فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اراک - سال بیست و سوم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • سال بیست و سوم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید محمدحسین جوادی*، مریم سجادیان صفحات 2-7
 • علی گنجی، قاسم مسیبی، محسن خاکی، علی قضاوی* صفحات 8-21
  زمینه و هدف

   COVID-19 بیماری ویروسی دستگاه تنفس است. در این مقاله مروری، بر اساس جدیدترین یافته‌ها به ساختار ژنتیکی، مکانیسم پاتوژنیک، تظاهرات بالینی، تشخیص، درمان و پیشگیری از ابتلا به COVID-19 پرداخته شده است. 

  مواد و روش ها

  جستجوی مقالات در مدلاین با استفاده از کلیدواژه‌های Coronavirus, COVID-19 و Respiratory infection انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی

  اصول اخلاقی در نگارش مقاله ، طبق دستورالعمل کمیته اخلاق کشوری و آیین نامه COPE   رعایت شده است.

  یافته‌ها

  در دسامبر 2019، شیوع بی‌سابقه پنومونی با اتیولوژی ناشناخته در شهر ووهان استان هوبی در چین آغاز شد. علت آن یک کرونا ویروس جدید بود که سازمان بهداشت جهانی آن را COVID-19  نام‌گذاری کرد. این ویروس بسیار مسری است و دستگاه تنفس تحتانی را درگیر می‌کند. تحقیقات در خصوص مکانیسم و درمان COVID-19 در آغاز راه است و هر روز اطلاعات جدیدی ارایه می‌شود که برخی از آ‌ن‌ها، موارد قبلی را تایید و برخی نقض می‌کنند. به‌هرحال، COVID-19 بیماری عفونی جدی و خطرناک و تهدید بزرگی برای بهداشت و ایمنی جهان محسوب می‌شود و باید به‌سرعت از شیوع و گسترش آن جلوگیری کرد.

  نتیجه گیری

   ازآنجاکه مکانیسم دقیق بروز بیماری توسط این ویروس کاملا مشخص نشده و تاکنون هیچ داروی اختصاصی یا واکسنی برای آن طراحی نشده است، درحال‌حاضر مهم‌ترین کار، قطع چرخه انتقال است.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، COVID-19، عفونت تنفسی
 • انسیه سیف امیرحسینی، علی گنجی، قاسم مسیبی، علی قضاوی* صفحات 22-33
  زمینه و هدف

  رازیانه با خواص فیتواستروژنی، آنتی اکسیدانی و ضددیابتی در طب سنتی ایران برای درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) به کار می رود. التهاب مزمن خفیف یک مکانیسم پیشنهادی جدید در پاتوژنز PCOS است که نقش سیستم ایمنی در این بیماری را مطرح می کند. با توجه به نقش کلیدی سلول های Treg در حفظ هموستاز ایمنی، اختلال در عملکرد این سلول ها به همراه افزایش تولید ترکیبات التهاب زا همچون نیتریک اکساید می تواند به بروز التهاب پایدار منجر شود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی تعداد 18 سر موش BALB/c به 3 گروه تقسیم شدند. PCOS با تزریق زیرجلدی mg/kg/day 60 DHEA در ml 0/1 روغن کنجد به مدت 21 روز القا شد. گروه کنترل منفی به مدت 21 روز حلال (ml 0/1 روغن کنجد) دریافت کردند و گروه PCOS، تحت درمان با تزریق داخل صفاقی mg/kg/day 005 عصاره هیدروالکلی رازیانه به مدت 21 روز قرار گرفتند. سلول های Treg با فلوسایتومتری و غلظت نیتریک اکساید با روش گریس و قدرت آنتی اکسیدانی توتال با متد FRAP سنجیده شد. 

  ملاحظات اخلاقی

  تمامی آزمایش های این تحقیق با رعایت موازین اخلاقی و طبق تایید کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک با شناسه مصوبه IR.ARAKMU.REC.1397.312 انجام گرفت.

  یافته ها

  سیکل جنسی در گروه های درمان شده با رازیانه طبیعی شد. این گیاه به طور معنی داری باعث کاهش کیست های تخمدانی شد. غلظت نیتریک اکساید به طور معنی داری کاهش پیدا کرد، ولی FRAP تغییر معنی داری نداشت. سلول های Treg نیز افزایش معنی دار داشت. 

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش سیستم ایمنی در بروز التهاب، تعدیل پاسخ این سیستم هم زمان با تعدیل پاسخ های سیستم اندوکرین می تواند افق جدیدی در طراحی مداخلات درمانی نوین برای بیماری PCOS بازنماید.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، رازیانه، نیتریک اکساید، FRAP، Treg
 • راحله فیروزی، طاهر تیزدست*، جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی صفحات 34-47
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این پژوهش، مدل یابی معادلات ساختاری نقش میانجی کیفیت زندگی زناشویی در رابطه بین راهبردهای مقابله با تنیدگی با دشواری در تنظیم هیجان زنان مبتلا به سرطان پستان است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع همبستگی است که در آن روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بررسی شده است. شرکت کنندگان پژوهش 385 نفر از زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان آمل و بابل در سال 1397 بودند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های راهبردهای مقابله ای، دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر و کیفیت زندگی زناشویی را تکمیل کردند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. برای آزمون روابط غیر مستقیم از روش بوت استراپ در دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و هیز استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این پژوهش با کد IR.IAU.TON.REC.1397.029 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن رسیده است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود (0/57=RMSEA). به طورکلی نتایج نشان داد که تمام مسیرهای مستقیم معنادار شدند (0/05>P)؛ همچنین نتایج نشان داد که مسیرهای غیرمستقیم راهبردهای مقابله با تنیدگی نیز از طریق کیفیت زندگی زناشویی با دشواری در تنظیم هیجان معنادار بود.

  نتیجه گیری

  مدل ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل موثر بر دشواری در تنظیم هیجان زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان است؛ بنابراین می تواند به عنوان الگویی مناسب برای تدوین و طراحی برنامه های پیشگیری از مشکلات هیجانی زنان مبتلا به سرطان پستان مفید باشد.

  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله با تنیدگی، دشواری در تنظیم هیجان، کیفیت زندگی زناشویی، سرطان پستان
 • محمد پرستش*، زهرا نادی صفحات 48-59
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر اثر 10 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR)، سطوح سرمی آنزیم‏های کبدی، رزیستین و کمرین موش های صحرایی دیابتی نوع 2 را بررسی کرده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی از نژاد ویستار در محدوده وزنی 48 ±200 به چهار گروه (کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابتی تمرین مقاومتی و سالم تمرین مقاومتی) به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه‏های تمرینی به مدت 10 هفته تمرینات مقاومتی منظم را به وسیله نردبان انجام دادند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، سرم خون موش‎های صحرایی برای بررسی رزیستین، کمرین، انسولین و آنزیم های کبدی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی و تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 5 درصد بررسی شدند.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد IR.ARAKMU.REC.1394.329 در کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک به ثبت رسیده است.

  یافته ها

  القاء دیابتی موجب افزایش معنا‎دار شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR)، سطوح سرمی آنزیم‏های کبدی، رزیستین و کمرین در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم شد (0/05>P). همچنین تمرین مقاومتی موجب کاهش معنا‎دار شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR)، سطوح سرمی آنزیم‏های کبد، رزیستین و کمرین در گروه دیابتی تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین مقاومتی از طریق کاهش شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR)، سطوح سرمی کمرین و رزیستین، آنزیم‏های کبدی در موش های دیابتی نوع 2 را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: ALT، AST، ALP، GGT، کمرین، رزیستین، تمرین مقاومتی
 • زهره دهقانی، رضا تاجیک*، رامین زارع صفحات 60-71
  زمینه و هدف

  استرس شغلی زیاد تمرکز و قدرت تصمیم گیری کارگران را کاهش می دهد و در صنایعی که انجام کار مستلزم پذیرش ریسک بالا از نظر مواجهه با خطرات است، ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین نتایج ارزیابی استرس شغلی و ریسک های ناشی از کار در صنعت فولاد لرستان انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به صورت توصیفی مقطعی است و در یکی از صنایع فولاد لرستان در سال 1396 انجام شده است. در این مطالعه برای ارزیابی ریسک و استرس شغلی به ترتیب از روش 3D- ملبورن و پرسشنامه استرس شغلی اداره ایمنی و بهداشت انگلستان استفاده شد. تجزیه وتحلیل به وسیله آزمون های همبستگی و آزمون کروسکال والیس با استفاده از از نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاق IR.NREC.007.1394.05 به تصویب کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده است.

  یافته ها

  درمجموع 182 ریسک ناشی از کار در 14 عنوان شغلی شناسایی شدند. نمره استرس شغلی 3/19 درصد از افراد مورد مطالعه در سطح ریسک بالا قرار داشت. به علاوه همبستگی آماری معناداری میان رتبه ریسک و نمره کلی استرس شغلی (0/03=P)، همچنین ابعاد کنترل(0/02=P) و تقاضا مشاهده شد (0/02=P). بین میزان استرس شغلی در بین گروه های سنی، سابقه کاری و سطح تحصیلات افراد مورد مطالعه، اختلاف آماری معناداری دیده نشد.

  نتیجه گیری

  وجود ارتباط بین میزان ریسک به دست آمده و نمره استرس شغلی کارگران مورد مطالعه در صنعت فولاد نشان می دهد که برنامه ریزی برای کنترل عوامل استرس زای محیط کار و مدیریت ریسک های شغلی از طریق کاهش احتمال و پیامد خطرات ناشی از شغل ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، 3D ملبورن، استرس شغلی، صنعت فولاد
 • فاطمه مومنی، افروز نخستین، مجتبی بیانی* صفحات 72-81
  زمینه و هدف

  پریوستین به عنوان یک پروتیین ضروری در تکامل بافت های مختلف در بدن عمل می کند و همچنین دارای نقش کلیدی در بافت های حمایت کننده دندان ازجمله لیگامان پریودنتال است.تاکنون تاثیر وجود التهاب بر کاهش میزان پریوستین در برخی از مطالعات نشان داده شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه مقادیر پریوستین موجود در بزاق و مایع شیار لثه ای افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن با افراد سالم است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه موردشاهدی همسان شده، 106 نفر (53 نفر در گروه مبتلا به پریودنتیت مزمن و 53 نفر در گروه سالم) پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه وارد مطالعه شدند. همسان سازی بین دو گروه از نظر سن، جنس، وزن و شاخص توده بدنی انجام شد. نمونه های مایع شیار لثه ای و بزاق از شرکت کنندگان دریافت و سپس توسط الایزا بررسی شد. تجزیه وتحلیل آماری توسط نرم افزار 11.stata v صورت پذیرفت.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.34 به تصویب کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده است.

  یافته ها

  در این مطالعه سطوح پریوستین موجود در بزاق و مایع شیار لثه ای در افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن به طور معنی داری از گروه افراد سالم پایین تر بود (0/001>P). همچنین مقادیر پریوستین بر اساس پارامترهای پریودنتال به طور معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه متفاوت بود (0/001>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه بین ابتلا به بیماری پریودنتیت مزمن و مقادیر پریوستین موجود در بزاق و مایع شیار لثه ای ارتباطی معنی دار وجود دارد؛ لذا پریوستین می تواند به عنوان یک بیومارکر احتمالی برای تشخیص زودرس و پیشگیری از پیشرفت  بیماری پریودنتیت مزمن در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، پریوستین، بزاق، مایع شیارلثه ای
 • قاسم محمدنژاد، حسن متین همائی*، فرشاد غزالیان صفحات 82-91
  زمینه و هدف

   تاندون امتداد ماتریکس خارج سلولی عضله است که به صورت مکانیکی و ساختاری با بار مکانیکی سازگاری می یابد. سازوکارهای سلولی و مولکولی مربوط به این سازگاری به طور کامل شناخته نشده است؛ ازاین رو هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های TGF-β1 و میوستاتین در تاندون عضلات تند و کند انقباض بود. 

  مواد و روش ها

  بدین منظور تعداد 12 سر رت نر بالغ نژاد ویستار 8 هفته ای به روش تصادفی ساده به 2 گروه ورزش (تعداد = 6 سر) و شاهد (تعداد = 6 سر) تقسیم شدند. گروه ورزش به مدت 6 هفته و 5 بار در هفته، تمرین مقاومتی (حمل وزنه با 40 الی 160 درصد وزن بدن روی نردبان) را اجرا کردند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، تمامی رت ها کشته شدند و تاندون عضلات سولیوس و بازکننده بلند انگشتان (EDL) استخراج شد. بیان mRNA ژن های TGF-β1 و میوستاتین با استفاده از روش RealTime-PCR سنجیده شد و برای تجزیه وتحلیل آماری از آزمون t مستقل استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

  کلیه مراحل مطالعه با توجه به دستورالعمل اخلاقی و مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با شماره IR.IAU.PS.REC.1398.296 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیان ژن TGF-β1 در تاندون عضلات EDL (0/001≥P) و سولیوس (0/01≥P) به طور معنی داری افزایش یافت، درحالی که بیان ژن میوستاتین در تاندون عضلات EDL (0/001≥P) و سولیوس (0/05≥P) به طور معنی داری کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که تمرین مقاومتی باعث تنظیم مثبت سطوح پایه ژن TGF-β1 و تنظیم منفی سطوح پایه ژن میوستاتین در تاندون عضلات تند و کند انقباض می شود و این اثرات در تاندون عضله تند انقباض به طور قابل توجهی بیشتر است.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، تاندون، TGF-β1، میوستاتین
 • نرگس علی نیا، علیرضا علمیه*، محمدرضا فدائی چافی صفحات 92-107
  زمینه و هدف

  بیماری کبد چرب غیرالکلی نوعی تجمع چربی در سلول های کبدی است. ازآنجاکه گیاه خرفه دارای ویژگی هیپولیپدمیک است، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین ترکیبی و مصرف مکمل خرفه بر غلظت پلاسمایی چربی های خون و سونوگرافی کبد در زنان چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی است.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان چاق 60-40 سال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تشکیل دادند. 40 زن چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی به صورت تصادفی انتخاب و در 4 گروه تمرین + مکمل (10=n) ، دارونما (10=n)، تمرین (10=n) و مکمل (10=n)  قرار گرفتند. پیش و پس از مداخله، سونوگرافی از کبد و آزمایش خون انجام شد. از آزمون تی همبسته، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی نیز استفاده شد. سطح معنی داری 05/0> p در نظر گرفته شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این پژوهش با کد IR. IAU.RASHT.REC.1397.034 در کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تایید شده و دارای ثبت کارآزمایی بالینی ایران به شماره .IRCT20190309042987N1 است.

  یافته ها

  12 هفته مصرف مکمل خرفه و تمرین ترکیبی باعث کاهش معنی دار در غلظت پلاسمایی کلسترول (001/0=P)، تری گلیسیرید (0/00=P)، (0/00=P) LDL و افزایش معنی دار در سطح سرمی (0/00=P) در HDL در گروه های تمرین + مکمل، گروه تمرین و گروه مکمل شد (0/05>P).  همچنین نمای سونوگرافی کبد در گروه تمرین + مکمل (0/02=P) و گروه تمرین (0/00=P) بهبود یافت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  مصرف مکمل خرفه همراه با تمرینات ترکیبی می تواند در کاهش غلظت پلاسمایی چربی های خون و بهبود سونوگرافی کبد در زنان چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی موثر باشد.

  کلیدواژگان: خرفه، کبد چرب غیرالکلی، تمرین ترکیبی
 • صدیقه احمدی، سعید طولابی*، حسین ایلانلو صفحات 108-117
  زمینه و هدف

  دانش آموزان در سن نوجوانی در معرض آسیب های زیادی هستند. یکی از این آسیب ها گرایش به سوءمصرف مواد در میان آنان است؛ از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم تهران بر اساس میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش از نوع مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 12 تهران در سال تحصیلی 97-96 بودند. تعداد 149نفر نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) و پرسشنامه گرایش به مصرف مواد گلپرور (1380) بود. برای تحلیل نیز از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاق IR.KHU.REC1397.29 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه خوارزمی رسیده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین تاب آوری و گرایش به سوءمصرف مواد رابطه ای معنادار و منفی وجود دارد (0.05 >p) و بین  اهمال کاری تحصیلی و گرایش به سوء مصرف مواد رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد (0.05 >p).

  نتایج

  تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی قادر به تبیین 54 درصد از واریانس گرایش به سوءمصرف مواد در نوجوانان است. تاب آوری (564/0-) و اهمال کاری تحصیلی (436/0-) در پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در نوجوانان به ترتیب نقش بیشتری داشته اند.

  نتیجه گیری

  تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر در مدارس مقطع متوسطه دوم، گرایش به سوءمصرف مواد را پیش بینی می کنند؛ از این رو لازم است در اقدامات پیشگیرانه و مداخلاتی برای این گروه سنی، عوامل خطرساز مد نظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، گرایش به مصرف مواد، تاب آوری
 • عطیه سادات دانش، فاطمه نوجوان* صفحات 118-125
  زمینه و هدف

  از دیدگاه طب سنتی ایران خونریزی از همورویید تنها یک بیماری عضوی نیست، بلکه نشان دهنده کیفیت و کمیت خون و اخلاط موجود در بدن است. بر اساس این دیدگاه، خونریزی از نواحی مختلف علل مختلفی دارد که دو علت مهم آن عبارت اند از: پری عروق و درنتیجه خروج خون در نواحی مستعد خونریزی و دیگری، تغییر در کیفیت خون به گونه ای که باعث باز شدن عروق و ایجاد خونریزی شود. این مقاله با گزارش یک مورد خونریزی از همورویید، شاهدی برای مجموعه ای از اصول درمانی موجود در طب ایرانی است. 

  شرح مورد

  خانم 39 ساله، متاهل، دارای 5 فرزند، با مزاج جبلی گرم و تر که به علت خونریزی شدید قاعدگی به مدت یک سال، برای انجام طب سنتی مراجعه کرده بود. با تجویز داروی گیاهی، پس از سه ماه خونریزی قاعدگی طبیعی شد، اما یک ماه بعد دچار خونریزی از همورویید شد. خونریزی های بیمار با درمان های طب سنتی ایران ازجمله پاکسازی بدن از خلط سودا و فصد و زالوی اطراف مقعد بهبود پیدا کرد.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه  باکد اخلاق IR.MUQ.REC.1396.110 در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم به تصویب رسیده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده و بر اساس دیدگاه طب سنتی به نظر می رسد که علت بروز خونریزی از مقعد و هموریید در مورد گزارش شده، ناشی از مشکل پری عروق از خونی با کیفیت نامناسب بوده و به دنبال درمان علامتی، خونریزی شدید قاعدگی ایجاد شده است.

  کلیدواژگان: خونریزی هموروئید، خونریزی شدید رحمی، طب سنتی ایران، بیماری های انتقالی
|
 • Seyed Mohammad Hossein Javadi*, Maryam Sajadian Pages 2-7
 • Ali Ganji, Ghasem Mosayebi, Mohsen Khaki, Ali Ghazavi* Pages 8-21
  Background and Aim

  COVID-19, a viral respiratory illness. In this review, we discuss issues such as the genetic structure, pathogenic mechanism, clinical characteristics, diagnosis, treatment, and prevention of COVID-19 based on the latest findings.

  Materials and Methods

  The Medline was searched for terms such as “Coronavirus” ،“COVID-19” and “Respiratory infection”.

  Findings

  In December 2019, the unprecedented outbreak of pneumonia with unknown etiology began in Wuhan, Hubei Province, China. The cause was a new coronavirus, named COVID-19 by the WHO. This virus has high transmissibility and affects the lower respiratory tract. Research into the mechanism and treatment of COVID-19 is under way, and new information is being provided every day, some of which are contradictory. COVID-19 is a serious and dangerous infectious disease and a significant threat to the health of the world's population, and should be prevented from spreading rapidly.

  Conclusion

  Because the exact mechanisms of the disease have not been fully elucidated and specific drug or vaccine have not yet been developed for it, control is mainly based on the interruption of the transmission cycle.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, Respiratory infection
 • Ensieh Seif Amirhoseiny, Ali Ganji, Ghasem Mosayebi, Ali Ghazavi* Pages 22-33
  Background and Aim

  Fennel with phytoestrogenic, antioxidant and anti-diabetic properties is used in traditional Iranian medicine to treat Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS). Chronic inflammation is a new proposed mechanism in PCOS pathogenesis that suggests the role of immune system in this disease. Due to the main role of Treg cells in maintaining immune homeostasis, their impaired function, along with increased production of inflammatory compounds such as nitric oxide, can lead to persistent inflammation.

  Methods & Materials

  In this experimental study, 18 BALB/c mice were randomly divided into three groups including control group, untreated PCOS-induced group, and fennel-treated group. The control group received 0.1 ml sesame oil for 21 days. PCOS was induced by subcutaneous injection of Dehydroepiandrosterone (60 mg/kg/day) plus 0.1 mL sesame oil for 21 days. Mice in third group were treated by intraperitoneal injection of 500 mg/kg/day fennel extract after 21 days. The regulatory of T cells (Tregs) were analyzed by flow cytometry method and nitric oxide level determination was performed by Griess Reaction method. Ferric Reducing/Antioxidant Power (FRAP) assay was used to measure the total antioxidant power.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Ethical Committee of Arak University of Medical Sciences (Code: IR.ARAKMU.REC.1397.312).

  Results

   The estrous cycle was normalized after treatment with fennel. Fennel significantly reduced the number of ovarian cysts. Nitric oxide concentration decreased significantly while FRAP concentrations did not significantly alter. The number of Treg cells was also increased significantly.

  Conclusion

   Due to the role of immune system in the incidence of inflammation, concurrent modulation of both immune and endocrine systems may open new horizons in the design of new therapeutic interventions for PCOS.

  Keywords: Foeniculum vulgare, FRAP, Nitric oxide, Polycystic ovary syndrome, Treg
 • Raheleh Firouzi, Taher Tizdast*, Javad Khalatbari, Shohreh Ghorban Shiroudi Pages 34-47
  Background and Aim

  The purpose of this study was to evaluate the relationship between stress coping strategies and difficulties in emotion regulation mediated by marital life quality in married women with breast cancer. 

  Methods & Materials

  This is a descriptive correlational study. The study population included all married women with breast cancer in Amol and Babol cities of Iran in 2018. Of these, 385 were selected through a convenience sampling technique. The research instruments were Ways Of Coping Questionnaire, Difficulties In Emotion Regulation Scale and Marital Life Quality Scale.  The goodness-of-fit of proposed model was examined by Structural Equation Modeling (SEM) in LISREL software. The indirect correlations were tested by using Preacher and Hayes’ bootstrapping method . 

  Ethical Considerations

  This study received its ethical approval from Islamic Azad University of Tonekabon Branch (Code: IR.IAU.TON.REC.1397.029). Informed consent was obtained from all participants.

  Results

   The proposed model had good fit (RMSEA=0.057). All direct correlations were reported significant (P<0.05). Moreover, indirect paths between stress coping strategies and difficulties in emotion regulation through mediation by marital life quality were significant. 

  Conclusion

   The proposed model had a good fit and can be used in identifying the factors affecting difficulties in emotion regulation.  It can be useful for designing and developing programs to prevent emotions problems in women with breast cancer.

  Keywords: Stress coping strategies, Difficulties in emotion regulation, Marital life quality, Breast cancer
 • Mohammad Parastesh*, Zahra Nadi Pages 48-59
  Background and Aim

  The present study aimed to investigate the effect of a 10-week resistance training on the serum levels of insulin resistance index (HOMA-IR), the serum levels of liver enzymes, chemerin, and resistin in healthy and type 2 diabetic rats.

  Methods & Materials

  In this experimental study, 40 Wistar rats with the mean±SD weight of  200±48 gr were randomly divided into 4 groups (normal control, diabetic control, diabetic resistance training, and resistance training). The training groups performed regular resistance exercises for 10 weeks by ladders. Twenty-four hours after the last training session, the blood sample of rats was collected for resistin, chemerin, insulin, and liver enzymes. The obtained data were analyzed using one-way Analysis of Variance (ANOVA), Tukey posthoc test, Analysis of Covariance (ANCOVA), and Bonferroni posthoc test at a significance level of 0.05.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences, Iran (Code: IR.ARAKMU.REC.1394.329).

  Results

   Diabetes induction significantly HOMA-IR, the serum levels of liver enzymes, resistin, and chemerin in the diabetic control group, compared to the healthy control group (P<‏0.05). Resistance training also significantly decreased insulin HOMA-IR, the serum levels of liver enzymes, resistin, and chemerin in the diabetic resistance training group, compared to the diabetic control group (P<0.05).

  Conclusion

   The obtained data suggested that resistance training improved liver enzymes in type 2 diabetic rats by decreasing the insulin HOMA-IR, the serum levels of chamirin, and resistin.

  Keywords: ALT, AST, ALP, GGT, Chemerin, Resistin, Resistance training
 • Zohreh Dehghani, Reza Tajik*, Ramin Zare Pages 60-71
  Background and Aim

  High occupational stress reduces the workers’ concentrations and decision-making power. In industries with high risks in term of exposure to hazards, there may be negative consequence. This study aimed to investigate relationship between Occupational Stress (OS) and the job-related risks in the steel industry. 

  Methods & Materials

  This is a descriptive-analytical study with cross-sectional design carried out in a steel industry located in Lorestan province of Iran in 2017. For risk and OS assessments, the Melbourne University’s 3D risk assessment model and the United Kingdom's Health and Safety Executive (HSE) questionnaire were used. Statistical analysis was performed by using Pearson correlation and Kruskal-Wallis tests in SPSS V. 22.

  Ethical Considerations

  This study was approved by Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences with the Code: IR.NREC.007.1394.05.

  Results

   A total of 182 job-related risks were identified for 14 job titles. 19.3% of subjects had high OS level. The risk rank had a statistically significant correlation with overall OS score (P=0.03), and OS dimensions of control (P=0.02) and demand  (P=0.02). There was no significant difference between the mean OS score and age, work experience, educational level.

  Conclusion

   Due to the relationship of risk amount and OS among workers in the steel industry, Planning to control stressors in the workplace and managing occupational risks by reducing the likelihood and consequence of job-related risks seems essential.

  Keywords: Risk assessment, Occupational stress, Steel industry
 • Fatemeh Momeni, Afrooz Nakhostin, Mojtaba Bayani* Pages 72-81
  Background and Aim

  Periostin acts as necessary protein in tissue development and has a key role in tooth-supporting tissues such as periodontal ligament. The effect of inflammation on reducing periostin level has been shown in some studies. The aim of this study was to compare the salivary and Gingival Crevicular Fluid (GCF) periostin levels in patients with chronic periodontitis and healthy peers.

  Methods & Materials

  In this matched case-control study, 106 participants (53 patients with chronic periodontitis and 53 healthy controls) were studies after signing a informed consent form. They were matched for age, gender, weight, and Body Mass Index (BMI). The GCF and salivary samples were collected from all participants and were assessed using standard Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). The statistical analysis was conducted in Stata V. 11.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences (Code: IR.ARAKMU.REC.1397.34).

  Results

   The salivary and GCF periostin levels was significantly lower in patients than in healthy subjects (P<0.001). Moreover, the periostin levels was significantly different based on periodontal parameters (P<0.001).

  Conclusion

   There is association between the incidence of chronic periodontitis and salivary and GCF periostin levels. Hence, the periostin may act as a potential biomarker for the diagnosis  of chronic periodontitis and prevention of its progression.

  Keywords: Chronic periodontitis, Periostin, Gingival crevicular fluid, Saliva
 • Ghasem Mohammadnezhad, Hassan Matin Homayi*, Farshad Ghazalian Pages 82-91
  Background and Aim

   Tendon is the extracellular matrix of the muscle that mechanically and structurally adapts to the mechanical load. However, the cellular and molecular mechanisms of this adaptation are not known yet. The purpose of this study was to investigate the effect of 6 weeks of resistance training on expression of two Transforming Growth Factor Beta 1 (TGF-β1) and myostatin genes in the tendon of fast- and slow-twitch muscles including Extensor Digitorum Longus (EDL) and Soleus (SOL).

  Methods & Materials

  Twelve male Wistar rats with 8 weeks of age were randomly divided into two groups of exercise (n=6) and control (n=6). The exercise group performed resistance training (Carrying weights with 40-160% body weight on the ladder) for 6 weeks, 5 sessions per week. Forty-eight hours after the last training session, all rats were sacrificed and the tendons of SOL and EDL muscles were extracted. The mRNA expression level of TGF-β1 and myostatin genes was assayed using real time polymerase chain reaction. Independent t-test was used for statistical analysis. 

  Ethical Considerations

  All experiments on animals were according to the ethical guidelines of Research Ethics Committee of Islamic Azad University, Central Tehran Branch (ethical code: IR.IAU.PS.REC.1398.296)

  Results

   The expression of TGF-β1 gene in EDL (P≤0.001) and SOL (P≤0.01) muscle tendons significantly increased, while the expression of myostatin gene in EDL (P≤0.001) and SOL (P≤0.05) tendons were significantly reduced. 

  Conclusion

   Resistance training appears to up-regulate the basal levels of TGF-β1 gene and down-regulate the basal levels of myostatin gene in tendons of fast- and slow-twitch muscles, where these effects are significantly more pronounced in the tendon of fast-twitch muscle.

  Keywords: Resistance training, Tendon, TGF-β1, Myostatin
 • Narges Aliniya, Alireza Elmieh*, Mohamadreza Fadaei Chafy Pages 92-107
  Background and Aim

  Non-alcoholic fatty liver disease is a type of accumulation of fat in the liver cells. Moreover, portulaca oleracea has hypolipidemic properties. Accordingly, the present study aimed to investigate the effect of a combination of training and portulaca oleracea supplementation on plasma lipid profile and liver ultrasound in obese women with nonalcoholic fatty liver.

  Methods & Materials

  The study population consisted of 40 to 60-year-old obese women with non-alcoholic fatty liver disease. In total, 40 obese women with nonalcoholic fatty liver disease were randomly selected and divided into 4 groups. The study groups included training (n=10), training + supplementation (n=10), placebo (n=10) and supplementation (n=10). Before and after the intervention, sonography of the liver and blood tests were performed. The Paired Samples t-test and Analysis of Variance (ANOVA) were used to analyze the obtained data. The significance level was set at P<0.05.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran (code: IR. IAU.RASHT.REC. 1397. 034). Moreover, it was registered at the Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT) (code: IRCT201903090429871).

  Results

   The obtained data suggested that 12 weeks of portulaca oleracea supplementation and combination training significantly decreased the plasma concentrations of cholesterol (P=0.001), triglyceride (P=0.00), LDL (P=0.00), and significantly increased serum HDL levels (P=0.00) in the exercise + supplement, supplement, and exercise groups (P<0.05). Liver ultrasound data also improved in the exercise + supplement (P=0.02), and exercise (P=0.00) groups.

  Conclusion

   Portulaca oleracea supplementation with combination exercises could be effective in reducing plasma lipids and improving liver ultrasound in obese women with nonalcoholic fatty liver.

  Keywords: Portulaca oleracea, Nonalcoholic fatty liver disease, Combined training
 • Sedigheh Ahmadi, Saeid Toulabi*, Hossein Ilanloo Pages 108-117
  Background and Aim

  Adolescent students are at high risk for substance abuse. The tendency to substance abuse in students is of significant importance. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between the tendency to substance abuse based on resilience and procrastination in high school students.

  Methods & Materials

  This was a cross-sectional and correlational study. The statistical population consisted of high-school male students in district 12 of Tehran City, Iran, in the academic year of 2017-2018. The statistical sample consisted of 149 individuals who were selected using a multistage cluster sampling technique. The data collection instruments were Conner and Davidson’s Persistence Questionnaire (2003), Solomon and Roth Blum (1984), and Golparvar Substance Abuse Tendency Questionnaire (2003). Pearson’s correlation coefficient and regression analysis were used for data analysis.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Kharazmi University (Code: IR.KHU.REC1397.29).

  Results

   The current study results suggested a significant relationship between resilience and the tendency to substance abuse (P<0.05). There was a significant and positive relationship between academic procrastination and the tendency to substance abuse (P<0.05) in the study samples. Academic resilience and procrastination could explain 54% of the variance in substance abuse tendency in the investigated adolescents. Resiliency (-0.556) and academic procrastination (-0.436) played a significant role in predicting the tendency of substance abuse in adolescents.

  Conclusion

   Academic resilience and procrastination predicted a tendency for substance abuse in secondary school students. Therefore, these risk factors need to be considered in preventive measures and interventions for this age group.

  Keywords: Academic procrastination, Substance abuse tendency, Resilience
 • Atieh Sadat Danesh, Fatemeh Nojavan* Pages 118-125
  Background and Aim

  From the viewpoint of Iranian Traditional Medicine (ITM), hemorrhoidal bleeding is not only an organic disease; it also indicates the quality and quantity of blood and temperaments in the body. According to this view, bleeding from different areas has several causes, two important causes of which are: a. vascular hyperemia and consequent blooding in bleeding-prone areas, and b. changes in blood quality that cause the arteries to open and bleed. This study, by reporting a case of hemorrhoidal bleeding, is an evidence of some therapeutic principles in ITM.

  Case Report

  Patient was a 39-year-old married woman with four children and warm-wet temperament complaining of heavy menstrual bleeding for one year. After three months of herbal drug administration, menstrual bleeding became normal. One month later, she had hemorrhoidal bleeding. Her bleeding was treated based on ITM method by removing the black bile (Soda) from the body, phlebotomy and leech therapy around the anus.

  Ethical Considerations

  This study has been approved by the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences with code: IR.MUQ.REC.1396.110.

  Conclusion

   Based on ITM, it seems that the cause of hemorrhoidal bleeding in this case is vascular hyperemia and poor blood quality following symptomatic treatment of heavy menstrual bleeding.

  Keywords: Hemorrhoidal bleeding, Heavy menstrual bleeding, Iranian traditional medicine, Transmissible diseases