فهرست مطالب

فیض - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 112، خرداد و تیر 1399)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 112، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/28
 • تعداد عناوین: 13
|
 • پریسا فومن اجیرلو، چنگیز احمدی زاده*، محمد ضعیفی زاده صفحات 122-132
  سابقه و هدف

  لاکتوباسیلوس روتری، اثراتی با طیف گسترده در برابر باکتری های گرم مثبت و منفی؛ و همچنین قارچ ها و تک یاخته ها دارد. کومارین ها از توانایی بالا برای مهار و درمان سرطان برخوردار هستند. آپوپتوز، مرگ برنامه ریزی شده سلولی می باشد که در رشد و نمو و هموستازی موجودات زنده نقش اساسی ایفا می کند. ژن Bax و Bcl2 از جمله ژن های کلیدی در مسیر داخلی آپوپتوز می باشند و این مطالعه به منظور تعیین اثر کومارین و لاکتوباسیلوس روتری بر بیان ژن های آپوپتوزیBax وBcl2 بر رده ی سلولی AGSانجام شد.

  مواد و روش ها

  پس از کشت سلول های سرطان معده، کومارین و لاکتوباسیلوس روتری در غلظت های مختلف بر این سلول ها تاثیر داده شد و اثر مهارکنندگی بر تکثیر سلولی با استفاده از روش (MTT) مورد ارزیابی قرار گرفت. RNA سلول ها با استفاده از کیت استخراج RNA تخلیص شد و در نهایت پس از ساختcDNA، بیان دو ژن مرتبط با آپوپتوز با واکنش Real time PCR تعیین گردید.

  نتایج

  نتایج حاصل از روش MTT بر سلول های سرطان معده، خاصیت مهارکنندگی کومارین و لاکتوباسیلوس روتری را نشان داد. همچنین نتایج حاصل از آزمون Real time PCR مشخص کرد که میزان بیان ژن Bax و Bcl2 در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثرات کومارین و لاکتوباسیلوس روتری در مهار تکثیری سلول های AGSو افزایش ژنBax  وBcl2 می توان نتیجه گرفت که کومارین و لاکتوباسیلوس روتری می توانند با تاثیر بر بیان ژن های دخیل در آپوپتوز موجب القای آپوپتوز در سلول های سرطانی شوند.

  کلیدواژگان: سرطان معده، لاکتوباسیلوس روتری، کومارین
 • مهسا بهجتی مقدم، علی نعمتی*، حدیثه یوسفی راد صفحات 133-141
  سابقه و هدف

  نانوذرات به دلیل خواص آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریایی و توانایی ایجاد سمیت در سلول های سرطانی در درمان بیماری ها موثر هستند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات سمیت سلولی، آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط گیاه تاج خروس (Amaranthus cruentus L.) می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی که به صورت in vitro انجام شد، به منظور بررسی اثر سمیت نانوذرات اکسید روی بر روی رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231 و نرمال HUVEC از آزمون MTT   (3-]4 و 5- دیمتیل تیازول- 2- ییل [-2-5- دیفنیل تترازولیوم برومید) استفاده شد. خواص آنتی اکسیدانی این نانوذرات به کمک آزمون های ABTS (2،2- آزینو بیس (3- اتیل بنزوتیازولین 6- سلفونیک اسید) و DPPH (2،2- دیفنیل-1- پیکریل- هیدرازیل) مورد سنجش قرار گرفت. خاصیت آنتی باکتریایی نیز به کمک روش دیسک دیفیوژن بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس و گرم منفی سودوموناس آیروژینوزا مشخص گردید. آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.

  نتایج

  نتیجه آزمون MTT، IC50 را در 48 ساعت بعد از تیمار نانوذره برای سلول سرطان سینه، حدود 32 میکروگرم بر میلی لیتر نشان داد. در حالی که در غلظت مشابه برای رده سلولی نرمال، میزان زیستایی 94 درصد بود. نتایج آزمون آنتی اکسیدانی نشان داد نانوذرات در غلظت 1000 میکروگرم بر میلی لیتر قادر به مهار 50 درصد از رادیکال های آزاد ABTS هستند؛ اما توانایی کمی در مهار رادیکال های آزاد DPPH دارند. همچنین این نانوذرات دارای اثر مهاری بر روی رشد باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس و سودوموناس آیروژینوزا بودند.

  نتیجه گیری

  نانوذرات اکسید روی سنتزشده به روش سبز توسط گیاهL.   Amaranthus cruentus دارای فعالیت آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریایی و ضدسرطانی است.

  کلیدواژگان: نانوذره، اکسید روی، آنتی اکسیدان، آنتی باکتریایی، ضدسرطان، گیاه تاج خروس
 • مهرنوش بهمنی، مقصود پیری*، محمدعلی آذربایجانی، حسن متین همایی صفحات 142-150
  سابقه و هدف

  فعالیت بدنی به عنوان یک روش موثر برای پیشگیری و درمان دیابت شناخته شده است. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر تمرینات تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه تجربی، 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (وزن 180 - 160 گرم) پس از 7 ماه رژیم غذایی پرچرب و حاوی فروکتوز به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید تقسیم شدند. هر گروه، پروتکل مربوط به خود را پنج روز در هفته به مدت هشت هفته انجام داد. نمونه خونی، 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، از قلب موش ها جمع آوری و بافت کبد بلافاصله استخراج شد. تحلیل داده ها با آزمون ANOVA، آزمون تعقیبی توکی و همبستگی پیرسون انجام گرفت.

  نتایج

  هر دو مدل تمرینی، افزایش بیان ژن IRS1 را در کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2، نسبت به گروه کنترل به دنبال داشت (0/011=P)؛ اما اختلاف معناداری در دو گروه تمرینی مشاهده نشد. (0/874=P). بین بیان ژن IRS1 و شاخص مقاومت به انسولین در کبد موش های مبتلا به دیابت نوع 2، بعد از یک دوره تمرین ورزشی تناوبی و تداومی، همبستگی (0/634-=P) مشاهده شد. افزایش بیان ژن IRS1 با کاهش شاخص مقاومت به انسولین همراه بود (0/005 =P، 0/634-r=).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که از هر دو روش تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید، برای بهبود شاخص های مورد مطالعه آزمودنی های مبتلا به دیابت نوع 2 می توان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تمرین تداومی هوازی، تمرین تناوبی شدید، دیابت نوع 2، ژن IRS1
 • هادی قائدی*، ابراهیم بنی طالبی، محمدحسن دشتی خویدکی، ابراهیم صمدی صفحات 151-159
  سابقه و هدف

  هدف این پژوهش، تعیین تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با استفاده از باندهای الاستیک به همراه مکمل قهوه ی سبز بر شاخص های استیاتوز کبدی زنان چاق میانسال بود.

  مواد و روش ها

  در این کار آزمایی بالینی تصادفی شده، 60 زن چاق (96/2±58/33) و میانسال (08/3±99/42) به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه 15 نفری مکمل، تمرین + مکمل، تمرین + دارونما و دارونما قرار گرفتند. آزمودنی های گروه های تمرینی در 8 هفته برنامه ی تمرین مقاومتی با باند الاستیک به صورت سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه شرکت کردند. گروه های مکمل، روزانه یک کپسول 400 میلی گرمی عصاره قهوه ی سبز را مصرف کردند. نمونه های خون 24 ساعت قبل از آغاز و 48 ساعت پس از پایان پروتکل در حالت ناشتا اندازه گیری شد. به منظور مقایسه درون گروهی و برون گروهی از آزمون t همبسته، آزمون آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین به همراه مکمل، اگرچه موجب کاهش معنی داری در سطح سرمی آنزیم های کبدی گروه های تجربی شد؛ ولی، تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت. همچنین 8 هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل قهوه ی سبز باعث ایجاد تفاوت معناداری در شاخص استیاتوز کبدی زنان چاق شد.

  نتیجه گیری

  اگرچه تمرین با باندهای کشی به همراه مصرف قهوه ی سبز باعث بهبود شاخص استیاتوز کبدی می شود، ولی با توجه به این که در مورد تاثیر آن بر آنزیم های کبدی این تغییرات معنی دار نیست، به نظر می رسد بهبود در شاخص های عملکرد کبدی ممکن است نیاز به دوره های طولانی تر تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل قهوه ی سبز داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، باند الاستیک، شاخص استئاتوز کبدی، چاقی، قهوه ی سبز
 • مسعود جوکار، محمد شرافتی مقدم* صفحات 160-169
  سابقه و هدف

  اتوفاژی مکانسیمی است که می تواند از طریق فعالیت ورزشی مهار یا فعال شود. پروتیین های جعبه سرچنگالی-3Oa (FOXO3a) و بکلین-1 (Beclin-1) پروتیین های مهم در تنظیم اتوفاژی هستند؛ بنابراین، هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) بر محتوای پروتیین های FOXO3a و Beclin-1 در بافت بطن چپ قلب موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 12 سر موش صحرایی نر 2 ماهه از نژاد اسپراگوداولی با میانگین وزن 20±270 گرم انتخاب و پس از دیابتی شدن از طریق القای STZ و نیکوتین آمید به روش تصادفی به 2 گروه تمرین دیابتی (6 سر) و کنترل دیابتی (6 سر) تقسیم ‏شدند. گروه تمرینی 4 روز در هفته مطابق با برنامه تمرینی به مدت 4 هفته به تمرین HIIT پرداختند؛ در حالی که گروه کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند. همچنین موش های صحرایی هیچ گونه درمانی با انسولین را در طول دوره پژوهش دریافت نکردند. محتوای پروتیین های تحقیق حاضر به روش وسترن بلات اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 19 و از آزمون t مستقل استفاده‏ شد.

  نتایج

  چهار هفته تمرین HIIT منجر به کاهش معنی داری در محتوای پروتیین های FOXO3a (0/03= P) و Beclin-1 (0/0001 = P) گروه تمرین دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد.

  نتیجه گیری

  چهار هفته تمرین HIIT با کاهش محتوای پروتیین های FOXO3a و Beclin-1 منجر به مهار اتوفاژی در بطن چپ قلب آزمودنی های مبتلا به دیابت نوع 2 شده است. بنابراین، تمرین HIIT می تواند رویکرد جدید درمانی برای دیابت باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی پرشدت، عضله قلبی، پروتئین FOXO3a، پروتئین Beclin-1، دیابت نوع 2
 • مریم علی حیدری، زهره قطب الدین*، کاوه خزاییل، محمدرضا تابنده صفحات 170-180
  سابقه و هدف

  یکی از مکانیسم های احتمالی برای محدودیت رشد سیستم عصبی و اختلالات رفتاری به دنبال اعمال هیپوکسی، استرس اکسیداتیو است. با توجه به نقش آنتی اکسیدانی روغن ماهی، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر روغن ماهی به طور هم زمان با اعمال هیپوکسی مزمن بارداری بر حافظه، تغییرات مورفومتری مغز و استرس اکسیداتیو در زاده های بالغ موش صحرایی طراحی شد.

  مواد و روش ها

  در این آزمایش از موش صحرایی ماده باردار (نژاد ویستار) استفاده شد. موش ها به طور تصادفی به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند: کنترل، شاهد، هیپوکسی، روغن ماهی و گروه هیپوکسی تیمارشده با روغن ماهی. هیپوکسی با شدت اکسیژن 10 درصد و نیتروژن 90 درصد اعمال شد. مورفومتری مغز جنین در روزهای 15ام و 20ام بارداری و در زاده های 30 روزه سنجیده شد. حافظه احترازی غیرفعال و شاخص های استرس اکسیداتیو در زاده های موش صحرایی 30 روزه ارزیابی شدند.

  نتایج

  میانگین وزن مغز در جنین های 15 و 20 روزه و زاده های 30 روزه گروه هیپوکسی به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (0/05<P). نتایج ارزیابی حافظه، بیانگر کاهش معنی دار حافظه احترازی در گروه هیپوکسی در مقایسه با گروه شاهد بود (0/05<P). استرس اکسیداتیو نیز در زاده های 30 روزه گروه هیپوکسی نسبت به گروه شاهد، افزایش معنی داری داشت و تیمار با روغن ماهی از کاهش این پارامترها جلوگیری کرد (0/05<P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، تیمار روغن ماهی در طی هیپوکسی مزمن دوران بارداری، باعث کاهش محدودیت رشد مغز جنین، استرس اکسیداتیو و اختلال حافظه ایجادشده به دنبال هیپوکسی شد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، حافظه احترازی غیرفعال، روغن ماهی، مورفومتری مغز، موش صحرایی، هیپوکسی بارداری
 • فاطمه فخری*، سعید شاکریان، سمیه فخری، علی اکبر علی زاده صفحات 181-189
  سابقه و هدف

  فعالیت بدنی منظم و رژیم غذایی می تواند در پیشگیری از بیماری های قلبی - عروقی موثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) به همراه مصرف مکمل نانوکورکومین بر عوامل مرتبط با بیماری های قلبی - عروقی مانند نیمرخ لیپیدی و پروتیین واکنشگر C (hs-CRP) دختران دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، تجربی تصادفی شده به صورت پیش آزمون - پس آزمون بود. آزمودنی ها 48 نفر از دانشجویان دارای اضافه وزن با میانگین سنی (94/0±78/21) و BMI (10/2±12/28) بودند که به طور تصادفی به چهار گروه تمرین (n=12)، تمرین - مکمل (n=12)، مکمل (n=12) و کنترل (n=12) تقسیم شدند. گروه های مصرف کننده مکمل به مدت 6 هفته روزانه یک کپسول 80 میلی گرمی نانوکورکومین مصرف کردند. گروه های تمرین به مدت 6 هفته (هفته ای سه جلسه) تمرین HIIT را با حداکثر ضربان قلب اجرا نمودند. نمونه های خونی جهت اندازه گیری سطوح سرمی نیمرخ لیپیدی (لیپوپروتیین با چگالی پایین، کلسترول تام، تری گلیسرید و لیپوپروتیین با چگالی بالا) و CRP قبل و پس از دوره ی 6 هفته ای تمرین و مکمل دهی گرفته شد. داده ها از طریق آزمون ANOVA و t وابسته در 0/05≤P تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  در گروه مکمل - تمرین، شاخص تری گلیسرید (0/03 =P) و CRP (0/03 =P) کاهش معنادار، HDL (0/034=P) افزایش معنادار و LDL و کلسترول تام تغییرات معناداری نشان نداد (0/05≤P). همچنین تغییرات معناداری در شاخص های نیمرخ لیپیدی و CRP در گروه تمرین و گروه مکمل مشاهده نشد (0/05≤P).

  نتیجه گیری

  انجام تمرین HIIT و مصرف مکمل نانوکورکومین هرکدام به تنهایی منجر به تغییرات مثبت اندک اجزای نیمرخ لیپیدی و CRP گردید. ولی به نظر می رسد انجام تمرینات HIIT همراه با مصرف مکمل نانوکورکومین به صورت همزمان اثر تقویتی بر یکدیگر دارند.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، کورکومین، نیمرخ لیپیدی، پروتئین واکنشگر C
 • سیده زهرا میرسنبل، خسرو عیسی زاده*، سعید ضرابی، میرساسان میرپور صفحات 190-197
  سابقه و هدف

  استرپتومایسس ها توانایی تولید ترکیبات فعال زیستی، از جمله ترکیبات ضدباکتریایی را دارند. هدف از انجام این پژوهش، جداسازی و بررسی استرپتومایسس های تولیدکننده ترکیبات ضدمیکروبی از رسوبات دریایی شرق استان گیلان، ایران بوده است.

  مواد و روش ها

  رسوبات دریایی جمع آوری شدند و شناسایی استرپتومایسس با روش های مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی؛ و شناسایی مولکولی با استفاده از توالی یابی ژن 16SrRNA و آنالیز فیلوژنتیک صورت پذیرفت. فعالیت ضدمیکروبی در برابر میکروارگانیسم های بیماری زا، شامل میکروکوکوس لوتیوس ((PTCC 1408، باسیلوس سریوس (PTCC 1154)، استافیلوکوکوس اوریوس (PTCC 1189)، سودوموناس آیروجینوزا (PTCC 1310)، سالمونلا تایفی (PTCC 1609) و پروتیوس میرابیلیس (PTCC 1776) با استفاده از روش های غربالگری اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  جدایه SN7 از رسوبات دریایی مناطق شرقی استان گیلان، ایران جداسازی شد و نتایج توالی یابی ژن 16SrRNA و آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که جدایه موردنظر، متعلق به جنس استرپتومایسس با بیشترین میزان تشابه (90/17 درصد) باUncultured Streptomyces sp. Clone RSS38 می باشد و می تواند به عنوان یک گونه جدید مطرح شود. جدایه موردنظر دارای فعالیت ضدباکتریایی قوی است و مقاوم ترین میکروارگانیسم در برابر فعالیت ضدباکتریایی جدایه، سودوموناس آیروجینوزا می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده آن است که رسوبات دریایی مناطق شرقی استان گیلان، از لحاظ تولید ترکیبات ضدمیکروبی می توانند بسیار مهم بوده و این مناطق، می توانند در زمینه داروسازی حایز اهمیت باشند.

  کلیدواژگان: استرپتومایسس، رسوبات دریایی، فعالیت ضدمیکروبی، 16SrRNA
 • آذر کاظمی، محسن گل پرور*، حمید آتش پور صفحات 198-208
  سابقه و هدف

  آموزش مهارت هایی که عواطف مثبت را افزایش می دهند، منجر به حل بهتر مشکل، افزایش حمایت اجتماعی و فواید دیگری می شوند که به عنوان عامل محافظتی و کاهنده افسردگی عمل می کنند. بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر درمان پذیرش خود ذهن آگاهانه با روان درمانی مثبت نگر بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای افسردگی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماه و نیمه و سه گروهی بود. نمونه پژوهش، 54 نفر از دانش آموزان دختر دارای افسردگی در مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان بودند که برحسب معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای سنجش متغیر وابسته از پرسشنامه سرمایه عاطفی گل پرور در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. گروه های آزمایش تحت درمان پذیرش خود ذهن آگاهانه و روان درمانی مثبت نگر قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های تکرارشده و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد درمان پذیرش خود ذهن آگاهانه و روان درمانی مثبت نگر بر افزایش سرمایه عاطفی تاثیر داشتند (0/05<P)، اما بین تاثیر این دو درمان تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  درمان پذیرش خود ذهن آگاهانه و روان درمانی مثبت نگر، هر دو روشی موثر جهت افزایش سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای افسردگی هستند. پس با آموزش آن ها می توان نوع عواطف دختران دانش آموز را نسبت به زندگی، تغییر و به تبع آن افسردگی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: درمان خودپذیرشی ذهن آگاهانه، روان درمانی مثبت نگر، سرمایه عاطفی، افسردگی
 • فهیمه نصیری، عبدالله امیدی*، مجید مظفری، غلامعباس موسوی، ساناز جوکار صفحات 209-218
  سابقه و هدف

  دیابت، یک بیماری مزمن و متضمن خطر بالای ناتوانی و مرگ است. به خصوص هنگامی که سبک زندگی فرد مناسب نبوده، پیروی از درمان پزشکی کم یا نامنظم شود و او پایبند به انجام رفتارهای خودمراقبتی نباشد. بنابراین هدف این مطالعه، بررسی تاثیر درمان ACT بر خودکارآمدی و HbA1C بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی می باشد. با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 60 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان صنعت نفت انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله علاوه بر درمان پزشکی روتین خود، درمان  ACTرا هم در 8 جلسه درمانی 120 دقیقه ای به صورت هفته ای یک جلسه دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل فقط درمان پزشکی روتین خود را ادامه دادند. زمان اجرای پرسشنامه ی خودکارآمدی و انجام آزمایش خون در هر دو گروه، قبل و بعد از اجرای پژوهش بود.

  نتایج

  جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل سطح خودکارآمدی به طور معناداری بالاتر (0/718±44/66، 0/001<P) وHbA1C  به طور معناداری پایین تر (0/032±1/33، 0/001<P) می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های حاصل، درمان ACT بر افزایش خودکارآمدی و کاهش  HbA1Cدر مبتلایان به دیابت نوع دو و درنهایت کاهش عوارض و مرگ ومیر ناشی از این بیماری، موثر است.

  کلیدواژگان: درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، دیابت نوع دو، خودکارآمدی، هموگلوبین گلیکوزیله
 • سپیده مهرزاد، زهرا کشتمند* صفحات 219-226
  سابقه و هدف

  بتاتالاسمی یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی در ایران است و بیش از دو میلیون حامل بتاتالاسمی در ایران وجود دارد. شناسایی جهش های ژن بتاگلوبین برای برنامه ای تشخیصی و مدیریتی معین، مانند تشخیص پیش از زایمان بیماری بتاتالاسمی ضروری است. هدف از این مطالعه، بررسی جهش های شایع در بیماران بتاتالاسمی در جمعیت های ایرانی با روش SNaPshot  است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی، از 20 بیمار آزمایشگاه ژنتیک پزشکی در تهران و اهواز که در طرح غربالگری ازدواج شناسایی شده بودند، پس از اخذ رضایت کتبی و تکمیل پرسشنامه، 10 سی سی نمونه خون وریدی همراه با ماده ضدانعقاد EDTA جمع آوری شد. سپس برای استخراج DNA از روش boiling و برای تعیین جهش ها از روش SNaPshot استفاده شد. در نهایت داده ها با نرم افزار geen maper مورد آنالیز قرار گرفت.

  نتایج

  در این مطالعه، فراوانی جهش های شایع بتاتالاسمی نشان داد که جهش 1-IVS II به میزان 30 درصد شایع ترین و جهش های شایع دیگر جهش (Fsc8-9 (20 درصد، (Fsc36-37 (15 درصد، (IVS I-5 (10 درصد و (IVS I-I (5 درصد می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که تفاوت در شیوع، بین مطالعه حاضر و دیگر مطالعات می تواند به دلیل جامعه آماری پراکنده و تعداد کمتر نمونه های گرفته شده باشد. زیرا این مطالعه با تمرکز بیشتر بر روی کارآیی تکنیک SNaPshot در تشخیص جهش ها انجام شده است.

  کلیدواژگان: تالاسمی، SNaPshot، ژن بتاگلوبین
 • ولی کاظمی رضایی، علی کاظمی رضایی* صفحات 227-235
  سابقه و هدف

  با توجه به شیوع اعتیاد، تلاش جهت شناسایی عوامل خطر بروز این مشکل در جمعیت های مختلف ضروری است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی گرایش به اعتیاد براساس میزان ناگویی خلقی و ابراز وجود در دانشجویان پرستاری انجام شد.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بود. نمونه پژوهش شامل 160 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد کرمانشاه بود که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند و به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه آمادگی به اعتیاد وید و بوچر، پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو و پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. داده ها نیز با نرم افزار SPSS ویرایش 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ناگویی هیجانی با آمادگی به اعتیاد دانشجویان پرستاری رابطه مثبت و بین ابراز وجود با آمادگی به اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود دارد (0/01<P). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 23 درصد واریانس آمادگی به اعتیاد فعال (0/230R2=) و همچنین 7/67 درصد واریانس آمادگی به اعتیاد منفعل (0/677R2=) به وسیله ناگویی هیجانی و ابراز وجود تبیین می‏ شود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که دو مولفه ناگویی هیجانی و ابراز وجود با اعتیاد رابطه دارند و باعث می شوند که دانشجویان پرستاری، گرایش به اعتیاد داشته باشند و لزوم توجه نظام آموزشی به منظور کاهش ناگویی هیجانی و بهبود ابراز وجود از طریق برگزاری کارگاه ها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: ناگویی هیجانی، ابراز وجود، اعتیاد، پرستاری
 • حسین احمدی، علی یلفانی*، بهنام غلامی بروجنی صفحات 236-245
  سابقه و هدف

  در دنیای معاصر، زندگی اکثر افراد جامعه، تحت تاثیر تکنولوژی های ارتباطی نوین مانند تلفن همراه و کامپیوتر قرار گرفته است. ورود تلفن همراه در ارتباطات و استفاده های روزانه، منجر به تغییرات جدیدی در دیدگاه های پزشکی و سلامتی شده است. درواقع «سندرم گردن پیامکی» یک وضعیت نگران کننده است و پتانسیل آن را دارد که بر میلیون ها انسان در سراسر جهان تاثیر بگذارد.

  مواد و روش ها

  مطالعه مروری حاضر با جستجوی جامع و استفاده از بانک های اطلاعاتی PubMed، Science Direct وGoogle Scholar، انجام شد. به دلیل استفاده گسترده از تلفن همراه و شیوع آن در یک دهه گذشته، مقالات منتشرشده در سال های 2019 - 2010 میلادی مورد جستجو قرار گرفت. برای استخراج مقالات از کلیدواژه های مرتبط استفاده و در نهایت 10 مقاله که به بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی در کاربران تلفن همراه پرداخته بودند، انتخاب شد.

  نتایج

  پس از بررسی کامل متن 10 مقاله مرتبط با موضوع مطالعه که برای بررسی نهایی انتخاب شده بودند، نتایج آن ها در قسمت بحث به طور کامل تشریح شد. بین مدت زمان تماس های تلفنی، بازی کردن با گوشی همراه، وب گردی و تعداد پیامک دادن در طول روز با اختلالات اسکلتی-عضلانی رابطه مستقیمی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  سندرم گردن پیامکی ممکن است موجب پاسچر سر به جلو و شانه گرد و همچنین درد های مزمن در گردن، شانه ها، دست ها و انگشتان شود.

  کلیدواژگان: سندرم گردن پیامکی، اختلالات اسکلتی-عضلانی، تلفن هوشمند، سر به جلو، شانه گرد
|
 • Parisa Fouman-Ajirlou, Changiz Ahmadizadeh*, Mohamad Zaeifizadeh Pages 122-132
  Background

  Lactobacillus reuteri has broad-spectrum effects on both gram-positive and negative bacteria as well as fungi and protozoa. Also, Coumarins have high ability to control and treat cancer. Apoptosis is a planned cell death that plays an essential role in the development and homostasis of living creatures. Bax and Bcl2 genes are among key target genes of internal pathway; thus the present study aimed to determine the effect of L. reuteri and Coumarin on the expression of these two genes on AGS cell line.

  Materials and Methods

  After cultivation of gastric cancer cells, Coumarin and L. reuteri were affected in these concentrations at different concentrations and the inhibitory effect on cell proliferation was evaluated using the MTT method. Afterwards, the RNA content of cells was extracted using an RNA extraction kit. Then the cDNA was synthesized for Bax and Bcl2 genes and finally Real time PCR was run.

  Results

  The results of the MTT assay on gastric cancer cells showed the inhibitory effect of Coumarin and L. reuteri. Also, the results of Real Time PCR showed that the expression of Bax and Bcl2 expression in comparison with the control group was significantly increased.

  Conclusion

  Considering the effects of Coumarin and L. reuteri on inhibiting proliferation of AGS cells and increasing the Bax and Bcl2 gene, it can be concluded that Coumarin and L. reuteri can induce apoptosis in cancerous cells by affecting the expression of genes involved in apoptosis.

  Keywords: Stomach cancer, Lactobacillus reuteri, Coumarin
 • Mahsa Behjati-Moghaddam, Ali Neamati*, Hadiseh Yousefirad Pages 133-141
  Background

  Nanoparticles are effective in treating the cancer disease due to their antioxidant, Antibacterial and the ability to produce toxicity in the cancer cells. This study aimed to evaluation of cytotoxic, antioxidant and antibacterial effects of zinc oxide nanoparticles synthesized by Amaranthus cruentus.

  Materials and Methods

  This study was performed in vitro. The cytotoxic effects of biosynthesized ZnO nanoparticles were evaluated against the cancer cell line MDA-MB-231 and the normal cell line HUVEC by MTT assay. Also, antioxidant properties of these nanoparticles were evaluated by assays the DPPH and ABTS. Statistical analysis was performed by SPSS software and one way ANOVA. Antibacterial activity was also evaluated by the disc diffusion method on the gram-positive bacteria Staphylococcus aureus and gram-negative Pseudomonas aeruginosa.

  Results

  The result of MTT assay showed that IC50 was about 32µg/ml in 48 hours after treatment of the breast cancer cells by nanoparticles while the viability of the normal cell line was 94% in the similar concentration of nanoparticles. The results of the antioxidant test showed that nanoparticles at a concentration of 1000µg/ml were able to inhibit 50% of ABTS free radicals, but they exhibited a slight potential for DPPH free radicals inhibition. Also, they had an inhibitory effect on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa growth.

  Conclusion

  The results showed that ZnO nanoparticles biosynthesized by Amaranthus cruentus can have antioxidant, antibacterial and anti- cancer activities.

  Keywords: Zinc oxide, Nanoparticle, Antioxidant, Antibacterial, Anticancer, Amaranthus cruentus
 • Mehrnoosh Bahmani, Maghsoud Peeri*, Mohammad Ali Azarbayjani, Hasan Matinhomaee Pages 142-150
  Background

  Physical activity has been recognized, as an effective way to prevent and treat diabetes. This study aimed to determine the effect of the continuous aerobic - versus high -intensity interval training on IRS1 gene expression and its correlation with insulin resistance index in liver tissue with type 2 diabetic rats.

  Materials and Methods

  In an experimental study, 24 male Wistar rats aged 6-5 weeks weighed 160 to 180 g. The rats were randomly divided into three groups of 8 controls, aerobic continuity, and severe periodicity. Each group performed their protocol five days a week for eight weeks. 24 hours after the last training session, blood samples were collected directly from heart of rats. The liver tissue was immediately extracted. Pearson correlation, one-way ANOVA and Tukey post hoc test were used to analyze the data.

  Results

  The results of this research showed that both trainings had a significant effect on the expression of IRS1 gene in the liver of type 2 diabetes mellitus than in the control group (P=0.011), but no difference was observed in the two training groups (P=0.874). There was a significant correlation between IRS1 gene expression and insulin resistance index in the liver of type 2 diabetic rats after a HIIT and continuous exercise (P=-0.634). Increasing the IRS1 gene, reduced the insulin resistance index (r= -0.634, P=0.005).

  Conclusion

  It seems that both intensive and continuous aerobic exercises could be used to improve the indices studied in subjects with type 2 diabetes.

  Keywords: Aerobic continuous exercise, HIIT, Type 2 diabetes, IRS1 gene
 • Hadi Ghaedi*, Ebrahim Banitalebi, Mohammad Hassaan Dashty-Khavidaki, Ebrahim Samadi Pages 151-159
  Background

  This study aimed to determine the effect of 8 weeks of resistance training using elastic bands and green coffee supplement on hepatic steatosis index in obese middle-aged Women.

  Materials and Methods

  In this randomized clinical trial, 60 obese (33.58±2.96) and middle-aged women (42.99±3.08) were selected as the subjects and were randomly divided into four groups of 15 people: supplement, exercise+supplement, exercise+placebo and placebo. The training groups received eight-week elastic band resistance training program at 3 sessions per week and 60 minutes each session. Daily supplementary groups received a 400 mg capsule of green coffee extract. Blood samples were measured 24 hours before the start and 48 hours after the end of the protocol in the fasting state. In order to compare intra-group and extra-group, the t-test and the two-way ANOVA and post-hoc Bonferroni test were used.

  Results

  The results showed that 8 weeks of exercise with supplementation, despite significantly reducing the serum levels of liver enzymes in the experimental groups, there had no significant difference with the control group. Also, 8 weeks of resistance training combined with green coffee supplementation made a significant difference in the index of hepatic steatosis in obese women.

  Conclusion

  However training with elastic bands and green coffee consumption improved hepatic steatosis index but considering that its effect on liver enzymes was not significant. it seems, improvement in liver function indices in obese women may require longer periods of resistance training and green coffee supplementation.

  Keywords: Resistance training, Elastic band, Hepatic steatosis index, Obesity, Green coffee
 • Masoud Jokar, Mohammad Sherafati-Moghadam* Pages 160-169
  Background

  Autophagy is a mechanism that could be inhibited or activated through exercise. FOXO3a and Beclin-1 proteins are important proteins in autophagy regulation. Therefore, this study aimed to investigate the effect of 4 weeks high intensity interval training (HIIT) on the content of FOXO3a and Beclin-1 proteins in the left ventricular heart tissue with type 2 diabetic rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 12 two-month-old Sprague-Dawley rats with a mean weight of 270±20 g were selected. After diabetic induction with STZ and Nicotinamide, rats were randomly assigned to two groups, diabetic training (6 heads) and diabetic control (6 heads). The training group trained for 4 days a week in accordance with the training program for 4 weeks, while the control group did not have any training program. Also, the rats did not receive any insulin treatment during the study period. The protein content of the present study was measured by Western blotting. Data were analyzed by SPSS software version 19 and independent t-test.

  Results

  Four weeks of HIIT training resulted in a significant decrease in FOXO3a (P=0.03) and Beclin-1 (P=0.0001) proteins content in the diabetic training group compared to the diabetic control group.

  Conclusion

   Four weeks of HIIT training would decrease the content of FOXO3a and Beclin-1 proteins which leads to inhibition of autophagy in the left ventricle of subjects with type 2 diabetes. Therefore, HIIT training could be a new therapeutic approach in diabetics.

  Keywords: High intensity interval training, Heart muscle, Protein FOXO3a, Protein Beclin-1, Type 2 diabetes
 • Maryam Aliheydari, Zohreh Ghotbeddin*, Kaveh Khazaeil, Mohammad Reza Tabandeh Pages 170-180
  Background

  One of the possible mechanisms to the nervous system growth restriction and behavioral impairment following hypoxia, is oxidative stress. According to the antioxidant effect of fish oil, the present study was designed to investigate the effect of fish oil treatment during chronic hypoxia in pregnancy on memory, brain morphometric changes and oxidative stress in adult rat offspring.

  Materials and Methods

  In this study female pregnant rat (Wistar) were used; they were randomly divided into 5 experimental groups: control, sham, hypoxia, fish oil and hypoxia groups treated with fish oil. Hypoxia with 10% oxygen and 90% nitrogen intensity was applied. Fetal brain morphometry was examined on the 15th and 20th day of pregnancy and the 30-day-old offspring. Passive avoidance memory and oxidative stress parameters were examined in the 30-day-old rat offspring.

  Results

  The brain weight average in the 15 and 20 day-old fetuses and 30-day-old offspring of the hypoxia group was significantly lower than the sham group (P<0.05). Memory results evaluation indicated that the avoidance memory was significantly decreased in hypoxia group compared to the sham group (P<0.05). Oxidative stress also increased significantly in the 30-day-old offspring of the hypoxia group compared to the sham group and fish oil treatment prevented the reduction of these parameters (P<0.05).

  Conclusion

  According to these results, Fish oil treatment during chronic hypoxia in pregnancy can be attenuate fetal brain restriction, oxidative stress and memory impairment following hypoxia.

  Keywords: Brain morphometry, Fish oil, Maternal hypoxia, Oxidative stress, Passive avoidance memory, Rat
 • Fatemeh Fakhri*, Saeed Shakeryan, Somaye Fakhri, Aliakbar Alizadeh Pages 181-189
  Background

  Regular physical activity and diet can be effective in preventing cardiovascular disease. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of 6 weeks of high intensity interval training (HIIT) with nano-curcumin supplementation on factors related to cardiovascular disease such as lipid profile and C-reactive protein (hs-CRP) in overweight girls.

  Materials and Methods

  The research method was randomized-experimental with pre-post test design. 48 overweight student girls with mean age of 21.78±0.94 years and BMI equals 28.12±2.1kg/m2 were randomly divided into four groups: training (n=12), training-supplement (n=12), supplement (n=12) and control group (n=12). Supplement groups consumed a 80 mg nano-curcumin capsule daily. Training groups performed an exercise protocol of HIIT training with maximum heart rate for 6 weeks (three sessions per week). The control group did not have any regular exercise. Blood samples were obtained for measurement of lipid profile serum levels (Low Density Lipoprotein (LDL), Total Cholesterol (TC), Triglyceride (TG) and High-Density Lipoprotein (HDL)) and CRP before and after a 6-week period of exercise and supplementation. Data were analyzed by ANOVA and dependent t-test at P≤0.05.

  Results

  In the supplement-training group, triglyceride (P=0.03) and CRP (P=0.03) significantly decreased, HDL (P=0.034) significantly increased and LDL and cholesterol did not show significant changes (P≥0.05). But there were no significant changes in lipid profile and CRP in the training and supplement groups (P≥0.05).

  Conclusion

  HIIT training and nano-curcumin supplementation alone resulted in slight positive changes of lipid profile and CRP. But it seems that doing HIIT training together with nano-curcumin supplementation has a reinforcing effect on each other and they are more effective at preventing cardiovascular diseases.

  Keywords: high intensity interval training, Curcumin, lipid profile, reactive protein C
 • Seyedeh Zahra Mirsonbol, Khosro Issazadeh*, Saeid Zarrabi, Mirsasan Mirpour Pages 190-197
  Background

  Streptomyces have the ability to produce bioactive metabolites such as antibacterial compounds. This study aimed to isolate and evaluate the production of  antibacterial compounds from marine sediments by Streptomyces of eastern Gilan province. 

  Materials and Methods

  Marine sediments were collected and Streptomyces species were identified based on morphological, physiological, biochemical methods and molecular identification was used by 16SrRNA gene sequencing and phylogenetic analysis. Antimicrobial activity was evaluated against pathogenic microorganisms such as Micrococcus luteus PTCC 1408, Bacillus cereus PTCC 1154, Staphylococcus aureus PTCC 1189, Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310, Salmonella typhi PTCC 1609 and Proteus mirabilis PTCC 1776 by using primary (Cross streak) and secondary (Well diffusion agar) methods were investigated.                                                                         

  Results

  The isolate SN7 was collected from marine sediments of eastern Gilan province, Iran and the results of 16SrRNA gene sequencing and phylogenetic analysis revealed that the isolate belonged to Streptomyces genus with the highest similarity (90.17%) to uncultured Streptomyces sp. and it can be introduced as a new species. This isolate showed significant antimicrobial activity against pathogenic microorganisms and P. aeruginosa was the most resistant microorganism against antimicrobial activity of this isolate.

  Conclusion

  The results showed that the marine sediments of the eastern regions of Gilan province, Iran can be significant for producing antimicrobial compounds and these regions can be valuable for pharmaceutical application.

  Keywords: Streptomyces, Antimicrobial activity, 16SrRNA, Merine sediments
 • Azar Kazemi, Mohsen Golparvar*, Hamid Atashpour Pages 198-208
  Background

  Training the skills which increase positive affect leading to a better problem solving, increase social support and has some other advantages which act as a protective factor thus decreasing depression. So this study aimed to compare the effect of mindful self-acceptance therapy and positive psychotherapy on affective capital of female students with depression.

  Materials and Methods

  This research was a semi-experimental study pre-test, post-test and one and a half month follow-up design with three groups. The sample consisted of 54 female students with depression at secondary high school in Isfahan who were selected based on the inclusion criteria and were randomly assigned in two experimental groups and one control group. The experimental groups were treated with mindful self-acceptance therapy and positive psychotherapy. Golparvar affect capacity questionnaire were used to measure the dependent variables at pre-test, post-test and the follow up. The data were analyzed using repeated measure analysis of variance and Bonferroni post hoc test trough SPSS-22 software.

  Results

  The results showed that mindful self-acceptance therapy and positive psychotherapy had a significant effect on increasing the affective capital (P<0.05). But there was no significant difference between the two treatment groups (P>0.05).

  Conclusion

  Mindful self-acceptance therapy and positive psychotherapy were both effective treatments on increasing the affective capital of female students with depression and training them both can change female student’s sentiments about life thus treating depression as a consequence.

  Keywords: Mindful self-acceptance therapy, Positive psychotherapy, Affective capital, Depression
 • Fahimeh Nasiri, Abdollah Omidi*, Majid Mozaffari, Seyyed Gholam Abbas Mousavi, Sanaz Joekar Pages 209-218
  Background

  Diabetes is a chronic disease which involves a high risk of disability and death, especially when the lifestyle of the patient doesn’t fit the patient’s illness, following up to medical treatment is low or irregular and the person does not adhere to self-care behaviors. Therefore, this study aimed to investigate the effectiveness of group acceptance and commitment therapy (ACT) on self-care and HbA1C in type II diabetes.

  Materials and Methods

  This experimental research used an available sampling with pre-test post-test design with control group. 60 clients of diabetes who were referred to the oil industry hospital were randomly assigned to intervention and control groups. The intervention group, in addition to its routine medical treatment, received ACT treatment in 8 sessions of 120-minute in weekly sessions. While the control group only continued their routine medical treatment. The execution time of self-care questionnaire was weekly and blood test in both groups was before and after the implementation of the study.

  Findings

  Covariance analysis tests was used to analyze data of HbA1C and repeated measurements was used for self-care dates. Results showed that in the intervention group, the level of HbA1C was significantly lower (P<0.001) and Self-care behaviors increased significantly every 8 weeks (P<0.001) compared to the control group.

  Conclusion

  Considering the findings of this study, the acceptance and commitment therapy (ACT) can be effective in improving the type-2 diabetes self-care and reducing levels of HbA1C leading to decreased morbidity and mortality rate.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Type II diabetes, Self-care, HbA1
 • Sepideh Mehrzad, Zahra Keshtmand* Pages 219-226
  Background

  Beta-thalassemia, with over 2 million carriers of β-thalassemia, is one of the most common genetic diseases in Iran. Identification of beta-globin gene mutations is necessary for a specific diagnostic and management program, such as prepartum diagnosis of β-thalassemia. This study aimed to investigate common mutations in β-thalassemia patients in Iranian populations using the SNaPshot method.

  Material and Methods

  In this descriptive study, 10 cc venous blood sample with EDTA were collected from 20 patients of medical genetics laboratory in Tehran and Ahvaz who were identified in the marriage-screening plan and after obtaining written consent and completing the questionnaire. Then, DNA was extracted by boiling method and SNaPshot method was used to determine mutations. Finally, data were analyzed with geen maper software.

  Result

  In this study, frequency of common beta-thalassemia mutations showed that IVS II-1/30% was the most common mutation of Fsc8-9 (20%), Fsc36-37 (15%), IVS I -5 (10%) and IVS II mutations (5%).

  Conclusion

  The results of the study indicate that the difference in prevalence between the present study and other studies could be due to the scattered statistical population and fewer samples taken because this study focuses more on the efficacy of SNaPshot technique in diagnosis.

  Keywords: Thalassemia, SNaPshot, Beta-globin gene
 • Seyyed Vali Kazemi-Rezaei, Seyyed Ali Kazemi-Rezaei* Pages 227-235
  Background

  In the contemporary world most people's lives have been affected by modern communication technologies such as mobile phones and computers. The entrance of mobile phones into daily communication and usage has led to new changes in medical and health perspectives. In fact, “Text Neck Syndrome" is a worrying situation and has the potential to affect millions of people around the world.

  Materials and Methods

  The search articles was done in databases PubMed, Science Direct, Google Scholar and due to the widespread use and prevalence of Smartphone use in the past decade, articles about the years 2010 up to 2019 were extracted. To extract the articles, was used from the related keyword. Then, considering the main subject of the present study and criteria inclusion and exclusion, 10 articles were selected for final investigation.

  Results

  After reviewing the full text of 10 articles related to the study subject that were chosen for the final review, the results of those articles are described briefly in Table 1 and completely in the discussion section. There is a direct relationship between the duration of phone calls, playing with mobile phones, browsing and the number of texting during the day and musculoskeletal disorders.

  Conclusion

  The text neck syndrome can cause forward head and rounded shoulder postures, as well as chronic pain in the neck, shoulders, hands, and fingers.

  Keywords: Alexithymia, Assertiveness, Addiction, Nursing
 • Hossein Ahmadi, Ali Yalfani*, Behnam Gholami Borujeni Pages 236-245
  Background

  In the contemporary world most people's lives have been affected by modern communication technologies such as mobile phones and computers. The entrance of mobile phones into daily communication and usage has led to new changes in medical and health perspectives. In fact, “Text Neck Syndrome" is a worrying situation and has the potential to affect millions of people around the world.

  Materials and Methods

  The search articles was done in databases PubMed, Science Direct, Google Scholar and due to the widespread use and prevalence of Smartphone use in the past decade, articles about the years 2010 up to 2019 were extracted. To extract the articles, was used from the related keyword. Then, considering the main subject of the present study and criteria inclusion and exclusion, 10 articles were selected for final investigation.

  Results

  After reviewing the full text of 10 articles related to the study subject that were chosen for the final review, the results of those articles are described briefly in Table 1 and completely in the discussion section. There is a direct relationship between the duration of phone calls, playing with mobile phones, browsing and the number of texting during the day and musculoskeletal disorders.

  Conclusion

  The text neck syndrome can cause forward head and rounded shoulder postures, as well as chronic pain in the neck, shoulders, hands, and fingers.

  Keywords: Text neck syndrome, Musculoskeletal disorders, Smartphone, Forward head, Rounded shoulder