فهرست مطالب

دانش علفهای هرز - سال شانزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • سال شانزدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • تاج محمد خواجوی، زینب اورسجی*، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عباس بیابانی صفحات 1-13
  به منظور بررسی بقایای علف‎کش ایمازتاپیر (پرسوییت 10 درصد SL) در خاک بر پنبه و ذرت، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. در این آزمایش، یازده غلظت‎ علف‎کش ایمازتاپیر معادل صفر، یک، پنج، 10، 15، 20، 30، 40،50، 75 و 100 درصد مقدار توصیه شده علف‎کش که به ترتیب معادل صفر، 5/4، 23، 45، 68، 91، 140، 180، 230، 340 و 450 میکروگرم در کیلوگرم خاک می‏باشد، روی گیاهان زراعی ذرت و پنبه  به کار برده شد و وزن خشک ریشه و ساقه گیاهان زراعی مورد نظر، ارتفاع، طول ریشه و سطح برگ نیز در انتهای آزمایش اندازه گیری شدند. در برازش داده‎ها، از منحنی‎های لگاریتم لجستیک سه و چهار پارامتره استفاده شد. نتایج نشان داد که تقریبا در همه داده‏های مورد بررسی، منحنی سه پارامتره، برازش مناسبی نشان داد. در برازش جداگانه داده‏ها، همواره بقایای علف‎کش‎ ایمازتاپیر، زیست توده خشک ساقه و ریشه گیاهان زراعی پنبه و ذرت را کاهش داد به‎طوری که برای کاهش 50 درصدی وزن خشک ساقه پنبه و ذرت، به ترتیب4-10×2/1 و 4-10×1 گرم ماده موثره ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک لازم بود. همچنین جهت کاهش 50 درصدی وزن خشک ریشه پنبه و ذرت، به ترتیب به 4-10×3 و 4-10×15/1 گرم ماده موثره ایمازتاپیر در کیلوگرم خاک نیاز بود. در مجموع، نتایج حاصل از برازش دوگانه داده‏ها نشان داد که همواره ریشه و ساقه ذرت در مقایسه با پنبه، حساسیت بیشتری به بقایای علف کش ایمازتاپیر بروز داد. ارتفاع، طول ریشه و سطح برگ با افزایش بقایای علف‎کش ایمازتاپیر کاهش یافت.
  کلیدواژگان: رگرسیون، زیست سنجی، طول ریشه، وزن خشک
 • وحید خدادادی، علیرضا یوسفی*، سعید شهبازی صفحات 15-26

  به منظور معرفی علف کش مناسب جهت کنترل علف های هرز در مزارع سیاهدانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمار های آزمایشی شامل کاربرد 5/2 لیتر در هکتار علف کش فورام سولفورون، چهار لیتر در هکتار اگزادیازینون، چهار لیتر در هکتار پندی متالین بعد از کشت بذر، دو لیتر در هکتار نیکوسولفورون، 70 گرم در هکتار ریم سولفورون، 30 گرم در هکتار سولفوسولفورون، 1250 میلی لیتر یودوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل+ ایمن کننده مفن پیر دی اتیل (آتلانتیس)، 1250 میلی لیتر در هکتار یودوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + دیفلوفنیکان + ایمن کننده مفن پیر دی اتیل (اتللو) بودند.نتایج نشان داد که تیمار ها، اثر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر زیست توده علف های هرز و وزن خشک سیاهدانه داشتند.بجز آتلانتیس و فورام سولفورون، بقیه علف کش ها بطور معنی داری زیست توده سوروف و دم روباهی سبز را کاهش دادند. بالاترین کارایی در کاهش زیست توده پهن برگ ها، در نتیجه کاربرد آتلانتیس و اتللو در کنترل تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره مشاهده شد. تیمارهای پندی متالین، ریم سولفورون، اتللو و آتلانتیس به ترتیب با 60، 59، 57 و 50 درصد، بیشترین کاهش را در وزن خشک مجموع علف های هرز موجب شدند. بیشترین عملکرد سیاهدانه در تیمار وجین تمام فصل علف های هرز به دست آمد. علف کش های اگزادیازینون و فورام سولفورون به ترتیب با گیاهسوزی کم و بسیار کم، عملکرد زیست توده بهتری نسبت به بقیه تیمارها داشتند.

  کلیدواژگان: آتلانتیس، اتللو، ریم سولفورون، سولفوسولفورون، فورام سولفورون، گیاه دارویی
 • فرشید نورالوندی، حسن علیزاده*، حسین صارمی، غلامرضا صالحی جوزانی صفحات 27-36
  در این تحقیق، امکان بهره گیری از جدایه های قارچ فوزاریوم (Fusarium spp.)، در ارتباط با ریشه برخی علف های هرز مهم مزارع گندم به عنوان عامل کنترل زیستی آن ها مطالعه شد.  بذرهای جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، چاودار (Secale cereale)، خردل وحشی (Sinapis arvensis) و شلمی (Rapistrum rugosum) روی خاک نمونه برداری شده از مزارع گندم استان های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، مازندران و همدان در شرایط گلخانه کشت و جدایه های فوزاریوم  ریشه این گیاهان، جداسازی شدند. در مرحله اول، زیست سنجی روی گیاهچه گیاه حساس کاهو (Lactuca sativa) به عنوان گیاه محک و در مرحله بعدی روی گیاهچه های علف های هرز انجام شد. در زیست سنجی، اثر بازدارندگی جدایه ها بر رشد ریشه چه (≥70 درصد) به عنوان معیار کنترل موثر در نظر گرفته شد. در نهایت، برای ارزیابی میزبان گزینی اختصاصی، زیست سنجی جدایه ها روی گیاهچه گندم رقم سیوند انجام شد. جدایه هایی که به میزان مناسبی باعث بازدارندگی رشد ریشه چه علف های هرز شدند اما برای گندم ایمن بودند (کاهش رشد ریشه چه ≤ 10 درصد)، با روش های مورفولوژیک و مولکولی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که یک جدایه از قارچ F. oxysporum در کنترل انتخابی خردل وحشی و شلمی، یک جدایه از قارچ F. brachygibbosum  در کنترل انتخابی جودره و یک جدایه از قارچ F. equiseti در کنترل انتخابی جودره و یولاف وحشی به طرز موفقیت آمیزی عمل کردند. آگاهی از میکروارگانیسم های مناسب برای کنترل زیستی علف های هرز می تواند در تنوع بخشیدن به روش های موجود و حفظ ثبات کارایی علف کش های شیمیایی موجود یاری رسان باشد.
  کلیدواژگان: ریشه، فوزاریوم، گندم، گیاه محک، میزبان گزینی
 • نرگس ناصر، اکبر علی وردی* صفحات 37-48

  کاربرد نوع نازل مناسب، با در نظر گرفتن اندازه قطرات پاشش و حجم پاشش، جهت مصرف نهادینه علف کش ها ضروری می باشد. در آزمایش نشست پاشش که به صورت فاکتوریل (شش نوع نازل × دو شماره نازل) و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد، از کاغذهای حساس به رطوبت قرار گرفته در چهار موقعیت استفاده شد. در آزمایش واکنش به مقدار علف کش، شش دز علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (صفر، هشت، 16، 32، 48 و 64 گرم ماده موثره در هکتار)، با استفاده از شش نوع نازل در دو شماره (11002 و 11004)، در مرحله رشدی پنج برگی یولاف وحشی زمستانه پاشیده شد. با افزایش شماره نازل، سطح بیشتری از تمامی کاغذهای حساس به رطوبت خیس شد. اگرچه با افزایش شماره هر نوع نازل، اندازه قطرات تولید شده آنها بزرگتر شد ولی کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه با افزایش شماره نازل ها افزایش یافت. در نازل های شماره 11004، عملکرد نازل ها در کارایی کلودینافوپ پروپارژیل بر اساس مقادیر ED90به صورت بادبزنی استاندارد دوقلو > بادبزنی استاندارد > بادبزنی القاکننده هوا متراکم > بادبزنی ضد بادبردگی دوقلو > بادبزنی ضد بادبردگی > بادبزنی القاکننده هوا دوقلو بود.

  کلیدواژگان: علف کش، علف ه رز، نازل دو بادبزنی، نازل تک بادبزنی
 • اسحاق کشتکار*، زهرا غزالی، مجید آقاعلی خانی، پیر کودسک صفحات 49-61

  به منظور آزمودن فرضیه بیشتر بودن هزینه شایستگی مقاومت به علف کش ها در شرایط تنش، دو بیوتیپ حساس و مقاوم به علف کش های بازندارنده آنزیم استیل کوآنزیم ای کربوکسیلاز با پس زمینه ژنتیکی همگن از بین یک جمعیت دم روباهی کشیده (A. myosuroides) با ساز وکار مقاومت به غیر محل هدف، ایزوله شدند. ایزوله سازی بیوتیپ ها در گروه اگرواکولوژی دانشگاه آرهوس دانمارک و ارزیابی شایستگی در گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1395 و 1396 انجام شدند. بیشینه جوانه زنی تجمعی (Gmax) و زمان رسیدن به 50 درصد بیشینه جوانه زنی (G50) برای بیوتیپ های حساس و مقاوم به علف کش تحت شرایط تنش(خشکی 8/0- مگاپاسکال، شوری 16 دسی زیمنس بر متر) و عدم تنش محاسبه شد. همچنین، رشد گیاهچه پیش از رویش برای هر دو بیوتیپ در شرایط بدون تنش اندازه گیری شد. در شرایط عدم تنش اختلاف معنی داری بین دو جمعیت از نظرحداکثر جوانه زنی وجود نداشت، اما در شرایط تنش شوری و خشکی حداکثر جوانه زنی بیوتیپ مقاوم بترتیب 28 و 49 درصد کمتر از بیوتیپ حساس بود. همچنین در تمام شرایط ها (تنش شوری، خشکی وعدم تنش) بیوتیپ مقاوم به علف کش نسبت به بیوتیپ حساس دیرتر (بین هفت تا 16 ساعت) جوانه زد، یعنی زمان تا رسیدن به 50 درصد جوانه زنی بالاتری داشت. ارزیابی رشد گیاهچه پیش از سبز شدن نشان داد که هر دو بیوتیپ از نظر طول ساقه چه و ریشه چه مشابه بودند. نتایج این پژوهش به روشنی نشان داد که علف هرز دم روباهی کشیده مقاوم به علف کش درصورت وقوع تنش خشکی و شوری هزینه ی بیشتری را از نظر پارامترهای جوانه زنی در مقایسه با بیوتیپ حساس به علف کش پرداخت خواهد کرد.

  کلیدواژگان: طول ریشه چه، طول ساقه چه، مقاومت به علف کش، هزینه ی شایستگی
 • بیژن یعقوبی*، فرزین پورامیر، فاطمه منصورپور صفحات 63-78
  سنبل آبی، مهمترین علف هرز مهاجم آبزی دنیا است. این علف هرز، در کمتر از دو دهه پس از ورود به ایران به طور گسترده ای در اکوسیستم های آبی شمال کشور گسترش یافته است. جهت معرفی علف کش های مناسب برای کنترل شیمیایی این علف هرز، دو آزمایش گلدانی در موسسه تحقیقات برنج کشور، در سال 1395 و 1396 اجرا شد. آزمایش اول، با هدف غربال علف کش ها جهت شناسایی ترکیبات موثر در کنترل سنبل آبی انجام شد. نتایج ارزیابی های چشمی نشان داد که از بین 21 علف کش مورد بررسی، 15 علف کش دارای کمتر از 16 درصد و شش علف کش دارای بیش از 30 درصد کارایی در کنترل سنبل آبی بودند. آزمایش دوم با علف کش های دارای بیشترین کارایی در آزمایش نخست و با دز مورد بررسی در آزمایش اول و دز دو برابر اجرا شد. نتایج نشان داد که علف کش های یو46-دیفلویید (2,4-D, SL 72%, 2160 g ai/ha)، یو46-کامبیفلویید (2,4-D + MCPA, SL 67.5%, 2700 g ai/ha)، دی آلن سوپر (2,4-D + Dicamba, SL 46.4%, 1856 g ai/ha)، رانداپ (Glyphosate, SL 41%, 1640 g ai/ha)، نومینی (Bispyribac sodium, SC 10%, 50 g ai/ha) و کلین وید (Bispyribac sodium, SC 40%, 80, g ai/ha) در دز دو برابر، به ترتیب دارای 75، 93، 81، 93، 91 و 100 درصد کارایی در کنترل سنبل آبی بودند. از بین علف کش های فوق، تاثیر بازدارندگی بیس پایریباک سدیم (نومینی و کلین وید) بر زیست توده، سطح برگ و تکثیر گیاهچه های سنبل آبی در دزهای مورد بررسی، مشابه و یا بیشتر از دیگر علف کش ها بود؛ بنابراین بیس پایریباک سدیم به عنوان علف کش مجاز اکوسیستم های آبی، انتخابی برنج و فاقد تاثیر سوء برروی ماهی، برای کنترل شیمیایی سنبل آبی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اکوسیستم آبی، برگ مصرف، خاک مصرف، دز علف کش، علف هرز مهاجم
 • عادل شادلو، مهدی راستگو*، رضا قربانی، محمد بازوبندی صفحات 79-94

  به منظور ارزیابی تاثیر اقلیم و تغییرات آتی آن روی توزیع جغرافیایی احتمالی علف هرز بزچره(Dodartia orientalis) ،که یک گونه مهاجم در دنیا و ایران است، پژوهشی در سال 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از نرم افزار کلایمکس انجام شد. داده های ورودی این نرم افزار شامل دو دسته اطلاعات رشدی و اطلاعات مربوط به تنش های احتمالی برای گیاه بود نتایج حاکی از پتانسیل گسترش گیاه در جهان بیشتر به سمت شرق چین، اکثر کشورهای اروپای شرقی و ایالات مرکزی آمریکا بوده و به عبارتی می توان به طور کل در محدوده 35 تا 55 درجه عرض شمالی است که در آینده به مرور این پراکندگی به سمت عرض های شمالی تر خواهد بود، در نتیجه مناطقی مثل قاره آفریقا، استرالیا و آمریکای جنوبی گسترش این گیاه بسیار محدود و در حد بسیار پایین خواهد بود. در ایران پراکنش در استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، کهکیلویه، چهارمحال، فارس، لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، مرکزی و تهران است که با بروز تغییرات اقلیمی، بیشتر به سمت استان های شمال غربی ایران با گستردگی بسیار بالا خواهد بود، بنابراین به منظور مدیریت صحیح و علمی کنترل این علف هرز، باید ضمن رعایت بهداشت گیاهی و اعمال قرنطینه، مطالعات دیگر درباره روش های کنترل و ایجاد محدودیت های لازم جهت جلوگیری از گسترش و توسعه آن در کشورهای در معرض خطر انجام گردد.

  کلیدواژگان: پیش بینی تهاجم، تغییر اقلیم، توزیع جغرافیایی، تهاجم گیاهی، درجه روز رشد
 • سهیلا پورحیدر غفاربی، حمید رحیمیان مشهدی*، حسن علیزاده، سیروس حسن نژاد صفحات 95-107

  به منظور ارزیابی اثرات کاربرد برومایسید آ-ام به تنهایی و در ترکیب با سالیسیلیک اسید، سیتوگیت و سولفات آمونیوم بر فلورسانس کلروفیل a</em> تاج خروس ریشه قرمز، آزمایش گلخانه ای در سال 1396، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، اجرا شد. علف کش برومایسید آ-ام، 16 ساعت پس از کاربرد، سبب افزایش 84 درصدی فلورسانس حداقل (Fo</sub>)، 89 درصدی هدرفت انرژی به صورت گرما (F0</sub>/Fm)و 59 درصدی میزان تجمع مراکز واکنش بسته شده (∆V/∆to</sub>) و کاهش 40 درصدی فلورسانس حداکثر (Fm)، 71 درصدی حداکثر کارایی فتوشیمیایی اولیه فتوسیستم II (Fv/Fm)، 94 درصدی عملکرد کوانتومی انتقال الکترون القایی از QA</sub>- به پلاستوکویینون(φEo</sub>)، 97 درصدی انرژی لازم برای بسته شدن مراکز واکنش (Sm) و 89 درصدی فاصله زمانی بین فلورسانس حداقل و حداکثر (Tfm) شد. سالیسیلیک اسید به عنوان تنظیم کننده رشد گیاهی، اثر منفی بر کارایی برومایسید آ-ام نداشت. 64 ساعت بعد از کاربرد علف کش، سولفات آمونیوم و سیتوگیت با اثر سینرژیست روی برومایسید آ-ام، به ترتیب باعث کاهش 52 و 45 درصدی Fm، 62 و 37 درصدی Fv/Fm، 25 و 11 درصدی  Fv/F0</sub> و افزایش 6 و 5/3 درصدی F0</sub>/Fm، 72 و 25 درصدی جریان جذب شده در هر مرکز واکنش (ABS/RC) و 83 و 30 درصدی هدررفت انرژی در هر مرکز واکنش در زمان شروع (DI0</sub>/RC) شدند. نتایج نشان داد که ارزیابی فلورسانس کلروفیل a</em> می تواند، روشی سریع و غیرتخریبی برای بررسی پاسخ سیستم فتوسنتزی گیاه به کاربرد علف کش به تنهایی یا در ترکیب با مواد افزودنی باشد.

  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، علف کش، فلورسانس کلروفیل a، مواد افزودنی
 • رسول فخاری، احمد توبه، محمدتقی آل ابراهیم*، محمد مهدی زاده، حسین کربلائی خیاوی صفحات 109-120

  به منظور بررسی تاثیر کنترل علف های هرز با علف کش های رایج، بر عملکرد و اجزای عملکرد سویای رقم ویلیامز در کشت دوم، آزمایشی در سال 1395-1396، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل علف کش های اتال فلورالین، ایمازاتاپیر، تری فلورالین، متری بوزین، بنتازون و آلاکلر به همراه شاهد وجین دستی و شاهد بدون کنترل بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای مورد استفاده از نظر درصد تاثیر علف کش ، تراکم و وزن خشک کل علف های هرز با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. نتایج نشان داد یک ماه پس از سمپاشی، علف کش های تری فلورالین و اتال فلورالین نسبت به بقیه تیمارها، بیشترین تاثیر گیاه سوزی را بر علف های هرز داشت اما با گذشت دو ماه پس از سمپاشی، بقیه تیمارها نیز تاثیر خود را نشان دادند و همه تیمارهای علف کشی در یک گروه قرار گرفتند. در این مطالعه، همه علف کش های مورد استفاده، تراکم و وزن خشک کل علف های هرز را  نسبت به شاهد بدون کنترل، به طور معنی داری کاهش دادند اما اثر آن ها، کمتر از تیمار وجین دستی بود. تاثیر کاربرد تیمارهای آزمایش برای صفات تعداد غلاف در بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه سویا معنی دار شد ولی برای صفات ارتفاع بوته، طول دوره رشد، شاخص کلروفیل، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه، اختلاف آماری بین تیمارها وجود نداشت. بیشترین تعداد غلاف در بوته (92/333) و عملکرد دانه (2792 کیلوگرم بر هکتار)، از تیمار وجین دستی به دست آمد. در بین تیمارهای علف کشی، اتال فلورالین با عملکرد دانه 1896 کیلوگرم بر هکتار، بیشترین عملکرد دانه را داشت. به طور کلی و براساس معیارهای مورد ارزیابی (تراکم و زیست توده علف های هرز و ارزیابی چشمی اثرات گیاه سوزی علف کش ها)، استفاده از علف کش اتال فلورالین به مقدار دو لیتر در هکتار، برای کنترل علف های هرز مزارع سویا توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اتال فلورالین، ایمازاتاپیر، درصد پروتئین دانه، عملکرد دانه
 • اکبر علی وردی*، سمیرا کرمی، گودرز احمدوند صفحات 121-133

  نشست گرد و خاک بر روی اندام های هوایی علف های هرز می تواند اثر نامطلوبی بر کارایی علف کش-ها داشته باشد که باید به طریقی این اثر برطرف شود. در این پژوهش گلخانه ای که در 1397 در دانشگاه بوعلی سینا اجرا گردید، واکنش نسبت وزن تر به وزن خشک یولاف وحشی زمستانه به شش مقدار از اکسی-فلورفن (صفر، 8/28، 60، 120، 240 و 480 گرم ماده موثره در هکتار)، پاراکوات (صفر، 36، 75، 150، 300 و 600 گرم ماده موثره در هکتار) و گلوفوسینات (صفر، 60، 125، 250، 500 و 1000 گرم ماده موثره در هکتار) بکار رفته با حجم های پاشش 240، 480 یا 240 لیتر در هکتار به همراه 50 گرم مپیکوات در هکتار تحت شرایط صفر و 20 کیلوگرم گرد و خاک در هکتار بررسی گردید. در عدم حضور گرد و خاک، افزودن مپیکوات به محلول پاشش اکسی فلورفن و پاراکوات تاثیری بر کارایی آنها نداشت ولی افزودن آن به محلول پاشش گلوفوسینات تاثیر منفی بر کارایی آن گذاشت. در حضور گرد و خاک، افزودن مپیکوات به محلول پاشش اکسی فلورفن تاثیر معنی داری بر کارایی آن نداشت ولی افزودن آن به محلول پاشش گلوفوسینات تاثیر منفی شش برابری بر کارایی آن داشت. در حالی که افزودن مپیکوات به محلول پاشش پاراکوات تاثیر مثبت بر کارایی پاراکوات داشت و سبب افزایش 07/62 درصدی در کارایی آن شد. چه گرد و خاک اعمال شود یا نشود، افزایش حجم پاشش از 240 به 480 لیتر در هکتار سبب بهبود کارایی همه علف کش ها در خشکاندن اندام های هوایی یولاف وحشی زمستانه شد.

  کلیدواژگان: اکسی فلورفن، پاراکوات، گلوفوسینات، یولاف وحشی زمستانه
 • ابراهیم ممنوعی *، فریبا میقانی صفحات 135-145

  به‌منظور کنترل علف‌های‌هرز یونجه در جنوب کرمان، آزمایشی به‌صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار، در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان، در سال زراعی 93-1392 اجرا ‌شد. تیمارهای آزمایش، شامل کاربرد یک‌ و دوبار سم‌‌پاشی علف‌کش‌های ای‌پی‌تی‌سی به مقدار پنج  لیتر در هکتار، متری‌بیوزین به مقدار 750 گرم در هکتار، توفوردی‌بی به مقدار سه و 5/3 لیتر در هکتار، بنتازون به مقدار سه لیتر در هکتار، ایمازتاپیر به مقدار 5/0 لیتر در هکتار به‌همراه 200 میلی‌لیتر سیتوگیت، ایمازتاپیر‌ به مقدار یک لیتر در هکتار و شاهد بدون کنترل علف‌های‌‌هرز بود. نتایج نشان داد که کاربرد علف‌کش‌ها، تاثیر معنی‌داری بر تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز و خشک یونجه داشتند، به‌طوری‌که با کاربرد تیمارهای علف‌کش، تراکم و وزن خشک علف‌های‌‌هرز به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. دوبار و یک‌بار سمپاشی با علف‌کش ایمازتاپیر (یک و 5/0 لیتر در هکتار)، کارایی مطلوبی در کنترل علف‌های‌هرز داشت. دوبار و یک‌بار سمپاشی با  علف‌کش ایمازتاپیر (یک لیتر در هکتار) توانست وزن خشک علف‌های‌هرز را در چین‌های اول، به‌ترتیب 78 و 77 درصد، در چین دوم 78 و 77 درصد و در چین سوم 86 و 82 درصد کاهش دهد. علف‌کش‌های ایمازتاپیر و ای‌‌پی‌تی‌سی، خسارتی بر یونجه نداشتند و عملکرد یونجه را به‌طور معنی‌داری افزایش دادند. علف‌کش‌ توفوردی‎بی، اگرچه کارایی مطلوبی در کنترل علف‌هرز داشت، اما سبب گیاه‌سوزی و خسارت در چین اول شد. تیمارهای دوبار و یک‌بار سمپاشی با ایمازتاپیر (یک لیتر در هکتار)، بیشترین عملکرد وزن خشک را داشتند. این تیمارها توانستند وزن خشک یونجه را در چین اول، به‌ترتیب 32 و 28 درصد، در چین دوم 30 و 27 درصد و در چین سوم 33 و 30 درصد افزایش دهند؛ بنابراین به دلیل کارایی کنترل علف‌های‌هرز و افزایش عملکرد، کاربرد یک‌بار سمپاشی با علف‌کش‌ ایمازتاپیر (یک لیتر در هکتار) توصیه می‌شود

  کلیدواژگان: ای پی تی سی ایمازتاپیر تراکم توفوردی بی وزن خشک
 • شهره مداینی، عنایت الله توحیدی نژاد * صفحات 147-156

  آللوپاتی پدیده‌‌ای طبیعی است که به‌عنوان ابزاری برای کنترل زیستی علف‌های‌هرزو به دنبال آن، افزایش تولید گیاهان زراعی درنظرگرفته می‏شود. ازآن‌جا‌که گونه‌های گیاهی ازمک (Lepidiumdraba)، چاودار وحشی (Secale cereale) و خاکشیر (Descurainia sophia) جزء مهم‏ترین علف‌های‌هرز مزارع جو استان کرمان می‏باشند، پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی توانایی آللوپاتیک ارقام نصرت، ماکویی و والفجر جو زراعی (Hordeum vulgare) روی ویژگی‏های جوانه‏زنی و رشدی این سه گونه علف‌هرز انجام شد. آزمایش در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه‏ای، به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار، در گلخانه دانشگاه شهید باهنرکرمان انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد جوانه‏زنی بذر، به‌ترتیب به چاودار وحشی (3/98 درصد) و ازمک (0/35) تعلق داشت که تحت تیمار عصاره برگ‏های رقم‏های نصرت و ماکویی قرار داشتند. اگرچه عصاره برگ و ساقه رقم نصرت، تاثیر چندانی بر وزن خشک ساقه و ریشه چاودار وحشی و ازمک نداشت، اما منجر به کاهش شدید 90 و 75 درصدی وزن خشک ساقه و ریشه خاکشیر در مقایسه با شاهد شد. با وجود این‌که چاودار بیشترین حساسیت از لحاظ کلروفیل a و b داشت که به ترتیب توسط ارقام ماکویی و نصرت ایجاد شد، اما بازدارندگی برگ ماکویی بر میزان کاروتنویید ازمک بیشتر بود. به‌طورکلی، بیشترین اثرات منفی آللوپاتیک عصاره‏های سه رقم جو، بر رشد علف‌هرز خاکشیر بود.

  کلیدواژگان: آللوپاتی، ازمک، جو زراعی، چاودار، خاکشیر
|
 • Taj Mohammad Khajavi, Zeinab Avarseji *, Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Abbas Biabani Pages 1-13
  To evaluate the soil residue of imazthapyr effects on cotton and maize, an experiment was carried out based on completely randomized design at greenhouse of Agricultural Faculty of University of Gonbad Kavous. Different doses of imazthapyr (0, 4.5, 23, 45, 68, 91, 140, 180, 230, 340 and 450 μg.kg-1 soil) were applied on maize and cotton and finally the dry weight of root and shoot, shoot height, root length and leaf area of crops were measured. Three and four Log- logistic curves were fitted to the data. Results indicated that almost all data fitted better to the three parameter log- logistic curve. Results of separate fitting of the data showed that the residue of imazthapyr always reduced dry weight of crops. For 50 percent reduction of shoot dry weight of cotton and maize, 13.26 and 21.91 g.a.i.ha-1of imazthapyr were needed respectively. To reduce 50 percent of root dry weight of cotton and maize, 72.75 and 25.19 g.a.i. ha-1of imazyhapyr were needed. Generally, the results of data simultaneously fitting showed that maize root and shoot sensitivity to imazthapyr were always more than cotton. Shoot height, root length and leaf area were decreased as imazthapyr residue was increased.
  Keywords: Bioassay, Dry weight, regression, Root length
 • Vahid Khodadadi, Ali Reza Yousefi *, Saeid Shahbazi Pages 15-26

  To determine the selective herbicides for weed control in black cumin, an experiment was conducted based on a randomized complete block design at the Research Farm of university of Zanjan. Experimental treatments consisted of POST application of foramsulforon, oxadiazinon, niclosulfuron, rimsulforone, sulfosulfuron, atlantis Ottelo and Pre-plant application of pendimethaline. Results showed that the treatments had a significant effect on the density and biomass of weeds and black cumin (P <0.01). All herbicides except atlantis and foramsulforon decreased grasses weed biomass. Biomass of broadleaf weeds was reduced by herbicides in which the highest control was obtained from Atlantis and Ottelo. The treatments including pendimethaline, rimsulforone, Ottelo and Atlantis controlled total weeds by 60, 59, 57 and 50 %, respectively. The highest crop yield was achieved in weed free plots. Among the herbicides, oxadiazinon and foramsulforon caused the lowest injury on black cumin.

  Keywords: atlantis, foramsulforon, Medicinal plants, niclosulfuron, ottelo, oxadiazinon, rimsulforone, Sulfosulfuron
 • Farshid Nooralvandi, Hassan Alizadeh *, Hosein Saremi, Gholamreza Salehi Jozani Pages 27-36
  In this research, the biological potential of rhizosphere Fusarium (Fusarium spp.) species to control some important weeds of wheat fields was studied. In the greenhouse, wild barely (Hordeum spontaneum), wild oat (Avena ludoviciana), rye (Secale cereale) wild mustard (Sinapis arvensis), and turnipweed (Rapistrum rugosum) seeds were planted on the soils sampled from wheat fileds of East Azerbayejan, Alborz, Tehran, North Khorasan, Razavi Khorasan, Khouzestan, Fars, Qazvin, Qom, Mazandaran, Kermanshah, Hamedan and Golestan provinces. Fusarium species of plants root were isolated. Effect of Fusarium isolates on seedling radicle length was considered as the criteria for successful control (inhibition of radicle length≥ 70%) in the bioassay experiments. In the first step of bioassay experiments, lettuce (Lactuca sativa) seedling was used as a test plant and the next step was carried out on mentioned weed species. Finally, wheat seedling of Sivand cultivar was used to evaluate the host specifity of selected isolates from pervious stages. Isolates with efficient inhibitory effects on weeds with least inhibitory (seedling radicle reduction≥ 10%) effect on wheat, were determined as successful selective biological control agents and identified with morphological and molecular methods. Results showed that one isolation of F. oxysporum on wild mustard and turnipweed, one isolate of F. brachygibbosum on wild barely and one isolate of F. equiseti on wild barely and wild oat, controlled the species very effectively. Knowledge about microbial agenets for biological control of weed species could be helpful in diversifying current management methods and maintenance of efficacy of available chemical herbicides.
  Keywords: fusarium, Host specifity, root, Test plant, Wheat
 • Narges Naser, Akbar Aliverdi * Pages 37-48

  Selection of suitable nozzle type, regarding the size of droplets and the volume of spray to apply herbicides optimally is necessary. In the spray deposition experiment, conducted using a factorial (six nozzle types × two nozzle sizes) arranged as a completely randomized block design, the moisture-sensitive papers were used and localized in four positions. In dose-response experiment, six doses of clodinafop-propargyl(0, 8, 16, 32, 48, and 64 gr.a.i. ha-1) were sprayed using six nozzle types with two nozzle sizes (11002 and 11004) at five-leaf growth stage of winter wild oat. As the nozzle number increased, more surface area of all moisture sensitive papers was wetted. Although the size of droplets increases with increasing the size of nozzles, the efficacy of clodinafop-propargylto controlwinter wild oat was increased. For the nozzles size of 11004, the performance of nozzles in the efficacy of clodinafop-propargylbased on the ED90 values was as Twin Fan Standard > Standard Flat Fan > Compact Fan Air > Twin Fan Low Drift > Fan Low Drift > Twin Fan Air.

  Keywords: dual flat nozzle, herbicide, single flat nozzle, weed
 • Zahra Ghazali, Majid Aghaalikhani, Per Kudsk Pages 49-61

  Fitness costs of herbicide resistance may be more evident and increase under stress environmental conditions. To test this hypothesis, a herbicide-resistant (R) and a herbicide-susceptible (S) phenotype with controlled and homogenized genetic background were isolated within a non–target-site resistant (NTSR) black-grass population. Accumulated maximum germination (Gmax) and time to reach the Gmax (G50) of biotypes were examined under non- and abiotic-stress conditions (salinity at 16 dSm-1, drought at -0.8 Mpa). In addition, seedling pre-emergence growth of the biotypes were evaluated at non-stress condition. There was no difference in Gmax between the R and S biotypes, whereas the Gmax of R phenotype was 28% and 49% lower than that of the S phenotype under salinity- and drought-stress conditions, respectively. The R phenotype germinated around seven to 16 hours later than the S phenotype under all non- and abiotic-stress conditions, i.e. the R phenotype had higher G50 than the other phenotype. The experiments of seedling pre-emergence growth showed that the R and S biotypes had similar root and shoot length under non-stress condition. The results clearly showed that the germinability fitness costs of NTSR black-grass increase when the plants are grown under salinity- and drought- stress conditions.

  Keywords: Root length, shoot length, Herbicide resistance, fitness cost
 • Bijan Yaghoubi *, Farzin Pouramir, Fatemeh Mansourpour Pages 63-78
  Water hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms)is the most important invasive aquatic weed in the world. This plant has expanded widely in aquatic habitats in the north of Iran in less than a decade after introduction. To introduce herbicides for chemical control of this weed, two pot experiments were conducted at the Rice Research Institute of Iran in 2017 and 2018. The purpose of the first experiment was to screen herbicides to identify effective herbicides for water hyacinth control. Results showed that among 21 studied herbicides, 15 herbicides had less than 16% and 6 herbicides had more than 30% efficacy on water hyacinth control. The second experiment was performed with the most effective herbicides in the first experiment and with the dose studied in the first experiment and double dose. The results showed that the efficacy of U46-Difloid (2,4-D, SL 72%, 2160 g ai/ha), U46-Combifloid (2,4-D+MCPA, SL 67.5%, 2700 g ai/ha), Dialensuper (2,4-D+Dicamba, SL 46.4%, 1856 g ai/ha), Roundup (Glyphosate, SL 41%, 1640 g ai/ha), Nominee (Bispyribac sodium “BPS”, SC 10%, 50 g ai/ha) and Cleanweed (BPS, SC 40%, 80, g ai/ha) at double dose was 75, 93, 81, 93, 91 and 100% respectively. Among the investigated herbicides, the inhibitory effect of BPS (Nominee and Cleanweed) on biomass, leaf area and propagation of water hayacinth seedlings in both investigated doses was similar or more than other herbicides. Therefore, BPS as a selective herbicide for rice and authorized for aquatic ecosystems without toxicity on fish, is recommended for chemical control of water hayacinth.
  Keywords: Aquatic ecosystem, foliar applied, herbicide dosae, invasive weed, soil applied
 • Adel Shadloo, Mehdi Rastgoo *, Reza Gorbani, Moahammad Bazoubandi Pages 79-94

  To evaluate the climatic impacts and future climatic changes on geographical distribution of the Dodartia orientalis, an invasive weed species in the world and Iran, a study was conducted in Ferdowsi University of Mashhad, using CLIMEX software, during 2016. The results represented that the plant species has a distribution potential in the world towards east china, most east European countries and central states of USA. So that the regions relies in the geographical position of 35 to 55 northern altitude which gradually will extend towards the higher northern altitude that leads to limited continental spread of the plant to Africa, Australia and south America. The distribution pattern of the weed in Iran was found mostly in North, Razavi, and South Khorasan, , Kohkiloyeh, Chaharmahal, Fars, Lorestan, Ilam, Kermanshah, Hamedan, Central and Tehran provinces which will be highly expanded towards the country North West provinces as a result of the occurrence of climatic changes. Therefore to manage this weed, while taking steps towards its quarantine; further studies on the control methods and tools to restrict its establishment, development and expansion should be conducted in vulnerable countries at risk.

  Keywords: Climate change, Invasion prediction, geographical distribution, growth degree day, Plant Invasion
 • Soheila Porheidar Ghafarbi, Hamid Rahimian *, Hassan Alizadeh, Sirus Hassan Nejad Pages 95-107

  To evaluate the effects of bromicide AM (bromoxynil + MCPA)alone or mixed by salicylic acid, cytogaite, and ammonium sulphate on chlorophyll a</em> fluorescence (ChlF) of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus </em>L.), a greenhouse experiment was conducted in randomized complete block design with three replications in Agricultural Faculty of University of Tabriz in 2017. Bromicide AM, 16 hours after application, increased minimum fluorescence (F0</sub>) 84%, thermal dissipation quantum yield (F0</sub>/Fm) 89% and the rate of accumulation of closed reaction centers (∆V/∆to</sub>) 59% and decreased maximum fluorescence (Fm) 40%, maximum quantum yield of photochemistry (Fv/Fm) 71%, electron transport yield (φEo</sub>) 94%, normalized area (Sm) 97% and time needed to reach Fm (Tfm) 89%. Salicylic acid as a growth regulator had not negative effect on the efficacy of bromicide AM. 64 hours after herbicide application, synergistic effect on bromicide AM ammonium sulphate and cytogaite reduced 52% and 45% Fm, 62% and 37% Fv/Fm, 25% and 11% Fv/ F0</sub>, and enhanced 6% and 3.5% F0</sub>/Fm, 72% and 25% specific fluxes expressed per reaction centers (ABS/RC), 83% and 30% ratio – flux of dissipated energy per reaction center in t = 0, respectively. Results showed that assessment of chlorophyll a</em> fluorescence is a rapid and non-destructive technique for detecting photosynthetic apparatus response of plant to applied herbicide alone and or mixing with adjuvants.

  Keywords: Adjuvant, Chlorophyll a fluorescence, herbicide, salicylic acid
 • Rasoul Fakhari, Ahmad Tobeh, Mohammad Taghi Alebrahim *, mohammad mehdizadeh, Hossein Karbalaee Pages 109-120

  An experiment was conducted to evaluate the effect of different common herbicides on soybean yield and yield components. Experiment was carried out using a randomized complete block design (RCBD) with three replications at the Agricultural and Natural Resources Research Center of Moghan, Ardebil, Iran during 2017-2018. Treatments were the application of ethalfluralin, imazethapyr, trifluralin, metribuzin, bentazone, and alacolor herbicides and with and without hand weeding control. The results of variance analysis showed that the treatments had significant differences in herbicide efficiency, weed density and total dry weight. One month after herbicides spraying, trifluralin and ethalfluralin had the highest effect on the weed control; however, two months after herbicides spraying, all other treatments also showed their control effects and all herbicides were located in same statistical group. In this study, all herbicides treatments significantly reduced the density and dry weight of weeds compared to control; however, their effect was less than hand weeding. The number of pods per plant, biological and grain yield and soybean protein content percentage were significantly affected by all treatments; however, the other traits including plant height, growth period, chlorophyll index, 1000-seed weight, and grain oil percentage were not significantly different. The highest number of pods per plant (333.92) and grain yield (2792 kg/ha) were obtained in hand weeding treatment. Among the herbicides treatments, the application of ethalfluralin had the highest seed yield (1896 kg.ha-1</sup>). Generally, based on the results of this study, application of 2 L.ha-1</sup> ethalfluralin could be recommended for effective weed control in soybean production systems.

  Keywords: ethalfluralin, Grain yield, imazethapyr, grain protein percentage
 • Akbar Aliverdi *, Samira Karami, Goudarz Ahmadvand Pages 121-133

  The dust deposited on the foliage of weeds can have an adverse effect on the efficacy of herbicides, thus this effect should be eliminated somehow. In this greenhouse study conducting at Bu-Ali Sina University in 2018, the response of fresh : dry weight ratio of winter wild oat to the 6 doses of oxyfluorfen (0, 28.8, 60, 120, 240, and 480 g a.i. ha-1), paraquat (0, 36, 75 , 150, 300, and 600 g a.i. ha-1), and glufosinate (0, 60, 125, 250, 500, and 1000 g a.i. ha-1) sprayed with 240, 480, or 240 L ha-1 plus mepiquat at 50 g ha-1 under conditions of 0 and 20 Kg dust ha-1 were investigated. In the absence of dust, the addition of mepiquat to oxyfluorfen and paraquat spray solutions did not have a significant effect on their efficacy but the addition of it to glufosinate spray solution gave a significant negative effect on its efficacy. In the presence of dust, the addition of mepiquat to oxyfluorfen spray solution did not have a significant effect on its efficacy but the addition of it to glufosinate spray solution has 6-fold negative effect on its efficacy. While, the addition of mepiquat to paraquat spray solution had a positive effect on its efficacy and increased the efficacy by 62.07%. Whether dust was applied or not, increasing spray volume from 240 to 480 L ha-1 resulted in an improvement in the efficacy of all herbicides to desiccate the foliage of winter wild oat.

  Keywords: glufosinate, Oxyfluorfen, Paraquat, winter wild oat
 • Ebrahim Mamnoie *, Fariba Meighani Pages 135-145

  To study the effect of herbicides in alfalfa weed control in South Kerman, an experiment was conducted in a randomized complete blocks design with three replications in the Agricultural Research and Education Center, Jiroft, Iran during 2013-2014. Treatments included application of once and twice 5 L/ha EPTC herbicide, 750 g/ha metribuzin, 3 and 3.5 L/ha 2, 4-DB, 3 L/ha bentazon, 0.5 L/ha imazethapyr plus 200 ml/ha Citogate and 1 L/ha imazethapyr as post- emergence, and weed infested as control. Results showed that herbicide applications had significant effects on density and dry weight of weeds and alfalfa dry weight. Herbicide applications significantly decreased density and dry weight of weeds. Once and twice spray application of imazethapyr (1 and 0.5 L/ha) had a good efficiency in weed control. Also, once and twice spray application of 1 L/ha imazethapyr reduced weed dry weights 78 and 77% in the first, 78 and 77% in the second, and 86 and 82% in the third alfalfa harvest . Imazethapyr and EPTC herbicides had no alfalfa leaf injury and increased dry weight of alfalfa during three harvests. Although, 2, 4-DB herbicide showed good weed control, but these treatments had leaf injury in the first alfalfa harvest. Twice and once spray application of imazethapyr (1 L/ha) resulted in the highestalfalfa yield. This treatment increased alfalfa biomass 32 and 28% in the first, 30 and 28% in the second and 33 and 30% in the third harvests. Therefore, once spray application of 1 L/ha imazethapyr is recommended because of its efficiency in weed control and yield increasing.

  Keywords: 2- 4-DB, density, dry matter, EPTC, harvest, imazethapyr
 • Shohreh Madayeni, Enayatolah Tohidi Nejad * Pages 147-156

  In the recent years, the use of allelopathic potential of crop plants in weed management has attracted great attention of many specialists. Since Lepidiumdraba, Secale cereal and Descurainia sophia are among the most important weeds in barley fields in Kerman region, this research was conducted to evaluate the allelopathic potential of barley (Hordeum vulgare) cultivars (including Nosrat, Macuiee and Valfagr) on germination and growth characteristics of these three weed species. The study was conducted as factorial in completely randomized block design with three replications in both laboratory and greenhouse of Shahid Bahonar university of Kerman, Iran. Results showed that effects of aqueous extracts of vegetative organs of barley cultivars on germination and growth characteristics of weeds were different. Among the weeds treated with different extracts, the highest germination percentage (98.33%) were belonged to S. cereal and D. sophia, which were treated with Nosrat and Makuiee leaves extract. Although leaf and stem extracts of Nosrat cultivar did not have significant effect on stem and root dry weight of S. cereal and L. draba, they resulted in significant decrease of stems and roots dry weight of D. sophia by 75% and 90%, compared to the control, respectively. Although, S. cereal had the highest sensivity in terms of chlorophyll a and b, which were generated by Makuiee and Nosrat cultivars, respectively, the inhibition of Makouei leaf extract was greater on carotenoids content of L.draba. In general, three barley cultivars extracts had the most negative allopathic effects on the growth of D. sophia.

  Keywords: Allelopathy, barley, Descurainia sophia, Lepidium draba, Secale cereal