فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و سوم شماره 2 (پیاپی 169، خرداد و تیر 1399)
 • سال شصت و سوم شماره 2 (پیاپی 169، خرداد و تیر 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 21
|
 • ارتباط بین پلی مورفیسم rs1676486 و ریسک ابتلا به فتق دیسک کمر در جمعیت ایرانی
  مائده رویگری*، همایون تابش، آزاده کیوانی بروجنی، محمدباقر صادفی، مجید رضوانی، لیلا دهقانی، بهرام امین منصور، حمیدرضا خانی صفحه 3
  مقدمه

  فتق دیسک کمر (LDH) یک بیماری دژنره است که ژنتیک و اثرات محیط در ابتلا به آن موثر می باشد. کلاژن نوع XI برای ساخت ماتریکس خارج سلولی و ساخت کلاژن غضروف دارای اهمیت می باشد.rs1676486 یک SNPی بوده که منجر به تبدیل C-T شده در نتیجه تغییر در بیان COL11A1 رخ می دهد. الل T منجر به کاهش رونوشت COL11A1 شده و در نهایت منجر به بهم ریختن تعادل بیان ژن می شود.  

  روش کار

  به این منظور 100 بیمار مبتلا به فتق دیسک کمر و 100 فرد سالم وارد مطالعه شدند. جهت تعیین ژنوتیپ افراد از تکنیک High Resolution Melting (HRM) استفاده شد. سپس به منظور بررسی شناسایی تفاوت ژنوتیپ و توزیع آلل بین دو جمعیت بیمار و کنترل از آزمون فیشر و کای دو استفاده و برای مقایسه بین ژنوتیپ و ویژگی های کلینیکی بیماران از تست Mann-Whitney test استفاده شد.

  نتایج

  نتایج مطالعات نشان دهنده ی این می باشد که rs676486 در ژن COL11A1 منجر به تغییر بیان ژن در سن کمتر از 50 سال شده و به افزایش ریسک ابتلا به LDH در بیماران با سن 50< می شود. بیماران با فراوانی ژنوتیپ AA بیش تر از کنترل بوده و rs1676486 منجر به افزایش ابتلا به فتق دیسک کمر می شود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که بیان کلاژن XI با سن و فاکتور ژنتیک در بیماران فتق دیسک کمر ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: فتق دیسک کمر، پلی مورفیسم، COL11A1
 • تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی زنان مبتلا به سرطان
  بهاره شبگرد، محمدابراهیم مداحی*، افسانه خواجه وند صفحه 5
  مقدمه

  بی شک سرطان از نگران کننده ترین این بیماریهاست و کشف راههای پیشگیری از آن هدف اصلی پژوهشگران است. این مطالعه با هدف بالا بردن آگاهی افراد در جهت اتخاذ سبک زندگی و عملکردهای سالم برای پیشگیری از سرطان صورت گرفته است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی- مداخله ای شاهددار بود. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به سرطان در شهر رشت بود. حجم نمونه گروه های مورد و شاهد بر اساس تعداد هر کدام 40 نفر در نظر گرفته شد، یعنی 80 زن به طور داوطلبانه انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه 40 نفره قرار گرفتند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک زندگی استفاده شد. ابتدا پرسشنامه سبک زندگی توسط گروه ها تکمیل شد، سپس برای گروه آزمایش 8 جلسه آموزش پیشگیری از سرطان بر اساس مدل بزنف ارایه گردید، پس از پایان دوره آموزش، مجددا پرسشنامه ها توسط دو گروه تکمیل شد. اطلاعات جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  با توجه به نتایج اثر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی معنادار بود (0/01>P). معنی دار شدن تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی، نشانگر آن است که میانگین متغیرهای وابسته در این گروهها متفاوت است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد برنامه آموزش مبتنی بر مدل بزنف در بالا بردن سطح آگاهی، بهبود سبک زندگی و در نتیجه ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از سرطان در زنان موثر بوده است.

  کلیدواژگان: مدل بزنف، سبک زندگی، سرطان
 • بررسی شیوع سروتیپ های کپسولی K1 و K2 در بین سویه های کلبسیلا پنومونیه (Klebsiella pneumoniae) جدا شده از عفونت های مجاری ادراری و زخم ها
  فاطمه کشاورزی*، فریبا لاهورپور، رضوان دوستی پور صفحه 6
  مقدمه

  باکتری کلبسیلا پنومونیه(Klebsiella pneumoniae) ، یک باکتری گرم منفی و یکی از علل عمده عفونت های بیمارستانی به ویژه عفونت های مرتبط با مجاری ادراری می باشد. هدف از این پژوهش تعیین سروتیپ های کپسول دار K1 و K2 در نمونه های جمع آوری شده از بیمارستان های شهر کرمانشاه است.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی- توصیفی است. نمونه ها از بیمارانی با عفونت ادراری و یا زخم های ایجاد شده از سوختگی جمع آوری شد. سروتیپ نمونه ها با استفاده از روش مبتنی بر تکثیر زنجیره پلی مرازی (PCR) با پرایمرهای برای ژن های magA و wzy از خوشه ژنی CPS که به ترتیب برای بیوسنتز کپسول های پلی ساکاریدی K1 و K2 ضروری است، بعد از اثبات باکتری با روش فنوتیپیک، تعیین گردید.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که از 60 نمونه تایید شده در بررسی های فنوتیپیک با نسبت مساوی 1 به 1 از نمونه های ادرار و زخم، 37 نمونه (67/61درصد) متعلق به سروتیپ K1 و 23 نمونه (33/38درصد) متعلق به سروتیپ K2 بود. همچنین در میان نمونه های ادرار بیماران ،22نمونه(33/73 درصد) سروتیپ K1 داشتند و در میان نمونه های متعلق به زخم های ایجاد شده ناشی از سوختگی 21 نمونه (70 درصد) سروتیپ K1 و9 نمونه( 30 درصد) سروتیپ K2 را داشتند

  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، Colony-PCR، magA، wzy
 • هورک پورزند، امیرحسین عطارباشی، لیلا بیگدلو، حسن مهراد مجد، هدیه علیمی* صفحات 2262-2271
  مقدمه با توجه به شیوع و اهمیت بالای بیماری های مادرزادی قلبی و به خصوص نقص دیواره ی بین دهلیزی و تاثیر شگرف این اختلالات بر سلامت و طول عمر بیماران، شناخت بیشتر آن ها از ضروریات به شمار می رود. این اختلالات می توانند همراه با سایر مشکلات عملکردی و ساختاری قلب باشند. تا کنون مطالعات محدودی به تاثیرنقص دیواره ی بین دهلیزی بر مشکلات ساختاری دریچه میترال پرداخته اند.   روش کار  در مطالعه ی حاضر تمام بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی (ASD) که از شهریور 1396 لغایت شهریور 1397 به بیمارستان قایم و امام رضای مشهد مراجعه کرده و کاندید بستن نقص دیواره بین دهلیزی شده بودند وارد مطالعه شدند. داده های دموگرافیک جمع آوری شدند. اکوکاردیوگرافی دو بعدی قبل و بعد از عمل جراحی انجام شد. نتایج تعداد کل بیماران مورد مطالعه 41 نفر بود و شیوع پرولاپس دریچه میترال در بیماران 2/51 درصد گزارش شد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در 05/19 درصد از بیمارانی که در بدو مطالعه پرولاپس دریچه میترال داشتند، پس از عمل جراحی پرولاپس مشاهده نشد و میانگین و انحراف معیار سایز بطن راست، سایز دهلیز راست و فشار شریان ریه بعد از عمل به طور معناداری کمتر از قبل از عمل بود.    نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برخی از تغییرات ساختاری دریچه میترال می تواند بواسطه اثر اندازه و شکل بطن راست بر بطن چپ از طریق سپتوم بین بطنی باشد که پس از بسته شدن نقص سپتوم بین دهلیزی، این تغییرات می تواند در برخی از موارد بازگشت پذیر باشد.
  کلیدواژگان: پرولاپس دریچه میترال، نقص دیواره ی بین دهلیزی، بیماری مادرزادی قلب
 • سپیده الیاسی، پیام عزت رحیمی، امیرهوشنگ محمدپور، حمیدرضا نادری* صفحات 2271-2291
  مقدمه

  کلیستین یک آنتی بیوتیک قدیمی‎است که در موارد عفونت های مقاوم به چند دارو مورد استفاده قرار می‎گیرد. بدنبال افزایش عفونت های مقاوم به چند دارو استفاده از این دارو در سراسر دنیا رو به افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مصرف کلیستین در یک بیمارستان آموزشی است.

  روش کار

  این مطالعه آینده نگر طی فروردین تا اسفندماه 1397 بر روی 43 بیمار بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد که داروی کلیستین را بیش از سه دوز دریافت کردند، انجام شد. در ابتدای ورود به مطالعه، مشخصات دموگرافیک بیمار، اطلاعات نسخه، یافته های آزمایشگاهی و علاوه بر آن اطلاعات مرتبط با سیر بیماری اعم از پاسخ کشت، پاسخ بیمار به درمان، میزان داروی مصرف شده ثبت گردید. درنهایت، داده های جمع آوری شده وارد  SPSS.16 شده و فراوانی خطا برحسب اندیکاسیون تجویز، دوز، فواصل تجویز، تعدیل دوز و همچنین تداخلات دارویی بررسی گردید.

  نتایج

  از میان 43 بیماری که کلیستین دریافت کردند سوختگی (53/39%) اصلی ترین اندیکاسیون تجویز کلیستین بود. تنها در 93/20% موارد تجویز کلیستین بر اساس یافته های میکروبیولوژیک تجویز شده بود. در 53/39%کلیستین قبل از حصول پاسخ کشت تجویز شده بود و در 53/39% موارد نیز کشتی درخواست نشده بود. در25/81% موارد دوز دریافتی صحیح و در 75/18% دوز دریافتی بیشتر از مقدار استاندارد بود. در 71.43% موارد تنظیم دوز دریافتی دارو بر اساس پایش کراتینین به درستی انجام نشده بود. در مجموع 541 ویال بدون اندیکاسیون تجویز شده و هزینه ای بالغ بر000، 347، 90 ریال بر سیستم درمانی تحمیل شد.

  نتیجه گیری

  شواهد این مطالعه نشان می‎دهد که نیاز مبرمی‎به آموزش پزشکان به منظور تجویز کلیستین احساس می‎شود و برنامه ریزی به منظور ارایه پروتکل های مناسب درمانی با این دارو اجتناب ناپذیر می‎نماید.

  کلیدواژگان: کلیستین، ارزیابی مصرف دارو، مقاوم به چند دارو
 • یلدا روان شاد، انوش اذرفر، عباس مکارم، علی عمادزاده*، محدثه گلسرخی، سحر روان شاد صفحات 2292-2299
  مقدمه

  اخذ تخصص در ایران یکی از مهمترین دغدغه های پزشکان عمومی است با اینحال، در برخی موارد، دستیاران پس از قبولی در تخصص انصراف می دهند؛ لذا بران شدیم به ریشه یابی و بررسی علت انصراف دستیاران پزشکی از تحصیل بپردازیم.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد که در نیمه اول سال 1397 بر روی کلیه دستیاران تخصصی انصرافی 5  سال اخیر 1392 تا 1396 دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده هایک پرسشنامه محقق ساخته بود. . داده ها پس از جمع آوریوارد نرم افزار SPSS نسخه 16 کردید و سپس مورد آنالیز قرار گرفت.

  نتایج

  در این مطالعه62 دستیار تخصصی که در فاصله سالهای 92 تا 96 به علل مختلف انصراف داده یودند، مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی این افراد 16/5±32  بود که دامنه آن بین 25 تا 45 قرار داشت. از این تعداد 34 نفر (8/54%) مرد بودند. تعداد 48 نفر (4/77%) از شرکت کنندگان متاهل بودند. از نظر سهمیه مورد پذیرش در آزمون دستیاری، 39 نفر (9/62) سهمیه آزاد و 19 نفر (6/30 %) سهمیه مناطق محروم و بقیه افراد سایر سهمیه ها را شامل می شدند. بیشترین انصراف مربوط به طب اورژانس و سپس کودکان بود. حدود 70 % تمایل داشتند مجددا در آزمون شرکت کنند. همچنین، رادیولوژی و پوست بیشترین رشته مورد علاقه بود. عدم علاقه شخصی و مشکلات خانوادگی و کشیک ها  در دستیاران شایع ترین علل انصراف بودند.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن بود که بیشترین انصراف از تحصیل در میان دانشجویان تخصص به ترتیب مربوط به رشته های طب اورژانس و کودکان، داخلی و روان پزشکی بود. عدم علاقه شخصی و مشکلات خانوادگی و کشیک های طولانی بخش در دستیاران به ترتیب شایع ترین علل انصراف بودند. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی را برای سیاست گذاران آموزش دستیاری و به خصوص مسیولان دانشگاه های علوم پزشکی به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: انصراف از تحصیل، دستیار تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی، سهمیه مناطق محروم
 • مریم حسینی، آسیه هاشمی، طاهره طاریان، علیرضا درودچی، رضا خشنود، عبدالرسول ملک پور، محمد زارع نژاد*، نوید کلانی صفحات 2300-2308
  مقدمه

  مورفین به عنوان یک آگونیست کامل اپیوییدها به صورت اولیه فعالیت خود را روی رسپتورهای مغز اعمال می کند. عارضه اولیه سوء مصرف آن، افت تنفسی از طریق دپرس کردن مستقیم سیستم عصبی مرکزی بوده و در نهایت می تواند باعث آپنه یا ایست کامل تنفسی شود. دوز سمی مورفین باعث سرکوب سیستم عصبی مرکزیوکما می شود.جهت آنالیز داروهای مورد سوء مصرف غالبا از نمونه هایی مانند خون، کبد و ادرار استفاده می شود.

  روش کار

  در این مطالعه، به طور همزمان دو نمونه صفراء و ادرار در 635 نمونه مجهول آزمایش تشخیص مورفین و کدیین  که جهت بررسی های سم شناسی قانونی در سال های 1396 و 1397 به پزشکی قانونی ارجاع شده بودند، با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک مقایسه گردیدند.

  نتایج

  نتایج به دست آمده نشان دادند که سطوح مورفین در صفرا چندین برابر بیشتر از قسمت های دیگر می باشد.در مواردی که یک دارو یا متابولیت های آن همچنانکه در خون وسایر نمونه ها قابل تشخیص نباشد، در صفرا تشخیص داده می شوند.

   نتیجه گیری

  با نظر به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که نمونه صفرا به عنوان یک مکمل در کنار سایر نمونه ها در تشخیص مورفین، متادون و کدیین قابل استفاده و استنادمی باشد.

  کلیدواژگان: مورفین، سم شناسی قانونی، صفرا، کروماتوگرافی لایه نازک
 • فریبرز ثمینی*، فاطمه صادقی اردکانی، مهدی صنعی صفحات 2309-2317
  مقدمه

  در این مطالعه به بررسی گذشته نگر  و مقایسه بیمارانی پرداخته ایم که تحت درمان شکستگی های ادونتویید تیپ 2 به دو روش قدامی و خلفی قرار گرفته اند.

  روش کار

  در این مطالعه گذشته نگر و مقطعی، بیماران با سن زیر 65 سال که تحت عمل جراحی  با  روش قدامی و خلفی برای درمان شکستگی ادنتویید تایپ دو و انواع ساب تایپ آن قرارگرفتند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات و آزمایشات لازم شامل رادیوگرافی open mouth، AP، لترال و سی تی اسکن در صورت نیاز و همچنین اطلاعات دموگرافیک، مکانیسم آسیب، وقوع علایم نورولوژیک در زمان پذیرش، طول مدت بستری در بخش و ICU، طول زمان جراحی تکمیل گردید. اطلاعات بعد از جمع آوری در نرم افزار SPSS وارد شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  نتایج

  از 39 بیمار، 25 نفر از بیماران مذکر (1/64 %) و 14 نفر (9/35 %) مونث بودند. مدت زمان بستری در ICU و مدت زمان جراحی در گروه خلفی به طور معنی داری نسبت به گروه قدامی بیشتر بود .

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به نظر می رسد روش استاندارد و انتخابی برای درمان این شکستگی  های ادونتویید تیپ 2 روش خلفی می باشد که نتایج بالینی مناسب و عوارض کمتری دارد.

  کلیدواژگان: جراحی قدامی، جراحی خلفی، شکستگی های ادونتوئید تایپ II
 • فاطمه پورحاجی، علی وفایی نجار، فهیمه پورحاجی*، محمدحسین دلشاد، رویا پورحاجی، حسین ابراهیمی پور صفحات 2310-2319
  مقدمه

  اعضای هیات علمی مهم ترین سرمایه هر موسسه آموزش عالی محسوب می شوند. توانمندسازی اعضای هیات علمی در زمینه های تدریس، دانش پژوهی و رهبری سبب می گردد رسالت موسسه آموزشی نیز تحقق یابد. از دیرباز نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه های مهم، در بسیاری از حوزه ها که با برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف و مقاصد معینی سروکار دارند، مورد توجه بوده است.مدیریت موثر آموزش دانشگاه‎ها مستلزم داشتن مهارت‎های مدیریتی است.لذا این مطالعه با هدف ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گردید.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده و جامعه پژوهش آن،70 نفر از مدیران گروه های آموزشی دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشند. مطالعه به صورت سرشماری انجام شده و ابزار آن پرسشنامه خودایفا و دارای 68 سیوال بوده است. پرسشنامه بر اساس نظریه کاتز در خصوص مهارت های مدیریتی طراحی گردیده و روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 80/0 و ضریب آزمون-بازآزمون 83/0 سنجیده شد. نحوه پاسخگویی به سیوالات بر اساس مقیاس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد،کم، بندرت) بود که شیوه نمره گذاری آن به ترتیب (یک تا چهار) می باشد. پرسشنامه برای هر یک از اعضای هیات علمی از طریق پست الکترونیک ارسال شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی و استنباطی (آنالیز واریانس) تحلیل گردید.

  نتایج

  نتایج نشان داد میانگین سن افراد موردپژوهش 04/8± 43/38 بود.  نتایج نشان داد در مهارت فنی، میزان آشنایی مدیران با وظایف مدیر 93.8 درصد درحد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده است. در مهارت انسانی سیستم مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات و همچنین اصلاح رفتار و نگرش در سازمان 75درصد توانایی خود را بسیار زیاد یا زیاد مورد نیاز مدیران بوده است. درخصوص مهارت های ادراکی نیز آشنایی با سازمان استراتژی محور در 68.8درصد درحد زیاد و خیلی زیاد برآورد شده است.

  نتیجه گیری

  مهارت‎های مدیران آموزشی دانشگاه‎ در موارد فنی، ادراکی و انسانی براساس نتایج مطالعه باید در قالب برنامه‎های آموزشی تقویت گردد.

  کلیدواژگان: مهارت های مدیریتی، مدیران، گروه های آموزشی
 • امیر نجاتی، دریا حسنینی، شهرام علا، نجمه راد گودرزی، نعمت الله آهنگر* صفحات 2319-2325
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش حاضر  بررسی الگوی مصرف منطقی داروهای مسکن تزریقی  اعم از اپیویید  و غیر اپیویید در بیماران بستری در بخش های جراحی و اورژانس بیمارستان امام سجاد رامسر بوده است.

  روش کار

  این مطالعه به شکل توصیفی و گذشته نگر، در بهار و تابستان 1395، بر روی 1181 پرونده بیماران دریافت کننده داروی مسکن تزریقی بستری شده در بخش های اورژانس و جراحی انجام شد. اطلاعات مختلف شامل اندیکاسیون ، دوزاژ و مدت زمان دریافت دارو ثبت گردیده و با گایدلاین AHFS مقایسه شد.

  نتایج

  از بین 1181 نمونه، 506 نفر در بخش اورژانس  و 675 نفر در بخش جراحی بستری بودند. بیشترین اندیکاسیون مصرف داروهای مسکن تزریقی  به ترتیب مربوط به   تروما، درد ناشی از سرطان ،درد قفسه سینه  و دیسک کمر بوده است. 568 نفر دریافت کننده داروی  اپیویید و 341 نفر دریافت کننده داروی غیر اپیویید بوده اند و 272 نفر نیز مصرف کننده اپیویید و غیر اپیویید باهم بوده اند. بیشترین میزان تجویز در بین اپیوییدها مربوط به مورفین  و در بین داروهای غیر اپیویید مربوط به  کتورولاک بوده است. در نهایت،62/23 % تجویزها با گایدلاین سازگاری داشته و 37/76 % تجویز ها فاقد سازگاری با گایدلاین بوده است .

  نتیجه گیری

    با توجه به میزان بالا عدم تطابق داروهای تجویزی با گایدلاین ، به نظر می رسد  که باید توجه بیشتری در زمینه ارایه اطلاعات لازم به کادر درمانی  درخصوص تجویز و نحوه صحیح مصرف  این داروها صورت گیرد.

  کلیدواژگان: مسکن تزریقی، اپیوئید، ضد التهاب غیر استروئیدی، پروفایل مصرف، ایران
 • حمیدرضا ساعدی، ابوالفضل دانایی*، سید محمد زرگر، هادی همتیان صفحات 2326-2333
  مقدمه

  پیشرفت های جدید دنیای تکنولوژی گوشی های هوشمند را به منزله شیوه ای جهت برقراری ارتباط میان افراد قرار داده است، به رغم وجود مزایای گوشی هوشمند، اعتیاد در استفاده از این تکنولوژی می تواند منجر به آسیب های فردی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به گوشی های هوشمند در نوجوانان دبیرستانی شهر سمنان می باشد.

  روش کار

  ازنظر روش، تحقیق حاضر توصیفی و پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر سمنان می باشد که از تعداد 200 پرسشنامه پخش شده تعداد 189 پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمع آوری شد و در نهایت با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، نشخوار فکری،  نگرش و احساس سلب امنیت با نقش میانجی قصد استفاده بر اعتیاد به استفاده از گوشی هوشمند در نوجوانان دبیرستانی شهر سمنان تاثیرگذار می باشد.

  کلیدواژگان: رسانه اجتماعی، گوشی هوشمند، اعتیاد به گوشی هوشمند، احساس سلب امنیت، نوجوانان دبیرستانی
 • هادی صفدری*، آیلین صفدری، ناصر نوایی، محمد ابوی ثانی، منا هاشم زاده صفحات 2334-2339
  زمینه وهدف

  استافیلوکوکوسها ،کوکسی های گرم مثبت و یکی از عوامل اصلی عفونتها در انسان میباشند .20 تا 30 درصد افراد سالم این باکتری را در بینی خود حمل میکنند. با توجه به اینکه سویه های مقاوم به بتالاکتاماز این باکتری در محیطهای بیمارستانی پراکنده میباشد بر ان شدیم که از ترشحات بینی شاغلین بخش اورژانس  بیمارستان قایم بوسیله سواپ نمونه برداری انجام و مقاومت استافیلوکوکها را نسبت به تعدادی  از انتی بیوتیکها بررسی کنیم.

  روش کار

  در این مطالعه از  ترشحات بینی 100 نفر از پرسنل درمانی اورژانس بیمارستان قایم مشهد، در فواصل  فروردین97 لغایت ابان 97 نمونه گیری انجام گردید . پس از کشت توسط تستهای بیوشیمایی استافیلوکها  بتا لاکتاماز شناسایی و توسط روش کربی بایر مقاومت انها نسبت به انتی بیوتیکها بررسی گردید.

  یافته ها

  از 100 پرسنل شاغل در اورژانس بیمارستان قایم 68 نمونه استافیلوکوکوس اریوس (68%) جدا گردید که 21 از آنها بتا لاکتاماز مثبت بودند و شیوع سویه های MRSA در بین نمونه های تولید کننده بتالاکتاماز 9.5% بود. پس از انجام تست حساسیت بیشترین  میزان مقاومت به پنی سیلین 100 % و بیشترین حساسیت سفوتاکسیم100% و همچنین یک نمونه نسبت به وانکومایسین مقاوم بود (5/3%) .

  نتیجه گیری

  افزایش مقاومت آنتی بیوتیک میکروارگانیسم ها یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی در جهان است . افرادیکه در مراکز درمانی مشغول به کار میباشند و دارایMRSA  میباشند باید شناسایی شوند و  از آنها خواسته شود که حدالمقدور ازتماس مستقیم با بیماران اجتناب داشته باشند و در زمان کار نسبت به سایر اشخاص بخصوص بیماران از احتیاط بیشتری بر خوردار باشند.

  کلیدواژگان: بتا لاکتاماز، مقاومت استافیلوکوک، استافیلوکوک اورئوس
 • مرجان محمدیان، علیرضا ماردپور، خسرو رمضانی*، مهدی فتحی صفحات 2340-2349
  مقدمه پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوتاثربخشی هیبنوتراپی شناختی -رفتاری و دارو درمانی بر سرسختی روانشناختی، اضطراب حالت و صفت بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگیبود. روش کار جامعه آماری شامل کلیه افراد مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی ابن سینا شهر تهران در سال 98-1397 بود. از میان مراجع کنندگان به بیمارستان تخصصی ابن سینا، به روش تصادفی ساده تعداد 45 نفر انتخاب شده و در 3 گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند.شرکت کنندگان با سرسختی روانشناختی کیومرثی، نجاریان، و مهرابی زاده هنرمند (1377) و اضطراب حالت- صفت اشپیلبرگر (1970) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس شرکت کنندگان هیبنوتراپی شناختی-رفتاری 5 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند، گروه دارو درمانی زیر نظر متخصص دارو مصرف کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. نتایج داده ها با استفاده از تحلیل کوواریاس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که در متغیر سرسختی روان شناختی و اضطراب صفت، پس آزمون هیبنوتراپی، تفاوت معنی داری با پس آزمون گروه کنترل و دارودرمانی داشت. در مورد متغیر اضطراب حالت، درمان تاثیر معنی داری نداشته است (001/0P<). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که میزان سرسختی روان شناختی در گروه هیبنوتراپی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل و دارودرمانی بود. همچنین، میزان اضطراب صفت در گروه هیبنوتراپی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل و دارودرمانی بود (01/0P<). نتیجه گیری با توجه به تاثیر معنادار  هیبنوتراپی شناختی-رفتاری سرسختی روانشناختی و اضطراب صفت بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی، پیشنهاد می شود از این روش در جهت افزایش سلامت روان این بیماران بهره برده شود.
  کلیدواژگان: اختلال وحشتزدگی، اضطراب حالت و صفت، دارو درمانی، سرسختی روانشناختی، هیبنوتراپی شناختی -رفتاری
 • سپیده طالبی، رمضان حسن زاده*، بهرام میرزائیان صفحات 2350-2357
  مقدمه

  اختلال افسردگی اساسی به عنوان سومین و اختلال وسواسی-جبری به عنوان چهارمین اختلال شایع روانی، به دلیل ویژگی هایشان تاثیرات مخربی بر عملکرد شغلی، تحصیلی و اجتماعی فرد دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های عصبی-روانی و شخصیتی بیماران افسرده و وسواسی-جبری انجام شد. 

  روش کار

  روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای و جامعه آماری آن مراجعان مراکز روانشناسی و روانپزشکی شهر ساری در سال1397 بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری بیماران وسواس جبری، افسرده گمارش شدند. ابزارهای استفاده شده شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO) (مک کری و کاستا، 1985) و افسردگی بک (بک، 1961) بود. جهت تجزیه و تحلیل نتایح از آزمون تحلیل واریانس با سطح معناداری (α=0.05) استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد افراد دارای اختلال افسردگی و وسواس فکری-جبری در ویژگی های نوروزگرایی (P<0.001)، برونگرایی (P<0.018)، تجربه پذیری (P<0.003)، موافق بودن (P<0.004)، وظیفه شناسی (p).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که ویژگی های شخصیتی با توجه به تفاوت هایی که در گروه های مختلف بیماران دارند، ممکن است در ایجاد و اسمترار و میزان تاثیر این متغیرها در اختلالات و مشکلات مختلف روانی متفاوت می باشد.

  کلیدواژگان: عصبی - روانی، شخصیتی، بیماران افسرده، اختلال وسواسی- جبری
 • صفاناز حیدری، رضا رادفر*، محمود البرزی، محمدعلی افشار کاظمی، علی رجب زاده قطری صفحات 2358-2368
  مقدمه

  دیابت یک اختلال سوخت و سازی در بدن است که توانایی تولید هورمون انسولین در بدن از بین می رود . هدف کلی از انجام پژوهش حاضر کشف دانش نهفته در داده های بیماران دیابتی است، که می تواند به پزشکان در خوشه بندی بیماران جدید و تجویز داروی مناسب مطابق هر خوشه کمک نماید.

  روش کار

  در این مقاله از الگوریتم MR-VDBSCAN استفاده شده است. پیاده سازی این الگوریتم در بستر هدوپ مبتنی بر چارچوب نگاشت-کاهش می باشد. ایده اصلی تحقیق استفاده از چگالی محلی برای یافتن چگالی هر نقطه است. این استراتژی می‎تواند مانع از اتصال خوشه‎ها ‎با چگالی های متفاوت شود.

  نتایج

  الگوریتم موردنظر بر روی دیتا ست انتخاب شده، تست و ارزیابی و نتایج نشان از دقت بالا و کارایی و مقیاس پذیری آن دارد. نتایج بدست آمده با نتایج اجرای خوشه بندی k-Means مقایسه شد، الگوریتم MR-VDBSCAN در مقایسه با آن از سرعت اجرای بالاتر و دقت تشخیص بهتری برخوردار هست و همچنین توانایی تشخیص خوشه ها با چگالی متفاوت برتری این الگوریتم نسبت به الگوریتم مورد مقایسه است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم MR-VDBSCAN می‎تواند عملکرد بهتر را از سایر الگوریتم ها  فراهم کند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که که الگوریتم MR-VDBSCAN نسبت به الگوریتم K-means  خوشه-بندی بهتری را انجام می دهد و می تواند بیماران را در زیرگروه‎هایی قرار دهد که پزشکان را در تجویز یاری نماید. نتیجه پیش بینی شده برای تشخیص اینکه کدوم گروه سنی و جنسیت بیشتر تحت تاثیر دیابت قرار دارند، استفاده می شود.

  کلیدواژگان: خوشه بندی، هدوپ، مپ ردیوس، داده انبوه، دیابت، داده کاوی
 • سمیه رحیمی احمدآبادی*، حمید عطاران، زهرا رحیمی احمدآبادی، اکرم فتوت، فرزاد اسماعیل پناه نامقی صفحات 2369-2379
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل دموگرافیک و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری و لزوم بررسی آن بصورت قانونی بود.  

  روش کار

  جامعه آماری پژوهش کلیه زنان دچار خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد در سال 1395 بودند. نمونه شامل 200 زن دچار خشونت همسرآزاری بود که بصورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست عوامل جمعیت شناختی، پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان حاج یحیی و عزت نفس کوپر اسمیت بکار گرفته شد. داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی به وسیله نرم افزار SPSS نسخه نوزدهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد بین شاخص های جمعیت شناختی  با همسرآزاری، رابطه معنی داری وجود دارد بطوریکه متغیرهایی چون سطح تحصیلات پایین در زوج  و تعداد فرزندان در جهت منفی و اعتیاد در زوج در جهت مثبت، همسرآزاری را پیش بینی کردند اما عزت نفس قادر به پیش بینی همسرآزاری نبود.

  نتیجه گیری

  شناسایی عوامل موثر در بروز همسرآزاری به همراه دخالت دولت و تدوین سیاست هایی برای مقابله می تواند به طراحی برنامه های هدفمندتر در جهت کاهش و پیشگیری با این پدیده کمک کند تا در کاهش همسرآزاری که همان پیشگیری اولیه است، اقدامات لازم به عمل آید.

  کلیدواژگان: عزت نفس، همسرآزاری، پزشکی قانونی
 • سارا حیدریان، محمدرضا صیرفی*، مریم کلهرنیا، فرهاد جمهری، حسین بقولی صفحات 2380-2390

  مقدمه بروز بیماری های مزمن فیزیولوژیک همچون دیابت موجب شکل گیری آسیب های روان شناختی همچون افسردگی در افراد مبتلا می شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر اضطراب و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت. روش کار روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری شش ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود که در سال 98-1397 به مطب پزشکان متخصص دیابتی شهر شیراز مراجعه کرده بودند. در این پژوهش تعداد 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند (در هر گروه 30 بیمار). بیماران حاضر در گروه آزمایش به مدت 14 جلسه طی سه ماه و نیم تحت درمان مبتنی بر هیجان قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه اضطراب (بک، 1988) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف، 1996) استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری 23SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر هیجان بر اضطراب و بهزستی روان شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تاثیر معنادار دارد (001/0>p). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش اضطراب و بهبود بهزستی روان شناختی این بیماران شود. نتیجه گیری با توجه به نتایج پژوهش حاضر، درمان مبتنی بر هیجان با  تمرکز بر آگاهی و مدیریت هیجانات و آگاهی افراد نسبت به پردازش های هیجانی، می تواند یک درمان کارآمد جهت کاهش افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو به شمار رود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر هیجان، افسردگی، دیابت نوع دو
 • جمیله فخاریان، ابوالقاسم یعقوبی*، مجید ضرغام حاجبی، حسین محققی صفحات 2391-2401

  مقدمه توجه به مولفه های روان شناختی، هیجانی و تحصیلی دانش آموزان روزبه روز گسترده تر می شود. بر این اساس هدف این پژوهش، پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس جو عاطفی خانواده، درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بود. روش کار روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه شهر ساوه در سال تحصیلی 99-1398 بود که نمونه ای به حجم 347 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های درگیری تحصیلی (ریو و تسینگ، 2011)؛ جو عاطفی خانواده (هیل برن، 1964)؛ خودکارآمدی تحصیلی (مورگان و جینکز، 1999) و سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسین چاری، 1391) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS23 استفاده شد. نتایج نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین جوعاطفی خانواده، درگیری و خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای جوعاطفی خانواده، درگیری و خودکارآمدی تحصیلی قادر به پیش بینی 12 درصد از واریانس سرزندگی تحصیلی هستند. خودکارآمدی تحصیلی با ضریب بتای (15/0=β)، درگیری تحصیلی با ضریب بتای (19/0=β) و جوعاطفی خانواده با ضریب بتای (12/0=β) نقش معناداری در پیش بینی سرزندگی تحصیلی داشتند. نتیجه گیری نتایج پژوهش از توان درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و جوعاطفی خانواده در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان حمایت می کند.

  کلیدواژگان: جو عاطفی خانواده، درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی
 • پروین عسکری، کیارش قزوینی* صفحات 2402-2407
  مقدمه

  امروزه برای کنترل عفونت در بیمارستان ها ضد عفونی سریع و کامل سطوح محیطی و تجهیزاتی از ضروریات است. ازجمله این موارد می توان به تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی حساس به الکل، سطوح محیطی بیمارستانی، آزمایشگاه ها و کلینیک های سرپایی اشاره کرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تعیین کیفیت اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray) تولید ایران و تاثیر فاکتور رقت بر زمان اعمال اثر ضدمیکروبی بوده است.

  روش کار

  اثرضدمیکروبی اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray) بر چهار گونه باکتریایی گرم مثبت و منفی ارزیابی شد که شامل: استافیلوکوکوس اوریوس (ATCC 29737)، سودوموناس آیروژینوزا (ATCC 28753)، اشرشیاکلی (ATCC 25922) و انتروکوکوس فکالیس (ATCC 1237) بود. در ادامه بررسی اثر ضدباکتریایی در رقت های 2/1  ،  4/1   و 8/1  از اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray) صورت گرفت و میزان اثر گذاری و نابودی باکتری ها بعد از زمان های مجاورت45 و 60 و90 و120 ثانیه تعیین گردید.

  یافته ها

  اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)در غلظت آماده مصرف و حتی رقت یک دوم در تمامی زمان های مجاورت، اثر ضدمیکروبی مناسبی روی هر چهار گونه باکتریایی مورد مطالعه داشت. این در حالی است که حتی در آزمایش با رقت های کمتر از یک چهارم نیز قدری اثرمهاری بر روی پسودوموناس آیروژینوزا و اشرشیاکلی دیده شد و بویژه در زمانهای بالاتر اثر مهاری قابل قبولی بر روی استافلوکوکوس اوریوس و انتروکوکوس فکالیس نشان داد.

  نتیجه گیری

  اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)طیف اثر وسیعی بر روی باکتری های مقاوم بیمارستانی دارد و در تمام زمانهای مجاورت موجب حذف کامل اشرشیاکلی، انتروکوکوس فکالیس، پسودوموناس آیروژینوزا و استافیلوکوکوس اوریوس می شود.

  کلیدواژگان: ضد عفونی کننده، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیاکلی، انتروکوکوس فکالیس
 • سمانه عبیری، ناصر حاتمی، سعید برازنده پور، نوید کلانی*، مجتبی قائدی، محمد حیدرنژاد، فرشید جاودانی صفحات 2408-2414
  مقدمه

  آمفیزم زیر جلدی  یک وضعیت بالینی است که با ورود هوا به بافت های نرم زیر پوست رخ می دهد. این عارضه بسته به نوع آسیب شناسی ممکن است در هر قسمت از بدن رخ دهد. هدف از این مطالعه ، ارزیابی حساسیت و ویژگی شرح حال و معاینه فیزیکی در تشخیص آمفیزم زیرجلدی در بیماران بلانت تروما می باشد.

  روش

  این مطالعه توصیفی - تحلیلی است. تمام بیماران مبتلا به تروما بلانت که به بخش اورژانس بیمارستان پیمانیه مراجعه کرده بودند از نظر مکانیسم آسیب ، شکایات اصلی ، علایم حیاتی و اشباع اکسیژن مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرح حال و معاینه فیزیکی مطابق مرجع باربارا بیتز انجام شد. آمفیزم بر اساس نتایج اشعه X قفسه سینه تشخیص داده شد. نتایج با استفاده از منحنی های ROC در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  در 3 مورد از 99 بیمار ، وجود آمفیزم در گرافی مشاهده شد. آنالیز  AUC ضربان قلب معنی دار بود (032/0= P). ضربان قلب بالای 5/98 با حساسیت 6/17%  و ویژگی 7/66%  با آمفیزم همراه بود. در سایر تست ها بیشترین حساسیت و اختصاصیت (100%)، مربوط به پنوموتوراکس بود. یافته جالب حساسیت 100% شکستگی دنده برای آمفیزم بود. بعد از آن کانتیوژن ریوی، کاهش صدای ریوی و وجود خراش در قفسه سینه با 7/66% حساسیت و سپس درد، تنگی نفس و هموتوراکس با 3/33% در رتبه های بعدی قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  معاینه مناسب بدنی و گرفتن تاریخچه می تواند به تشخیص آمفیزم با حساسیت و ویژگی بالا کمک کند.

  کلیدواژگان: حساسیت، اختصاصیت، ترومای غیر نافذ، آمفیزم زیر جلدی، معاینه فیزیکی
 • احمد حیدری، مختار عارفی*، حسن امیری صفحات 2415-2425
  مقدمه

  توجه به مقوله سلامت روان و بهزیستی روان شناختی در دوره سالمندی را به یک ضرورت تبدیل نمود و برای رسیدن به یک برنامه جامع و اثر بخش در راستای ارتقاء بهزیستی روان شناختی در سالمندان نیازمند پژوهش و بررسی و یافتن عوامل موثر و مرتبط با این متغیر می باشد. هدف از این پژوهش تعیین نقش میانجی خود مراقبتی و تجارب معنوی در رابطه بهزیستی روان شناختی با حمایت اجتماعی سالمندان بود.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با روش تحلیل مسیر بود. از جامعه تمامی سالمندان مراکز خصوص و عمومی تهران در سال 97-96 300 سالمند (76 مرد، 224 زن) به روش نمونه گیری طبقه بندی نظامند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف، پرسشنامه حمایت اجتماعی، مقیاس خودمراقبتی و پرسشنامه تجارب معنوی بود. در این پژوهش برای تحلیل یافته های پژوهش از آزمون سوبل، تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که متغیر حمایت اجتماعی به طور غیرمستقیم از طریق خود مراقبتی و تجارب معنوی با بهزیستی روان شناختی رابطه معنی دار دارند (p≤0/005).

  نتیجه گیری

  مدل پیش بینی بهزیستی روان شناختی سالمندان بر اساس حمایت اجتماعی با میانجیگری خود مراقبتی و تجارب معنوی از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، سالمندان، حمایت اجتماعی، خود مراقبتی، تجارب معنوی
|
 • Association of rs1676486 polymorphism and Lumbar Disc Herniation in Isfahan, Iran
  Maedeh Rouigari *, Homayoun Tabesh, Azadeh Keivani Borojeni, MohammadBagher Sadeghi, Majid Rezvani, Leila Dehghani, Bahram Aminmansour, Hamidreza Khani Page 3
  Background

  Lumbar disc herniation (LDH) is a multifactorial degenerative disease is affected by genetic inheritance and environmental factors. Type XI collagen is important for organization of the extracellular matrix and cartilage collagen construction. Expression of the COL11A1 can be modified by rs1676486 that C-T transition mediating LDH susceptibility. Expression of the COL11A1 transcript reduced by T-allele of rs1676486.

  Material and methods

  rs1676486 of COL11A1 was genotyped in 100 patients and 100 healthy controls. HRM (High resolution melting) Assay used for genotyping of SNP rs1676486 of COL11A1. χ2 and fisher test were evaluated to differences of genotype and allele distributions between LDH patients and healthy controls. To compare the relationship between genotypes and clinical features was used Mann Whitney test. 

  Result

  This study showed, rs1676486 in COL11A1 gene was associated with modified LDH at age ≤50 years’ and gene increased LDH risk at age >50 years. SNP rs1676486 had the significant association with lumbar disc herniation (P=0.019), and patients were found to have higher frequency of AA than the controls. 

  Conclusion

  This observation shows that type XI collagen is related to age and genetic factor in LDH disease.

  Keywords: Lumbar disc herniation, Polymorphism, COL11A1
 • The Effect of Educational Intervention Based on BASNEF Model on Life Style of Cancer in Female in Rasht
  Bahareh Shabgard, Mohammad Ebrahim Madahi*, Afsaneh Khajehvand Page 5
  Introduction

  Cancer is undoubtedly one of the most worrisome of these diseases and discovering ways to prevent it is the main goal of researchers. The purpose of this study was to raise the awareness of people to adopt lifestyle and healthy practices for cancer prevention.

  Materials and Methods

  This study was a quasi-experimental, interventional control study. The study population was women with cancer in Rasht. The sample size of the case and control groups was 40 individuals, 80 women were voluntarily selected and randomly divided into two groups of 40 each. Lifestyle questionnaire was used for data collection. At first the lifestyle questionnaire was completed by the groups, then the experimental group received 8 sessions of cancer prevention education based on BASNEF model. After the training, the questionnaires were again completed by the two groups. The collected data were analyzed using SPSS software and covariance test.

  Results

  According to the results, the effect of educational intervention based on BASNEF model on life style was significant (P

  Keywords: BASNEF Model, lifestyle, Cancer
 • Investigation of the K1 and K2 capsular serotypes prevalence of Klebsiella pneumonia isolated from Urinary tracts and wounds infections
  Fatemeh Keshavarzi*, Fariba Lahoorpour, Rezvan Doustipour Page 6
  Introduction

  Klebsiella pneumonia, a gram-negative bacterium, is one of the main causes of nosocomial infections. The purpose of this study is to determine K1 and K2 capsule serotypes in samples collected from hospitals in Kermanshah. Materials &

  methods

  This study was a Cross-Sectional – Descriptive research. The Samples were collected of patients with urinary tract infections or wounds caused by burns between the first 4 months of 2016. The serotype of samples was determined by using of PCR method for wzy and magA genes belong to CPS cluster which are necessary for biosynthesis of polysaccharide capsule K1 and K2, respectively, after approving bacteria by phenotypic method.

  Results

  The findings showed that out of 60 samples approved in phenotypic studies with a 1: 1 ratio of urine and wound samples, 37 samples (61.67%) was belonged to K1 and 23 samples (38.33%) to K2 serotype. Also, among the urine samples of patients, 22 samples (73.33%) had K1 serotype and about of the samples belonging to wounds caused by burns, 21(70%) and 9(30%) samples had K1 and K2 serotype, respectively.

  Keywords: Klebsiella pneumonia, Colony PCR, magA, wzy
 • Hoorak Poorzand, Amirhosein Attarbashi, Leila Bigdelu, Hasan Mehrad Majd, Hediye Alimi * Pages 2262-2271
  Introduction
  Congenital heart disease could have effect on life expectancy and may be associated with other anomalies causing hemodynamic abnormality which regress after resolving the shunt. The purpose of this study was to investigate the change in the mitral valve prolapse after defect closure in patients with atrial septal defect. Methods & Materials: This study including all patients with atrial septal defect (ASD) who referred to Ghaem and Imam Reza Hospital in Mashhad from September 2017 to September 2018, and had been candidates for atrial septal defect closure. Demographic data were collected. Two-dimensional echocardiography was done before and after defect closure procedure. Exclusion criteria including patients with suboptimal echocardiography view and post procedure residual shunt.
  Results
  The results of this study showed in patients with atrial septal defect, the prevalence of mitral valve prolapse was 51.2%. Also, 19.05% of patients with mitral valve prolapse before the defect closure procedure, did not have any prolapse after the procedure. On the other hand, the mean and standard deviation of right ventricle and right atrium size and pulmonary artery pressure after the procedure were significantly lower than values before the procedure.
  Conclusion
  The results of this study indicated, in the presence of ASD, right ventricular (RV) volume overload by effect on left ventricle, could cause mitral valve structural abnormality. This abnormality could be regress after ASD closure and resolving of shunt effect on RV.
  Keywords: Mitral Valve Prolapse, Atrial fibrillation, congenital heart disease
 • Sepideh Elyasi, Payam Ezat Rahimi, AmirHoshang Mohammad Pour, Hamidreza Naderi * Pages 2271-2291
  Background

  Colistin is an old antibacterial agent, which is using for multiple drug resistant (MDR) infections. Due to increased rate of MDR infections, the use of this agent is rising worldwide. The aim of this study was to identify colistin utilization patterns in a teaching hospital.

  Materials and Methods

  This prospective study performed on 43 patients admitted to Imam Reza Hospital at Mashhad from March 2018 until February 2019 who received more than three doses of Colistin. At the beginning oof the study, demographic characteristics, Colistin doses, laboratory findings, culture results and the response to treatment bwere recorded. Finally, Data were analyzed by SPSS v.16 software and the frequency of errors in Colistin indication, dose, dose intervals, and dose adjustments were evaluated, also for drug interactions.

  Findings

  Out of 43 patients who received colistin, burning (39.53%) was the main indication for Colistin prescription. Colistin was prescribed based on microbiological findings for 20.93% of cases, only. Colistin was administered prior to culture response for 39.53% of cases, and for 39.53% of cases no specimen for culture was sent. In 81.25% of cases the received dose was correct and in 18.75% the dose was more than standard.Dose adjustment based on creatinine monitoring was not performed properly in 71.43% of cases. A total of 541 Colistin vials were administered without indication and a cost of 90.347.000 Rials was imposed on the Health system.

  Conclusions

  The results of this study indicate that there is a pressing need for physicians' training programs and appropriate strategies for prescribing Colistin in the treatment protocols.

  Keywords: Colistin, Drug Use Evaluation, Multidrug resistance
 • Yalda Ravanshad, Anoush Azarfar, Abbas Makarm, Ali Emadzade *, Mohadese Golsorkhi, Sahar Ravanshad Pages 2292-2299
  Background and aim

   one of the problems of general medical education is that students are not interested in practical and practical training as they seek to assist and participate in the assistive exam. Along with this, there are a variety of classes that most students use and even unethical methods, such as buying questions, sometimes is common. Despite these issues, we always see a significant number of assistants dropping off after acceptance. So, we decided to find and evaluate the causes of the withdrawal of assistants from education.

  Materials and Methods

   This cross sectional study that was conducted on all of the Assistant during the last 5 years in the first half of the 1397. In this study, a researcher-made questionnaire was used.

  Results

   In this study, 62 specialized assistants who had withdrawn from 1992 to 1996 were enrolled to the study. 48 (%77.4) of subjects were married. 39(%62.9) were free quota and 19(%30.6) were deprived areas quota and the rest of the population included other quotas. Most of the withdrawals were related to emergency medicine and then children. Lack of personal interest, family problems and duty in assistants were the most common reasons for withdrawal. About 70% of them willing to attend exam again and radiology and skin was the most favorite fields.  

  Conclusion

   The results of this study can provide achievements for associate Policymakers, especially those from medical science universities.

  Keywords: withdrawn, specialist assistant, medical science university
 • Maryam Hosseini, Asieh Hashemi, Tahereh Tarian, Alireza Doroudchi, Reza Khoshnod, AbdolRasoul Malekpour, Mohammad Zarenezhad *, Navid Kalani Pages 2300-2308
  Introduction

  Morphine as a basic opioid is a full agonist of brain receptors exerts its activity. Initial symptoms of morphine abuse are respiratory depression through direct central nervous system depression and can ultimately lead to apnea or complete respiratory arrest. Toxic dose of morphine suppresses the central nervous system and can cause coma. For the analysis of drugs abuse, often examples such as blood, liver, bile and urine are used.

  Materials and Methods

  In this study, urine and bile samples of 635 unknown samples were tested for morphine and codeine using thin layer chromatography and to biologic samples were compared.

  Results

  Meanwhile, aside from the negative examples and statistical analysis was performed between positive samples. The results showed that morphine levels in bile are many times more than in the other samples. In cases that a drug or its metabolites in the blood and other samples cannot be detected, it can be detected in the bile.

  Conclusion

  Considering the results of this study, it can be concluded that bile samples as a supplement along with other samples such as urine can be used in detection and documentation of morphine and codeine.

  Keywords: Morphine, Forensic Toxicology, Bile, Thin layer chromatography
 • Fariborz Samini *, Fatemeh Sadeghi Ardakani, Mehdi Sonei Pages 2309-2317
  Introduction

  In this retrospective study, we compared odontoid fractures type two patients treated with two methods of anterior and posterior surgery.

  Methods

  In this cross-sectional retrospective study, 39 patients under 65 years old with odontoid fractures type two and its subtypes witch had anterior and posterior surgery were included in the study. Necessuray experiments and information included open mouth radiography, AP, letral and CT scan if needed, and also demographic information, mechanism of injury, occurrence of neurologic symptoms at the time of admission, the length of hospital and ICU stay, and length of surgery were completed. Finally, the data were analyzed by SPSS software.

  Results

  Among 39 pateints, 25(64.1%) were male and 14(35.9%) were female. The length of ICU stay and surgery in posterior group were significantly higher than anterior group (p<0.05). Any complications such as: displacement, loosening, CSF fistula, esophageal rupture, hypoglossal nerve rupture were not not created or exacerbated. Fusion rate in 12 month was sinnificantly higher in posterior group but after 24 month there was not any significant changes between two groups.

  Conclusion

  According to the results, posterior surgery is the standard and selective method for the treatment of these odontoid type two fractures which have good clinical results and fewer complications.

  Keywords: anterior surgery, posterior surgery, odontoid fractures type II
 • بatemeh Pourhaji, Ali Vafaee Nagar, Fahime Pourhaji *, MohammadHossein Delshad, Roya Pourhaji, Husain Ebrahipipourh Pages 2310-2319
  Introduction

  Faculty members are the most important asset of any higher education institution. Empowerment of faculty members in the fields of teaching, research, and leadership will also lead to the performance of the mission of the educational institution. A needs assessment has long been considered as one of the important components in many areas that deal with planning to achieve certain goals and objectives. Effective management of university education requires managerial skills. This study was conducted to assess the managerial skills of managers of educational departments of Mashhad University of Medical Sciences.

  Methods

  In this cross-sectional study, 70 managers of the educational departments of the faculties of Mashhad University of Medical Sciences entered the study in the census. The instrument was self-reported questionnaire that was sent to participants. This was including 68 items that were measured technical skills (32 items), conceptual skills (15 items) and human skills (21 items). The questionnaire was designed based on Katz's theory of management skills and the validity of the questionnaire was measured by content validity and its reliability was measured by Cronbach's alpha (α= 0.80 and test-retest (r = 0.83). Answer the questions based on the Likert scale (very high, high, low, rarely) that the scoring 4 to 1. The questionnaire was sent to each faculty member via e-mail. Data were analyzed using SPSS software version 20 and descriptive and inferential statistics (analysis of variance).

  Results

  The results showed that the mean age of the subjects was 38.4 04 8.04. The technical skills of managers about with the duties of 93.8% are too high compactness. In human skills Participatory system, with emphasis on the reform proposals and also the ability to modify their behavior and attitudes in the 75 percent needs managers is very high or high. Perceptual skills and familiarity with the strategy based on the 68.8 percent estimate is high and very high compactness.

  Conclusion

  In cases of technical skills, human skills, perception skills of training managers and the results should be reinforced in training programs.

  Keywords: Management skills, Managers, Training groups
 • Amir Nejati, Darya Hasaneini, Shahram Ala, Najmeh Rad Goudarzi, Nematollah Ahangar * Pages 2319-2325
  Introduction

  The aim of this study was the investigating rational use of opioid and non-opioid injectable analgesics in patients admitted to surgery and emergency wards of Imam Sajjad general hospital, Ramsar, Iran.

  Materials and methods

  This descriptive and retrospective study was performed between July to August 2016 on 1181 files of patients receiving injectable analgesics and admitted to surgery and emergency wards of Imam Sajjad general hospital. Different information including indication, dose of administered drug and duration of treatment were recorded and compared to the AHFS guideline.

  Results

  Among 1181 subjects, 675 patients were admitted to surgery and 506 patients to emergency wards. The main indications of injectable analgesic administration were trauma, cancer pain, chest pain and lumbar neuropathic pain, respectively. Of the 1181 patients, 568 cases received opioids, 341 cases received non-opioids and 272 cases received both opioid and non-opioids. Among the opioids, morphine was the most prescribed and among the non-opioids ketorolac was the most. Mostly encountered adverse effects were nausea and vomiting, hypotension and headache. Overall, 23.62% of the prescriptions were in accordance with guideline and 76.37% of them weren’t compatible.

  Conclusion

  Because of high inconsistency with guideline, it seems to need more attention on promoting medical staff information about prescription and rational use of injectable analgesic drugs.

  Keywords: Injectable analgesic, Opioid, NSAID, Utilization Pattern, Iran
 • Hamidreza Saedi, Abolfazl Danaei *, Seyed Mohammad Zargar, Hadi Hematian Pages 2326-2333
  Introduction

  New advances in the world of technology have made smartphones a way for people to communicate. Despite the benefits of a smartphone, addiction to the use of this technology can lead to many personal, social and cultural harms. The aim of the present study is to investigate the factors affecting smartphone addiction in high school adolescents in Semnan.

  Methods

  In terms of method, the present study is descriptive and survey. The method of data collection in this field research and data collection tool is the standard questionnaire. The statistical population is the students of Semnan girls 'and boys' high schools. Out of 200 distributed questionnaires, 189 valid and measurable questionnaires were collected and finally analyzed and analyzed by structural equation method.

  Conclusion

  Based on the results of this study, intellectual rumination, attitude and feeling of deprivation of security with the mediating role of intention to use addiction to smartphone use is effective in high school teenagers in Semnan.

  Keywords: Social Media, Smartphone, smartphone addiction, feeling of insecurity, high school teens
 • Hadi Safdari *, Aylin Safdari, Naser Navaei, Mohammad Abavi Sani, Mona Hashemzadeh Pages 2334-2339
  Background

  Staphylococcus aureus is a Gram-positive cocci which is one of the main infection causes. 20-30% of healthy people carry staphylococcus in their nasal cavities. Staphylococci resistant to beta-lactam is called MRSA. Regarding the presence of MRSA in the therapeutic environment. The sample was taken by swapping from nose secretion of emergency department staff at Ghaem Hospital. This study aims staphylococcus resistant to antibiotics.

  Methods

  In this study, 100 emergency medical personnel of Ghaem Hospital in Mashhad were sampled from nasal secretions from Farvrdin to Aban 1397. Samples were taken by two sterile wet swabs from nasal secretions and by chemical test, staph coccus was detected and antibiotic susceptibility test was done by Kirby Bayer method.

  Results

  From a total of 100 employees in emergency departments of Ghaem Hospital, 68 samples revealed Staphylococcus aureus (68%), while 21 samples of Staphylococcus aureus were found to be beta-lactamase positive. Resistance to antibiotics was observed, 100% of samples were resistant to penicillin and the highest sensitivity to cefotaxime was 100%. It was notable that one sample was resistant to vancomycin (3.5%).

  Conclusion

  If an employee has MRSA in nose secretion, they shouldn’t have direct contact with patients. More caution is needed in hospital occupations.

  Keywords: β-lactams, Staphylococcus aurous, Staphylococcus resistance
 • Marjan Mohammadian, Alireza Maredpour, Khosro Ramezani *, Mahdi Fathi Pages 2340-2349
  abstract The purpose of this study was to determine the cognitive-behavioral hypnotherapy, drug therapy on psychological Hardiness, and state-trait anxiety in panic disorder. Method The statistical population consisted of all persons referring to Ebnsina Specialty Hospital in Tehran in the year 2018-2019. Forty-five patients were selected by simple random sampling and were replaced in 3 groups of 15 persons (two experimental and one control group). Participants were assessed with Kiomarsi, Najarian, and Mehrabi Zadeh Honarmand Psychological Hardiness (1998), Spielberger State-Trait Anxiety (1970). Participants were then trained for five sessions, received drug therapy under the supervision of a drug specialist, and the control group received no training. Result Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that there were significant differences between the variables of psychological hardiness and trait anxiety post-test hypnotherapy with a post-test control group and drug treatment group. In the case of state anxiety variable, treatment had no significant effect. The post-test showed that the level of psychological hardiness in the hypnotherapy group was significantly higher than the control and drug treatment groups. Also, trait anxiety in the hypnotherapy group was considerably lower than the control and drug treatment groups. Conclusion Given the significant impact of cognitive-behavioral hypnotherapy on psychological hardiness and state-trait anxiety in panic disorder are suggested to be used to improve the mental health of these patients.
  Keywords: Cognitive Behavioral Hypnotherapy, Drug therapy, Panic Disorder, Psychological Hardiness, State – Trait Anxiety
 • Sepideh Talebi, Ramezan Hassanzadeh *, Bahram Mirzaeiyan Pages 2350-2357
  Background

  The present study was conducted to compare the neuropsychological and personality characteristics of depressed and obese patients with obsessive-compulsive disorder .

  Method

  For the purpose of applying the results, the research is an applied one. In terms of implementation, the research is causal-comparative. The statistical population of this study was all clients of psychiatry and psychiatry centers of Sari in 1397 which included three groups of depressed patients and patients with obsessive-compulsive disorder and healthy people. The groups were selected by screening questionnaire (Zohar-Feinberg) as well as a group of normal people without any mental disorders in order to control the effect of demographic factors of the normal group on the sex, age and education level with the matching groups of patients. Then, 30 people were selected by random sampling and randomly assigned into three groups of 15 people with depressive disorder, obsessive-compulsive disorder . Instruments used in this research were demographic, Benton's Observation Response Test (BVRT), Big Five Personality Test (NEO), and Beck Depression Test. Data were analyzed using SPSS 23 software.

  Results

  The results showed that multiple comparisons of obsessive-compulsive disorder and depression using Tukey's post hoc test showed that the mean of neuropsychiatric and personality traits of people with obsessive-compulsive disorder and depressed patients. The most significant difference in the behavioral activator system (BAS) is related to depression, and the behavioral inhibition system in depressed people.

  Conclusion

  The findings of this study showed that there is a significant difference in neuropsychiatric characteristics and personality traits between the three groups.

  Keywords: Neuropsychiatric, Personality, Depressed patients, Obsessive-compulsive disorder
 • Safanaz Heydari, Reza Radfar *, Mahmood Alborzi, MohammadAli Afshar Kazemi, Ali Rajabzadeh Ghatari Pages 2358-2368
  Introduction

   Diabetes is a metabolic disorder in the body that is impaired by the ability to produce insulin hormone. The main purpose of the present study is to discover the hidden knowledge in the data of diabetic patients, which can assist clinicians in clustering new patients and prescribing appropriate medication according to each cluster.

  Methods

  In this paper, we use MR-VDBSCAN algorithm. The implementation of this algorithm is based on the map-reduce framework of Hadoop. The main idea of the research is to use local density to find the density of each point. This strategy can prevent clusters from joining at different densities.

  Results

  The algorithm is based on the selected dataset, tested and evaluated, and the results show high accuracy and efficiency. The results were compared with the results of k-Means clustering, The MR-VDBSCAN algorithm has a higher execution speed than that of the algorithm and has the ability to detect clusters with different density of superiority of this algorithm than the comparable algorithm. The results show that the MR-VDBSCAN algorithm can provide better performance than other algorithms. In particular, the similarity of the proposed algorithm is 97% for the diabetes set.

  Conclusion

  The results show that the MR-VDBSCAN algorithm performs better clustering than the K-means algorithm and can place patients into subgroups that assist physicians in prescribing.

  Keywords: Data mining, Clustering, Hadoop, Map-Reduce, Big data, Diabetic
 • Somaye Rahimi Ahmadabadi *, Hamid Attaran, Zahra Rahimi Ahmadabadi, Akram Fotovat, Farzad Ismail Panah Namghi Pages 2369-2379
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the demographic factors and self-esteem among women victims of spouse abuse and its necessity to review it legally.

  Materials and Methods

    The statistical population of the study was all women who suffered from spouse abuse in Mashhad in 1395. The sample consisted of 200 women suffering from domestic violence that via convenience sampling and volunteers were selected. To collect information from the checklist of demographic factors, a questionnaire measuring violence against Haj Yahya women and Cooper Smith's self-esteem was used. Data were analyzed using Pearson Correlation and multiple hierarchical regressions by SPSS software version 19. The data were analyzed using SPSS software.

  Results

  The results showed that there was a significant relationship between demographic indicators and spousal abuse, so that variables such as low level of education in the couple and the number of children in the negative direction and addiction in the couple in the positive direction predicted spousal abuse, but self-esteem was not able to predict spouse abuse.

  Conclusion

  identifying the effective factors in the occurrence of spousal abuse with government intervention and formulating policies for coping can help to design more targeted programs to reduce and prevent this phenomenon by taking measures to reduce spouse abuse, which is the same as primary prevention.

  Keywords: Self-Esteem, Spouse abuse, Forensic medicine
 • Sara Heydarian, MohammadReza Seyrafi *, Maryam Kalhornia, Farhad Jomehri, Hosein Bagholi Pages 2380-2390
  Introduction

  The chronic physiologic diseases such as diabetes cause psychological damages such as depression in the patients suffering from them. Therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of emotion-based therapy on the anxiety and psychological wellbeing of the patients suffering from type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  The research method of the present study was quasi-experimental in pretest, posttest type with control group and six-month follow-up stage. The statistical population of the study included all the patients with type 2 diabetes who referred to the physicians specialized in diabetes 2 in the city of Shiraz in 2019. 60 patients with type 2 diabetes were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 30 patients). The patients in the experimental group received 14 emotion-based therapy sessions during three-and-a-half months. Anxiety questionnaire (Beck, 1988) and the questionnaire of psychological wellbeing (Ryff, 1996) were used in the present study. The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23 statistical software.

  Results

  The results showed that the emotion-based therapy has significant effect on the anxiety and psychological wellbeing of the patients with type 2 diabetes (p<0.001) in a way that this therapy succeeded in leading to the decrease of anxiety and the improvement of psychological wellbeing in these patients.

  Conclusion

  Considering the results of the present study, emotion-based therapy can be considered as an efficient therapy to decrease the depression of the patients with type 2 diabetes through concentrating on awareness and emotion management and the people’s awareness of emotional processes.

  Keywords: Emotion-based therapy, Depression, Type 2 diabetes
 • Jamileh Fakharian, Abolghasem Yaghoobi *, Majiod Zargham Hajebi, Hosein Mohagheghi Pages 2391-2401
  Introduction

  Attention to the psychological, emotional and educational components of students is becoming more and more common. according to this the purpose of this study was to predicting academic buoyancy based on family emotional climate, academic engagement, and academic self-efficacy.

  Materials and Methods

  The research method was descriptive correlational. The statistical population consisted of all high school female students in Saveh city in the academic year of 2018-2019 that 347 students were selected through cluster sampling. The tools used included the Rio and Tsing' academic engagement (2011), Morgan & Jinks academic self-efficacy (1999), Hillburn's family emotional climate (1964), Dehghanizadeh and Husseinchari academic buoyancy questionnaires (2012). Pearson correlation coefficient and multiple regression were used for data analysis Using SPSS 23 software.

  Results

  Pearson correlation results showed that there is a positive and significant relationship between family emotional climate, academic engagement, and academic self-efficacy with academic buoyancy (p <0.01). The results of multiple regression analysis also showed that family emotional climate, academic engagement and academic self-efficacy were able to predict 12% of the variance of academic buoyancy. Academic self-efficacy with beta coefficient (β = 0.15), academic engagement with beta coefficient (β = 0.19) and family emotional climate with beta coefficient (β = 0.12) had significant role in predicting of academic buoyancy.

  Conclusion

  The results support the ability of academic involvement, academic self-efficacy and family emotional climate in predicting students' academic buoyancy.

  Keywords: family emotional climate, academic engagement, Academic self-efficacy, academic buoyancy
 • Parvin Askari, Kiarash Ghazvini * Pages 2402-2407
  Introduction

  Now a day, there is a crucial need for a quick and effective disinfectant to prevent nosocomial infections in hospitals. Meanwhile evaluation and validation of disinfectants are important. hospital surfaces, instruments, and rooms. the aim of this study was to evaluate the effect, quality and disinfectant activity of the Quick spray (Virobac Spray).

  Material and methods

  Antibacterial activity of Quick spray (Virobac Spray) was evaluated on four different gram-positive and gram-negative bacterial strain including Staphylococcus aureus (ATCC 29737), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 28753), Escherichia coli (ATCC 25922) and Enterococcus faecalis (ATCC 1237. The antimicrobial solution was examined in ½, ¼, and 1/8 dilutions, and the antibacterial effect was determined after the exposure time such as 45, 60, 90, and 120 seconds.

  Result

  Quick spray (Virobac Spray) show a powerful antibacterial activity even in ½ dilution, also we demonstrate that the antibacterial activity of this solution will be enhanced with increased time of exposure.

  Conclusion

  the result of this study demonstrated that Quick spray (Virobac Spray) is a broad-spectrum and effective disinfectant and are able to inhibit the growth of a wide range of bacteria including gram-positive and gram-negative bacteria.

  Keywords: Disinfectant, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis
 • Abiri Samaneh, Naser Hatami, Saeed Barazandehpour, Navid Kalani *, Mojtaba Ghaedi, Mohammad Heidarnezhad, Farshid Javdani Pages 2408-2414
  Introduction

  Subcutaneous emphysema is a clinical condition that occurs when air enters the soft tissues under the skin. The condition may occur in any part of the body depending on the pathology. The aim of this study was to evaluate the sensitivity and specificity of the history and physical examination of subcutaneous emphysema in blunt trauma patients.

  Method

  This is a descriptive-analytical study. All patients with blunt trauma referred to the emergency department were evaluated for the mechanism of injury, major complaints, vital signs, and oxygen saturation. History and physical examination were performed according to Barbara Bates' reference. Emphysema was diagnosed based on chest X-ray results. The results were analyzed using ROC curves in SPSS software.

  Results

  Emphysema was detected in 3 cases of 99 patients with mean age of 33.4 19 19 43.43. AUC analysis of heart rate was significant (P = 0.032). A heart rate above 98.5 was associated with a sensitivity of 17.6% and a specificity of 66.7% with emphysema. In other tests, pneumothorax had the highest sensitivity and specificity (100%). An interesting finding was the sensitivity of 100% rib fracture to emphysema. After that, pulmonary contusion, pulmonary noise reduction, and chest scratching were 66.7%, followed by pain, shortness of breath, and hemothorax with 33.3%.

  Conclusion

  Proper physical examination and history taking can help to diagnose emphysema with high sensitivity and specificity. The purpose of this study was to demonstrate the importance of this topic.

  Keywords: Penetrating thoracic trauma, Subcutaneous Emphysema, Biography, physical examination, Sensitivity, Specificity
 • Ahmad Heydari, Mokhtar Arefi *, Hasan Amiri Pages 2415-2425
  Introduction

  Paying attention to the subject of mental health and psychological well-being in old age became a necessity and in order to achieve a comprehensive and effective program to promote psychological well-being in the elderly, it was necessary to research, study and find effective and related factors. The aim of this study was to determine the mediating role of self-care and spiritual experiences in the relationship between psychological well-being and social support of the elderly.

  Methods

  The present research method was correlation with path analysis method. From the community of all elderly people in private and public centers of Tehran in 1997-96, 300 elderly people (76 men, 224 women) were selected by military sampling method. The research tools included Reef's Psychological Welfare Questionnaire, Social Support Questionnaire, Self-Care Scale, and Spiritual Experience Questionnaire. In this study, Sobel test, path analysis and structural equation modeling were used to analyze the research findings.

  Results

  The results showed that the variable of social support indirectly had a significant relationship with psychological well-being through self-care and spiritual experiences (p≤0 / 005).

  Conclusion

  The model of predicting the psychological well-being of the elderly based on social support with self-care mediation and spiritual experiences has a favorable fit.

  Keywords: Psychological well-being, The elderly, Social Support, self-care, spiritual experiences