اجتماعی، عوامل فردی، اجزای عذرخواهی، شرایط عذرخواهی، کسب مقبولیت اجتماعی، فشارهای درونی و بیرونی و تسهیل شرایط درمان برای بیمار و پزشک) و 27 مضمون پایه شناسایی شد.

  ملاحظات اخلاقی

  برای انجام پژوهش کد اخلاق با شناسه ir.hums.rec.1397.237 از کمیته اخلاق دریافت شد. برای داوطلبانه‌بودن شرکت در پژوهش ابتدا فرم رضایت‌نامه کتبی به افراد داده شد و پس از اعلام رضایت، اجازه برای مصاحبه و یادداشت‌برداری کسب شد. در زمینه محرمانه‌بودن اطاعات شخصی به آن‌ها اطمینان داده شد.

  نتیجه ‌گیری

  ترس از تبعات قانونی و از دست‌دادن اعتبار باعث می‌شود که پزشکان را در ارایه عذرخواهی محتاط‌تر، اما مولفه‌های آموزش، فرهنگ و ویژگی شخصیتی، ارایه و پذیرش عذرخواهی را تسهیل می‌کنند. از سویی دیگر، انجام عذرخواهی روابط بیمار و پزشک را بهبود داده و از بروز مشکلاتی مانند فشارهای روحی و روانی و پیگیری قانونی جلوگیری می‌کند.

  کلیدواژگان: خطای پزشکی، عذرخواهی، تحلیل مضمون، پژوهش کیفی
|
 • Ali Khaji*, Mohsen Fadavi, Seyedeh Samaneh MiresmaeeliVahid Ghanbari, Zahra Abbasi Dolatabadi, Ali Nasiri Page 1
 • Somayeh Hosseinpour-Niazi, Parvin Mirmiran* Page 2
  Background and Aim

  Community-based research has a heavier ethical mission than other research because it has to figure out how to better address health issues in the population under study, while protecting the rights of the population under study. The purpose of this study is to examine the ethics of community-based research and its observance at different levels of society, staff and participants.

  Materials and Methods

  This article searched the databases of Web of science, PubMed, Scopus, google scholar, Magiran, SID with keywords in ethics, community based studies and population based studies.

  Findings

  Five ethical principles that must be considered in communitybased research include: 1. Protecting the health and well-being of populations; 2. Respecting populations and their right to decide on themselves; (3. Protecting The vulnerable population and the need for specific research inquiries; 4. The protection of confidential information, the integrity, and respect for populations; 5. The fair distribution of the benefits of research into populations and the importance of infrastructure creation. These ethical principles must be taken into account at three levels of larger communities in which research is conducted (host societies), field staff and participants in the research. Ethical Considerations: Honesty and trustworthiness were observed in reporting articles and the findings of these articles were stated without bias.

  Conclusion

  Research ethics, such as delivering results to the community, enable the community to actively participate in the development of community-based research.

  Keywords: Ethics, Community-Based Studies
 • Ali Khaji* Page 3
  Background and Aim

  In order to control the epidemics, it is necessary to make decisions that can affect many people's normal lives. One of them is to create quarantine for people who are at risk of contracting an infectious disease. The purpose of this study was to investigate ethical considerations related to quarantine or isolation of patients with communicable diseases.

  Materials and Methods

  The present study is a review study using Iranian [(IranMedex), MagIran] and international (Pub med) databases. These have been searched with key words: epidemic, quarantine, Isolation, Iran, Infectious Disease and Medical Ethics. Then the abstracts of the retrieved articles were reviewed and after the removal of duplicate and unrelated articles, the content of related articles was analyzed.

  Findings

  Decisions based on proven scientific foundations, proportionality of benefits and losses from quarantine and reduction of its negative impact, avoidance of any discrimination (whether ethnicity, race, gender, etc.) and fairness of decisions are necessary. Attempts to compensate for the potential (psychological, physical and material) damages caused by the quarantine and the least restraint as well as coercive force are required to execute the quarantine. Transparency in decision-making, accountability, stability in program implementation, and flexibility are the requirements. Ethical Considerations: In keeping with trustworthiness in analysis, reporting and citing, efforts were made to disseminate the results without any bias.

  Conclusion

  Paying attention to the ethical issues raised can increase the trust of those who should be quarantined, while enhancing their cooperation to ensure that this process is achieved.

  Keywords: Epidemic, Quarantine, Isolation, Iran, Infectious, Disease, Medical Ethics
 • Shahnaz Vahedbarenji, Sadegh Maleki Avarsin* Page 4
  Background and Aim

  Based on the current evidences people's professional maturity, having occupational & psychological maturity and capability of high diagnosis & judgment keep them protected from commitment to organizational mistakes & deviation and also it can increase the level & reliance among them which has an important role on organizational development. So this research is done in order of study the relationship between academic professional maturity & organizational virtue.

  Materials and Methods

  This is a descriptive correlation study in 2017 and consist of 101 people working in Tabriz Nursing and Midwifery Faculty, and the sample size is estimated 80 people (male and female) according to Morgan table formula, which were selected based on stratified random method. Three types of standard questionnaires including organizational virtue questionnaire, professional development questionnaire and multidimensional perfectionism were used and their reliability were obtained 0.88, 0.85, 0.89 respectively according to Cronbach's alpha coefficient. The resulting data analyzed using Pearson correlation coefficient & multiple liner regression & analyzed using SPSS 23.

  Findings

  According to study result, professional maturity has got a significant & positive relationship with organizational virtue (P<0.05, R=0.71), but there was no significant relationship between organizational virtue & perfectionism (P>0.05, R=0.41). Professional maturity can predict the changes in organizational virtue in Tabriz Nursing & Midwifery Faculty staff & instructors significantly (%69). (P<0.05, R 2 =0.48). Ethical Considerations: Before completing the questionnaires, we explained about the aim of this research as well as confidentiality of results for participants and they participate in the research with informed consent.

  Conclusion

  According to result of the study, professional maturity has got maximum relation in formation of organizational virtuous. For professional excellence in teaching, research and other related fields for academic members and also in assigning suitable occupational responsibilities for staffs, we can provide an appropriate context for cooperation by empowering scientific associations in universities.

  Keywords: Professional Maturity, Perfectionism, Organizational Virtue
 • Hasan Edalatkhah, Saeid Sadeghieh Ahary, Masoumeh Azadkhani, Mansoureh Karimollahi* Page 5
  Background and Aim

  Clinical professors as practical models have a significant role in teaching professional behavior to medical students. This study aimed to determine the level of awareness and observance of professional ethics in physicians of hospitals affiliated to Ardabil University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  In a descriptive cross-sectional study, 50 clinical professors working in hospitals affiliated to the Ardabil University of Medical Sciences were selected through self-assessment sampling. David Music's questionnaire was presented to professors after confirmation of validity and reliability. The collected data were analyzed using descriptive and analytical statistics using statistical software.

  Findings

  The average level of knowledge and ability of physicians in different departments about professional ethics indicators was excellent in 91.7%, acceptable in 8% and 0.3% in the unacceptable level and the rate of application of professional ethics indicators by physicians in the Clinical environments were considered in 90.84%, excellent, in 8.7% were acceptable and in 0.46% unacceptable. Ethical Considerations: After obtaining permission from the University's Ethics Committee, by expressing the research objectives for the participants, oral informed consent was obtained and information collected without mentioning the name.

  Conclusion

  The results of this study showed that in assessing by selfassessment method, the knowledge and application of professional ethics indexes among the professors of the different departments were optimal. However, effective educational and cultural interventions are required in some areas such as leadership skills, organizational and managerial skills, and the ability to initiate and innovate in delivering treatment to different patients.

  Keywords: Professionalism, Instructional Departments, Self Assessment, Professional Indicators
 • Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad*, Mahmoud Hekayati, Khadijeh Nasiriani Page 6
  Background and Aim

  Moral distress is one of the most common issues in nursing that can have different effects on health and performance of nurses and patients and health organizations. Resilience is defined as the social and personal capacity for recovery, adjustment, and persistence against adversity that can help nurses reduce moral distress.The purpose of this study was to determine the relationship between ethical distress and resilience in nurses working in hospitals affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd in 2019.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 250 nurses working in hospitals affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd, Iran. Samples were selected by stratified random sampling. Data collection tools included three questionnaires of demographic characteristics, modified ethical distress scale, and Connor and Davidson resilience scale. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics (independent t-test, one-way ANOVA, Tukey, Pearson tests) in SPSS 20 software.

  Findings

  The results showed that there was no significant relationship between the mean score of moral distress and resiliency of nurses (r=-0.027, p=0.67). Among the resilience dimensions, there was a significant inverse relationship between "control" and "positive acceptance of change, and secure relationships" with moral distress" (P<0.05). The mean score of moral distress was 31.36±9.99, which shows a moderate level of moral distress. The mean score of resiliency of nurses was 64.87 ±11.11. The highest and lowest score of resiliency pertained to the dimension of "spiritual influences" (68.05±20.22) and "trust in one’s instincts, tolerance of negative affect" (60.44±13.38), respectively. There was a significant relationship between moral distress with gender, marital status, shift status, age groups, employment status and work experience (P<0.05). Also, resilience had a significant relationship with gender, marital status, education level and employment status (P<0.05). Ethical Considerations: This study is approved by the Ethics Committee on Medical Research. Ethical considerations such as completing the informed consent form voluntary participation, explaining research goals, and assurance of confidentiality were observed.

  Conclusion

  Individuals with higher ability to "control" and "accept positive change and secure personal relationships" experience less moral distress. Therefore, it is possible to reduce moral distress and consequences such as maintaining the workforce and improving the quality of patient care by applying educational strategies promoting these dimensions and supporting nursing managers

  Keywords: Moral Distress, Resilience, Nurse
 • Tarane Taghavi Larijani, Kurosh Jodaki* Page 7
  Background and Aim

  Nurses have a very important and prominent role in the health care system, and turnover of nurses in health care system, disrupts the functioning of the organization. There are many factors that can be associated with the turnover of nursing services. The purpose of this study was to investigate the relationship between moral distress and Nurses' Turnover Intention in intensive care unit nurses.

  Materials and Methods

  This study is a descriptive-correlational study, which was performed using census sampling on 117 nurses working in the intensive care units of Qom hospitals in 2016. Data were collected using the Hinshaw Anticipated Turnover Scale, and the Jamton 30- Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software 16 and descriptive statistics and statistical tests of multivariate logistic regression.

  Findings

  The results showed that there was a significant relationship between moral distress and the Nurses' Turnover Intention in intensive care units nurses (p=0.03, OR: 2.44). The mean score of moral distress in the participants in the study was 137.53 with a standard deviation of 23.14. Also, the mean score of Nurses' Turnover Intention was 3.44 with a standard deviation of 0.948. Ethical Considerations: This article is the result of an approved research project at Qum University of Medical Science. During the research process, the university's ethical policies were complied with in accordance with the principles of the Helsinki Declaration, including obtaining informed consent from participant.

  Conclusion

  According to the results of this study, it is necessary for nurses to pay more attention to moral distress and Nurses' Turnover Intention. Therefore, measures should be taken to reduce ethical challenges, moral distress, and subsequently Nurses' Turnover Intention in the clinical setting.

  Keywords: Moral Distress, Nurses' Turnover Intention, Intensive Care Unit Nurses
 • Tahere Bagheezadeh, Mojgan Zarghamifard*, Ali Heyrani Page 8
  Background and Aim

  Despite the many efforts made by hospitals, the pace of medical error reduction is still slow, many errors will undoubtedly occur and thousands of patients and physicians suffer from medical errors. Members of healthcare organizations generally do not receive training to disclose medical errors and apologize to the damaged person; they may refuse to disclose errors, apologies, or may have other reactions. It is worth noting that this study aims to investigate the phenomenon of physician apology following medical errors.

  Materials and Methods

  The research method is qualitative (interview based) with the conventional content analysis approach. Data were collected through semi-structured interviews with a purposeful selection of 25 physicians and senior assistants working in Shahid Mohammadi, Children, and Persian Gulf hospitals in Bandar Abbas. Data analysis was performed using MAXQDA 10 software.

  Findings

  The study identified three overarching themes )antecedents, physicians' apologies phenomena, consequences(, eight organizing themes (medical community norms, social factors, individual factors, Components of apologies, apology conditions, achieving of social acceptance, internal and external pressures( and 27 basic themes. Ethical Considerations: To comply with ethical considerations, the ethics research with the code ir.hums.rec.1397.237 received from the Ethics Committee. Written consent was first given to the volunteers to participate in the study, and after consent was obtained, permission was given for interview and note-taking. They were assured of the confidentiality of their personal information.

  Conclusion

  Fear of legal consequences and loss of credibility makes doctors more cautious in apologizing, but the factors of education, culture, and personality traits facilitate the presentation and acceptance of apology. On the other hand, apologizing improves relationships between the patient and the doctor and prevents problems such as stress and legal follow-up.

  Keywords: Medical Error, Apology, Thematic Analysis, Qualitative Research