فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 190 (فروردین 1399)
 • پیاپی 190 (فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • شهره بیات*، احمد علی پور، علیرضا آقایوسفی، رضا ملایری صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  هدف از انجام تحقیق حاضر تبیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اینترلوکین -6 (IL-6) و سن تندرستی زنان مبتلا به سرطان پستان شهر تهران بود.

  روش کار

  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و دو مرحله اندازه گیری (سه ماه و شش ماه پس از اندازه گیری اول) بود. بدین منظور از بین زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز درمانی علوم پزشکی تهران و دارای شرایط مطالعه، تعداد 20 نفر داوطلب به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. در ادامه گروه آزمایش هشت جلسه 5/1 ساعته در جلسات گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی شرکت کردند و گروه کنترل، برنامه درمانی عادی خود را انجام دادند. داده های تحقیق با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برنامه درمانی نتوانست تاثیر معناداری بر اینترلوکین -6 (IL-6) داشته باشد (05/0<P)، اما سن تندرستی را کاهش داد (01/0<p). نتایج دو مرحله پیگیری نشان داد مداخله اثرات خود را در طول زمان حفظ کرد.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند باعث بهبود سن تندرستی افراد مبتلایان به سرطان پستان شود؛ اما تحقیقات در زمینه تاثیر روان درمانی بر بیومارکرهای مانند اینترلوکین - 6 (IL-6) نیاز به بررسی های بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، اینترلوکین -6(IL-6)، سن تندرستی، سرطان پستان
 • غلامرضا باهوش مهدی آبادی* صفحات 9-16
  زمینه و هدف

  تالاسمی بتا (β-thalassemia)، اختلالی است که به واسطه کاهش یا عدم ساخت زنجیره های هموگلوبین بتا به وجود می آید و توارث آن به شکل اتوزوم مغلوب می باشد. برنامه قبلی پیشگیری از تالاسمی بتا از دهه هشتاد در ایران اجرایی شد و با کاهش چشمگیر موالید مبتلا به فرم شدید و متوسط بیماری همراه بود و به واسطه بهبود هزینه-اثربخشی برنامه جدید اخیرا در کشور اجرایی شد. چون هدف اصلی هر دو برنامه کاهش موالید مبتلا می باشد لذا، تصمیم گرفته شد تا در این مطالعه به مقایسه این دو برنامه ازنظر قدرت شناسایی متولدین مبتلا  پرداخته شود.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مقطعی و با روش تصادفی ساده انجام گردید. با مراجعه به بخش بایگانی بیمارستان حضرت علی اصغر تعداد 72 پرونده بیماران مبتلا به تالاسمی (36 مورد ماژور و 36 مورد اینترمدیا) استخراج شدند. در کلیه پرونده ها، آزمایش شمارش کامل خون و الکتروفورز هموگلوبین والدین کودکان مبتلا موجود بود و بر اساس آن اطلاعات مورد نیاز شامل مقادیر مارکرهای خونی MCV،MCH ،HbA2 ، RBC، Hb و همچنین  شاخص سن و جنس والدین در چک لیست وارد شده و مورد آنالیز تحلیلی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و SAS ویرایش 1.9 استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نوع تشخیص (تالاسمی ماژور یا اینترمدیا) و با به کارگیری پروتکل جدید غربالگری و تعیین خطر ابتلا به تالاسمی، 7/89% زوجین در گروه بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و 100% زوجین در گروه بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا محسوب شدند. همچنین بر اساس پروتکل معمول تعیین گروه پرخطر، 6/96% زوجین در گروه بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و 100% زوجین در گروه بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا قرار گرفتند. همچنین بدون به کارگیری همگلوبین الکتروفوروز، 7/89% برای تالاسمی ماژور و100% در تالاسمی اینترمدیا طبقه بندی شدند. با در نظر گرفتن محدوده RBC طبیعی 0.4 تا 5/5 برای کودکان، موارد آنمی در 5/67% گزارش شده بود. در بین والدین نیز با در نظر داشتن محدوده RBC نرمال بین 7.4 تا 1.6، موارد آنمی در مرد و زن به ترتیب برابر 5/37% و 20% برآورد شد. همچنین موارد RBC بالاتر از حد طبیعی به ترتیب برابر 5/47% و 5/22% بود. به عبارت دیگر، در مردان تنها 15% و در زنان 5/57% با RBC طبیعی مواجه بودند.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایجی که در این مطالعه حاصل شد، استفاده از پروتکل های اولیه به دلیل ارزان تر بودن و تشخیص دقیق تر موارد پرخطر برای بتا تالاسمی همچنان ارجحیت داده می شوند. ضمنا، به دلیل شیوع بالای اختلالات هماتولوژیک به ویژه آنمی در این افراد، اجرای پروتکل رفع آنمی در این افراد طبق پروتکل کشوری اکیدا توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سلول های خون محیطی، الکتروفورز هموگلوبین، تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیا
 • طاهره حیدرزاده، هاجر عباس زاده*، پروین فرزانگی صفحات 17-25
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر تمرین هوازی با شدت متوسط و تزریق سلول های بنیادی بر روی سطوح Dkk-1 و اسکلروستین در مدل موش های آرتروزی انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع تجربی بوده است. بدین منظور تعداد 42 سر موش نر ویستار 8 هفته ای به طور تصادفی به 6 گروه؛ کنترل، آرتروز، سالین، آرتروز- تمرین هوازی، آرتروز- سلول بنیادی و آرتروز- تمرین هوازی- سلول بنیادی تقسیم شدند. استیوآرتریت با آسیب به مینیسک ها و غضروف به موش های نر القاء شد. برنامه تمرینی شامل30 دقیقه دویدن روی نوارگردان بدون شیب و سرعت 14 تا 18 متر در دقیقه برای 8 هفته بود. تزریق سلول بنیادی مشتق از استخوان به تعداد 1000000 سلول بر کیلوگرم بود. سنجش سطوح بافتی Dkk-1 و اسکلروستین  با روش الایزا انجام گرفت. 

  یافته ها

   گروه های سلول بنیادی-تمرین هوازی، تمرین هوازی و سلول بنیادی موجب یک کاهش معنی دار در سطوح Dkk-1 و اسکلروستین استخوان ران در مقایسه با گروه آرتروز شدند (0001/0<p). گروه تمرین هوازی- سلول بنیادی مقادیر بالاتری را  نشان دادند (0001/0<p).

  نتیجه گیری

  به طورکلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین هوازی به همراه تزریق سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان موجب کاهش سطوح بافتی Dkk-1 و اسکلروستین در استخوان ران شده  و احتمال دارد با بهبود متابولیسم استخوان، تخریب استخوانی ناشی از آرتروز را کمتر کند.

  کلیدواژگان: تمرین، سلول های بنیادی، Dkk-1، Sclerostin، آرتروز
 • آتناسادات عظیمی، بیان لطفی، مجید مهدیه*، ملک سلیمانی مهرنجانی صفحات 26-37
  زمینه و هدف

  اپی گالوکاتچین گالات به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی نقش مهمی در مهار رادیکال های آزاد ایفا می کند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر اپی گالوکاتچین گالات بر توانایی زیستی، مورفولوژی و تمایز استیوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان  موش صحرایی است.  

  روش کار

  در این مطالعه تجربی، سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان با استفاده از روش فلشینگ استخراج شدند. در پایان پاساژ سوم سلول ها به 9 گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. سلول های گروه های آزمایشی با غلظت های مختلف اپی گالوکاتچین گالات (0، 1، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 50 میکرومولار) برای یک دوره 21 روزه در محیط استیوژنیک حاوی 10 درصد سرم جنین گاوی تیمار شدند. سپس توانایی زیستی، میزان معدنی شدن ماتریکس استخوانی،  سطح کلسیم داخل و خارج سلولی، میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز و سطح بیان ژن های آلکالین فسفاتاز و استیوکلسین طی روند استیوژنزیس مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تفاوت میانگین ها در سطح 05/0 ˂ p معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  توانایی زیستی، میزان معدنی شدن ماتریکس استخوانی، سطح کلسیم، میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز و سطح بیان ژن های آلکالین فسفاتاز و استیوکلسین در سلول های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با اپی گالوکاتچین گالات به طور معنی داری در رفتاری وابسته به دوز، در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (05/0 ˂p). همچنین گستردگی سیتوپلاسم نیز در سلول های تیمار شده با اپی گالوکاتچین گالات مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   از آنجاکه اپی گالوکاتچین گالات افزایش معنی داری در توانایی زیستی و تمایز استیوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی ایجاد می کند، بنابراین می تواند برای افزایش تمایز و بقای سلولی استفاده شود.

  کلیدواژگان: اپی گالوکاتچین گالات، تمایز استئوژنیک، سلول های بنیادی مزانشیمی، رت
 • مسعود اعتمادیان، علی محمد مصدق راد، محمدجواد سلیمانی، سید پوریا هدایتی* صفحات 38-61
  زمینه و هدف

  رهبری، توانایی راهنمایی، نفوذ و ترغیب افراد به منظور دستیابی به اهداف سازمانی است. مدیران بیمارستان ها برای دستیابی به اهداف سازمانی، باید از سبک رهبری مناسبی استفاده کنند. هدف این مطالعه، تبیین عوامل موفقیت رهبری در  بیمارستان است.

  روش کار

  این مطالعه موردی به صورت کیفی در سه ماهه اول سال 1397 در بیمارستان هاشمی نژاد تهران انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدیران و کارکنان بیمارستان بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با حداکثر تنوع آغاز شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت (45 نفر). برای جمع آوری داده ها، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق به انضمام بررسی مستندات استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی با نرم افزار MAXQDA 11 استفاده شد.

  یافته ها

   موفقیت رهبر در بیمارستان به ویژگی های شخصیتی رهبر و کارمند نظیر هوش، دانش، مهارت، نگرش، عقاید، ارزش ها و رفتارها و عوامل درون و برون سازمانی بستگی دارد. ماموریت، دورنما، برنامه و استراتژی های سازمان، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، توسعه حرفه ای مدیران و کارکنان، مشارکت و همکاری کارکنان، انگیزش و رضایت شغلی کارکنان و رضایت بیماران از جمله عوامل درون سازمانی و حمایت مدیران ارشد دانشگاه و عوامل سیاسی و اقتصادی از جمله عوامل برون سازمانی موثر بر موفقیت رهبر در بیمارستان هستند.

  نتیجه گیری

  موفقیت رهبری در بیمارستان ها تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی رهبر و کارمند و عوامل زمینه ای درون و برون سازمانی قرار دارد. مدیران بیمارستان ها با توجه به عوامل درون و برون سازمانی باید به ارتقای شایستگی های رهبری خود بپردازند.

  کلیدواژگان: رهبری، بیمارستان، عوامل کلیدی موفقیت، مطالعه مورد
 • حسن امانپور، مهدی مشهدی اکبربوجار*، نازیلا قلی پور صفحات 62-72

  با توجه به کاربرد قابل ملاحظه پرتودرمانی در درمان و تشخیص بیماری های مختلف و حتی در جنگ های هسته‎ای، محافظت افراد و بافت های سالم در معرض خطر از این پرتوها حایز اهمیت می باشد. از آنجا که در حال حاضر هیچ محافظ پرتو ایده آل و بی خطری در دسترس نیست، شاهد تلاش زیادی برای یافتن و استخراج آن ها از منابع طبیعی و گیاهی هستیم. ترکیبات فنلی از جمله فلاونوییدها به طور گسترده ای در گیاهان به عنوان متابولیت ثانویه ارایه می شوند و برای سلامتی انسان، پیشگیری و درمان بسیاری از اختلالات مورد بررسی قرار گرفته اند. از قابلیت های زیستی مهم فلاونوییدها می توان به اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضدتومور، ضد پیری، ضدباکتری و ویروس، حمایت کننده عصبی و محافظت کننده پرتویی اشاره نمود. سمیت کم و قابلیت مصرف خوراکی آن ها برای بیماران رادیوتراپی، افراد در معرض اشعه، نیروهای نظامی و حتی عموم مردم، نقطه قوت این ترکیبات است. این مطالعه تلاش می کند خلاصه ای از مکانیزم های مولکولی اصلی در اثرات محافظتی پرتو توسط فلاونوییدها و مروری از نتایج مطالعات جدید ارایه دهد. یافته های این مطالعات چشم انداز جامعی از کاربردهای آتی فلاونوییدها در اختیار ما می دهند و می توانند به بهینه سازی اثرات آن ها در روش های حفاظت از پرتوهای سمی کمک کنند.

  کلیدواژگان: پرتو یونیزه کننده، محافظ پرتو، فلاونوئید
 • مهران فرهادی*، حسین محققی، بیان نسائی مقدم صفحات 73-84
  زمینه و هدف

  از جمله عواملی که به شکل منفی روابط بین فردی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد، مشکلات بین شخصی است. لذا، شناسایی عواملی که بتواند از این مشکلات پیشگیری کند، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین سبک های دلبستگی با مشکلات بین شخصی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این مطالعه را  دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه بوعلی سینا تشکیل دادند، که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. نمونه های این پژوهش شامل 200 دانشجوی دختر بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه مشکلات بین شخصی هرویتز و همکاران 1988 (IIP-60)، سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید 1990 (RAAS) و هوش هیجانی شرینگ (1996) و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS 22 و  LISREL 8.5 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج ضریب همبستگی نشان داد که سبک دلبستگی ایمن به طور معکوس و معنادار (05/0<p) و سبک دلبستگی دوسوگرا به طور مستقیم و معنادار (05/0<p) مشکلات بین شخصی را پیش بینی می کنند. اما رابطه سبک دلبستگی اجتنابی با مشکلات بین شخصی معنادار نبود. نقش میانجی متغیر هوش هیجانی در رابطه بین سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی تایید شد. بررسی روابط علی بین متغیرها نشان داد که داده های پژوهش با مدل مفهومی برازش مناسبی دارند (90/0 = GFI، 97/0 =  CFI، 95/0 = NFI، 025/0 = RMSEA، 133/4/ df =  X2).

  نتیجه گیری

  یکی از عوامل مهم در کاهش مشکلات بین شخصی، در کنار سایر عوامل، احتمالا داشتن سبک دلبستگی ایمن و هوش هیجانی است. افراد با سبک دلبستگی ایمن، در تنظیم، نظارت، ارزیابی و ابراز هیجان های خود، موفق تر هستند. و هوش هیجانی بالا به نوبه خود احتمالا موجب کاهش مشکلات بین شخصی می شود.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، مشکلات بین شخصی، هوش هیجانی
 • سید مرتضی طیبی*، امیرحسین احمدی حکمتی کار، عباس قنبری نیاکی، رزیتا فتحی صفحات 85-111

  گرلین، یک هورمون پپتیدی می باشد که از 28 اسیدآمینه تشکیل شده است و از سلول های اپسیلون بخش درون ریز لوزالمعده ترشح می شود و یک هورمون پپتیدی اخیرا کشف شده ای است که با ترشح هورمون رشد (Growth Hormone-GH) و تنظیم هومیوستاز انرژی و انسولین در ارتباط است. به این دلیل که فعالیت های بدنی و تمرینات ورزشی سبب بر هم خوردن تعادل انرژی شده و محرکی برای ترشح GH می باشند، از این رو، رفتار گرلین نسبت به فعالیت های ورزشی مورد توجه بسیاری از متخصصین ورزشی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا به معرفی این پپتید و رفتار آن بر اثر تمرین هوازی طولانی مدت، تمرینات هوازی کوتاه مدت و تمرینات مقاومتی بر پایه مرور پژوهش های صورت گرفته در این زمینه تا به حال، بپردازیم. مقالات  به صورت انگلیسی و فارسی از پایگاه های Science Direct، PubMed، Scopus، Web of Science، Springer، Google Scholar، SID  و در دامنه سال های 1996 تا 2019 مورد بررسی قرار گرفته جمع آوری شده است. ورزش و فعالیت های بدنی  به عنوان یک استرس که تعادل انرژی بدن را بر هم می زنند، می توانند بسته به ماهیت خود اثرات متفاوتی را ایجاد کنند، به طوری که تمرینات بلند مدت می توانند موجب سازگاری و تمرینات کوتاه مدت موجب پاسخ حاد آن شوند که با هم تفاوت دارند. با این حال تحقیقات با توجه به نیازهای پیش رو و نتایج متناقض تحقیقات پیش رو همچنان ادامه دارد.

  کلیدواژگان: گرلین، اشتها، فعالیت بدنی، ورزش، تمرین
 • اکرم سرمدی، محمدامین طباطبائی فر، فاطمه طباطبائی، مرتضی هاشم زاده چالشتری* صفحات 112-121
  زمینه و هدف

  دیابت شیرین گروهی از اختلالات متابولیک است که موجب افزایش سطح قند خون می شود. دیابت نوع یک (Type 1 Diabetes-T1D)، دیابت نوع دو (Type 2 Diabetes-T2D) و دیابت تک ژنی 3 گروه اصلی دیابت هستند. دیابت بارز شده در بلوغ جوانان (Maturity Onset Diabetes of the Young-MODY) نوعی دیابت تک ژنی می باشد که معمولا با T1D یا T2D اشتباه گرفته می شود و دارای 14 زیر گروه مختلف است. هدف از این مطالعه، تشخیص MODY و تعیین فراوانی 2 زیرگروه شایع تر آن در جمعیت دیابتی استان اصفهان است.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی- آزمایشگاهی که با هدف تعیین نوع و فراوانی جهش های 2 ژن GCK و HNF1A در 26 خانواده ی مبتلا به دیابت نوع MODY در استان اصفهان انجام شد، از روش آنالیز پیوستگی ژنتیکی با انتخاب 4 مارکر برای هر ژن استفاده شد. پیوسته بودن با تکنیک آنالیز قطعه تایید و سپس اگزون های ژن مربوطه در خانواده های پیوسته به مارکرهای هر ژن توالی یابی شد.

  یافته ها

  در این مطالعه از میان 26 خانواده، 4 خانواده به مارکرهای ژن GCK و 3 خانواده به مارکرهای ژن HNF1A پیوسته بودند. پس از توالی یابی اگزون های این 2 ژن در خانواده های مربوطه واریانت های یافت شده بررسی و اثر آن ها بر روی دیابت ارزیابی شدند. هیچ جهش بیماری زایی در این میان یافت نشد ولی تعدادی پلی مرفیسم با افزایش استعداد ابتلا به دیابت یافت شد.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه با وجود پیوسته بودن برخی خانواده ها برای مارکرهای 2 ژن مورد نظر، علی رغم این که در مطالعات دیگرجهش در این 2 ژن شایع ترین علل بروز MODY معرفی شده بودند، هیچ جهش بیماری زایی در هیچ یک از بیماران یافت نشد. بنابراین به نظر می رسد که پروفایل ژنتیکی در جمعیت مورد بررسی با پروفایل ژنتیکی جمعیت های مطالعه شده بسیار متفاوت است.

  کلیدواژگان: دیابت بارز شده در بلوغ جوانی (MODY)، پیوستگی ژنتیکی، مارکر STR، ژن GCK، ژن HNF1A
 • محمد درویشی، مژگان فروتن، محمد حمزه، ابراهیم کریمی، سعیدسلیمان میگونی، مجید نوری* صفحات 122-141

  ساس ها (Cimicidae) یک خانواده از حشرات انگلی کوچک هستند که از خون حیوانات خونگرم تغذیه می کنند. معروف ترین عضو این خانواده سیمکس لکتولاریوس، ساس بستر معمولی می باشد. در سال های اخیر، ساس ها باعث ایجاد بسیاری از آلودگی ها بوده است که منجر به مشکلات بالینی زیاد شده است. به نظر می رسد شیوه های ناقص مرتبط با مدیریت آفات احتمالا سبب افزایش بازگشت ساس ها شده است. نتیجه افزایش عظیم تعداد آلودگی های ساس ها این است که مردم به طور فزاینده ای در معرض حشرات قرار می گیرند و در نتیجه خطرات بهداشتی مختلفی به وجود می آورند به خصوص در مراکز نظامی که بهداشت و سلامت در این بخش ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا، با توجه به اهمیت آلودگی های احتمالی ناشی از این افت در این مطالعه با به کارگیری جدیدترین مقالات چند سال اخیر نمایه شده در دیتابانک های معتبر  pubmed، ISI، Scopus، Embase و DOAJ و چاپ شده در مجموعه های Elsevier، Willy، ProQuest و Springer با استفاده از کلیدواژه های اصلی موجود در عنوان، به بررسی وجوه مهمی از این آفت از جمله بیولوژی ساس، انتقال پاتوژن ها، طبقه بندی و مراحل زندگی، تغییر حالات جنسی و تولید مثل، فرومون های هشدار، عادات غذایی، جستجو میزبان، رفتار تجمعی و پراکندگی، عوارض بالینی ناشی از آلودگی، بیماری های عفونی، انواع اثرات ساس بر سلامت، درمان و تکنیک های کنترل ساس و راهکارهای پیشنهادی کنترل آفت ساس مخصوص مناطق نظامی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: ساس
 • هما رسولی جزی*، شیما آب آب زاده، منصوره سلیمانی، مهدی مهدی زاده، فاطمه شبخیز صفحات 142-150
  زمینه و هدف

  پیری، پدیده ای است که با توالی تغییرات وابسته به زمان، باعث نورودژنراسیون و کاهش عملکرد فیزیولوژیکی مغز می گردد. استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسم های موثر در نورودژنراسیون و فرایند پیری سیستم عصبی است. ازآنجاکه اثرات آنتی اکسیدانتی ورزش هوازی و عصاره رزماری به صورت جداگانه و اکثرا در کوتاه مدت نشان داده شده است، در این مطالعه اثرات تجویز طولانی مدت عصاره خوراکی رزماری و ورزش هوازی به طور جداگانه و توام بر میزان نورودژنراسیون هیپوکامپ در موش های صحرایی پیر نر بررسی شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی بوده است. موش های صحرایی پیر نر به مدت سه ماه (5 روز در هر هفته) با ورزش هوازی تردمیل و تجویز روزانه (یک بار در روز) عصاره خوراکی رزماری (حاوی 40% کارنوسیک اسید) به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ تیمار شدند. تعداد نورون های سالم و دژنره شده در ناحیه هیپوکامپ به ترتیب با روش های رنگ آمیزی نیسل و فلویورسانس فلورجید بی شمارش شدند.

  یافته ها

   در تعداد نورون های سالم ناحیه CA1 هیپوکمپ رنگ شده با نیسل افزایش معنی داری در موش های گروه های ورزش و ورزش-رزماری (001/0<p) و رزماری (05/0<p) در مقایسه با گروه های کنترل (پیر دست نخورده و حامل) دیده شد. در شمارش نورون های در حال دژنره شده، کاهش معنی داری در حیوانات گروه های ورزش، رزماری و ورزش-رزماری (001/0<p) در مقایسه با گروه های کنترل (پیر دست نخورده و حامل) دیده شد.

  نتیجه گیری

   تمرینات ورزش هوازی و مصرف عصاره رزماری (حاوی 40% کارنوسیک اسید) به مدت سه ماه، به طور جداگانه و توام توانسته اند باعث حفظ تراکم نورونی در ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های پیر نر گردند. همچنین، تحلیل داده ها نشان می دهد که ورزش هوازی منظم طولانی مدت، اثر حفاظتی قوی تری در حفظ تراکم سلولی هیپوکامپ نسبت به عصاره رزماری داشته است.

  کلیدواژگان: پیری، ورزش هوازی اجباری، اسید کارنوسیک، موش و عصاره رزماری
|
 • Shohreh Bayat*, Ahmad Alipour, Alireza Aghayosefi, Reza Malayeri Pages 1-8
  Background

  The purpose of the present study was to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on interleukin-6 (IL-6) and the health status of women with breast cancer in Tehran.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design and two measurement stages (three months and six months after the first measurement). For this purpose, among women with breast cancer referred to Tehran Medical Sciences Medical Centers and under study conditions, 20 volunteers were randomly selected and divided into experimental (n = 10) and control (n = 10) groups. The experimental group then participated in eight sessions of 1.5-hour sessions of mindfulness-based cognitive therapy sessions and the control group performed their usual treatment plan. The data were analyzed by repeated measure ANOVA.

  Results

  The results of the data analysis showed that the treatment program was unable to have a significant effect on interleukin 6 (P>0.05) but was able to decrease biological age (P<0.01). The results of the two follow-up stages show that the intervention was able to maintain its effects throughout time.

  Conclusion

  According to the research findings mindfulness based cognitive therapy is able to improve the biological age of breast cancer patients. But further research is needed on the effect of psychotherapy on biomarkers such as interleukin-6.

  Keywords: Mindfulness based Cognitive therapy, Interleukin 6 (IL-6), Biological age, Breast cancer
 • Gholamreza Bahoush Mehdiabadi* Pages 9-16
  Background

  Beta thalassemia is a disorder that is due to the reduction or lack of production of the beta hemoglobin chain, and its inheritance is in the form of autosomal ressesive. The previous program was the prevention of beta thalassemia from the Eighties in Iran and was accompanied by a significant reduction of birthrate with severe and moderate form of disease, and by improving; the cost-effectiveness of the new program was recently in the executive country. Because the main goal of both programs is reducing birthrate, therefore, it was decided to compare these two programs in terms of affected newborn identification power.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted using simple random sampling. Referring to the archive section of Ali-Asghar Children Hospital, the number 72 of patients with thalassemia (36 thalassemia major and 36 thalassemia intermadia) were extracted. In all cases, there was a complete blood count test and hemoglobin electrophoresis for parents of children with the required data including blood markers (RBC, HB, MCV, MCH, HbA2), and age and gender index of parents in the checklist and analyzed statistically by SPSS 20 and SAS 9.1 softwares.

  Results

  Based on detection type (Thalassemia major or Intermedia) and using new screening protocol and determining the risk of thalassemia, 7.89% of couples in patients with thalassemia major and 100% of couples were considered in the group of patients with thalassemia. Also, based on the usual protocol of risky group, 6.96% of couples in patients with thalassemia major and 100% of couples were enrolled in the group of patients with the Intermedia. In addition, 7.89% were classified for thalassemia major and 100% in Intermedia, without using hemoglobin. Considering the normal ranges of RBC between 4 and 5.5 for children, the cases of anemia had been reported in 5.67%. In addition, in terms of normal range of RBC between 4.7 to 6.1, the cases of anemia in male and female were estimated to be 5.37% and 20%, respectively. In addition, RBCs higher than normal ones were 5.47% and 5.22% respectively. In other words, in men, only 15% and women 5.57% were exposed to normal.

  Conclusion

  According to the results that were obtained in this study, the use of primary protocols due to the cheaper and more accurate detection of high risk cases for beta-thalassemia are also preferred. In addition, due to the high prevalence of hematologic disorders, especially anemia in these individuals, the implementation of the Protocol for the elimination of anemia in these individuals is strongly recommended according to the national Protocol.

  Keywords: Peripheral blood cells, Hemoglobin electrophoresis, Thalassemia major, thalassemia Intermedia
 • Tahere Heydarzade, Hajar Abaszade*, Parvin Farzanegi Pages 17-25
  Background

  The present study was performed to compare the effects of moderate intensity aerobic training and stem cell infusion on Dkk-1 and Sclerostin levels in a model of Osteoarthritis rats.

  Methods

  Study was experimental type. For this purpose, 42 male Wistar rats, 8 weeks old, were randomly divided into 6 groups; control, osteoarthritis, saline, osteoarthritis-aerobic training, osteoarthritis-stem cell and osteoarthritis-aerobic training-stem cell. Osteoarthritis was induced by injury to the miniscus and cartilage in male rats. The training program consisted of 30 minutes of treadmill running without slope and speed of 14 to 18 m/min for 8 weeks. Bone-derived stem cell injection was 1000000 cells/kg. Tissue levels of Dkk-1 and Sclerostin were measured by ELISA.

  Results

  Stem cells-aerobic training, aerobic training, and stem cells groups showed a significant decrease in Dkk-1 and Sclerostin levels of femur compared to the osteoarthritic group (P<0.0001). Aerobic training-stem cell group showed a greater decrease (P<0.0001).

  Conclusion

  Overall, the results of the present study showed that aerobic training combined with bone marrow-derived stem cells injection reduced the tissue levels of Dkk-1 and Sclerostin in the femur, and may reduce bone loss caused by osteoarthritis by improving bone metabolism

  Keywords: Exercise, Stem Cells, Dkk-1, Sclerostin, Osteoarthritis
 • Atena Sadat Azimi, Bayan Lotfi, Majid Mahdieh*, Malek Soleimani Pages 26-37
  Background

  Epigallocatechin gallat as a strong antioxidant plays an important role in inhibiting free radicals. Therefore, this study aimed to investigate the effect of Epigallocatechin gallat on the viability, morphology and osteogenic differentiation in bone marrow mesenchymal stem cells of rat.

  Methods

  In this experimental study, the bone marrow mesenchymal stem cells were extracted using flashing-out method. At the end of the third passage, cells were divided into 9 groups of control and experimental. The cells of experimental groups were treated with the different doses of epigallocatechin gallat (0, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 50 µm) for a period of 21 days in the osteogenic media containing 10% of fetal bovine serum. Then, cell proliferation, bone matrix mineralization, intracellular and extracellular calcium deposition, alkaline phosphatase activity and expression of alkaline phosphatase and osteocalcin genes were investigated during the procedure of osteogenesis. Data was analyzed using one-way ANOVA and the means difference was considered significant at p<0.05.

  Results

  The cell viability, mean bone matrix mineralization, calcium deposition, alkaline phosphatase activity, expression of alkaline phosphatase and osteocalcin of the mesenchymal stem cells treated with epigallocatechin gallat significantly increased, compared to the control group in a dose dependent manner (p<0.05). Also cytoplasm extensions were observed in the cells treated with epigallocatechin gallat.

  Conclusion

  Since epigallocatechin gallat caused a significant increase in cell viability and osteogenic differentiation in the mesenchymal stem cells, therefore, it can be utilized in order to increase cell differentiation and survival.

  Keywords: Epigallocatechin gallat, osteogenic differentiation, Mesenchymal stem cells, Rat
 • Masoud Etemadian, Ali Mohammad Mosadeghrad, MohammadJavad Soleimani, Seyed Pouria Hedayati* Pages 38-61
  Background

  Leadership is the ability to influence, guide and ecourage employees to achive organizational goals. Leadership has a significant role in organizations’ success or failure. Hospital managers should use an appropriate leadership style to achieve organizational goals. The purpose of this study was to identify the critical success factors of leadership in a hospital.

  Methods

  This qualitative case study was conducted in 2018 at Hasheminejad Hospital, a teaching hospital in Tehran, Iran. The research population consisted of managers and hospital employees. Purposeful sampling with maximum variation was used to recruit interviewees. Semi-structured interviews were conducted with 45 hospital managers and employees. Furthermore, relevant hospital documents were collected. Content thematic analysis method was used for data analysis using the MAXQDA 11 software.

  Results

  The leadership success depends on the leader and the employees’ personality traits such as intelligence, knowledge, abilities, attitudes, beliefs, values and behaviors, and factors within and outside of the organization. Mission, vision, strategies and plans, rules and regulations, organizational structure, organizational culture, professional development of managers and employees, employees’ participation, motivation and satisfaction, and patient satisfaction are organizational factors affecting leadership in a hospital. In addition, support of senior managers in the university and political and economic factors influence a leader’s success.

  Conclusion

  Personality traits and internal and external factors influence the quality of leadership in hospitals. Hospital managers should develop their leadership competencies considering these factors.

  Keywords: Leadership, Hospital, Critical success factors Case study
 • Hasan Amanpour, Mahdi Mashhadi Akbar Boojar*, Nazila Gholipour Pages 62-72

  According to the major application of radiotherapy in the treatment and diagnosis of several diseases and even nuclear war, the protection of normal tissues and people at risk from the radiation is considerable. Presently, we do not have an ideal and safe radio protective agent and there is great effort to develop these agents from natural sources. Phenolic compounds, as well as flavonoid, are presented widely as the second metabolite in plants and have been considered for investigation according to their benefits for human health, healing and preventing many disorders. The main biologic properties of flavonoids include antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-senescence, anti-bacterial and anti-viral, neuroprotection and radio protective effects. The little toxicity and edible usability have made flavonoids as an appropriate choice for radiotherapy patients, radiation, military forces, and even the general public. This review tries to provide a summary of the principal molecular mechanisms involved in flavonoid radio-protective effects. Data of these investigations will give a wide perspective to flavonoids and can help to optimize their effects in radioprotection procedures.

  Keywords: Ionizing radiation, Radio-protector, Flavonoids
 • Mehran Farhadi*, Hosain Mohagheghi, Bayan Nesai Moghadam Pages 73-84
  Background

  Among the factors that negatively affect students' interpersonal relationships are interpersonal problems. Therefore, it is important to identify the factors that can prevent these problems. The purpose of this study was to identify the relationship between attachment styles and interpersonal problems due to the mediating role of emotional intelligence.

  Methods

  The present study is a descriptive-correlation and structural equation modeling model. The study population consisted of female students residing in the dormitory of Bou Ali Sina University, who were studying in the academic year 2016-17. The sample of this study included 200 female students who were selected through available sampling. For data collection, three questionnaires of interpersonal problems of Herwitz et al. 1988 (IIP-60), Collins and Reed 1990 Adult Attachment Style (RAAS) and Sharing Emotional Intelligence (1996) were used to analyze the data by statistical software SPSS 22 and LISREL 8.5 were used.

  Results

  The results of correlation coefficient showed that safe attachment style was inversely significant (p<0.05) and ambivalent attachment style predicted directly and significantly (p<0.05) the interpersonal problems. But the relationship between avoidant attachment style and in-personality problems was not significant and the role of mediator of emotional intelligence in the relationship between attachment styles and interpersonal problems was confirmed. Investigating the causal relationships between the variables showed that the research data are fitted with conceptual model (X2/df=4.133, GFI=0.90, CFI=0.97, NFI=0.95, RMSEA=0.025).

  Conclusion

  One of the important factors in reducing interpersonal problems, along with other factors, is probably having a secure attachment style and emotional intelligence. People with a secure attachment style are more successful in setting up, monitoring, evaluating and expressing their excitement. And high emotional intelligence probably reduces interpersonal problems.

  Keywords: Attachment Styles, Interpersonal Problems, Emotional Intelligence
 • Seyed Morteza Tayebi*, Amirhosein Ahmadi Hekmatikar, Abbas Ghanbari Niaki, Rozita Fathi Pages 85-111

  Ghrelin is a peptide hormone that consists of 28 amino acids and is secreted from the Epsilon cells of the pancreas, a recent peptide hormone that is linked to the secretion of the Growth Hormone (GH) and the regulation of energy homeostasis and insulin. Because physical activities and exercise cause loss of energy balance and are a stimulant for GH secretion, the behavior of ghrelin has attracted the attention of many sports practitioners in relation to physical activity. In this paper, we have tried to introduce this peptide, its behavior and effect on long-term aerobic training, short-term aerobic training, and resistance training based on the review of research in this field. The articles have been collected in English and Persian from the Science Direct, PubMed, Scopus, Web of Science, Springer, Google Scholar, SID databases and in a range of years (1996 to 2019). Exercise and physical activity, as a stress that disturbs the body's energy balance, can have different effects, depending on their nature, so that long-term exercises can result in adaptation and short-term exercises cause acute responses, so that they are different. However, research is still ongoing in light of future needs and contradictory outcomes.

  Keywords: Ghrelin, Appetite, Physical Activity, Exercise, Training
 • Akram Sarmadi, MohammadAmin Tabatabaiefar, Fatemeh Tabatabaei, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori* Pages 112-121
  Background and aims

  Diabetes mellitus is a group of metabolic disorders resulting in increased level of blood sugar. Type 1 Diabetes (T1D), Type 2 Diabetes (T2D) and monogenic diabetes are there major groups of diabetes. Maturity-onset diabetes of the young (MODY) is a monogenic diabetes that is frequently mistaken for T1D or T2D and it has 14 different subgroups. The aim of this study was to diagnose MODY and determine the frequency of its 2 major subgroups in Isfahan diabetic population.

  Methods

  In this descriptive-experimental study with the aim of determining type and the frequency of mutations in GCK and HNF1A genes in 26 families with MODY from Isfahan using genetic linkage analysis method and select of 4 markers for each gene. Linkage results was confirmed by fragment analysis and then all the exons of genes were sequenced in any linked families.

  Results

  In this study from 26 families, 4 families were linked to markers of GCK gene and 3 families were linked to HNF1A gene. After sequencing of all exons of these 2 genes in the related families, variants were analyzed and their effects on diabetes were surveyed. There was no pathogenic mutation but some polymorphisms with increasing effects on susceptibility to diabetes were found.

  Conclusion

  in this study despite of the fact that some families were linked to markers of these 2 gene, and the results of other studies that mutations in these 2 genes are the frequent reasons of MODY, there were any pathogenic variant in any of the patients. So it seems that the genetic profile of this population is different from other studied populations.

  Keywords: Maturity Onset Diabetes of the Youngs (MODY), Genetic linkage, STR marker, GCK gene, HNF1A gene
 • Mohammad Darvishi, Mojgan Forootan, Mohammad Hamze, Ebrahim Karimi, Saeed Soleiman Meigooni, Majid Nouri* Pages 122-141

  The Cimex is a family of small parasitic insects feeding exclusively from the blood of warm blooded animals. The most famous member of this family is Cimex lectolarius, a typical bed bug. In recent years, bed bugs have caused many contaminations that have led to many clinical problems. The problem is a global event, with increasing incidence of contamination reports for the United States, Australia, Europe, Asia and Africa up to 2019. Incomplete practices related to pest management seem to have increased the incidence of bugs. The result of an enormous increase in the number of contamination incidents is that people are increasingly exposed to insects and consequently create various health hazards, especially in military centers where health and safety in these areas are of great importance. Therefore, considering the importance of possible contamination caused by the bed bugs, we decided to employed the most recent content from recent years displayed in valid databases such as PubMed, ISI, Scopus, Embase and DOAJ and published in Elsevier, Willy, ProQuest and Springer collections using existing keywords, study the important aspects of this pest including the biology of the disease, the transmission of pathogens, classification and life stages, changes in sexual conditions and reproduction, alert pheromones, food habits, host search, cumulative behavior and dispersion, clinical complications due to contamination, infectious diseases, various health effects, treatments and control techniques, and suggested strategies for controlling pest infections in the military areas.

  Keywords: bugs
 • Homa Rasoolijazi*, Shima Ababzadeh, Mansoureh Soleimani, Mehdi Mehdizadeh, Fatemeh Shabkhiz Pages 142-150
  Background

  Aging is a phenomenon that, with a sequence of time-dependent changes, causes neurodegeneration and decreases the physiological function of the brain. Oxidative stress is one of the effective mechanisms in the neurodegeneration and aging process of the nervous system. Since the antioxidant effects of aerobic exercise and rosemary extract have been shown separately and mostly in the short term. In this study, we investigated the long-term effects of aerobic exercise and rosemary oral extract, separately and together, on the rate of the hippocampal neurodegeneration in old male rats.

  Methods

  Animals were treated for three months (5 days per week) with treadmill aerobic exercise and daily (once a day) oral administration (gavage) of 100 mg/kg rosemary extract (containing 40% carnosic acid). The number of intact and degenerated neurons in the hippocampus were counted by Nissl and fluorescence Fluoro-jade B staining methods, respectively.

  Results

  The mean number of intact neurons in the CA1 region of the hippocampus showed significant increase in the exercise, exercise-rosemary (p<0.001) and rosemary (p<0.05) groups compared to the control groups (intact and vehicle). The number of degenerated neurons stained showed a significant decrease in the animals in exercise, rosemary and exercise-rosemary groups (p<0.001) compared to the control groups (intact and vehicle).

  Conclusion

  Aerobic exercise and consumption of rosemary extract (containing 40% carnosic acid) for three months, individually and in combination, were able to maintain neuronal density in the CA1 region of the hippocampus in old rats. Also, data analysis showed that long-term regular aerobic exercise had a stronger protective effect on maintaining hippocampal cell density than rosemary extract.

  Keywords: Aging, Forced Aerobic Exercise, Carnosic Acid, Rat, Rosemary extract