فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حدیث دهنوی، مسعود صادقی*، محمدعلی سپهوندی صفحات 91-102
  مقدمه

  کم کاری تیرویید سندرمی بالینی است که درنتیجه نقص درتولید هورمون های تیرویید رخ می دهد. کمبود این هورمون بر کیفیت خواب و خودکارآمدی جنسی تاثیر منفی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی واقعیت درمانی - هیجان مدار بر کیفیت خواب و خودکارآمدی جنسی زنان مبتلا به کم کاری تیرویید انجام شد.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. از بین زنان مبتلا به کم کاری تیرویید که در درمانگاه بیمارستان شهید رحیمی شهر خرم آباد پرونده داشتند،30نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه 15 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه کیفیت خواب (پترزبورگ، 1989) و پرسشنامه خودکارآمدی جنسی (وزیری و لطفی، 1392) قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. مداخله با رویکرد تلفیقی واقعیت درمانی- هیجان مدار به مدت 10 جلسه، 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجراشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارspss نسخه 20 استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد رویکرد تلفیقی واقعیت درمانی - هیجان مدار برکیفیت خواب و خودکارآمدی جنسی بیماران کم کاری تیرویید تاثیر دارد (12/28 F= ،01/0P =).

  بحث و نتیجه گیری

  براساسنتایج، رویکرد تلفیقیواقعیت درمانی - هیجان مدار در بیماران مبتلا به کم کاری تیرویید می تواند باعث افزایش خودکارآمدی جنسی و بهبود کیفیت خواب آن ها شود. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مداخله هیجان مدار، خواب، خودکارآمدی، کم کاری تیروئید
 • سید وحید حسینی، محمدصالح زید سدهان، مژده زمانی، هاجر خضرایی، لیلا قهرمانی* صفحات 103-112
  مقدمه

  بیماری پیلونیدال ساکروکوکسیژیال یک بیماری نسبتا شایع در بالغین است. این بیماری اغلب در مردان جوان و مناطق مدیترانه ای و اطراف خلیج فارس یافت می شود. روش های درمانی بسته به شدت و وسعت بیماری به کار می رود که شامل برداشتن ضایعه بدون ترمیم اولیه، همراه با بستن اولیه زخم و یا استفاده از پوشاندن زخم به وسیله فلاپهای مختلف می باشد.

  مواد و روش

  در این مطالعه مقطعی، 405 بیمار مبتلا به پیلونیدال ساکروکوکسیژیال بررسی شدند. این بیماران در بیمارستان نمازی و شهید فقیهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بین سالهای 2006 تا 2011 تحت درمان جراحی قرار گرفتند. داده های دموگرافیک بیماران ثبت شده و روش های جراحی و عوارض تحت بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  اغلب بیماران مردان جوان بودند (265 نفر، 4/65%) و بیشترین عارضه ترشح و درد در ناحیه ساکروکوکسیژال ذکر شد (2/87% و 353 نفر). مقایسه روش های جراحی شامل باز گذاشتن زخم، ترمیم اولیه بدون فشار و استفاده از فلپ رومبویید نشان دادند که عود در تمام 3 نوع تکنیک پایین است (33 مورد 2/8%) به خصوص در جراحی با رومبویید فلپ. غذاهای با پروتیین بالا و کافیین بالا (291 مورد 8/71%) و زندگی در محیط گرم و هوای مرطوب (348 مورد 9/85%) به عنوان فاکتورهای مستعد کننده در پیشرفت بیماری محسوب شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج اولیه، روش رومبویید/لیمبرگ فلپ به عنوان جراحی پیشنهادی در درمان بیماری  پیلونیدال ساکروکوکسیژیال مطرح شد. بررسی های بیشتر برای یافتن نقش فاکتورهایی از قبیل غذاهای با پروتیین بالا و کافیین بالا بر بروز بیماری پایلونیدال نیاز است.

  کلیدواژگان: بیماری پایلونیدال، جراحی، بستن اولیه، رومبوئید فلپ
 • زهرا قزوینه، فرشاد غزالیان*، عباسعلی گایینی، خسرو ابراهیم صفحات 113-122
  مقدمه

  یکی از عوارض آنفارکتوس میوکارد افزایش تغییر فنوتیپ عضلات اسکلتی کند انقباض به تند انقباض در اثر کاهش تراکم میتوکندری می باشد. بیوژنز میتوکندریایی با توانایی خود در ایجاد میتوکندی جدید و افزایش تراکم میتوکندری می تواند این عوارض را به حداقل برساند. camK به عنوان عامل بالادستی موثر بر PGC-1α و در نهایت بیوژنز میتوکندریایی شناخته شده اند. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر بیان ژن های camK و PGC-1α عضله کند انقباض در رت های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد بود.

  مواد و روش ها

  به این منظور 12 رت نر نژاد ویستار 10 هفته ای مبتلا به آنفارکتوس میوکارد در دو گروه تجربی (30 دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل و هر تناوب شامل 4 دقیقه دویدن با شدت 85-90 درصد VO2max و دو دقیقه بازیافت فعال با شدت 50-60 درصد VO2max سه روز در هفته و به مدت هشت هفته) و کنترل (بدون تمرین) قرار گرفتند. پس از نمونه برداری از عضلات کند انقباض و بررسی میزان بیان ژن های مورد نظر به روش real time PCR، داده ها با spss18 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که بیان ژن PGC-1α و CamK هر دو به طور معناداری در گروه تجربی بیشتر از گروه کنترل بود(در هر دو مورد (001/0=p)).

  بحث و نتیجه گیری

  به طور کلی هشت هفته تمرین تناوبی خیلی شدید با افزایش بیان ژن های PGC-1α و CamK می تواند بیوژنز میتوکندریایی را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: سکته قلبی، بیوژنز میتوکندریایی، تمرین
 • مریم فاطمی، اعظم داودی* صفحات 123-138
  مقدمه

  آرتریت روماتویید، بیماری مزمن ، خود ایمن ، سیستمیک و التهابی ، با خطر بیماریهای قلبی عروقی است. سندرم متابولیک، از  فاکتورهای  کلاسیک  بیماریهای  قلبی عروقی است که  سلامت  روان، در  بروز و تشدید  آنها  نقش  دارد. هدف پژوهش حاضر، تبیین تفاوت باورهای فراشناختی، خوشبینی بدبینی، عواطف مثبت و منفی در بیماران آرتریت روماتویید مبتلا و  غیرمبتلا  به  سندرم  متابولیک  و  افراد عادی  شهر شیراز در سال 1398 بود.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر بصورت علی مقایسه ای، میان 70 بیمار آرتریت روماتویید با سندرم متابولیک و 70 بیمار آرتریت روماتویید بدون سندرم متابولیک و 70 نفر افراد عادی با روش نمونه گیری هدفمند  انتخاب  و از لحاظ سن، جنس، وضعیت تاهل  با  یکدیگر  همتا سازی شدند. داده ها، بوسیله  پرسشنامه های  باورهای فراشناختی ولز، جهت گیری زندگی شی یرر و کارور  عواطف مثبت و  منفی واتسون، کلارک گردآوری شدند. پایایی ابزار با  استفاده از روش آلفای کرونباخ  مورد  بررسی و  با  استفاده  از نرم افزار SPSS.V25  و از روش تحلیل  واریانس  چند متغیری و آزمون  تعقیبی توکی، آنالیز آماری  انجام  گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که از نظر باورهای فراشناختی، در گروه های  مورد بررسی  تفاوت  معناداری  وجود داشت (001/0=p) اما در زیرمولفه باورهای فراشناختی منفی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (52/0=p). میانگین باورهای فراشناختی در بیماران آرتریت روماتویید با  سندرم  متابولیک  بالاتر از سایر گروه ها بود. از  نظر خوشبینی بدبینی و عواطف مثبت نیز تفاوت معنی داری میان گروه ها مشاهده شد (01/0>p) و میانگین بدبینی در بیماران آرتریت روماتویید با سندرم متابولیک و بدون سندرم متابولیک تقریبا برابر هم، اما از افراد عادی بیشتر بود و میانگین خوشبینی و عواطف مثبت نیز در افراد عادی بیشتر از دو گروه دیگر دیده شد. در نهایت، متغیر عواطف منفی در بین گروه های مورد بررسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (07/0=p).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به مزمن بودن آرتریت روماتویید و همراه شدن با سندرم متابولیک، که هر دو در سلامت قلبی عروقی تاثیر دارند، لذا سلامت روان در کاهش اضطراب و استرس بیماری نقش بسزایی دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود در کنار درمان های دارویی، مداخلاتی در خصوص سلامت روان بیماران ارایه گردد.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، سندرم متابولیک، شناخت، عواطف، احساسات
 • مرضیه اکبرزاده، سید عماد مرتضوی، رومینا داوودپور، ملیحه کرمی زاده*، زهرا سهرابی صفحات 139-150
  مقدمه

  مطالعات اخیر حکایت از ارتباط مصرف فست فود با ابعاد مختلف عملکرد شناختی دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط مصرف فست فود با حافظه کوتاه مدت در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

  مواد و روش

  در این مطالعه مقطعی، 182 دانشجوی مقطع کارشناسی به روش تصادفی ساده از خوابگاه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انتخاب شدند. اطلاعات جمعیت شناختی، تن سنجی و تکرر مصرف فست فود، سالاد، نوشابه و دوغ از افراد به دست آمد. جهت ارزیابی حافظه کوتاه مدت در دانشجویان، از هر فرد تست حافظه استاندارد وکسلر به عمل آمد.

  نتایج

  3/1 درصد، 4/18 درصد، 3/25 درصد و 1/55 درصد از افراد به ترتیب کمتر از یکبار، 2-1 بار، 4-3 بار، 5 بار و بیشتر در هفته فست فود مصرف کرده بودند. اگرچه مصرف فست فود در دختران نسبت به پسران و در دانشجویان سال آخر نسبت به دانشجویان سال اول بیشتر بود اما تفاوت معنادار نبود. همچنین اگرچه رابطه بین مصرف فست فود و سالاد با حافظه کوتاه مدت معنادار نبود (به ترتیب 568/0=P و 051/0=P)، اما مصرف بیشتر فست فود و سالاد توسط دانشجویان با نمره کمتر حافظه در آنان همراه بود. همچنین حافظه کوتاه مدت با مصرف نوشابه ارتباط مثبت و معنادار و با مصرف دوغ رابطه معکوس و معنادار داشت (در هر دو مورد 001/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  میزان مصرف فست فود در دانشجویان خوابگاهی بالاست و مصرف بیشتر فست فود با نمره کمتر حافظه کوتاه مدت در آنان مرتبط است. با توجه به اینکه جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه های دولتی، در خوابگاه ها سکونت دارند، انجام طرح های تحقیقاتی در جهت علت یابی مصرف بالای فست فود در این گروه و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت تغذیه ای آنان در خوابگاه ها ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: فست فود، دانشجو، عملکرد شناختی، حافظه
 • محمدرضا احمدی، علی یلفانی*، فرزانه گندمی، خسرو رشید صفحات 151-164
  مقدمه

  در بیماران با سندروم درد کشککی رانی افتادگی لگن و والگوس داینامیک زانو وجود دارد که از جمله مکانیسم های وقوع آن درد و ترس از درد گزارش شده است. بنابراین هدف مطالعه حاضر اثربخشی دوازده هفته تمرینات بازخورد عصبی بر شدت درد ادراکی، ترس از درد، افتادگی لگن و شاخص والگوس داینامیک زانو در مردان مبتلا به سندروم درد کشککی رانی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه شامل 32 نفر بیمار مبتلا به سندروم درد کشککی رانی است که بصورت تصادفی به دو گروه تجربی (16 نفر) و کنترل (16 نفر) تقسیم شدند. برای ارزیابی درد از مقیاس آنالوگ بصری، ترس از درد از پرسشنامه ترس از درد مک نیل، افتادگی لگن و شاخص والگوس داینامیک طی پایین آمدن از پله از دوربین و نرم افزار کینوا استفاده شد. گروه تجربی طی یک دوره دوازده هفته ای، سه جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه تمرین بازخورد عصبی را انجام دادند و گروه کنترل طی این وهله زمانی تحت هیچ گونه مداخله درمانی قرار نگرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  ورژن 21 و روش آماری کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که گروه تجربی نسبت به گروه کنترل پس از دوازده هفته تمرین بازخورد عصبی بهبودی معناداری در کاهش درد (001/0=P)، کاهش ترس از درد (004/0=P) والگوس داینامیک زانو (005/0=P) کسب کرده است و در زاویه افتادگی لگن بهبودی معناداری حاصل نشده است(45/0=P).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد که افتادگی لگن و شاخص والگوس داینامیک زانو تحت تاثیر عوامل روانشناختی درد و شدت درد اداراکی باشند و شاخص والگوس داینامیک زانو نسبت به افتادگی لگن بطور معناداری تحت تاثیر شدت درد ادارکی و ترس از درد باشد که پس از دوازده هفته تمرین بازخورد عصبی بطور معنادرای زاویه آن کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: سندروم درد کشککی رانی، افتادگی لگن، والگوس داینامیک زانو، ترس از درد
 • پروانه خراسانی، زینت محبی*، محبوبه مقارئی صفحات 165-180

  پژوهش راه را برای توسعه دانش تخصصی و حرکت به سوی حرفه ای مقتدر هموار می کند. توجه روز افزون به انجام  موردپژوهی در علوم اجتماعی و پزشکی و دسترسی ناچیز به مطالعات موردی در پرستاری مبتنی بر جامعه بخصوص در کشورمان ما را برآن داشت که روش شناسی این پژوهش را همراه با جزییات مربوطه در دسترس پژوهشگران پرستاری قرار دهیم. نتایج نشان می دهد که اگر موردپژوهی با دقت و بطور اصولی انجام شود می تواند به درک و توصیف عمیق پدیده های جدید، رویدادها، فرایندها و پیچیدگی های زندگی یا تولید نظریه، مدل یا روش های جدید منجر شود، اگرچه انتقاداتی از نظر استحکام و تعمیم پذیری نتایج موردپژوهی وجود دارد و کاربردهای آن در پرستاری کمتر از حد انتظار است. هدف از این مقاله نشان دادن مناسبت اجرای مورد پژوهی در پرستاری جامعه نگر و ارایه مطالبی در زمینه ملاحظات روش شناختی مربوط به آن است به این منظور با مراجعه به مقالات و  کتب (46 مرجع از جمله 11 کتاب تخصصی تحقیق پرستاری و سایر کتب، مجلات تخصصی و داده پایگاه های معتبر) مطالبی در خصوص کاربردها، انواع روش ها و طرح های موردپژوهی، روش های طراحی، اجرا، تحلیل نتایج و ارایه گزارش همراه با بحث و و مثالهای مرتبط  ارایه می شود و نتیجه گیری شده که مکان استفاده گسترده از موردپژوهی در موقعیتهای مختلف پرستاری از جمله  بالین، مدیریت، آموزش و همچنین مراقبت بهداشتی و پیشگیری وجود دارد. پرستاران با کسب آگاهی از استراتژی و روش شناسی این پژوهش، می توانند آن را در موقعیت های مناسب مبتنی بر جامعه به کار برده و با گسترش مرزهای دانش تخصصی  پرستاری مبتنی بر جامعه به تعالی و پیشبرد حرفه پرستاری کمک نمایند.

  کلیدواژگان: موردپژوهی، پژوهش پرستاری، روش شناسی پژوهش، مقاله مروری، پرستاری مبتنی بر جامعه
 • افسانه وزین، بهاره فروزانی حقیقی* صفحات 181-192
  فیبریلاسیون دهلیزی، یکی از شایع‏ترین آریتمی‏ها در بالین است که شانس بروز حوادث ایسکمیک (ischemic) و عوارض متعاقب آن از جمله نارسایی قلبی، سکته قلبی، دمانس و مرگ ناگهانی قلبی را بالا برده و به طور کلی با افزایش میزان از کار افتادگی و مرگ و میر در بیماران همراه است. کاهش میزان بروز سکته و حوادث ایسکمیک در این بیماران، با استفاده از داروهای ضد انعقاد خوراکی صورت می‏گیرد. این داروها به دو دسته کلی شامل آنتاگونیست خوراکی ویتامین K (وارفارین) و داروهای ضد انعقاد خوراکی غیر آنتاگونیست ویتامین K هستند که دسته دوم خود به دو زیر شاخه‏ی مهار کننده‏های مستقیم فاکتور انعقادی 10 فعال (Xa) و مهارکننده‏های مستقیم فاکتور انعقادی 2فعال (IIa) تقسیم می‏شود. هر دو دسته اصلی دارویی دارای کارایی و ایمنی اثبات شده در پیشگیری از بروز حوادث ایسکمیک در بیماران فیبریلاسیون دهلیزی هستند. اما، امروزه با افزایش میزان شیوع و بروز بیماری، انتخاب داروی ضد انعقاد خوراکی مناسب، با توجه به شرایط و عوامل تهدید کننده خاص در هر بیمار، بعضا می‏تواند چالش برانگیز باشد. این مقاله مروری، با هدف بررسی کارآیی و ایمنی داروهای ضد انعقاد خوراکی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در شرایط پیچیده، گردآوری شده است. در نهایت مروری نیز بر آنتی‏دوت‏های جدید ترکیبات ضد انعقاد خوراکی غیر آنتاگونیست ویتامین K، برای مهار خون‏ریزی در شرایط مسمومیت و یا نیاز بیمار به جراحی‏های اورژانسی، انجام شده است.
  کلیدواژگان: فیبریلاسیون دهلیزی، ضد انعقاد، سکته، خون‏ریزی، لخته
 • رضا ضیغمی، ارغوان رئیس الحق* صفحات 193-202

  اختلالات روانپزشکی شیوع بالایی در بین مراجعان به مراکز مراقبت های اولیه و پزشکان عمومی دارند. هسته اصلی درمان در بیماران روانپزشکی دارو می باشد، این داروها در طولانی مدت می تواند عوارضی همچون کاهش یا فزایش قند و چربی را در پی داشته باشد. در این مطالعه به بررسی اثرات این داروها بر قند و چربی خون در ایران پرداخته شده است، لازم به ذکر می باشد که سطح قند خون و لیپید می تواند متاثر از جغرافیا، نژاد، قومیت و رنگ پوست باشد، کمااینکه مطالعات زیادی در این رابطه موجود می باشد و این روابط بیان شده به کرات به اثبات رسیده است. در این مطالعه مروری با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Mag Iran ،SID ، Iran Doc و Noormags    تا پایان سال 1397 و پایگاه های اطلاعاتی بین الملی PubMed, ISI ,Web of knowledge Up To Date,و Google Scholar  تا پایان سال 2019   جستجو انجام گردید و در نهایت تعداد 8 مطالعه از بین30 مطالعه، مورد بررسی نهایی قرار گرفتند.  نتایج نشان داد کل افراد مورد بررسی در این مطالعه 824 نفر در 8 مقاله مورد بررسی بود. 6 مطالعه کارآزمایی بالینی، 1 مطالعه توصیفی و 1 مطالعه مورد- شاهدی می باشد. به طور کلی در بررسی مطالعات حاضر، اکثر مطالعات تاثیر افزایشی آنتی سایکوتیک های مهار کننده توام را بر قند خون  که از این دسته دارویی کلوزاپین و سپس ریسپریدون تاثیر بیشتری برایجاد این عارضه دارویی دارند و همچنین تاثیر داروهای آنتی سایکوتیک مهار کننده دوپامین بر چربی خون مشهود می باشد. در مقایسه کلومیپرامین و فلوکستین، کلومیپرامین موجب افزایش قند خون و چربی خون گردید، ولی فلوکستین این عوارض را نداشت.

  کلیدواژگان: قند خون، داروهای روانپزشکی، چربی خون، داروهای آنتی سایکوتیک، داروهای ضد افسردگی
 • خدیجه کربلائی* صفحات 203-206

  طب سوزنی گوش یک روش درمانی است که اساس آن تصور یک میکروسیستم بر روی قسمت خارجی گوش است. در این میکروسیستم که نمایان گر کل بدن است برای هر قسمت از بدن، یک نقطه بر روی گوش خارجی در نظر گرفته شده است. با این تصور، در تحریک هر نقطه از گوش خارجی، عضو مشخصی از بدن تحت تاثیر قرار می گیرد. نهایتا این تحریک و پاسخ بدن به آن باعث تغییر شرایط جسمی، روحی و روانی افراد می شود . از این طب برای کمک به درمان و تسکین درد در بیماری های مختلف استفاده شده است. قرآن کریم کتابی جامع و کامل است و با تدبر در آن بسیاری از علوم آشکار می شود. در آیه 10-11 و 18 سوره کهف " إذ اوی الفتیه إلی الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه وهیی لنا من امرنا رشدا (10) فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا (11)... وتحسبهم ایقاظا وهم رقود (18) عبارت "ضربنا علی آذانهم" چنین ترجمه شده که "بر گوش آن ها مهر زدیم و آنها بی هوش شدند". با توجه به آن چه اطباء اساس طب سوزنی گوش تعریف می کنند در این مقاله نویسنده، بر این باور است که قرآن کریم در این آیه طب سوزنی گوش را معرفی کرده و به عبارتی دیگر یکی از تفاسیر این آیه را معرفی علم طب سوزنی گوش دانسته است.

  کلیدواژگان: طب سوزنی گوش، بی هوشی، قرآن مقدس
|
 • Hadis Dehnavi, Masud Sadeghi *, MohammadAli Sepahvandi Pages 91-102
  Introduction

  Hypothyroidism is a clinical syndrome that occurs as a result of abnormalities in the production of thyroid hormones. Lack of this hurts sleep quality and sexual self-efficacy. The present study attempts to investigate the effectiveness of the Integrative approach of reality – Emotion- focused therapy on sleep quality and sexual self-efficacy in women with hypothyroidism.

  Methods

  The quasi-experimental research design was pre-test and post-test with the experimental and control groups. Among women who were admitted to the Shahid Rahimi hospital clinic with thyroid dysfunction, 30 were randomly selected and assigned to two experimental and control groups (15 people in each group). As a pre-test, sleep quality questionnaire (Petersburg, 1989) and sex self-efficacy questionnaire (Vaziri and Lotfi, 1392) were completed by the participants. Then an intervention with the Integrative approach of reality – Emotion-focused therapy for 10 sessions each lasting for 90 minutes was performed on the experiment group. Version 20 of SPSS software was used to analyze the data.

  Results

  Multivariate and univariate analysis of covariance indicated the effect of the independent variable on the dependent variables being significant at the level of (0.01). Moreover, the Integrative approach of reality – Emotion-focused therapy has affected the quality of sleep and sexual self-efficacy in patients with hypothyroidism.

  Conclusion

  According to the results, the Integrative approach of reality – Emotion-focused therapy in patients with hypothyroidism can increase sexual self- efficacy and improve their sleep quality. Therefore, this method can be used to treat and reduce their problems.

  Keywords: Emotion-Focused Therapy, Sleep, Self-efficacy, Hypothyroidism
 • Seyed Vahid Hosseini, MohammadSaleh Zeyed Sadhan, Mozhdeh Zamani, Hajar Khazraei, Leila Ghahramani * Pages 103-112
  Background

  Sacrococcygeal Pilonidal disease is a relatively common disease with high morbidity. This medical condition has been more detected in young adult men. Different types of management have been applied depending on the extension and severity of the disease, including resection without repair, primary closure, and using different methods of flap reconstruction.

  Objectives

  In this cross-sectional study, 405 patients with the pilonidal disease were evaluated. Patients treated with different surgical techniques between 2006 to 2011 in Shahid Faghihi Hospital and Namazee Hospital of Shiraz University of Medical Sciences. Demographic data were registered and the surgical methods and complications were identified.

  Results

  Most of the patients were young men (265 cases, 65.4%) and their main complaints were discharge and pain (353 cases, 87.2%) in the Sacrococcygeal area. Comparison of the surgical methods including resection with an open wound, primary closure, and Rhomboid flap indicates that recurrence was seen low in all three techniques (33 cases, 8.2%), especially in the surgery using Rhomboid flap. High-protein and high-caffeine meal (291 cases, 71.8%) and living in the warm and humid climates (348 cases, 85.9%) have been evaluated as predisposing factors for disease development.

  Conclusion

  Due to primary results, the rhomboid/Limberg flap procedure should be considered as the preferable surgery method for the treatment of Sacrococcygeal Pilonidal disease. Further investigations are inevitable to find the role of factors like high-protein and high-caffeine meals on the incidence of pilonidal disease.

  Keywords: Pilonidal Disease, Surgery, Primary closure, Rhomboid flap
 • Zahra Ghazvineh, Farshad Ghazalian *, AbassAli Gaeini, Khosro Ebrahim Pages 113-122
  Background

  One of the side effects of myocardial infarction is to increase slow-twitch to fast-twitch fibers phenotypic changes due to decreased mitochondrial density. Mitochondrial biogenesis with its ability to create new mitochondria and increase mitochondrial density can minimize these complications. One of the most effective genes in the mitochondrial biogenesis is the camK and PGC-1α. Therefore, this study aimed to investigate the effect of eight weeks of high-intensity interval training on the expression of camK and PGC-1α genes in the rats with myocardial infarction.

  Methods

  In this development research, 12 Wistar male rats with myocardial infarction were divided into experimental (30 minutes on a treadmill regularly and 4 minutes running with the severity of 90-85% VO2max and two minutes of active recovery with 50% -60% VO2max three days a week for eight weeks) and control(without exercise) groups. The expression of camK and PGC-1α genes was studied with Real-time PCR as an effective factor in downstream mitochondrial biogenesis.

  Findings

  The results showed that the expression of camK and PGC-1α genes increased significantly (P =0.001).

  Conclusion

  Generally, eight weeks of high-intensity interval training by increasing the expression of camK and PGC-1α genes which are effective in the mitochondrial biogenesis process, can improve mitochondrial function in ST in rats with myocardial infarction and improve their quality of life.

  Keywords: myocardial infarction, mitochondrial biogenesis, Training
 • Maryam Fatemi, Azam Davoodi * Pages 123-138
  Background

  Rheumatoid Arthritis is an auto-immune, systemic, chronic, and inflammatory disease, which may lead to the Cardio-Vascular Diseases (CVD). Metabolic Syndrome (Met S) is considered as a risk factor for developing CVD while the level of mental health has an essential role in their occurrence and intensification. Therefore, the purpose of this study was to determine the differences in Meta-cognitive beliefs, Life-Orientation, positive and negative Affection between Rheumatoid Arthritis Patients with and without Met S and normal individuals in Shiraz city in 2019.

  Methods

  It is a comparative study. The participants of this study were 70 patients with Met S and 70 patients without Met S and 70 normal individuals who were selected by purposive sampling method and were matched in terms of features as age, gender, and marital status. The data were collected by using Wells-Meta-cognitive beliefs questionnaire, Life-Orientation-Reviewed Sheerer and Kurver, Positive and Negative Affection questionnaire by Watson, Clark, and Tellegen. Reliability was evaluated using Cronbach's alpha method. Data were analyzed using variance multi-variable Statistical analysis and Tukey’s post-hoc test in SPSS software, version 25.

  Results

  The results showed a significant difference among the three groups in terms of meta-cognitive beliefs (p=0.001) and optimism-pessimism, and Positive Affection (p<0.01); However, a significant difference was not found in the Negative Meta-cognitive beliefs component (p=0.52) and Negative Affection (p=0.07).

  Conclusion

  The Rheumatoid Arthritis as a chronic disease and its co-occurrence with Met S both have a considerable impact on the CVD. Also, Patients’ mental health can contribute to reducing anxiety and stress happening due to an illness. Besides, patients’ mental health interventions is recommended along with medications.

  Keywords: Rheumatoid Arthritis, Metabolic Syndrome, Cognition, Affect, Emotions
 • Marzieh Akbarzadeh, Seyed Emad Mortazavi, Romina Davoudpour, Malihe Karamizadeh *, Zahra Sohrabi Pages 139-150
  Introduction

  Recent studies have suggested that fast food consumption is correlated to different aspects of cognitive functioning. This study aimed at investigating the association between fast-food consumption and short-term memory in students of Shiraz University of Medical Sciences.

  Method

  In this cross-sectional study, 182 undergraduate students were selected using a simple random sampling method from affiliated dormitories of Shiraz University of Medical Sciences. Demographic and anthropometric data and the frequency of fast food, salad, soft drink, and doogh consumption were obtained from each person. Then, Wechsler standard memory test was carried out to evaluate short-term memory.

  Results

  According to the results, respectively 1.3%, 18.4%, 25.3%, and 55.1% of the students consumed fast food less than once, 1-2 times, 3-4 times, 5 times, and more per week. Although fast-food consumption was higher in girls and seniors compared to boys and freshmen students, the difference was not statistically significant. Moreover, there was no significant correlation between fast food and salad consumption with short-term memory (P = 0.556 and P = 0.051, respectively); however, higher consumption of fast food and salad was accompanied by lower memory score. Besides, short-term memory was positively correlated with soft drinks (P <0.001) and inversely with doogh, (P <0.001).

  Conclusion

  fast food consumption is high in dormitory residents and its consumption is related to the lower score of short term memory.

  Keywords: Fast food, Student, Dormitory, Cognitive function, Memory
 • Mohamadreza Ahmadi, Ali Yalfani *, Farzaneh Gandomi, Khosro Rashid Pages 151-164
  Introduction

  Patellofemoral Pain Syndrome is accompanied by Pelvic Drop and Valgus Dynamic Knee. Pain And fear of pain have been reported as some mechanisms of its occurrence. The present study is to investigate the effect of twelve-week neurofeedback training on perceptual pain intensity, fear of pain, pelvic drop, and dynamic knee valgus index in men with Patellofemoral Pain Syndrome.

  Methods

  32 patients with PFPS participated in this study. They were randomly divided into experimental (n = 16) and control (n = 16) groups. The instruments used in this study consist of the VAS scale for pain, McNeil questionnaire for fear of pain, camera and Kinova Software for pelvis drop and dynamic valgus index when going down the stairs. The experimental group performed neurofeedback training for twelve weeks, 3 times per week, and 30 Min per Session; however, the control group did not receive any treatment during this time.  The covariance statistical method was used through SPSS software, version 21, for data analysis.

  Results

  The results showed that the experimental group after twelve weeks of neurofeedback training had significant improvement in pain reduction(0/001), fear of pain (P = 0.004) and Valgus Knee Dynamics Index (P = 0.005); however, there was no significant improvement in drop pelvis (P = 0.45).

  Conclusion

  It seems that the pelvic drop and Knee Dynamic Valgus Index are influenced by perceptual pain intensity and fear of pain. Dynamic Knee Valgus Index has been significantly influenced by perceptual pain intensity and fear of pain since it decreased after twelve weeks of neurofeedback training.

  Keywords: Patellofemoral Pain Syndrome, Pelvic Drop, Dynamic Knee Valgus, Fear of Pain
 • Parvaneh Khorasani, Zinat Mohebi *, Mahboobeh Magharei Pages 165-180

  Research is a way of developing a body of knowledge and movement toward an influential profession. A case study has been commonly used in humanistic and medical sciences, even though generally was considered an underutilized strategy in community-based nursing especially in Iran; so we decided to introduce nurse researchers with detailed issues of this research strategy in this article. Some researches reiterated case studies' appropriateness in theory generation when dealing with new phenomena, events, techniques, processes, or a complex real-life activity in a great-depth and holistic view.  Some authors criticized this research strategy as lacking scientific rigor and not addressing generalization. Therefore, it is underutilized in nursing. The purpose of this article is to demonstrate the appropriateness of the case study as a nursing research strategy and discussing methodological considerations about it.To this end, we reviewed recent literature consisting 46 references (11 textbooks of nursing research) and other articles and books on case study methodology from medical and nursing databases. The result was the extraction of the main concepts such as different case studies' applications, methods, and designs to planning, conducting and reporting a case study research as well as other issues such as sampling, data gathering, analysis, and reporting of derived results with several examples in each section and discussing considerations about this strategy. To conclude, there are possibilities in nursing clinical, administrational, and educational issues as well as preventive health care for doing case studies in nursing. Thus nurses should know case-studies' methodology and practice to be able to conduct it appropriately when necessary.

  Keywords: Case study, Nursing research, Research methodology, Review article, Community-based nursing
 • Afsaneh Vazin, Bahareh Forouzani Haghighi * Pages 181-192
  Atrial Fibrillation (AF) is one of the most common arrhythmias that expose patients to thromboembolic events and hemodynamic instabilities. These events increase the risk of developing heart failure, myocardial infarction, sudden cardiac death, and dementia that eventually increase the rate of mortality in patients. The use of anticoagulants can prevent the mentioned severe adverse events. Two commonly used oral anticoagulant groups in AF patients are vitamin K antagonists (warfarin) and non-vitamin K oral antagonists (NOACs) that consist of direct factor Xa inhibitors and direct factor IIa inhibitors. Previous research proved the efficacy of both groups in reducing ischemic events in AF patients. In this review article, we were to evaluate and compare the safety and efficacy of these agents in reducing ischemic and thromboembolic events in AF patients with complicated risk factors such as chronic kidney disease, prosthetic heart valve, history of previous intracranial hemorrhage, etc. Finally, the reversal agents of these anticoagulants have been reviewed in case of severe bleeding, intoxication, and the urgent need for emergency surgery.
  Keywords: Atrial Fibrillation, Anticoagulant, Stroke, Bleeding, Thrombosis
 • Reza Zeighami, Arghavan Raesolhagh * Pages 193-202

  Psychiatric disorders are highly prevalent among clients referred to primary care and general practitioners. Given that the main core of treatment in these patients is medication, these psychiatric drugs can cause long-term complications such as a decrease or increase in blood glucose and lipid. In this review study, the effects of these drugs on blood glucose and lipid in Iran have been addressed. It should be noted that blood glucose and lipid levels can be affected by several factors including environmental factors, geography, race, ethnicity, and even skin color. Moreover, many relevant studies approved the relationships among these variables repeatedly. In this review study, international databases of Web of Knowledge, ISI, PubMed, Google Scholar, SID, and Noormags databases (as national ones) were searched up to the end of 2019. Finally, eight studies out of 30 were investigated. The Total number of subjects studied in this study was 824 in 8 articles, which included six clinical trials, one descriptive study, and one case-control study. In general, in the present review study, most studies indicate the increasing effect of serotonin-dopamine antagonist antipsychotics on blood glucose (so clozapine and then risperidone, from this drug class, have a greater effect on the development of this complication), as well as the effects of dopamine antagonist antipsychotics on lipid profile in patients. Comparing clomipramine and fluoxetine, clomipramine increased blood glucose and lipids, but fluoxetine did not have these complications.

  Keywords: Blood glucose, Psychiatric Agents, Blood Lipids, Antipsychotic Agents, Antidepressive Agents
 • Khadijeh Karbalaie * Pages 203-206

  Auriculotherapy (also auricular therapy, ear acupuncture, and auriculoacupuncture) is a health care procedure based on the idea that auricle is a microsystem reflecting the entire body. In this microsystem, a point is considered for each part of the body in the auricle. By manipulating any specific point in the auricle, the corresponding part of the body is stimulated. The physical, mental, or emotional health of individuals is affected by exclusive stimulation of the given points. This therapeutic approach can contribute to the treatment of various diseases. The Holy Quran is a comprehensive source of various sciences, where a great deal of knowledge can be obtained by contemplating its holy verses. The authors of this study put forward the view that this therapeutic approach is initially introduced in chapter 18 of the Holy Quran (verses 10-11 and 18), called “al-Kahf” or“The Cave”. In these verses, it read; “when the youths sought refuge in the cave, they said: 'Lord give us from your mercy and furnish us with rectitude in our affair” (10) “for many years we sealed up their hearing in the cave” (11) and “You might have thought them awake, though they were sleeping” (18). The phrase “sealed up their hearing” has been translated “we stamped their ears and they became anesthetized”. Accordingly, the authors of this study believe that the phrase “sealed up their hearing" in the second verse denotes what is now considered as the basis of the auricular therapy. Also, auriculotherapy can be regarded as one of the interpretations of these verses.

  Keywords: Auriculotherapy, Anesthesia, Holy Quran