فهرست مطالب

جاده - پیاپی 103 (تابستان 1399)
 • پیاپی 103 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد اکبری*، محمدابراهیم مهدیزاده، داود اکبری صفحات 1-12

  در این پژوهش به بررسی تاثیر واکس پلی اتیلن در بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی گرم از طریق تست آزمایشگاهی پرداخته شد نمونه های آزمایش، از آسفالت متراکم شده در محل حاوی افزودنی های پلیمری بویژه واکس پلی اتیلن استفاده شد. برای بررسی نقش واکس پلی اتیلن در کاهش ترک های خستگی روسازی، نمونه ها با ابعاد 20 سانتیمتر در 5 سانتی متر در 5 سانتی متر در دو حالت بدون و با مقدار واکس پلی اتیلن و مقدار ثابت نسبت قیر به مخلوط آسفالتی 4.5  در تمام نمونه ها در دماها و فرکانس های بارگذاری مختلف تحت آزمایش خستگی قرار گرفتند. نتایج آزمایش خستگی نشان داد؛ در مورد هر سه مخلوط مسلح شده با واکس پلی اتیلن در تمام نمونه ها، ضخامت روسازی پس از انجام آزمایش برای 0.09 درصد نسبت به مخلوط آسفالتی بیشینه است. یعنی افت ضخامت روسازی تحت آزمایش خستگی کمینه است و این نشان دهنده درصد وزنی بهینه واکس پلی اتیلن اجرا شده در لایه روسازی است. بطوری که با افزایش درصد تسلیح مخلوط آسفالتی با واکس پلی اتیلن از 0.05 تا 0.09 درصد، افت ضخامت روسازی تحت آزمایش خستگی کاهش می یابد اما از 0.09 تا 0.15 درصد، افت ضخامت روسازی افزایش می یابد. بنابراین برای مخلوط های مسلح شده با واکس پلی اتیلن 0.09 درصد، افت ضخامت لایه روسازی آسفالتی تحت آزمایش خستگی کمتر است، می توان گفت میزان ترک خوردگی آسفالت مسلح شده با 0.09 درصد واکس پلی اتیلن کمینه است.

  کلیدواژگان: روکش های آسفالتی، رشد ترک، واکس پلی اتیلن، مخلوط آسفالتی گرم، آزمایش خستگی
 • رضا جوادیان*، محمدرضا نادرپور، محمدرضا حسن زاده، جعفر نادری صفحات 13-24
  یکی از دغدغه های مهم شهرهای بزرگ، حجم بالای ترافیک است، استفاده از حمل ونقل عمومی، ایمنی بیشتری را به همراه دارد و یک راه حل اثبات شده برای حل این معضل است. به دلایلی که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، افراد بسیاری علاقه مند به استفاده از موتورسیکلت در سطح شهرها هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی علل گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت به جای استفاده از حمل ونقل عمومی در شهر قم است. با مصاحبه با خبرگان، متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از موتورسیکلت تعیین شدند؛ متغیرهایی شامل: عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به کیفیت زیرساخت، عوامل مربوط به ترافیک شهری و عدم وجود فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی. در این تحقیق، از روش توصیفی- پیمایشی برای بررسی فرضیه ها و پاسخ گویی به سوالات تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، شامل موتورسواران متخلفی است که موتورسیکلت آنها در یک ماه اخیر توقیف شده است؛ حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 341 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده های موردنیاز در این تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. در این تحقیق از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و سپس از مدل معادلات ساختاری جهت روایی پرسشنامه استفاده شده است. جهت تحلیل داده های جمع آوری شده و بررسی فرضیه های تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، هر چهار فرضیه با اطمینان 95 درصد تایید شدند. یعنی متغیرهای عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به کیفیت زیرساخت، عوامل مربوط به ترافیک شهری و عدم وجود فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی بر گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت در شهر قم تاثیرگذار هستند.
  کلیدواژگان: موتورسیکلت، عوامل اقتصادی، کیفیت زیرساخت، ترافیک شهری، فرهنگ استفاده از حمل ونقل
 • محمدحسن میرابی مقدم* صفحات 25-36

  هدف اصلی این مقاله، ارایه روشی برای برآورد و مقایسه ایمنی انواع تقاطع های همسطح شهری با بکارگیری یک نوع مدل آماری تصادفات است. این مطالعه بر روی 140 تقاطع همسطح شهری سه راهه و چهار راهه اعم از چراغدار و بدون چراغ شهر زاهدان انجام شده که اطلاعات تصادفات آن ها در یک دوره زمانی سه ساله (1390-1387) از گزارشات کام 113 پلیس و سایر داده های مورد نیاز نیز به روش های میدانی جمع آوری گردیده است. برای ساخت مدل مورد نیاز از فرم ضربی معادله هایر استفاده شده است که معادله ای جامع برای مدل سازی پیش بینی تصادفات ترافیکی بوده و در آن متغیرهای توصیفی به دو شکل پیوسته و دودویی انتخاب و با یک شکل تابعی از قبل تعیین شده که به کمک روش انتگرال- دیفرانسیل بدست می ایند، به معادله مذکور معرفی می شوند. نتایج نشان داد که در تقاطع های همسطح شهری حجم های ترافیک ورودی به تقاطع بیشترین تاثیر را در میزان تصادفات دارند و برای یک حجم ترافیک معین اثرات شکل هندسی تقاطع (3 راهه، 4 راهه) و همچنین نوع کنترل ترافیک (چراغدار، بدون چراغ) در میزان تصادفات ناچیز و قابل اغماض می باشند.

  کلیدواژگان: تقاطع های شهری، ایمنی ترافیک، مدل آماری تصادفات، معادله هایر، توزیع دوجمله ای منفی
 • محمد کوهی*، شاهین شعبانی صفحات 37-50
  ایمنی در تقاطع به دلیل نقاط برخورد احتمالی فراوان و مسیرهای مختلف موجود، شکل ویژه ای به خود میگیرد که نیاز به تحلیل های ویژه ای خواهد داشت. یکی از روش های تحلیل ایمنی در تقاطع ها، ایجاد مدل های پیشبینی تصادفات با استفاده از مدلهای رگرسیونی پواسون و دوجمله ای منفی است. هر چند که استفاده از رگرسیون دوجمله ای منفی بدلیل رسیدگی به بیش پراکندگی داده ها ارجحیت دارد. اما تحقیق حاضر در ابتدای راه به جهت مدلسازی تصادفات تقاطع های شهری، هر دو مدل را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس از آزمون مدل ها با معیارهای آکایک، انحراف و لگاریتم درستنمایی، مدل رگرسیون دوجمله ای منفی برازش بهتری نشان داد و به عنوان مدل بهتر انتخاب شد. برای مدلسازی، از داده های یک دوره 5 ساله از تصادفات رخ داده در تقاطع های سه شاخه شهر بروجرد استفاده شده است. متغیرهای ورودی در مدل پس از انجام آزمون ارزیابی معناداری انتخاب شد. این متغیرها شامل تعداد خطوط عبوری، تعداد خطوط گردش به راست با جزیره ترافیکی و زاویه تقاطع بود. پس از انتخاب متغیرها، دقت مدل نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای معتبرسازی مدل از معیارهای ، خطای جذر میانگین مربع، میانگین خطای مطلق و میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شد. پس از ارزیابی دقت مدل در پیشبینی تصادفات، مشخص شد که مدل برای ارزیابی تصادفات نتایج قابل قبولی ارایه می دهد اما برای پیشبینی تصادفات، نتایج از دقت بالایی برخوردار نیست(R2 = 0.52). مقدار R2برای مدل نشان می دهد که پیشبینی ها دقت بالایی نخواهند داشت اما هنوز پیشبینی های قابل قبولی می تواند ارایه دهد.
  کلیدواژگان: مدلسازی تصادفات، تقاطع های شهری، رگرسیون دوجمله ای منفی
 • ایرج رحمانی*، عرفان صادقی، محمدرضا نیکودل، عطا آقایی آرایی صفحات 51-68

  استانداردها و معیارهای زیادی در ارتباط با موج شکن های توده سنگی وجود دارد که هر کدام از آن ها بر پایه خصوصیات مهندسی مصالح مورد استفاده، تقسیم بندی ها و طبقه بندی های مختص به خود را ارایه داده اند. با توجه به این که این نوع موج شکن ها عمدتا از مصالح سنگی ساخته می شوند، شناخت خصوصیات مهندسی اعم از دوام داری و زوال و تخریب آن ها در برابر عوامل مخرب و مهاجم حاکم بر محیط های دریایی در ارایه طبقه بندی های مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. موج شکن های توده سنگیساخته شده در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر عمدتا بر اساس استانداردها، ضوابط و پیشنهادهایی که مربوط به کشورهای دیگر نظیر انگلیس، هلند، ژاپن و آمریکا طراحی و ساخته شده اند. استفاده از این استانداردها سبب ایجاد محدودیتها و مشکلاتی همچون عدم تطابق سنگ انتخابی با استانداردهای مورد اشاره و افزایش هزینه های اجرایی می شود. در این مقاله معیارهای lملی و و بین المللی جهت انتخاب سنگ در موج شکن ها ارایه شده است. سپس با تمرکز بر معیارهای داخلی، به معرفی مهمترین شاخص های این معیارها برای هر نوع سنگ پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: موج شکن، معیار رده بندی، مصالح سنگی، دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان
 • هادی گنجی زهرایی* صفحات 69-80
  از مسایل پیش رو در حمل و نقل جاده ای که سهم عمده ای از جابجایی را برعهده دارد، مدیریت ریسک ها به منظور  پاسخ گویی به تقاضا است. این امر سبب می شود تا نرخ استهلاک دارایی های فیزیکی کنترل شده و ریسک ارایه خدمت ایمن، ارزان، سازگار با محیط زیست و پایدار نیز درپایین ترین سطح قرار گیرد. دراین خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه سنتی که تمامی فازهای طول عمر دارایی فیزیکی راه (ایجاد، بهره برداری و اسقاط) را به صورت جداگانه مدیریت می کند. دیدگاه دوم، نگاه یکپارچه به مدیریت ریسک ها در تمامی طول عمر دارایی های فیزیکی راه است. دراین مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به همراه نقطه نظرات کارشناسان، انواع ریسک ها در قالب مدیریت دارایی فیزیکی راه، شناسایی، رتبه بندی و راهکارهای مدیریت آن ارایه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که تا کنون 55 ریسک در 6 گروه برای طول عمر دارایی فیزیکی راه، شناسایی شده است. درارزیابی ریسک ها، بیشترین ریسک مربوط به ریسک گروه مشارکت ذینفعان و کمترین، به گروه رویدادهای خارج از حیطه سازمان مربوط است. درکنار آن، کمترین رتبه ریسک مربوط به سرقت و بیشترین رتبه عدم توجه کافی به تعمیرونگهداری است. داشتن سیستم یکپارچه توسعه و بهره برداری، برنامه مالی پایدار، داشتن سطح سرویس و آموزش نیروی انسانی از جمله راه کارهای مدیریت ریسک نیز عنوان شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت دارایی فیزیکی، مدیریت ریسک، رتبه ریسک، اقدام ریسک
 • نرگس شمس الدینی، مهناز یداللهی*، حمیدرضا طباطبایی، محمدسهراب مقدم صفحات 81-88

  سوانح ترافیکی به عنوان عامل اصلی مرگ جوانان در جهان و بزرگترین معضل در کشورهای رو به توسعه نظیر ایران به شمار می رود. برنامه ریزی جهت کاهش تصادفات عابر پیاده نیازمند داشتن اطلاعات صحیح می باشد، لذا هدف از این مطالعه تعیین نقاط حادثه خیز از نظر تصادفات عابر پیاده در سه ماهه دوم (تابستان) سال 1396 شهر شیراز است. این مطالعه از نوع مقطعی و بصورت کاربردی انجام پذیرفت. داده های مربوط به آمار تصادفات عابر پیاده از پایگاه داده اورژانس پیش بیمارستانی استخراج گردید. موارد معتبر دارای آدرس درون شهری شیراز به مطالعه وارد شد. نقشه ی راه های شهر شیراز تهیه و با استفاده از نرم افزار گوگل ارث و گوگل مپ، آدرس نقاط تصادف بر روی نقشه پیاده سازی شد. پس از ثبت نقاط با استفاده از نرم افزار GIS (برنامه Arc map 10.4.1)، دستور Clustering و روشOptimizing Hot Spot Analysis اجرا شد. نقشه فراوانی تصادفات عابر پیاده تهیه و تراکم نقاط حادثه خیز در سطح شهر شیراز مشخص گردید. پس از تحلیل نقشه و بررسی توزیع سنی و جنسی مصدومین، فراوانی بروز تصادفات عابر پیاده در ماه های مختلف بدست آمد. عمده تصادف در سطح شیراز در مرکز شهر و کمترین تراکم در منطقه جنوب و جنوب غرب اتفاق افتاده است. با درنظر گرفتن سطح معنی داری 0.1 بیشترین تراکم تصادف در نواحی 1 و 3 و 4 و 7 و 8 شهرداری شیراز به وقوع پیوسته است. 74.4 درصد مصدومین مرد و مابقی زن بودند. بیشترین تصادف عابر پیاده در تیرماه و کم ترین فراوانی متعلق به مرداد ماه بوده است. گروه سنی 35-26 سال بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: تصادفات عابر پیاده، نقاط حادثه خیز، شیراز
 • احسان درویشان * صفحات 89-104

  اگرچه تاکنون سیستم های پایش سلامت سازه پیشرفت های قابل توجهی کرده اند، با این حال بسیاری از این سیستم ها گران قیمت می باشند. سیستم های ارزان تر معرفی شده نیز دارای تعداد زیادی سنسور می باشند که به علت قیمت بالای سخت افزار، در کشور ما هنوز رایج نشده اند. لذا کاهش تعداد سنسورها می تواند گامی رو به جلو جهت کاربردی شدن این سیستم ها در کشور باشد. در این مقاله یک روش شناسایی خسارت ارزان قیمت بر مبنای پردازش سیگنال معرفی شده است. جهت شناسایی خسارت تنها از یک سنسور استفاده شده است. لذا از آنجا که کاهش تعداد سنسورها ممکن است از دقت روش های شناسایی خسارت بکاهد، در ابتدا چند روش پردازش سیگنال سنتی و نوین مورد مطالعه قرار گرفته اند تا مناسب ترین روش یافت شود. سپس دو شاخص خسارت جدید بر مبنای پراکندگی فرکانسها ارایه شده اند. نوسانات شاخص خسارت تحت تغییرات بار عبوری با استفاده از تحلیل سری زمانی کاهش پیدا کرده است. در نهایت نیز یک معیار برای تفکیک حالت سالم و آسیب ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که مقادیر فرکانس پارامتر مناسبی برای شناسایی خسارت نیست و به جای آن پراکندگی فرکانس ها می تواند به عنوان جایگزین به کار رود.

  کلیدواژگان: شناسایی خسارت، بار ترافیک، پل یونگ، پردازش سیگنال، تحلیل سری زمانی
 • رضا شهابیان مقدم، سید علی صحاف * صفحات 105-120

  ارزیابی خرابی روسازی یکی از بخش های مهم سیستم های مدیریت روسازی جهت اتخاذ موثرترین راهبرد تعمیر و نگهداری راه می باشد. در دهه اخیر، مطالعات وسیعی به منظور توسعه روش های خودکار پردازش خرابی های روسازی بر پایه فنون بینایی ماشین انجام گرفته است. از مهم ترین اجزای ساختاری سیستم های بینایی کامپیوتر، شیوه استخراج ویژگی می باشد. در اغلب حوزه های کاربردی پردازش تصویر، ویژگی های بافتی نسبت به دیگر ویژگی ها، اطلاعات کارآمدتری از خصوصیات نواحی تصویر ارایه می نمایند. در این تحقیق، از سه الگوریتم مختلف به منظور استخراج بردار ویژگی و آنالیز آماری بافت شش نوع از خرابی های سطح روسازی آسفالتی استفاده شده است. الگوریتم نخست مبتنی بر استخراج آمارگان بافتی مرتبه دوم تصویر بر پایه ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری در حوزه مکان می باشد. در الگوریتم های دوم و سوم، توصیف گرهای بافتی مرتبه دوم الگوی باینری محلی، </em> </em>به ترتیب در حوزه مکان و حوزه تبدیل موجک استخراج گشتند. کلاس بندی تصاویر خرابی بر پایه ترکیبی از روش های </em>K</em> </em>نزدیک ترین همسایگی و فاصله ماهالانوبیس نشان می دهد که دو مرحله منظم سازی سطوح خاکستری لبه های خرابی توسط اعمال تبدیل موجک و الگوی باینری محلی (الگوریتم سوم)، نتیجه برتری نسبت به سایر الگوریتم ها در تشخیص و تفکیک خودکار بافت انواع خرابی های سطح روسازی حاصل نموده است. دقت عملکردی طبقه بندی تصاویر خرابی مبتنی بر الگوریتم های اول، دوم و سوم به ترتیب برابر با 61 درصد، 75 درصد و 97 درصد می باشد.</em>

  کلیدواژگان: الگوی باینری محلی، تبدیل موجک، بافت خرابی های روسازی، بینایی کامپیوتر، ماتریس هم رخداد، سطوح خاکستری
 • صابر محمدپور، مهرداد مهرجو، علیرضا نصرتی صفحات 121-134

  امروزه استراتژی‌ها به‌عنوان تفکر آینده‌نگر، نقشی اساسی در انسجام و هم‌گرایی قوت‌ها و فرصت‌ها در رفع ضعف‌ها و مواجهه با تهدیدها دارند. اما استراتژی ها در مرحله پیاده‌سازی همیشه با عواملی احاطه شده اند که آنها را در مسیر موفقیت به چالش می کشد یا تقویت می کند. این پژوهش با هدف تمرکز بر موانع پیاده‌سازی استرات‍ژی‌های حمل و نقل پایدار شهری و چگونگی تاثیر این موانع انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 72 نفر از کارشناسان شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری که از سیستم‌ حمل و نقل شهری اطلاعات خوبی داشتند. چارچوب انتخاب افراد به شرط حداقل ده سال سابقه و تجربه در حوزه‌های بیان شده و در مورد وضعیت شهری همدان آگاه بوده‌اند. پژوهش حاضر، با نوع کاربردی و بر مبنای راهبرد پژوهش توصیفی و پیمایشی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 82/0 بدست آمد. آزمون کولموگروف–اسمیرنوف برای نحوه توزیع داده‌ها بر حسب نرمال یا غیرنرمال بودن مولفه ها به‌منظور تعیین رابطه بین موانع نه‌گانه شناسایی شده و از آزمون اسپیرمن برای پیاده‌سازی استراتژی‌ها و همچنین از آزمون ناپارامتریک فریدمن برای رتبه بندی موانع نه گانه استفاده شده است. بالاترین میانگین رتبه 73/4 به عامل امنیت اجتماعی اختصاص یافت، به این معنی که مهم ترین مانع برای متخصصان در پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه حمل ونقل شهری پایدار همدان عامل امنیت اجتماعی است. بعد از این عامل، موانع مدیریتی و کالبدی بیشترین تاثیرگذاری را داشته‌اند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان‌دهنده، وجود موانعی نه‌گانه در پیاده‌سازی راهبردهای این حوزه است. به منظور کاهش عدم قطعیت‌های بازدارنده اجتماعی، پیشنهاد می‌گردد سازوکارهای مناسب توسعه مشارکت کنش‌گران اجتماعی و نهادی، همگام با فرآیند طراحی استراتژی‌های حمل ونقل شهری پایدار تدوین و ارایه گردد.

  کلیدواژگان: شناسایی موانع، حمل ونقل، حمل ونقل شهری، حمل ونقل پایدار، پیاده سازی استراتژی، رتبه بندی عوامل حمل ونقل، همدان
 • محمدرضا سلیمانی کرمانی * صفحات 135-149

  تغییرات فصلی مقاومت لغزشی رویه های آسفالتی یک پدیده مکرر است که توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر تغییرات فصلی در مناطق مختلف جغرافیایی دلیل مقادیر مختلف بارندگی متغیر است.  در طول ماه های تابستان، به خصوص در طول زمانهای طولانی خشک، تراشه های کوچک سنگ روی سطح به طور مداوم در اثر حرکت خودروها به ذرات ریز آرد مانند تبدیل شده و به عنوان یک عامل پرداخت کننده عمل می کند. در طول باران های طولانی (ماه های زمستان)، مواد بسیار ریز از بین می روند و شن و ماسه های سنگین تر و زبر تر بجا می مانند که مانند سمباده عمل صیقل دهی را انجام می دهند، در نتیجه مقاومت لغزشی سطح را ایجادکردن بافت درشت افزایش می دهد. تعداد متغیرهای زیادی بر روی اندازه گیری مقاومت لغزشی تاثیر گذارند. هنوز این امکان وجود ندارد که به طور کامل تاثیرات احتمالی عوامل مختلف تاثیرگذار بر تغییرات فصلی مقاومت لغزشی مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه گیری دقیق تغییرات فصلی در مقاومت در برابر لغزش یک کار نسبتا پیچیده است. این مقاله به معرفی و بررسی روش های مختلف اصلاح فصلی مقاومت لغزشی موجود در دنیا پرداخته و امکانسنجی استفاده از آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تغییرات فصلی، مقاومت لغزشی، صیقل دهی، بافت درشت
 • محمدرضا اسداللهی، علی درخشان اصل، مهدی یوسفی نژاد عطاری*، ویدا کرباسی بناب صفحات 151-167

  مطالعات زیادی بر روی چگونگی مدل کردن انواع مساله، توسعه فرضیات مساله برای تطبیق با شرایط کاربردی در دنیای واقعی و همچنین ایجاد یا توسعه روش های حل مساله به منظور کسب نتایج بهتر صورت گرفته است</em>. </em>در این مقاله در نظر داریم جهت حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی، از الگوریتم خفاش تک هدفه برای فرآیند توزیع دارو در سطح کلانشهر تبریز استفاده نماییم. با توجه به ماهیت پیوسته الگوریتم فراابتکاری، نحوه تولید و رمزگشایی، جواب جدیدی برای مسیریابی طراحی می نماید که کوتاه ترین مسیر حمل و نقل در کم ترین زمان ممکنه را سبب می گردد. در این راستا، نحوه توزیع دارو توسط شرکت پخش محیادارو که یک شرکت تجاری - خدماتی (غیرفناور) بوده، مد نظر قرار گرفته است.</em>جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، مسا</em>ی</em>لی با ابعاد مختلف براساس مسایل واقعی مربوط به انتقال داروها به داروخانه های موجود در سطح شهر تبریز که توسط شرکت محیادارو صورت می گیرد به کار گرفته شده است. نتایج حاکی از این موضوع است که مسیریابی بهینه با توجه به ماهیت بهینه سازی الگوریتم فراابتکاری صورت گرفته و هزینه های صرف شده برای این کار در مقایسه با کارهای مشابه قبلی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: الگوریتم خفاش، کوتاه ترین مسیر، محیادارو، مسیریابی
|
 • Mohammad Akbari*, MohammadEbrahim Mahdizadeh, Davood Akbari Pages 1-12

  In this study, the effect of polyethylene wax on improving the performance of asphaltic mixtures was investigated through laboratory testing. Experimental samples were taken from asphalt compacting in place containing polymer additives, especially polyethylene waxes. To investigate the role of polyethylene wax in reducing pavement fatigue cracks, samples with dimensions of 20 cm* 5 cm * 5 cm in two conditions without and with the amount of polyethylene wax and constant amount Asphalt ratio of 4.5 in all samples at different temperatures and load frequencies for fatigue were tested. Fatigue test results showed that for all three mixtures arranged with polyethylene wax in all samples, the pavement thickness after the test, for 0.09% wax, it was higher than that of the other asphalt mixtures. That is, the drop in the thickness of the pavement under the fatigue test is minimal, indicating an optimal weight percentage of the polyethylene wax executed in the pavement layer. So that the increase in the percentage of asphalt mixing with polyethylene wax from 0.05 to 0.09 percent, the decrease in the thickness of the pavement under the fatigue test decreases, but from 0.09 to 0.15 percent, the thickness drop increases. Thus, for artillery mixes with 0.09% polyethylene wax, the drop in the thickness of the asphalt pavement layer is less under fatigue testing, that is, the rate of cracking of asphalt armed with 0.09% of the polyethylene wax is minimal.

  Keywords: Asphalt tiles, Growth of cracks, Polyethylene wax, Hot Asphalt Mix, Fatigue test
 • Reza Javadian *, Mohammadreza Naderpour, Mohammadreza Hassanzadeh, Jafar Naderi Pages 13-24
  One of the major concerns of big cities is the high volume of traffic, the use of public transport, more safety and a proven solution to this problem. For reasons that are addressed in this research, many people are interested in using motorcycles at city level. The purpose of this research is to investigate the causes of citizens' tendency to use motorcycles instead of using public transportation in Qom. By interviewing the experts, the variables that influenced the use of motorcycles were determined; variables include: economic factors, factors related to the quality of infrastructure, factors related to urban traffic, and the lack of culture for the use of public transport. In this research, a descriptive-survey method was used to investigate the hypotheses and answer the research questions. The statistical population of this study includes off-road motorcyclists whose motorcycles were seized in the past month; a sample size of 341 people was determined using Morgan's table. A researcher-made questionnaire was used to collect required data in this research. A confirmatory factor analysis test and then structural equation model were used for validity of the questionnaire. SPSS software was used to analyze the collected data and to investigate the hypotheses of the research. After analyzing the data, all four hypotheses were confirmed with 95% confidence. That is, variables of economic factors, factors related to the quality of infrastructure, factors related to urban traffic and the lack of culture of using public transportation affect the tendency of citizens to use motorcycles in Qom.
  Keywords: Motorcycle, economic factors, infrastructure quality, Urban Traffic, culture of transportation use
 • MohammdHassan Mirabimoghaddam * Pages 25-36

  Growth of population and urbanization, transport expansion as well as demand of road trips in developing countries such as Iran, cause to the increase of the number of vehicles day by day, which this matter leads to the enhancement of the unreasonable of travel time and high rate of accidents. The data of accidents show that in whole of the world around 13 million people die every year from accidents and more than 50 million people are injured or physically handicapped due to this matter. Therefore, in order to achieving the proper traffic planning to reduce of accidents number and casualties, assessing the road safety with considering effective factors is very important. In general, different methods are used to evaluation of the safety of transportation facilities, which most commonly methods of them are statistical models. The main purpose of this paper is to present an improved method, to evaluate the safety of different urban intersections by using a statistical model of urban accidents. This study was conducted on 140 three-way and four-way intersections which included lights and no lights cross. In these cases data of accidents on three years period, from 1387 to 1390, have been collected from the 113 police reports and other required data have been gathered by field investigation (research). A multiplicative form based on Haier equation has been used to build the considered model, where descriptive variables choose in continuous and binary forms and with a predetermined function are introduced to the equation. The results showed that in the urban intersections, incoming traffic has the greatest impact on accident rates, and for a certain traffic volume, effects of intersection geometry (3-way and 4-way) and also type of traffic control (signalized and no lights) on the rate of accident are negligible.

  Keywords: urban intersections, traffic safety, Statistics Accident Model, Hauer Equation, Traffic volume, negative binomial distribution
 • Mohammad Koohi *, Shahin Shaabani Pages 37-50
  One of the intersection safety analysis methods is creating crash prediction models using the negative binomial and Poisson regression models. However, the use of negative binomial regression is preferable due to its more data dispersion. But, the research evaluates both models at first for modeling urban intersections crashes. After testing the models by criteria of Akaike information, deviation and log-likelihood, the negative binomial regression model showed a better fit and was chosen as the better model. For modeling, the data of a 5-year period of crashes occurred at the three leg intersections of Boroujerd city has been used. The input variables of the model were selected after a significance evaluation test. These variables included the number of passing lanes, the number of right turn with traffic island lanes and the skew angle. After selecting the variables, the accuracy of the model was also studied. To validate the model, the criteria of R2, root mean square error, mean absolute error, and mean absolute percentage error were used. After evaluating the model accuracy in the prediction of accidents, it was found that the model provides acceptable results for evaluating crashes, but the results are not very accurate for predicting them (R2 = 0.52). The R2 value for the model shows that the predictions will not be precise enough, but reasonable predictions can still be provided.
  Keywords: crashes modeling, urban intersections, Negative binomial regression
 • Iraj Rahmani *, Erfan Sadeghi, MohammadReza Nikudel, Ata Aghaei Araie Pages 51-68

  Various standards and criteria are existed regarding rubble mound breakwaters. Based on engineering material properties used each of them have own classification . Where as  these types of breakwaters are mainly made by rock material, knowing their  engineering properties such as durability and deterioration and destruction against predominant condition in marine environments is vital in order to preparation of proper classification system. Iranian rubble mound breakwaters in Persian Gulf, Oman Sea and Caspian Sea are mainly designed and made based on regulations, standards and criteria of other countries such as, America, Britain, Japan and Netherland. Using of these standards caused limitations such as the mismatch of the selected stone with the given standards and operating costs are increased. This paper introduces national and international criteria in order to select rock used in break waters. In the following with Concentration, on national criteria, most important indexes of these criteria presented for each type of stone.

  Keywords: Break water, Classification Criteria, Rock Material, Caspian Sea, Persian Gulf, Oman Sea
 • Hadi Ganji Zahrei * Pages 69-80
  One of road transportation issue, which has a major share of movement, is risks management to meet demand. This causes the rate of depreciation of physical assets and risk control service, safe, inexpensive, environmentally friendly and reliability. There are two views in this regard: A traditional one which manages all phases of the physical road (creation, exploitation, and disposal) separately. The second perspective is the integrated viewpoint at risk management throughout whole life of physical assets. The results of the survey show that so far 55 risks have been identified in 6 groups for road physical asset. In risk assessment, the most risk associated with contribution of the stakeholders group and the least, is related to an out-of-area event group. In addition, the lowest level of risk associated with the risk of robbery and insufficient attention to maintenance is the highest among all the risks. Some proposal for managing risks is integrated development and operation system, a sustainable financial program; determine level of service and training of human resources.
  Keywords: Physical Asset Management, Risk Management, Road physical asset management
 • Narges Shamseddini, Mahnaz Yadollahi *, Hamidreza Tabatabaei, MohammadSohrab Moghaddam Pages 81-88

  Traffic accidents are considered as the main cause of death among young people in the world and the biggest problem in developing countries such as Iran.  Planning to reduce pedestrian accidents requires proper information. Therefore, the purpose of this study was to determine the accident points in terms of pedestrian accidents in the second trimester of summer 2017 in Shiraz. This is a cross-sectional study. Data from pedestrian crash statistics were extracted from the pre-hospital emergency database. Valid items with interstitial address in Shiraz. The map of the roads of Shiraz was designed according to the scale and coordinates. The latitude and longitude of each address was calculated and implemented on the map. After recording the points where pedestrian accidents occurred, the operation optimization method and the density analysis of points were applied. Such a map of the frequency of pedestrian accidents and the density of incident points were made at the city of Shiraz. After analyzing the map and examining the distribution of the age and sex of the injured, the frequency of pedestrian accidents was obtained in different months. A map of pedestrian accidents occurred in summer 2012 in Shiraz. The main accident occurred at the Shiraz level in the city center and the lowest density in the south and southwest region. Considering the significant level of 0.1, the highest accident density was in areas 1, 3, 4, 7 and 8 of Shiraz municipality. 74.4% were injured and the rest were women. The most pedestrian accident occurred in July and the lowest frequency was in August. The age group was 16-44 years and over 65 years old and the average age of pedestrians was 35.6 years.The density of pedestrian accidents in the city center was significantly higher than in the south and southwest of Shiraz. The need to investigate the causes of an accident, including human error, vehicle defects, and road problems, such as lack of lighting, are felt in accidental areas. With the presence of police special forces at incident and measures such as the construction of pedestrian bridges, the pedestrian accidents can be greatly reduced.

  Keywords: pedestrian accidents, accidental points, Shiraz
 • Ehsan Darvishan * Pages 89-104

  Although structural health monitoring systems have considerably advanced during the last decades, they are still expensive. Moreover, the existing low-cost systems use numerous sensors. Therefore, due high price of sensor hardware they are uncommon in our country. Owing to this, reduction of sensor numbers can be a step forward toward naturalization of such systems. In this paper, a health monitoring algorithm is proposed base on signal processing. Only one sensor is employed to detect damage. Since reduction of sensor numbers can affect the accuracy of damage detection, in the first step of the paper, several signal processing techniques are compared and the best one for this case is selected. Next, two damage indices are introduced based on frequency dispersions. Time-series analysis is utilized to tackle fluctuation of damage indices. Finally, a damage threshold is defined to distinguish damaged and healthy states. Results show that frequency itself is not an appropriate damage measure. Instead, frequency dispersion can be used as alternative damage criteria.

  Keywords: Damage Detection, Traffic Load, Yonghe Bridge, Signal Processing, Time-Series Analysis
 • Reza Shahabian Moghadam, Ali Sahaf * Pages 105-120

  Assessment of pavement distresses plays a pivotal role in pavement management systems in determination of the most efficient option for repair and maintenance of the road. In the past decade, extensive researches have been made in order to develop automatic methods for pavement distresses processing based on computer vision techniques. Of the most important components comprising machine vision systems is the feature extraction procedure. In many image processing applications, textural features provide more effective information about the properties of the image regions in comparison with other features.  In the present study, three different algorithms were utilized with the purpose of statistically analyzing the textures of six different groups of asphalt pavement distress images. The first feature extraction algorithm is based on gray level co-occurrence matrix (GLCM) textural statistics. In second and third algorithms, the second-order textural descriptors of the images local patterns were extracted in spatial and wavelet domain, respectively. The distress categorization results based on a fusion of K-nearest neighbor (KNN) classifier and Mahalanobis distance, indicate that two level (double) regularizing the distress edges gray levels via employing wavelet transform and local binary pattern (third algorithm) outperforms other textural feature extraction algorithms in pavement distresses recognition and discrimination. The distress classification accuracy rate based on first, second and third algorithms were 61%, 75% and 97%, respectively.

  Keywords: (Local Binary Pattern (LBP), Wavelet Transform, Pavement Distress Texture, Computer Vision, Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM
 • Saber Mohammadpour *, Mehrdad Mehrjou, Alireza Nosrati Pages 121-134

  Nowadays strategies as futuristic thinking, role essential in coordination strengths, and opportunities in resolving weaknesses and encounter with a threat. But strategies in the implementation stage are always surround by factors that challenge or reinforce them in the path to success. This study aims to focus on the barriers to the implementation of urban sustainable transport strategies, and how these barriers will be affected. The statistical population of the study included 72 urban planning and urban planning experts who had good information about urban transportation systems. The framework for selecting individuals provided that they have at least ten years of experience in the areas mentioned and informed about Hamadan's urban status. The purpose of the study is applied and based on a descriptive and survey research strategy and a questionnaire was used for data collection. Its reliability was obtained by calculating Cronbach's alpha coefficient of 0.82. The Kolmogorov-Smirnov test for how the data are distributed in terms of normal or abnormal components to determine the relationship between the identified nine fold barriers and the implementation of the Spearman test as well as the Friedman nonparametric test for ranking the nine fold barriers. The highest average rating of 4.73 is assigned to social security, which means that the most important obstacle for experts to implement sustainable urban transport development strategies is social security. After this factor, the managerial and physical barriers have been most influential in this regard. The results of the statistical analysis confirm the existence of nine obstacles in the implementation of strategies in this area. In order to reduce the uncertainties of social deterrence, it is recommended to develop appropriate mechanisms for the development of social and institutional stakeholder participation, along with the process of designing transport strategies and urban transport strategies.

  Keywords: Identify of Transport impediment, Urban Transport, Sustainable Transport, Implement the Strategy, Ranking of Transport Agents, Hamedan
 • Mohammad Reza Soleymani Kermani * Pages 135-149

  Seasonal variations in skid resistance have been a recurring phenomenon that has been studied by many researchers. The impact of seasonal variations will vary across geographic regions, due to different amounts of rainfall. During the summer months, especially during prolonged dry periods, small rock chips on the surface continuously become fine-grained particles as vehicles move and act as a polishing agent. During long rains (winter months), fine matter disappears and the heavier and more coarse sand acts as a polishing agent, resulting in slippery resistance to surface texture. Increase the coarseness. Many variables affect the measurement of skid resistance. It is not yet possible to fully investigate the possible influence of various factors affecting the seasonal variations in skid resistance. Precise measurement of seasonal variation in skid resistance is a relatively complex task. This paper introduces and investigates various methods of seasonal slip resistance correction available in the world and evaluates their feasibility of usage in Iran.

  Keywords: Seasonal Variation, Skid Resistance, Polishing, Macro Texture
 • Mohammad Reza Asadollahi, Ali Derakhshan Asl, Mahdi Yousefi Nejad atari *, Vida Karbasi Bonab Pages 151-167

  There have been many studies on how to model problem types, develop problem assumptions to adapt to real-world application conditions, and develop or develop problem-solving methods to obtain better results. In this paper, we aim to use single-target bat algorithm for drug distribution process in Tabriz metropolitan area in order to solve the problem of vehicle routing with time window. Due to the continuous nature of the metadata algorithm, how it is generated and decoded, a new routing solution is designed that gives the shortest transport path in the shortest possible time. In this regard, the distribution of the drug has been considered by Mohyadaru Distribution Company, a non-technical business-service company. In order to evaluate the performance of the proposed method, issues of different dimensions have been applied based on the actual issues related to drug delivery to existing pharmacies in the city of Tabriz by Mohyadaroo Company. The results show that the optimal routing is done due to the nature of the meta-algorithm optimization and the costs spent for this task are significantly reduced compared to the previous work.

  Keywords: BAT Algorithm, Shortest Path, Scorpio, Routing