فهرست مطالب

 • سال چهل و چهارم شماره 3 (پاییز 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/18
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مریم علایی، عباسعلی گائینی، رضا نوری*، سیروس چوبینه صفحات 423-429
  سابقه و هدف

  دیابت نوعی بیماری سوخت و سازی است که مبتلایان به آن همواره در معرض ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند. با توجه به اینکه فعالیت ورزشی و رژیم غذایی دو عامل مهم در مدیریت این بیماری هستند، هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تعاملی تمرین های تناوبی خیلی شدید و تداومی کم شدت و مصرف کروسین بر بیان ژن های PGC-1α و UCP1 بافت قلب رت های  دیابتی است.

  سابقه و هدف

  دیابت نوعی بیماری سوخت و سازی است که مبتلایان به آن همواره در معرض ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هستند. با توجه به اینکه فعالیت ورزشی و رژیم غذایی دو عامل مهم در مدیریت این بیماری هستند، هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تعاملی تمرین های تناوبی خیلی شدید و تداومی کم شدت و مصرف کروسین بر بیان ژن های PGC-1α و UCP1 بافت قلب رت های  دیابتی است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 56 سر رت  نر دیابتی (القا شده با رژیم غذایی پرچرب و تزریق استروپتوزتوسین) انتخاب و در 7 گروه 8 سری 1) تمرین تناوبی خیلی شدید، 2) تمرین تناوبی خیلی شدید و مصرف کروسین، 3) تمرین تداومی کم شدت، 4) تمرین تداومی کم شدت و مصرف کروسین، 5) شم، 6) مصرف کروسین و 7) کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی کم شدت به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته به ترتیب با شدت 80 تا 85 و 50 تا 55 درصد حداکثر سرعت دویدن به تمرین روی نوارگردان ویژه جوندگان پرداختند و گروه های مصرف کروسین به مدت هشت هفته روزانه mg/kg 25 کروسین را به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t همبسته، تحلیل واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد (05/0≥p).

  یافته ها

  تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی کم شدت (001/0=p) و مصرف کروسین (001/0=p) اثر معناداری بر افزایش بیان ژنی αPGC-1 و UCP1 داشت. همچنین تمرین همراه با مصرف کروسین دارای آثار تعاملی در افزایش بیان ژنی αPGC-1 (001/0=p) و UCP1 (001/0=p) بود و تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی کم شدت آثار یکسانی بر افزایش بیان ژنی UCP1 دارند (02/0=p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین های خیلی شدید و تداومی کم شدت همراه با مصرف کروسین دارای آثار تعاملی در بهبود مقادیر بیان ژنی  PGC-1α و UCP1 در بافت قلب رت های  دیابتی هستند.

  کلیدواژگان: تمرین، کروسین، دیابت، بافت قلب، بیوژنز میتوکندریایی
 • جلیل رئیسی*، فروغ صادقی، فهیمه اسفرجانی صفحات 430-435
  سابقه و هدف

  لپتین شاخص مهمی در تنظیم انرژی ومتابولیسم است که بر وزن بدن نیز موثرمیباشد. تاکنون تحقیقات کمی در مورد تاثیر تمرینات بادی پامپ بر کاهش وزن و سطوح لپتین صورت گرفته است. هدف از انجام این پژوهش این بود  که آیا تمرینات بادی پامپ می تواند سطوح لپتین و وزن را در دختران غیر فعال را تغییر دهد؟ همچنین آیا مصرف مکمل زنجبیل می تواند سطوح لپتین و وزن را در دختران غیر فعال را تغییر دهد؟

  مواد و روش ها

  در این پژوهش تجربی تعداد 48 دختر دانشجوی غیر فعال دانشگاه اصفهان با شاخص توده بدن (83/± 28) و سن (24/± 23)  در این پژوهش شرکت کردند. سپس، آزمودنی ها به 5 گروه تمرین، تمرین و مکمل، مکمل، کنترل و دارو نما تقسیم شدند. آزمودنی ها سه روز در هفته در تمرینات بادی پامپ با شدت متوسط شرکت و گروه مکمل نیز روزانه 3 عدد کپسول حاوی 250 میلی گرم زنجبیل در سه نوبت مصرف نمودند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.

  یافته ها

  لپتین و شاخص توده بدن در گروه های تمرین و تمرین و مکمل نسبت به پیش آزمون تفاوت معنی دار  بود (003/0p=   , 23/5=, t001/0p=   , 33/10=  t). علاوه بر این سطوح لپتین در گروه تمرین و مکمل نسبت به گروه تمرین به تنهایی  کاهش بیشتری یافت (002 /0p=  , 11/13=  F).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که ترکیب تمرین بادی پامپ و دریافت مکمل زنجبیل موجب کاهش وزن و سطوح لپتین می شود.

  کلیدواژگان: تمرین بادی پامپ، مکمل زنجبیل، ترکیب بدنی، لپتین
 • متینه تفتیان، انسیه لطفعلی*، ساره فرهادی، مریم جولهر صفحات 436-441
  سابقه و هدف

  اخیرا گونه های کاندیدا با ظهور سویه های مقاوم در برابرعوامل ضد قارچ مورد توجه قرار گرفته اند. داروهای ضد قارچ معمولا با عوارض جانبی همراه هستند. محصولات گیاهی بطور سنتی به عنوان داروی جایگزین برای درمان کاندیدیازیس مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد یافتن مواد ضد میکروبی جدید که عوارض جانبی کمتری دارند، حیاتی می باشد. در این مطالعه ما به بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های آبی گیاه پونه (Mentha longifolia) بر روی گونه های کاندیدا بیماریزای دهان پرداختیم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی بر روی کاندیدا آلبیکنس (10261 ATCC)  و ده گونه کاندیدا آلبیکنس جدا شده ازحفره دهانی بیماران لوسمی AML) و(ALL  مبتلا به برفک انجام شد. فعالیت ضد قارچی و حداقل غلظت مهار کننده عصاره Mentha longifolia مورد بررسی قرار گرفت و سپس نتایج  MIC با کلرهگزیدین و نیستاتین مقایسه شد. نتایج با آزمون  ANOVA  بررسی شد و از نرم افزار(21 : Ver) SPSS برای تحلیل یافته های میانگین و انحراف از معیار استفاده شد.

  نتایج

  به نظر می رسد نتایج MIC عصاره در محدوده 25/31 تا 125 میکروگرم بر میلی لیتر بود. در حالی که MIC کلرهگزیدین در محدوده 125 تا 250 میکروگرم بر میلی لیتر بود. همچنین اختلاف معنی داری بین MIC گونه های استاندارد و ایزوله های بالینی کاندیدا آلبیکنس مشاهده نشد(05/0 <P). براساس نتایج، عصاره آبی گیاه پونه در مهار رشد ایزوله های کاندیدا در مقایسه با کلرهگزیدین (001/0> P) موفق تر بود.

  نتیجه گیری

  اثرات مهاری عصاره گیاه پونه نشان داده است که این گیاه می تواند بصورت بالقوه به عنوان یک کاندید برای توسعه داروی ضد قارچی در درمان برفک در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: حداقل غلظت مهاری رشد، عصاره پونه، گونه های کاندیدا
 • منصوره دمرچی لو*، عباس حق پرست، ابوذر رمضانی، وحیده زینالی، ناصر وظیفه شناس، بهناز جعفری صفحات 442-453
  سابقه و هدف

  شناسایی مجلات هسته می تواند کتابخانه ها را در تعیین نیاز واقعی مراجعان، بهبود روند تامین منابع موردنیاز، حذف موارد غیرضروری و بهینه سازی تخصیص بودجه یاری نماید. لذا هدف این مطالعه این است که با بررسی استنادات تولیدات علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در پایگاه های وب آو ساینس و اسکاپوس(2017 میلادی)، مجلات هسته را شناسایی کرده و وضعیت دسترسی و کیفیت آن ها را مورد بررسی قرار دهد.

  مواد و روش ها

  پژوهش به روش تحلیل استنادی و برای تعیین مجلات هسته از قانون پراکندگی برادفورد استفاده شد. جامعه مطالعه استنادات موجود در 3961 مقاله نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه های استنادی وب آو ساینس و اسکاپوس است. وضعیت دسترسی مجلات هسته شناسایی شده با استفاده از سایت منبع یاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین شد و جهت تعیین کیفیت مجلات از شاخص Q گزارش استنادی مجلات پایگاه ISI استفاده شد.

  یافته ها

  از مجموع 10155 مجله استناد شده در تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 104 عنوان مجله به عنوان مجلات هسته شناسایی شد. بررسی وضعیت دسترسی و کیفیت مجلات هسته نشان داد که 2/69% مجلات از طریق منابع مشترک شده توسط کنسرسیوم منابع علمی وزارت بهداشت قابل دسترسی هستند و 3/93% مجلات هسته در پایگاه ISI نمایه می شوند.

  نتیجه گیری

  با توجه به تامین دوسوم مجلات هسته شناسایی شده از طریق کنسرسیوم منابع علمی، به نظر می رسد مسیولان امر انتخاب و تهیه مجلات در وزارت بهداشت، عملکرد مناسبی داشته اند. همچنین قرار گرفتن 3/93% مجلات هسته در فهرست گزارش استنادی مجلات حاکی از این است که پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی از مجلات معتبری در تالیفات خود استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: مجلات هسته، قانون توزیع پراکندگی برادفورد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کنسرسیوم تامین منابع الکترونیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • سارا شجاعی زاد، رحمت الله توکلی*، محمدعباس شیخ الاسلامی صفحات 454-459
  سابقه و هدف

  یکی از اهداف درمانی علم پزشکی در جوامع کنونی، ترمیم زخم در زمان کوتاهتر و با عوارض جانبی کمتر می باشد. هدف از این پژوهش  تشکیل فیلم از عصاره ی گیاه گزنه در بستری از پلیمر طبیعی کیتوسان است که خاصیت ضد میکروبی و ترمیم کنندگی داشته و با عوارض کمتر و در زمان کوتاه تر و سریعتر زخم را بهبود می بخشد.

  مواد و روش ها

  جهت مطالعه تجربی و آزمایش های مختلف ، فیلم کیتوزان حاوی درصد های مختلف 10٪ ، 20٪ ، 40٪ عصاره گزنه و یک نمونه شاهد بدون عصاره گیاه تولید کردیم. این آزمایشات شامل میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، درصد جذب آب ، خاصیت ضد باکتریایی ، درصد تورم ، میزان تجزیه پذیری است.

  یافته ها

  نمونه با درصد بالای عصاره گیاه نسبت به سایر نمونه ها تخلخل بالاتری دارد و می تواند به عنوان پانسمان مناسب زخم در نظر گرفته شود. با استفاده از دو باکتری گرم مثبت (استافیلوکوکوس اوریوس) و گرم منفی (سودوموناس آیروژینوزا) از بدن بیماران در بیمارستان طالقانی تهران  فعالیت ضد میکروبی فیلم حاوی عصاره گزنه و کیتوزان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر فیلم بر باکتری استافیلوکوکوس اوریوس بهتر از سودوموناس آیروژینوزا است.نتایج با استفاده از نرم افزار آماری پریسم محاسبه شد.

  نتیجه گیری

   زخم پوش قابل کنترل باید قادر به جذب ترشحات اضافی از زخم ، اثر ضد باکتری ، صاف و بدون اثر آسیب رسانی به زخم ، قابلیت زیست تخریب پذیر باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پانسمان زخم تهیه شده در این پروژه می تواند شرایط یک پانسمان مناسب زخم را داشته باشد.

  کلیدواژگان: زخم پوش، کیتوسان، گزنه
 • سید محمد حسینی* صفحات 460-465
  مقدمه

  بیشترین پرتوگیری مردم از منابع مصنوعی از طریق دستگاه های پرتو نگاری تشخیصی به علت افزایش این آزمایشات در جامعه و اجتناب ناپذیر بودن این آزمایشات است. بهینه کردن میزان دوز ورودی پوست می تواند نقش مهمی در کاهش پرتوگیری بیماران داشته باشد، که با پایش دوز ورودی پوست به عنوان یک پارامتر اصلی، قابل دستیابی است.
  مواد و

  روش بررسی

   مطالعه توصیفی حاضر در بیمارستان دولتی لقمان حکیم تهران و با  235 بیمار  100زن و 135مرد با بازه وزنی 60±10 کیلو گرم  انجام شد. در این مطالعه دوز پوستی بیماران با استفاده از چهار دستگاه رادیولوژی  تشخیصی دارای استانداردهای سازمان انرژی اتمی، در 12 نمای رادیوگرافی رایج و با استفاده از تراشه های ترمولومینسانس و دزیمتر گایگر مولر اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین دوز پوست برای هر  روش رادیوگرافی مورد مطالعه برحسب میلی گری به ترتیب زیر به دست آمد: قفسه سینه (خلفی-قدامی)34/0، قفسه سینه (نیمرخ)85/1، شکم (قدامی-خلفی)31/3، لگن (قدامی-خلفی)79/4، مهره های گردنی(قدامی-خلفی)95/1، مهره های گردنی (نیمرخ)24/1، مهره های پشتی (قدامی-خلفی)38/2، مهره های پشتی (نیمرخ)68/4، مهره های کمری (قدامی-خلفی)95/3، مهره های کمری (نیمرخ)53/9، جمجمه (قدامی-خلفی)29/2 و جمجمه (نیمرخ)89/1.

  نتیجه گیری

  انجام دزیمتری در فواصل زمانی منظم و انجام دوره ای و منظم آزمایشات کنترل کیفی دستگاه های رادیوگرافی می تواند در فرآیند بهینه سازی، نظارت، کاهش دوز و  حفاظت از بیماران و همچنین ارزیابی آسیب های بالقوه ناشی از تشعشعات موثر باشد.

  کلیدواژگان: اشعه ایکس، حفاظت پرتویی، دوز سطج پوست، رادیولوژی تشخیصی
 • مینا قربانی، شهزاد طهماسبی بروجنی*، فضل الله باقرزاده، ناصر نقدی صفحات 466-472
  سابقه و هدف

  از آنجایی که استرس و تاثیرات آن بر عملکردهای ذهنی یکی از عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان است، بنابراین اتخاذ راهکارهایی به ویژه از نوع غیردارویی برای پیشگیری از آثار آن می تواند سودمند باشد.  لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر استرس بی حرکتی و شنا بر یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع تجربی بود. بدین منظور 28 سر رت از نژاد آلبینوویستار، به صورت تصادفی به چهار گروه (استرس، شنا، استرس+شنا و کنترل) تقسیم شدند. گروه استرس در معرض مداخله استرس از نوع محدودیت بی حرکتی (2 ساعت در روز × 7 روز) و گروه شنا تحت تمرین شنا (2 ساعت در روز × 7 روز) قرار گرفتند. گروه استرس+شنا نیز پس از مداخله استرس مشابه گروه استرس، تمرینات شنا را مشابه گروه شنا به مدت هفت روز دریافت کردند. گروه کنترل نیز بدون هیچ مداخله ای تحت آزمون های رفتاری قرار گرفتند. آزمون حیوانات با استفاده از ماز آبی موریس طی اکتساب و فراخوانی انجام شد.

  یافته ها

  پیشرفت معنی داری در مسافت و زمان سپری شده در همه گروه ها در مرحله اکتساب مشاهده شد(05/0≤ P). با این حال، تحلیل واریانس یک راهه، نشان داد گروه شنا و استرس+شنا نسبت به گروه تحت استرس (007/0= P؛03/0=P) و کنترل (0001/0= P؛001/0=P) مسافت کمتری را طی کردند. همچنین، گروه شنا نسبت به گروه استرس و کنترل (006/0= P؛0003/0=P)  زمان معنی دار کمتری را برای رسیدن به هدف سپری کردند. گروه استرس+شنا نیز نسبت به گروه استرس و کنترل (01/0= P؛001/0=P) زمان کمتری را برای رسیدن به سکو صرف کردند.

  نتیجه گیری

  تمرین شنا به تنهایی به شکل چشمگیری می تواند عملکرد شناختی را بهبود بخشد. همچنین، در شرایطی که استرس وجود دارد، بکارگیری تمرینات شنا در کنار شرایط استرس زا می تواند منجر به کاهش مسافت و زمان رسیدن  به سکو شود.

  کلیدواژگان: شناخت، شنا، بازیابی ذهنی، مقیاس رتبه بندی رفتار
 • مژگان مختاری، میترا نعمتی، مینو یغمایی، لیلا نظری* صفحات 473-478
  سابقه و هدف

  درد پس از عمل یک موضوع مهم بالینی است. تاکنون روش های متفاوتی برای کاهش درد پس از عمل بررسی شده است. با توجه به شیوع عمل سزارین و اینکه درد پس از سزارین می تواند روی سلامت مادر و نوزاد اثر بگذارد این مطالعه با هدف مقایسه اثر انفیلتراسیون لیدوکایین و اپی نفرین با لیدوکایین در محل انسزیون در پایان عمل سزارین در میزان درد، نیاز به مسکن و زمان شروع شیردهی و راه افتادن بیمار و زمان ترخیص بیمار پس از سزارین انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه روی 100 خانم باردار با حاملگی ترم کاندید سزارین الکتیو تحت بی حسی اسپاینال انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه انفیلتراسیون 20 میلی لیتر لیدوکایین 2 % یا 20 میلی لیتر محلول حاصل از اضافه کردن یک چهارم آمپول یک میلی گرم در میلی لیتر آدرنالین در 50 سی سی لیدوکایین 2 % (رقت 200000/1) در زیرجلد پس از اتمام سزارین و قبل از بستن جدار تقسیم شدند. میزان درد و مصرف مسکن پس از عمل و زمان شیردهی، راه افتادن و ترخیص بیماران در دو گروه با آزمون های آماری تی مستقل، دقیق فیشر، و مجذور کی مقایسه شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که افرادی که در پایان عمل سزارین در محل انسزیون برای آنها لیدوکایین و اپی نفرین انفیلتره شد نسبت به گروهی که تنها لیدوکایین دریافت کردند به طرز معنی داری زودتر شیردهی را آغاز کرده  (018/0=P) و زودتر ترخیص شدند (010/0=P). هم چنین این افراد از 4 ساعت پس از عمل تا پایان روز اول پس از عمل نسبت به گروه لیدوکایین تنها شدت درد کمتری را تجربه کردند (001/0>P) و مصرف پتیدین آنها نیز در روز اول کمتر از گروه مقابل بود (001/0>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد اضافه کردن اپی نفرین به بی حس کننده های موضعی مانند لیدوکایین سبب طولانی کردن اثر بی حس کنندگی آن و کاهش مصرف میزان مخدر مورد نیاز پس از عمل و هم چنین کوتاه تر کردن زمان جراحی تا شیردهی و ترخیص بیمار می شود.

  کلیدواژگان: سزارین، درد پس از عمل، زخم جراحی، لیدوکائین، اپی نفرین
 • متین واحدی*، فرشته کمانی صفحات 479-483
  سابقه و هدف

  هدف از انجام این مطالعه تعیین موارد عود در بیماران مبتلا به کانسر معده با سیتولوژی لاواژ پریتونیال مثبت در مقایسه با لاواژ منفی در بیماران بیمارستان ایت الله طالقانی می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می باشد.59 بیمار مبتلا به کانسر معده وارد مطالعه می شوند . لاواژ حفره صفاقی با 150 سی سی نرمال سالین گرم انجام می شود. 4 عدد لام از هر بیمار تهیه می شود.Follow upبیماران پس از جراحی و بررسی موارد عود بیماری بدون توجه به مرحله بیماری در بیماران با سیتولوژی لاواژ مثبت و منفی  انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 59 بیمار دچار سرطان معده وارد شدند که 20 نفر مرد و 39 نفر زن بودند. نتایج مطالعه نشان داد که میان سیتولوژی مایع پریتونیال و عود بیماری نیز ارتباط معنی داری وجود دارد (P value=0/001).
  نتیجه گیری

  در این مطالعه ارزش سیتولوژی صفاقی در تعیین پیش آگهی سرطان های معده ، کولون و پانکراس بیشتر مورد مطالعه قرار  گرفته و ارتباط سیتولوژی مثبت لاواژ صفاقی با پیش آگهی نامناسب به تایید رسیده است. همچنین از این روش جهت تعیین عود سرطان های شکمی استفاده شده که نتایج سودمندی به همراه داشته است.

  کلیدواژگان: کانسر معده، سیتولوژی لاواژ پریتونئال مثبت، سیتولوژی لاواژ پریتونئال منفی
 • فخرالملوک یاسایی*، سحر یحیی پور صفحات 484-487
  سابقه و هدف

  درد بعد از عمل از مهمترین مشکلات پس از اعمال جراحی سزارین محسوب می شود و کاهش آن اهمیت بسزایی در راستای افزایش رضایتمندی بیماران و بهبود شرایط آنها دارد. لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پاراستامول تزریقی پروفیلاکتیک روی کاهش درد بیماران بعد سزارین انجام شده است.

  روش مطالعه

  در این کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار، 60 نفر از خانمهای باردار کاندید سزارین در سالهای 96 و 97 که به بیمارستان طالقانی مراجعه نمودند، مورد بررسی قرار گرفته و به صورت تصادفی با متد Block در یکی از 2 گروه دریافت کننده پاراستامول (1 گرم) یا پلاسبو قبل از عمل قرار گرفتند و سپس شدت درد بر اساس VAS و نیز میزان رضایتمندی بیماران در ساعات یک و شش و 18 و 24 بعد از عمل، در دو گروه تعیین و مقایسه شد.

  یافته ها

  شدت درد در گروه پاراستامول به میزان معناداری در قیاس با گروه شاهد طی 24 ساعت نخست پس از عمل کاهش یافته بود (P=0.0001). میزان رضایتمندی بیماران در ساعتهای اول و ششم، 18 و 24 در گروه پاراستامول به میزان معناداری در قیاس با گروه شاهد بیشتر بود (P < 0.05).

  نتیجه گیری

  در مجموع، بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، چنین استنباط می شود که پاراستامول تزریقی پروفیلاکتیک تاثیر خوبی بر روی کاهش درد بعد از عمل سزارین در خانمهای باردار دارد و لذا استفاده از آن برای این منظور توصیه می شود.

  کلیدواژگان: درد بعد از عمل، سزارین، پاراستامول
 • مهدی قطره سامانی*، راضیه کرمی، هدایت الله شیرزاد صفحات 488-492
  سابقه و هدف

  مطالعات اخیر  بر روی BEZ235 (مهارکننده مسیر PI3K/AKT) و XAV939 (مهارکننده بتاکاتنین)، نتایج  امیدبخشی را در درمان سرطان روده بزرگ نشان داده اند. مطالعات بسیاری بررسی اثر پاسخ سیتوکین های محیطی تومور بر نوع پاسخ سلول های سرطانی روده بزرگ به روش های درمانی جدید را پیشنهاد می دهند. هدف از این تحقیق بررسی اثر سایتوکاین التهابی محیطی مانند IL-1β اطراف تومور بر کارایی این دو دارو و همچنین بررسی  واکنش سلول های توموری روده بزرگ به درمان های جدید می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، سلول های سرطانی با IL-1β، BEZ235 و XAV939 به صورت تنها و در ترکیب با هم تیمار شدند. درصد بقای سلول ها با استفاده از روش MTT ارزیابی شد. از روش فلوسایتومتری برای تشخیص مرگ سلولی استفاده شد. هر گروه سلولی به صورت سه بار تکرار انجام شده است. تمامی آنالیز های آماری با استفاده از گراف پد پریسم 6 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد که BEZ235 به طور معنی داری تکثیر سلول های توموری روده بزرگ را کاهش داد، در حالی که تیمار با XAV939 به مدت 72 ساعت مرگ سلولی را به میزان 22.5 درصد افزایش داد (p<0.05). سیتوکین التهابی  IL-1βبه طور معنی داری حساسیت سلول ها را نسبت به XAV939 افزایش داد(p<0.05 ,31%).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد که حضور سایتوکاین پیش التهابی IL-1βاثر مهاری XAV939 بر روی سلولهای سرطانی را تقویت می کند، در حالیکه تاثیر چشم گیری بر روی افزایش خواص مهاری BEZ235 ندارد.

  کلیدواژگان: XAV939، BEZ235، IL-1β و سرطان روده بزرگ
 • نیلوفر عوض پور، محمدرضا حجاری*، سید رضا کاظمی نژاد، مریم طهماسبی بیرگانی صفحات 493-497
  سابقه و هدف

  سرطان کلورکتال (سرطان روده بزرگ) به عنوان یک علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان، از طریق مسیر چند مرحله ای توسعه می یابد.میکروRNAها (microRNAs)  گروهی از RNA‏ های کوچک غیر کد کننده می‏باشند که باعث مهار ترجمه mRNA هدف می‏شوند.بررسی ها نشان می دهد که بیان غیر طبیعی این ژن ها با سرطان کلورکتال مرتبط هستند. miR-195 به نظر می رسد فاکتور اصلی  تنظیمی در سرطان های مختلف از جمله کلورکتال  است. مطالعات بیشتری برای تعیین دقیق نقش تنظیمی miR-195 در سرطان کلورکتال نیاز است. هدف از این مطالعه، تعیین سطح بیان miR-195 درنمونه های توموری آدنوکارسینوم روده بزرگ و بافت های طبیعی و بدنبال آن تایید این بیومارکر در نمونه های بافتی درایران است.

  مواد و روش ها

  تحقیق با طراحی موردی- شاهدی انجام گرفت. ابتدا تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی in silico بر روی بیان ژن انجام شد و نتایج آن  با تجزیه و تحلیل تجربی وآزمایشگاهی بر روی نمونه های بالینی تایید شد.در این بررسی به دنبال استخراج RNA و ستزcDNA ،بیان ژن ها با استفاده از پرایمر های طراحی شده  با روش PCR  زمان واقعی(Real time PCR) اندازه گیری شد و سپس مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  آغاز مسیرهای تهاجم و متاستاز می‫تواند ناشی از کاهش بیان miR-195باشد. نتایج تست q RT -PCR که برای بررسی بیان ژن‫ها انجام شد، نشان داد که بیان  miR-195به طور بالقوه در بافت های تومور نسبت به بافت های نرمال مجاور کاهش می یابد p) < 00001/0 (همچنین سطح بیان miR-195 به طور بالقوه با ویژگی های کلینیکو پاتولوژیک طراحی تومورها مرتبط است(2363/0P value).

  نتیجه گیری

    مطالعه حاضر نشان دهنده نقش بالقوه195 - miR در پیشرفت سرطان کولون  است.

  کلیدواژگان: تومور بیومارکر، بیان ژن، سرطان کلورکتال، Hsa-miRNA-195(miR-195)
 • امید گرکز، مرضیه محمدپور، حمیدرضا خلخالی، حمیدرضا مهریار، شاکر سالاری* صفحات 498-502
  سابقه و هدف

  تصادفات جاده ای معمولا باعث ایجاد آسیب شدیدی در قربانیان خود می شوند و تاثیر مستقیمی بر اعضای جامعه دارند. کشور ایران بالاترین میزان تصادفات جاده ای را دارد. هدف این مطالعه تعیین الگویی برای پیش بینی مرگ ها و آسیب های ناشی از سوانح جاده ای استان آذربایجان غربی براساس داده های سال های(1390-1396) بصورت سری زمانی: مدل باکس-جنکینز است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی تمام مرگ و آسیب های ناشی از سوانح ترافیکی در فاصله سال های 1390-1396 مورد آنالیز قرار گرفت. و برای تعیین روند مرگ و آسیب ناشی از سوانح ترافیکی در استان آذربایجان غربی از مدل های سری زمانی باکس و جنکینز استفاده شد و روند مرگ و آسیب ناشی از سوانح ترافیکی در استان پیش بینی شد.

  یافته ها

  در این مطالعه مشاهده شد که روند تصادفات در بازه زمانی  مورد مطالعه نا ایستا بوده و بهترین مدل جهت پیش بینی که هر کدام کمترین مقدار را داشته باشد بهتر می باشد مدل ARIMA (2،0،1) با توجه به AIC=78/38 به عنوان مدل مناسب برای برازش سری انتخاب گردید که با توجه به عدم وجود روند فصلی تصادفات جاده ای در استان آذربایجان غربی روند کاهشی است که در سال 1397، حدود 269 مورد مرگ که نسبت به سال1396، 4/7 درصد کاهش داشته است.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج بدست آمده روند تصادفات برای سال آینده نیز کاهشی بوده است که روند مناسبی است

  کلیدواژگان: پیش بینی، مدل، آسیب، مرگ، آذربایجان غربی
 • رضا منصوری زاده*، امیر لطافت کار، مهدی خالقی تازجی صفحات 503-511
  سابقه و هدف

  کشاله درد یکی از مشکلات شایع در ورزشهای مولتی دایرکشن است. پیچیدگی و شناخت ناکافی از این آسیب دیدگی منجر به طولانی شدن و نرخ بالای آسیب دیدگی مجدد در این آسیب دیدگی شده است. با این وجود تا کنون مطالعه که بررسی دقیق فعالیت عضلانی در طی فعالیت های عملکردی و پویا پرداخته باشد وجود ندارد. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین فعالیت عضلانی عضلات منتخب تنه و ران در افراد مبتلا به کشاله درد مزمن و افراد سالم در طی راه رفتن همراه با چرخش است.

  مواد و روش ها

  الکترومایوگرافی سطحی از عضلات اینترنال اوبلیک/ترنسورس ابدومینوس ، مولتی فیدوس، اداکتور لانگوس و گلتوس مدیوس  برای تحلیل میانگین فعالیت عضلانی و نسبت هم انقباضی از 16 نفر مبتلا به کشاله و 16 نفر فرد سالم در 4 فاز حرکتی در طول راه رفتن همراه با چرخش گرفته شد.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل آماری نشان داد در میانگین فعالیت عضلانی (AEMG) بجز در فاز سوم در عضله اینترنال اوبلیک/ترنسورس ابدومینوس و در فاز دوم در عضله مولتی فیدوس در تنه و در فاز سوم در عضله اداکتور لانگوس و فاز چهارم در عضله گلتیوس مدیوس پای چپ در بقیه فازها اختلاف معنی داری وجود داشت. و در بررسی نسبت هم انقباضی نیز بجز در فاز دوم تنه و فاز چهارم پای چپ در بقیه فازها اختلاف معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد در افراد مبتلا به کشاله درد مزمن، فعالیت عضلانی و نسبت هم انقباضی در طی تغییر جهت تغییر می کند، که ممکن است منجر به استراتژی های جبرانی و نقص های کنترل حرکتی بشود که می تواند یک ابزار مفید برای پیش بینی وقوع  و یا تداوم کشاله درد در افراد با سابقه کشاله درد باشد.

  کلیدواژگان: کشاله درد مزمن، الکترومایوگرافی، هم انقباضی، تغییر جهت
 • مجتبی پیغمبرزاده، رویا عسکری*، محسن دماوندی صفحات 512-520
  زمینه و هدف

  در سالهای اخیر پژوهش های زیادی در زمینه تاثیر تمرینات مقاوتی بر عملکرد جسمانی سالمندان انجام  شده است. اما در زمینه تمرینات مقاومتی - سرعتی بر کارکرد و کیفیت عصبی-عضلانی افراد سالمند،  پژوهش های کمی انجام شده است. در این مطالعه تاثیر12 هفته تمرین مقاومتی- سرعتی  بر سطوح سرمی P3NP ،CAF و عملکرد جسمانی افراد مسن بررسی  شد.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نوع  نیمه تجربی با شیوه پیش آزمون- پس آزمون بود.21 نفر از افراد مسن در دسترس هدفمند و به شکل تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه ها شامل گروه کنترل (10 نفر) و گروه تمرین مقاومتی - سرعتی (11 نفر) بودند. تمرینات ترکیبی از 3 ست تمرین مقاومتی- سرعتی با شدت 60-50 درصد  1RMو10-8 تکرار (13-10 ثانیه) همراه با راه رفتن در چهار جهت با شدت های متفاوت بود. قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون های تن سنجی و عملکرد جسمانی شامل تعادل پویا، قدرت پویا، استقامتی تنفسی و مقادیر سرمی شاخص های P3NP و CAF در دو گروه به شیوه الایزا ارزیابی گردید. از آنالیز واریانس (ANOVA) با اندازه گیری های مکرر برای تحلیل تفاوت متغیرها در گروه های تحقیق استفاده شد.  

  یافته ها

  تعادل پویا (16%)، قدرت پویا (28%) و استقامت قلبی تنفسی (4%) در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش داشت (05/0ρ<) و تغییری در شاخص توده بدنی مشاهده نگردید. ضمنا برنامه تمرینی بر روی سطوح سرمی  P3NP و CAF تاثیر معناداری نداشته است (124/0 =ρو 146/0 .=ρ)

  نتیجه گیری

  طبق یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد به نظر می رسد که عامل مداخله ای سبب بهبود قدرت پویا و استقامت قلبی- تنفسی می شود و بهبود تعادل احتمالا نشان دهنده کند شدن روندکاهش کیفیت عصبی - عضلانی در افراد سالمند باشد.

  کلیدواژگان: سالمند، کیفیت عصبی- عضلانی، عملکرد جسمانی، تمرینات مقاومتی
|
 • Maryam Alaie, Abbas Ali Gaeini, Reza Nouri*, Siroos Chobineh Pages 423-429
  Background and aims (s)

  Diabetes is a form of metabolic disease which sufferers are constantly exposed to cardiovascular disease. Exercise training and diet are two important factors in managing this disease. Thus, the aim of the present study was to investigate the interactive effect of High Intensity Interval and Low Intensity Continuous Trainings and Crocin on expression of PGC-1α and UCP1 genes in Heart Tissue of Diabetic Rats.

  Material and Methods

  In this experimental study, 56 diabetic male rats (Induced by high-fat diet and injections Stz) were divided into 7 groups: 1) High Intensity Interval training, 2) High Intensity Interval training and Crocin consumption, 3) Low Intensity Continuous Trainings, 4) Low Intensity Continuous Trainings and Crocin consumption, 5) Sham, 6) Crocin consumption, and 7) Control. Both High Intensity Interval and Low Intensity Continuous training trained on the treadmill 3 sessions per week for 8 weeks, respectively with intensity of 80 to 85 and 50 to 55 percent of maximum running speed on rodent treadmill and Crocin consumption received 25 mg/kg Crocin per day for eight weeks. The data were analyzed by Paired sample t-test, two-way ANOVA and Bonferronchr('39')s post hoc test (p≤0.05).

  Results

  Training (p = 0.001) and crocin consumption (p = 0.001) increased significantly the expression of PGC-1α and UCP1, Also, training with crocin consumption has interactive effects in increasing the PGC-1α gene expression (p = 0.001) and UCP1 (p = 0.001) and high intensity interval and low intensity continuous training have the same effects on the increase of UCP1 expression (p = 0.02).

  Conclusion

  It seems high intensity interval and low intensity continuous training with Crocin consumption have interactive effects on improvement of PGC-1α and UCP1 gene expression levels in heart tissue of diabetic rats.

  Keywords: Training, Crocin, Diabetes, Heart Tissue, Mitochondrial Biogenesis
 • Jalil Reisi*, Forugh Sadeghi, Fahimeh Esfarjani Pages 430-435
  Background and Aim

  leptin is proposed to be an important factor in energy balance and metabolism to influence body weight. So far, little research has been done on the effect of body-pumping exercises on weight loss and leptin levels. The purpose of this study was to determine whether body-pumping exercises can alter leptin levels and weight in inactive girls. Also, can ginger supplementation alter leptin levels and weight in inactive girls?

  Materials and Methods

  In this experimental study 48 collegiate inactive students of University of Isfahan, (BMI =28 ± 0.83, and age=23.4 ± 0.24 years) participated in this study. Subject divided into 5 groups: Training, Training & Supplements, Supplementation, Control, and Placebo. The subjects participated in moderate intensity Body Pump training three times per week and supplementary groups received 3 capsules containing 250 mg ginger, three times per day. For data analysis, ANOVA was used. Results

  Results

  showed a significant decrease in leptin levels and body mass index in the exercise and supplement groups compared to the pre-test (p=0.003, t=5.23, p=0.001, t=10.33). In addition, leptin levels in the exercise and supplement groups decreased significantly more than the exercise group alone (p=0.002, F=13.11).

  Conclusion

  It seems Body Pump Training combined with ginger supplementation leads to changes in weight loss and leptin levels.


  Keywords: Body Pump Training, Ginger Supplement, Body composition, Leptin
 • Matineh Farhadi, Ensieh Lotfali*, Sareh Farhadi Farhadi, Maryam Jolehar Pages 436-441
  Background

  Candida species have been associated with the emergence of resistant strains against antifungal agents, recently. Antifungal agents are usually accompanied with side effects. Plant products have been used traditionally as alternative medicine to cure candidiasis. So it seems vital to find the new antimicrobial agents with fewer side effects. In this survey, we aimed to evaluate the antifungal effects of aqueous extracts of Mentha longifolia against oral pathogenic candida species.

  Methods

  This study was conducted on Candida albicans ( ATCC 10261), and ten Candida albicans isolated from leukemia (AML and ALL) patients with thrush.  
  The antifungal activity and minimum inhibitory concentration (MIC) of Mentha longifolia extract were evaluated and then MIC results compared with
  Chlorhexidine and nystatin.

  Results

  Mentha longifolia extract showed antifungal properties. MIC results of extract were in the range of 31.25 to 125 µg/ml. while MIC of Chlorhexidine were in the range of 125 to 250 µg/ml. Moreover, a significance difference was not observed between MIC of standard species and clinical isolates of Candida albicans (P>0.05). According to the results, aqueous extract of Mentha longifolia was more successful in inhibition of growth of Candida isolates, compared to
  Chlorhexidine (P<0.001).

  Conclusions

  The inhibitory effects of Mentha longifolia extract have shown that it has potential to be considered as a promising candidate for the development of antifungal agent for treatment of thrush.

  Keywords: Minimum inhibitory concentration, Mentha longifolia extract, Candida species
 • Mansoureh Damerchiloo*, Abass Haghparast, Aboozar Ramezani, Vahideh Zeinali, Naser Vazifeshenas, Behnaz Jafari Pages 442-453
  Background

  Identifying The core journals can help libraries to identify the actual needs of users, improve the process of providing needed resources, eliminate unnecessary issues, and optimize allocation of funds. So, the purpose of this study is to identify core journals by examining the references of the scientific productions of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Web of Science and Scopus (2017), and examine the status of their access and quality.

  Methods

  The research was citation analysis and The Bradford law of scattering was used to determine the core journals. The population of the study is citations in 3961 indexed articles of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Web of Science and Scopus. The status of access to the core journals was determined using the website provided by the Ministry of Health for this purpose and to determine the quality of journals, Q index was used using Journal Citation Reports (JCR)

  Results

  Out of 10155 Cited Journals in the scientific productions of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 104 titles were identified as core journals. Checking the status of access and quality of core journals showed that 69.2% of the journals are accessible through the Journals Subscribed by the academic consortium of the Ministry of Health and 93.3% of core journals are indexed in ISI.

  Conclusion

  Considering the provision of two-thirds of the core journals through the Scientific Resource Consortium, It seems that the practitioners of the selection and provision of journals in the Ministry of Health have been doing well.Also,  93.3% of the core journals are listed in Journal Citation Reports (JCR) and this shows that researchers at Shahid Beheshti University of Medical Sciences use Credible journals in their compilations.

  Keywords: Core Journals, Bradford's law of scattering, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, E-Resources Consortium of Ministry of Health, Medical Education
 • Sara Shojaeizad, Rahmatollah Tavakoli*, Mohammad Abbas Sheykholeslami Pages 454-459
  Background and Aim

  One of the goals of medical science in current communities is wound healing in shorter time and with less side effects. The nettle extract in the presence of chitosanchr('39')s natural polymer can have antimicrobial and repairing properties. It also improves the recovery speed with less complications and less time.

  Materials and Methods

  For different tests, we produced a chitosan film with different percentages of 10%, 20%, 40% of nettle extract and a control sample without plant extracts. These tests include scanning electron microscopy (SEM), percentage of water absorption, antibacterial properties, percentage of inflation, degradability rate.

  Results

  The sample with high percentage of plant extract had a higher porosity surface than other samples and could be considered as a suitable wound dressing. Using two gram positive bacteria (Staphylococcus aureus) and gram negative (Pseudomonas aeruginosa) from the body of patients in Taleghani Hospital of Tehran to evaluate the antimicrobial activity of the film containing nettle extract and chitosan was used. The results of Staphylococcus aureus bacteria are better than Pseudomonas aeruginosa. Results were calculated with Prism software.

  Conclusion

  A wound dressing should be capable of absorbing extra secretions from the wound, antibacterial, smoot cutting without damaging the wound , biodegradable. The results of this study indicate that the wound dressing prepared in this project can have the conditions of an ideal wound dressing.

  Keywords: Urtica Dioica, wound dressing, chitosane
 • Seyed Mohammad Hosseini* Pages 460-465
  Background and purpose

  Most exposure of people to artificial sources through diagnostic radiographs is due to the increase of these tests in the community and the inevitability of these tests. Optimizing the dose of skin inlet can play an important role in reducing radiation exposure, which can be achieved by monitoring the inlet dose as a key parameter.The purpose of this study was to evaluate the rate of skin input dose in routine radiographic tests at Loghman Hakim Hospital in Tehran to compare the doses recommended by the International Commission for Protection against Radiation (ICRP) as well as, if possible, to provide simple guidelines for dose reduction and optimization. Patients with preserved image quality.

  Materials and Methods

  This descriptive study was performed in Loghman Hakim public hospital in Tehran with 235 patients 100 females and 135 males with a weight range of ± 10 kg. In this study, skin doses of patients were measured using four diagnostic radiographs of IAEA standards, in 12 common radiographic views using thermoluminescence chips and Geiger Müller dosimeter.

  Results

  The doses of skin for each radiographic method in milligrays were as follows: Chest (posterior-anterior) 0.34, Chest (1.85), Abdominal (anterior-posterior) 3.31 , Hip (anterior-posterior) 4.79, cervical (anterior-posterior) 1.95, cervical vertebra (1.24), dorsal (anterior-posterior) 2.38, dorsal vertebrae (profile) 4.68), lumbar vertebrae 3.95, lumbar vertebrae 9.53, skull (antero-posterior) 29.2 and skull 1.89.

  Conclusion

  This study shows that the rate of skin inlet dose in the twelve investigated facets was in accordance with the recommended doses and was in line with the standards provided by the International Commission for Protection against ICRP and also optimized the radiation parameters. And standardizing radiographic conditions by preserving the image quality will reduce the dose received by patients. In this regard, dosimetry at regular intervals and periodic and regular quality control tests of radiographic devices can be optimized, monitored, reduced dose. And protecting patients as well as assessing potential harm The object of radiation will be effective.

  Keywords: X-ray, Radiation Protection, Skin Dose, Diagnostic Radiology
 • Mina Ghorbani, Shahzad Tahmasebi Boroujeni*, Fazlollah Bagherzadeh, Naser Naghdi Pages 466-472
  Background

  Stress and its effects on mental functions are among influential factors of mental health; therefore, approaches to prevent the effects of stress, especially non-medical approaches, are beneficial. Therefore, the present study was conducted to determine the effect of restrained stress and swimming exercise on spatial learning and memory in male rats.

  Materials and Methods

  The present experimental study was conducted on 28 Albino-Westar rats assigned randomly to four groups (stress, swimming, stress+swimming, and control). Rats in stress group were exposed to immobilization stress (2h per day × 7 days), the swimming group were trained swimming (2h.per day × 7 days), and the stress+swimming group received the same stress protocol as stress group was and then received the same swimming training as swimming group for seven days. The control group performed behavioral tests without any intervention. Behavioral examination of the rats was performed using Morris Water Maze during both acquisition and recall levels.

  Results

  The results reported significant progress in the traveled distance and escape latency of all groups in the acquisition phase (P≤05/0). However, the one-way ANOVA demonstrated that the swimming and stress+swimming groups traveled less distance compared to stress (P=0.007; P=0.03) and control groups (P=0.0001; P=0.001). In addition, the swimming group spent significantly less time to reach the target compared with the stress and control groups (P = 0.006 = 0.003). Furthermore, the stress + swimming group spent less time to reach the hidden platform compared with the stress and control group (P = 0.01; P= 0.001).

  Conclusion

  The swimming exercise can individually enhance the cognitive function. In addition, when there is stress, using swimming exercises in addition to stressful conditions can reduce the distance and time to reach the platform.

  Keywords: Cognition, Swimming, Mental Recall, Behavior Rating Scale
 • Mojgan Mokhtari, Mitra Nemati, Minoo Yaghmaei, Leila Nazari* Pages 473-478
  Background

  The pain after the surgery is an important clinical problem. Until now a lot of methods for reducing pain after surgery have been evaluated. Because of the high prevalence of cesarean section and this point that pain after cesarean section can influence the healthy state of mothers and infants, this study with purpose of comparing of outcome of incisional infiltration with Lidocaine and Epinephrine versus Lidocaine in the end of cesarean section has been planned.

  Materials and Methods

  This study has been performed on 100 pregnant women with term pregnancy that were candidate for elective cesarean with spinal anesthesia. Patients were randomly divided to two groups including, group of 20 ml 2% Lidocaine or 20 ml solution of 1/4 of 1 mg/ml Epinephrine in 50cc of 2% Lidocaine (1/200000 dilution) that has been infiltrated in the subcutaneous after cesarean and before closing the skin. The measure of pain and narcotic use after surgery, the time of first lactating, to get out of bed , and discharge time of patients from hospital were compared between two groups with statistical tests, independent t, fisher exact test , and chi-square .

  Findings

  The results of this study showed that patients who have received Lidocaine and Epinephrine in the incisional site after cesarean versus patients who have received Lidocaine alone meaningfully started lactating sooner (P=0.018) and discharged sooner from hospital (P=0.010). Also, these individuals experienced less pain intensity from the 4 hours postoperatively until the end of the first day after the operation, compared to the lidocaine group (P<0.001), and the use of pethidine on the first day was less than that of the opposite group (P<0.001).

  Conclusion

  It seems adding Epinephrine to the local anesthetics like Lidocaine can prolong the effect of anesthetics and can reduce the doses of narcotic use after surgery and also can reduce the time of first lactating and discharge from hospital.

  Keywords: Cesarean Section, Pain, Postoperative, Surgical Wound, Lidocaine, Epinephrine
 • Matin Vahedi*, Fereshteh Kamani Pages 479-483
  Background and Aim

  The aim of this study was to determine the recurrence rate in gastric cancer patients with positive peritoneal lavage cytology in comparison with negative lavage in patients affiliated to Ayatollah Taleghani Hospital.

  Materials and Methods

  This is a descriptive-analytic study. 59 patients with gastric cancer are included in the study. Lavage of peritoneal cavity is performed with 150 cc of saline tare. 4 LAMs are provided from each patient.
  Postoperative follow-up of patients after recurrence of the disease regardless of the stage of the disease in patients with cytological lavage positive and negative.

  Results

  In this study, 59 patients were diagnosed with gastric cancer, 20 men and 39 women. The results of the study showed that there is a significant relationship between peritoneal fluid cytology and relapse (P value = 0.001).

  Conclusion

  In this study, the peritoneal cytology value in determining the prognosis of stomach, colon, and pancreatic cancers was more studied and the relationship between positive cytology of peritoneum lavage and inappropriate prognosis was confirmed. This method has also been used to determine the relapse of abdominal cancers, which has had beneficial results.

  Keywords: gastric cancer, positive peritoneal lavage cytology, negative lavage
 • Fakhrolmolook Yasayi*, Sahar Yahyapour Pages 484-487
  Background and aims

  Postoperative pain is an important adverse effect after cesarean section and pain management is an issue of importance in these cases. The purpose in this study was to determine the efficacy of prophylactic paracetamol injection for pain reduction after cesarean.

  Methods and materials

  In this interventional study that was performed as a randomized clinical trial, 60 consecutive pregnant women attending to Taleghani Hospital in 2017 and 2018 for cesarean section were enrolled and randomly assigned to receive either paracetamol 1 gram or placebo. The postoperative pain (VAS) and patient’s satisfaction was compared across the groups in first 24 postoperative hours.

  Results

  The results in this study demonstrated that postoperative pain was significantly lower and the patient’s satisfaction was higher in first 24 postoperative hours in paracetamol versus placebo group (P < 0.05).

  Conclusion

  Totally, according to the obtained results it may be concluded that paracetamol is effective option for postoperative pain management in cesarean cases and use of this therapeutic is recommended.

  Keywords: Postoperative Pain, Cesarean, Paracetamol
 • Razieh Karami*, Hedayatollah Shirzad, Mehdi Qatre Samani Pages 488-492
  Background and Aim

  Recent studies on BEZ235 (PI3K/AKT inhibitor) and XAV939 (WNT/βcatenin inhibitor) have shown promising results in colon cancer treatment. Many studies have suggested the effect of BEZ235 and XAV939 on colon cancer cells in combination with an environmental cytokine such as IL-1β, by analyzing the anti-proliferative effects of tumor cells and cell death. This study aims to the effect of pro-inflammatory cytokine interleukin-1 beta (IL-1β) around the tumor on these two drugs and also the response of colon tumor cells to new therapeutic methods.  

  Material and Methods

  In this experimental study, cancer cells were treated with IL-1β, BEZ235 and XAV939 alone and in combination together. The percentage of cell survival was evaluated by using MTT method. Flow cytometry was used to detect cell death. All cultures were performed in triplicate. All statistical analysis were performed using GraphPad Prism 6 software.  

  Findings

  The results of this study showed that BEZ235 significantly reduced the proliferation of the large intestine tumor cells, while XAV939 treatment increased the cell death up to 22.5 percent after 72h (p<0.05). The pro-inflammatory IL-1β significantly increased the sensitivity of the cancer cells to the XAV939 (31%, p<0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of this study it seems that the presence of the pro-inflammatory IL-1β improves the inhibitory effect of XAV939 on cancer cells, but it has no significant effect on the inhibitory effect of BEZ235.

  Keywords: Colon cancer, IL-1β, XAV939, BEZ235
 • Niloofar Avazpour, Mohamadreza Hajjari*, Seyed Reza Kazemi Nezhad, Maryam Tahmasebi Birgani Pages 493-497
  Background & aim

  Colorectal cancer as a leading cause of cancer related death develops through multistep pathway. MicroRNAs (microRNAs) are a group of small noncoding RNAs that inhibit target mRNA translation. Studies show that abnormal expression of these genes is associated with colorectal cancer. Studies have shown that abnormal expression of these genes is associated with colorectal cancer. miR-195 appears to be the major regulatory factor in various cancers including colorectal cancer. Further studies are needed to precisely determine the regulatory role of miR-195 in colorectal cancer. The aim of this study was to determine the expression level of miR-195 in colon adenocarcinoma and normal tissue specimens and to confirm this biomarker in tissue samples in Iran.

  Materials and Methods

  The study was a case-control design. In vitro bioinformatics analysis was performed on gene expression and its results were confirmed by experimental and in vitro analysis on clinical samples. In this study, after RNA extraction and cDNA sequencing, gene expression was designed using primers. Real time PCR was measured and then statistically analyzed.

  Results

  The initiation of invasion and metastasis pathways may be due to decreased miR-195 expression. The qRT-PCR test results for the expression of genes showed that mi3R-195 expression was potentially decreased in tumor tissues compared to adjacent normal tissues (p <0.00001). miR-195 is potentially associated with clinicopathologic features of tumors (P value 0.2363).

  Conclusion

  The present study demonstrates the potential role of 195 - miR in the development of colon cancer.

  Keywords: Hsa-miRNA-195(miR-195), colorectal cancer, Gene expression, Tumor Biomarker
 • Omid Garkaz, Marziye Mohammadpour, Hamid Reza Hamid Reza Khalkhali, Hamid Reza Mehryar, Shaker Salari* Pages 498-502
  Precedent & Objective

  Road accidents often cause severe damage to their victims and have a direct impact on community members. Iran has the highest rate of road accidents. The purpose of this study was to determine the model for predicting road deaths and injuries in West Azerbaijan province based on the data of the years (2010-2017) in a time series: Box-Jenkins model.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, all deaths and injuries caused by traffic accidents were analyzed during 2010-2017. In order to determine the process of death and injury caused by traffic accidents in West Azerbaijan province, time series and Jenkins series models were used and the process of death and injury from traffic accidents was predicted in the province.

  Results

  In this study, it was found that the accidents trend was unstable in the study period and the best model to predict which one had the least value is the ARIMA model (2, 0, 1) with AIC = 78/38 As a suitable model for series fitting, due to the lack of seasonal trend of road accidents in West Azerbaijan province the trend is decreasing That is, in 2018 there were about 269 deaths which decreased by 7.4% compared to the year 2017.

  Conclusion

  According to the results, the trend of accidents for the coming year has also been declining, which is a good trend.

  Keywords: prediction, model, damage, death, west Azerbaijan
 • Reza Mansourizadeh*, Amir Letafatkar, Mehdi Khaleghi Pages 503-511
  Background

  Groin pain is one of the common problems in multidirectional sports. The rate and complexity of injury have resulted in prolongation and high rate of this injury. However, there is so far no study that studies accurately the activity of muscle during dynamic and functional activities. Therefore, the aim of this study was to Comparing the Average amplitude of EMG (AEMG), co-contraction ratio (CCR) of selected thigh and thoracic muscle during turning in individuals with chronic groin pain and healthy individuals.

  Materials and Methods

  Surface electromyography was collected from the internal oblique/transversus abdominis (IO/TrA), multifidus (MF), adductor Longus (AL) and gluteus Medius (GM) for AEMG and CCR analyzed in 16 males with LSGP and 16 controls in four motion phases during 11 cycles of gait coupled with turning.

  Results

  statistical analysis indicated that in the mean muscle activity (AEMG) apart from the third phase in the muscle of the IO/ Tr.A muscle and in the second phase in the MF muscle in the trunk and in the third phase in the muscle of the AL and the fourth phase in the GM foot Left There was a significant difference in other phases. There was a significant difference in the cocontraction ratio, except in the second phase of the trunk and the fourth phase of the left foot in the rest of the phases.

  Conclusion

  it seems that in individuals with chranic groin pain, muscular activity and co-contraction have changed during turning, resulting in compensatory strategies and movement control defects, which may be a useful tool to predict LSGP occurrence in players with a history of groin pain.

  Keywords: Chronic groin pain, Electromyography, Cocontraction, Turning
 • Mojtaba, Roya *, Mohsen Damavandi Pages 512-520
  Background and Aim

  Much reserch has been done in recent years on the impact of resistance training on the physical function of the elderly people. In this study, the effect of  a 12 weeks combined exercise on P3NP, CAF and physical activity of elderly people was investigated.

  Materials and Methods

  The present study was experimental with a pre-test  post-test design. Twenty one elderly people were selected in a purposeful manner and randomly divided into two groups. The control group consisted of ten subjects and a combined training group (n = 11). Combined exercises consisted of three sets of resistance- speed training with intensity 60-50% of 1RM and 10-8 repetitions (10-13 seconds) with four-way walking in different intensities. Before and after the exercise, BMI, physical performance tests, and serum levels of P3NP and CAF indices were evaluated in all groups by ELISA method. ANOVAs tests with repeated measurements were used to determine variables changes within groups.

  Results

  The results showed that functional performance improved in the training group compared with the control group (p <0.05). Also, the combined exercise program did not have a significant effect on serum levels of P3NP and CAF (ρ = 0.146 and ρ =0.124).

  Conclusion

  The results of this study showed that performing resistance- speed exercise with walking in different directions could improves physical performance and might have showed down the process of decreasing neuromuscular quality in elderly people.

  Keywords: Elderly, Neuromuscular quality, Physical Function, Resistance training