فهرست مطالب

ادبیات دفاع مقدس - سال سوم شماره 5 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال سوم شماره 5 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سهراب سعیدی*، فاطمه مدرسی صفحات 1-14
  دوران هشت ساله دفاع مقدس، بخش عظیمی از شعر و ادب ما را نیز تحت تاثیر  خود قرار داد  و منجر به پدید آمد ادبیات پایداری شد که در آن از مقاومت و ایستادگی مردمان یک کشور در برابر خطر و تهدید  بیگانگان در دو گونه ادبی نظم و نثر سخن به میان می آورد. اشعاربیشتر در دو قالب سپید و غزل و گونه منثور در ادبیات داستانی جریان دارد. از آنجا که  حس مقاومت و پایداری در برابر مهاجم امری ذاتی و برخاسته از فطرت انسان هاست «اطهر قوامی» شاعر بندرعباسی- لاری، از نازک های خیال خویش در انعکاس مفاهیم ارزشی دفاع مقدس از هیچ کوششی فرو گذار نمانده  و مانند رزمنده ای در بیرون جبهه ،درصدد به تصویر کشیدن میادین جنگ و ویرانی های پس از آن بوده است. این مقاله با روش تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه به بررسی اشعار ادبیات پایداری ایشان در مجموعه « عاشقانه روی مین» می پردازد و مشخص می شود که قوامی در این مجموعه از دو قالب شعری کلاسیک و سپید جهت معرفی آرمان های دفاع مقدس بهره برده است و با خلق تصویرهایی از جنگ و حماسه رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، دین خود را  به انقلاب و ادبیات پایداری کشور ادا نموده اند تا بدین سبب نسل جوان ما نیز با ارزش های دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.
  کلیدواژگان: دفاع مقدس، عاشقانه روی مین، اطهر قوامی، شعر پایداری
 • سارا اکبری*، محدثه جزائی، مهدی نجف زاده صفحات 15-28
  رابطه مقوله «هویت» با «مکان»، پیچیده، انضمامی و نمادین است. مکان، تنها حضور افراد، صرف نظر از خصوصیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه مملو از معانی نمادین، دل بستگی های عاطفی و احساساتی است که افراد درباره یک مجموعه مشخص دارند. بیان نمادین عواطف نسبت به پدیده های سیاسی در شرایط غیرعادی وجه بارزتری می یابد. مساله اشغال فلسطین و مقاومت مردمی در برابر آن، یکی از اساسی ترین موضوعات در شعر فلسطین و اعراب است به گونه ای که مفاهیم کلیدی در اندیشه و بیان فلسطینیان حول محور «وطن» و «سرزمین» شکل گرفته است. از آنجا که یک مکان تنها در شرایطی می تواند نقش هویت ساز ایفا نماید که تبدیل به یک نشانه یا نماد شده باشد،  هدف این نوشتار بررسی نشانه شناسانه اشعار یکی از مهم ترین شاعران مقاومت فلسطینی، محمود درویش، است. نگارندگان پژوهش حاضر، بر این باورند که نه تنها مفهوم وطن، بلکه مفاهیم «خانه» و «زن» در اشعار شاعران مقاومت جنبه ای نمادین یافته است؛ به گونه ای که می توان از یک «مثلث نمادین» در شعر مقاومت که دارای معنایی هم پوشان است، یاد کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آن است که وجه غالب در شعر محمود درویش، بیان تلخ کامی های ناشی از سرزمین به یغما رفته است که هویت مکانی فلسطینیان را مخدوش ساخته است.
  کلیدواژگان: وطن، خانه، زن، فلسطین، نشانه شناسی
 • فرهاد محمدی*، محمدرضا سنگری صفحات 29-44

  رجز به عنوان تاکتیک جنگی، سخنانی است که از دیرباز در میدان مبارزه برای تضعیف دشمن و تقویت روحیه خود بیان می شده است. از جمله موضوعات مشترک در شاهنامه و شعر دفاع مقدس رجز و رجزخوانی است که برجسته ترین مشخصه آثار حماسی و قهرمانی محسوب می شود. در این نوشتار به مطالعه تطبیقی موضوع رجز در شاهنامه و شعر دفاع مقدس پرداخته ایم تا مشخص شود که در چه جنبه هایی با هم شباهت دارند و تفاوت آنها نیز به چه جنبه هایی مربوط می شود. برای این کار، چندین رجز مهم و برجسته شاهنامه با رجزهای موجود در شعر شاعران شاخص دفاع مقدس مطابقت داده شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که شباهت بین رجزهای شاهنامه و شعر دفاع مقدس تنها مربوط به اجزای تشکیل دهنده و برخی کارکردهای کلی است. در مقابل، تفاوت آنها ملموس تر است که عمدتا به محتوا و درون مایه برمی گردد

  کلیدواژگان: رجز، جنگ، شاهنامه، شعر دفاع مقدس
 • زهرا عسگری*، احمد فروزانفر صفحات 45-60
  ادبیات پایداری، روایتگر داستان مقاومت ملت هایی است که خاک و اعتقاداتشان مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته است و در این میان، آثاری که بیانگر رشادت های این قوم است، مشحون است از مضامینی پایداری که می تواند بسته به فرهنگ آن قوم،  در اشکال مختلفی ظهور کند. در ایران، شاهنامه فردوسی به عنوان نخستین منظومه پایداری ایرانیان، بیانگر رابطه ای معنادار میان حماسه های خود و مضامین ادبیات پایداری است که این مضامین در آن، به سه شکل: مختص، مشترک و تطبیقی پدیدار گشته است؛ مضامین مشترکی چون: میهن دوستی، دعوت به اتحاد و هم دلی، ترسیم چهره رنج کشیده مردم و... و مضامین مختصی چون: تنها جنگیدن، پای بندی به نام، رزم افزاری، احترام به کشتگان دشمن و همچنین مضامین تطبیقی ای نظیر: ستایش آزادی در قالب ستایش آزادگان، دعوت به مبارزه از سران به جای دعوت از عموم مردم و... که در این میان، مضامین مشترک که شامل مضامین شاخص و ثابت ادبیات پایداری در میان تمامی ملت هاست، نسبت به سایر مضامین، از بسامد بیشتری برخوردار است. این مقاله به روش تحلیل محتوا با هدف اثبات وجود پیشینه ادب پایداری در ایران، با بیان مضامین مختلف ادبیات پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی، آن را به عنوان اثری جامع از منظر ادبیات پایداری معرفی نموده است.
  کلیدواژگان: مولفه های پایداری، حماسه، شاهنامه، فردوسی
 • شهلا خلیل اللهی*، پوران تاج آبادی صفحات 61-84
  رمانتیک رویکرد ادبی است که خاستگاه اروپایی و غربی دارد، اما زمینه ها و عوامل گوناگونی باعث شکل گیری و گسترش آن، البته نه به معنی دقیق و اروپایی آن، در ادبیات ایران و عرب شده است. این زمینه ها و عواملی به طور حتم تحت تاثیر شرایط و عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی شرایط فکری و احساسی است که ادبیات یک جامعه را مستعد تغییر و تحول می سازد. سید حسن حسینی یکی از شاعران معاصرایران است که بخش عمده ای از اشعار خود را به عرصه ادبیات پایداری اختصاص داده و در اغلب اشعار وی اصول مکتب رمانتیسم با چاشنی تعهد اجتماعی، آرمان گرایی و انتقادی حاکم است. جبران خلیل جبران از شعرای برجسته و مشهور مکتب رمانتیسم ادبیات معاصر عرب است که  در آثار غنایی او جلوه های رومانتیسم نمود یافته است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل مکتب رمانتیک در آثار سید حسن حسینی و جبران خلیل جبران پرداخته است تا نشان دهد که عوامل موثر بر شکل گیری و گسترش رمانتیسم در شعر معاصر فارسی و عربی، شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند. تفاوت های آن ها معلول تفاوت های نسبی فرهنگی و اجتماعی است.
  کلیدواژگان: رمانتیسم، اصول رمانتیسم، سید حسن حسینی، جبران خلیل جبران
 • ملیحه خیری*، منوچهر اکبری صفحات 85-98
  شعر آیینی به گونه ای از شعر متعهدانه گفته می شود که از جهت معنایی و محتوایی صبغه کاملا دینی دارد و از آموزه های وحیانی، فرهنگ عترت و ولایت سرچشمه می گیرد. در شعر آیینی دوره مشروطه با توجه به شرایط زمانه، مضامین جدیدی همچون ستم ستیزی، برقراری عدالت و نیز مبارزه با استبداد و  استعمار، تحت تاثیر نهضت عاشورا رواج می یابد. شاعران آیینی سرای این دوره نیز دو دسته هستند: یکی شاعرانی که در کنار مسایل دینی به مسایل اجتماعی و سیاسی زمان هم توجه دارند. دسته دوم شاعرانی که در اشعارشان انعکاسی از حوادث سیاسی یا اجتماعی دیده نمی شود. در دوره پهلوی هم شعر آیینی ادامه دارد و شاعران آن در دسته های مختلفی قرار می گیرند: شاعران جریان سمبولیسم، شاعران جریان مقاومت و شاعران سنت گرایی که اشعار مذهبی سروده اند. از ویژگی های ادبیات پایداری در این اشعار، چه مشروطه و چه پهلوی، توجه به قیام حسینی و فلسفه آن، ستایش جهاد و پاکبازی و  نیز طرح الگوها و اسطوره ها به ویژه الگوهای اسلامی چون ابوذر، سلمان و... یا معاصرانی چون میرزا کوچک خان و... است.
  کلیدواژگان: ادبیات پایداری، شعر آیینی، مشروطه، انقلاب اسلامی
 • حمزه محمدی ده چشمه*، اسماعیل صادقی صفحات 99-118

  جنگ تحمیلی به عنوان یکی از رخدادهای عظیم تاریخ معاصر ایران، حوزه های متفاوت زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان را تحت تاثیر قرار داد. ادبیات - به ویژه شعر-  نیز به عنوان یکی از حوزه های تفکر و اندیشه ایرانی، تحولی عمیق را شاهد بود. شاعران ایرانی با آغاز جنگ تحمیلی، تلاش کردند با استفاده از اسطوره های تاریخی ملی و دینی و طرح شخصیت های حماسی در شعر خود، بر نقش هویت سازی آنها تاکید نمایند. استفاده از اسطوره ها در سروده های دفاع مقدس، نشان می دهد که ایرانیان هنوز هم پیوندهای فرهنگی خود را با عناصر هویت بخش تاریخ و فرهنگ کشورشان حفظ کرده اند و از این نمادها و اسطوره ها، در بازیابی هویت خویش استفاده می کنند. کارکرد اسطوره ها در شعر جنگ، بیشتر نقش ایجاد انگیزه دارد و در این راه نیز از شیوه های تحریک انگیزه و احساس استفاده می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با بررسی آثار شاعرانی چون قیصر امین پور، حسین اسرافیلی، حمید سبزواری، محمدعلی مردانی و نصرالله مردانی کارکردها و نقش اسطوره ها را در تبیین هویت، به ویژه هویت ملی مورد بررسی قرار داده است تا بیان نماید قهرمانان اسطوره ای رویدادهای حماسی، معمولا ابرمردانی نامجو هستند که برای کسب افتخار و حفظ کیان و استقلال ملت خود می کوشند و نبرد می کنند

  کلیدواژگان: دفاع مقدس، شعر، اسطوره، هویت ملی
 • تورج زینی وند*، عاطفه پورشمس صفحات 119-132
  کشور الجزایر، مدت ها در استعمار فرانسه بود که با مقاومت و مجاهدت مردان و زنان توانست از سلطه استعمارگران رهایی یابد. زنان مبارز در عرصه انقلاب الجزایر نقش بسزایی داشتند. از جمله این زنان، می توان به «جمیله بوحیرد» (1935م/1353ق) اشاره کرد که آوازه این زن مجاهد در سراسر کشورهای عرب طنین انداز شده است؛ نه تنها شعرای الجزایری، بلکه برخی از شاعران در سرزمین های عربی (عراق، سوریه، مصر، سودان، فلسطین و عربستان) با ظرافت و زیبایی خاصی به ستایش او پرداخته اند. در این پژوهش، تصویر شخصیت و مجاهدت های این زن مبارز در شعر برخی از شاعران معاصر عربی از جمله: بدر شاکر السیاب، نازک الملایکه، نزار قبانی، احمد عبدالمعطی حجازی، راشد حسین، محمد فیتوری و حسن عبدالله القرشی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش، بیانگر این است که شاعران عرب با تصویرکشیدن مجاهدت های وی در برابر دشمن توانسته اند از ایشان به عنوان الگویی برای گسترش بینش سیاسی و انقلابی در سرزمین های عرب بهره ببرند.
  کلیدواژگان: ادبیات مقاومت (پایداری)، الجزائر، زنان انقلابی، جمیله بوحیرد، شعر معاصر عرب
 • دانا طالب پور*، معصومه شبستری صفحات 133-144
  در اواخر دهه نوزدهم و اوایل بیستم، عراق از جمله کشورهایی بود که تحت یوغ و بردگی سلطه گران داخلی و خارجی قرار گرفت. این کشور در سال 1534 میلادی زیر سلطه دولت مستبد عثمانی رفت و در سال 1918 به تصرف دولت انگلیس درآمد و تا مدت ها زیر بار بی عدالتی و تفرقه و فساد ناشی از سیاست های فریبکارانه و ذلت بار آنها رنج می برد. در این میان شاعران با بهره گیری از زبان و قلم ادبی خویش، نقش عمده تبلیغاتی را در بیداری و بسیج مردم علیه نفی ظلم و بیداد بر عهده داشتند و با قلم و ابزار قوی ادبی خویش نقش مهمی در صحنه جامعه بازی می کردند. یکی از شاعران مشهور بیداری و مقاومت ملت عراق، محمدرضا شبیبی است که به دلیل مبارزات سیاسی و عملی خود از جایگاه برجسته ای در ادبیات قرن نوزدهم و بیستم این کشور برخوردار شده است؛ به طوری زبان گویای وی در بیان مسایل و عوامل فساد داخلی و خارجی، شوری مضاعف در روح بیداری در جامعه عراق دمانده است. در پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر برخی عناوین مطرح در ادبیات پایداری چون؛ دعوت به اتحاد و مبارزه با استبداد داخلی، استعمارستیزی، توانستیم نقش عملی موثر او را در ادبیات پایداری عراق به تصویر بکشیم و او را به عنوان یک شاعر میهن دوست عراق معاصر به حساب آوریم.
  کلیدواژگان: عراق، شعر، پایداری، بیداری، محمدرضا شبیبی
 • برات محمدی*، جعفر محمدی صفحات 145-166
  رمان«درهای آسمان روی زمین باز می شوند»روایتی از جنگ ایران  و عراق است. مساله اصلی این است که   گزارشی که رمان ها از واقعه ای تاریخی مانند جنگ ارایه می دهند چه نسبتی با واقعیت رخ داده دارند و روایت آن چگونه است و بر چه مسایلی تاکید می شود؟ آنچه در این کتاب به تصویر کشیده می شود؛ با واقعیتی که گفتمان رسمی از آن روایت می کند، مغایر است. راوی، بنیان داستان خویش را بر شک بنا نهاده؛ شک درباره زندگی ، مرگ، جنگ و در نهایت شک در واقعیت. نویسنده با تردید در درک و فهم از واقعیت معمول، به نمایش و روایت صحنه های غیر عادی و خلاف واقعیت می پردازد. این تردید در واقعیت، سبب می شود که داستان از لحاظ سبک، تا حدودی به اندیشه و نگرش سورریالیست ها نزدیک شود. در واقع راوی واقعیت مرسوم از جنگ را باردیگر روایت می کند تا از خلال این روایت دیگرگون به واقعیتی دیگرگون اشاره کند. این رمان با ویژگی های محتوایی و روایی خاص خود و رویکرد سه گانه انسانی (عشق)، انتقادی (جنگ) و آرمانی (شهادت)، روایت ذهن پریشان گو است؛ ذهنی برآمده از جنگ. ذهنی که می خواهد واقعیت جنگ را از زبان خود جنگ بیان کند؛ براین اساس، ساختار هذیان گونه را برای روایت برمی گزیند. به نوعی این اثر بیانگر روایت ذهنیتی عاشق، شاعرانه و لطیف است که در آتش جنگ و عشق گرفتار شده است. تحلیل روساخت داستان نشان می دهد، روایت بیان شده، نه روایت ساحت مرگ است و نه روایت ساحت زندگی، بلکه روایت ذهنیتی است که در برزخ مرگ و زندگی، گرفتار شده است؛ پس روایت نامرگ و نازندگی است.
  کلیدواژگان: سیاوش رحیمی، روایت جنگ، گزاره، واقعیت، عناصر داستان
 • سوسن جبری*، فرزانه هدایتی زاده صفحات 167-184

  روایت تجربه زیسته نویسنده، چه تاثیری بر شکل گیری ماهیت عناصر روایت دارد؟ هدف این پژوهش شناخت تاثیر تجربه زیسته بر شکل گیری ماهیت عناصر روایی است. برای مطالعه موردی، من زنده ام برگزیده شد که روایت تجربه دوران اسارت نویسنده است. شیوه پژوهش، متن پژوهی است. یافته ها نشان می دهند که؛ روایت از آن جا که برآمده از تجربه زیسته نویسنده است، توانسته به خوبی از عهده پردازش پیچیده و عمیق عناصر روایی برآید و نویسنده را از کاربرد شگردهای داستان پردازی بی نیاز کند. شخصیت های داستان نه برساخته خیال، بلکه انسان های واقعی هستند. عنصر حقیقت مانندی در بالاترین حد تاثیرگذاری است. گزینش زاویه دید اول شخص راوی قهرمان در انتقال دلهره های هولناک آمیخته به امید نقش اساسی دارد. شهرهای جنگ زده، جبهه ها، اردوگاه اسیران صحنه واقعی رخدادها هستند. گفتگو ها و تلاش برای دستیابی به اخبار جنگ بخش چشمگیری از حوادث هستند. چالش های پیوسته و سهمگین شخصیت ها در مرز مرگ و زندگی، جریانی مدام از کشمکش های درونی، بیرونی، ذهنی، جسمانی و عاطفی پرقدرت آفریده وگره افکنی ها و بحران ها و تعلیق پرتوانی را شکل داده و رخدادهای پیش بینی ناپذیر پیرنگ را استوار و سرشار از کشمکش، تعلیق و پویایی کرده و خواننده را در دلهره مداومی نگاه می دارد. در نتیجه؛ این یافته ها، تاثیر عمیق و بنیادین محاکات تجربه زیسته بر شکل گیری ماهیت عناصر روایی را آشکار می کند.

  کلیدواژگان: روایت شناسی، تجربه زیسته، دفاع مقدس، من زنده ام، محاکات
 • فرهاد کاکه رش* صفحات 185-195
  صفارزاده از شاعران اندیشمند دوره معاصر است که از 13 سالگی شعر سرود. اشعار او به جهت اندیشه های دینی و انقلابی حایز اهمیت است. مقاله پیش رو درصدد تبیین و معرفی اشعار طاهره صفارزاده از نظر تحولات اندیشه و افکار اوست. برای دستیابی به این هدف از روش کمی- کیفی استفاده شده است؛ یعنی نخست به توصیف ویژگی های فکری اشعار صفارزاده پرداخته، سپس با استفاده از نمودار و اشکال، تغییر و تحولات ذهن و زبان شاعر نشان داده شده است؛ نتیجه پژوهش نشان می دهد که اندیشه و افکار صفارزاده دراشعارش، در طی پنجاه سال شاعری دستخوش تغییرات بسیار محسوسی شده و قابل تقسیم به دوره های مختلف است و این ویژگی ناشی از دوران طولانی شاعری اوست که تحت تاثیر تحولات اجتماعی (اعم از خانواده و جامعه)، تحولات فردی (تکامل شخصیت و عقاید) و حوادث مختلف (دوری از وطن، جنگ و...) بوده است. صفارزاده در فضای شعری گاهی یک مصلح اجتماعی است. متفکری است که به اصلاحات و امنیت جامعه می اندیشد، مربی ای است که تربیت صحیح و آموزش همه جانبه تربیتی، اخلاقی، فردی و اجتماعی را در سر می پروراند. بازتاب تحولات فکری صفارزاده در موضوعات گوناگون مانند: عشق مجازی، عشق حقیقی و نوگرایی هایی اجتماعی و غیره تجلی یافته است. نکته قابل توجه در سیرفکری او، نگاه نو به مفاهیم غربی و حقوق بشراست
  کلیدواژگان: شعر، طاهره صفارزاده، تحولات اندیشه و افکار
|
 • Sohrab Saedi *, Fatemeh Modarresi Pages 1-14
  Eight-year holy defense is a vast part of our poetry and literature and it has influenced it and it has led to advent of the literature of resistance in which the resistance of a country and nation against aliens’ intimidations and dangers has been reflected in two forms of prose and verses. The poems are current in the forms such as blank verse, lyrics as well as prose. Due to the fact that the sense of resistance against invasion is an innate one arising from the inner sense of human beings. Athar Ghavami, Bandar Abbasi – Lari poet has applied his delicate imagination to reflect values of the holy defense and has tried much to do that and has made his efforts like a fighter at the outside of the frontline and tried his best to reflect battle fields as well as destructions after the war. The present paper, through application of content analysis and library research is examining his literature of resistance reflected in his poetry collection “An Amatory on Land Mine”, and it has been clarified that Ghavami has used two forms of classic and blank verse poetry for introducing
  Keywords: Holy Defense, Amatory on Land Mine, Athar Ghavami, Resistance Literature
 • Sara Akbari *, Mohaddese Jazaee, Mahdi Najafzadhe Pages 15-28
  The relation between "identity" and "location" is complex, concrete and symbolic. The place is not the only presence of individuals, regardless of cultural, political or social characteristics, but is full of symbolic meanings, emotional attachments and feelings that people have about a specific setThe issue of the occupation of Palestine and the popular resistance against it is one of the most fundamental issues in Palestinian and Arabic poetry, in which key concepts in Palestinian thought and expression are centered around the "homeland" and "land". the purpose of this article is to examine the poetic character of one of the most important poets of the Palestinian resistance, Mahmoud Darvish. The authors of the present study believe that not only the concept of the homeland, but also the concepts of "house" and "woman" in the poems of the poets of the resistance has been found to be a symbolic side; in such a way that one can use a "symbolic triangle" in the resistance poem that has a semantic overlap. remembered. The results of the study indicate that the dominant aspect of Mahmoud Darwish's poetry is the expression of bitterness caused by the land, which has distorted the Palestinian identity.
  Keywords: Homeland, house, woman, Palestine, semiotics
 • Farhad Mohammadi *, MohammadReza Sangari Pages 29-44

  Comparative study of “epopee” in Šāh-nāmeh and poetry of holy defense Abstract Epopee, as a war tactic, appertains to heroic aspect. It is utterance said in the battlefield in order to frighten the enemy and reinforce selfish. One of the common subjects in Šāh-nāmeh and poetry of holy defense is epopee. In this research, we comparatively study the subjects of “epopee” in Šāh-nāmeh and poetry of holy defense. It will be specified that what differences and similarities there are between them. For this task, we have drawn out the most important and outstanding epopee from Šāh-nāmeh and compare them with the samples of epopees in the poems of the most prominent poets of holy defense. The results of this research show that similarity between epopee of Šāh-nāmeh and poem of holy defense is related to elements of formulation and some general functions. In contrast, the difference appertains to contents. Keywords: Epopee, War, Šāh-nāmeh, Holy Defense.

  Keywords: Epopee, War, Šāh-nāmeh, Holy Defense
 • Zahra Asgari *, Ahmad Fouruzanfar Pages 45-60
  The literature of sustainability narrates the story of the stability and resilience of nations whose lands and beliefs have been invaded by foreigners and enemies, and in the meantime, the works that express the bravery of this people are full of sustainable themes that can be of different kinds. Have. In Iran, Ferdowsi's Shahnameh, as the first system of Iranian stability, due to its epic spirit, expresses a significant relationship between its epics and the themes of sustainable literature, in which these themes appear in three forms: specific, common and comparative. Common themes such as: patriotism, invitation to unity and empathy, drawing the suffering face of the people and As well as specific topics such as: fighting alone, name commitment, fighting, respecting the enemy's dead, as well as comparative themes such as: praising freedom in the form of praising the freedmen, inviting to fight the leaders instead of inviting the public and ... In the meantime, the common themes, which include the significant and fixed themes of sustainability literature among all nations, are more frequent than other themes in the Shahnameh. With the aim of proving the existence of a history of sustainability literature in Iran
  Keywords: Sustainable Literature, epic, Shahnameh, Ferdowsi
 • Shahla Khalilollahi *, Poran Tajabadi Pages 61-84
  literary orientation and approach, and in fact these are cultural, social, political, and even intellectual and emotional conditions and factors It makes society susceptible to change. The purpose of this research is to study and compare the components of Romantic school in the works of Seyed Hosseini and Jibran Khalil Jibran. Its main purpose is to study the fields and factors affecting the formation and expansion of Romanticism in the fields of contemporary Persian and Arabic poetry and prose in the works of Seyed Hassan Hosseini and Jibran Khalil Jibran. The present study is a qualitative analysis using documentary and content analysis.The results show that the factors that influence the formation and spread of romanticism in contemporary Persian and Arabic poetry have similarities and commonalities. However, there are also differences in this area due to the relative cultural and social differences. These differences also appear in the face of Romanticism and how it is reflected in their contemporary poetry. Romanticism, for example, has a relative joy and freshness in the works of compensation. In the case of Hussein's poetry, however, it is rather sad.
  Keywords: School of Romanticism, Seyyed Hassan Hosseini, Literature of Sustainability, Compensation Khalil Gibran, Romantic Indicators
 • Maliheh Kheiri *, Manoochehr Akbari Pages 85-98
  Ritual poetry is said to be an obligatory poem that, for the sake of meaning and content, is completely religious and comes from the teachings of revelation, the culture of the Etruth and the Providence. In the poem of the Mashrooteh era, according to the circumstances of the time, new themes such as oppression, justice, and the struggle against tyranny and colonialism are influenced by the Ashura movement in poetry. The ritual poets of this period are also two categories: one of the poets who, along with religious matters, also pay attention to social and political issues of time. But the second group of poets whose poems are not reflected in political or social events. During the period of Pahlavi, ritual poetry continues and its poets are in different categories: the poets of the flow of symbolism, poets of the resistance and poetry of traditionalism, who have written religious lyrics. The features of perseverance literature in poems, whether constitutional and religious, include attention to Hossein's uprising and its philosophy, praise for Jihad, as well as the design of patterns and myths, especially Islamic models such as Abu Zar, Salman, ... or contemporaries such as Mirza Koochak Khan and ..
  Keywords: Sustainable literary, ritual poetry, Mashrooteh, Islamic Republic
 • Hamzeh Mohammadi *, Esmaeil Sadeghi Pages 99-118

  The imposed war as one of the great events of contemporary Iranian history affected the different areas of Iran's individual and social life.Literature - and especially poetry- also saw a profound transformation as one of the areas of Iranian thought and thought.With the onset of the imposed war, Iranian poets attempted to emphasize the role of identity in their poetry, using historical national and religious myths and designing epic characters in their poetry.The use of myths in sacred defense scriptures shows that Iranians still maintain their cultural ties with elements of the identity of the country's history and culture.And they use these symbols and myths to regain their identity.The function of myths in war poetry is more of a motive, and motives and feelings of stimulation are used in this way too.Therefore, the present study examines the functions and role of myths in explaining the identity, especially the national identity, by examining the works of poets such as gheisar Aminpour, Hossein Esrafili, Hamid Sabzevari, Mohammad Ali Mardani and Nasrollah Mardani To say that The mythical heroes of epic events are usually Namjoo supermodels who strive to fight and honor their nation and their independence.

  Keywords: Sacred Defense, Poetry, Myth, National Identity
 • Touraj Zainivand *, Atfhe Porshams Pages 119-132
  The appearance of Jamila Buhird, the zealous and yevolotionaryb lady of Algerian, in Arabic confemporary poetry Abstract Algeria has been along time in the French colonial, that resistance and struggles of men and women, could get rid of colorial domination. Femal warriors in the Algerian revolution epoch, played a prominent role. Among these women, we can refer to Jamile Buhird (1935 AD), that the reputation of this zealous woman, across the Arab countries, has been reverberative. Not only Algerian poets,but also some poet in the Arabic land (Iraq, Syria, Egypt,sudan, Palestine and Saudi Arabic) with the special elegance, to paris her. In this study, the image of character of this women warrior, in poetry of some Arabic contemporary poets, such as Badr Shakir al-Sayyab, Ahmad Abdol_moti Hejazi, Nazekal_Malaekeh, Nazar Qabani, Rashed Hossein, Hassan Abdollah Qrashi and mohammad feitouri, has been studied. The findings that the Arab poets, by depict his struggles against the enemy, could benefits from her as a model for the expansion of political and revolutionary insight in Arabic lands. Key words: resistance literature, Algeria, Algerian women, Jamila buhird, Arabic contemporary poetry.
  Keywords: Resistance Literature, Algeria, Algerian women, Jamila buhird, Arabic contemporary poetry
 • Dana Talebpour *, Masoumeh Shabestari Pages 133-144
  In the early twentieth, Iraq was subjected to the swaying of domestic and foreign domination. In 1534, it was under the rule of the Ottoman Empire and was captured by the British government in 1918, and suffered for a long time under the burden of injustice and fragmentation and corruption caused by deceptive policies. Meanwhile, the poets used their literary role to play a major role in the awakening and mobilization of people against the neglect of oppression and oppression, and played a significant role on the scene with their powerful literary instruments and instruments. One of the famous poets of the Awakening and Resistance of the Iraqi people is Mohammad Reza Shabibi,due to his political and practical struggles, he has enjoyed a prominent position in the nineteenth and twentieth century literature. His language was thus expressed in terms of issues and factors of internal and external corruption.The double salvation in the spirit of awakening has been abandoned in Iraqi society. In this research, using a descriptive-analytical method and relying on some topics in the perseverance literature such as inviting to unite and fighting domestic tyranny, colonialism, we were able to portray its effective role in the Iraqi literature.
  Keywords: Iraq, Poetry, Sustainability, Awakening, Mohammad Reza Shabibi
 • Barat Mohammadi *, Jafar Mohammadi Pages 145-166
  This navel is narrative of fight between Iran and Iraq country. This narrative is contrasting with ceremonial and traditional discussion of war. The narrator has been constructing the novel's foundation to doubt Such as doubt to life, death, alertness, war and actuality. Writer is try to described the uncommon and subnormal stages and against regulation and actuality. This doubt for actuality has been causing the navel's style to approach for surrealist's consideration and thought. In fact the narrator tries to illustrate the new actuality of war that contrasted with other narrations. This novel has particular characteristics and special structure. The narrator consideration is special and has triple aspect as human (love), critical (war), and ambitious (martyrdom). Novel structure and narration is delirium and distribution. This writing to state and illustrate the lover and poetically that embattled between war fire and love. In this paper, we try to study the element of fiction, surface structure and deep structure analysis to reach a new consideration and learned judgment.
  Keywords: narration, fight, element of fiction, deep structure, Darhayeh aseman rooyeh
 • Soussan Jabri *, Farzane Hedayatizadeh Pages 167-184

  War and captives subject influence on Elements Story of Manzendeam. The results indicated that the theme of Manzendeam based on the narrator's belief that she have to defense of the country. The events of the novel linked with the historical events. Novels full of internal, external, mental, physical and emotional conflicts. Unpredictable events full the plot. Conflicts have fundamental role in the plot structure and create most difficult challenges in the middle of life and death The events in war and captives are naturally suspension. Crisis are coming and continue each other every moment. War have been transformed the characters to the ideal mans. Then it represent them as the symbol of Iranian warriors of land. First-person pint of view is remarkably unable to transfer of complex emotions, full of terrible fear with hope and certainty of salvation. The scene display the towns in war, Bombardments and terrible torture. Plot is full of events. Captives dialogues’ bringing news of the war are motivated empathy and stability in captivity and include the bulk of the novel. As a result, can say: The elements story of Manzendeam create with the nature of war and captivity not by creative mind of the writer.

  Keywords: narratology, life experience, capture, Manzendeam. Imitation
 • Farhad Kakerash * Pages 185-195
  Saffarzadeh is one of the contemporary revolutionary thinkers who wrote his first poem at the age of 13. The following article seeks to explain and illustrate Tahereh Saffarzadeh's poems in terms of developments in his thought and thought. To achieve this goal, a quantitative-qualitative method has been used, first describing the intellectual properties of Saffarzadeh's poems, and then using diagrams and shapes, the transformations of the poet's mind and language have been demonstrated; It shows that the thought and thought of Saffarzadeh in his poetry has undergone many changes over the course of fifty years of poetry and can be divided into different periods and this is due to his long poetry period which has undergone social changes (both family and society), There have been individual (evolution of personalities and beliefs) and various events (away from home, war, etc.)In poetry, Saffarzadeh is sometimes a social peacemaker. A thinker who thinks about community reform and security, is a trainer who fosters proper education, comprehensive education, moral, individual and social.
  Keywords: Poetry, Tahereh Saffarzadeh, Evolution of Thought, Thought