فهرست مطالب

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) - پیاپی 95 (بهار 1399)
 • پیاپی 95 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحه 7
 • سید علی اکبر افجه*، زینب حسن زاده، ابوالحسن فقیهی، اکبر عالم تبریز صفحات 9-46

  مدیریت عملکردکارکنان یکی از مهم ترین پیشرفت های اخیر در حوزه منابع انسانی سازمان هاست. از مهمترین جنبه ها در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان، توجه به ابعاد رفتارسازمانی است. با این حال تاکنون درخصوص تحلیل ابعاد کلیدی رفتاری در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان بررسی جامعیدر ادبیات این حوزه انجام نشده است. در این پژوهش ابتدابا مطالعه ادبیات تحقیق 5 بعد کلیدی رفتار سازمانی در این حوزه شناسایی شد. در بخش کیفی پژوهش،  با مصاحبه با 16 نفر از متخصصین سازمان مورد مطالعه، داده ها به روش تحلیل تم بررسی و مدل مفهومی استخراج گردید. در بخش کمی،  با توزیع پرسشنامه در بین 200 نفر از مدیران و کارکنان، داده ها به روش تحلیل عاملی تاییدی  با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی گردید که نتایج حاصل ازشاخص های نکویی برازش، تایید کننده اعتبار مدل استخراج شده بود. در پایان  وضع موجود سازمان مورد مطالعه در هریک از ابعاد مدل  با استفاده ازنرم افزار SPSS تحلیل گردید.

  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد کارکنان، ابعاد کلیدی رفتار سازمانی، تحلیل تم، تحلیل عاملی تاییدی
 • مهدی یزدان‏ شناس، سعید باباخانی* صفحات 47-78

  تعهد سازمانی و رضایت شغلی نمایندگان فروش و عملکرد آن‏ها در هر صنعت و عرصه‏ای یکی از عاملان اصلی و تاثیرگذار در موفقیت سازمان‏ها است. رفتار شبکه‏ای به عنوان مفهومی جدید در ادبیات رفتار فردی و سازمانی، مورد بررسی برخی از محققان قرار گرفته و رابطه این نوع از استراتژی رفتاری در میان کارکنان و نمایندگان فروش با تعهد سازمانی و رضایت شغلی آن‏ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. از همین‏رو و به منظور غنی‏تر کردن تحقیقات در این رابطه و همچنین جهت توسعه مفهوم رفتار شبکه‏ای و تاثیرات آن، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رفتار شبکه‏ای نمایندگان فروش بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی آن‏ها صورت گرفته است. داده‏های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای از میان نمایندگان فروش شرکت بیمه پارسیان گردآوری شده و با استفاده از تحلیل‏های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که رابطه معناداری بین انواع تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر، هنجاری) است. همچنین رضایت شغلی نمایندگان فروش به عنوان متغیر میانجی، نقش تعیین کننده‏ای در رابطه میان انواع رفتار شبکه‏ای و انواع تعهد سازمانی آن‏ها دارد.

  کلیدواژگان: رفتار شبکه‏ ای، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، استراتژی‏های رفتاری، شرکت بیمه پارسیان
 • حیدر صیدزاده، محمد حکاک*، رضا سپهوند، حجت الله وحدتی صفحات 79-102

  تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، اجرا و برای این منظور، از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. به این صورت که ابتدا سرمایه های مسیر شغلی و مولفه های آنها از طریق بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردیده و با روش دلفی فازی تایید شدند؛ سپس، مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، طراحی شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی بوده که با نمونه گیری هدفمند به شیوه قضاوتی، 15 مدیر ارشد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، سرمایه انسانی اثرگذارترین و سرمایه های اطلاعاتی، معنوی و علمی- آکادمیک کم اثرترین سرمایه های مسیر شغلی هستند. همچنین، تحلیل MICMAC نشان می دهد که سرمایه های اطلاعاتی،معنوی و علمی- آکادمیک در خوشه وابسته، سرمایه های اجتماعی، سیاسی، روان شناختی و هوشی در خوشه پیوندی و سرمایه های انسانی و سازمانی در خوشه مستقل قرار می گیرند

  کلیدواژگان: سرمایه مسیر شغلی، مدلسازی ساختاری تفسیری، مدیران ارشد، وزارت جهاد کشاورزی
 • سیده نسیم موسوی*، سید نجم الدین موسوی صفحات 103-135

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش350  نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان است. برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران به کار گرفته شد و تعداد نمونه 126 نفر برآورد شد.  نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. روایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن ها با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. در این پژوهش، برای بررسی و آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart Pls2 و SPSS 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه ها نشان داد ریسک های منابع انسانی بر سرمابه انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. به علاوه مقایسه نتایج نشان داد از میان ابعاد ریسک های منابع انسانی، ریسک برون داد و ریسک های دیدگاه کارکنان از بالاترین اهمیت برخوردار است. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که ضربه روحی سازمانی نقش میانجی در تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی دارد.

  کلیدواژگان: ریسک های منابع انسانی، سرمایه انسانی، ضربه روحی سازمانی، شرکت صنعت نفت
 • حسین عظیمی*، مصطفی جعفری، لیلا فلاحی صفحات 137-160

  این پژوهش برای به دست آوردن درک درستی از ارتباط بین عوامل اجتماعی-فرهنگی و سلامت سازمانی با نقش متغیر میانجی ارزش محوری صورت گرفت. زیرا که شناخت روابط بین این متغیرها، در دنیای متلاطم امروز، برای بقای سازمان ها امری لازم و ضروری تلقی می شود. پژوهش کاربردی حاضر از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب شهرهای مراغه و زنجان بودند. برای توزیع پرسشنامه های پژوهش تعداد 443 نفر به عنوان نمونه آماری به روش طبقه ای تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ها دارای پایایی و روایی مناسب بوده و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS20 و PLS استفاده شد. آزمون فرضیه ها نشان داد اگر متغیر ارزش محوری در تاثیر عوامل اجتماعی-فرهنگیبر سلامت سازمانی وارد مدل شود، میزان تاثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی از طریق نقش متغیر میانجی ارزش محوری با مقدار 66/0 مشخص می شود در حالیکه این مقدار از مقدار مربوط به تاثیر مستقیم عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی که 19/0 می باشد، بیشتر است. همچنین میانگین متغیرهای وابسته اجتماعی-فرهنگی، سلامت سازمانی و ارزش محوری درسازمان های مورد بررسی با استفاده آزمون آنووا به ترتیب برابر با 39/4، 64/3 و 47/3 می باشد.

  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، عوامل اجتماعی-فرهنگی، ارزش های محوری سازمان، ویژگی های دموگرافیک
 • مهدی دهقانی سلطانی*، مهدی جنیدی جعفری صفحات 161-185

  اکثر مشاغل پیشخوان، فشار روحی زیادی بر کارکنان وارد می‎کنند؛ زیرا کارکنان با تقاضای مداوم و روزافزون مدیران و مشتریان سروکار دارند، محققان بر این باورند که تنها کارکنان دارای توان روان شناختی بالا از پس مشاغل چالشی بر می‎آیند. در این پژوهش به بررسی اثر میانجی سرمایه روان شناختی در تاثیرگذاری دل بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق «توصیفی-پیمایشی» با نمونه ای متشکل از 828 نفر از کارکنان بانک ملت و با ابزار پرسشنامه و از طریق روش معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دل بستگی شغلی تاثیر مثبت معناداری بر سرمایه روان شناختی دارد. سرمایه روان شناختی نقش میانجی بین دل بستگی شغلی و بهزیستی و کنترل بر کار ایفاء می نماید. از طرفی نتایج بیانگر آن است که بانک ها برای ارایه خدمات مشتری مدار باید برنامه جذب و بکارگیری کارکنان با سرمایه روان شناختی بالا را در دستور کار قرار دهند، چرا که این افراد از منظر روان شناختی دارای شور و حرارت و جذب در کار خود بوده و موجب ارتقاء بهزیستی و کنترل بیشتر بر کار خود خواهند بود.

  کلیدواژگان: دل بستگی شغلی، سرمایه روان شناختی، کنترل بر کار، بهزیستی
|
 • Seyyed Ali Akbar Afjahi *, Zeinab Hassanzadeh, Abolhasan Faghihi, Akbar Alam Tabriz Pages 9-46

  Performance management is one of the most recent developments in human resources management. One of the most important aspects of successful implementation of employee performance management is organizational behavior. However, comprehensive analysis of key behavioral dimensions in successful implementation of employee performance management has not been done in literature of this field. In this research, first of all five key dimensions of organizational behavior were identified by studying the literature of research. Then in the qualitative part of the research, by implementation of interviews with 16 experts, data were extracted in conceptual model through a thematic analysis. In quantitive section, by distributing questionnaire among 200 managers and staff, the data were gathered and It analyzed by factor analysis in Amos software. The results of goodness of fit indices, has been confirmed the validity of the model. At the end of study, the current status of the under study organization was analyzed in each dimension of the model by using the SPSS software

  Keywords: Employee Performance Management, Organizational Behaviors, Thematic analysis, factor analysis
 • Mehdi Yazdanshenas, Saeid Babakhani * Pages 47-78

  Sales persons and their performance in each industry and area is one of the main factors affecting the success of organizations. Network behavior as a new concept in personal and organizational behavior literature, is under researchers’ consideration. In this research the researcher was going to gather proper content about networking behavior; also in this research been tried to survey the relation between networking behavior, job satisfaction and organizational commitment. The data gathering tool was standard questionnaire; to analyze the gathered data, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used and the SPSS and LISREL software were the analyzing software. The results indicate a significant relationship between a variety of networking behavior (Internal Networking Behavior, Professional Networking Behavior, customer Networking Behavior) and different types of organizational commitment (Normative Commitment, Affective Commitment, Continual Commitment). The findings also show that sales person's job satisfaction as a mediator has decisive role in the relationship between types of networking behavior and types of organizational commitment

  Keywords: networking behavior, organizational commitment, Job Satisfaction, Behavioral Strategies, Parsian Insurance Firm
 • Heidar Seidzadeh, Mohammad Hakkak *, Reza Sepahvand, Hojat Allah Vahdati Pages 79-102

  The present research was accomplished with the goal to design the model of career capital accumulation of senior managers of Jahad-e-Agriculture Ministry. For this purpose, Interpretive Structural Modeling (ISM) was used. That way, first, career capitals and their components were identified by examining the research literature and interviewing with experts and confirmed by Fuzzy Delphi method. Then, the model of career capital accumulation was designed by ISM approach. The research population has been consisted of senior managers of Jahad-e-agriculture ministry, which were selected 15 persons as contributor through purposive sampling by judgment method. According to findings, human capital and information, scientific-academic, spiritual capitals are the most effective and the lowest effect career capitals, respectively. Also, the MICMAC analysis shows that placed information, spiritual and scientific-academic capitals in dependent cluster, political, psychological, Intelligence, and social capitals in connective cluster and human and organizational capitals in independent cluster.

  Keywords: Career Capital, Interpretive Structural Modeling, Senior Managers, Jahad-e-Agriculture Ministry
 • Nasim Mousavi *, Seyed Najmedin Mousavi Pages 103-135

  The purpose of this study was to investigate the effect of human resources risks on human capital with the role of mediating organizational mental trauma. This research is applied and descriptive. The statistical population of this research is 350 employees of National Distribution Company of Petroleum Products in Lorestan Region. To determine the sample size, the Cochran formula was used and the sample size was estimated to be 126. Sampling in this research was simple random. The data gathering tool was the questionnaire in this research. The validity of the questionnaires was confirmed by using the content validity method and its reliability by calculating the Cronbach's alpha. In this research, the structural equation approach and Smart Pls2 and SPSS 19 software were used to test and test the hypotheses and conceptual model. The results of the hypothesis analysis show that human resources have a positive and significant effect on human health. In addition, comparing the results showed that the risk of human resources risks, and the risks of employee perspectives are of the highest importance. Also, the results of the research indicate that organizational mental impacts play a mediating role in the impact of Human Resources Risk On Human Caoital Human

  Keywords: Human resources risks, human capital, organizational blow, Oil Industry Co
 • Hossein Azimi *, Mostafa Jafari, Leyla Fallahi Pages 137-160

  In this study, besides investigating the efficacy of Social - Cultural Factors on organizational health, the role of valuation as a mediating variable are studied. Because recognizing the relationship among these variables is considered essential in order to survive in the turbulent world today. The present applied research is descriptive-survey in terms of method. The statistical population includes managers and employees of selected organizations in Maragheh and Zanjan. The statistical sample size determined as 443 subjects using Cochran's formula and the questionnaires were distributed among samples using stratified random sampling. structural equation modeling of SPSS20 and PLS software were used to test the hypotheses. Results show that Social - Cultural Factors affects organizational health with severity (0.19) and it affects organizational health with mediating role of valuation with severity (0.66). Also, the Islamic Development Organization allocated the highest mean score of Social - Cultural Factors (4/39) the organizational health score (3/64), and The Foundation of Martyrs and Veterans Affairs (3/47).

  Keywords: Cultural-Social Factors, Organizational health, Core Value of Organization, demographic characteristics
 • Mahdi Dehghani Soltani *, Mahdi Joneidi Jafari Pages 161-185

  Most of the frontline jobs put a lot of pressure on employees, because employees are in constant demand of managers and customers. Scholars believe psychological capable employees can overcome this challenge. This paper examines the mediating effect of psychological capital on work engagement, well-being and control at work. This study was conducted using a descriptive-survey research method with a sample of 828 employees of Mellat Bank, using a questionnaire and through structural equation method. The results of the research show that: (1) there is a significant relationship between work engagement and psychological capital. (2) Psychological capital plays the role of mediator between work engagement and well-being and control at work. (3) The results indicate that banks for providing customer orientation services, should put a program for recruiting and employing high psychologically staff, since they are vigorous and absorbed to their work and will promote well-being and control their work.

  Keywords: work engagement, psychological capital, Control at Work, well-being