فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرش مفرح ذات، علی اکبر فضائلی*، یدالله حمیدی صفحات 9-16
  زمینه و هدف

  سل یک بیماری واگیردار و بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی تک عاملی است. هدف از این پژوهش برآورد هزینه های اقتصادی این بیماری و عوامل موثر بر ابتلای آن در استان همدان بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی و تحلیلی بود که درمقطع زمانی24 ماهه در سال های1393 و 1394 انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش بیماران مبتلا به سل شناسایی شده در سطح استان همدان در گروه های ریوی گسترده خلط مثبت و خارج ریوی استان همدان می باشد. استخراج داده های مورد نیاز از طریق بررسی پرونده بیماران مسلول در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و نیز بیماران بستری در بخش های عفونی صورت گرفت. همچنین با استفاده از مدل لاجیت و نرم افزار Stata15، عوامل اجتماعی و اقتصادی خانوارهایی که احتمال بیشتری در مواجه شدن با این بیماری دارند، مطالعه گردید.

  نتایج

  در پژوهش انجام شده، مجموع 173 بیمار مسلول شناسایی شد که هزینه های مستقیم برآورد شده درمان بیماران مبلغ 8307 میلیون ریال بود. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان داد که افراد ساکن شهر، بالای 65، کم سواد و افراد مبتلا به ویروس ایدز به ترتیب 22،14،18و 6 درصد احتمال مواجهه با بیماری سل بیشتری خواهند داشت.

  نتیجه گیری

  هزینه تمام شده بیماری سل علاوه بر تخصیص مبلغ قابل توجهی از منابع بهداشتی و درمانی استان، هزینه های غیر مستقیم  زیادی را نیز به خانوارها تحمیل می کند. تبعات اجتماعی و اقتصادی حاصل از این هزینه ها منجر به بسیاری از ناهنجاری ها مانند طرد شدن زنان مبتلا از خانواده یا ترک تحصیل فرزندان افراد مبتلا می شود.

  کلیدواژگان: هزینه بیماری، سل، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • سمیه فدائی، مصطفی کاظمی*، فاطمه نژادشکوهی صفحات 17-26
  زمینه و هدف

  ارزشیابی و ارتقا کیفیت خدمات در بیمارستان ها که با سلامتی انسانها سروکار دارند، اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و وزن دهی معیارهای سنجش کیفیت و رتبه بندی بیمارستان های مشهد انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی در زمستان سال 1396 انجام شد. در این مطالعه با بررسی ادبیات پژوهش، ابعاد کیفیت خدمات در بیمارستان شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی از گروه خبرگان (شامل 8 نفر( نظرخواهی به عمل آمد و ضرایب اهمیت هر یک از ابعاد از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی (FAHP) محاسبه شد. پرسشنامه ماتریس تصمیم به روش نمونه گیری دردسترس توسط نمونه 400 نفره از همراهان بیمار چهار بیمارستان تکمیل گردید. سپس با استفاده از روش GRA-TOPSIS بیمارستانها رتبه بندی شدند. روایی هر دو پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد.

  نتایج

  نتایج FAHP نشان می دهد  بعد کیفیت دانش و مهارت پزشکی بیشترین ضریب اهمیت را دارد. همچنین با تحلیل داده ها با استفاده از GRA-TOPSIS بیمارستان سوم، رتبه چهارم را در ارایه خدمات بدست آورد. همچنین نتایج نشان می دهد که در بیمارستان سوم کیفیت دسترسی نیازمند بیشترین بهبود است.

  نتیجه گیری

  روش GRA-TOPSIS علاوه بر رتبه بندی بیمارستان ها بر اساس معیارهای کیفیت خدمات قادر است نقاط ضعف هر بیمارستان در هر یک از معیارها مشخص نماید. در نتیجه اولویت های بهبود  کیفیت خدمات در هر بیمارستان مشخص شد و بر اساس آن مدیر بیمارستان می تواند برای بهبود عملکرد در معیارهای که عملکرد پایینی نسبت به سایر بیمارستان ها کسب کرده است، تلاش نماید.

  کلیدواژگان: بیمارستان‌ها، کیفیت خدمات، تحلیل رابطه ای‌خاکستری- تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • مسعود اعتمادیان، علی محمد مصدق راد، محمودرضا محقق دولت آبادی، حامد دهنوی* صفحات 27-40
  زمینه و هدف

  مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تاسیس و راه اندازی بیمارستان، استراتژی مناسبی برای ارایه خدمات با کیفیت سلامت به مردم با هزینه کم برای دولت است. با این وجود، چالش هایی در مسیر مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تاسیس و راه اندازی بیمارستان های ایران وجود دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین چالش های تاسیس و تجهیز بیمارستان جامع زنان محب یاس انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کیفی با منطق استقرایی و به صورت مورد پژوهی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد در سال 1397 انجام شد. تعداد 24 نفر از ذی نفعان کلیدی، مدیران و کارکنان مشارکت کننده در تاسیس و تجهیز بیمارستان جامع زنان محب یاس به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. از روش تحلیل موضوعی برای تحلیل داده های پژوهش استفاده شد.

  نتایج

  چالش های مشارکت عمومی- خصوصی در ساخت و تجهیز بیمارستان جامع زنان محب یاس عبارت بودند از مدل نامناسب مشارکت عمومی- خصوصی، فراهم نبودن بستر مشارکت عمومی- خصوصی، اعتماد کم به بخش خصوصی، مشکلات تامین مالی پروژه ساخت بیمارستان، تخریب ساختمان نیمه ساخته بیمارستان، افزایش هزینه ساخت بیمارستان، ادغام و انتزاع دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، مشکلات دریافت پروانه تاسیس بیمارستان، ادغام بیمارستان محب یاس با بیمارستان میرزا کوچک خان، تغییر کاربری بیمارستان و مشکلات تامین و مدیریت تجهیزات و کارکنان بیمارستان.

  نتیجه گیری

  اگرچه مشارکت عمومی- خصوصی مزایایی برای نظام سلامت به دنبال دارد، ولیکن، به دلیل اهداف، انگیزه ها و سبک مدیریت متفاوت بخش دولتی و خصوصی با چالش های متعددی همراه است. نتایج این پژوهش اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سلامت در مورد عوامل کلیدی موفقیت و موانع اجرایی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در بخش سلامت ارایه می کند.

  کلیدواژگان: مشارکت عمومی - خصوصی، بیمارستان، تاسیس، چالش ها، مطالعه موردی
 • علی اکبری ساری، محبوبه بیات، محمد عرب، مهدی یاسری، سیده فاطمه حسینی* صفحات 41-51
  زمینه و هدف

    برابری در دسترسی به خدمات مراقبت سلامت از جمله اهداف مهم نظام سلامت می باشد. در این مطالعه، توصیفی از وضعیت توزیع پزشکان متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن استان ها و شهرستان های کشور ایران در سال 1396 انجام  شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به منظور توصیف وضعیت توزیع پزشکان متخصص گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن در استان ها و شهرستان های کشور در سال 1396 انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. به منظور تحلیل نتایج از شاخص ضریب جینی، منحنی لورنز، رگرسیون چندگانه و ترسیم نقشه های جغرافیایی به کمک نرم افزار R نسخه 0-6-3 استفاده شد.

  نتایج

  استان تهران (2.31) و هرمزگان (0.39) به ترتیب بیشترین و کمترین سرانه پزشکان متخصص گوش، گلو بینی و جراحی سر و گردن به ازای 100 هزار نفر جمعیت در سال 1396 را  به خود اختصاص داده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت قابل توجهی در دسترسی به پزشکان متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن در مناطق مختلف کشور وجود داشت.

  کلیدواژگان: نابرابری، توزیع پزشک، متخصص گوش گلو، بینی و جراحی سر و گردن، ضریب جینی، ضریب محرومیت
 • علی اکبری ساری، فرهاد حبیبی، بهمن خسروی، پژمان حموزاده، مانی یوسف وند* صفحات 53-60
  زمینه و هدف

  ارزیابی عملکرد و ارزشیابی کیفیت خدمات ارایه شده موجب تحقق اهداف سازمانی و ارتقاء سطح توانایی کارکنان می شود. این مطالعه به منظور تدوین پرسشنامه جامع ارزیابی عملکرد اورژانس های بیمارستانی به انجام رسید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی است که در پنج مرحله شامل شناسایی استانداردها و شاخص های کلیدی ارزشیابی اورژانس ها؛ تهیه نسخه پیش نویس پرسشنامه؛ اجماع خبرگان و تهیه نسخه نهایی پرسشنامه؛ سازگاری درونی پرسشنامه و تکرارپذیری پرسشنامه انجام شد. جهت بررسی روایی، سازگاری درونی و تکرارپذیری پرسشنامه، به ترتیب از روش های روایی محتوایی، ضریب آلفای کرونباخ و باز آزمون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS تجزیه وتحلیل گردید.

  نتایج

  پرسشنامه نهایی با 105 سوال و در 8 حیطه؛ شامل مدیریت و رهبری (15)؛ منابع انسانی (22)؛ فضا و تسهیلات فیزیکی (18)؛ دارو و تجهیزات پزشکی (6)؛ دستورالعمل ها و خط مشی ها (17)؛ بیمار محوری (10)؛ ثبت مستندات در پرونده بیمار (5) و شاخص های زمانی در اورژانس (12) تدوین شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه نهایی پایا (89/0) و تکرارپذیر (98/0=ICC) می باشد.

  نتیجه گیری

  پرسشنامه ارزیابی عملکرد اورژانس های بیمارستانی، ابزاری روا و پایا است و می تواند برای ارزیابی عملکرد اورژانس های بیمارستانی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، اورژانس بیمارستان، پرسشنامه، پایایی و روایی
 • نادر مرکزی مقدم، ساناز زرگر بالای جمع، زانیار قادری، احسان توفیقی* صفحات 61-70
  زمینه و هدف

  در بین بخش های بیمارستان، تالار جراحی سهم قابل توجهی از هزینه و درآمد بیمارستان را به خود اختصاص می دهد. زمان بندی تالار جراحی در افزایش بهره وری اتاق های عمل اهمیت بسزایی دارد و پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی زمان بندی تالار جراحی بر پایه مدل شبیه سازی پیشامد گسسته انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت مقطعی در تابستان 97 در تالار جراحی یکی از بیمارستان های شهر تهران  انجام پذیرفت. با ورود افراد به تالار جراحی، اطلاعات آن ها اعم از علت و بیماری که موجب جراحی شده، نوع عمل جراحی (انتخابی یا اورژانسی)، مدت زمان حضور هر بیمار در تالار جراحی با جزییات زمانی ثبت گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS، و شبیه سازی سیستم درمانی با نرم افزار Arena انجام پذیرفت.

  نتایج

  با تجزیه وتحلیل اطلاعات ورودی مربوط به 625 بیمار در طول سه ماه، بیش از 60 درصد مراجعین را آقایان تشکیل دادند. متوسط زمان انتظار افراد در تالار جراحی 35 دقیقه بود. اولین ورود افراد به تالار جراحی در مورد بیماران انتخابی، در ساعت 7:10 صبح و آخرین ورود در ساعت 17:00 بود. از هشت سناریو مطرح شده، دو سناریوی اصلاح نرخ ورود (توزیع ورود به بعدازظهر) و سناریوی ترکیبی (اصلاح صف به بعدازظهر و اضافه کردن بیمار بر) بیشترین کاهش زمان انتظار را به همراه داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر توزیع ورود بیماران به ساعت هایی که بار ورودی کمتری دارد، می تواند مدت زمان انتظار بیماران را کاهش داده و بهره وری تالار جراحی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: شبیه‌سازی پیشامد گسسته، زمان انتظار، جریان بیمار
 • بررسی سطح تعارض و علل آن در محیط‌های درمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  زیبا خلیلی، محمد پناهی توسنلو، بهمن خسروی، ناصر ایروانی منش، رضوان کاظمی دستجرده ئی، لقمان آزموده، رامین احمدزاده، ابولقاسم پوررضا* صفحات 71-79
  زمینه و هدف

  تعارض بین کارکنان سلامت مشکلی مهم در واحدهای مراقبت بهداشتی در سراسر دنیاست. مطالعه حاضر با هدف شناسایی علل تعارض بین کارکنان پرستاری با سایر گروه های شغلی در بیمارستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به صورت توصیفی–تحلیلی در سال 1397 انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه در دو قسمت مشخصات دموگرافیک و علل تعارض بین کارکنان پرستاری با سایر گروه های شغلی در مقیاس لیکرت 5 گزینه ای طراحی شد. پرسشنامه در اختیار 120 نفر از کارکنان پرستاری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که به صورت تصادفی متناسب انتخاب شده بودند، قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار 15SPSS استفاده شد.

  نتایج

  بیشترین میزان تعارض گزارش شده توسط پرستاران مربوط به تعارض با گروه مدیران (94/0±17/4) و کمترین میزان با کارکنان اداری، مالی و پشتیبانی (13/1±55/3) بود. مهم ترین علت ایجاد تعارض بین کارکنان پرستاری با گروه های مختلف به ترتیب عبارت بود از: تحمیل نقش های غیرتخصصی (مثل تکمیل مستندات پرونده ای پزشکان)؛ احساس نابرابری در حجم و فشار کاری؛ درک ناکافی از شرایط کاری حوزه پرستاری؛ اختلاف نامتعارف درآمد و مزایای دریافتی و عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی. همچنین بین سطح تعارض با وضعیت تاهل، تجربه کاری و گروه سنی همبستگی معنادار آماری وجود داشت (p<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نقش تعدادی از عوامل ایجاد کننده تعارض بین کارکنان پرستاری با سایر گروه های شغلی را نشان داد. این یافته ها می تواند راهنمای عملی برای مدیران ارشد بیمارستان ها در جهت اخذ تصمیمات و راهکارهای کاربردی در راستای مدیریت تعارض های محیط کار باشد.

  کلیدواژگان: تعارض، مدیریت تعارض، کارکنان پرستاری، بیمارستان
 • علی محمد مصدق راد، فاطمه خلج* صفحات 81-88
  سابقه و هدف

  دستگاه الکتروکوتر یک ابزار مهم در جراحی مدرن است. سوختگی ناشی از دستگاه الکتروکوتر یکی از عوارض شایع حین عمل جراحی است. مدیریت کیفیت یک استراتژی سازمانی برای ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات است. هدف این مطالعه بررسی میزان تاثیر مدیریت کیفیت بر کاهش سوختگی ناشی از دستگاه الکتروکوتر بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با استفاده از روش اقدام پژوهی مشارکتی در بازده زمانی دوساله  1392 و 1393 در بخش اتاق عمل یکی از بیمارستان های شهر تهران انجام شد. تیم بهبود کیفیت بخش اعمال جراحی بیمارستان تشکیل و با استفاده از مدل مدیریت کیفیت استراتژیک، برنامه بهبود کیفیت فرایندهای کاری بخش تدوین، اجرا و ارزشیابی شد. میزان سوختگی ناشی از دستگاه الکتروکوتر قبل و بعد از اجرای مدیریت کیفیت سنجیده و با هم مقایسه شد.

  نتایج

  میزان سوختگی ناشی از دستگاه الکتروکوتر در سال 1391 برابر با 4/0 درصد بود. خیس بودن بیمار به دلیل تعریق و شستشوی حین عمل، پوزیشن نادرست بیمار، سالم نبودن تشک های آنتی استاتیک و استفاده طولانی از دستگاه الکتروکوتر از مهم ترین علل ایجاد سوختگی ناشی از دستگاه کوتر بود. تیم بهبود کیفیت یک برنامه عملیاتی برای رفع مشکلات مذکور تدوین و اجرا کرد. میزان سوختگی ناشی از دستگاه الکتروکوتر با اجرای مدیریت کیفیت به 21/0 درصد در سال 1392و 02/0 درصد در سال 1393 کاهش یافت. اجرای مدیریت کیفیت منجر به کاهش 95 درصدی میزان سوختگی ناشی از دستگاه کوتر در یک بازه زمانی دو ساله شد.

   نتیجه گیری

  استراتژی مدیریت کیفیت منجر به کاهش سوختگی ناشی از الکتروکوتر و افزایش ایمنی بیمار می شود. اجرای صحیح اصول مدیریت کیفیت نظیر بیمارمحوری، فرایند گرایی و کار تیمی منجر به ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات بیمارستان ها می شود

  کلیدواژگان: اتاق عمل بیمارستان، بهبود کیفیت، ایمنی بیمار، سوختگی الکتریکی
|
 • Arash Mofarahzat, AliAkbar Fazaeli*, Yadollah Hamidi Pages 9-16
  Background and Objective

  Tuberculosis is an infectious disease and is the leading cause of death from single-agent infectious diseases. The purpose of this study was to estimate the economic costs of this disease and its effective factors in Hamadan province.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on a cross-sectional (two-year time scale) study in 2014 and 2015. The population of this study is tuberculosis patients in Hamadan province. Data extraction was performed by examining the file of patients with tuberculosis in urban and rural health centers and patients of hospital in Hamadan. Also, using a logistic model and Stata 15, social factors and households that are more likely to be exposed to this disease were studied.

  Results

  A total of 173 tuberculosis patients were identified, with an estimated cost of treatment of 8307 million IRR. Also, the results of the Logit model showed that people living in the city over 65, low educated, and people with HIV The order of 22, 14, 18, and 6 percent would be greater than the likelihood of exposure to tuberculosis.

  Conclusion

  The cost of tuberculosis, in addition to allocating a significant amount of health resources in the province, also imposes a high burden on households. The social and economic consequences of these costs lead to many abnormalities such as the exclusion of women with a family or the abandonment of the children of affected people.

  Keywords: Cost of illness, Tuberculosis, SDH
 • Somayeh Fadaei, Mostafa Kazemi*, Fateme Nezhad Shokoohi Pages 17-26
  Background

  Assessing and improving the quality of services in hospitals because deal with the health of humans is very important. The purpose of this study is to identify and weigh quality criteria and ranking of four hospitals in Mashhad. Materials &

  Methods

  The present study is of type  Applied Studies  that is a cross-sectional study conducted in the winter of 1396. In this study, by literature review, dimensions of service quality in the hospital was identified. Then, a paired comparison questionnaire (including 8 people) was used to conduct the survey. Then coefficients of importance of each dimension were calculated through the process of hierarchical analysis in a fuzzy environment. Decision-making matrix questionnaire was completed by a 400-person sample of patient companions in four hospitals.Then, hospitals were ranked using GRA-TOPSIS method. The validity of questionnaires were confirmed by the expert group. 

  Results

  Using FAHP, knowledge and skills of medicine obtained the most important coefficient. Also, using GRA-TOPSIS, third hospital received the fourth place in the provision of services. Also in the third hospital the quality of access requires the greatest improvement. 

  Conclusion

  In addition to ranking hospitals based on quality of service criteria, the GRA-TOPSIS method is able to identify each hospitalchr('39')s weaknesses in each criterion. As a result, the priorities for improving the quality of service in each hospital were identified, and the hospital manager could work to improve performance on the criteria that he or she achieved with lower performance than other hospitals.

  Keywords: Hospitals, Service Quality, Analytic hierarchy process, Gray relational analysis -Topsis
 • Masoud Etemadian, Ali Mohammad Mosadeghrad, MahmoudReza Mohaghegh Dolatabadi, Hamed Dehnavi* Pages 27-40
  Background

  Public-private partnership (PPP) in constructing and operating hospitals is a good strategy to provide high quality services to people at lower cost for the government.  However, PPP is facing several challenges. The objective of this research was to identify and explore the PPP challenges in building Moheb Yas hospital in Tehran, Iran.

  Materials and Methods

  A qualitative approach was used for this case study in 2018. In-depth semi-structured interviews were conducted with 24 key stakeholders, managers and employees who were involved in PPP initiative implementation using purposive and snowball sampling methods. Thematic analysis approach was used for data analysis.  

  Results

  Moheb Yas hospital was built in the yard of a public hospital (Co-location PPP) by the private entity. Then, the public hospital was moved into the private hospital. The new hospital was transferred to the government after one year owing to some challenges. These challenges include an inappropriate PPP model, low government capacity and competency in PPP, low trust in private partner, difficulty in funding the project, demolishing the old building, applying for hospital licences, merging two public and private hospitals, and difficulties in equipping the new hospital with human and physical resources.

  Conclusion

  The PPP was not successful in this case. Although PPP initiatives have benefits for the health system, but, it comes with numerous challenges especially in developing countries owing to disparate goals, incentives, and management practices of public and private sectors. The research findings provide useful insights for policy makers and senior managers in health systems in similar countries about the main barriers of PPP initiatives in the health sectors.

  Keywords: Public-private partnership, Hospital, Construction, Challenges, Case study
 • Ali Akbari Sari, Mahboubeh Bayat, Mohammad Arab, Mehdi Yaseri, Seyedeh Fatemeh Hosseini* Pages 41-51
  Background

  equality in access of health care services is one of the most important goals of Health system .In this study, we provided a description of the distribution of Otorhinolaryngology Head & neck surgery specialists in the Provinces of Iran in 2017.

  Materials & Methods

  This descriptive-analytical study was conducted in 2017 to describe the distribution of Otorhinolaryngology Head & neck surgery specialists in the Provinces of Iran in 2017. Data were gathered through Ministry of Health and Statistical Center of Iran. Gini Coefficient, Concentration Curve ,Multiple Regression and Geographic Maps used by Microsoft R Version 3-6-0 for data analysis.

  Results

  The highest and lowest ratio of Otorhinolaryngology Head & neck surgery specialists per population in the year 2017 was reported in Tehran (2.31 per 100,000 populations) and Hormozgan (0.39 per 100,000 populations).

  Conclusion

  There was a considerable disparity between different regions of the country in terms of access to Otorhinolaryngology specialists.

  Keywords: Inequality, Distribution of physician, Otorhinolaryngology- Head & Neck Surgery Specialist, Gini coefficient, Deprivation coefficient
 • Ali Akbarisari, Farhad Habibi, Bahman Khosravi, Pejman Hamouzadeh, Mani Yousefvand* Pages 53-60
  Background

  Performance appraisal and quality evaluation of the services provided will achieve the organizational goals and improve the level of staff capability. In order to evaluate accurately and efficiently, we need to use standard indices, to compare the quality and quantity of work with standards, to know the current conditions and to solve its problems 

  Methods

  This study is an applied study. This was done through a combined method of reviewing the texts and consensus of experts. Initially, the literature review and emergency evaluation indices were extracted, then the duplicate indices were removed and similar indices were merged, then weighted experts and questionnaires were compiled with the indices. Content validity, Cronbachchr('39')s alpha coefficient and test-retest were used to assess the validity, internal consistency and reproducibility of the questionnaire, respectively. Data were analyzed using Excel and SPSS 20 software. 

  Finding

  Final questionnaire with 105 questions in 8 areas including management and leadership (15); human resources (22); physical space and facilities (18); medicine and medical equipment (6); guidelines and policies (17); patient-centered (10); documentation of patient records (5); quality and time indices in the emergency department (12). The results showed that the final questionnaire was reliable (0.89) and repeatable (ICC = 0.98).

  Conclusion

  The Hospital Emergency Performance Assessment Questionnaire is a valid and reliable instrument and can be used to evaluate the performance of hospital emergency services.

  Keywords: Performance Evaluation, Emergency, Hospital, Questionnaire, Reliability, Validity
 • Nader Markazi Moghadam, Sanaz Zargar, Zaniar Ghaderi, Ehsan Tofighi* Pages 61-70
  Background

  Hospitals play a key role in ensuring community health. Among the hospital departments, the surgery room accounts for a significant portion of the cost and revenue of the hospital. Surgery timing is important to increase the efficiency of operating rooms. The purpose of this study was to optimize surgical hall scheduling based on discrete event simulation model.

  Materials & Methods

  This cross-sectional study was performed in the summer of 2018 in the operation room of one of the hospitals in Tehran. As people entered the operation room, their information about the cause and condition that caused the surgery, the type of surgery (elective or emergency) the time of being in the operation was recorded by details. Data analysis was performed SPSS software and simulation of therapeutic system was performed  Arena software.

  Results

  By analyzing the input data of 625 patients during three months, more than 60% of patients were men and less than 40% were women. The first entry into the surgery room for the selected patients was at 7:10 am and the last was at 5:00 pm. Of the eight scenarios presented, two arrival rate correction scenarios (noon arrival distribution) and a combined scenario (noon queue correction and patient adding) resulted in the greatest reduction in waiting time.

  Conclusion

  The results of this study showed that changing the distribution of patients chr('39')arrival to hours with less input time can decrease patientschr('39') waiting time and increase the efficiency of surgery room.

  Keywords: Discrete event simulation, waiting time reduction, Patient flow
 • Investigating the level of conflict and its causes in medical settings from the perspective of nurses in Ardabil University of Medical Sciences
  Ziba Khalili, Mohammad Panahi Tosanloo, Bahman Khosravi, Naser Iravanimanesh, Rezvan Kazemi Dastjerdeei, Loghman Azmoudeh, Ramin Ahmadzadeh, Abolghasem Pourreza* Pages 71-79
  Background and Aim

  Conflict between health workers is an important problem in health care units around the world. The aim of this study was to identify the causes of conflict between nursing staff and other occupational groups in the hospital. 

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study was conducted in 2018. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The questionnaire was designed in two parts: demographic variables and causes of conflict between nursing and other occupational groups with a Likert scale of 5 points. 120 nursing staff of Ardabil University of Medical Sciences randomly selected were surveyed. Data were analyzed by SPSS software15 using descriptive and inferential statistical methods. 

  Results

  The highest rate of conflict reported by nurses was related to the conflict with the group of managers (4.17±0.94) and the lowest rate was with administrative, financial and support staff (3.55±1.13). The most important reasons for conflict between nursing staff and different groups were: imposing non-specialist roles (such as completing doctorschr('39') documentation); perceived inequality in workload distribution; insufficient understanding of nursing work conditions; unreasonable differences in salaries and other benefits, and unfair distribution of manpower. There was also a statistically significant correlation between the level of conflict with marital status, work experience, age group (p <0.05). 

  Conclusion

  The results of the present study showed the role of some factors causing conflict between nursing staff and other occupational groups. These findings could be a practical guide for hospital managers in making practical decisions and strategies for managing workplace conflicts.

  Keywords: Conflict, Conflict Management, Nursing Staff, Hospital
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Fatemeh Khalaj* Pages 81-88
  Background and purpose

  Electrocautery is a very important tool in surgery. Electrocautery burn is a common side effect of operation surgeries. Quality management is a useful strategy for improving the quality and safety of hospital services. The objective of this study was to examine the impact of quality management on reducing electrocautery burns. 

  Materials and methods

  A participatory action research was conducted in the operating theatre of a hospital in Tehran, Iran, in 2013 and 2014. A quality improvement team was established in the hospital operating theatre. The quality improvement team using an 8-step quality management model, standardized working processes, identified quality goals for the processes and improved them until achieved the quality goals. Data on electrocautery burns was collected before and after the intervention and compared. 

  Results

  Electrocautery burn rate was 0.40% in 2012. A wet patient due to sweating or washing during the surgery, in-appropriate patient position, faulty earth well, faulty anti-static mattress and long usage of electrocautery devices were the main reasons of electrocautery burn injuries. Accordingly an action plan was developed and implemented for preventing and reducing electrocautery burns. Consequently, electrocautery burn rate was reduced to 0.21% and 0.02% in 2013 and 2014. Electrocautery burn was significantly reduced by 95% in two years. 

  Conclusion

  Electrocautery burns can be easily prevented using the quality management strategy. Implementing an appropriate quality management model appropriately in a supportive environment enhances the safety of hospital services.

  Keywords: Hospital operating rooms, Quality improvement, Patient safety, Electric burns