فهرست مطالب

 • پیاپی 58 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعید ذکایی*، مسیحا والا صفحات 11-33
  سیاست های حافظه با به کارگیری از حافظه فرهنگی بدست می آیند و در جهت یادآوری به کار گرفته می شوند. سمبل ها، یادبودها، جشن ها، نقاشی های دیواری، پوسترها و عزاداری ها و نوشته ها را حافظه فرهنگی می نامند که به بازسازی حافظه ای کمک می کند. ابژه ها و فضاهای عمومی این پتانسیل را در خود دارند تا سیاست های حافظه را بازسازی کنند و در نتیجه برای یادآوری های جمعی به کار بسته می شوند؛ لیک، در این فرآیند روایت بخش هایی از گذشته تاریخی حذف می شود. این گونه دستکاری در یادآوری گذشته منجر به فراموشی جمعی می شود. در زمان حاکمیت پهلوی و همچنین دولت های پسا انقلابی در ایران، اصرار جهت یادآوری گزینشی از تاریخ به آفرینش وسواس های حافظه ای انجامیده است. یادآوری جمعی حاکی از فراموشی جمعی نیز هست. فراموشی استقرار یافته در روایت از گذشته تاریخی میان معنی و هویت سازی شکاف ایجاد می کند و کنشگران اجتماعی را در مواجهه با دولت به چالش می کشد. این امر توانایی ایشان را در روایت از خود ملی زایل و جامعه را مبتلا به ترومای فرهنگی می کند.
  کلیدواژگان: سیاست حافظه، حافظه فرهنگی، یادآوردن، فراموشی، ترومای فرهنگی
 • فاطمه جواهری*، جواد مداحی، حامد سیار خلج صفحات 35-55

  امروز وضعیت نامناسب محیط زیست ایران، به یک دغدغه مهم ملی تبدیل شده است. ازاین رو، لازم است اندیشمندان حوزه های مختلف از طریق تحقیق و تتبع، به چاره جویی در آن مورد بپردازند. نوشتار حاضر که حاصل یک فعالیت پژوهشی می باشد، با این هدف تنظیم شده است و کوشیده تا رابطه مصرف رسانه (رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی) را با سواد زیست محیطی شهروندان تهرانی تحلیل نماید. روش این پژوهش، از نوع پیمایش است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. نمونه گیری بر اساس روش خوشه ای و انتخاب افراد بر اساس نمونه در دسترس انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و استاندارد استفاده شد. اعتبار پرسشنامه، به شیوه صوری، و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. بر اساس یافته های این پژوهش، بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل، تحصیلات و درآمد با سواد زیست محیطی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر رابطه میان استفاده از رسانه ها و سواد زیست محیطی مورد تایید قرار گرفت. این تایید به آن معناست که آگاهی، نگرش و رفتار حمایت گرانه نسبت به محیط زیست در اثر بهره گیری از رسانه تقویت خواهد شد. معادلات ساختاری نیز نشان داد که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. نوشتار حاضر، با طرح دلالت های یافته های تحقیق درباره جامعه ایران به پایان رسیده است.

  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، سواد زیست محیطی، شبکه های اجتماعی، مخاطره
 • پروانه حسن زاده، غلامحسین زرگری نژاد*، رضا شعبانی صمغ آبادی صفحات 57-80
  دارالترجمه همایونی» یکی از بخشهای فعال «اداره انطباعات» بود که به فرمان ناصرالدین شاه و به همت محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در 1300 ق تاسیس گردید. این مجموعه در عرف آن دوره سازمان وسیعی محسوب می شد که با به کارگیری مترجمین حاذق علاوه بر ترجمه آثار خارجی و گسترش زبان آموزی، چاپ و نشر آثار اروپایی را در دوره ناصرالدین شاه رونق بخشید. چگونگی شکل گیری «دارالترجمه همایونی» و ارتباط آن با دارالطباعه عصر ناصری و تاثیر آن بر ترجمه و نشر آثار غربی در ایران مسیله ای است که تاکنون به آن پرداخت نشده است. در این پژوهش که در چارچوب مطالعه تاریخی و بررسی منابعی چون روزنامه ها و کتب عصر ناصری صورت گرفته است مشخص می شود این مجموعه در زمان تصدی اعتمادالسلطنه از طریق سازماندهی و هدایت مترجمین و همچنین بهره گیری از پتانسیل های موجود در «دارالطباعه» تحولی بزرگ در زمینه ترجمه، چاپ و انتشار آثار متعدد از زبانهای گوناگون پدید آورد و عصر ناصری را به لحاظ کثرت آثار ترجمه شده نسبت به دوره های پیشین متمایز ساخت. واژگان کلیدی: اعتمادالسلطنه، ناصرالدین شاه، اداره انطباعات، دارالترجمه همایونی
  کلیدواژگان: اعتمادالسلطنه، ناصرالدین شاه، اداره انطباعات، دارالترجمه همایونی
 • علیرضا ذاکری* صفحات 81-108

  هدف این مقاله مطالعه میان تحولات رخ داده در نسبت امر قدسی و اخلاق در جامعه ایران پس انقلاب است. نتایج این پژوهش نشان می دهد حکومت ایران پس از پیروزی انقلاب، مبادرت به سیاستگذاری گسترده در حوزه قدسی سازی مکان و زمان و عمومی سازی دین نموده است. جامعه گاه با این سیاستگذاری «همراهی» نموده، گاه در برابر آن «مقاومت» کرده و گاه اشکال جدیدی از دینداری را «ابداع» نموده است. لذا دشوار بتوان از سکولار شدن جامعه ایران، به معنای رفتن دین به عرصه خصوصی سخن گفت. آنچه بیشتر رخ داده، تغییر شکل دینداری بوده است. از سوی دیگر شواهد پژوهشی نشان می دهد که جامعه ایران با بحران سرمایه و اعتماد اجتماعی روبه رو است و در وضعیت «آنومی» قرار دارد. رابطه دین و اخلاق از هم گسسته شده و اقتدار اجتماعی دین در جامعه کاهش یافته است. نتیحه عمومی سازی، کمرنگ شدن تمایز قدسی و عرفی است. قدسی تقدس زدایی شده محصول چنین شرایطی است. قدسی ای که در جامعه حضور دارد، اما حریم و حرمت ندارد و لذا از ایجاد همبستگی در جامعه ناتوان است. به همین اعتبار می توان گفت سیاستگذاری، در اخلاقی تر کردن حیات اجتماعی به شکست انجامیده است.

  کلیدواژگان: امر قدسی، اخلاق، قدسی تقدس زدایی شده، اعتماد اجتماعی، آنومی
 • کیوان لطفی*، هادی خانیکی صفحات 109-139

  به اعتقاد برخی انتخابات سال 1388 یکی از جنجال برانگیزترین انتخابات ایران شناخته می شود ازاین رو تحقیق حاضر به بررسی امواج سیاسی- رسانه ای ایجادشده از مناظرات این انتخابات پرداخته است. هر مناظره بازتاب خاصی در رسانه های خبری دارد و تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل محتوای کمی و کیفی به دسته بندی اخبار منبعث از هر مناظره، با درنظرگرفتن معیارهایی همچون میزان پوشش خبری، میزان پراکندگی زمانی پوشش در چند رسانه مختلف، می پردازد. که موضوعات مطرح شده در روزنامه ها دسته بندی شده در قالب موج سیاسی نام گذاری شدند. امواج سیاسی به تبعیت از ولفسفلد در مدل نظری سیاست-رسانه-سیاست در ابتدا در محیط سیاسی (در اینجا همان عرصه مناظره) آغاز می شوند، در رسانه ها با پوشش گسترده و طرح داستان های مختلف خبری شکل می گیرند و ضمن التهاب در فضای سیاسی، با واکنش و تغییرات در محیط سیاسی پیگیر می شوند. در تحلیل امواج شناسایی شده نیز این منطق در نظر گرفته شد تا بتوان امواج به طور عمیق تری بررسی شوند. در این دوره از انتخابات بازتاب تمامی مناظرات به صورت یکپارچه در 9 رسانه خبری دنبال شد؛ درنتیجه امواج شناسایی شده، ناشی از تمامی مناظرات در نظر گرفته شد. در انتخابات 1388 امواج شامل «اظهارات دروغ و بی اساس» و «برخورد و افشای فساد اقتصادی»، «اشرافیت و فساد اطرافیان هاشمی و ناطق نوری» ایجاد شد.

  کلیدواژگان: انتخابات، مناظره، امواج سیاسی، انتخابات 1388، سیاست رسانه ای شده
 • حمید عبداللهیان*، نیلوفر هومن صفحات 141-164

  این مقاله بخشی از مطالعه ای است که برای فهم قابلیت های شبکه های اجتماعی در توانمند شدن زنان در ایران انجام شده است. نتایج این مطالعه بنابراین جنبه کاربردی برای سیاستهای توسعه در ایران دارد. برای انجام این مطالعه با 14 صاحبنظر در حوزه زنان، جنسیت و ارتباطات، مصاحبه عمیق انجام دادیم تا هم وضع موجود را بشناسیم و هم بتوانیم ظرفیت های بالقوه این شبکه ها را در جهت توانمند شدن زنان، شناسایی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد شبکه های اجتماعی که شبکه سازی و سهولت در تبادل اطلاعات را تسریع می بخشند، پیامدهای قابل توجهی برای توانمند شدن زنان از جمله امکان خود اشتغالی، جسارت در اظهار خود، به اشتراک گذاری دانش و مهارت، افزایش خودآگاهی جنسیتی و روحیه مطالبه گری، بازاندیشی در هویت زنانه و... را نیز به همراه دارند. با این وجود، به نظر می رسد دولت و نهادهای سیاست گذار در اعمال سیاستگذاری مناسب در جهت بهره وری از قابلیت های شبکه های اجتماعی هنوز به موفقیتهای لازم دست نیافته اند و با مقاومتی که ناشی از اتخاذ رویکرد سیاسی نسبت به این شبکه ها دیده می شود، ظرفیت های واقعی شبکه ها به هدر رود و جنبه های سطحی این شبکه ها از جمله تبادل عکس و متن و سرگرمی برای کاربران پر رنگ شود.

  کلیدواژگان: توانمندسازی زنان، شبکه های اجتماعی، صاحبنظران، فمینیسم، مصاحبه عمیق
 • زهرا برادران کاشانی، مهدی کرمانی*، مجید فولادیان صفحات 165-192
  رسانه های اجتماعی- ارتباطی نوین دریچه های تازه ای را بر زندگی شخصی و اجتماعی کنش‎گران اجتماعی گشوده‎اند. این رسانه ها جدای از این که موجبات ارتباط آسان کاربران را در گستره‎های وسیع زمان و مکانی با کمترین محدودیت فراهم می کنند، آنها را با ارزش ها، باورها و سبک های جدیدی از زندگی آشنا می‎سازند و امکان بروز جلوه‎های متنوعی از هویت شخصی را که شاید در عرصه های واقعی زندگی اجتماعی، مجال بروز نیابد، فراهم می آورند. از این رو دنیای مجازی فضای مناسبی برای بررسی و کشف هویت های کاربران آن است. در همین راستا توجه به ماهیت‎های نمادینی همچون تصاویر پروفایل‎های کاربری می تواند به مثابه ابزاری برای بازنمود هویت، باورها و ارزش های افراد تلقی شود. مطالعه حاضر با هدف کشف و بازنمایی تیپ های هویت‎پردازی کاربران شبکه اجتماعی- ارتباطی تلگرام، به تحلیل و سنخ‎شناسی تصاویر پروفایل های ایشان مبتنی بر روش نشانه‎شناسی اجتماعی تصویر پرداخته‎است. بر پایه ی یافته های حاصل که در برگیرنده تحلیل بیش از 600 تصویر بوده است، هفت تیپ هویتی شامل هویت های طبیعت‎گرا، عاطفه‎مدار، فردمحور، جمع‎نگر، واقعیت‎گرا، تخیل‎برانگیز، معنویت‎گرا صورت بندی شد. هر کدام از تیپ های مذکور هویتی، بازنمایی ویژه ای به لحاظ معنایی، ترکیبی و تعاملی دارند که به کاربران امکان انعطاف و قدرت مانور قابل توجهی در تصویرسازی خود مطلوب انگاشته‎شده‎شان در فضای مجازی داده‎است.
  کلیدواژگان: تلگرام، هویت، بازنمایی، نشانه شناسی اجتماعی تصویر، فضای مجازی
 • فرزاد سهیلی، نازنین ملکیان*، حبیب صبوری خسروشاهی، کامران یزدانبخش صفحات 193-219

  پیدایش فناوری های جدید ارتباطی، ساختار تعاملات و ارتباطات انسانی را دچار تغییرات بنیادین کرده و با شکل دادن نوع جدیدی از تعاملات، ارتباطات انسانی را به فراتر از زمان و مکان گسترش داده است. از جمله این فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی مجازی هستند که امروزه حضور در این فضا و برقراری ارتباطات میان فردی از نوع مجازی، به جزیی جدایی ناپذیر از زندگی بیشتر انسان ها به ویژه جوانان بدل شده است. مطالعه حاضر قصد دارد رابطه بین هوش اجتماعی و نوع ارتباطات مجازی کاربران شبکه های اجتماعی را بررسی کند. جامعه آماری تحقیق، 13442 دانشجوی در حال تحصیل دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 96-95 می باشد که تعداد 375 نفر حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های هوش اجتماعی با استفاده از پرسشنامه استاندارد ترومسو (2001) و داده های نوع ارتباطات مجازی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با احتساب روایی و پایایی جمع آوری گردید. برای تحلیل یافته ها و تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار 21SPSS و بررسی روابط بین متغیر ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای تایید روابط بین متغیر ها در قالب مدل اندازه گیری از نرم افزار 21AMOS و معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، با اطمینان 95 درصد بین متغیر های هوش اجتماعی؛ پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی با متغیر نوع ارتباطات مجازی رابطه معنی دار از نوع مستقیم و مثبت وجود دارد. بر اساس مدل معادلات ساختاری، متغیر هوش اجتماعی با ضریب تاثیر 64/0 با متغیر نوع ارتباطات مجازی رابطه دارد.

  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، ارتباطات مجازی، نوع ارتباطات مجازی، کاربران شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی
 • کاوه محمدی، زهرا قاسمی*، نجمه وکیلی صفحات 221-249
  در اغلب جوامع چند قومی مسایل قومی اگر مساله اول آن جوامع نباشند، حتما یکی از دغدغه های آن نظام اجتماعی به شمار می رود. بر همین اساس این پژوهش با هدف مطالعه کیفی به برساخت اجتماعی و تجربه شخصی شهروندان سنندجی از بحران هویتی و قومیتی می پردازد. روش این پژوهش کیفی از نوع گراندد تیوری و داده های کیفی به منظور کشف مدلی برای تبیین بحران هویتی و قومیتی در کردستان جمع آوری شده است. به طور کلی می توان گفت نظرات کارشناسی اساتید، خبرگان و کارشناسان سنندجی بهترین راهبرد برای تبیین بحران هویتی و قومیتی در کردستان هستند. تحلیل نتایج 15 مصاحبه عمیق بر اساس سه مرحله کدگذاری با بیش از 304 گزاره معنادار، 270 مفهوم و 22 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد. 9 مقوله به دست آمده شامل؛ نادیده انگاری اقوام، خلا قانونی، ضعف نهادی، بی عدالتی، سیاسی انگاری، سوءمدیریت مسایل قومی، امحای هویتی اقوام، تجزیه طلبی و رخ نمایی هویت قومی است که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته به نام «نادیده انگاری قانونی اقوام در یک ضعف نهادی با ترکیب بی عدالتی موجود در بستر سیاسی انگاری عامل بحرا ن های هویتی و قومیتی هستند که با راهبرد امحای هویتی اقوام و سوءمدیریت مسایل قومی به پیامدهایی چون تجزیه طلبی و رخ نمایی هویت قومی منجر می شود که می تواند همه مباحث اساتید، خبرگان و کارشناسان مسایل قومی را در مورد بحران های هویتی و قومی در کردستان تحت پوشش قرار دهد.
  کلیدواژگان: قومیت، هویت، مسایل قومی، بحران هویتی، سنندج
 • محمدتقی کرمی*، پردیس عامری صفحات 251-273

  امروزه تحقیقات سینما و رسانه، جایگاه مهمی در مطالعات جنسیت پیدا کرده اند و از سوی دیگر مناقشات متعددی درباره نقش های نهادینه شده ی جنسیتی و میزان عاملیت زنان به ویژه درمناسبات خانوادگی مطرح می شوند که پژوهش های مرتبط با این حوزه را ضروری می نمایند. در تحقیق حاضر، با تمرکز بر دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم، از مسیر روش تحلیل محتوای کیفی، به استخراج و تحلیل مضامین مرتبط با تغییر کنش و وضعیت زنان درخانواده، مقایسه ی مقوله های برآمده از خلال تحلیل این دو اثر سینمایی و در نهایت یافتن مقولات مشترک که با مساله فرآیند عاملیت یافتن زنان مرتبط بودند، پرداخته شد. مطابق تحلیل نهایی و مقایسه ی یافته ها، طغیان زن علیه ابژه گی، مقوله ی برجسته شناخته شد. این طغیان، به معنای تلاش برای تغییر وضعیت منفعل، شورش علیه قواعد عرفی حاکم بر زندگی زنان و تقابل با ستم در معنای باقی نماندن در وضعیت فاقد قدرت تصمیم گیری و استقلال تعبیر شد.

  کلیدواژگان: تحولات خانواده، طغیان زن علیه ابژه گی، رسانه، برف روی کاج ها، پریدن از ارتفاع کم
 • عباس گودرزی*، علیرضا جعفری صفحات 275-295

  این مقاله به بررسی تعامل اسطوره آمریکا به عنوان یک گفتمان فرهنگی و رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو ، می پردازد و از جمله به نقش فعال آن در بازتولید و تحکیم این گفتمان نظر دارد. برای این منظور از رویکرد نقادانه ماتریالیسم فرهنگی استفاده می کنیم تا نشان دهیم که چگونه وجود آنچه آلن سینفیلد یک نقصان یا «خط خطا » در ساختار گفتمان مسلط می گوید، ابتدا به «تعارض » اجازه بروز می دهد ولی در ادامه، آن را «دربرگرفته » و در خدمت ترویج و تحکیم آموزه های خود نگه می دارد. بنابراین، ابتدا نظام فکری فرهنگی غالب، «گفتمان آمریکا»، را در قالب مفهوم «رویای آمریکایی»، تبیین می کنیم، سپس تمرکز آن بر توفیق مادی و غفلت از ارزش های انسانی در ساختار آن را به عنوان خط خطای این گفتمان در نظر می گیریم. در ادامه، میل به متفاوت بودن در مرام آگی را نوعی تعارض محسوب می کنیم که در نبود ارزش های مورد نظرش (خط خطای گفتمان) به وجود آمده است. ما بحث می کنیم که این تمایل غالبا روانشناختی، او را در طلب «سرنوشتی» که خود رقم خواهد زد می فرستد، ولی درنهایت، برای معقول جلوه کردن و مقبول شدن، در مقابل اصول نظام مسلط، که غالبا در اعمال و اعتقادات شخصیت های دیگری که آگی با آن ها در تماس و تعامل است تجسم (ماتریالیستی) می یابد، تسلیم می شود تا آگی نیز منفعت مادی و مالی را بطلبد و با این کار خود، اصول گفتمان غالب را بازتولید و تحکیم نماید.

  کلیدواژگان: آگی مارچ، گفتمان آمریکا، ماتریالیسم فرهنگی، خط خطا، تعارض
 • مجتبی خراسی*، سید رحیم موسوی نیا صفحات 297-310

  این پژوهش از مفهوم چندصدایی باختین و ابهام روایی در رمان طبل حلبی اثر گونترگراس استفاده و امکان ایجاد گفتمان فراداستانی را ارزیابی نموده است. اگرچه نمی توانیم منکر حضور مولف در اثر خویش باشیم، اما آنچه که در اینجا بیشتر مورد توجه است تعامل میان اظهارات چندصدایی است که در سخنان راوی غیر قابل باور داستان نمود یافته و به کمک مفاهیم باختینی کارنواله و چندآوایی قابل شناسایی هستند. در این مطالعه، به چگونگی و میزان جذب/نفوذ گفتمان «غیرخودی» در گفتمان «خودی» پرداخته شده و بدین ترتیب دنیایی را پیشنهاد نموده ایم که در آن اظهارات حاشیه ای قادر به تعامل با نیروهای مردسالارانه مرتبط با فرهنگ سلطه باشند. ما در اینجا ضمن بررسی رمان فوق نتیجه گرفتیم که پتانسیل نظم گریز و هنجارشکن هر متن روایی نه تنها از درهم تنیدگی کارنواله ی آن با فرهنگ مسلط بلکه از توانایی آن در عبور از قیود فرهنگ سلطه و بازیابی پیوندهای هم زمانی و درزمانی خود با سایر فرهنگ ها، خاصه مبانی فرهنگی خویش، حاصل شده است. در این الگو، هویت های غیرخودی با قدرت پدرسالارانه گفتمان دارند و در عین حال، اقلیم مستقل خویش را بر مبنای الزامات درونی و بیرونی خود خلق و تثبیت می نمایند. هر روایت گرچه به نویسنده آن تعلق دارد و حاوی جهان بینی اوست، اما خواه ناخواه نشانه ها و تعابیری از گفتمان غیرخودی را نیز در خود دارد که در لایه های مختلف داستان قابل بحث و بررسی هستند. این ویژگی ها که از متن اقتباس می شوند، زمینه ساز ایجاد گفتمان های فراداستانی (فراتر از ظاهر آن روایت) هستند.

  کلیدواژگان: جوابگویی روایی، کارنواله، چندصدایی، ابهام روایی، گفتمان
|
 • Saeed Zokaei *, Masiha Vala Pages 11-33
  Memory politics is achieved through the application of cultural memory and is used for remembering. Symbols, Memorials, celebration, murals, posters, mourning rituals and scripts are called cultural memory and contribute into the reconstruction of the memory. Objects and public spaces have inherent potentials to represent cultural politics and thus can lend themselves into collective remembering; in this process though, some part of the historical past are left out in the discourse. Manipulated remembering includes forgetting. During the Pahlavi era, as well as Iranian post revolutionary governments, there was an instance on selective remembrance of the history which in return has caused memory obsessions. The forgetfulness that is situated in the narrative of the historical past creates a divide between meaning and identity making and challenges the face-off between social actors and governments. This matter renders them incapable of narrating their national selves and inflicts a cultural trauma on the society.
  Keywords: Politics of memory, Cultural memory, Remembering, forgetting, Cultural trauma
 • Javad Maddahi, Hamed Sayarkhalaj Pages 35-55

  Today, anomalous condition of Iran's environment has changed to one of the most important national concerns. Due to this reality, it is required that different social thinkers try to find a solution through research and inquiry implementation. Based on this aim, this research seeks to analyze the relationship between media consumption (mass media and social media) and Environmental Literacy among a sample of Tehran citizens. The research has been released on survey method. According to cochran formula the sample size has determined about 384 persons. Tehran divided to different municipal areas and then by Cluster sampling method we chose some clusters. Then, a simple random sample of clusters is selected from the population. Standard and researcher design questionnaire has been conducted for Gathering data (data collection). Formal Validity and reliability of measurement tools are considered. Based on research findings, some demographic variables such as age, education, in come and marriage status of participants have significant correlations with environmental literacy. Also, main research hypothesis titled with relationship between media consumption and environmental literacy has been confirmed. It means that awareness, attitude and supportive action toward environment will be improved through media consumption. This paper has been completed by suggesting some research implications for Iran society. Key words: Mass Media, Environmental literacy, Social Network, Risk.

  Keywords: Mass Media, Environmental Literacy, Social Network, Risk
 • Parvane Hasanzade, Gholamhosein Zargarinezhad *, Reza Shabani Samghabadi Pages 57-80
  “Royal Translation Bureau” is one of active departments of “Publication Administration” which was founded by Naser al-Din Shah’s order and Muhammad Hassan Khan Etemad-al-Saltaneh’s endeavors in 1880. The Bureau traditionally was a large organization that, through the use of competent translators, in addition to translating foreign works and developing foreign language, promoted the publication of European works in the Naserian era. Formation of “Royal Translation Bureau” and its relationship to the “Publication Administration” of the Naserian era and its effect on translating and publishing Western works are issues that has not been addressed before. Therefore, this study, conducted in the context of historical study and review of sources such as newspapers and books of the Naserian era, reveals that the Bureau, during the tenure of Etemad-al-Saltaneh, brought about a major change in translating, printing and publishing works in various languages through organizing and guiding translators as well as utilizing potential of the “Publication Administration”, and distinguished the Naserian era in terms of the number of translated works from previous periods. Keywords: Etemad-al-Saltaneh, Naser al-Din Shah, Publication Administration, Royal Translation Bureau.
  Keywords: Etemad-al-Saltaneh, Naser al-Din Shah, Publication Administration, Royal Translation Bureau
 • Alireza Zakeri * Pages 81-108

  The main goal of this paper is to study the changes in the situation of the sacred and the moral in the Iranian post revolutionary society. The results of this research show that Iranian government has made vast policies for sacralizing the time, place and so publicization of religion. Faced with these policies, the society sometimes has accompanied, sometimes has resisted and sometimes has invented new forms of religiosity. So it is difficult to say that Iranian society has secularized. What has happened is more changing the forms of religiosity. On the other hand, the research results show that Iranian society is in the crises of social capital and trust and is in anomic situation. There is a rupture between religion and ethics and the social authority of religion is weakened. The result of publicization of religion is vanishing the distinction of sacred and profane. The desacralized sacred has come to birth; the sacred that is present in society but does not have privacy and dignity and is not capable of producing solidarity in the society. So it can be said that policy making for moralizing the social life has not succeed.

  Keywords: sacred, ethics. desacralized sacred. social trust, Anomie
 • Keivan Lotfi *, Hadi Khaniki Pages 109-139

  According to some, the 2009 elections are considered one of the most controversial in Iran, so the present study examines the political-media waves created by the debates in this election. Each debate has a particular impact on the news media, and the present study uses quantitative and qualitative content analysis to categorize the news from each debate, taking into account criteria such as the amount of news coverage, the time distribution of coverage in several different media.The issues raised in the newspapers were classified as political waves. Political waves, following Wolfsfeld in the theoretical model of politics-media-politics, initially begin in the political environment (here the same arena of debate), are formed in the media with extensive coverage and the design of various news stories. Changes in the political environment are being pursued.In the analysis of the detected waves, this logic was considered so that the waves could be examined more deeply. In this election period, the reflection of all the debates was followed in a unified manner in 9 news media; as a result, the identified waves were considered to be the result of all the debates. In the 2009 elections, waves of "false and baseless statements" and "confrontation and disclosure of economic corruption", "aristocracy and corruption of those around Hashemi and Nategh Nouri" were created.

  Keywords: Elections, Debates, Political Waves, 2009 Elections, Media Policy
 • Hamid Abdollahyan *, Niloofar Hooman Pages 141-164

  This study is an attempt to understand social networking capabilities in the empowering of Iranian women. To fulfill such purpose, we conducted a deep interview with 14 case samples, including women, gender scholars, and communication experts. We tried to identify both the status quo and the potential capacities of social networks that can lead to empowering Iranian women. Some research findings indicate that social networks, which carry some intrinsic capabilities such as networking and exchange of information, bring about some significant results for women empowerment. For example, it can increase chances for self-employment, or promote audacity in their self-statements; it can increase sharing of knowledge and skills, or increase gender self-consciousness and demanding spirit, women's reflexivity on their identity. Nevertheless, the government seems to have neglected to apply appropriate policies for the efficiency of social networking capabilities. This factor has joined with the resistance against social networks. As a result, one can witness a lack of tendency to apply the real capacities of social networks. Such underutilization of social networks has rather provoked superficial functions of these networks.

  Keywords: Social networks, Women Empowerment, feminism, deep interview
 • Zahra Baradarankashani, Mahdi Kermani *, Majid Fouladian Pages 165-192
  The social media has opened up new communication channels on Individual and social aspects of social actors' lives. Apart from providing easy communication between users in a wide range of time and space with the least constraints, these media provide them with new values, beliefs and styles of life, and the possibility of various manifestations of personal identity Which may not be possible in real areas of social life. Hence, the virtual world is a good place to explore and discover the identities of its users. In this regard, attention to symbolic nature, such as images of user profiles, can be considered as a means of representing the identities, beliefs, and values of individuals. The purpose of this study was to identify and represent the identities of telegram's users. For this purpose, the images of their profiles have been analyzed and typified by the method of social semiotics of image. Based on the findings, which included the analysis of more than 600 images, seven identity types were composed of nature-oriented identities, affective-oriented, individualistic, compilative, fact-oriented, imaginative, spiritualist oriented. Each of these identities has a semantic, interactive and combined representation, giving users the flexibility and power of maneuvering in their optimal self-portrayal in cyberspace.
  Keywords: telegram, Identity, Representation, social semiotics of image, Cyberspace
 • Farzad Soheili, Nazanin Malekian *, Habib Sabouri Khosroshahi, Kamran Yazdanbakhsh Pages 193-219

  The emergence of new communication technologies has transformed the structure of interactions and human communications and, by shaping a new kind of interaction, has expanded human communication beyond time and space. Among these new technologies are virtual social networks that today's presence in this space and the interpersonal communication of a virtual type has become an inseparable part of the lives of most people, especially young people. The present study intends to examine the relationship between social intelligence and the type of virtual communication of social networking users. The statistical population of the study is 13442 students studying at Razi University of Kermanshah in the academic year of 1995-96. 375 sample volunteers were selected based on Cochran formula and stratified random sampling. Social intelligence data were collected using Trumsu's standard questionnaire (2001) and data type of virtual communication by researcher-made questionnaire, including validity and reliability. To analyze the findings and exploratory factor analysis, SPSS21 software and the relationship between variables were investigated using Pearson correlation coefficient test and for verifying the relationship between variables in the form of a measurement model, AMOS 21 and structural equations. Based on the results of Pearson correlation coefficient, 95% confidence between social intelligence variables, social information processing, social awareness and social skills with variable type of virtual communication have a meaningful direct and positive relationship. Based on the structural equation model, the social intelligence variable with a coefficient of 0.64 has a relation with the type of virtual communication variable.

  Keywords: social intelligence, virtual communication, Type of Virtual Communication, social network users, Social networks
 • Kaveh Mohammadi, Zahra Ghasemi * Pages 221-249
  In most ethnic communities, tribal issues, if not the first issue of societies, is one of the concerns of the social system. Accordingly, this study aims to study the quality of social development and personal experience of Sanandaj citizens of the identity and ethnicity crisis. The method of this qualitative research is based on grounded theory and qualitative data in order to explore a model for explaining identity and ethnic crisis in Kurdistan. In general, expert opinions, experts and experts in Sanandaj are the best strategy for explaining the identity and ethnic crisis in Kurdistan. The analysis of the results of 15 deep interviews was based on three stages of coding with more than 304 meaningful propositions, 270 concepts and 22 sub categories and 9 main categories and one core category. The nine categories included ethnic disregard, legal vacuum, institutional weakness, injustice, political orientation, ethnic cleansing, ethnic identity isolation, separatism, and ethnic identity, which, with more abstraction of these categories in the selective coding process, is a core category The name "The legal ignorance of relatives in an institutional weakness combining injustice in the context of political orientation is the cause of identity and ethnic crises that lead to ethnic cleansing and mismanagement of ethnic issues with unpleasant consequences, such as separatism and the appearance of ethnic identity, which can all the topics of professors , Experts and others Arshnasan ethnic issues about identity crises and ethnic Kurdish cover.
  Keywords: Ethnicity, Identity, Ethnic Issues, Identity Crisis, Sanandaj
 • MohammadTaghi Karami Ghahi *, Pardis Ameri Pages 251-273

  Since today in social films, it can be clearly seen the examples of changes in roles, reactions, actions, and other changes that have been shaped due to social changes, especially about women, then cinema and media research have gained an important status in the studies of this area. On the other hand, there are numerous controversies about the institutionalized gender roles and the level of women's functionality, especially in family affairs, which needs to be addressed in researches of this area. In this study, by focusing on two films "The Snow on the Pines" and "A Minor Leap Down", we have extracted and done meaning analysis of the propositions of action change and the status of women in the family and compared the derived issues of the analysis of these cinematic works to find common issues with focus on women's functionality. According to the analysis and comparison of the findings, women's rebellion against the objectivity was identified as a major issue in this study. This rebellion has been construed as an attempt to change the passive state, the revolt against the customary rules governing the lives of women and the uprising against oppression in the sense of remaining in a status with no decision-making power.

  Keywords: Family Changes, Women’s Rebellion against the Objectivity, media, The Snow on the Pines, A Minor Leap Down
 • Abbas Goudarzi *, Alireza Jafari Pages 275-295

  The present article studies the interaction between the myth of America as a cultural discourse and Saul Bellow’s The Adventures of Augie March. Thus, we would consider the active role of this text in the reproduction of this discourse. To do so, we use the Cultural Materialism approach to see how what, in the words of Alan Sinfield, we call a “faultline” or contradiction in the structure of the dominant discourse, first allows the “dissidence” to come about and then in its interaction with this dissidence, “contains” it and uses it for circulating and reaffirming its principles. Therefore, for the sake or organization, first we formulate the dominant cultural system which is termed “the discourse of America” in the form of American Dream and then, consider the reduction of this discourse to the mere pursuit of materialistic interests and its ignorance of human values as a faultline. After that, we consider Augie’s desire for being intellectually different and independent as a voice of dissidence which occurs in the lack of such values (faultline). We argue that this psychological tendency in Augie’s disposition sends him out in search of self-made “fate”, but finally, for seeming sane and being accepted by the social norms, mainly materially represented in the beliefs and behaviors of other characters with whom Augie inevitably interacts, Augie has to repress his spiritual desire and follow the way toward being rich and economically prosperous, while by doing that, he reaffirms the values of the discourse of America.

  Keywords: Augie March, discourse of America, Cultural Materialism, faultline, dissidence
 • Mojtaba Kharrasi *, Sayyed Rahim Moosavinia Pages 297-310

  This work is an attempt to investigate the possibility of creating narrative and extra-narrative discourses using Gunter Grass’s The Tin Drum. In this context, through Bakhtin’s heteroglossia and carnivalesque, the ambiguous and irresponsible narrative of the novel’s narrator-cum-protagonist is analyzed. Although it is indisputable that Grass, as the author, is strongly vocalized in his novel in the guise of the story characters, full weight is here given to the heteroglossia produced by unreliability and grotesqueness of the protagonist’s expressions. Besides, this study has examined the method and extent of absorbing the discourse of Otherness into social and historical stylistics of the Self. Besides, it is proposed that any text might be subversive due to its carnival potentialities against logocentric discourses and its ability in breaking cultural barriers and revitalizing its diachronic and synchronic affinities with other subsystems. Therefore, the repressed voices can gain an opportunity for negotiating with patriarchal powers, and more importantly they can reclaim their autonomy by realizing their internal and external requirements. It is hypothesized that different textual utterances – no matter from what system of power they come – enter a nesting, floating, and multilevel matrix of discourse formation that is textually multivalent and contextually generative.

  Keywords: answerability, carnivalesque, Discourse, heteroglossia, vagueness