فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و سوم شماره 2 (پیاپی 169، خرداد و تیر 1399)
 • سال شصت و سوم شماره 2 (پیاپی 169، خرداد و تیر 1399)
 • (ویژه روانشناسی (خرداد-تیر99)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • پروین فرج زاده، احمد غضنفری*، مریم چرامی، طیبه شریفی صفحات 1-15
  مقدمه

  اشتیاق تحصیلی پایین مولفه های روان شناختی، هیجانی و شناختی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه های روان شناختی و خودتنظیمی هیجانی بر انعطاف پذیری روان شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایینانجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 45 دانشجو معلم دختر دارای اشتیاق تحصیلی پایین در دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 دانشجو در گروه آزمایش آموزش سرمایه های روان شناختی، 15 دانشجو در گروه آزمایش آموزش خودتنظیمی هیجانی و 15 دانشجو در گروه گواه). گروه های آزمایش مداخله آموزش سرمایه های روان شناختی (آخوندی، 1396) و خودتنظیمی هیجانی (گراس، 2007) را به شکل جداگانه را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (فردریکز، بلومنفیلد و پاریس، 2004) و انعطاف پذیری روان شناختی (دنیس و وندروال، 2010) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که آموزش سرمایه های روان شناختی و خودتنظیمی هیجانی بر انعطاف پذیری روان شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایین تاثیر معنادار دارد (p<0/001). علاوه بر این نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین میزان اثربخشی این دو مداخله نیز تفاوت معنادار وجود داشته (p<0/001) و آموزش سرمایه های روان شناختی نسبت به خودتنظیمی هیجانی تاثیر بیشتری بر انعطاف پذیری روان شناختی دانشجویان داشته است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش سرمایه های روان شناختی با بهره گیری از مفاهیمی همانند امید، خودکارآمدپنداری، تاب آوری و خوش بینی می تواند به عنوان یک آموزش کارآمد جهت بهبود انعطاف پذیری روان شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایین مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش سرمایه های روان شناختی، انعطاف پذیری روان شناختی، اشتیاق تحصیلی، خودتنظیمی هیجانی، دانشجو معلمان
 • آسیب شناسی ورزش قهرمانی در وزارت ورزش و جوانان (مطالعه موردی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس)
  علیرضا حیدرپناه، عبدالمحمد طاهری*، علیرضا قاسمی زاد صفحه 4

  هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی ورزش قهرمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری کلیه ورزشکاران و مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان فارس به تعداد 500 نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه به استناد مبانی نظری معادلات ساختاری حداقل حجم نمونه 200 نفر از ورزشکاران و مدیران بصورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه آسیب شناسی ورزش قهرمانی مدیران نوری و همکاران (1397) و پرسشنامه ورزش قهرمانی ورزشکاران محقق ساخته (1398) استفاده شده است. به منظور بررسی روایی محتوایی از نظرات خبرگان بر اساس فرمت از قبل تعیین شده استفاده گردید و جهت پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 964/0 و 758/0 احراز گردید. جهت تحلیل یافته‌های تحقیق به کمک معادلات ساختاری و به کارگیری نرم افزار لیزرل نتایج ذیل حاصل گردید. کلیه روابط بین آسیب شناسی ورزش قهرمانی و مولفه ها (ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای) بسیار قوی می باشد زیرا تمامی ضرایب استاندارد (بار عاملی) کاملا به عدد یک نزدیک و یا خود عدد یک بدست آمده است. در نهایت می توان گفت که از دیدگاه مدیران قویترین رابطه بین مولفه ها و متغیر آسیب شناسی ورزش قهرمانی، مولفه ساختاری می باشد و از دیدگاه ورزشکاران قویترین رابطه بین مولفه ها و متغیر آسیب شناسی ورزش قهرمانی، مولفه زمینه‌ای می باشد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، ورزش قهرمانی، وزارت ورزش و جوانان
 • اثربخشی طرحواره درمانی بر صیمیمت و نارسایی هیجانی زوجین دارای روابط آشفته
  علیرضا ختائی*، طاهره سام خانیانی صفحه 5
  مقدمه

   مطالعه حاضر، با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر صمیمیت و نارسایی هیجانی زوجین دارای روابط آشفته شهر تهران در سال 1398 بود.

  روش کار

   مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوج های دارای روابط آشفته شهر تهران بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه 90 دقیقه ای مداخله مبتنی بر آموزش طرحواره درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه صمیمیت والکر و تامپسون (1983) و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (1994) بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss19 در دو بخش توصیفی و استنباطی (کوواریانس) انجام پذیرفت.

  نتایج

   نتایج نشان داد میانگین صمیمیت زوجین با روابط آشفته تغییر پیدا کرده است و باعث افزایش صمیمیت در زوجین شده است. همچنین آموزش طرحواره درمانی، نارسایی هیجانی زوجین با روابط آشفته را کاهش داده است.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش طرحواره درمانی بر بهبود نارسایی هیجانی و صمیمیت زوجین با روابط آشفته تاثیر مثبت گذاشته است.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، صمیمیت، نارسایی هیجانی، زوجین با روابط آشفته
 • مطالعه کیفی تربیت جنسی نوجوانان و عوامل زمینهساز آن با تاکید بر روابط میان فردی با والدین (مورد مطالعه: والدین شهر تهران)
  سروناز تربتی*، سمیه تاجیک اسماعیلی، نیکا خسروی صفحه 6

  تربیت جنسی در هر جامعه ای یکی از مهمترین جنبه های تربیت است که والدین نقش مهمی در آموزش آن به فرزندان دارند. اما در جامعه ما  به دلایلی پرداخت به آن با محدودیت هایی همراه است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مطالعه تربیت جنسی نوجوانان با تاکید بر روابط میان فردی آنها با والدین شهر تهران است. روش تحقیق مورد استفاده کیفی و رویکرد مورد استفاده، نظریه داده بنیاد بوده است که در اجرای آن، شیوه نمونه گیری هدف مند تا رسیدن به اشباع نظری مورد ملاحظه قرار گرفته است. یافته های مهم به دست آمده بیانگر آن است که عوامل موثر در تربیت جنسی نوجوانان عبارتند از عامل بودن والدین به آموزه های دینی در حوزه مسایل جنسی، ارتباط نرم مسیولانه نه تحکم آمیز در خانواده، حساسیت والدین به مسایل جنسی فرزندان در حوزه شناختی و پیامدهای آن، احتراز از رفتار جنسی تحریک آمیز در فضای عمومی خانواده، لزوم تسلط والدین به مهارت های ارتباطی نسل جدید، توانمندسازی دانش آموزان در ارتباط با شکل گیری هویت مطلوب جنسی در مدارس. نهایتا مقوله مرکزی استحصالی با لحاظ درجه انتزاع، توانمندسازی چند سطحی مجراهای جامعه پذیری در تربیت بهینه رفتارهای جنسی شناسایی شد.

  کلیدواژگان: مجاری جامعه پذیری، تربیت، تربیت جنسی، روابط میان فردی، والدین
 • طراحی الگوی یادگیری خلاق بر مبنای هرمونتیک مدرن با تاکید بر آرای مارتین هایدگر
  لیلا احمدزاده، افضل السادات حسینی دهشیری*، ایمان محسنی نایینی صفحه 7
  زمینه

  باگسترش رشته‏های تخصصی در مراکز آکادمیک جهان، هرمنوتیک از محدوده تفسیر متون دینی خارج شد و به عرصه علوم‏ مختلفی هم‏چون تعلیم و تربیت قدم گذاشت و موجب پیدایش شیوه‌های نوین یادگیری‌ شد؛ آموزش و یادگیری مبتنی بر‌ خلاقیت‌ به عنوان یکی از محورهای اساسی نظام های آموزشی است‌ که‌ از آرای هرمنوتیکی هایدگر استنتاج می شود.

  هدف

  این مقاله در صدد طراحی الگوی یادگیری خلاق بر مبنای هرمونتیک مدرن با تاکید بر آرای مارتین هایدگر می باشد.

  روش

  . این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و روش آن تحلیل مفهومی است و جهت طراحی الگوی یادگیری خلاق با تاکید بر هرمنوتیک مدرن هایدگر از روش "استنتاجی از نوع قیاس عملی " استفاده شده است.

  یافته ها

  اهداف یادگیری خلاق: ایجاد علاقه به تعلیم و تربیت در فراگیر، تهیه برنامه های تربیتی ایجاد علایق علمی در فراگیر و ایجاد فهم متقابل بین مربی ومتربی می باشند که بر اساس آن فرایند یادگیری خلاقانه به گونه ای است که در ابتدا باید روی یک مساله به توافق رسیده و مورد نقد و انتقاد قرار داد تا کیفیت فهم در فراگیر ایجاد شود.

  نتیجه گیری

  تعلیم و تربیت از طریق پرسشگری در تعلیم‌ و تربیت‌ می‌تواند‌ به بهترین نحو انجام شود. برای تشویق و ترغیب دانش‌آموزان‌ به داشتن تفکری خلاق باید از‌ تمثیل آن چه‌ موجب انجماد یا قالب‌گیری تفکر آن ها می‌شود، اجتناب کرد.

  کلیدواژگان: هرمنوتیک مدرن، یادگیری خلاق، الگو، هایدگر
 • تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افزایش کنترل هیجان افراد مستعد به جرح خویشتن بدون قصد خودکشی
  فاطمه غظنفری اطهر، امین رفیعی پور*، مهناز علی اکبری صفحه 8
  زمینه

  مساله این پژوهش این است که آیا  ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افزایش کنترل هیجان در افراد مستعد به جرح خویشتن بدون قصد خودکشی تاثیر دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افزایش کنترل هیجان در دانش آموزان مستعد به جرح خویشتن بدون قصد خودکشی شهر تهران است.

  روش کار

  در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی به صورت طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان متوسطه اول مدرسه دخترانه (مهر) شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 که با استفاده از پرسشنامه خودآسیبی عمدی گراتز (2001) رفتار خودآسیبی نشان دادند است که این تعداد شامل  53 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 48 نفر به دست آمد که این تعداد با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. اما در نهایت 40 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه خودآسیبی عمدی (DSHI)، پرسشنامه کنترل هیجانی (ECQ) بودند.

  یافته ها

  با استفاده از روش کواریانس چند متغیره در نرم افزار Spss  بین دو گروه آزمایشی و گواه در مولفه بازداری هیجانی (000/0=p) و  (68.828=F)، مولفه کنترل پرخاشگری (000/0=p) و (233.658=F)، مولفه نشخوار فکری (000/0=p) و (344.261=F)، مولفه مهار خوش خیم (000/0=p) و  (398.348=F) تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  این بدان معنی است که ذهن آگاهی می تواند باعث افزایش همه مولفه های کنترل هیجان افرادی که مستعد جرح خویشتن بدون قصد خودکشی اند شود.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، کنترل هیجان، جرح خویشتن بدون قصد خودکشی
 • بررسی روان شناختی احساس تضاد و تعارض بین هویت قومی و دلبستگی ملی
  لیلی لجمیری، فاطمه احمدبیگی*، زهرا صباغیان صفحه 9
  مقدمه

  هویت قومی که جزیی‌ترین و خاص‌ترین نوع هویت است به احساس تعلق و وفاداری فرد نسبت به آداب و رسوم، تاریخ، سرزمین و زبان محلی اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه هویت قومی و دلبستگی ملی دانش آموزان بود.

  روش  کار:

   از منظر کمی، پژوهش از نوع همبستگی و همچنین از منظر کیفی ،  آمیخته – اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه تهران در سال تحصیلی 98-97 بود، که تعداد 337 نفر به روش تصادفی خوشه ای از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ارزیابی دلبستگی ملی در این مطالعه از پرسشنامه ماریا زنینتودو (2004) وپرسشنامه هویت قومی که به4مولف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و قوم مداری اختصاص داشت استفاده شد.

  نتایج

  تجزیه و تحلیل  کواریانس داده ها نشان داد که ضریب معناداری بین دو متغیر بازنمایی هویت قومی و دلبستگی ملی دانش‌آموزان متوسطه دوم در شهر تهران به مقدار 0.74 است از آنجایی که این عدد بزرگتر از 0.7 است پس بین دو متغیر هویت قومی و دلبستگی ملی رابطه قوی و مثبتی قرار دارد .
    

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که اگر هویت قومی در نوجوان تقویت شود باعث ایجاد دلبستگی ملی خواهد شد و بین این دو رابطه معنی دار وجود دارد.

  کلیدواژگان: هویت قومی، دلبستگی ملی، تضاد و تعارض
 • نقش سبک های دلبستگی در مثلث ابعاد تاریک شخصیت
  امیر رفعتی، سمیه تاجیک اسماعیلی *، سروناز تربتی صفحه 10

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش سبک های دلبستگی در مثلث ابعاد تاریک شخصیت دانشجویان طراحی و اجرا شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردی و از لحاظ اجرایی توصیفی – پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه است. ‏جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران و روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای است. متغیر سبک های دلبستگی طبق تعاریف و نظریات علمی در سه بعد ایمنی ، اجتنابی و دوسوگرا در نظر گرفته شد که از طریق پرسشنامه استاندارد کولینز و رید (1990) مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابعاد مثلث تاریک شخصیت نیز به سه صفت ماکیاولیسم ، خودشیفته بودن و سایکوپات بودن (که می‌توان به عنوان یک صفت واحد در نظر گرفت) گفته می شود که از طریق پرسشنامه جانسون و وبستر(2010)مورد ارزیابی قرار گرفته شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین دلبستگی ایمن با شخصیت ماکیاولگر، ازصفات تاریک رابطه منفی ومعنی دارمشاهده می شود.بین دلبستگی اجتنابی با هیچ کدام از صفات تاریک شخصیت رابطه معنی دار مشاهده نمی شود و بین دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی با همه صفات تاریک شخصیت (ماکیاولگر، خودشیفته ، سایکوپاتی)رابطه قوی مثبت ومعنی داروجود دارد.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، سبک ایمن، سبک اجتنابی، سبک دوسوگرا، ابعاد تاریک شخصیت
 • طاهره جولانیان، هایده صابری*، سیمین بشردوست صفحات 17-26
  مقدمه

  بخشش، میلی درونی است که افراد را به سوی بازداری از پاسخ های ناخوشایند ارتباطی و رفتارکردن به طور مثبت، نسبت به کسی که به طور منفی با آن ها رفتار کرده است، متمایل می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری عواطف خودآگاه در رابطه بین ویژگی های شخصیتی با بخشش بود.

  روش کار

  طرح پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع  مدل یابی معادلات ساختاری بود. نمونه پژوهش شامل 411 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی از جمعیت مراجعه کنندگان به خانه های سلامت شهر کرج در تابستان سال 1397 بود. این شرکت کنندگان به پرسشنامه های پنج عامل بزرگ شخصیت  (BFI)، سومین نسخه تجدیدنظرشده مقیاس عاطفه خودآگاهی برای بزرگسالان (TOSCA-3) و مقیاس بخشش رای و همکاران (2001) پاسخ دادند.

  یافته ها

   نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که گشودگی و توافق پذیری به طور مستقیم بر بخشش اثر مثبت معنی دار داشتند. اثر مستقیم روان رنجورخویی بر بخشش منفی و معنی دار بود. عواطف خودآگاه شرم و گناه بر بخشش اثر منفی و غرور بر بخشش اثر مثبت معنی دار داشت. اثرات غیرمستقیم ویژگی های شخصیت بر بخشش معنی دار بود و این نشان دهنده نقش میانجی گری عواطف خودآگاه است.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان می دهد که بخشش به عنوان یک برونداد رفتاری مثبت، می تواند حاصل تعامل ساختاری ویژگی های شخصیتی و عواطف خودآگاه باشد.

  کلیدواژگان: بخشش، ویژگی‏های شخصیتی و عواطف خودآگاه
 • فاطمه محمدی، ندا طالب*، سولماز رضایی شجاعی، طاهره امامی رودی صفحات 34-42
  مقدمه

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی افراد مبتلا به اضطراب فراگیر منقطه 1 تهران تشکیل دادند. از طریق فراخوان و مراجعه به کلینیک های روانشناسی منطقه 1 شهر تهران، 40 نفر مبتلا به اضطراب فراگیر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند؛ بدین ترتیب ابتدا پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری به عنوان پیش آزمون اجرا شد سپس گروه آزمایش تحت طرحواره درمانی به مدت 10 جلسه قرار گرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده های پژوهش با استفاده از کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج کواریانس نشان داد که طرحواره درمانی بر افزایش انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری بیماران مبتلا اضطراب فراگیر تاثیر مثبت و معنی داری دارد (p≤0/001).

  نتیجه گیری

  با استفاده از رویکرد طرحواره درمانی می توان انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر را افزایش داد.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، انعطاف پذیری شناختی، تاب آوری، اضطراب فراگیر
 • فرزاد شکوئی*، خدیجه ابولمعالی الحسینی صفحات 43-50
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف  تعیین اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگی و صمیمیت زناشویی انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه کارمندان متاهل شرکت پارس آرا، 30 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه های پژوهش شامل وابستگی هرشفیلد و همکاران(1977) و صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون(1983) بود.آموزش تحلیل رفتار متقابل به مدت 8 جلسه برای گروه آزمایش برگزار گردید ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. بدین ترتیب داده های پژوهش جمع آوری و با استفاده از کواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج آمار توصیفی نشان از کاهش وابستگی و افزایش صمیمت زناشویی گروه آزمایش داشت و تحلیل کواریانس نشان داد که اختلاف دو گروه آزمایش و کنترل در وابستگی و صمیمیت زناشویی معنی داری بود (p≤0/001).

  نتیجه گیری

   آموزش تحلیل رفتار متقابل منجر به کاهش وابستگی و افزایش صمیمیت زناشویی کارمندان متاهل موثر است، بنابراین می توان جهت بهبود وابستگی و صمیمت زناشویی از روش تحلیل رفتار متقابل بهره گرفت.

  کلیدواژگان: تحلیل رفتار متقابل، وابستگی و صمیمیت زناشویی
 • محمدرضا وجدیان، مژگان عارفی*، غلامرضا منشئی صفحات 51-61
  زمینه

  شکست عاطفی، آسیب های روان شناختی و هیجانی فراوانی برای دختران ایجاد می کند که ضروری است با بکارگیری درمان های روان شناختی مناسب نسبت به کاهش این آسیب ها اقدام شود. اما آیا آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور به کاهش افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی کمک می کند؟

  هدف

  بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه دختران نوجوان دوره دوم متوسطه دارای تجربه شکست عاطفی در شهرستان ازنا (استان لرستان) بود. در این پژوهش تعداد 30 دختر نوجوان دارای تجربه شکست عاطفی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 دختر در گروه آزمایش و 15 دختر در گروه گواه). گروه آزمایش آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور (بوردیک، 2014) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ضربه عشق (راس، 1999)، پرسشنامه افسردگی (بک و همکاران، 1996) و پرسشنامه اضطراب(بک و همکاران، 1988) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی تاثیر معنادار دارد (p<0/001).

  نتیجه گیری: 

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور با بهره گیری از فنونی همانند فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، افسردگی، اضطراب، شکست عاطفی
 • مصطفی اکرامی، حمید جنانی*، جعفر برقی مقدم، محمدرحیم نجف زاده صفحات 52-62

  مقدمه عملکرد شغلی کارکنان همواره تحت تاثیر سازه های مختلفی قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعه حاضر به تدوین تاثیر شخصیت کنشگرا بر عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال کشور پرداخت. روش کار این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی همبستگی بوده که به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان رسمی فدراسیون فوتبال کشور و هییت های ورزشی استان هایی که در لیگ برتر کشور تیم دارند تشکیل دادند که با توجه به جامعه موردنظر تعداد 310 نفر به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری مطالعه پرسشنامه های عملکرد شغلی پاترسون (2008) و پرسشنامه شخصیت کنشگرا بتمن و کرانت (1993) بود که پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی موردبررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی انجام گرفت. نتایج نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که شخصیت کنشگرا به صورت مثبت و مستقیم می توانند بر عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال کشور موثر باشد. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری پژوهش مورد تایید قرار گرفت (441/0=GOF) و نشان داد که متغیر شخصیت کنشگرا می تواند عملکرد شغلی را تقویت نماید. نتیجه گیری تلاش در جهت بهبود عملکرد نیروی انسانی و به طورکلی سازمان، یکی از وظایف مهم مدیران در هر سازمانی بوده و بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت اگر کارکنان فدراسیون فوتبال کشور دارای شخصیت کنشگرا باشند احتمال بهبود عملکرد شغلی آنها و در کل آن سازمان نیز بیشتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: شخصیت کنشگرا، عملکرد شغلی، کارکنان فدراسیون فوتبال
 • معصومه مردانی گرمدره، احمد غضنفری*، رضا احمدی، طیبه شریفی صفحات 62-73
  مقدمه و هدف

  اضطراب امتحان علاوه بر ایجاد مشکل در فرایند تحصیلی دانش آموزان، می تواند فرایند شناختی و هیجانی آنها را نیز متاثر سازد که ضروری است با بکارگیری درمان های روان شناختی مناسب نسبت به کاهش این آسیب ها اقدام شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و کمال گرایی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحانانجام گرفت.

  مواد و روش ها:

   پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان شهر شهرکرد در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش آموز دختر دارای اضطراب امتحان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 دانش آموز). گروه آزمایش مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز و همکاران، 2004) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی (دنیس و وندروال، 2010) و پرسشنامه کمال گرایی (هیل و همکاران، 2004) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و کمال گرایی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحانتاثیر معنادار دارد (p <0/001).

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهره گیری از تکنیک های ذهنی و گسلش شناختی، تصریح ارزش ها و عمل متعهدانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود انعطاف پذیری روان شناختی و کاهش اجتناب شناختی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، انعطاف پذیری روان شناختی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کمال گرایی
 • لیلا علی پور *، ماهرو غدیری، محمد مهدی لبیبی، یوسف غضبانی صفحات 63-79
  مقدمه

  از آنجایی که طلاق توافقی در میان ایرانیان عرب تبار ساکن اهواز نسبت به سایر شهرهای کشور شیوع بیشتری پیدا کرده است لذا این پژوهش با هدف پی بردن به علل طلاق توافقی در بین ایرانیان عرب‌تبار انجام شده است.

  روش کار

   نوع مطالعه با روش تلفیقی کمی و کیفی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و مصاحبه‌ انجام شده است. جامعه آماری شامل 650 مورد طلاق توافقی زوجین و 8 مورد شیوخ عرب اهواز بوده است. در این پژوهش  اطلاعات موجود در 17 دفترخانه ثبت طلاق شهر اهواز در بازه زمانی تابستان 1396 تا تابستان 1397 استخراج گردید. حجم نمونه‌ با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 277 مورد تعیین گردید که با این وجود برای کاهش سطح خطا 300 مورد در نظر گرفته شد. گردآوری داده‌ها باروش پرسشنامه‌ای  و مصاحبه انجام گرفته و سوالات آن خودساخته است و در پی سنجش ‌واقعیت‌های عینی است که با تمرکز روی متغیرها و بدون ارزش‌گذاری و با استقلال زمینه‌ها، انجام ‌پذیرفته است.

  نتایج

  نتایج بررسی فرضیه‌‌های پژوهش نشان داد؛ عوامل ازدواج اجباری در سنین پایین، تحمیل کارهای دشوار به زن، روابط فرا زناشویی، اعمال خشونت زوج نسبت به زن، حمایت شیوخ و بزرگان عشیره، باور ترجیح جنسی، تاثیر مثبتی بر طلاق توافقی داشته است. فرضیات این تحقیق که با استفاده از  تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و به‌صورت فراوانی بوده است. سطح معنی داری 000/0 است که با خطای 05/0 محاسبه شده است. البته روایی آن با روش محتوایی سازه و صوری تایید و پایایی اندازه‌گیری، با فرمول آلفای کرونباخ (به اندازه 796/0) تایید شده است.

  نتیجه گیری

  طلاق توافقی در میان ایرانیان عرب تبار اهواز از ویژگی‌های متمایزی نسبت به طلاق توافقی و معنای رایج آن برخوردار است، به‌طوری که این طلاق تحت تاثیر خرده فرهنگ‌های حاکم بر زندگی قومی وقبیله‌ای قرار داشته و عوامل موثر برآن جدای از خواسته‌های فردی به تعصبات قومی، رفع مصالحت‌آمیز برخی از ناهنجاری‌ها، انحرافات خانوادگی، جلوگیری از وقوع انتقام‌گیری، قتل و خونریزی بوده است. در این میان شیوخ و بزرگان هر طایفه نقش میانجی‌گری را برعهده داشتند و از حیث شکل و معنای طلاق توافقی در بین این اقوام ماهیت دیگری داشته است که در این پژوهش به آن‌ها اشاره شده است.

  کلیدواژگان: ازدواج اجباری، تعصبات قومی و قبیله ای، روابط فرا زناشویی، طلاق توافقی، اهواز
 • پژمان جنود، فاطمه محمدی شیرمحله*، شهرام محمدخانی، مرجان حسین زاده تقوایی، پریسا پیوندی صفحات 74-84
  مقدمه

  طبق آمارهای غیررسمی مصرف مت آمفتامین در ایران در جایگاه دوم یا سوم پرمصرف ترین مواد مورد سوءمصرف قرار گرفته است. هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان مثبت گرا بر رفتارهای خودآسیب رسان و هیجان های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه) بود.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش و پس آزمون و پیگیری، با گروه کنترل بود.  جامعه آماری، شامل کلیه مردان وابسته به مواد محرک(شیشه) مراجعه کننده به مرکز تی سی استان کرج در پاییز 1397 بودند. روش نمونه گیری بصورت دردسترس  (40مرد) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (n=20) و گواه (n=20) قرار گرفتند. مرحله پیش آزمون، مقیاس پرسشنامه رفتارهای خود آسیب رسان و فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (21-  DASS) انجام شد. سپس گروه آزمایش 8 جلسه تحت درمان مثبت گرا قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند و در پایان هر دو گروه تحت پس آزمون و دوره پیگیری (3 ماه) قرار گرفتند. تحلیل داده ها، از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد.

  نتایج

  نشان دادند بین دو گروه آزمایش وگواه، پس از اجرای درمان تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، میانگین نمره رفتارهای خودآسیب رسان و هیجان های منفی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافت)001/0> .(P

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت درمان مثبت گرا  بر رفتارهای خودآسیب رسان و هیجان های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه) موثر می باشد.

  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، درمان مثبت گرا، داروهای محرک (شیشه)، رفتارهای خودآسیب رسان
 • شکیبا الصاق، حسن گیوریان، محمدرضا ربیعی مندجین، مینا جمشیدی اوانکی صفحات 78-94
  مقدمه

  فرآیند خط مشی گذاری عمومی با تمرکز بر شناسایی مسئله آغاز می شود و عموم مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش الگوی ساختاری نقش آفرینی بازیگران دولتی و غیر دولتی در دوران کرونا در راستای مسئله عمومی سلامت اجتماعی را ارایه می دهد.

  روش کار

  در این پژوهش از نظریه داده بنیاد و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و 15 مصاحبه با خبرگان نظام خط مشی گذاری توسط روش گلوله برفی انجام گردیده است. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و مدل ساختاری پژوهش ارایه گردید.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان می دهد شرایط علی شامل مقوله های حساسیت عمومی نسبت به موضوع، هزینه ایجاد شده ناشی از وجود موضوع برای کشور، محدوده و قلمرو جغرافیایی درگیر با موضوع، و حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی و عوامل مداخله گر شامل قانونگذاران و مجریان دولتی، بازیگران سیاسی، بازیگران غیردولتی، رسانه های جمعی، و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در فضای عمومی نظام خط مشی گذاری ایران شامل جریان های فکری و مدل های ذهنی خط مشی گذاران، جریان های سیاسی و امنیتی، شرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، شرایط اقتصادی و فناوری، جریان های خارجی و بین المللی، و جریان های سازمانی و اداری بر تشخیص مسایل عمومی در ایران تاثیرگذارند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که دولت با حمایت از بازیگران سیاسی، بازیگران غیردولتی، رسانه ها و دانشگاه ها و موسسات پژوهشی قادر به افزایش مشارکت آنها در تشخیص مسایل عمومی به ویژه در دوران شیوع کرونا باشد.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری عمومی، تشخیص و اولویت بندی مسئله، مسائل عمومی، معادلات ساختاری، نظریه داده بنیاد کرونا
 • الناز کریمی، رسول داودی*، محمدرضا کرمی پور شمس آبادی صفحات 85-98
  مقدمه

  هدف این پژوهش ارایه مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی در سازمان بهزیستی بود. دراین راستا به شناسایی و تبیین مولفه ها و عوامل موثر بر بهرهوری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی کشور پرداخته شد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره بهزیستی در استان تهران در سال 1397 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مرحله ای، 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش گردآوری داده ها با روش کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در این پژوهش به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناسی و متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و از شاخصهای درصد فراوانی ،جدول و نمودار استفاده شد و در بخش استنباطی نیز به منظورآزمون سوالات پژوهش ازمدلسازی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن استفاده شد.

  نتایج

  از میان 88 شاخص (گویه) استخراج شده از مبانی نظری و پیشینه پژوهش، 14 عامل اصلی شامل 4 مولفه بهره وری و 10 عامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی قابل شناسایی بود. مولفه های بهره وری منابع انسانی شامل کارایی، اثربخشی، تعهد و همکاری در حل مسئله بودند

  نتیجه گیری

  عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت سازمان بهزیستی کشور نیز عبارت بودند از توانایی، درک نقش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک رهبری، عوامل انگیزشی، فضای فیزیکی، توانمندسازها، رقابت پذیری و خلاقیت، لذا با بهبود مولفه های بهره وری و همچنین کنترل عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان بهزیستی، می توان انتظار افزایش سطح سلامت در جامه را داشت.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، بهره وری، سازمان بهزیستی، سلامت عمومی، اثربخشی، کارایی، تعهد
 • جواد خدادادی، ترگل فرجاد طهرانی * صفحات 101-110
  مقدمه

  پژوهش حاضر به شناسایی عوامل موثر بر پیمان شکنی مردان از دیدگاه زنان می پردازد.

  روش کار

  این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.بدین منظور،20 زن دارای تجربه بی وفایی همسر به روش نمونه گیری هدفمند به شیوه در دسترس و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاری به صورت عمیق درطول یک دوره 12 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند.داده ها ،جمع آوری ،ثبت ،کدگذاری و درقالب مضامین اصلی و فرعی بخش بندی شدند.نتایج حاصل از تحلیل کدگذاری مصاحبه ها به شناسایی 3 مضمون اصلی شامل زمینه های فردی ،تعاملی ،فرهنگی اجتماعی و 19 مضامین فرعی (6 مضمون فردی ، 8 مضمون تعاملی و5 مضمون فرهنگی اجتماعی) منجر شد.

  نتایج

  یافته ها نشان می دهد عواملی همچون عزت نفس پایین، تمایز یافتگی پایین ،مسئولیت گریزی ، سلطه گری و سلطه پذیری ،مشکلات روانشناختی ،تجربه های آسیب زای کودکی جزء دلایل فردی ؛رفتارهای تخریب گرانه ،فقدان حمایت گری متقابل ، فقدان صمیمیت زناشویی ، ضعف در حل تعارض،کم رنگ بودن فعالیت و اوقات مشترک،مسایل و مشکلات جنسی ،پنهان کاری،ضعیف بودن مرزهای زناشویی ، جزءعوامل تعاملی و تفاوت در جهان بینی،تفاوت در خانواده اصلی،وابستگی به خانواده اصلی ،روابط دوستی گسترده،نوع شغل جزو عوامل فرهنگی اجتماعی در حیطه پیمان شکنی زناشویی مردان از دیدگاه زنان شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد عوامل مذکور در حیطه های فردی ،زوجی و فرهنگی اجتماعی عواملی آسیب زننده در شکل گیری وگسترش پیمان شکنی زناشویی می باشند.

  کلیدواژگان: پیمان شکنی زناشویی، عوامل پیمان شکنی، زنان
 • مهدی غفوری زاد *، افسانه امیریان صفحات 111-124

  امروزه در تمام مناطق جهان از جمله ایران، علم پزشکی به صورت تخصصی و نظام مند در آمده است. هر فرد با توجه به نوع خاص بیماری اش به پزشک مرتبط با آن بیماری مراجعه می کند. از آنجایی که وضعیف روحی و جسمی ناسالم و آسیب دیده بیمار سبب شده او تنها به پزشک معالجش اعتماد کند، لذا در اینجا بحث اخلاق و حقوق و تعهدات طرفین نیز مطرح خواهد شد. شاید در گذشته بیمار عموما می توانست از پزشک معالجش شکایت و یا انتقاد کند، ولی امروزه این مبحث در اشکال مختلف قوانین کیفری و حقوقی دنیا از جمله کشورمان نیز مطرح شده است. بر این اساس پزشک در قبال بیمار به لحاظ اخلاقی، حقوقی، قرارادادی متعهد و مسیول است و تخلف از آن در نوع خود جرم محسوب می گردد. در برخی موارد فرد بیمار علاوه بر بهرمندی از علم پزشکی و درمانش، حقوق دیگری از جمله اطلاع داشتن از چگونگی فرآیند درمان، نحوه ارتباط پزشک با او و شیوه اطلاع رسانی در موارد مالی نیز خواهد داشت. در این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین و تحلیل فرآیند تعهدات پزشک در حق بر اطلاع رسانی بیمار از روند درمان و قرارداد آن خواهیم بود.

  کلیدواژگان: حق بر اطلاع رسانی، درمان، بیماران، تخلفات پزشکی
 • علی حمیدی، لیلا علی پور صفحات 112-122
  مقدمه

  حقوق زنان اشاره به آزادی در تمامی سنین دارد و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر بنا بر تیوری است که در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می‌دهند و به دلایلی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند و این حقوق شامل تمامیت بدنی و خودمختاری، حق کار، حق مالکیت، حق تحصیل، حقوق سرپرستی، و حقوق دیگر می باشد و در این مقاله هدف از نوع علی- مقایسه ای و به بررسی تطبیقی حقوق جسمی اجتماعی دختران بد سرپرست و دختران فراری منطقه 4 تهران می‌باشد.

  روش کار

  پژوهش حاضر با حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس، 60 نفر با توجه به اهداف و فرضیه تحقیق انتخاب شدند. 30 نفر مربوط به گروه دختران بدسرپرست (از نوع شرایط اقتصادی و فرهنگی ضعیف، پدر فاقد شغل و نهایتا رفتار خشونت بار یکی از والدین با فرزند) و 30 نفر دختران فراری (نگهداری شده در مراکز). در این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی توسط راسل و پیلوا و کورتونا (1980)؛ پرسشنامه تصویر بدنی برون، کش و میولکا (1990) و پرسش نامه اهمال کاری تاکمن (1991) بر روی گروه نمونه اجرا شد. در این پژوهش داده های جمع اوری شده پس از ثبت در نرم افزار SPSS24 بر اساس روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که اثر گروه بر نمرات حاصل از پرسش نامه احساس تنهایی، تصویر بدنی و اهمال کاری معنادار می‌باشد؛ بدین معنا که بین آزمودنی‌های دو گروه (دختران بدسرپرست و دختران فراری) در میانگین نمرات این متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  همچنین میانگین متغیرهای احساس تنهایی و اهمال کاری کل در دختران بدسرپرست بالاتر از گروه دختران فراری بوده است، همچنین متغیرهای تصویر بدنی گروه دختران بدسرپرست پایین تر از گروه دختران فراری بوده است. تعداد زیادی از دختران تحت خشونت فیزیکی ، روحی و... در خانواده بر آنها اعمال شده است لذا در این زمینه باید برای این زنان اقدامات مشاوره‌ای و حمایت اجتماعی به طور تخصصی از سوی مسیولین و دولت صورت گیرد.

  کلیدواژگان: حقوق تطبیقی، حقوق فردی- اجتماعی، انزوای اجتماعی، تصویر بدنی، اهمال کاری، دختران بدسرپرست و دختران فراری
 • نرجس پژمان فر، فریبرز باقری، بیتا نصرالهی صفحات 123-135
  مقدمه

  بازی‌های دیجیتال، ابزاری برای انتقال فرهنگ بر محور تعامل‌گرایی هستند که می‌توانند در الگوسازی و تعیین و ترویج معیار و قاعده‌ای، موثر واقع شوند. این دغدغه وجود دارد که با توجه به روانشناسی اجتماعی آیا بازی‌های دیجیتال امکان ایجاد هنجار در مخاطبین خود دارند یا خیر؟

   

  روش کار

  این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. ابتدا، هنجارهای بازی‌های دیجیتال شناسایی شده و سپس تحلیل کیفی از هنجارهای بازی‌های دیجیتال صورت می گیرد. از طریق مصاحبه با افراد در 2 جامعه آماری کیفی، پرسش های کدگذاری شده پرسیده می‌شود. جامعه آماری نخست، 19 بازیکن مذکر متخصص ساکن شهر تهران هستند و جامعه دوم، 10 فرد تحصیل کرده مذکر هستند که سواد رسانه ای دارند ولی با این بازی برای نخستین بار آشنا شده اند (جامعه حرفه‌ای و جامعه معمولی).

  نتایج

  مهم‌ترین هنجارهای بازی «ندای وظیفه» از منظر روانشناسی اجتماعی 4 مورد است: 1-وظیفه‌شناسی، 2- نحوه صحیح اطاعت مامور از آمر، 3-دستیابی به نظم و فناوری نظامی و 4- قهرمان‌پروری است که این موارد به‌عنوان هنجارهای تصریحی و ملموس بازی «ندای وظیفه» با تاکید بر نسخه جنگاوری پیشرفته 2 – (2019) شناخته می‌شوند.

  نتیجه گیری

   این هنجارها در دو جامعه آماری 19 و 10 نفر، مورد انطباق‌سازی با دیدگاه بازیکنان از منظر کیفی قرار گرفت که ازنظر بیشتر بازیکنان، معیارهای 4 گانه فوق، برای آنان نیز قابل‌درک است ولی برخی از آنان معتقدند که این معیارها در سطح هنجار باقی‌مانده و از بالقوه به بالفعل تبدیل نمی‌شوند.

  کلیدواژگان: روانشناسی اجتماعی، هنجار، بازی های دیجیتال، بازی ندای وظیفه، وظیفه شناسی
 • حمید علیزاده، کامبیز حیدرزاده هنزایی، محسن خون سیاوش، روح الله زابلی صفحات 136-151
  مقدمه

  پژوهش های پیشین نشان داده اند که وضعیت شناختی کارکنان در نوع برخورد آنها با ارباب رجوع اثرگذار می باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شغلی در ارزیابی شناختی کارکنان در مواجهه با مراجعه کنندگان پرخاشگر در بیمارستان های نیروهای مسلح واقع در شهر تهران انجام پذیرفته است.

  روش کار

   از پارادایم تفسیری، رویکرد کیفی و استراتژی گرند تیوری (داده بنیاد)  در این تحقیق استفاده شد. به منظور دسترسی مدیران عملیاتی و کارکنان ، روش نمونه گیری گلوله برفی برگزیده شده و از تاکتیک تحلیل محتوای پنهان برای تجزیه و تحلیل مصاحبه های عمیق و مقالات روز مربوط استفاده شده است. از آنجایی که فرمت داده ها به صورت صوت و متن می باشد از نرم افزار مکس کیودیا پرو 2020 (MAXQDA 2020)  برای کدگذاری استفاده شده است.

  نتایج

  یافته ها نشان دادند که پدیده ارزیابی شناختی کارکنان توسط پنج بعد تهدیداتی برای اهداف شغلی، تهدیداتی برای عزت نفس (اعتماد به نفس)، نیاز کنترل، تهدیداتی برای سلامت فیزیکی (رفاه فیزیکی) و تهدیدهای برای عدالت ایجاد می گردد.

  نتیجه گیری

  می توان بیان نمود که شرایط زمینه ای در ویژگی های شغلی ،  خصلت‌های شخصیتی و واکنش‌های عاطفی معرفی می شود که ویژگی های شغلی دارای مولفه های بستر عمومی و حمایت اجتماعی می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی شناختی، ویژگی های شغلی، پرخاشگری، مواجهات استرس زا
 • نادعلی مرادی، فاطمه عزیزآبادی فراهانی، داود نعمتی انارکی، ندا سلیمانی صفحات 2535-2545
  مقدمه

  این مقاله به بررسی محتوای تبلیغات تجاری سلامت محور در سیمای جمهوری اسلامی ایران  پردازد بنابراین هدف اصلی تحقیق طراحی راهنمای عملی تولید محتوای تبلیغات تجاری رسانه ی ملی مبتنی بر سلامت است.

  روش کار

  در این تحقیق از روش ترکیبی کیفی وکمی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان  وکارشناسان  واساتید برترحوزه رسانه و تبلیغات تشکیل می دهند که بالغ بر 14 نفر شناسایی شدند. که در مرحله کیفی پس از گرد آوری ادبیات موضوع و اسناد بالا دستی (دستور العمل) سازمان های مرتبط شروع به مطالعه نموده وسپس به روش تحلیل محتوا ارزیابی ادبیات موضوع و اسناد بالا دستی (دستور العمل) صورت گرفت . در نهایت پس از تحلیل محتوا اسناد بالا دستی  95 شاخص مشخص شد که پس از مطالعه و بازنگری مجدد و حذف شاخص های تکراری 58 شاخص غیر تکراری استخراج شد  و در مرحله بعد شروع به دسته بندی شاخص ها نمودیم که در نهایت در 8 بعد ، 146 شاخص جدول بندی گردید .

  نتایج

  به کمک پانل دلفی در 2 مرحله ، شاخص ها غربال شدند که در مرحله اول دلفی به کمک پرسش نامه باز 5 امتیازی لیکرت از 14 نفر از خبرگان این حوزه نظرسنجی گردید که پس از جمع آوری پرسش نامه ها ، شاخص هایی که امتیاز میانگین زیر 2.8 را کسب کردند حذف گردیده که در نهایت 16 شاخص حذف و1 بعد 18 شاخص نیز از نظرات خبرگان اضافه شد که در مجموع  در پایان دور اول دلفی به تعداد 9 بعد و 60 شاخص دست یافتیم سپس پرسشنامه جدیدی مبنی بر 60 شاخص را دراختیار گروه دلفی برای دور دوم  قرار دادیم که بعد از جمع آوری داده ها و حذف 10 شاخص با امتیاز میانگین زیر 2.8 به تعداد 50 شاخص نهایی رسیدیم .لازم به ذکر است که جهت پایایی هر دو پرسشنامه از فاکتورآلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آلفای کرونباخ برای تک تک مولفه ها برای هر2 پرسشنامه مقادیر بالای 0.7 را کسب کردند .در نهایت با نظر سنجی از خبرگان مبنی بر نگارش شیوه نامه ، با کسب  71.5 % به نگارش شیوه نامه به صورت دسته بندی شده یعنی بر اساس بعد و مولفه و شاخص ها رای داده شد و شیوه نامه طراحی شد.

  نتیجه گیری:

   به نظر می رسد ابزار استاندارد می تواند مبنایی برای تحقیقات بعدی باشد و پیشنهاد می گردد که با توجه به پرسشنامه استاندارد سازی شده تحقیقات کاربردی پایه ریزی گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت محتوا، تبلیغات تجاری - تبلیغات ارزشی، رسانه
|
 • Parvin Faraj Zadeh, Ahmad Ghazanfari *, Maryam Charami, Tayyebeh Sharifi Pages 1-15
  Introduction

  Low academic eagerness affects students' psychological, emotional, and cognitive components. Therefore the present study was conducted aiming to comparison of the effectiveness of training psychological capitals and emotional self-regulation on the psychological flexibility of the teacher students with low academic eagerness.

  Methods

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up design. The statistical population of the study included female teacher students at teachers university in the city of Shahrekord in academic year 2018-19.45 female teacher students with low academic eagerness at the teachers university of Sharekord were selected through purposive sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups (15 students in the experimental group of psychological capitals, 15 students in the experimental group of training emotional self-regulation and 15 students in the control group). The experimental group received ten ninety-minute sessions of interventions of training psychological capitals (Akhoondi, 2017) and emotional self-regulation (Gross, 2007) separately in two-and-a-half months. The applied questionnaires included the questionnaire of academic eagerness (Fredricks, Bloomenfield, and Paris, 2004) and psychological flexibility (Dennis, Vander Wal, 2010). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA and Bonferroni follow-up test.

  Results

  The results showed that training psychological capitals and emotional self-regulation have significant effect on the psychological flexibility of the teacher students with low academic eagerness (p<0/001). Moreover, the results of Bonferroni follow-up test showed that there is a significant difference between the degree of the effectiveness of these two interventions too (p<0/001) and training psychological capitals has had more effect on the students’ psychological flexibility compared to emotional self-regulation.

  Conclusion

  The findings of the present study revealed that training psychological capitals employing concepts such as hope, self-efficiency beliefs, resilience and optimism can be used as an effective training to increase the teacher students’ psychological flexibility with low academic eagerness.

  Keywords: Training psychological capitals, psychological flexibility, academic eagerness, emotional self-regulation, teacher student
 • The Pathology of Championship Sport at the Ministry of Sport and Youth (Case study of Sports and Youth Department of Fars Province)
  Alireza Heydarpanah, Abdolmohammad Taheri *, Alireza Ghasemizad Page 4

  The purpose of this study is the pathology of championship sport in the Ministry of Sport and Youth. The statistical population consisted of all 500 athletes and managers of General Administration of Sport and Youth (Fars Province). To determine the sample size, 200 athletes and managers were selected by stratified random sampling based on the theoretical foundations of structural equations. Data were collected by using the Nouri Managers et al. Championship Pathology Sport Questionnaire (2018) and Researcher-Made Athletics Championship Questionnaire (2019). The content validity of the questionnaires was assessed by experts’ ideas according to a predefined format and Cronbach's alpha reliability was respectively 0.964 and 0.758. To analyze the research findings, the following results were obtained by using structural equations and using LISREL software. All the relationships between the pathology of the championship sport and the components (structural, behavioral, and contextual) are very strong because all standard coefficients (load factor) are completely obtained by the number 1 (near or itself). Finally, it can be said that from the managers’ viewpoint, the strongest relationship between the components and the pathology variable of the championship sport is the structural component and from the athletes’ viewpoint, the strongest relationship between the components and the pathology variable of the championship sport is the underlying component.

  Keywords: Pathology, Championship Sport, Ministry of Sport, Youth
 • The Effectiveness of Schema Therapy on the Intimacy and Alexithymia in Couples with troubled relationships
  Alireza Khataei *, Tahereh Sam Khaniani Page 5
  Introduction

   The present study, with the aim of determining the effectiveness of schema therapy on intimacy and emotional failure of couples, had a chaotic relationship in Tehran in 1398.

  Methods

   The present study was a quasi-experimental with a pretest-posttest design with a experimental and control group. The statistical population included all couples with disturbed relationships in Tehran who were selected by available sampling method and randomly divided into two experimental groups (15 people) and control (15 people). In 12 90-minute sessions, the experimental group received intervention based on schema therapy training, and the control group remained on the waiting list. The measurement tools used in the study were the Walker and Thompson Intimacy Questionnaire (1983) and the Toronto Emotional Disability Questionnaire (1994). The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaire was performed through spss19 software in two descriptive and inferential sections (covariance).

  Results

   The results showed that the average intimacy of couples with chaotic relationships has changed and has increased intimacy in couples. Schema therapy has also reduced couples' emotional failure with disturbed relationships.

  Conclusion

   Based on the findings of this study, it can be concluded that the training of schema therapy has had a positive effect on improving emotional failure and intimacy of couples with chaotic relationships.

  Keywords: Schema therapy, Intimacy, Emotional Failure, Couples with Turbulent Relationships
 • Qualitative study of adolescent sexual education and its underlying factors with emphasis on interpersonal relationships with parents (Case study: parents in Tehran)
  Sarvenaz Torbati *, Somayeh Tajik Esmaeeli, Nika Khosravi Page 6

  Sex education in any society is one of the most important aspects of education that parents have an important role in educating their children. But in our society, for some reason, it has limitations. Therefore, the purpose of this study is to study the sexual education of adolescents with emphasis on their interpersonal relationships with parents in Tehran. The research method used was qualitative and the approach used was data-based theory, in the implementation of which the purposive sampling method was considered until the theoretical saturation was achieved. The important findings indicate that the effective factors in adolescent sexual education are parents 'involvement in religious teachings in the field of sexuality, soft, responsible and not firm communication in the family, parents' sensitivity to children's sexuality in the field of cognition and its consequences. From provocative sexual behavior in the public space of the family, the need for parents to master the communication skills of the new generation, empowering students in connection with the formation of a desirable sexual identity in schools. Finally, the central category of extraction in terms of the degree of abstraction, multilevel empowerment of socialization channels in the optimal training of sexual behaviors was identified.

  Keywords: channels of socialization, Education, Sex education, interpersonal relationships, parents
 • Design a creative learning model based on modern hermeneutics with an emphasis on Martin Heidegger's views
  Leila Ahmadzadeh, Afzalolsadat Hoseini Dehshiri *, Iman Mohseni naeini Page 7
  Background

  With the expansion of specialized disciplines in the world's academic centers, hermeneutics went beyond the interpretation of religious texts and entered the field of various sciences such as education and led to the emergence of new ways of learning; Creativity-based teaching and learning is one of the fundamental axes of educational systems, which is inferred from Heidegger's hermeneutic views.

  Objective

  This paper seeks to design a creative learning model based on modern hermeneutics with an emphasis on Martin Heidegger's views.

  Method

  . This research is a qualitative research and its method is a conceptual analysis. To design a creative learning model with emphasis on modern Heidegger hermeneutics, the method of "inference from the type of practical analogy" has been used.

  Results

  Creative Learning

  Objectives

  Creating an interest in education in the learner, preparing educational programs, creating scientific interests in the learner, and creating mutual understanding between the instructor and the teacher, according to which the creative learning process is such that One issue was agreed upon and criticized for creating a quality of understanding in the learner.

  Conclusion

  Education through questioning in education can be done in the best possible way. In order to encourage and encourage students to have creative thinking, it is necessary to avoid allegorizing what is necessary to freeze or shape their thinking

 • The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on Increasing Emotional Control of Individuals Prone to Self-Injury Without Intention to Suicide
  Fatemeh Ghazanfari Athar, Amin Rafie Pour *, Mahnaz AliAkbari Page 8
  Background

  The issue of this study is whether mindfulness-based stress reduction affects the increase in emotional control in individuals who are prone to self-harm without intention to commit suicide?  

  Aims

  The purpose of this study was to investigate the effect of mindfulness based on stress reduction on increasing emotional control in students who are prone to self-harm without intention to commit suicide in Tehran.

  Method

  In this study, a quasi-experimental design with pre-test and post-test with control group was used. The statistical population of this study consisted of all high school students of first grade girls' school (Mehr) in Tehran in the school year of 97-98 who showed self-harm behavior using the intentional self-harm questionnaire Graz (2001), which included 53 people. The sample size was 48 people using Cochran formula which were selected by stratified sampling. But in the end, 40 of them were elected. Data were collected using the Intentional Self-Injury Questionnaire (DSHI) and the Emotional Control Questionnaire (ECQ).

  Results

  Using multivariate covariance method in Spss software between the experimental and control groups in the component of emotional inhibition (p = 0.000) and (F = 68.828), aggression control component (p = 0.000) and There were significant differences (F = 233.658), rumination component (p = 0.000) and (F = 344.261), benign inhibition component (p = 0.000) and (F = 398.348).

  Conclusion

  This means that mindfulness can enhance all components of emotion control in individuals who are prone to self-harm without intention.

  Keywords: Mindfulness, emotion control, self-harm without intention to commit suicide
 • Psychological study of the feeling of conflict between ethnic identity and national attachment
  Leyli Lajmiri, Fatemeh Aahmadbeigi *, zahra sabaghian Page 9
  Introduction

  Ethnic identity, which is the most detailed and specific type of identity, refers to a person's sense of belonging and loyalty to customs, history, land and local language. The purpose of this study was to investigate the relationship between ethnic identity and national attachment of students.

  Methods

  From a quantitative point of view, the research is correlational and also from a qualitative point of view, it is mixed-exploratory. The statistical population included all second year high school students in Tehran in the academic year of 1397-98, 337 people were selected as a sample by stratified random sampling from the north, south, east and west. To assess national attachment in this study, Maria Zenintudo (2004) questionnaire and ethnic identity questionnaire were used which were assigned to 4 authors: cultural, social, political and ethnocentric.

  Results

  Analysis of data showed covariance the coefficient of significance between the two variables of representation of ethnic identity and national attachment of high school students in Tehran is 0.74 Since this number is greater than 0.7, there is a strong and positive relationship between the two variables of ethnic identity and national affiliation.

  Conclusion

  The results of the present study indicate that if ethnic identity is strengthened in adolescents it will create national attachment and there is a significant relationship between the two.

  Keywords: Ethnic Identity, National Attachment, Conflict, Conflic
 • The role of attachment styles in the dark dimension triangle of personality
  Amir Rafati, Somayeh TajiceEmaeili *, Sarvenaz Torbati Page 10

  This research is aimed at identifying the role of attachment styles in university students’ Dark dimensions of the character. Concerning the objective, this is applied research and the method chosen is survey-descriptive based on data gathered through questionnaires students from Islamic Azad University in Tehran were asked to complete. The variables, based on definitions and scientific theories, were set in three aspects of security, avoidant and ambivalent and Collins & Read (1990) standard questionnaire was used. The Johnson & Webster Questionnaire (2010) has been developed to assess the dimensions of the dark triangle of personality The findings of this study indicate a negative and significant relationship between safe attachment style and Machiavellian personality traits. The results also show a strong, significant and positive relationship between bisexual / anxiety attachment and all dark personality traits (Machiavellian, narcissistic, psychopathic). The results also show that there is no significant relationship between avoidance attachment and any of the dark traits of personality.

  Keywords: Attachment Styles, secure attachment style, avoidant attachment style, ambivalent attachment style, Dark triangle of character
 • Tahereh Golanian, Hayede Saberi *, Smin Bashardoust Pages 17-26

  Intrudoction: Forgiveness is an inner desire that leads people to refrain from unpleasant communication responses and to behave positively towards someone who has treated them negatively. The purpose of this study was to investigate the mediating role of self-conscious emotions in the relationship between personality traits and forgiveness.

  Methods

  The design of the present study was a descriptive (non-experimental) type of structural equation modeling. The sample consisted of 411 people who were randomly sampled from Karaj health centers in summer of 1977. The participants responded to the Big Five Personality Inventory (BFI) questionnaire, the third revised version of the Adult Self-Awareness Scale (TOSCA-3), and the Vote et al. (2001).

  Results

  The results of structural equation modeling showed that openness and agreeableness had a direct positive effect on forgiveness. The direct effect of neuroticism on forgiveness was negative and significant. Self-conscious emotions of shame and guilt had a positive effect on forgiveness and pride had a positive effect on forgiveness. The indirect effects of personality traits on forgiveness were significant, indicating the mediating role of conscious emotions.

  Conclusion

  The results show that forgiveness as a positive behavioral outcome can be a result of the structural interaction of personality traits and self-conscious emotions.

  Keywords: Forgiveness, Personality traits, self-conscious emotions
 • Fatemeh Mohammadi, Neda Taleb *, Solmaz Rezaei Shojaei, Tahereh Emami Roudi Pages 34-42
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of schema therapy on cognitive flexibility and resiliency in patients with generalized anxiety.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study consisted of all individuals with generalized anxiety disorder in Tehran 1. 40 patients with generalized anxiety were selected through recall and referral to psychology clinics in district 1 of Tehran. They were randomly assigned into two experimental and control groups. The pretest was administered then the experimental group underwent 10 sessions of Schema Therapy. At the end of both posttest groups the research data were analyzed using covariance.

  Results

  The results of covariance showed that schema therapy had a positive and significant effect on increasing cognitive flexibility and resiliency in patients with generalized anxiety (p≤0.001).

  Conclusion

  Schema therapy can increase cognitive flexibility and resiliency in patients with generalized anxiety.

  Keywords: Schema therapy, Cognitive flexibility, Resiliency, Generalized Anxiety
 • Farzad Shakouee *, Kahdijeh Abolmaali Alhoseyni Pages 43-50
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of interactive behavior analysis training on Dependency and marital intimacy.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. Of the married employees of Pars Ara Company, 30 individuals were selected randomly and were randomly divided into two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Research questionnaires included Hirschfield et al.'s (1977) dependency and Walker and Thompson's (1983) marital intimacy. Interaction analysis training was given to the experimental group for 8 sessions but the control group received no training. The research data were collected and analyzed using covariance.

  Results

  The results of descriptive statistics showed a decrease in dependence and increased marital intimacy in the experimental group and analysis of covariance showed that there was a significant difference between experimental and control groups in Dependency and marital intimacy (p≤0.001).

  Conclusion

  Interaction analysis training leads to decreasing dependency and increasing the marital intimacy of the effective married staff, so interactive behavior analysis can be used to improve Dependency and marital intimacy.

  Keywords: Mutual behavior analysis, Dependency, Marital Intimacy
 • Mohammad Reza Vajdian, Mojgan Arefi *, Gholamreza Manshaei Pages 51-61
  Background

  affective failure brings about many psychological and emotional damages for the girls that applying appropriate psychological therapies to decrease these damages is necessity. But does the adolescent-based mindfulness training help decreasing the depression and anxiety of the girls with affective failure?

  Purpose

  therefore the present study was conducted to investigate the effectiveness of adolescent-based mindfulness training on the depression and anxiety of the girls with affective failure.

  Method

  the present study was quasi-experimental with pretest, posttest, and control group and a two-month follow-up design. The statistical population included all secondary high school female adolescents with affective failure in the town of Azna (province of Lorestan). 30 female adolescents experiencing affective failure were selected through purposive sampling method and randomly replaced into experimental and control groups (15 girls in the experimental and 15 girls in the control group). The experimental group received adolescent-based mindfulness training (Bordik, 2014) in ten ninety-minute sessions during two-and-a-half-months. The applied questionnaires were Love Trauma Inventory (Ross, 1999), depression questionnaire (Beck et.al, 1996) and anxiety questionnaire (Beck et.al. 1988). The data taken from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.

  Findings

  the results showed that the adolescent-based mindfulness training has significant effect on the depression and anxiety of the girls with affective failure (p<0.001).

  Conclusion

  the findings of the present study showed that the adolescent-based mindfulness training can be used as an efficient method to decrease depression and anxiety of the girls with affective failure through the application of techniques such as thoughts, emotions and mindful behavior.

  Keywords: Mindfulness training, Anxiety, affective failure
 • Mostafa Ekrami Kivaj, Hamid Janani *, Jafar Barghi Moghadam, MohammadRahim Najafzadeh Pages 52-62
  Introduction

  Employee job performance has always been influenced by various structures. Accordingly, the present study dealt with the effect of proactive personality on the job performance of the football federation staff of the country.

  Materials and Methods

  This study was a descriptive correlational study that was applied in terms of purpose. The statistical population of the present study consisted of the official staff of the Football Federation of the country and the sports delegations of the provinces that have teams in the country's premier league. According to the target population, 310 people were selected as a statistical sample. The measurement tools were Patterson (2008) Job Performance Questionnaire and Batman and Krant (1993) Proactive Personality Questionnaire, which were Validated Cronbach's alpha test and validity using confirmatory factor analysis. Data analysis was performed using structural equation modeling with partial least squares method.

  Results

  The results of the study showed that proactive personality can positively and directly affect the job performance of the employees of the Football Federation. Also, the results of the structural equation model of the research were confirmed (GOF = 0.441) and showed that the proactive personality variable can enhance job performance.

  Conclusion

  Efforts to improve the performance of human resources and the organization in general, is one of the important tasks of managers in any organization and based on the results of this study can be said that if the employees of the Football Federation have an proactive personality, the possibility of improving their job performance and the organization as a whole will be more.

  Keywords: proactive personality, job performance, football federation staff
 • Masomeh Mardani Garmdareh, Ahmad Ghazanfari *, Reza Ahmadi, Tayebeh Sharifi Pages 62-73
  Introduction and purpose

  exam anxiety influences the students’ cognitive and emotional process besides making problem in their educational process that applying appropriate psychological therapies is a necessity in decreasing these damages. therefore the objective of the present study was to investigate the effectiveness of ACT on the psychological flexibility and perfectionism in second high school female students with exam anxiety.

  Material and Methods

  the present study was experimental with pretest, posttest and control group design and a two-month follow-up stage. The statistical population included second high school female students with exam anxiety in the city of Shahrekord in academic year 2018-19. 30 students with exam anxiety were selected though clustered random sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups (each group of 15). The experimental group received ACT intervention (Heyz et.al. 2004) in ten seventy-five-minute sessions during two and half months. The applied questionnaires in this study included psychological flexibility questionnaire (Denis and Wanderwall, 2010) and perfectionism questionnaire (Mill, et.al, 2004). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.

  Findings

  the results showed that ACT has significant effect on the psychological flexibility and perfectionism in second high school female students with exam anxiety (p < 0.001).

  Conclusion

  according to the findings of the present study it can be concluded that ACT can be applied as an efficient therapy to improve psychological flexibility and the decrease of cognitive avoidance in the students with exam anxiety through employing mental techniques and cognitive defusion, stipulating values and committed action.

  Keywords: exam anxiety, psychological flexibility, ACT, Perfectionism
 • Leila Alipour *, Mahro Ghadiri, Mohammad Mahdi Labibi, Yousef Ghazbani Pages 63-79
  Introduction

  The aim of this study was to investigate consensual divorce among Arab Iranians living in Ahvaz than other cities in the country. Therefore, the issue of consensual divorce is of special importance in family studies. This study tries to find the causes of consensual divorce among The tribes of Iranians have been Arabized.

  Methods

  The type of study was conducted by a quantitative and qualitative combination of questionnaire and interview tools. The statistical population included 650 cases of consensual divorces of couples and 8 cases of Arab sheikhs of Ahvaz. In this study, information was extracted from the existing divorce registration offices in Ahvaz in the period of summer 1396 to summer 1397. The sample size was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient of 277 items, however, 300 cases were considered to reduce the error level. Data collection was done through questionnaires and interviews and the questions were self-made and sought to assess the objective facts that were done by focusing on variables and without evaluation and with the independence of the context.

  Conclusion

  The results of examining the research hypotheses showed; Factors of forced marriage at a young age, imposing difficult tasks on women, extramarital affairs, spousal violence against women, support of sheikhs and tribal elders, belief in sexual preference, have had a positive effect on consensual divorce. The hypotheses of this study were using analysis of variance and Pearson correlation coefficient and in abundance. The level of significance is 0.000 which is calculated with an error of 0.05. However, its validity has been confirmed by structural and face content method and the reliability of the measurement has been confirmed by Cronbach's alpha formula (0.796).
  Consensual divorce among Ahwazi Iranians of Ahwaz has distinctive features compared to consensual divorce and its common meaning, so that this divorce is influenced by the subcultures governing ethnic and tribal life and the factors affecting it apart from individual desires to ethnic prejudices, eliminate. The compromises of some anomalies have been family deviations, revenge, murder and bloodshed. In the meantime, the sheikhs and elders of each tribe played the role of mediators, and in terms of the form and meaning of divorce, an agreement between these tribes had a different nature, which is mentioned in this study.

  Keywords: Forced marriage, ethnic -tribal prejudices, extramarital affairs, consensual divorce, Ahvaz
 • Pejman Jonoud, Fatemeh Mohammadi Shirmahaleh, Shahram Mohammadkhani, Marjan Hossein Zadeh Taqvaei, Parisa Peyvandi Pages 74-84
  Introduction

  According to unofficial statistics, methamphetamine consumption in Iran is ranked as the second or third most commonly used substance abuse. The purpose of this study was to determine the effectiveness of positive treatment on self-injurious behaviors and negative emotions in men with opiate dependence.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre- and post-test and follow up with control group. The statistical population consisted of all men with glasses referring to Karaj province TC center in autumn 2019. Samples were selected by convenience sampling (40 males) and were randomly divided into experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The pre-test phase, the questionnaire of self-harming behaviors and the short form of the Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21) were used. Then the experimental group received 8 sessions of positive treatment and the control group did not receive any intervention. At the end both groups underwent posttest and follow up period (3 months). Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used for data analysis.

  Results

  There was a significant difference between experimental and control groups after treatment. The mean score of negative self-injurious behaviors and negative emotions in the experimental group was lower than the control group (P <0.001(.

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that positive therapy is effective on self-injurious behaviors and negative emotions in men with opiate dependence.

  Keywords: stress, Anxiety, Depression, positive treatment, Stimulant Drugs (Crystal Methamphetamine), self-injurious behaviors
 • Shakiba Elsagh, Hassan Givarian, Mohammadreza RabieeMandejin, Mina JamshidiEvaneki Pages 78-94
  Introduction

  The public policy-making process begins with a focus on issue identification and affects the people. This study presents a structural model of the role of governmental and non-governmental actors during the Covid-19 outbreak in line with the general issue of social health.

  Methods

  In this research, grounded theory and structural equation modeling have been used and 15 interviews were conducted with experts in the policy-making system. Data were analyzed by open, axial and selective coding and the structural model of the research was presented.

  Results

  The results show that the causal conditions include categories of general sensitivity to the subject, cost incurred due to the existence of the issue for the country, The geographical scope of the subject matter, and emergencies and natural disasters and stakeholders including legislators and government officials, political actors, non-governmental actors, mass media, and universities and research institutes in the public space of the iranian calligraphy system, including intellectual currents and mental models of calligraphy. Consultants, political and security currents, social, cultural and religious conditions, economic and technological conditions, foreign and international currents, and organizational and administrative currents influence the identification of public issues in iran.

  Conclusion

  It seems that the government, with the support of political actors, non-governmental actors, the media and universities and research institutes, will be able to increase their participation in identifying public issues, especially during the Covid -19 outbreak..

  Keywords: Grounded theory, Identify, prioritize the Issues, Public Issues, Public Policy-Making, COVID-19
 • Elnaz Karimi, Rasoul Davoodi *, Mohammadreza Karamipour Shemshabadi Pages 85-98

   Intrudoction: 

  The purpose of this research was to presentation of the model to enhance the human resources productivity productivity to Improve the General Health Goals of the Welfare Organization. In this regard, identification and explanation of dimension and factors affecting human resource efficiency in the welfare organization of the country were addressed.

  Methodology

  The research method was correlated with the structural model approach. The statistical population of the study consisted of all employees of the Welfare Office in Tehran province during the years 2019. Using a random sampling method, 320 subjects were selected as sample. In this research, data collection was done by library method and researcher-made questionnaire. Validity of the researcher made questionnaire was confirmed through formal validity, content and structure, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. In this research, descriptive statistics and descriptive statistics were used to describe the demographic characteristics and the variables of frequency, table and graph. In the inferential part, in order to test the research questions, we used the modeling of structural equations, Friedman test and Spss software and Lisrel was used.

  Results

  Among the 88 indicators extracted from theoretical and historical bases, 14 main factors including 4 productivity components and 10 factors influencing human resource productivity were detectable. The components of human resource efficiency included effectiveness, efficiency, commitment and cooperation in problem solving.

  Conclusion

  Factors affecting human resource efficiency to improve the general health goals of the Welfare organization were: ability, perception of role, organizational culture, organizational structure, leadership style, Motivational factors, Physical Space, Empowerment, Competitiveness and Creativity. Therefore, by improving the productivity components and controlling the factors affecting human resource productivity in the Welfare Organization, we can expect to increase the level of health in country.

  Keywords: Human Resources, Productivity, Welfare Organization, General Health, Effectiveness, Efficiency, Commitment
 • Javad Khodadadi, Targol Farjadtehrani * Pages 101-110
  Introduction

  Betrayal for whatever reason, engaging in these relationships at different levels, may have undesirable effects on marriage. Accordingly, the present study identifies the factors affecting men's transgression from a women's perspective.

  Materials and Methods

  For this purpose, 20 women with experience of spouse infidelity were selected through purposive sampling method and in-depth semi-structured interviews were studied during a 12 month period. , Collected, recorded, coded, and subdivided into main and sub-themes. Results from coding analysis of interviews It led to the identification of 3 main themes including individual, interactive, social and cultural contexts and 19 sub-themes (6 individual themes, 8 interactive themes, and 5 social cultural themes).

  Results

  Findings indicate factors such as low self-esteem, low differentiation, responsibility. Avoidance, Dominance and Dominance, Psychological Problems, Childhood Traumatic Experiences Among Individual Reasons; Destructive Behaviors, Lack of Mutual Support, Lack of Marital Intimacy, Conflict Resilience, Poor Activity and Common Time, Problems and Problems Sex, secrecy, weak marital boundaries, interactive factors and differences in worldview, differences in family Salinity, family affiliation, broad friendships, type of job were identified as social factors in the field of men's marital breakdown from the women's point of view.

  Conclusion

  The results indicated that factors in personal, couple and social cultural domains were harmful factors in formation. They are widespread and marital breakdowns. Therefore, the need to pay more attention to these factors identified in marriage can partially prevent the formation of marital breakdowns.

  Keywords: Marital Infidelity, Contracting Factors, Women
 • Mahdi Ghafourizad *, Afsaneh Amirian Pages 111-124

  Today, in all parts of the world, including Iran, medical science has become specialized and systematic. Depending on the specific type of disease, each person should see a doctor related to that disease. Since the patient's unhealthy and damaged mental and physical condition has caused him to trust only his physician, the discussion of ethics and the rights and obligations of the parties will also be discussed here. Perhaps in the past, the patient could generally complain or criticize his doctor, but today this issue has been raised in various forms of criminal and legal law in the world, including our country. Accordingly, the physician is morally, legally, and contractually responsible for the patient, and violating it is a crime in its own right. In some cases, in addition to benefiting from medical science and its treatment, the patient will have other rights, including knowledge of how the treatment process will be conducted, how the physician will communicate with him, and how he will be informed about financial matters. In this article, in a descriptive and analytical way, we will try to explain and analyze the process of physician's obligations in order to inform the patient about the treatment process and its contract.

  Keywords: The right to information, Treatment, Patients, medical violations
 • Ali Hamidi, Leila Alipour Pages 112-122
  Introduction

  Women's rights refer to freedom at all ages and its separation from more general rights such as human rights is according to a theory that is recognized for all human beings at birth, but advocates for women's rights show that for some reason women and girls outnumber men These rights are excluded and include physical integrity and autonomy, labor rights, property rights, education rights, guardianship rights, and other rights. In this article, the purpose is causal-comparative and comparative study of physical rights. The society of bad girls and runaway girls is in District 4 of Tehran.

  Methods

  In the present study, with the sample size using the available sampling method, 60 people were selected according to the objectives and hypothesis of the research. 30 belonging to the group of abused girls (due to poor economic and cultural conditions, unemployed father and finally the violent behavior of one parent with the child) and 30 fugitive girls (kept in the centers). In this study, a questionnaire of feeling lonely by Russell, Pilva and Cortona (1980); The body image questionnaire of Bron, Kash and Mulka (1990) and the Tuckman Negligence Questionnaire (1991) were administered to the sample group. In this study, the collected data after analysis in SPSS24 software were analyzed based on descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of variance).

  Results

  The results showed that the effect of the group on the scores obtained from the questionnaire of loneliness, body image and procrastination is significant; This means that there is a significant difference between the scores of these variables between the subjects of the two groups (abused girls and runaway girls).

  Conclusion

  Also, the mean of variables of total loneliness and procrastination in abused girls was higher than the runaway girls group, and the body image variables of the abused girls group were lower than the runaway girls group. A large number of girls have been subjected to physical, psychological, etc. violence in the family, so in this regard, counseling and social support measures should be taken for these women by the authorities and the government.

  Keywords: Comparative rights, social Individual rights, Social isolation, Body image, Procrastination, abused girls, runaway girls
 • Narjes Pezhmanfar, Fariborz Bagheri, Bita Nasrollahi Pages 123-135
  Introduction

  Digital games are a tool for transmitting culture based on interactionism that can be effective in modeling, setting and promoting criteria and rules. There is a concern that, given social psychology, digital games can create a norm in their audiences.

  Method

  This research is an analytical description. First, the norms of digital games are identified and then a qualitative analysis of the norms of digital games is performed. Coded questions are asked through interviews with individuals in two qualitative statistical communities. The first statistical population is 19 professional male players living in Tehran and the second population is 10 educated male individuals who have media literacy but are familiar with this game for the first time (professional and ordinary communities).

  Results

  The most important norms of the game "Call of Duty" from the perspective of social psychology are 4 items: 1- Conscientiousness, 2- The correct way of obeying the officer, 3- Achieving military order and technology, and 4- Heroism, which are the explicit and tangible norms of the game. "Call of Duty" is known by emphasizing the advanced combat version 2 - (2019).

  Conclusion

  In two statistical populations of 19 and 10 people, these norms were adapted to the players' point of view from a qualitative point of view. For most players, the above four criteria are understandable for them, but some of them believe that these criteria remain at the norm and They do not potentially become actual.

  Keywords: Social psychology, norm, digital games, Call of Duty game, conscientiousness
 • Hamid Alizadeh, Kambiz Heidarzadeh, Mohsen Khounsiavash, Rouhollah Zaboli Pages 136-151
  Introduction

  Previous research has shown that employees' cognitive status is influential in the way they treat their clients; Therefore, the present study aimed to investigate the role of job characteristics in cognitive evaluation of employees in the face of aggressive clients in the Armed Forces hospitals located in Tehran.

  Methods

  Interpretive paradigm, qualitative approach and grand theory strategy (data foundation) were used in this research. In order to access the operational managers and staff, the snowball sampling method was chosen and the hidden content analysis tactic was used to analyze in-depth interviews and related articles of the day. Since the data format is audio and text, MAXQDA Pro 2020 software has been used for coding..

  Results

   The findings showed that the phenomenon of cognitive evaluation of employees is created by five dimensions: threats to job goals, threats to self-esteem (confidence), need for control, threats to physical health (physical well-being) and threats to justice.

  Conclusion

  It can be stated that the underlying conditions in job characteristics, personality traits and emotional reactions are introduced that job characteristics have general context and social support components.

  Keywords: Cognitive Evaluation, Job Characteristics, Aggression, Stressful Encounters
 • Nadali Moradi, Fatemeh Azizabadi Farahani, Davod Nemati Anaraki, Neda Soleimani Pages 2535-2545
  Introduction

  This article evaluates the content of Health-based commercial advertising in IRIB. Therefore, the mail goal of this study is designing practical guideline for producing contents of Health-based Commercial Advertising in National Media.

  Materials and Methods

   Combined method of qualitative and quantitative was used in this study. More than 14 people  who are the population of the research consisting all experts and top professors in the field of media and advertisement. At the qualitative stage, following the literature review and data gathering of upstream documents (guidelines) from relevant organizations, the studies were performed and the analysis of literature and upstream documents (guidelines) was done through content analysis method. By accomplishment of content analysis, 95 indicators were identified which after purification and item reduction, 58 non-repeatative indicator were extracted. At the final stage, 8 dimensions and 146 indicators were reached.

  Results

  By Delphi Panel, the indicators were screened. At the first stage of Delphi technique, a servey of 5 scale likert open questionnaire was performed through 14 experts. Following the data gathering, indicators with the score of less than 2.8 were eliminated which reached to 16 items, at the same time, 1 dimension and 18 indicators were added by experts. As a result, 9 dimensions and 60 indicators were achieved at the end of first round of Delphi. At the second stage, a new quationnaire consisting of 60 indicators was given to the experts for the second round of Delphi which following the data gathering, 10 items with the score of less than 2.8 were eliminated and 50 indicators were reached. The cronbach alpha was used for validity and reliability of the study which showed higher than 0.7 for all items of both questionnaires. Finally, by a survey of the guideline method, 71.5 % of the experts voted for a categorized type of guideline including dimention, items and indicators and the guideline was designed. 

  Conclusion

  it seems that the standard tool can be used as a basic for the further researches and it is recommended to perform the practical studies with considering of standardized questionnaire.

  Keywords: Content Analysis, Commercial Advertising, Value Advertising, Media