فهرست مطالب

ارگونومی - سال هشتم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هیمن زارعی، حسین شجاعی، حامد امانی* صفحات 1-11
  زمینه و هدف

  محیط کار مناسب فضایی است که فرد در آن احساس آرامش و تمرکز دارد. در زمینه روان شناسی محیط، رنگ یکی از عوامل محیطی است که تاثیر بسیاری بر ادراک و رفتار انسان دارد؛ بنابراین هدف مطالعه مروری سیستماتیک حاضر بررسی تاثیر رنگ بر محیط کار است.

  روش کار

  مقاله حاضر مطالعه مروری سیستماتیک است. مقالات منتشرشده تمام متن و انگلیسی در پایگاه های علمی PubMed, Scopus, Science Direct ISI Web of Knowledge با کلیدواژه های درک رنگ، ارگونومی رنگ، روان شناسی رنگ، اثر رنگ، سلامت روانی و محیط کار بدون محدودیت زمانی جست وجو شد که 45 مقاله واجد شرایط بررسی شدند.

  یافته ها

  در ابتدا 262 مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مختلف شناسایی شدند. در میان آنها 93 مقاله معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. پس از آن 48 مقاله به دلیل انجام ندادن مطالعات تجربی از مطالعه حذف و 45 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند. درمجموع 18 مطالعه به بررسی اولویت رنگ، 25 مطالعه به تحلیل خلق وخو و احساسات، 6 مطالعه به بررسی پیامدهای سلامت و 19 مطالعه به تحلیل تاثیر رنگ محل کار بر پیامدهای مرتبط با کار متمرکز بودند. نتایج نشان می دهد که رنگ، تاثیر فراوانی بر احساسات (برای مثال خلق وخو)، بهزیستی (مانند استرس، راحتی، رفاه) و عملکرد (بهره وری و خلاقیت) دارد.

  نتیجه گیری

  رنگ در محیط کار نقش مهمی در ادراک و رفتار انسان به ویژه خلق وخو، رفاه و عملکرد دارد. استفاده از رنگ در محیط کار می تواند سبب افزایش روحیه مثبت، کمک به احساس بهزیستی و نتیجه مثبت منجر شود. دانستن چگونگی حداکثر تاثیرگذاری تفاوت رنگ در محل کار بر انسان ضروری است.

  کلیدواژگان: درک رنگ، ارگونومی رنگ، روان شناسی رنگ، اثر رنگ، سلامت روانی، محیط کار
 • امین امیری ابراهیم آبادی، احمد سلطان زاده*، سمیرا قیاسی صفحات 12-20
  زمینه و هدف

  حوادث شغلی به عنوان یکی از نگرانی های اصلی در صنعت معدن شناخته شده است. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل حوادث شغلی بوقوع پیوسته طی 10 سال در یک معدن با استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل طبقه بندی عوامل انسانی انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی بر روی 664 حادثه شغلی بوقوع پیوسته طی سال های 1388 تا 1397 در یک معدن انجام شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل چک لیست گزارش حوادث، الگوریتم سیستم تجزیه و تحلیل طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) و رویکرد تیمی برای تحلیل این حوادث بود. تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه با استفاده از نرم افزار IBM SPSS AMOS نسخه 23 انجام شده است.

  یافته ها

  شاخص تکرار حادثه در این مطالعه 34/3±10/15 حادثه بود. نتایج تحلیل این حوادث نشان داد که بیشترین میزان مشارکت هر یک از پارامترها در لایه های 4-گانه اعمال ناایمن، پیش شرای طبرای اعمال ناایمن، نظارت نایمن و تاثیرات سازمانی به ترتیب به خطای درک (4/64%، محیط فیزیکی (5/29%)، نظارت و سرپرستی ناکافی و ناکارآمد (6/59%) و فرآیند سازمانی (6/65%) اختصاص داشت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد شاخص تکرار حادثه به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر لایه های مدل HFACS می باشند. بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص AFR مربوط به لایه اعمال ناایمن بود.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه بیانگر این بود که همه 4-لایه عوامل انسانی در بروز حوادث مورد مطالعه در معدن تاثیرگذار بوده، بعلاوه مدل HFACS برای تحلیل حوادث بر مبنای اعمال ناایمن بسیار کارا و اثربخش بوده و می توان از آن برای برنامه ریزی های آینده در جهت کاهش حوادث در بخش معدن استفاده نمود.

  کلیدواژگان: حوادث شغلی، معدن، سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل انسانی، مدل یابی معادله ساختاری
 • مسعود فیضی، حسین نوید*، ایمان دیانت صفحات 21-31
  زمینه و هدف

  کمباین های برداشت کشاورزی نقش مهمی را در تولید غلات ایفا می کنند. یک کاربر کمباین تقریبا تمامی امور مربوط به برداشت را در یک پوسچر نشسته انجام می دهد. صندلی به عنوان رابط بین سیستم بیومکانیکی بدن کاربر و سیستم مکانیکی کمباین، تاثیر فراوانی بر ایمنی، سلامتی و راحتی دارد. بدون در نظر گرفتن خصوصیات آنتروپومتریک جامعه کاربران در طراحی ابعادی، دستیابی به یک طراحی موفقیت آمیز امکان پذیر نیست. در مطالعه حاضر، به بررسی تناسب بین ابعاد صندلی کمباین های مرسوم در ایران با ابعاد آنتروپومتریک کاربران ایرانی پرداخته شده است.

  روش کار

  این مطالعه در شهرستان بیجار، وسیع ترین شهرستان استان کردستان در غرب ایران انجام شد. هشت بعد آنتروپومتریک شامل وزن، قد، ارتفاع شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع رکبی، طول باسن-رکبی، عرض شانه و عرض باسن بر روی نمونه ای از کاربران اندازه گیری شد. تناسب عرض نشیمن گاه، عرض بالایی پشتی، عرض پایینی پشتی، ارتفاع نشیمن گاه، ارتفاع دسته، عمق نشیمن گاه و ارتفاع پشتی بر اساس روابط منطقی موجود مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  عدم تناسب قابل توجهی بین ابعاد صندلی های مورد بررسی و ابعاد آنتروپومتریک کاربران وجود داشت. انتخاب مقادیر 440، 370، 440، 410، 260، 430 و 415 میلی متر برای عرض نشیمن گاه، عرض بالایی پشتی، عرض پایینی پشتی، ارتفاع نشیمن گاه، ارتفاع دسته، عمق نشیمن گاه و ارتفاع پشتی می تواند تناسب را به مقادیری بین 2/62 تا 100 درصد افزایش دهد.

  بحث

  ابعاد صندلی کمباین های موجود، برای جامعه ایرانی مناسب نیست. اما، با در نظر گرفتن ابعاد آنتروپومتریک کاربران می توان صندلی های را به لحاظ ارگونومیکی بهبود بخشید. لازم  به ذکر است که طراحی بر پایه استانداردهای ملی و بین المللی نمی تواند تناسب ابعادی صندلی ها را تضمین نماید.

  کلیدواژگان: آنتروپومتری، ارگونومی، کمباین برداشت، پوسچر، صندلی
 • رضا شهیدی، رستم گلمحمدی*، زهرا پیرمرادی، آذر سلطانی، نسرین شیرمحمدی، رضا کاظمی صفحات 32-41
  زمینه و هدف

  روشنایی نامطلوب محیط کار می تواند سبب بروز آثار دیداری و غیردیداری در افراد شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کمیت و کیفیت روشنایی تلفیقی و مصنوعی در ساعات مختلف روز و ارتباط آن با شاخص عملکرد ذهنی، آسایش بینایی، هوشیاری و کیفیت خواب کارکنان صورت گرفته است.

  روش کار

  این مطالعه در زمستان 1396 در 65 اتاق و بر روی 81 نفر از کارکنان پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، صورت گرفت. اندازه گیری پارامترهای روشنایی تلفیقی در سه نوبت ابتدا، میانی و پایان شیفت کاری و روشنایی مصنوعی در یک نوبت با استفاده از اسپکترومتر انجام شد. برای ارزیابی عملکرد شناختی از آزمون PVT (Pshycomotor Vigiliance Task) و برای آسایش بینایی، هوشیاری و کیفیت خواب به ترتیب از پرسش نامه های (Conlone، KSS (Karolinska Sleepiness Scale و (Pittsburgh Sleep Quality Index PSQI) استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین کمیات روشنایی تلفیقی در اتاق های اداری در هر سه نوبت بیشتر از روشنایی مصنوعی بود آسایش بینایی افراد نیز با دما هم بستگی داشت. همچنین کارکنان بهره مند از روشنایی طبیعی دچار ناراحتی بینایی کمتری بودند. کیفیت خواب افراد نیز با نوع روشنایی محیط کار ارتباط داشت (0/5= P، 0/44= Chi). هوشیاری افراد در معرض دمای رنگ بالا یا روشنایی طبیعی در ساعات 8 و 11 بهتر بود. نتایج آزمون عملکرد شناختی نشان دهنده نبود تفاوت معنی دار بین شرایط مختلف روشنایی است.

  نتیجه گیری

   استفاده از روشنایی طبیعی یا افزایش دمای رنگ منابع مصنوعی می تواند موجب افزایش هوشیاری و آسایش بینایی کارکنان روز کار شود و تا حدودی کیفیت خواب آنان را بهبود دهد.

  کلیدواژگان: روشنایی روز، عملکرد شناختی، آسایش بینایی، هوشیاری، کارمندان
 • ندا مهدوی، مریم زارعی، نگین کشوری، یونس محمدی، مهدی زارعی، رشید حیدری مقدم* صفحات 42-55
  زمینه و هدف

  یکی از مهمترین جنبه‎های برقرار تعادل ارگونومی، برقراری تناسب بین محدودیت‎ها و توانمندی‎های انسان با ویژگی‎ها و نیازمندی‎های شغل است. لذا هدف این مطالعه بررسی مشخصات فیزیولوژیک کارکنان خدمات، تاسیسات و انتظامات یک سازمان کاری و تعیین تناسب آن‎ها با مشاغلشان است.

  روش‎کار

  70 نفر از کارکنان با استفاده از پله آزمون کویینزکالج، تحلیلگر ترکیبات بدن مدل N20، ترازوی SECA، ضربان‎سنج Polar مدل  RS800CX و فرم کوتاه پرسشنامه بین‎المللی فعالیت جسمانی (International Physical Activity Questionnaire: IPAQ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تحلیل نتایج از آمار توصیفی، مقایسه میانگین‎ها با آزمون ANOVA، بررسی معناداری تفاوت میانگین‎ها با آزمون Tukey و تعیین روابط بین متغیرها با آزمون همبستگی اسپیرمن نرم‎افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.

  یافته‎ها

    شاخص توده بدنی (Body Mass Index: BMI) و درصد چربی (Fat percentage: Fat%) در بین کارکنان فراتر از گستره‎های بهینه و نسبت کمر به لگن (Waist to Hip Ratio: WHR) در محدوده مجاز بود. همچنین، میانگین بیشترین اکسیژن مصرفی کارکنان (Maximum Volume of Oxygen consumption: VO2max) mL/kg/min  (42/1)62/33 و میانگین بیشینه ظرفیت کاری (Physical Work Capacity: PWCmax) آن‎ها kcal/min  (46/4) 63/16 بود.

  نتیجه‎گیری

  نتایج حکایت از نامناسب بودن سطح برخی ترکیبات بدنی، آمادگی جسمانی ضعیف و عدم تناسب بین قابلیت‎های فرد و نیازمندی‎های شغلی دارد. استفاده از آزمون‎های استاندارد استخدام، فراهم‎آوری امکان فعالیت‎های ورزشی (توسط سازمان‎ها) و یافتن شاخص‎های تلفیقی که به طور همزمان قابلیت‎های جسمانی-روانی-اجتماعی- محیطی افراد را برای تعیین ظرفیت کاری مدنظر قرار دهد (توسط محققان)، می‎تواند گام‎هایی تسهیل‎کننده برای برقراری تعادل ارگونومیکی در محیط‎های کاری باشند.

  کلیدواژگان: تناسب فیزیولوژیک، VO2max، PWC، تحلیل ترکیبات بدن، IPAQ
 • شیوا سخایی، محمد عسگری*، احمد برجعلی، امیرحسین محمودی صفحات 56-65
  زمینه و هدف

  استرس شغلی از عوامل اثرگذار بر عملکرد شغلی است. هدف پژوهش حاضر تدوین و مطالعه اثر بخشی بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی براسترس شغلی کادر پرواز بود.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر ترکیبی(کیفی- کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان و اطلاع رسان ها در حیطه ی راهبردهای مقابله با استرس شغلی کادر پرواز بود که 7 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. در بخش کمی جامعه آماری کادر پرواز شرکت هواپیمایی ماهان بود، که به روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر آنها انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شد. از روش نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نامعادل استفاده شد. برای سنجش متغییر وابسته از پرسشنامه استرس شغلی وندردوف استفاده شد. داده ها با تحلیل واریانس چند متغییره و آزمون تی مستقل برای نمرات افتراقی با نرم افزار SPSS 25  تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی، باعث کاهش استرس شغلی کادر پرواز شده است. تحلیل هریک از مولفه های استرس شغلی نشان داد که آموزش مقابله با استرس شغلی برای قدرت تصمیم گیری، فشار کاری و زمانی، ابهام نقش ،کمبود ارزش، حمایت اجتماعی از مدیر و حمایت اجتماعی همکاران موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  لذا با توجه به اثر بخشی بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی پیشنهاد می شود از این بسته در دیگر شرکت های هواپیمایی و همچنین روان شناسان و مشاورانی که بر روی استرس شغلی کادر پرواز،کار درمانی انجام می دهند استفاده شود.

  کلیدواژگان: بسته آموزشی استرس شغلی، فشار کاری و زمانی، قدرت تصمیم گیری، کادر پرواز
 • ابراهیم رحیمی*، وحیده ظاهری صفحات 66-73
  زمینه و هدف

  سکوت کارکنان ، با اشاره به غفلت عمدی از ایده های مهم، پیشنهادات و نظرات آنها در مورد کارشان، تبدیل به یک مسیله حیاتی برای توسعه و مدیریت سازمانی شده است. هدف از این پژوهش، تاثیر متغیر حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان در شکستن سکوت با نقش میانجی تعهد عاطفی است.

  روش کار

  جامعه آماری شامل 900 نفر از کارکنان ادارت دولتی شهرستان قم می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 273 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، روش انجام پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. گویه های پرسشنامه استاندارد بوده و از مطالعات معتبری استخراج و از نظرات استاد خبره بهره گرفته شد، لذا روایی آن مورد تایید بوده و برای بررسی پایایی پرسشنامه، از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد، با توجه به اینکه میزان این ضریب ، برای متغیرها و برای کل پرسشنامه بالاتر از 0.7 می باشد، لذا پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات پس از جمع آوری داده های مورد نیاز از شرکت کنندگان با استفاده از نرم افزارهای SPSS23.0 و Smartpls3 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده با سکوت کارکنان رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد که تعهدعاطفی رابطه بین حمایت سازمانی درک شده کارکنان و سکوت کارکنان را میانجیگری می کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و تعهد عاطفی با سکوت کارکنان، ضروری است این مولفه ها  مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تعهدعاطفی، حمایت سازمانی ادراک شده، سکوت سازمانی
 • علی صالحی سهل آبادی، افسانه ریاضت، شعری سوری، نگار صفاری نیا، زهرا دمرچی، مصطفی پویا کیان* صفحات 74-88
  زمینه و هدف

  خطاهای پرستاری یک تهدید جدی برای حفظ ایمنی بیمار است که تکرار آن می تواند منجر به افزایش نگرانی عمومی و سلب اعتماد از دریافت کنندگان خدمات نظام سلامت و امتناع از روند درمان شود. ازاین رو در مطالعه حاضر به بررسی انواع، علل بروز خطاها در پرستاران، دلایل عدم گزارش دهی آن و راهکارهای کاهش خطاها پرداخته شده است.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه مروری روایتی بر روی مقالات انگلیسی و فارسی در زمینه خطاهای پرستاران در بازه زمانی (2018-2008) بوده و در سال 1398 انجام شده است. جستجوی مقالات در سه پایگاه داده ای داخلی نظیر SID، Magiran و Iran Medex  و در پنج پایگاه خارجی Google scholar، PubMed، Scopus، Science Direct، Springer انجام شد.

  یافته ها

  بیشترین خطاهای پرستاری از نوع خطاهای عملکردی بوده است. عوامل ایجادکننده خطرات، به عوامل ایجادکننده خطاهای مرتبط با پرستار، سازمان، بخش و بیمار تقسیم بندی شد، از دلایل عدم گزارش دهی خطاهای پرستاران می توان به حفظ شهرت حرفه ای و مشکلات قانونی اشاره کرد. راهکارهای کاهش خطاها مواردی نظیر آموزش پرستاران و کنترل های مدیریتی می باشد.

  نتیجه گیری

  خطاهای پرستاری به طرق مختلف موردمطالعه قرارگرفته اند. این مطالعات نه تنها برای شناسایی خطاهای پرستاران بوده بلکه باهدف تقویت دانش و آگاهی در زمینه علل احتمالی و عوامل پیشگیری از آن انجام شده است. فواید این دیدگاه مقالات، منجر به ارایه خدمات مناسب مراکز درمانی، برنامه ریزی صحیح برای بیمارستان ها توسط مدیران، پیشرفت آموزش های پرستاران می شود. بااین حال در مطالعات کمتر از روش های نوین شناسایی خطرات استفاده شده است.

  کلیدواژگان: خطای پرستاری، علت، عدم گزارش، راهکار، ایمنی بیمار، مرور
|
 • Himan Zarei, Hossein Shojaei, Hamed Amani* Pages 1-11
  Background and Aim

  A good work environment is a place where one can feel relaxed and focused. In the field of environmental psychology, color is one of the environmental factors that greatly influence human perception and behavior. The purpose of this systematic review study was to investigate the effect of color on work environment.

  Methods

  This article is a systematic review study. Full-text and English-language articles published in PubMed, Scopus, Science Direct, Google Scholar were searched using the following keywords: Color perception, color ergonomics, color psychology, color effect, mental health and Workplace. The search was without time limit, and 45 eligible articles were reviewed.

  Results

  Initially, 262 articles were identified from different databases. Among them, 93 articles met the criteria for entering the study. After that, 48 articles were removed from the study due to lack of experimental studies and 45 articles were selected for final review. A total of 18 studies focused on color priority, 25 studies on mood and emotions, 6 studies on health outcomes, and 19 studies on the effect of workplace color on work-related outcomes. The results showed that color has a significant effect on emotions (eg mood), well-being (eg stress, comfort, well-being) and performance (eg productivity, creativity).

  Conclusion

  Workplace color should be considered as one of the main ways to promote the (mental and physical) health of individuals.

  Keywords: Color perception, Color ergonomics, Color psychology, Color effects, Mental health, Workplace
 • Amin Amiri Ebrahimabadi, Ahmad Soltanzadeh*, Samira Ghiyasi Pages 12-20
  Background and Aim

  Occupational accidents are recognized as one of the major concerns in the mining industry. The purpose of this study was to analyze the incidence of occupational accidents in a mine for 10 years using Human Factor Analysis and Classification System (HFACS).

  Method

  This cross-sectional study was carried out on 664 mining accidents during 2009-2018. The tools used in this study included accident reporting checklists, human factors analysis and classification system (HFACS), and a team approach to analyze these accidents. Data analysis was performed using IBM SPSS AMOS v. 23.0.

  Results

  The accident frequency rate (AFR) was 15.10±3.34. The results of 10-years accident analysis in this mine based on HFACS model showed that the highest contribution of each parameter to the four layers including unsafe acts, preconditions for unsafe acts, unsafe supervision and organizational influences were respectively devoted to perceptual error (64.4%), Physical environment (29.5%), inadequate supervision (59.6%), and organizational process (65.6%). The results of structural equation modeling showed that the AFR is directly and indirectly affected by the layers of the HFACS model (P<0.05). The most significant impact on the AFR was related to the unsafe acts layer.

  Conclusion

  The findings of this study indicated that all four causal layers of human factors were effective in mine accidents, in addition the HFACS model is highly effective for unsafe acts-based accidents analysis, so it can be used for future planning to reduce accidents in the mining sector.

  Keywords: Occupational accidents, Mine, Human Factor Analysis, Classification System, Structural Equation Modeling
 • Masoud Feyzi, Hossein Navid*, Iman Dianat Pages 21-31
  Background and Aim

  Agricultural combine harvesters play a crucial role in cereal productions. A combine operator performs almost all harvesting activities in seated posture. As an interface of the biomechanical system of operator’s body and combines’ mechanical system, seat has major effect on operator’s safety, health, and comfort. A successful design of seat is not achievable without considering the anthropometric characteristics of user population in geometric design. In current study, the accommodation of common harvesting combines’ seat with Iranian operators’ body dimensions has been investigated.

  Methods

  This study was conducted in Bijar, the widest county of Kurdistan province in the west of Iran. Eight anthropometric dimensions including weight, stature, shoulder height, elbow rest height, popliteal height, buttock-popliteal length, shoulder breadth, and hip breadth were measured on a sample of operators. The accommodation of seat pan width, upper backrest width, lower backrest width, seat height, armrest height, seat depth, and backrest height were investigated based on logical equations.

  Results

  There was a considerable mismatch between evaluated combine seats and the anthropometric dimensions of operators. Selecting 440, 370, 440, 410, 260, 430, and 415 mm for respectively seat pan width, upper backrest width, lower backrest width, seat height, armrest height, seat depth, and backrest height can increase the match percentage to a range of 62.2% to 100%.

  Conclusion

  The dimensions of available combine harvester seats are not suitable for Iranian population. However, considering the anthropometric dimensions of operators can improve the seats ergonomically. It should be noted that a design based on corresponding national and international standards cannot guarantee the geometrical accommodation of seats.

  Keywords: Anthropometry, Ergonomics, Harvesting Combine, Posture, Seat
 • Reza Shahidi, Rostam Golmohammadi*, Zahra Pirmoradi Rizevandi, Azar Soltani, Reza Kazemi Pages 32-41
  Background and Aim

   Undesirable lighting at work environment causes visual and non-visual effects on employers. The aim of this study was to compare the quantity and quality of combined and artificial lighting in daytime and its relationship with the indexes of mental performance.

  Methods

   This study was carried out at 65 rooms and on 81 employees randomly selected from different clusters. Measurement of lighting parameters was done using a spectrometer. To assess the cognitive function, the Pshycomotor Vigiliance Task (PVT) test and for the sake of visual comfort, alertness and sleep quality, the Conlone, KSS (Karolinska Sleepiness Scale) and PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) questionnaires were used respectively.

  Results

  Most artificial sources used in the rooms included fluorescent lights in different shapes and colors. The average indexes of combined lighting was more than artificial lightings (P<0.001). Visual comfort was correlated with high color temperature (P=0.006, r = 0.315). The employees with natural lighting had less visually impairment. The sleep quality of the subjects was related to the type of work environment lighting (Chi2=0.59, P=0.44). Alertness of subjects exposed to high color temperature or natural light was better at 8 and 11 hours. The results of cognitive performance test showed no significant difference between different lighting conditions.

  Conclusion

  Using natural light or artificial lights with adequate illuminance and high correlated color temperature can increase the alertness and visual comfort to some extent and improve the sleep quality of day staff employers.

  Keywords: Day lighting, Cognitive performance, Visual comfort, Alertness, Employees
 • Neda Mahdavi, Maryam Zareei, Negin Keshvari, Younes Mohamadi, Mahdi Zareei, Rashid Haidarimoghadam* Pages 42-55
  Background and Aim

  One of the most important aspects of ergonomics is physiologic balance between human characteristics and their jobs. This study aimed to investigate the physiological characteristics of janitor, safety guard and facility workers of a work organization and determine their physiological fit

  Methods

  seventy staff were evaluated using Queen's collage step test, N20 body composition analyzer, SECA scale, RS800CX Polar pacemaker. Descriptive statistics and analytical tests including ANOVA and Pearson correlation were used. SPSS software version 20 used to analyze the data.

  Results

  Body Mass Index (BMI) and fat percentage (Fat%) of employees were beyond the optimal range, but Waist to Hip Ratio (WHR) were in the range. Also, the average Maximum Volume of Oxygen consumption (VO2max) were 42/1±62/33 mL/kg/min and the average of working capacity (maximum Physical Work Capacity: PWCmax) were 16/63±4/46 kcal/min.

  Conclusion

  The results indicated that the level of some physical characteristics is inappropriate, physical fitness is poor and individual capabilities and job requirements are not in balance. It is recommended to use standard recruitment tests, providing the possibility of physical activities (organizations). Also, for establishing ergonomic balance should find a physical-psychological-social-environmental index to determine the exact work capacity of employees (researchers).

  Keywords: physiological fit, VO2max, PWC, body composition analysis
 • Shiva Sakhaie, Mohamad Asgari*, Ahmad Borjali, Amirhosein Mahmoodi Pages 56-65
  Background and Aim

  Job stress is among the factors that affect job performance. The present study aimed at the development of the effectiveness of an educational package to cope with the occupational stress of the flight crew.

  Methods

  The research method is mixed (qualitative & quantitative). The statistical population in the qualitative section consists of elites and informants in the field of coping strategies for the flight crew’s stress and seven people were selected by targeted sampling method. In the quantitative method, the statistical population includes Mahan flight crew and forty people were selected through convenient sampling and they were randomly assigned into two experimental and control groups. The quasi-experimental method with an unbalanced control group was used. The Vandroff‏’s Job Stress Questionnaire was used for measuring the dependent variable. The data were analyzed by Multivariable Variance method and Independent t-test for differential scoring using SPSS 25 software.

  Results

  The results indicate that the educational package of coping with occupational stress led to the reduction of stress in the flight crew. The analysis of each occupational stress components showed that the training for coping with the occupational stress is effective for, Decision-making Power, job & time strain, role ambiguity, value deficiency, as well as social support from the manager and colleagues.

  Conclusion

  Thus, according to the effectiveness of the educational package for coping with occupational stress, it is recommended that this package can be used in other airline companies and also by the psychologists and consultants who utilize occupational therapy for the occupational stress of the flight crew.

  Keywords: Educational Package of Occupational Stress, Time, Work Strain, Decision-making Power, Flight Crew
 • Ebrahim Rahimi*, Vahideh Zaheri Pages 66-73
  Background and Objectives

  The silence of employees has become a critical issue for organizational development, referring to deliberate neglect of important ideas, suggestions and opinions about their work. The purpose of this study was to investigate the impact of variable organizational support perceived by employees on breaking the silence with the mediating role of emotional commitment.

  Methods

  The statistical population includes 900 governmental employees from which 273 persons have been selected using Cochran formula and random sampling method. Information gathering tools include Eizenberger (1986) perceived organizational support questionnaires, Allen & Meyer (1990) affective commitment Questionnaire and Silence climate questionnaire of Vakola and Bouradas (2005). After gathering requested information from the participants, the information was analyzed by Microsoft Excel 2016, SPSS 23.0 and smartpls3.

  Results

  The results showed that perceived organizational support was positively correlated with employee silence. The results also showed that the emotional commitment mediates the relationship between perceived organizational support and employee silence.

  Conclusion

  Given the relationship between perceived organizational support and emotional commitment with employee silence, it is essential for planners to consider these components.

  Keywords: Affective Commitment, Perceived Organizational Support, Organizational Silence
 • Ali Salehi Sahlabadi, Afsaneh Riazat, Shehri Soury, Negar Saffarinia, Zahra Damerchi, Mostafa Pouyakian* Pages 74-88
  Background and aim

  Nursing errors are a serious threat to patient safety, which can lead to increased public concern and distrust of recipients of health care services and refusal to undergo treatment. Therefore, the present study examines types of causes of nurses' errors, reasons for not reporting them and ways to reduce errors.

  Methods

  The present study was a narrative review study of English and Persian articles on nurses' errors in the period (2008-2018) and was done in 2019. Articles were searched in three internal databases such as SID, Magiran and Iran Medex and five external databases of Google Scholar, PubMed, Scopus, Science Direct, and Springer.

  Results

  Most nursing errors were in the form of functional errors. Risk factors were divided into nurse, organization, ward, and patient-related error factors. The reasons for nurses' failure to report errors include professional reputation and legal problems. Error reduction strategies are such as nursing education and management controls.

  Conclusion

  Nursing errors have been studied in various ways. These studies are not only aimed at identifying nurses' errors, but also to enhance knowledge and knowledge about the possible causes and preventive factors. The benefits of this view of the articles lead to the provision of appropriate health care services, proper planning for hospitals by managers, and the advancement of nursing education. However, fewer studies have used modern methods of hazard identification.

  Keywords: Nursing Error, cause, non-reporting, guidelines, patient safety, review