فهرست مطالب

 • پیاپی 93 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • موسی خوشگلام خسروشاهی* صفحات 7-32

  در ادبیات اقتصاد انرژی، یکی از رویکردهای مهم برای مدیریت تقاضای انرژی عبارت از بهبود کارایی انرژی است که با مفهومی بنام اثر بازگشتی در ارتباط است. اثر بازگشتی باعث می شود تا ذخیره انرژی (نشات گرفته از بهبود کارایی) کمتر از حد مورد انتظار باشد. با توجه به اهمیت بکارگیری فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران،  مقاله حاضر تلاش می کند تا بواسطه بکارگیری شوک 5 درصدی بهبود کارایی آنها، عوامل موثر بر اثر بازگشتی فرآورده های نفتی (بنزین، گازوییل و سایر فرآورده ها) را ردیابی و بصورت کمی تبیین کند که برای این منظور، تجزیه اثر بازگشتی در دو سطح کلان و بخشی بصورت دو مرحله ای در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه انجام می گیرد. نتایج مقاله حاکی از آن است که بهبود کارایی «سایر فرآورده های نفتی» دارای کمترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد بوده و بهبود کارایی «گازوییل» دارای بیشترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد است. همچنین نتایج تجزیه اثر بازگشتی در سطح کلان حاکیست، آن دسته از بخش های تولیدی که مصرف کنندگان بزرگ فرآورده های نفتی هستند (یعنی سهم بیشتری از کل مصرف انرژی بخش تولید را دارند)، عوامل اصلی در شکل گیری اثر بازگشتی هستند بطوریکه در مورد بهبود کارایی 5 درصد بنزین، بخش «حمل ونقل جاده ای» از سهم 35/2درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار است. در سمت تقاضای نهایی نیز «خانوارهای شهری» از سهم 20 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار هستند. تجزیه اثر بازگشتی در سطح بخشی نیز حاکی از تسلط مکانیزم اثر جانشینی بر اثر تولیدی در شکل گیری اثر بازگشتی بخشی است.

  کلیدواژگان: تجزیه اثر بازگشتی، مدل تعادل عمومی، اثر جانشینی، اثر تولیدی
 • اعظم احمدیان* صفحات 33-60

  یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی  1385-1395 بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی  پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.

  کلیدواژگان: اخطار بخش نظارت، اقدامات اجرایی، سلامت بانکی، مدل پروبیت
 • مرضیه بهمنی*، حسین راغفر، میرحسین موسوی صفحات 61-91

  سالمندی جمعیت شامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آنها شده است. برای غلبه بر مشکلات این صندوق ها اولین راه حل استفاده از اصلاحات پارامتری از جمله تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی می باشد. هدف در این تحقیق بررسی آثار سالمندی جمعیت و تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری (3 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی (7 درصد) به صورت درصدی از GDP خواهد شد. با انجام اصلاح پارامتری افزایش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی هزینه این نظام به میزان 5/2 درصد کاهش یافته، اما جوانان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سالمندان در زمان اشتغالشان پرداخت نمایند و عدالت بین نسلی به هم خواهد خورد. با کاهش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی در بلند مدت پس انداز (کاهش 5/5 درصدی نرخ بهره) و مصرف یک درصد افزایش می یابد که منجر به رعایت عدالت بین نسلی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

  کلیدواژگان: نظام بازنشستگی، نرخ حق‌بیمه، بازار ناقص نیروی‌کار، مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش
 • سجاد برومند*، تیمور محمدی، عباس معمارنژاد، افشین باغفلکی صفحات 93-121

  یکی از مسایل مهمی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثر تکانه های خارجی بر ساختار اقتصاد کلان آن کشور ها می باشد. در این مقاله با هدف بررسی اثر تکانه های خارجی شامل تکانه های قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و تورم جهانی بر متغیر های کلان اقتصادی ایران ، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را حل کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. یافته اصلی ما نشان می دهد ، تولید ناخالص داخلی و تولید غیرنفتی پس از یک شوک مثبت قیمت نفتی افزایش می یابد. در خصوص تولید نفتی حداقل در کوتاه مدت، تولید نفت می تواند نسبت به نوسانات قیمت تاحدودی کم کشش باشد.همچنین تکانه نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی داخلی اعمال می کند. در خصوص تکانه تورم خارجی نیز باید گفت که این تکانه تاثیر اندکی بر متغیرهای داخلی دارد.

  کلیدواژگان: متغیر های کلان اقتصادی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE
 • منصور خلیلی عراقی، سجاد برخورداری*، مریم فتاحی صفحات 123-147

  اقتصادهای موفق آنهایی هستند که نظامی موثر برای تبدیل دانش و فناوری به ظرفیت تولید اقتصادی دارند، نظامی پیچیده که بخش مهمی از اقتصاد آنها مبتنی بر دانش است. متداول ترین شیوه حرکت به سمت جامعه دانشی، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است. در این راستا، بنگاه های صنعتی کشور می توانند در ایجاد و توسعه ظرفیت های نوآوری و به کارگیری آن در فرآیند تولید نقش بسزایی داشته باشند. در این مقاله، ضمن تحلیل وضعیت جذب و نوآوری در ایران، عوامل موثر بر میزان هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان شاخصی از ظرفیت جذب در صنایع ایران با استفاده از داده های ترکیبی صنایع متوسط کشور برای سال های 1388-1392 و با به کارگیری روش GMM در قالب پانل دیتای پویا (DPD) بررسی شده است. برای این منظور، کل صنایع کشور در قالب 23 صنعت بر اساس تقسیم بندی کدهای دورقمی ISIC، طبقه بندی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اندازه بنگاه ها، بهره وری نیروی کار، ارزش تولید و صادرات، عوامل تعیین کننده فعالیت های نوآورانه در بنگاه های صنعتی ایران هستند. ازاین رو، حمایت از بهبود ظرفیت جذب و نوآوری بنگاه ها از طریق توجه به عوامل تعیین کننده یادشده، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: نوآوری، ظرفیت جذب، اندازه بنگاه، بازدهی تولید
 • علی امیرامینی کهریزه*، قهرمان عبدلی، حسین صفری صفحات 149-170

  تحقیق حاضر شرایطی را تبیین می کند که شرکتهای بالغ بایستی متکی بر چه مکانیزم هایی باشند تا بتوانند با شرکتهای تازه وارد رقابت کنند؛ به همین منظور در این مطالعه بدنبال آنیم که بدانیم که شرکت تاکسیرانی به عنوان یک شرکت بالغ با اتکا به کدام یک از مکانیزم های قیمت، نوآوری و برندسازی می تواند با شرکتهای اسنپ و تپسی رقابت کند. در تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد نظریه بازیها؛ مدل غیرهمکارانه اسنپ، تپسی و تاکسیرانی توسعه داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چقدر هزینه های نوآوری و برند سازی افزایش یابد تقاضا برای استفاده از خدمات شرکت های اسنپ و تپسی افزایش و برای تاکسیرانی کاهش می یابد بنابراین اگر تاکسیرانی می خواهد در رقابت با اسنپ و تپسی باقی بماند لازم است که تنها به قیمت گذاری واکنش نشان دهد و قیمت ارایه خدمت در هر مسیر را در محدوده قیمت های اسنپ و تپسی تعیین نماید.

  کلیدواژگان: شرکتهای بالغ، تازه واردان، نظریه بازیها، تعادل نش
 • فرهاد ترحمی، فاطمه بزازان*، فرشته فارسی صفحات 171-201

  سیاست گذاری منطقه ای نیازمند به کارگیری الگوی مناسب اقتصادی است. یکی از الگوهای متداول در این حوزه، مدل داده- ستانده چند منطقه ای است که در آن اقتصاد ملی به مناطقی با مزیت های نسبی متفاوت تجزیه و بر اساس آن، سیاست گذاری های مشخص صورت می گیرد. روش تهیه جدول داده- ستانده چند منطقه ای در ایران همواره یکی از چالش های اصلی به منظور استفاده از آن ها در سنجش اثر سیاست گذاری ها در مناطق شناخته شده است. در این پژوهش به منظور رفع چالش فوق، روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای اولین بار در ایران معرفی و به صورت تجربی برای سه منطقه ایران تهیه شده است. در روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه در تامین داده های تجارت بین مناطق از بیشترین عوامل اقتصاد فضا (اندازه بخش عرضه کننده،اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد، و فاصله) به طور همزمان بهره گرفته می شود. در بخش تجربی به منظور عملیاتی نمودن روش فوق از جدول داده ستانده ملی سال 1390 و آمار حساب های منطقه ای استان ها که به سه منطقه تهران، مناطق نفت خیز(شامل استان های خوزستان، بوشهر، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و فرامنطقه) و سایر اقتصاد ملی تفکیک شده استفاده و ضرایب داده- ستانده سه منطقه ای محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهند که ضرایب فزاینده در سه منطقه مورد مطالعه متفاوت می باشند. ضمن این که استان تهران در بین مناطق مورد مطالعه بیشترین اثرات سرریزی و سایر اقتصاد ملی بالاترین ضریب فزاینده را دارد.

  کلیدواژگان: ضرایب داده- ستانده سه منطقه ای، روش سهم مکانی، مدل جاذبه، اثرات سرریزی و بازخوردی
 • پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان*، اسماعیل ابونوری، وحید تقی نژاد عمران صفحات 203-232

  در این پژوهش تاثیر نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام) بر شاخص بی ثباتی مالی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه  بررسی شده است. برای استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است به گونه ای که در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای شاخص بی ثباتی مالی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. نوسانات قیمت نفت  در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم بی ثباتی مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر در دوره زمانی بلتدمدت قوی تر خواهد بود. همچنین نوسانات بازار سهام صرفا در کوتاه مدت و در شرایطی که شاخص بی ثباتی مالی در رژیم پایین باشد تاثیر منفی و معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد که نوسانات با توجه به دوره زمانی و همچنین سطح بی ثباتی مالی دارای تاثیر متفاوت می باشند. بنابراین  مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح بی ثباتی مالی و همچنین بازه زمانی ایجاد نوسانات، صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت نفت، نوسانات سهام، شاخص بی ثباتی مالی، الگوی چرخشی مارکف
 • سیاوش جانی*، وحید نیک پی، سیما صفی زاده صفحات 233-266

  با عنایت به امکان تعامل مناطق مجاور در فعالیت های اقتصادی، توسعه صنایع در یک منطقه علاوه بر اینکه اشتغال را در منطقه مذکور افزایش می دهد، بلکه ممکن است با گسترش صنایع مرتبط در مناطق مجاور، افزایش اشتغال مناطق مذکور را  نیز به همراه داشته باشد. براین اساس در این مطالعه پس از آزمون وجود اثر فضایی، تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر اشتغال در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی به تفکیک استان های کشور برای دوره (1394-1390) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های تابلویی پویای فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که گردشگری دارای تاثیر معنی دار فضایی بر اشتغال بوده و توسعه آن علاوه بر اینکه اشتغال را در استان های هدف افزایش می دهد، بلکه منجر به افزایش اشتغال در استان های مجاور نیز می گردد. همچنین براساس نتایج این مطالعه شاخص قیمت تاثیر منفی و تولید سرانه تاثیر مثبت بر اشتغال استان ها دارد، اما تاثیر دستمزد حقیقی بر اشتغال معنی دار نیست.

  کلیدواژگان: گردشگری استانی، اشتغال، اثرات فضایی
 • سعید جعفری، مرضیه اسفندیاری*، مصیب پهلوانی صفحات 267-295

  در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل (TFP) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است

  کلیدواژگان: بهره‌وری کل عوامل تولید، سرمایه انسانی، رانت‌های نفتی، مصرف انرژی
 • حسن خداویسی*، احمد عزتی شورگلی صفحات 297-328


  طی دو قرن اخیر نقش دولت و ترکیب مخارج دولت در اکثر کشورهای دنیا تغییر کرده است. از نظر تیوریک بین اقتصاد دانان در مورد اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد. در یک طرف کلاسیک ها و طرفداران بازار آزاد معتقد به دولت کوچک و دخالت کم و در سمت و سوی دیگر سوسیالیست ها و کینز اعتقاد به دخالت زیاد و دولت بزرگ دارند. این مطالعه با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1396 و با به کارگیری آزمون ریشه واحد غیرخطی جانر و هانسن 2001، آزمون هم انباشتگی غیرخطی اندرس و سیکلوس 2001 و مدل رگرسیون آستانه ای هانسن و بر پایه مطالعه آنامان(2004) درصدد برآورد محدوده اندازه بهینه دولت برای اقتصاد ایران از طریق تخمین یک رگرسیون غیرخطی سه رژیمی شده است.  نتایج این مطالعه نشان می دهد که محدوده اندازه بهینه دولت از منظر مخارج جاری ( نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی ) در اقتصاد ایران در بازه 12/10 تا 25/18 درصد قرار دارد و این محدوده برای اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی برابر با 32/4 تا 05/9 است. همچنین درجه انباشتگی و هم انباشتگی متغیرهای مورد استفاده از فرایند غیرخطی خودرگرسیون آستانه تبعیت می کند، به نحوی که اولا بعضی از متغیرهای اقتصادی در ایران متناسب با وضعیت قرارگرفته شده دارای درجه انباشتگی متفاوتی هستند، همچنین شوک های کاهشی نسبت به شوک های افزایشی، انحراف بیشتری را در مسیر بلندمدت رشد اقتصادی ایجاد می کنند.

  کلیدواژگان: اندازه دولت، رگرسیون آستانه‌ای، مدل رشد نئوکلاسیک، انباشتگی و هم‌انباشتگی غیرخطی
 • مجید هاتفی مجومرد، غلامرضا زمانیان*، محمدنبی شهیکی تاش، ام‌البنین جلالی صفحات 329-355

  نوسان بازار سهام را با اندازه گیری واریانس بازار می سنجند؛ که در چارچوب مبتنی بر قیمت گذاری مدل های CCAPM، از طریق نوسان رشد مصرف سنجیده می شود. در واقعیت این تیوری با حقایق آشکار شده سازگار نیست زیرا رشد مصرف بسیار ملایم اما بازار سهام بسیار پر نوسان ظاهر می شود؛ این موضوع به معمای نوسان بازار سهام معروف است. در این راستا، یافته های جدید حاکی از آن است که با تلفیق رویکرد سنتی با عامل ریسک سیستماتیک حباب می توان معمای نوسان بازار را بهتر از قبل، تفسیر کرد.
  هدف اصلی این پژوهش نیز تفسیر معمای نوسان بازار سهام با توجه به ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 07/1387-06/1395 است. در این راستا، ابتدا ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار با استفاده از روش «سوپریموم آزمون های دیکی فولر استاندارد تعمیم یافته» بررسی شد؛ سپس با استفاده از نتایج آن، به تحلیل معمای نوسان بازار پرداخته شد.
  نتایج نشان داد که بازار اوراق بهادار یک دوره حبابی از بهار 1392 تا بهار 1393 را تجربه کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد سنتی (بدون توجه به عامل ریسک حباب) قادر به توجیه معمای نوسان بازار سهام نیست ولی متدولوژی مبتنی بر ریسک حباب تفسیر بهتری از  نوسان بازار سهام ارایه می کند.

  کلیدواژگان: حباب، ریسک سیستماتیک، تر‌جیحات بازگشتی
|
 • Musa Khoshkalam* Pages 7-32

  In the energy economics literature, one of the most important approaches to managing energy demand is to improve energy efficiency, which is associated with a concept called a rebound effect. The rebound effect causes the energy saving (due to improved efficiency) to be less than expected. Considering the importance of using oil products in the Iranian economy, the present paper tries to track the factors affecting the rebound of petroleum products (gasoline, gas oil and other products) by applying a 5% shock to improving their efficiency and quantitatively, for this purpose, the analysis of the rebound effect at two macro levels and a part is done in two steps in the form of a computable general equilibrium model. The results of this paper, indicate that among the oil products, improvement of the efficiency of "other oil products" has the least effect on the economy-wide rebound effect, and improving the efficiency of gasoil has the highest economy-wide rebound effect. The results of the decomposition of the rebound effect at the macro level are those of the manufacturing sector, which are the major consumers of oil products (a larger share of the total energy consumption of production), the main factors in the formation of the rebound effect, so that in the case of gasoline, the "road transport" section accounts for 35.2 percent of the economy-wide rebound effect. In the final demand side, urban households account for 20% of the economy-wide rebound effect. The decomposition of the rebound effect at sector level also indicates the domination of the mechanism of substitution effect on output effect in the formation of the rebound effect.

  Keywords: Rebound effect decomposition, CGE, Substitution effect, Output effect
 • Azam Ahmadyan* Pages 33-60

  One of the main purpose of  the Central Bank Supervisor is assessing of banking performance and identification of high risk banks, issued a warning, proposes enforcement action to amend banking operations. Since a formal warning may expose a bank to bankruptcy risk, first of all informal notification is sent to the bank at risk.  So The effectiveness of informal warnings on improving performance of banks is important. In this paper, due to the lack of warnings Statistics Monitoring and Due to the Warnings apply theoretical and empirical literature in the field of monitoring, An appropriate measure for this variable design and its effectiveness will be evaluated on the performance of the banking network. First, using the Probit model, we estimate the probability of receiving notice of the supervision and then design a Panel model for monitoring the effectiveness  of the exercise caution on the performance. The results of the model suggest that warning  of supervisor has lag effective in improving the performance of banks.

  Keywords: warning of supervision, enforcement action, banking health, Probit
 • Marzieh Bahmani*, Hossein Raghfar, Mir Hossein Mousavi Mousavi Pages 61-91

  Increased life expectancy and reduced fertility rates have led to aging which is one of the main causes of the pension funds imbalances in Iran’s pension funds. In order to resolve these imbalances, some reforms are required. The first option is to use parametric reforms, such as changing contribution rates of the pension system. The purpose of this study is to examine the impact of aging and changes of contribution rates on macroeconomic variables. The model used in this research is the Overlapping Generations General Equilibrium Model with imperfect labor market. The findings indicate that aging leads to a reduction in the rate of interest (4%), an increase in labor demand and a drop in unemployment (3%) in the labor market. It also leads to an increase in the cost of the pension system (7%) as a percentage of GDP. With parametric reforms, including increase contribution rates, leads to the reduction of the pension system costs (2.5%), But young people have to pay more contribution than elder at the time of their employment, and intergenerational justice will suffer. With a reduction in the contribution rates, in the long run, saving increases (due to 7% reduction in interest rates) and consumption also will increase (1%), which will lead to improve intergenerational justice and economic growth.

  Keywords: Pension Systems, contribution rates, Imperfect Labor Market, Overlapping Generations General Equilibrium Model
 • Sajad Boroumand*, Teymour Mohamadi, Abas Memar Nejad, Afshin Baghfalaki Pages 93-121

  One of the important issues that have been the focus of economists in developed and developing countries for the last several decades is the study of the effect of External Shocks on  macroeconomic variables of those countries.In this paper In order to investigate the effect of external shocks including world oil price, exchange rate and global inflation shocks on macroeconomic variables of Iran, We solved a stochastic dynamic general equilibrium (DSGE) model with the new Keynesian approach. The present study uses seasonal time series data from 1989 to 2016 to calculate the steady-state values of some variables in equilibrium state and to quantify other parameters from previous studies. Our main finding shows that GDP and non-oil production increase after a positive oil price shock. Our main finding shows that GDP and non-oil production increase after a positive oil price shock. In the case of oil production, at least in the short run, oil production can be somewhat low elasticity to price fluctuations. Also, exchange rate shock has a significant impact on domestic macroeconomic variables. As for the global inflation shock, we can say that, it has a weak influence on domestic variables.

  Keywords: Macroeconomic Variables, DSGE Model
 • Mansour Khalili Araghi, Sajjad Barkhordari*, Maryam Fattahi Pages 123-147

  The successful economies are ones that have effective system to transform knowledge and technology in economic capacity. They have complex system that is an important sector of their economy. The current approach moving to knowledge based society is attention to R&D activities and high technologies. In this path, industrial companies can have a vital role in creating, developing and applying of innovation. In this paper, meanwhile analyze the absorptive capacity and innovation in Iran; we analyzed the determinant factors of R&D activity as a proxy for absorptive capacity and innovation in Iran's industries by using GMM approach in dynamic panel data (DPD) for the period of 2009-2013. The all industries are classified in 23 industrial sectors on the base of two-digit codes of ISIC. The results showed the firm size, labor productivity, and value of production and export are determinant factors of innovational activities in Iran's industries. Therefore, we suggest the support of improving of absorptive capacity and innovation through attention to determinant factors.

  Keywords: Innovation, Absorptive capacity, Firm size, Return of product
 • Ali Amiramini Kahrizeh*, Ghahreman Abdoli, Hossein Safari Pages 149-170

  Actual research determines based on what mechanisms the incumbents can compete with the entrants. For this reason, we want to find out the influence of every each of the mechanisms (price, innovation and branding) that Taxi as an incumbent needs to rely on to compete with Snapp and Tap30. In actual research, the uncooperative model of Snapp and Tap30 is developed considering the game theory. Results of the research indicate that as innovation and branding costs increase, the demand for using provided services of Snapp and Tap30 increases as well. On the other hand, the increase in innovation and branding costs, leads to decrease for demand and pay-off for Taxi services. Therefore, If Taxi wants to stay in competition with Snapp and Tap30, it only needs to react to pricing and to determine the price of provided services close to Snapp and Tap30.

  Keywords: Incumbents, New entrants, Game theory, Nash equilibrium
 • Farhad Tarahomi, Fatemeh Bazzazan*, Fereshteh Farsi Pages 171-201

  Regional policy requires the use of a suitable economic model. One of the common patterns in this field is the multi-region input-output model in which the national economy is subdivided into regions with different comparative advantages and on the basis of specific policies. Multi-regional input-output data preparation in Iran has always been one of the main challenges in using them to measure the impact of policymaking in regions. In this study, in order to overcome the above challenge, the hybrid Location Quotient - Gravity method is introduced for the first time in Iran and has been empirically prepared for three regions of Iran. In hybrid Location Quotient - Gravity Method for Providing trade data between regions, utilizes the most space-economy factors (supplier size, demand size, total economy size, and distance) simultaneously. In the Experimental section, in order to operate the above method are used the National Input -output Table of 2011 and the statistics of regional accounts of provinces that are divided into three regions: Tehran, oil-rich regions (including Khuzestan, Bushehr, Ilam, Kohkiloyeh and Boyer-Ahmad and Trans-region) and have been calculated using three regional data-output coefficients. The results show that coefficients are different in the three study areas. Meanwhile, Tehran province has the most spillover effects among the study areas and the rest economy has the most coefficient.

  Keywords: Three-region input-output coefficients, Location Quotient method, Gravity Model, Spillover, feedback effects
 • Pegah Zarei, Amirmansour Tehranchian*, Esmaeil Anonouri, Vahid Taghinejad Omran Pages 203-232

  In this study, the effect of fluctuations of asset markets (exchange rate, oil price and stock market index) on financial instability index over a period of 1388-1397 monthly is investigated by using the Markov Switching model. The wavelet transform model is used to extract exchange rate fluctuations, oil prices and stock market index. The results show that the effect of exchange rate fluctuations in different regimes and different time periods is different, so that in the short run the exchange rate fluctuations in the high regime of the financial instability index have a different effect than the other periods. Oil price fluctuations have a positive and significant effect in the medium- and long-term periods and in all regimes, and this effect will be stronger in the long run. Also, fluctuations in the stock market have a negative and significant effect only in the short run and under conditions of low regime of financial instability index. These results show that fluctuations have different effects with respect to time period as well as level of financial instability. Therefore, the management of foreign exchange rate and stock markets should take into the account of financial instability level and the timeframe for fluctuations.

  Keywords: Exchange rate fluctuations, oil price fluctuations, stock market fluctuations, financial instability index, Markov Switching Model
 • Siavash Jani* Pages 233-266

  Due to the capacity of adjacent regions interactivity in economic field, industry development in a region not only increases the employment of that region but also it may increase the employment of adjacent regions by expanding related industries. So in this study after spatial effect test, the effect of tourism industry development on employment studied in the form of spatial dynamic panel data for the period of (2011-2015) in different provinces. The results of the study in the form of spatial dynamic panel data and due to space Durbin estimator shows that tourism has significant spatial effect on employment, and its development not only increases employment in aimed provinces but also increases the employment of adjacent provinces as well. Also according to the results price index has negative and gdp per capita has positive effect on provinces employment but the effect of real wages on employment is not significant.

  Keywords: Province's Tourism, Employment, Spatial Effects
 • Saeid Jafari, Marziyeh Esfandiari*, Mosayeb Pahlavani Pages 267-295

  The purpose of this study is to investigate the factors affecting TFP in the East and West Asia in order to discover the reasons for the difference in total productivity in each of these regions. For this purpose, factors affecting TFP, especially human capital and oil rents, were investigated using several static and dynamic models and forming two distinct groups from East and West Asia. The results of the static models show that human capital, oil rents, trade openness and energy intensity are the most important reasons for the difference in total factor productivity in East and West Asian countries. Human capital and oil rents in West Asia have led to a decline in TFP, while human capital in East Asia has led to an increase in TFP. The degree of trade openness and energy intensity in West Asia are also important contributors to TFP growth while in the East Asia they are among the deterrents. Also, based on the results of dynamic models, total factor productivity in the past period has had the greatest role in total factor productivity in the current period for West and East Asian countries.

  Keywords: Total Factor Productivity, Human Capital, Oil Rents, Energy Consumption
 • Hassan Khodavaisi*, Ahmad Ezzati-Shourgoli Pages 297-328


  Over the past two centuries, the role of government and the composition of government spending have changed in most countries of the world. Theoretically, there is no consensus among economists about the size of the state and the degree of state interference in the economy. On the one hand, one can observe classics and market's proponents who believe in a small government and little interference in the economy, and on the other hand socialists and Keynes believe in a lot of interference and a large government. This study, using data during 1967-2016 and Using nonlinear unit root test of caner and Hansen 2001, the nonlinear Co-integration of Enders and Siklos 2001 and Hansen's threshold regression model and based on the study of Annaman (2004), aimed to estimate the range of government optimal size for the Iranian economy by estimating a three-regime Non-linear threshold regression model. The results of this study show that the optimal size of the government in terms of current government expenditure (the ratio of current government expenditure to GDP) in the Iranian economy ranges from 10.12 to 18.25% and the optimal size of the government in terms of capital government expenditure (the ratio of capital government expenditure to GDP) in the Iranian economy is around 9.05 to 4.32%. Also, the degree of integration and co-integration of the variables follows a nonlinear threshold autoregressive process. As such that In the first place, some of the economic variables in Iran, according to the situation, have different degree of integration. Also Shrinking shocks, in comparison with increasing shocks create further deviations in the long run trend of the economic growth.

  Keywords: Government size, Threshold regression, Neo-classical growth model, nonlinear integration, co-integration
 • Madjid Hatefi Madjumerd, Gholamreza Zamanian*, Mohammad Nabi Shahiki Tash, Omolbanin Jalali Pages 329-355

  Stock market volatility is evaluated by measuring the variance of the market that is evaluated through consumption growth volatility in the framework of pricing of CCAPM models. This theory is not consistent with revealed facts, in reality; because consumption growth is very smooth but stock market appears highly volatile; this is famous to stock market volatility puzzle. In this regard, the new findings suggest that the combination of the traditional approach to the agent of systemic risk of bubble make it easier to interpret the market volatility puzzle better than before.
  The main objective of this research is to interpret the stock market volatility puzzle due to the systemic risk of bubble in the security market in the period of 07 / 1387 to 06 / 1395. In this regard, the systemic risk of bubble in the securities market was investigated by using of the “Supremum generalized standard Dickey-Fuller tests", then market volatility puzzle was analyzed by usage of the results. The results showed that securities market has experienced one bubble periods (01/1392 to 01/1393). The results also showed that the traditional approach (regardless of bubble risk factor) is not able to explain the stock market puzzle, but bubble risk-based methodology is provided a better explain  to stock market volatility.

  Keywords: Bubble, Systematic Risk, Recursive Preferences