فهرست مطالب

کتابداری و اطلاع رسانی - سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 90، تابستان 1399)
 • سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 90، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمانه غفاریان، مهرداد جلالی*، فهمیه باب الحوائجی، نجلا حریری، مریم خادمی صفحات 5-24
  هدف

  هدف پژوهش ارایه مدلی کاربردی از سامانه توصیه گر (پیشنهاددهنده) در حوزه خدمات شخصی سازی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی است، این سامانه، با تحلیل الگوهای رفتاری کاربران و ارایه پیشنهادهای دقیق و مورد نیاز، آنان را از مرور داده های غیر مرتبط بی نیاز می سازد. از مزایای این سامانه می توان شناسایی دقیق نیازهای اطلاعاتی، افزایش کیفیت جستجو، کمک به انتخاب صحیح منابع اطلاعاتی و پیش بینی نیازهای آتی کاربران را برشمرد.

  روش

  پژوهش کاربردی است و با استفاده از کاوش قوانین انجمنی و الگوریتم FP-Growth انجام شده است. جامعه تعداد 960 نفر کاربر نرم افزار کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی در فاصله دو سال بوده، که بر مبنای الگوی مجموعه داده های مکرر، 170 درخواست پرتکرار از میان کل دیتاست های موجود استخراج شد. نتایج از طریق پیاده سازی این داده های پرتکرار در نرم افزار رپید ماینر، به دست آمد.

  یافته ها

  بهترین حالت دسترسی به مجموعه داده های تولید شده، با تنظیم درجه حداقل پشتیبانی 02/0 و حداقل اطمینان 095/0 است که منجر به کشف الگوریتم های شرطی (اگر - آنگاه) گردید. این یافته نشان می دهد: اگر کاربری در زمان جستجوی نرم افزار کتابخانه دیجیتال موضوعاتی همچون (علم اصول، اجتهاد، سنت و...) را انتخاب نماید، به دلیل سابقه جستجو های پر تکرار کاربران پیشین با همین موضوعات، از سوی سامانه توصیه گر، آنگاه عناوین مرتبطی با موضوع اصول فقه پیشنهاد خواهد شد.

  نتایج

  طراحی مدل سامانه توصیه گر و اجرای آن، منجر به افزایش آگاهی و عدم سردرگمی کاربران و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و رضایت آن ها و در نهایت حفظ کاربران فعلی و جذب کاربران جدید خواهد شد.

  کلیدواژگان: شخصی سازی، سامانه توصیه گر، کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی، قوانین انجمنی در داده کاوی، الگوریتم fp-Growth
 • حسین برومند مقدم، علی تسنیمی*، مهیار علوی مقدم، احمد فتوحی نسب صفحات 25-52
  هدف

  پژوهش حاضر بر آن است تا با نقد اثری کمتر شناخته شده به نام محامد حیدریه بر مبنای رویکرد نقد متنی و روش تحلیل کیفی، الگوی شناخت نامه تحلیلی اثر را ترسیم نماید. مطابق این الگو، متن مورد بحث از حیث شناسنامه متن شناختی، نقد منابع، روش تصحیح مرتبط با هویت نسخه شناختی، تحلیل محتوا و از حیث سبک زبانی- ادبی نثر مولف در سطوح سه گانه واژگانی، نحوی و بلاغی بررسی شده است.

  روش شناسی

  در این مقاله برای تهیه شناخت نامه تحلیلی محامد حیدریه با رویکرد نقد متنی مبتنی بر شناخت اثر در دو سطح «درون متن» و «برون متن»، از روش تحلیل لایه ای متن استفاده شده است.

  یافته ها

  نظریه پردازان علوم زبان شناسی، امروزه دیگر زبان را توده ای از آواها و نشانه های بی نظم نمی دانند؛ بلکه به زعم ایشان، زبان شبکه ای نظام مند از سطوح به هم وابسته ای است که برونداد هر سطح زبانی، دروندادی برای سطح دیگر است. از دریچه این نوع نگاه، در عملیات تصحیح، وجود نقشه سبکی از یک متن، ذوق و اجتهاد مصحح را جایگزین استدلال های سبکی برای برتری واریانت نزدیک به سبک «نسخه مادر» می کند و به نقد متنی، چهارچوب نظری می بخشد.

  نتیجه گیری

  محامد حیدریه اثر ارزشمندی به نثر است که توسط محمدصادق خان اختر با قلمی فاخر و پندآموز تالیف شده و به پادشاه شهر اوده یعنی غازی الدین حیدر تقدیم می گردد و در جایگاه یک متن ادبی- تاریخی با رویکردی تعلیمی از یک شاعر شیعی و یکی از آثار برجای مانده از روزگار اقتدار زبان فارسی در هند، دارای اهمیت فراوان و ارزش زبانی- سبکی بسیاری است.

  کلیدواژگان: تصحیح انتقادی، شناخت نامه تحلیلی، محامد حیدریه، نسخه خطی، نقد متن شناختی
 • فرشید دانش*، زهرا نعمت اللهی صفحات 53-85
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مصورسازی ساختار فکری حوزه سازمان دهی دانش در وبگاه علم در بازه زمانی 1900-2018 و خوشه‏ بندی مفاهیم و رویدادهای نوپدید این قلمرو موضوعی است.

  روش ‏شناسی

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش هم ‏واژگانی با رویکرد تحلیلی انجام شده است. به منظور انجام تحلیل هم واژگانی، از خوشه بندی سلسله مراتبی و مقیاس چندبعدی استفاده شده است. جامعه این پژوهش تمامی کلیدواژه‏ های (27124 کلیدواژه) مقالات قلمرو موضوعی سازمان دهی دانش است که از وبگاه علم در بازه زمانی 1975-2018 استخراج شده است. به منظور تحلیل داده‏ های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSS،UCINET، VOS Viewer و NetDraw استفاده شده است.

  یافته‏ ها

  تحلیل داده‏ ها حاکی از آن است که زوج های هم واژگانی «سیستم اطلاعات جغرافیایی- سیستم اطلاعات جغرافیایی» و «کتابخانه دانشگاهی- سواد اطلاعاتی» بیشترین هم رخدادی را به خود اختصاص داده ‏اند. خوشه بندی موضوعات سازمان دهی دانش به روش تحلیل خوشه‏ ای حاکی از آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع 27 خوشه وجود دارد که 10 خوشه مربوط به بازه زمانی 1975-1999 و 17 خوشه به بازه زمانی 2000-2018 اختصاص دارد.

  نتیجه ‏گیری

  نتایج نشان داد که در دوره های زمانی، خوشه ها از نظر همپوشانی موضوعی تا حد زیادی مشابه اند. به بیان دیگر، شش خوشه و تعدادی از کلیدواژه ها از لحاظ محتوا شباهت دارند. با این وجود در بازه زمانی دوم، خوشه ‏ها به دلیل تعداد و وسعت گسترده ‏تر هستند.

  کلیدواژگان: سازماندهی دانش، تحلیل هم‏ واژگانی، علم‏ سنجی، تحلیل خوشه‏ ای
 • پریناز بابایی، امیرحسین صدیقی* صفحات 86-116
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تطبیقی معماری وبگاه کتابک بر اساس مولفه های اصلی معماری اطلاعات است.

  روش پژوهش

  از روش تحلیل محتوا و ارزیابی استفاده شد. شیوه تحلیل محتوا به منظور شناخت بافت، محتوا و کاربر  و روش ارزیابی مبتنی بر ابزار سیاهه وارسی برای تحلیل وضعیت معماری وبگاه کتابک به کار رفت.

  یافته ها

  ماموریت وبگاه شامل 1) ترویج کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان و 2) کمک به انتخاب مواد خواندنی مناسب. کاربران اصلی وبگاه پدران، مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران و هر کسی که به ترویج کتابخوانی علاقه مند باشد هستند. محتوای وبگاه در راستای تحقق ماموریت و اهداف وبگاه منتشر می شود. بر اساس تحلیل سیاهه های وارسی، امتیازهای به دست آمده برای هر یک از سیستم های سازمان دهی، برچسب زنی، پیمایش و جستجو به ترتیب 25، 32، 51 و 20 امتیاز بود. این امتیازها به ترتیب خیلی خوب، خوب، خیلی خوب، و ضعیف ارزیابی می شوند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، طرح سازمان دهی الفبایی وبگاه نیاز به گسترش دارد. طرح سازمان دهی جغرافیایی باید تغییرات اساسی پیدا کند. سیستم پیمایش اصلی وبگاه باید به سیستم پیمایش محلی مجهز شود. تعدادی از نقاط ضعف سیستم های پیمایش مختلف باید برطرف شود. سیستم جستجوی وبگاه ضعیف است. یکی از راهکارهای تقویت سیستم جستجو استفاده از پردازش زبان طبیعی در نمایه سازی است. همچنین اضافه کردن سیستم پیشنهاددهنده به سیستم جستجوی وبگاه از جمله روش هایی است که می توان با کمک آن عملکرد سیستم جستجو را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: معماری اطلاعات، ارزیابی وبگاه، سازمان دهی، برچسب زنی، پیمایش
 • شهناز خادمی زاده*، عبدالحسین فرج پهلو، زینب محمدی صفحات 117-136
  هدف

  مطالعه نقش کتابخانه ها در زمان بحران ها (بحران ریزگرد) از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش با هدف مطالعه وضعیت کتابخانه های عمومی در مواجهه با ریزگردها انجام شده است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانه های عمومی (کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان) که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده و استفاده از فرمول کوکران 190 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزار spss نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون t تک نمونه ای، نشان داد وضعیت آمادگی کتابخانه های مورد مطالعه، در مواجهه با پدیده ریزگردها در هر سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و بعد بحران در سطح مطلوبی قرار ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، بحران ریزگردها در کتابخانه های عمومی، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این پدیده می تواند بر سطح کارایی و عملکرد کتابخانه های عمومی تاثیر منفی داشته باشد. با توجه به نقش کتابخانه های عمومی به عنوان نهادی مردمی و اجتماعی، ضرورت دارد که کتابخانه ها به نقش خود که اطلاع رسانی و ارایه خدمات در تمامی حوزه ها به اجتماع است فعالیت هایی چشمگیری انجام دهند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، بحران، ریزگردها، حوادث طبیعی، گرد و غبار
 • محمد حسن زاده*، حمیدرضا محمودی صفحات 137-165
  زمینه و هدف

  ناکاربران کسانی هستند که به هر دلیلی به کتابخانه مراجعه نمی کنند. شناخت دلایل عدم مراجعه و شروط مشتری برای مراجعه، همواره یکی از دغدغه های سازمان های خدماتی بوده است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی دلایل عدم مراجعه و شروط ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه های عمومی ایران است.

  روش

  این پژوهش، کیفی است. جهت گردآوری داده ها از روش مصاحبه ساختاریافته استفاده شد. نظریه زمینه ای مبنای این پژوهش بود و اطلاعات خام حاصل از مصاحبه ها طی 3 مرحله کدگذاری شد. جهت کدگذاری داده ها نرم افزار مکس کیودا به کار گرفته شد. 105 ناکاربر از 11 استان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند.

  یافته ها

  حاصل تحلیل مصاحبه ها، 64 کد باز، 26 زیرطبقه، 12 طبقه و 5 طبقه محوری بود. از میان طبقات محوری، طبقه سازمان ناکارآمد به عنوان طبقه مرکزی انتخاب شد. یافته ها نشان داد ناکاربران، محتوا، امکانات و محیط و خدمات کتابخانه ناکارآمد است. همین موارد کافی است تا ناکاربران کتابخانه را سازمانی ناکارآمد تلقی کرده و ناکارآمدی را دلیلی برای عدم مراجعه به کتابخانه عنوان کنند. علاوه بر این، موجودیت ضعیف و محیط اطلاع گریز از دیگر دلایلی است که ناکاربران به آن اشاره کردند. ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه شروطی دارند؛ آن ها زمانی به کتابخانه خواهند آمد که گستره منابع و خدمات کتابخانه بهبود و توسعه یابد و همچنین ساختار استاندارد محیطی - امکاناتی بر کتابخانه حاکم شود.

  اصالت/ارزش

  موضوع مورد مطالعه و استفاده از روش کیفی، بیانگر اصالت و ارزش این پژوهش است. شناسایی دلایل عدم مراجعه و شروط ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه، کمک شایانی به سیاستگذاری و تدوین خط مشی های واقع بینانه می کند.

  کلیدواژگان: دلایل عدم مراجعه، شروط مراجعه، ناکاربران، کتابخانه های عمومی، ایران
|
 • Samaneh Ghafarian, Mehrdad Jalali *, Fahimeh Babolhavaeji, Najla Hariri, Maryam Khademi Pages 5-24
  Objective

  This research aims to present the design of the applied model in the field of personalization Thechnology of the Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi based on the Basket Analysis pattern (association rules) and the FP-Growth algorithm regarding data mining, obtained through the implementation of Frequent itemset of users in the RapidMiner software Creating such a desirable recommendation system can provide suggestions to improve the retrieval of related information resources interesting to users in order to provide useful services and increase their request from this website.

  Methodology

  This research is an applied research carried out using the association rules and FP-Growth wizardry which is a superior type of the issues raised in the data mining tool. The research community has 960 users of the Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi in two-years among which based on the Frequent pattern, 170 Frequent requests were extracted from all the final data sets of document delivery service module in digital library. Other tools for accessing the Basket Analysis pattern are the utilization of RapidMiner software through which with implementation rules of data and Launchs association rules operators and the FP-Growth algorithm, and more importantly, a change in the minimum degree of support and confidence, lead to The production of new association rules, which can be interpreted by these rules, offering a suggestion for the design of an appropriate model for the recommendation system in the digital library website.

  Findings

  The results showed that the best access to generated rules by setting the minimum support of 0.02 and a minimum confidence of 0.095 resulted in the creation of 1081 new rules, indicating if the user website searches for topics in “Osole Fiqh” such as (osole Amalieh, Ijtihad and Quran), because of the frequent searching records of the previous users whith the same subject matter, that the recommender system paves the way for suggesting& gaining access to “Risalah Amaliyah” with recorded number (2309) along with his main search, the manuscript “Zavabetol Osul” with recorded number (38696) finds amoung his/her searches. Therefore, all of the following subset of “Uṣūl al-fiqh” can be predicted through the analysis of association rules and provide recommendations to the users of the digital library system to search for effective and relevant subjectes relative to the users requests in similar topics & titley.

  Conclusion

  Since the generation of personalization technology and its implementation on the website of digital libraries in the form of recommendation system is based on the establishment of interaction between users and the modern services of digital libraries in form of user interface effective, this technology brings about increasing specialized knowledge, lack of users wondering improving the quality of service and user satisfaction, and ultimately creating value added for libraries. Therefore, with such an approach, dealing with modern services in the form of customer-service delivery, is of the most importance in digital libraries.

  Keywords: Personalization, Recommender system, Astan Quds Razavi digital library, Association rules in data mining
 • Hossein Bromandmoghaddam, Ali Tasnimi *, Mehyar Alavimoghaddam, Ahmad Fotohi Nasab Pages 25-52
  Objective

  The present study seeks to draw a pattern of analytic recognition with a less well-known critique of the work of Mahamed-e- Heydariyeh based on the textual criticism approach and qualitative analysis method. Based on this model, the text in question has been examined in terms of linguistic description, resource critique, methodological correction, content analysis, and in terms of linguistic-literary style of the author's prose at three lexical, syntactic, and rhetorical levels.

  Methodology

  In this paper, layer-by-layer textual analysis is used to provide an analytical recognition of Mohammad Heydariyeh's textual criticism based on the recognition of work in two levels: "in-text" and "in-text". In this research, the textual role, the method of correction and the analytic cognition of the text will be examined by looking at the interaction of each section with the other. Next, Mohammad Heydariyeh, as a work that has not yet been edited and published, from the point of view of linguistic texts, resource criticism, correction method, content analysis, author-prose linguistic-literary analysis, in triple lexical, syntactic, and rhetorical levels.

  Findings

  Linguistic scholars today no longer regard language as a collection of disordered sounds and signs; rather, they believe that language is a regular network of interconnected levels that outside of each language level is an outlet for another. From this point of view, in the correction operation, the existence of a light map of the text replaces the correct arguments for the variant's superiority to the variant approach to the "mother version" style and gives the textual critique a theoretical framework. From the perspective of proofreading, looking at the comparative critique of surviving versions and replacing consciousness with reasoning and explaining the priority of recording and editing with the original method is the best correction strategy.

  Conclusion

  Mahamed-e- Heydariyeh's book is a valuable work of prose, written by Mohammad Sadiq Khan Akhtar with a magnificent pen and dedicated to the king of Awadeh city Ghazi-al-Din Haidar. The surviving works of the Persian language authority in India are of great importance and have a great linguistic-stylistic value. In his book, he mentions many of the great scholars of science, culture, literature, and the arts and provides information and information about them. He has also narrated stories of some rare wonders. The existence of this book and other similar texts indicates that the scientific language prevailing in the eastern subcontinent, especially in the Shiite regions of India, was explicit Persian.

  Keywords: Critical Correction, Analytical recognition, Mahamed-e- Heydariyeh, Manuscript, Textual Criticism
 • Farshid Danesh *, Zahra Neamatollahi Pages 53-85
  Objective

  Knowledge organization is one of the key pillars of Library and Information Science (LIS) studies and is one of the important steps and approaches in the process of knowledge intellectual structure of the knowledge organization in the Web of Science (WoS) from 1975 to 2018 and to cluster emerging concepts and events of this subject area.

  Methodology

  In this paper, researchers applied scientometrics methods. We used a  co-occurrence analysis method with an analytical approach. In order to do the research, we utilized hierarchical clustering and multidimensional scaling. The research population consists of all keywords (27124 keywords) of articles in the field of knowledge organization retrieved from the Web of Science (WOS) citation database between 1975 and 2018. SPSS, UCINET, VOS Viewer and‏ NetDraw utilized for preparing and analyzing data and also for visualizing maps.

  Findings

  We selected the most frequent keywords to provide a complete overview of current studies. The data analysis showed that between 1975 and 1999 the keywords “information technology”, “information system” and “internet” and between 2000-2018 the keywords “information literacy”, “information retrieval” and “information” were most frequent. Findings also showed that the keywords “geographic information system- geographic information system” and “information literacy- academic library” have the most co-word occurrence. In the first period (1975-1999), 10 clusters including information retrieval, multimedia, Automatic cataloging and indexing, library and education, knowledge management, information system research, strategic planning, information retrieval system, user training, information resource management, and the second period (2000-2018), 17 clusters formed including user training, information literacy training, librarianship, and information research, uncertainly in Health Information Behavior, information behavior, Measurement studies, electronic government, social network, knowledge sharing, knowledge organization, knowledge management, digital divide, information retrieval, classification, and indexing, Computer Cataloging, data mining, and Social Cataloging

  Conclusion

  The results showed that despite the relative overlap between clusters of the two periods, the topics in the second period (2000-2018) because of the increasing number and scope of the keywords were of a higher number. Six clusters are similar in content andkeywords in the two periods studied. An overview of the results of cluster analysis between 1975 and 2018 showed that the clusters were similar and overlapped. Although the number of clusters in the second period (2000-2018) were more associated. Six clusters were similar in terms of content and the number of keywords in the two periods. This represents about 60% similarities for the 1975–1999 time period and 35% for the time period 2000–2018.

  Keywords: Knowledge organization, Co-word Analysis, Scientometric, cluster analyses
 • Parinaz Babaei, Amir Hossein Seddighi * Pages 86-116
  Objective

  This paper aimed to do a comparative evaluation of Ketabak website architecture based on the main components of information architecture.

  Methodology

  Content analysis and evaluation were used. The content analysis approach was adopted to identify the context, content and user, and a checklist-based evaluation tool was used to analyze the status of Ketabak website architecture.

  Findings

  The mission of the site is to 1) promote reading among children and adolescents and 2) help to select the right reading materials. The main users of the website are fathers, mothers, educators, teachers, librarians, and anyone interested in promoting reading. The content of the website is published to fulfill its mission and goals. According to the analysis of checklists, the scores obtained for each of the organization, labeling, navigation and search systems were 25, 32, 51, and 20, respectively. These scores are rated very good, good, very good, and poor. The organization structure was the main weaknesses of the website in the organization system. In the labeling system, the naming of labels and fonts are often ambiguous and confuse the user at first exposure to the website. Other major flaws were in navigation labeling. Half of the navigation labels are in the footer instead of in the navigation bar. The major disadvantage of Ketabak website in navigation system is the lack of a local navigation. Another major weakness of the website is the lack of an alphabetic index in the navigation bar. This website has a lot of information that can be indexed. Other disadvantages of the navigation system are the lack of mega-menu image, the poor design on smartphones, the lack of effective guides in different parts of the site and the lack of automatic customization and personalization capabilities. In addition, the website did not receive a good rating in the search system. The website uses a machine aided indexing system and the user cannot directly enter what is in their mind as a query. It can only enter keywords indexed in the search engine. Lack of capabilities such as ranking algorithms, advanced search capabilities, and storage of search results are other weaknesses of the search system.

  Conclusion

  Based on the results, the alphabetical organization scheme of the website needs to be expanded. The geographical organization scheme needs to change dramatically. The website's main navigation system must be equipped with a local navigation system. A number of disadvantages of different navigation systems need to be addressed. The website search system is weak. One way to strengthen the search system is to use the natural language processing in indexing. Adding an autosuggest to the website's search system is also one of the ways to improve the search system performance.

  Keywords: Information Architecture, Website Evaluation, organization, Labeling, navigation
 • Shahnaz Khademizadeh *, Hossein Farajpahlou, Zeinab Mohammadi Pages 117-136
  Objective

  Concerning the importance of the role of libraries in crisis, this study seeks to study the status of public libraries in confronting dust crisis.

  Methodology

  This study is an applied descriptive survey. The statistical population includes all librarians of public libraries of provinces exposed to duct crisis (Kurdistan, Kermanshah, Ilam, and Khuzestan) which includes 378 individuals. Using simple random cluster sampling method and Cochran formula, 190 have been selected as the sample. A researcher-made questionnaire with 46 close-ended questions (5-point Likert scale) has been used for data collection. The theoretical framework of the study is structured through studying research backgrounds, related literature and basic documentary studies. The questionnaire intends to evaluate the status of libraries in three stages: pre-crisis, pre-crisis and post-crisis. Data were analyzed using SPSS 24 software.

  Findings

  The results of single-sample t-test showed that the readiness status of the studied libraries was poor in terms of educational, cultural, informational, and executive dimensions in the face of duct crisis. These libraries are also at a critical status during the crisis (information and administrative). In addition, the findings of the present study showed that the status of public libraries in post-crisis stage is poor in terms of documentation and implementation aspects.

  Conclusion

  Overall, the results of this study showed that public libraries have no planning in dealing with dust phenomenon. Moreover, no provision has been made for librarians in these libraries for the three stages of pre-crisis, pre-crisis and post-crisis. However, libraries as a social and cultural institution can play an important role in this regard. For example, some of the measures that the libraries could take during dust crisis is to train users in dealing with dust crisis phenomenon, consider some plans to provide services during dust crisis, provide essential resources on dust crisis, communicating with institutions related to dust crisis, and provide the required information resources as they might require and documentation of the obtained experiences and presenting them when required. It should be noted that libraries, like all other public institutions, must be able to deal with all kinds of unexpected events and be prepared to deal with such events as far as this type of events require rapid decision-making and urgent action. Therefore, it seems necessary for public library administrators to pay more attention to the importance of the social activities of libraries and define guidelines for libraries in accordance with social, cultural and economic conditions to introduce the new role of libraries as information centers to the society and make libraries popular in the society.

  Keywords: Public Libraries, Crisis, Rainstorms, natural disasters, Dust
 • Mohammad Hassanzadeh *, Hamidreza Mahmoodi Pages 137-165
  Objective

  Non-users are those who do not go to the library for any reason. Identifying the reasons for not being present and the client's conditions for going to the library has always been a concern for public libraries. This paper seeks to provide insight into the reasons why non-users do not use the library as well as to identify the non-users' conditions to go to the library.

  Methodology

  Results are built on a qualitative user study. Indeed, findings are gained based on Grounded Theory in 3 stages. Data are collected by semi-structured interviews in which 105 non-users form 11 provinces of Iran participated in. Analyzing was started with open encoding. In the next step the open codes are classified and the open codes that had a meaningful relationship are located in the certain categories. Categorizing is continued until recognizing the axis categories. Eventually, the central class was chosen and relationship of categories was described.

  Findings

  Analyzing interviews generated 64 open codes, 26 sub-categories, 12 categories, and 5 core categories. Among the core categories, the inefficient organization class was chosen as the central class. The findings indicate that the content, facilities, environments and services of library are ineffective. Non-users consider the library as an ineffective organization. They do not go to the library due to ineffectiveness. In addition, poor entity and anti-information environment are other reasons that the non-users pointed to. Nevertheless, they will come to the library if the scope of resources and services would expand and improve. They also expect that the standard structure of the environment and equipment to be observed and tangible in the soul of the library.

  Conclusion

  The subject of the study and the use of the qualitative method express the originality and value of this research. Identifying the reasons for not being present of non-users in the library as well as their conditions to go to the library is helpful in policy making and formulating realistic policies. Cases such as lending time, censorship, lending of friends, frustration, indifference, lack of need, financial problems, inability to study in a public place, reduce study efficiency, low literacy, maladministration, inefficiency of the librarian, cultural weakness of individuals, lack of reading culture are part of the concepts that filled the knowledge gaps related to the reasons of not to visit the library by Iranian non-users. Beyond absorbing non-users to the library, share of public libraries from populations won’t persuade policy makers to support more finances and supplement of them and this will mean a deficit for public library system.

  Keywords: Non-users, Iranian public libraries, conditions, use, non-use