فهرست مطالب

 • پیاپی 69 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی غلامی*، پگاه ولی پور چهارده چریک، مهدی نورزاده حداد صفحات 1-15

  این پژوهش با هدف بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات خاک، تهیه نقشه رقومی و برآورد بهترین روش درون یابی انجام گردید. در این مطالعه، 62 نقطه نمونه برداری شده از خاک سطحی منطقه شرق کارون مورد بررسی قرار گرفت. این خصوصیات شامل درصد شن، سیلت، رس، هدایت الکتریکی عصاره اشباع، فسفر قابل جذب، کربن آلی، نیتروژن کل، کربنات کلسیم، ظرفیت تبادل کاتیونی، نسبت جذب سدیم و درصد سدیم قابل تبادل می باشد. پس از بررسی و نرمال سازی متغیرها با روش های مختلف، ابتدا تغییرنمای تمام آنها ترسیم سپس مناسب ترین مدل تیوری به داده های تجربی برازش داده شد. جهت انتخاب مدل زمین آماری مناسب ویژگی های مورد مطالعه، تخمینگرهای کریجینگ و کوکریجینگ در محیط +GS، مورد ارزیابی قرار داده شد. انتخاب مدل شایسته بر اساس کمترین خطای MAE و RMSE صورت پذیرفت. بر این اساس جهت ترسیم واریوگرام های کریجینگ پارامترهای شن، سیلت، رس، کربنات کلسیم، ظرفیت تبادل کاتیونی، نسبت جذب سدیم از مدل گوسی، کربن آلی از مدل نمایی، نیترو‍ن کل، فسفر قابل جذب از مدل کروی استفاده گردید. در مورد سایر متغیرها از تخمینگر کوکریجینگ استفاده گردید. بررسی ها نشان داد مدل گوسی کریجینگ بیشترین کاربرد را در تهیه نقشه رقومی متغیرهای خاک منطقه دارد. همچنین سیلت دارای بیشترین (94552 متر) و نیتروژن کل، کمترین (2750 متر) دامنه تاثیر در منطقه می باشد. نقشه های رقومی متغیرهای خاک تهیه شده نرم افزار  Arc GIS و +GS در منطقه بیانگر آهکی بودن منطقه می باشد. خاک ها شور و سدیمی و دارای کمبود ماده آلی هستند.

  کلیدواژگان: زمین آمار، کریجینگ، کوکریجینگ، شرق کارون و ویژگی های شیمیایی خاک
 • محمود روشنی، محمد سلیقه، بهلول علیجانی، زهرا بیگم حجازی زاده* صفحات 17-37

  هدف این مطالعه تعیین مناسبترین توزیع احتمال و مدل مرکب خطی تعمیم یافته دوره های تر و خشک در ساحل جنوبی دریای خزر است. بدین منظور از داده های بارش روزانه 8 ایستگاه این ناحیه به مدت 55 سال(1960 تا 2015) استفاده شده است. تحلیل دوره های تر و خشک سالانه نشان داد، بیشترین فراوانی دوره تر از نوع یک و دو روزه بوده و دوره تر بیش از 4 روزه در ناحیه غربی بیشتر از شرق ناحیه است. در واقع اکثر سیستم های بارانزا دارای تداوم یک و دو روزه هستند. همچنین ارزیابی دوره های تر و خشک ناحیه با 11 توزیع پیوسته آماری نشان داد که بهترین مدل احتمال دوره های تر از نوع توزیع گامای دوپارامتری، لوگ نرمال دوپارامتری، لوگ لوجستیک دوپارامتری، گامای تعمیم یافته چهارپارامتری، گامای تعمیم یافته سه پارامتری، گامای دو پارامتری، گامای سه پارامتری و لوگ لوجستیک سه پارامتری هستند. اما دوره های خشک ناحیه با سه توزیع پارتوی تعمیم یافته، لوجستیک تعمیم یافته و توزیع حد تعمیم یافته برازش بهتری دارند. البته توزیع مناسب با استفاده از آزمون GOF کلموگروف-اسمیرنف تایید شده است. در همین راستا به دلیل رفتار تصادفی دوره های تر و خشک سالانه، از مدل های مرکب خطی تعمیم یافته جهت ارزیابی مدل رگرسیونی مناسبتر استفاده شد. بهترین مدل دوره تر سالانه، لوگ دوجمله ای منفی، لوگ پواسون، لوگ نرمال و لگاریتمی گاما شناخته شد. در همین راستا مدل مناسب دوره خشک سالانه از نوع لوگ پواسون، لوگ نرمال و توزیع دوجمله ای منفی با استفاده از معیار AICC و BIC تعیین گردید.

  کلیدواژگان: دوره های تر و خشک، توزیع احتمال، مدل مرکب خطی تعمیم یافته، ساحل جنوبی دریای خزر
 • مجتبی قندالی، کامران شایسته*، محمد سعدی مسگری صفحات 39-56

  ارزیابی و تخصیص چندهدفه کاربری اراضی، مسیله تصمیم گیری تخصیص منابع است که به ارزیابی مطلوبیت هر واحد سرزمین برای گزینه های مختلف کاربری اراضی می پردازد. هدف از این روش، دستیابی به تخصیص بهینه کاربری ها و به حداکثر رساندن میزان تناسب بین آن ها است. فشردگی و پیوستگی نیز از اهداف مهم در برنامه ریزی کاربری اراضی برای دستیابی به پایداری می باشد، در طی فرآیند بهینه یابی، مشکل است که بدون در نظر گرفتن چنین هدفی راه حل های منطقی استخراج شود. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل در نرم افزار متلب و در نظر گرفتن معیارهایی از جمله پیوستگی و مطلوبیت کاربری ها، نسبت به تخصیص بهینه کاربری اراضی پرداخته شد. این الگوریتم شامل استراتژی مقدار دهی شبه تصادفی بر اساس اطلاعات برای ایجاد جمعیت های اولیه و جستجوی محلی شبه تصادفی شامل کراس اور و جهش برای جستجوی همسایگی می باشد که هر دو به طور قابل توجهی کارایی و کیفیت جستجو در مناطق بزرگ را بهبود می دهد. به منظور بررسی کارایی، الگوریتم مورد استفاده با رویکرد MOLA در نرم افزار ایدریسی بر اساس میزان مطلوبیت هر کاربری و سنجه های سیمای سرزمین مقایسه گردید. نتایج نشان داد الگوریتم کلونی زنبور عسل در تخصیص کاربری اراضی ضمن ارایه نتایج مناسب برای معیار مطلوبیت، نتایج بسیار مناسب تری را از نظر پیوستگی و فشردگی لکه های کاربری اراضی ارایه داده است و می تواند به عنوان یک رویکرد مناسب در تخصیص بهینه کاربری اراضی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: تخصیص چند هدفه کاربری اراضی، سیمای سرزمین، کلونی زنبور عسل، فشردگی
 • میثم هادی پور، محمدرضا حافظ نیا، سید محمدکاظم سجادپور، محمدرضا خراشادی زاده* صفحات 57-76

  از نظر دانش راهبردی یکی از روش های پیشگیری از وقوع بحران ها داشتن معرفت درباره ماهیت بحران ها است هر چه ابعادمختلف بحران ها بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد شناخت بهتر و کامل تری حاصل خواهد شد از سوی دیگر شناخت بحران های هر منطقه نقش عمده ای در برقراری روابط مسالمت آمیز و بر عکس وجود روابط تنش آمیز با کشورهای آن منطقه دارد برخی از این بحران ها اساسا از ماهیت ژیوپلیتیکی برخوردار هستند کمتر منطقه ای مانند جنوب آسیا را می توان یافت که به روشنی بتوان بحران های ژیوپلیتیکی را در آن تشریح کرد جنوب آسیا چند دهه منازعات را از جنگ جهانی دوم به بعد را تجربه کرده است و بحران های ژیوپلیتیکی از ویژگی های این منطقه است.این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی بحران های ژیوپلیتیکی جنوب آسیا می پردازد نتایج این مقاله نشان می دهد کیفیت بحران های ژیوپلیتیکی در جنوب آسیا تحت تاثیر عواملی هم چون رقابت قدرت های درون منطقه ای، بحران های سرزمینی،بحران های آبی و بحران های قومی- مذهبی می باشند.

  کلیدواژگان: بحران، ژئوپلیتیک، جنوب آسیا
 • صیاد اصغری سراسکانرود*، احمد ناصری صفحات 77-95

  بر اثر فعالیت های انسانی و پدیده های طبیعی، چهره زمین همواره دستخوش تغییر می باشد. افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از توان زمین، فشار بر محیط زیست را افزایش داده است. از این رو برای مدیریت بهینه مناطق طبیعی آگاهی از نسبت کاربری اراضی از ضروریات محسوب می شود. د ر این تحقیق روش مبتنی بر طبقه بند ی شی ءگرا و روش مبتنی بر پیکسل پایه د ر تهیه نقشه کاربری اراضی با سنجند ه OLI ماهواره Landsat8 مورد مقایسه قرار گرفت. برای مقایسه عملی نتایج، د ر هر د و روش از د اد ه های آموزشی یکسان برای طبقه بندی استفاد ه گرد ید ؛ سپس مهم ترین روش های ارزیابی صحت شامل د قت کلی و ضریب کاپای طبقه بندی استخراج و مشخص شد که الگوریتم حداکثراحتمال د ر روش طبقه بندی پیکسل پایه د ر مقایسه با دیگر الگوریتم ها، حدود 9 درصد نتایج بهتری را نشان می دهد. اما در مقایسه با روش طبقه بندی شیءگرا حدود 1 د رصد (د ر هر د و شاخص د قت کلی و ضریب کاپای طبقه بند ی) د قت بالاتری را د ر طبقه بند ی تصاویر نتیجه می د هد. مقدار افزایش صحت د ر روش مبتنی بر طبقه بند ی شیء گرا تا حد زیاد ی به انتخاب پارامترهای مناسب برای طبقه بند ی، تعریف قوانین و به کارگیری الگوریتم مناسب جهت به د ست آورد ن د رجه عضویت بستگی د ارد.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، پیکسل پایه، شیءگرا، سوسنگرد، eCognition
 • مهدی فیض الله پور*، مهدی مومی پور صفحات 97-116

  زمین لغزش نشان دهنده فرایندهای مورفودینامیک است که در زمین های شیب دار رخ داده و به واحد های مسکونی، صنعتی، باغات و زمین های زراعی آسیب می رساند. در این تحقیق برای پهنه بندی زمین لغزش در حوضه رودخانه سنگورچای از مدل پرسپترون چند لایه استفاده شد. به این منظور، داده های 124 زمین لغزش شناسایی شده و به سیستم ارایه شد. در کنار آن برای پردازش زمین لغزش ها در نرم افزار MATLAB، 7 لایه متشکل از لایه های شیب، جهت شیب، DEM، لیتولوژی، شبکه هیدروگرافی، لایه NDVI و پراکنش زمین لغزش در نرم افزار Arc GIS ترسیم گردید. این لایه ها بر اساس بزرگترین مقدار موجود برای هر لایه نرمالیزه شده و در محدوده بین 1 و صفر قرار گرفتند. سپس 80 درصد داده ها(6824 پیکسل) برای تعلیم و 20 درصد داده ها(1706 پیکسل) برای تست انتخاب شده و در ساختار مدل پرسپترون چند لایه مورد پردازش قرار گرفتند. به علت وجود روابط غیرخطی در پدیده زمین لغزش از توابع انتقال سیگمویید استفاده گردید. برای این تحقیق تعداد نرون در لایه میانی از 5 تا 20 تغییر داده شد و با تعداد 18 نرون شبکه به کمترین خطا در مرحله آموزش و آزمایش رسید. ضریب یادگیری که میزان تغییر وزن ها را در کنترل دارد، از 1/0 تا 3/0 مورد بررسی قرار گرفت و با مقدار 3/0 شبکه به بهترین یادگیری دست یافت. در نهایت با توجه به وزن خروجی، نقشه پهنه بندی زمین لغزش ترسیم گردید. نتایج نشان داد که ساختار زمین شناسی شکل گرفته از مارن خاکستری و توفهای آتشفشانی در کنار منابع رطوبتی بالا باعث شده که ارتفاعات کوه های گنجگاه و اسلام آباد در محدوده جنوب غربی حوضه از قابلیت بالایی در رخداد زمین لغزش برخوردار شوند.

  کلیدواژگان: زمین لغزش، شبکه عصبی مصنوعی، مدل پرسپترون چند لایه، پهنه بندی، حوضه رودخانه سنگورچای
 • ابوالفضل قنبری، آرزو رحیمی*، طاهره سادات موسوی صفحات 117-130

  فعالیت های بشر اغلب تاثیرات ناسازگاری بر سیماهای سرزمین و اکوسیستم ها می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات کاربری اراضی بر اساس تجزیه و تحلیل متریک های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور و GIS در شهرستان میاندوآب انجام شد. به همین منظور ابتدا تصاویر اسپات و سنتینل با قدرت تفکیک 10 متر مربوط به سال های 2005 و 2017 تهیه گردید و پس از انجام پیش پردازش و تصحیحات رادیومتریک در محیط نرم افزار ENVI 5.1 با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی اقدام به طبقه بندی تصاویر گردید. لازم به ذکر است با استفاده از این الگوریتم 7 کلاس (پهنه های آبی، شوره زار، مراتع، اراضی باغی، کشاورزی، بایر و انسان ساخت) استخراج شدند؛ و در نهایت پس از صحت سنجی نتایج به دست آمده تغییرات به وجود آمده محاسبه گشته و با استفاده از نرم افزار FRAGSTAT، متریک های سیمای سرزمین در جهت کمی سازی تغییرات ساختاری محاسبه شد. تحلیل نتایج نشان داد که در بازه 12 سال اراضی انسان ساخت (km2 37/28) و باغات (km2 61/143) به همراه شوره زارها (km2 53/2) در منطقه مورد مطالعه افزایش داشته و سایر کاربری ها کاهش را دارند و متریک CA نیز همین تغییرات را نشان می دهد. بررسی متریک تعداد لکه نیز نشان داد که کاربری های موجود در شهرستان در حالت ناپایدار می باشند بطوریکه اراضی باغی از 1611 لکه در سال 2005 به 4912 لکه در سال 2017 افزایش داشته است سایر کاربری ها نیز افزایش مشابهی داشته اند. با مقایسه و بررسی یافته ها و متریک های بدست آمده می توان گفت که وضعیت ساختار سیمای سرزمین شهرستان میاندوآب در شرایط فعلی، به دلیل تخریب و استفاده نادرست از منابع به صورت اختلالی بوده و بیانگر روند توسعه تخریب در این منطقه می باشد. یافته های این تحقیق بر لزوم توجه بیشتر به بهره برداری پایدار از سرزمین و جلوگیری از تخریب آن در این شهرستان تاکید دارد.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، آشکارسازی تغییرات، متریک های سیمای سرزمین، شهرستان میاندوآب
 • لیلا دیانی، مهدی پورطاهری*، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، حسن احمدی صفحات 131-150

  فرم روستایی به عنوان الگوی فضایی جامع، بی حرکت، موضوعات کالبدی پایدار در روستا تعریف شده است. در این راستا، سازه های اصلی فرم روستایی یعنی تیپ ساختمان؛ زیربناها؛ کاربری اراضی؛ تراکم؛ و توزیع مبنایی برای ارزیابی و یا ساماندهی بافت های فرسوده روستایی قرار گرفته می شود؛ زیرا بافت فرسوده در مناطق روستایی از نظر فرم و محتوی، کارایی خود را از دست داده است. این مساله در کشور مطرح شده ولی بسیاری از مدل ها چندان با واقعیت متناسب نبوده لذا مداخله برای ایجاد تعادل ضرورت می یابد. در این راستا، یکی از اقدامات بنیادین و اولیه در رابطه با مناطق فرسوده روستایی، رتبه بندی این گونه مناطق بر مبنای پنج عنصر کلی مربوط به فرم روستایی است تا بدین طریق مناطقی که وضعیت نامطلوب تری در خصوص فرم روستایی دارند شناسایی و ساماندهی (نوسازی) به شکل محسوس تری در آنها انجام گیرد؛ اما تاکنون ارزیابی علمی در این زمینه انجام نگرفته است. به تازگی، روش ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) به عنوان یکی از کاربردی ترین روش های رتبه بندی معرفی شده است؛ از این رو، پژوهش حاضر در پی ارزیابی و رتبه بندی بافت های فرسوده روستاهای پیرامون کلان شهر تهران با تاکید بر سازه های اصلی فرم روستایی است. بر این اساس، روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بوده که با استفاده از پرسشنامه، نظر 260 نفر خانوار روستایی و 15 نفر از نهادهای محلی در روستاهای فرسوده پیرامون کلان شهر تهران در هشت شهرستان از استان تهران منتخب و پانزده متخصص علمی به منظور وزن دهی به شاخص ها دریافت، توصیف و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد روستاهای مشهدفیروزکوه، یهر، کبیرآباد، قویینک رخشانی، جعفرآباد باقراف، وسطر، حصار کوچک، زواره بید، حسن آباد باقراف در مقایسه با روستاهای دیگر، شرایط نامطلوبی را به لحاظ وضعیت موجود فرم روستایی به کمک روش واسپاس داشته اند.

  کلیدواژگان: فرم روستا، بافت های فرسوده روستایی، روش ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS)، روش آنتروپی شانون، تهران
 • جمشید یاراحمدی*، احد حبیب زاده، مالک رفیعی، کریم عباس زاده صفحات 151-164

  زمین لغزش ها یکی از رایج ترین و خطرناکترین تهدیدات طبیعی در جهان هستند که باعث خسارات قابل توجه و زیان های اقتصادی می شوند. شناسایی و نظارت بر زمین لغزش ها، دو جنبه تحقیق قابل توجه برای تحلیل زمین لغزش ها است. امروزه، پردازش تداخل سنجی راداری یکی از ابزارهای موثر در پایش زمین لغزش ها است. روش پراکنشگر دایمی(PSI) یکی ازتکنیک های پیشرفته تداخل سنجی بوده که باعث بهبود دقت نتایج نسبت به سایر روش های متداول تداخل سنجی شده است. هدف اصلی این تحقیق، آشکارسازی و پایش زمین لغزش های زیرحوزه اهرچای با استفاده از روش پراکنشگر دایمی(PSI) بوده است. داده های مورد استفاده شامل 22 تصویر ماهواره ای ENVISAT-ASAR در مدار پایین گذر بوده است. نتایج حاصل از پردازش تداخل سنجی راداری با مشاهدات زمینی از طریق GPS سه فرکانسه مقایسه گردید. در حالیکه نتیجه مشاهدات بیانگر عدم فعالیت توده لغزشی دوپیق بود ولی نتایج پردازش اینترفرومتری نشان داد که سطح توده ه لغزشی دوپیق هنوز هم فعال است. محاسبه نرخ جابجایی سطح زمین در PS شاسایی شده در سطح توده لغزشی مورد نظر نشان داد که متوسط سالانه نرخ تغییرات سطح زمین در این توده لغزشی 4/12 میلیمتر در سال در بازه زمانی 2003 تا 2010 بوده است. لازم است احتمال ناپایداری های دامنه ای موجود در منطقه، با بکارگیری تکنیک های جدید پردازشی و داده های بروز و قابل دسترس راداری بررسی شده و نتایج حاصله جهت انجام اقدامات مقتضی در اختیار برنامه ریزان و مدیران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آشکارسازی، پایش، زمین لغزش، پراکنشگر دائمی، دوپیق
 • طیبه محمودی محمدآبادی*، محمدحسین رامشت صفحات 165-188

  برنامه ریزان فضایی همگی به وجود نوعی آشفتگی و ناپایداری درفضای ایران متفق القول هستند. بروز این آشفتگی ها در الگوی نامتوازن توسعه مناطق و بحران های زیست محیطی اشکار است. اگر کشور را یک سیستم تلقی کنیم درخواهیم یافت که تغییرات محیطی معمولا با زمان تاخیر نسبتا طولانی بروز می کنند و زمان پاسخ سیستم های محیطی گاه بعد از چند دهه تظاهر میکند، لذا  برای درک بهتر تحولات امروز ایران باید نیم نگاهی نیز به گذشته داشت تا شاید بتوان به دریافت هایی عمیق تری دست یافت. تغییرات فضایی در ایران را باید بیشتر به دوره مدرن نسبت داد و غالب این تغییرات با آگاهی و برنامه های از قبل تدوین شده اعمال شده است. حدود یک سده از اولین تلاش ها برای برنامه ریزی فضایی ایران با طراحی یازده برنامه توسعه ای می گذرد. اکنون دستاوردی که نصیب ایرانیان شده را میتوان در چند گزاره کوتاه خلاصه نمود. پنج برابرشدن جمعیت ایران، اضمحلال تقریبی سازمندی عشایری، جابجایی نسبت روستانشینی و شهرنشینی، افزایش بیست و یک برابری سوخت های فسیلی، افزایش نه برابری مصرف مواد غذایی، کاهش شش میلیون هکتاری جنگل ها، فصلی شدن یازده رودخانه از سیزده رودخانه دایمی ایران، آلودگی 150 روزه هوای شهرهای بزرگ، پارگی ایران به سی و یک بخش مدیریت اداری، حال این پرسش در برابر برنامه ریزان فضایی کشور قراردارد و آن اینکه عامل اصلی این تحولات وتغییرات فضایی چه بوده است؟  نتایج حاصل از این پژوهش که باروش پدیدارشناسی وبا رویکردی تاریخی به تحلیل تغییرات فضایی ایران مبادرت کرده نشان می دهد * تغییرات فضایی ایران ناشی از تغییرساختارهای اداری وتقسیمات کشوری در یک سده قبل است . *تغییر ساختار اداری کشور دریکصدسال گذشته منجر به عدم تعادل فضایی ، رشد شهرنشینی ، هویت زدایی مکانی -اجتماعی ، تغییر در مالکیت مردمی به دولتی ، تقلیل تنوع در سازمندی های اجتماعی، و آسیب پذیری محیطی ایران شده است.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، ساختار و ساختارگرایی، ایران، فضا
|
 • Pages 1-15

  This study aimed to investigate the spatial variability of soil characteristics, digital map and assess the best method of interpolation was performed. In this study, 62 points sampled from topsoil Karun East region were examined. These include the percentage of sand, silt, clay, EC, phosphorus, organic carbon, total nitrogen, calcium carbonate, cation exchange capacity, exchangeable sodium percentage is the sodium adsorption ratio. After the normalization of variables with different methods, first of all they draw the most appropriate theoretical model variograms fitted to experimental data gestated. Choose a suitable model for geostatistics studied characteristics, estimators kriging and cokriging in the GS+, was evaluated. Choose a suitable model based on the least error occurred MAE and RMSE. The draw Varyvgramhay kriging parameters of sand, silt, clay, calcium carbonate, cation exchange capacity, sodium absorption ratio of Gaussian, exponential organic carbon, total neutron, phosphorus spherical models were used. Kriging was used for other variables. Studies show that the Gaussian kriging model most used in the preparation of a digital map of soil variables. The silt highest (94,552 meters) and total nitrogen, the highest (2750 m) the impact in the region. Arc GIS software developed digital maps of soil variables and + GS represents the limestone in the area of the region. Soils and sodium and are deficient in organic matter.

  Keywords: Geostatistics, kriging, cokriging, Karun East, and chemical properties of soil
 • Mahmoud Roshani, Mohammad Saligheh, Bohlol Alijani, Zahra Begum Hejazi Zade* Pages 17-37

  Probability distributions and different mixed regression models are used to study of wet and dry spells. In this study, eight stations on the southern coast of the Caspian Sea were used for 55 years (1960 to 2015). One and two day wet spells are the most frequent in the area. Also, four and higher days wet spells in the western region is more than the east. The best probability distributions of wet spells are two-parameter gamma, two parameter normal log, two parameter logistic log, four-parameter generalized gamma, generalized three parameters gamma, two-parameter gamma, three-parameter gamma and a three-parameter logistic log. Also, the dry spells of the region are better fitted with generalized Parto, generalized logistics and generalized extreme value distributions. Due to the random behavior of the annual wet and dry spells, the best generalized linear mixed model for wet spells is the negative binomial log, Log Poisson, log normal and gamma logarithmic, also the Log Poisson, log normal and the negative binomial distribution was determined for the annual dry spells.</div>

  Keywords: wet, dry spells, probability model, generalized linear mixed model, southern coast of Caspian Sea
 • Mojtaba Ghandali, Kamran Shayesteh*, Mohammad Sadi Mesgari Pages 39-56
  Introduction

   As a serviceable tool for land-use management, the optimal allocation of land-use plays an important role in the full exploitation of land-use potential and maintenance of land–ecosystem balance. Land-use allocation is a spatial optimization problem that primarily involves the assignment of specific land activities to suitable land units through a spatial search to optimize land location and type. Evaluation and multi-objective allocation of Land use is a resource allocation decision that evaluates the Suitability of each land unit for different land use alternatives. The purpose of this method is to achieve optimal allocation of land use and maximize the suitability between them. Compaction and continuity are also important goals in land use planning for sustainability. During the optimization process, it is difficult to extract logical solutions without considering such a goal.Numerous methods have been employed to optimize land allocation. In the early stages, various mathematical methods, such as linear programming and integer programming, were commonly used. Recently, meta-heuristic algorithms have received more attention from scholars, and these methods, which include artificial neural networks (ANNs), genetic algorithms (GA), simulated annealing (SA) and ant algorithms, can effectively solve complex spatial optimization problems. Scholars have also applied other metaheuristic algorithms, including ant colony algorithms, artificial immune systems and particle swarm optimization (PSO) algorithms, for land-use allocation.Artificial bee colony (ABC) algorithm, which simulates the foraging behavior of honey bees, was conceived by Karaboga (2005). The ABC algorithm has been found to be effective and capable of producing good results at a low computational cost in both continuous and discrete domains.

  Materials & Methods

  In this study, using artificial bee colony (ABC) in MATLAB software, considering the continuity and compaction criterion was defined in land use allocation. This algorithm, consists of a information-based pseudorandom initialization method for initial solutions and pseudorandom search strategy consist of cross over and mutation for neighborhood searches.land-use allocation typically involves K types of land use in a study area that can be abstracted into two-dimensional raster data with R rows and C columns. Each cell (i,j) in the raster data can be assigned only one land-use type according to certain constraints, which typically involve multiple decision criteria. Where the weights of criteria can be obtained using the analytic hierarchy process (AHP) method. In order to evaluate the efficiency of this algorithm was compared with MOLA approach in the Idrisi software in terms of suitability, and landscape metrics assigned to each user.

  Discussion of Results & Conclusions

    The new approach consists of a information-based pseudorandom initialization method for initial solutions and pseudorandom search strategy for neighborhood searches; together, these methods substantially improve the search efficiency and quality when handling spatial data in large areas.The results showed that ABC in land use allocation, while presenting appropriate results for the amount of suitability for each land use, provided more suitable results in terms of Compaction and continuity of land use patches, and as an appropriate approach to allocate Optimal land use can be applied.

  Keywords: multi objective land allocation – landscape - artificial bee colony – Compactness
 • Meysam Hadipour, Mohammadreza Hafeznia, Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Mohammadreza Khorashadizadeh* Pages 57-76

  From the Perspective of strategic knowledge, one of the methods for preventing crises is knowing the nature of crises. Whatever the different dimensions of crises are studied further, a better and more complete understanding will be achieved. On the other hand, recognizing the crises in each region plays a major role in establishing peaceful relations and in spite of the existence of tensions with the countries of that region. Some of these crises are afforded essentially a geopolitical nature. Less region such as South Asia, which can clearly explain geopolitical crises. South Asia has experienced decades of conflict since World War II, and geopolitical crises are features of the region. This paper analyzes the geopolitical crises of South Asia by descriptive-analytic method. The results of this paper show that the quality of geopolitical crises in South Asia is influenced by factors such as the competition of intra-regional powers, territorial crises, water crises, and ethnic-religious crises

  Keywords: crisis, Geopolitic, South Asia
 • Sayyad Asghari* Pages 77-95

  For landscapes and natural phenomena, the face of the earth has always been subject to change. The increase in population and the excessive use of land has increased the pressure on the environment.Therefore, in order to optimize the management of natural areas, awareness of land use is considered as an urgent requirement In this study, a pixel-based classification approach based on ENVI 5.3 software and an object-oriented approach using eCognition software was used to prepare the land use map of Susangerd County with Landsat 8 satellite OLI sensor. In order to compare the results, both methods used the same educational data for classification. Then, the most important methods for assessing accuracy including precision and kappa coefficient of classification were extracted and it was determined that the maximum optimal algorithm in the base pixel classification method compared with other algorithms, 9% show better results. But in contrast to the object-oriented classification method, about 1% (in particular, precise and precise classification) results in higher accuracy in the classification of images. The amount of accuracy in the object-oriented classification-based method depends largely on choosing the appropriate parameters for classification, defining the rules, and applying the appropriate algorithm to obtain the degree of membership.

  Keywords: : Land use, pixel-based, object-oriented, Susangerd, eCognition
 • Pages 97-116

  Landslide represents morphodynamic processes that occur in steep terrain and the residential, industrial, gardens and arable land damage. In this study, the zoning landslide in the basin Songurchay Multilayer Perceptron model was used. For this purpose, the data of 124 landslides were identified and presented to the system. In addition to processing landslide in the software MATLAB, 7 layers of layers of slope, aspect, DEM, lithology, hydrographic network, NDVI and the distribution of landslides in Arc GIS software was drawn. Layers based on the normalized value for each layer in the range between 1 and zero respectively. Then 80% of the data for training and 20% for test data selection and the structure of the multilayer perceptron model were analyzed. Due to the nonlinear relationship between the phenomenon of landslides sigmoid transfer function was used. For this study, the number of neurons in the middle layer was changed from 5 to 20 and 18 neuron network with minimal error in the training and testing was. The learning rate of weight change in control, from 0.1 to 0.3 was tested with the 0.3 network to achieve the best learning. Finally, with respect to the weight of the output, landslide zonation map was drawn. The results showed that the geological structure of the mountains made of high potential benefit in the event of landslides.

  Keywords: landslide, artificial neural network, multilayer perceptron, zoning, Songurchay basin
 • Abolfazl Ghanbari, Arezoo Rahimi*, Tahereh Alsadat Mousavi Pages 117-130

  Human activities often leave inconsistent impacts on land landscapes and ecosystems. The current research was conducted to investigate the changes in land use based on analyzing the land landscape plot metrics using remote sensing and GIS in Miandoab city.  For this purpose, spot and sentinel images with 10-cm resolution were prepared for the years 2005 and 2017. Then, images were classified after performing pre-processing and radiometric corrections in the ENVI 5.1 software, using artificial neural network algorithm. It should be noted 7 classes, including water zones, salt marsh, rangelands, garden lands, agriculture lands, arid lands, and human-made lands) were extracted using this algorithm.  Finally, after verifying the results, the changes were calculated and land surface land landscape metrics were calculated to quantify structural changes using the FRAGSTAT software.  The results analysis indicated that human-made lands (28.77 km2), garden lands (143.61 km2), salt marsh (2.53 km2) increased in the study area and other land uses decreased. CA metric also shows the same changes. Metric investigation of number of spots also showed that the current land uses in this city is unstable, so that garden lands increased from 1611 spots in 2005 to 4912 spots in 2017, and other land uses showed the similar increase. By comparing and examining the results and metrics obtained, it could be stated that land landscape structure in Miandoab in the current situation is in the disturbance situation due to the destruction and inappropriate use of resources, indicating the destruction development process in this area. This research results emphasize on the need to pay more attention to the sustainable exploitation of the land and prevent its destruction in this city.

  Keywords: Land use, Detecting the Changes, Images Land Metrics, Miandoab City
 • Mehdi Pourtaheri, Leyla Dayyani*, Abdolreza Roknodin Eftekhari, Hassan Ahmadi Pages 131-150
  Introduction

  At the intra-rural level, the term "rural form" can be defined as the physical structure and pattern of rural elements and in other words, defines rural form as the spatial pattern of the large, inert, permanent physical objects in a rural. In this regard, five general/ basic elements of rural Form are building type; infrastructures; land use; density; layout that base is for assay, evaluation and or organizing (renovation) of rural deteriorated textures (RDT); because of Rural deteriorated texture (RDT) is often created without any pre-defined plans and they have irregular structures. Thus, they need planning and coordinated intervention so that they could be organized. In this regards, yet scientifically appraisal has been not for Basic elements ranking for organizing of rural deteriorated textures. On the other hand, Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) method has been introducing as a one of the most application ranking methods recently. Therefore, research aim is use Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) method for ranking and evaluation of rural deteriorated textures with emphasis on Basic elements of rural Form. 

  Methodology

  The method of this research was descriptive and usage; Data gathering was done through library and field. 260 rural household questionnaires & 15 local manager in fifteen of rural deteriorated textures in the metropolises around of Tehran in eight provinces of the Tehran province selected (by using Kernel Density Estimation methods (KDE) & GIS software) and 15 questionnaires of the expert researchers (to have weight to criterias) were described and analyzed. In research being implemented by using the known indicators through entropy method & with regard to their importance are weighted & then being ranked according to these indicators & Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) method. Too, being used SPSS and EXCEL. 

  Results

  Based on the results of criterias, Saleh abad sharghi rural is more favorable in Basic elements of rural Form and Then are to arrangement; Ghaleh boland rural, Hesar mehtar, Atashan, Mazdaran, Ramin, Hasan abad bagherof, Zavareh bid, Hesar koochak, Vastar, Jafar abad bagherof, Ghoeinak rakhshani, Kabir abad; Yahar, Mashhad firuzkuh by use Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) method. 

  Conclusion

  Findings of the research show that the fifteen rural studied are different in terms of the status of the existing rural form (elements and components); that is to say Mashhad-e-firoozkouh rural is unfavorable compared to other rural areas in the existing status of Basic elements of rural Form and Then are to arrangement; Yahar rural, Kabir abad, Ghooeinak rakhshani, Jafar abad bagherof, Vastar, Hesar koochak, Zavareh bid, Hasan abad bagherof, Ramin, Mazdaran, Atashan, Hesar mehtar, Ghaleh boland, and ultimately Saleh abad sharghi are located in the east. In general, the current status of the rural form in Damavand province has less favorable conditions than other province; and Then are to arrangement; Pishva provinces, Tehran, Shahriar, Rei, Varamin, Firoozkuh, and ultimately Robat karim are located in the east. Hence, due to the undesirable condition of the rural form (elements and components), especially in nine of the above mentioned rural (including Mashhad firouzkuh, yahar, kabir abad, Ghoeinak rakhshani, Jafar abad bagherof, Vastar, Hesare koochak, Zavareh bid, Hasan abad bagherof) or Particularly in five provinces (including Damavand, Pishva, Tehran, Shahriar, Rei), it is necessary to organizing (renovation) in various dimension of simultaneously and balanced with the participation and cooperation of the local people (as the main actors) and the organizations and institutions Concerned (public, private, and NGOs as facilitators).

  Keywords: rural form, rural deteriorated textures, Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) method, Shanoon Entropy method, Tehran
 • Jamshid Yarahmadi*, Ahad Habibzadeh, Malek Rafiei, Karim Abbaszadeh Pages 151-164
  Introduction 

  Landslides are one of the most common and dangerous threats in the world that generate considerable damage and economic losses. Landslides detection and monitoring are two important research aspects of landslides analysis. There are different geodetic and non-geodetic methods to measure slope instability. Geodetic methods includes ground observations via GPS, Total Station and laser scanners. Observation based on mentioned methods provide accurate and continuous measurements at limited points in unstable regions, but none of them has the ability to determine the extent and pattern of spatial unstable regions. On the other hand, the repetition of each of these methods, especially when it is intended for a large area, is very costly and time-consuming. The existence of such constraints has always been one of the fundamental challenges faced by researchers in relation to precise measurements and spatial monitoring of land surface changes. Due to the fact that landslides directly affect the surface of the earth, the use of remote sensing techniques in instability studies of the slopes seems to be very suitable. Among the remote sensing techniques, radar interferometry (InSAR), capable of working in all weather conditions and the duration of night and day, is one of the most effective and efficient techniques for detecting and monitoring the steady change of the earth's surface. Of course, the lack of spatial and temporal correlations in available radar images limits the use of conventional radar interferometry to monitor the displacement of ground level. Persistent Scatter Interferometry (PSI) is the advanced InSAR technique which has significantly improved upon traditional InSAR methods by increasing the accuracy of results (millimeter scale precision). The main objective of this project was to detection and monitoring of Ahar Chai sub basin landslides based on PSI technique.

  Matherials & Methods

  This landslide with an area of about 42 hectares is located near the village of Dupiagh, located in Ahar city and 22 km on the Ahar-Varzaghan axis, in East Azarbaijan province, Iran. The geographical coordinates of the study area is N38 29´ and E46 49´. For detection and monitoring of the landslide, the PSIn-SAR method was implemented on 22 ASAR images (with descending orbital modes) recorded between October, 20030502 and 20100709 by ENVISAT satellite in VV Polarization. For detection and monitoring of Dupiagh landslide, the PSInSAR method was implemented on mentioned ASAR images. SARscape5.2 software on the platform of ENVI 5.3 was employed to process the radar images and to extract the persistent scatterers. The PSInSAR processing technique was performed within five stages including: (1) selection of master image or connection graph selection. (2) Interferometry or interferometric workflow stage consisting of co-registration and differential interferogram generation parts. (3) First step inversion for selection of the candidate persistent scatterer points. (4) Inversion: second step including phase unwrapping and filter implementation stages. (5) Geocoding or conversion of the phase into displacement. Finally, The PSInSAR method results compared with dual-frequency -GPS measurement.

  Discussion of Results & Conclusions

  Based on the ASAR images processing by PSInSAR method, results showed that some parts of Dupiagh landslide are still active and displacement rate of the this landslide was obtained 12.4 mm/year duration of 2003 to 2010. While, the ground surface displacement velocity was estimated between 58 to -22.5 mm/year in the Ahar Chaiy sub basin duration the mentioned period. The results of GPS measurement indicated that the Dupiagh landslide was inactive duration of observation baseline. Differential RADAR Interferometry (DInSAR) method in detection and monitoring of landslides has been reported in numerous studies. Also, the study suggests that PSInSAR is a powerful technique to determine displacement and spatial pattern of landslides.

  Keywords: Detection, Monitoring, landslide, Dopiyagh
 • Taibeh Mahmoodimohammadabadi*, Mohammad Hosain Ramesht Pages 165-188

  Spatial planners are all unanimous in identifying some kind of chaos and unsustainability as far as Iran's space is concerned. The manifestation of this chaotic situation is evident in the unbalanced pattern of regional development and environmental crises. If we treat a country as a system, we will realize that environmental changes usually emerge with a relatively long delay, and that environmental systems sometimes take a few decades to respond to these alteration. Thus, for a better understanding of spatial changes occurring in Iran today, we would do well to cast a glance at the past so that we might hopefully gain some deeper insight. Paradoxically, spatial changes in Iran must be attributed to our modern period as most of them has been imposed consciously and in tune with predetermined plans. About a century has passed since initial attempts were made provide a spatial planning for Iran through designing eleven development programs. We are now in a position to sum up the alleged achievements that the Iranians claim to have gained as a result. Population has increased fivefold. Nomadism system have been virtually destroyed. Rustic- urban proportion has undergone displacement. Fossil fuels have multiplied twenty- one times. Food consumption has increased nine fold. Decrease in six million hectares of forest country. Reduction of thirteen permanent river to three seasonal river Pollution of large cities for one hundred and fifty days. Disintegration of Iran into thirty one administrative sections. Now the question that spatial planners of Iran are faced with is this: What has been the major factor of these spatial changes? The results of this research, which has attempted to analyses such changes in a phenomenological perspective and on the basis of a historical approach. Reveal two crucial point. 1. The spatial changes in Iran stem from changing administrative structures and state divisions over the past hundred years. 2. The changes in the administrative structure of Iran over the past hundred years have resulted in spatial imbalance, growth of city dwelling, local- social identification, change of public to state ownership, reduction in variety of social organization, and environmental damageability of Iran.

  Keywords: phenomenology, structure, structuralism, Iran, space