فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آلا امیری، فرزانه فیرزوزه*، محمد زیبایی، ایمان سلحشوری فر صفحات 235-240
  مقدمه

  از موضوعات مهم پژوهش ها در زمینه های مولکولی و مهندسی ژنتیک، استفاده از روش های بهینه در استخراج محتوای ژنومی میکروارگانیسم ها و سلول ها است که با استفاده از آن بتوان با صرف کمترین زمان و هزینه، به بیشترین مقدار و مناسب ترین خلوص دست یافت. روش های متعددی در راستای استخراج DNA باکتری ها وجود دارد که از روش های نوین جداسازی اسید نوکلییک می توان به استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اشاره نمود. هدف از این مطالعه، مقایسه دو روش استخراج DNA از باکتری اشریشیا کلای با دو تکنیک فنل - کلروفرم و استفاده از نانو ذرات مغناطیسی است.

  روش بررسی

  در این مطالعه از باکتری اشریشیا کلای سویه 25922ATCC جهت مقایسه دو روش استخراج DNA ژنومی استفاده گردید. جهت استخراج DNA ژنومی از روش فنل-کلروفرم و نیز تکنیک استفاده از نانو ذرات مغناطیسی با بکارگیری نانوذره دولایه SiO2/Fe3O4 استفاده گردید. هر دو محصول به دست آمده جهت سنجش جذب نوری با دستگاه نانودرآپ قرایت و سپس از طریق روش الکتروفورز روی ژل آگارز بررسی گردیدند.

  نتایج

  در بررسی میزان جذب نوری با استفاده از دستگاه نانودرآپ میزان غلظت DNA استخراج شده با روش فنل- کلروفرم 4/761 میکروگرم بر میلی لیتر و با استفاده از تکنیک استخراج با نانو ذرات مغناطیسی 531 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده و با مقایسه جذب های نوری دو محصول و نیز ارزیابی مقایسه ای با گروه های کنترل در استخراج به روش نانو ذرات مغناطیسی و نیز با مقایسه فاکتورهای مختلفی نظیر میزان زمان موردنیاز، هزینه ها، کاربری آسان می توان نتیجه گرفت که به دلیل زمانبر و خطرآفرین بودن روش فنل - کلروفرم، روش استفاده از نانو ذرات مغناطیسی یک روش مناسب برای استخراج محتوی ژنومی است.

  کلیدواژگان: استخراج DNA، فنل - کلروفرم، نانو ذرات، اشریشیا کلای
 • حمیده فائز، لیلی صالحی* صفحات 241-250
  سابقه و اهداف

  در دنیای مدرن امروزی نگرش افراد را مهم تر از تجربه و آمادگی آکادمیک آنان درانجام پژوهش می دانند و نگرش مثبت به تحقیقات عامل اصلی موفقیت و پیشرفت جوامع است. این مطالعه باهدف اعتبارسنجی مقیاس نگرش به پژوهش انجام گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه روان سنجی بر روی 141 نفر عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1394 صورت گرفت. ابزار اولیه10 سوالی پس از کسب اجازه از نویسنده اصلی به زبان فارسی ترجمه شد. سپس روند اعتبارسنجی مقیاس، شامل بررسی ضریب تاثیر، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 12 متخصص و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیلی عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی درونی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید و به وسیله روش آزمون باز آزمون پایایی ثبات ابزار مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   از مقیاس اولیه 10سوالی براساس نمره ضریب تاثیر بالای 5/1 و شاخص روایی محتوی بالای 56/0 و نسبت روایی محتوی بالای 7/0، تمامی سوالات حفظ شد. در طی روند تحلیل عاملی اکتشافی 1 گویه حذف گردید و سایرگویه ها در دو عامل "برای من تحقیقات دانشگاه مثبت است" و "برای من تحقیقات دانشگاه منفی است" استخراج شد. این دو عامل قادر به تبیین 895/41 تغییرات کل مقیاس بودند. براساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی، عوامل استخراجی مورد تایید قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار این مطالعه است. این ابزار در ارزیابی نگرش اعضای هییت علمی و محققان شاغل در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: روان سنجی، نگرش، پژوهش، اعضای هیئت علمی
 • نسترن جوکار، لیلی صالحی، لیلا کیکاووسی آرانی* صفحات 251-258
  زمینه و هدف

  امروزه گرایش فزاینده دانشجویان به جراحی زیبایی دغدغه ای نگران کننده برای سیاستگذاران آموزشی شده است. ظاهر بخش مهمی از هویت فرد است که در موقعیت های اجتماعی بلافاصله نمایان می شود. این پژوهش با هدف بررسی صفات شخصیتی موثر در گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز به جراحی های زیبایی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیلی) و شامل 1563 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز بود. حجم نمونه 352 نفر بود که به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با سهم انتخاب شدند. از پرسشنامه شخصیتی نیو- فرم 60 سوالی جهت سنجش ویژگی های شخصیتی آزمودنی ها استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 تحلیل گردید. از آزمون کای دو برای مقایسه فراوانی ها استفاده شد.

  یافته ها

   فراوانی صفات شخصیتی غالب در بین دانشجویانی که به جراحی زیبایی علاقه مند بوده و یا جراحی زیبایی انجام داده بودند به ترتیب عبارت بود از14/32 درصد مشتاق به تجارب تازه، 25 درصد مسئولیت پذیر، 48/21 درصد برونگرا، 28/14 درصد روان نژند، 1/7 درصد توافق پذیر .

  نتیجه گیری

  در گرایش دانشجویان به جراحی های زیبایی، اشتیاق به تجارب تازه بیشترین تاثیر و توافق پذیری کمترین تاثیر را نشان داد. همچنین بین صفات شخصیتی، اشتیاق به تجارب جدید و سن مخاطبان رابطه معکوس معنی دار مشاهده گردید. به نظر می رسد سیاستگذاران و مسیولان دانشگاه، با طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی می توانند اقدام به  آگاه سازی دانشجویان از عواقب مثبت و منفی این گونه جراحی ها نمایند که گام موثری در پیشگیری از گرایش های کورکورانه دانشجویان می باشد.

  کلیدواژگان: صفات شخصیتی، جراحی زیبایی، پرسشنامه NEO، گرایش، دانشجو
 • خدیجه سلمانی، فاطمه رسولی*، فاطمه اسکندری، فرزانه صانعی، زینب جعفرنژاد صفحات 259-268
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت همسران مردان مبتلا به اعتیاد در مرکز بهداشت شهرستان کرج سال 1397 انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این مطالعه شامل از سامانه سیب تعداد حجم جامعه 848 اعلام گردید و براساس محاسبات فرمول کوکران حجم بهینه نمونه با 86 نفر انتخاب شد. به دو گروه آزمایش 43 نفر و کنترل 43 نفر تقسیم شد. از ابزارهای شامل پرسشنامه های صمیمت زناشویی والکر و تامپسون اجرا شد. نتایج به وسیله نرم افزار spss  تحلیل شدند .

  یافته ها

  براساس نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره می توان گفت نمرات حاصل از مقیاس صمیمیت زناشویی بعد از جلسات آموزشی (000/0 >p،057/7=f) تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از یکماه پیگیری از صمیمیت زناشویی بعد از تمرینات ایماگوتراپی در مرحله پیگیری به ترتیب (005/0P›،41/154=F) و (000/0>p،36/14=f) نشان داد که تفاوت معنی داری به لحاظ آماری در صمیمیت زناشویی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش تمرینات ایماگوتراپی در افزایش صمیمیت زناشویی تاثیر گذار می باشد.

  کلیدواژگان: تصویرسازی ارتباطی، صمیمیت، همسران مردان مبتلا به اعتیاد
 • زهرا طیبی، راضیه لطفی*، مهدی طیبی آراسته، سیامک امیری، مریم شیری صفحات 269-276
  مقدمه

  تجارب و مطالعات بسیاری در داخل و خارج از کشور حاکی از عدم برخورداری پرستاران تازه فارغ التحصیل از آمادگی لازم برای ورود به محیط کار می باشند و این موضوع با خطاها و آسیب هایی که ایجاد می کند، می تواند مشکلات فراوان و پیامدهای نامطلوبی برای بیماران به همراه داشته باشد. تاثیر بکارگیری پرستاران مجرب بالین تحت عنوان همکار آموزش بالینی به عنوان یکی از راهکارهای بهبود مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

  روش

  مطالعه حاضر به روش اقدام پژوهی عملی و به صورت مقدماتی و تک مرحله ای انجام شد. کلیه دانشجویان پرستاری نیم سال آخر (42 نفر) و 20 نفر از پرستاران با تجربه بخش های عمومی مرکز آموزشی درمانی مدنی به عنوان همکار آموزش بالینی، نمونه های این پژوهش را تشکیل دادند. ارتباط روزانه و جلسات ماهانه برای برنامه ریزی و مدیریت از آبان 1394 تا تیر 1395 برگزار شد. بسیج امکانات برای اقدام عملی طرح صورت گرفت. پس از اجرای برنامه، داده ها در دو بخش کمی(برگزاری آزمون آسکی- رضایت سنجی از دانشجویان) و کیفی (تبیین تجارب دانشجویان و همکاران آموزش بالینی) جمع آوری شد. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA انجام شد و داده های کمی با نرم افزار spss صورت گرفت.

  یافته ها

   ویژگی های معلم بالینی، ساختار بالینی، ارتباط دانشکده و بالین از طبقات ظهور یافته در بخش کیفی این مطالعه بود. در بخش آسکی، بیشترین امتیازها مربوط به ایستگاه درمان وریدی و احیای قلبی ریوی گزارش شد، به گونه ای که بیش از 55 درصد دانشجویان در طیف عالی و خوب  قرار گرفتند. کمترین نمرات در ایستگاه اخذ شرح حال و تشخیص پرستاری گزارش گردید. 

  نتیجه گیری

   یافته های این مطالعه به عنوان مرحله مقدماتی یک مطالعه اقدام پژوهی، زمینه بسیار مناسبی برای برطرف نمودن مشکلات موجود و اصلاح فرایندهای حال حاضر فراهم می کند.

  کلیدواژگان: همکار آموزش بالینی، آموزش پرستاری، مهارت های بالینی
 • سمیه رامش*، زهرا ساکنی، مونا قاضیان صفحات 277-286
  مقدمه

  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن بوده و خودمراقبتی و هیجانات در کنترل بیماری نقش مهمی دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش تعدیل کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین رفتارهای خودمراقبتی و شدت بیماری دیابت بود.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری شامل بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تهران بود که به روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن معیارهای ورود، تعداد 108 بیمار (57 زن، 51 مرد) انتخاب شدند و در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و مقیاس خلاصه فعالیت های خودمراقبتی بیماران دیابتی (SDSCA) را تکمیل کردند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که میزان شدت بیماری با رفتارهای خودمراقبتی رابطه منفی و با راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجانی رابطه مثبت معنادار دارد (01/0<p). نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز حاکی از نقش تعدیل کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین رفتارهای خودمراقبتی و میزان شدت بیماری دیابت نوع دو بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصل، شدت بیماری دیابت از طریق ارتقای خودمراقبتی و راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان قابل کنترل است و در زمینه طراحی مداخلات درمانی و پیشگیری بیماری دیابت می توان این موارد را نیز درنظر گرفت.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، هیجان، دیابت
 • مینا لشکربلوکی، سهراب بوذرپور*، عیسی جرجانی، حسین صبوری، مسعود فهیمی صفحات 287-294
  زمینه و هدف

  میرها یکی از مهم ترین تنظیم کننده های ژنتیکی هستند که بیش از 50 درصد از ژنوم انسان توسط آن ها تنظیم می شود. miR-124-a-3 یک میر با عملکرد سرکوبگر توموری می باشد که بیان آن در سلول های توموری سرطان پروستات بشدت کاهش می یابد. از آنجایی که میرها از طریق توالی هسته ای به رونوشت ژن های هدف خود متصل می گردند هرگونه جهش و تغییر در این ناحیه می تواند بر نحوه عملکرد آن ها و شناسایی ژن های هدف موثر باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد - شاهدی، بمنظور بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs34059726 ژن miR-124-a-3 با بروز سرطان پروستات از بلوک های پارافینه 40 بیمار سرطانی و 5 میلی لیتر نمونه خون 20 فرد سالم استفاده گردید. پس از استخراج DNA، پلی مورفیسم نمونه ها با استفاده از تکنیکPCR-RFLP  تعیین گردید.

  یافته ها

  توزیع ژنوتیپ GG در تمام افراد بیمار و سالم در جایگاه rs34059726 ژن miR-124-a-3 مشاهده شد. گروه خونی A با 2/42% بیشترین میزان فراوانی را در بیماران بدخیم داشت و همچنین فراوانی افراد معتاد در بیماران بدخیم 15% و خوش خیم 5% گزارش گردید.

  نتایج

  پلی مورفیسم در جایگاه rs34059726 ژن miR-124-a-3 همبستگی با بروز سرطان پروستات در جمعیت گنبد کاووس نشان نداد و احتمالا مکانیزم های دیگری در کاهش بیان miR-124-A-3-3p در سرطان پروستات در این جمعیت دخیل می باشند. در این جمعیت اعتیاد بعنوان عامل خطری برای بروز سرطان پروستات می باشد و اکثر مبتلایان گروه خونی A داشتند.

  کلیدواژگان: سرطان پروستات، میر، miR-124-A-3-3p، پلی مورفیسم، PCR-RFLP
 • پریسا حسینی، مهرداد شریعتی* صفحات 295-304
  زمینه و هدف

  پریمیدون داروی موثر در درمان صرع است. در این تحقیق اثر پریمیدون بر میزان هورمون های LH, FSH، تستوسترون ، وزن بدن وتغییرات بافتی بیضه در موشهای صحرایی نر بالغ بررسی شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی ، 50 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن تقریبی 200-180گرم به 5 گروه تقسیم شدند.گروه کنترل. گروه شاهد ، گروه های تجربی 1 و 2و 3 که به ترتیب 20،40 و60 mg/kg پریمیدون به صورت دهانی یک روز در میان به مدت 42 روز دریافت می کردند. پس از پایان دوره آزمایش وزن بدن حیوانات اندازه گیری شد و نمونه های خونی از قلب جمع آوری شد. غلظت هورمون های LH, FSH و تستوسترون به روشRIA اندازه گیری شد بیضه ها برداشته شدند و وزن گردیدند و تغییرات بافتی بعد از رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ایوزین مورد بررسی قرارگرفت.

  یافته ها

  وزن بدن ، وزن بیضه ، تعداد سلولهای لایدیگ و سرتولی در همه گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل تغییرات معنی داری نشان نداد. سطوح پلاسمایی هورمونهای LH و FSH در همه گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت . سطح پلاسمایی هورمون تستوسترون و تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید در همه گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05).

  نتیجه گیری

  پریمیدون سطح تستوسترون را کاهش و سطوح هورمون های LH و FSH را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: پریمیدون، LH، FSH، تستوسترون، موش صحرایی نر بالغ
 • مهشید صفارپور*، گلنار بهارلو، فاطمه سفیدی صفحات 305-312
  مقدمه

  دندانپزشکی ترمیمی یکی از گرایش های مهم دندانپزشکی است و ازاین رو توجه به پرورش دانشجویانی خبره که تمامی یا اکثر مهارت های لازم برای ورود به بازار کار را دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو هدف از انجام این پژوهش ارزیابی مقایسه ای برنامه جدید درس ترمیمی با برنامه درسی قدیم از دیدگاه هییت علمی دانشگاه های منتخب کشور است.

  روش کار

  نظر 47 نفر از اعضای هییت علمی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه های شهرهای تهران، قزوین، گیلان، شیراز و یاسوج در سال 1394 توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته که روایی و پایایی آن موردسنجش قرارگرفته و همچنین پرسشنامه دموگرافیک جهت گرفتن مشخصات فردی سنجیده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که رابطه بین کوریکولوم قدیم و جدید، معنادار است (P< 0.0014) و کوریکولوم جدید دارای نقاط قوتی مثل ادامه و تکمیل مراحل درمانی بیماران براساس طرح درمان و آشنایی با قوانین فعالیت حرفه ای دندانپزشکان در درس جامع دندانپزشکی است و نقاط ضعف آن انتقال مباحث باندینگ به دروس ترمیمی پیشرفته نظری زودهنگام برای دانشجویان است.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به تغییر در محتوای کوریکولوم و ارزیابی مقایسه ای آن با کوریکولوم قبلی و محتوای مطالب تدریس شده، تغییرات برنامه درسی ترمیمی ازنظر اعضای هییت علمی دانشکده های دندانپزشکی، خالی از ایراد نیست و استفاده از نتایج مقایسه ای این کوریکولوم می تواند راهگشای اصلاحات بیشتر  نقاط ضعف برنامه درسی ترمیمی گردد.

  کلیدواژگان: دندانپزشکی ترمیمی، کوریکولوم آموزشی، سرفصل دروس، طرح دوره، طرح درس
 • سحر رئیسی*، هدایت مرادپور، ثریا وکیلی صفحات 313-322
  مقدمه

  افراد بی دندان دچار ناتوانی در فعالیت های روزمره مثل صحبت کردن، غذا خوردن و... شده و بنابراین نیاز به درمان پروتزی خواهند داشت. رضایتمندی بیماران از دنچرهای کامل باید به عنوان هدف اولیه درمان آن ها باشد. عدم آگاهی مراجعه کنندگان از تخصص های دندانپزشکی یکی از دلایل مشکلات پیش آمده می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی رضایت بیماران از دنچر ساخته شده توسط دندانپزشکان عمومی، متخصص و همچنین دانشجویان و دندانسازان تجربی است تا در نهایت موفقیت درمان پروتزی افزایش یافته و باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران شود.

  روش پژوهش

  در این مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی، 120 بیمار توسط آنالیز آماری، به صورت تصادفی از بیماران واجد شرایط و حاضر به شرکت در مطالعه، وارد مطالعه و افراد شرکت کننده در چهار گروه A، B، C، D تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل داده های مطالعه با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی (Tukey's Post Hoc Test)  استفاده شد. از نرم افزار SPSS Version 18.0 (Inc., Chicago, IL, USA) و نرم افزار R Version 3.2.2 با بسته dunn.test استفاده شد. سطح معنی داری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  تفاوت آماری معنی داری در Dentist general satisfaction ، Patients general satisfaction ، Esthetics، Ability to masticate ، Ability to speak ، Ease of cleaning ، Comfort ، Stability ، Retention و در حوزه Functional limitation بین گروه های مطالعه وجود داشت (P<0.001) . همچنین اختلاف آماری معنی داری در حوزه Physical pain ، Psychological discomfort ، Physical disability ، Psychological disability، Social disability و در حوزه Handicap و در مجموع حوزه ها بین گروه های مطالعه وجود داشت (P<0.001).

  نتیجه گیری

  اختلاف آماری معنی داری درمجموع حوزه ها بین گروه های مطالعه وجود داشت.

  کلیدواژگان: رضایتمندی بیماران، دنچر، دندانپزشکان
 • عارف عاطفی*، پریسا دهقان، امیرحسین احمدیه یزدی، آناهیتا خسروی صفحات 323-334

  هرپس ویروس های انسانی مشتمل بر 8 عامل بیمار ی زا می باشند. ویروس هرپس سمپلکس از جمله ویروس هایی است که انتشار جهانی دارد و به سبب سادگی راه انتقال، هر ساله میزان قابل توجهی به تعداد افراد آلوده به این ویروس افزوده می شوند. این ویروس طیف وسیعی از بیماری شامل عفونت مخاطی تبخال دهان تا عفونت کشنده آنسفالیت هرپسی را ایجاد می نماید. امروزه برای تشخیص آزمایشگاهی عفونت های هرپس سیمپلکس ویروس از روش های کلاسیک نظیر روش های مورفولوژیک، ایمنو مورفولوژیک، ویرولوژیک و سرولوژیک متعددی از جمله بررسی میکروسکوپی، کشت ویروس، وسترن بلات و الایزا استفاده می شود؛ اما سرعت، حساسیت و ویژگی تکنیک های تکثیر اسید نوکلییک (مولکولار) نظیر تکنیک های ساده و اصلاح شده PCR و تکنیک نوین تکثیر همدما بواسطه حلقه (LAMP) سبب شده که این روش ها به عنوان ابزاری جذاب برای آزمایشگاه های تشخیصی و خصوصا شناسایی سریع عوامل بیماری های ویروسی تبدیل گردند. در این مقاله مروری روش های مختلف تشخیص هرپس ویروس ها مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: هرپس سیمپلکس ویروس، تشخیص، تکنیک های مولکولار
 • ایده کامکار، محمدمهدی کامکار، محمد نوری سپهر، بهزاد نقاش، مهرزاد مهدیزاده، نرگس گلاب* صفحات 335-344
  زمینه و هدف

  زخم های فشاری یکی از مهمترین اختلالات پوستی و بافتی هستند که هزینه زیادی را بر سیستم سلامتی فرد و جامعه تحمیل می کنند. بروز این زخم ها موجب از بین رفتن اولین خط دفاعی بدن شده در نتیجه احتمال ابتلا  به عفونت، سپتی سمی و حتی مرگ می شود. امروزه درمانهای رایج بسیار گران قیمت می باشند، بنابراین ساخت درمانهای جدید با هزینه کمتر مانند داروهای گیاهی، ضروری بنظر می رسد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی کرم گیاهی ترمیم کننده دکتر کامکار بر بهبود درجات 1-3 زخم فشاری می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور بر روی 65 بیمار با زخم فشاری درجات 1-3 در محدوده سنی 40-80 در بیمارستان امام علی کرج، بصورت داوطلبانه و پس از همسان سازی تصادفی در دو گروه آزمون (پانسمان با کرم گیاهی ترمیم کننده دکتر کامکار) و شاهد (پانسمان زینک اکسید) انجام شد. ابزار ارزیابی زخم، Pressure Ulcer Scale (PUSH) از بدو ورود تا 8 هفته صورت گرفت . داده ها با نرم افزار آماری SPSS (نسخه 23) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد در گروه آزمون شیب کاهش نمره پوش بسیار تندتر از گروه شاهد بود. ترمیم زخم از نظر مساحت زخم، ترشح ، بهبود وضع بافت در گروه آزمون (85 درصد) و در گروه شاهد (18درصد) بود .

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری در ترمیم زخم فشاری بین دو گروه شاهد و آزمون وجود داشت (P ≤ 0.0001). لذا می توان گفت استفاده از کرم ترمیم کننده گیاهی دکتر کامکار در بهبود کامل درجات 1-3 زخم فشاری موثر می باشد.

  کلیدواژگان: کرم ترمیم کننده گیاهی دکتر کامکار، بهبود زخم، زخم فشاری درجه یک تا سه
|
 • Ala Amiri, Farzaneh Firoozeh*, Mohammad Zibaei, Iman Salahshoorifar Pages 235-240
  Background

  The most important researches in molecular and genetic engineering fields are the finding of optimal methods for extraction of the genomic content of microorganisms and cells using them, can achieve the most amount and purity with the least time and cost. There are several methods for the extraction of bacterial DNA and the use of magnetic nanoparticles is one of the novel methods of nucleic acid isolation. The aim of this study is to compare DNA extracted from Escherichia coli using two techniques including phenol-chloroform and magnetic nanoparticles.

  Methods

  In this study, Escherichia coli strain ATCC25922 was used to compare the two extraction methods. For genomic DNA extraction the phenol-chloroform methods as well as the technique of using bilayer SiO2/Fe3O4 magnetic nanoparticles were used. Both products were analyzed by nanodrop and following agarose gel electrophoresis.

  Results

  The results of optical density (OD) evaluation with nanodrop spectrophotometer showed that the concentration of extracted DNA with conventional phenol-chloroform method and magnetic nanoparticle extraction technique were 761.4 µg/ml and 531 µg/ml respectively.

  Conclusion

  According to the obtained results by comparing the optical absorption of the two products and comparative evaluation with control groups in magnetic nanoparticle extraction method, also by comparing different factors such as the amount of time required, costs, ease of use, it can be concluded that due to the time-consuming and dangerous nature of the phenol-chloroform method, the using magnetic nanoparticles is an appropriated method for extracting the genomic content.

  Keywords: DNA extraction, Phenol-chloroform, Nanoparticles, Escherichia coli
 • Hamideh Faez Pages 241-250
  Background

  In modern world, attitudes of people are considered more important than their experiences and academic preparation. A positive attitude towards research is a key factor for success and progress in societies.

  Methods

  This study was psychometric assessment with 141 faculty member from Iran university of medical sciences. Initial instrument with 10 –items was translated to Persian after getting After permission from the developer of scale. Instrument validation procedures included impact item score, content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) of the judgment of 12 experts. Structural validity was assessed by exploratory factor analysis and internal reliability of the scale was determined by alpha Cronbach coefficient and with the test-retest method the external consistency of a test was evaluated.

  Results

  Of the original 10 items, all of them based on impact item index over 1.5, CVR over 0.56, and CVI over 0.7 were kept in instrument. Due to exploratory factors analysis, 9 items remained in instrument. By considering a minimum eigenvalue of 1 for each factor, the two factors were extracted “For me research academic is positive” and “For me research academic is negative”. These factors were capable to predict 41.895% of the variances of total scale. Based on the confirmatory factor analysis, he extracted factors was approved.

  Conclusion

  The results of this study indicated the strength of the factor structure and reliability of an instrument for measuring faculty attitudes toward research scale. The results of study can assess faculty attitude in universities and other educational institutes.

  Keywords: Psychometric, Attitude, Research, Faculty member
 • Nastaran Jokar, Leili Salehi, Leila Keikavoosiarani* Pages 251-258
  Background

  In modern societies increasing tend to cosmetic surgery is worrying concern. This study was conducted to determine Affecting personality traits on tendency toward cosmetic surgeries among students of Alborz medical sciences university.

  Method

  This study was cross sectional ( descriptive- analytical ) study. The statistical population was 1563 students from Alborz medical sciences university. The sample size was 352 students that were selected by s random sampling methods. NEO questionnaire (with 60 question) used for measuring the personality traits of the subjects. Data were analyzed using SPSS 10 software Chi-squared test was used for comparing frequencies.

  Results

  Among Students who were interested or performed cosmetic surgery 32.14% were extraverted, 25% were conscientious and well-organized, 21.48% were openness, 14.28% percent were neurotic, 7.1% percent were Agreeableness to the cosmetic surgery.

  Conclusion

  The most effective personality trait on tendency toward cosmetic surgeries was extraversion and the least one, was agreeableness. The current study findings showed the impact of the psychological factors in request for cosmetic surgery. According to the findings of the study , the age of audiences and personality traits had a significant relation with tendency to the cosmetic surgery, Policymakers and university officials, with design and implement workshops in raising awareness of the students about the negative and positive dimensions of these surgeries, and preventing from the blind imitation.

  Keywords: Personality traits, Cosmetic surgery, NEO Questionnaire, Tendency, Students
 • Khadijeh Salmani, Fatemh Rasoli*, Fatemh Eskandari, Farzaneh Sanei, Zeinab Jafarnejad Pages 259-268

  Current study with the goal of reviewing The effectivness of imago training on marital intimacy between wife of addicted people in karaj Health center in (2018) was done.methodology of this study is semi experimental research in which pre-test,post-test design with control group was used. statitiscal society of this study includes 848 people and the sample size was 86 people(based on kokran formula calculations) they were put into two experimental and control groups (size of each group was 43)The assesments were used included VALTER AND TOMSON marital intimacy questionare the results were analyzed by spss software and based on single variable covariance. analysis results showed that there is a significant diffrence between the experimental group and control group in the post test in marital intimacy scores .the results of this study showed that imago training was effective to increase marital satisfaction.

  Keywords: Relationship visualization, intimacy, Wife of with addiction
 • Zahra Tayebi, Razieh Lotfi*, Mehdi Tayebi Arasteh, Siamak Amiri, Maryam Shiri Pages 269-276
  Background

   There are strong evidences that shows newly  nurses are not ready to enter the workplace.This issue may cause errors and the damages that can lead to many problems and adverse outcomes for patients. The preceptorship model for improving nursing education via action research approach is assessed in the study.

  Methods

  This study was conducted by action research method. Daily communications and monthly joint meetings were held from November 2015 to July 2016 for planning and management. Data were gathered via observation. The participants were 42 senior nursing students and 20 expert nurses. Both group participated in training sessions. In qualitative phase of study in-depth interview was conducted with 20 people including 15 students, 4 nurses and 1 nursing manager. In the quantitative phase all of the 42 students participated and their performance was assessed by OSCE. Also students’ satisfaction was examined by questionnaire. Three actions were developed and implemented. Qualitative data analysis was done by MAXQUDA software and SPSS was used for quantitative data analysis. 

  Results

  Preceptors’ characteristics, clinical structure, communication between faculty and clinical environment were emerged from qualitative analysis.The most scores obtained from intravenous therapy and cardiopulmonary resuscitation stations, so that more than 55 percent of students were on the whole excellent and good. The lowest scores were reported in the history and nursing diagnoses and performances of 30 percent of the students were good, 42 percent 28 percent were moderate and poor respectively.

  Conclusion

  Our finding as a preliminary action research study are valubale implications to address challenges and also barriers to implement the preceptorship model in clinical education .

  Keywords: Preceptorship, practical skill, Nursing education
 • Somayeh Ramesh*, Zahra Sakeni, Mona Ghazian Pages 277-286
  Background

  Diabetes is one of the most common chronic diseases and self-care and emotion play an important role in the control of the disease. The purpose of this study was to investigate the role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between self-care behaviors and severity of diabetes.

  Methods

  The present study is a descriptive cross-sectional study. The statistical population of the present study includes all type 2 diabetic patients referring to health centers, of which 108 patients (57 women, 51 men) were selected as a sample group by the purposeful sampling method. The participants completed the demographic questionnaire, the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), and Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA).

  Results

  The results of this study showed that the severity of the disease was negatively correlated with self-care and had a significant positive correlation with maladaptive cognitive emotion regulation strategies (P<0.01). The results of the hierarchical regression analysis indicated a moderating role for cognitive emotion regulation strategies in the relationship between self-care and the severity of type 2 diabetes.

  Conclusion

  According to the results, the severity of diabetes can be controlled through self-care promotion and adaptive cognitive emotion regulation strategies and these can be taken into account when designing therapeutic interventions and preventing diabetes.

  Keywords: Self-care, Emotion, Diabetes
 • Mina Lashkarboloki, Sohrab Boozarpour*, Eisa Jorjani, Hossein Sabouri, Masood Fahimi Pages 287-294
  Background

  MiRNAs are one of the most important genetic regulators that regulate more than 50 percent of the human genome. MiR-124-a-3 is a tumor suppressor miRNA which its expression dramatically reduced in prostate cancer tumor cells. Since miRNA binding to the transcript of target genes by seed sequence, any mutations and changes in this region could be effective on its performance and identify target genes.

  Methods

  Case-control study, used for assessment of association rs3405976 polymorphism in miR-124-a-3 gene with prostate cancer occurrence in 40 paraffin embedded tissue cancer samples and 5 ml control blood samples. After DNA extraction, the polymorphism determined with PCR-RFLP technique.

  Results

  The GG genotype distribution in rs34059726 position of miR-124-a-3 gene showed in all patients and normal individuals. Blood group A with 42.2% have the most frequency in malignant patients and also, frequency of addicted patients reported 15% in malignant and 5% in benign patients.

  Conclusion

  rs34059726 polymorphism in miR-124-a-3 does not have associated with incidence of prostate cancer in the Gonbad kavous population and possibly other mechanisms are involved in decreased expression of miR-124-a-3 in prostate cancer in this population. In this population, addiction is a risk factor for prostate cancer and patients frequently have blood group A.

  Keywords: Prostate cancer, miRNA, miR-124-a-3, Polymorphism, PCR-RFLP
 • Parisa Hosini, Mehrdad Shariati* Pages 295-304
  Background

  Primidone is effective in the treatment of epilepsy. In this research the effects of primidone on LH, FSH, testosterone hormones, body weight and testicular tissue in adult male rats, was studied.

  Material and Methods

  In this experimental study, 50 adult male Wistar rats, weighing approximately 180-200 g were divided into 5 groups of 10 animals. Groups: control group, Sham group and treatment at doses of 20, 40, 60 mg/kg, orally for 42 days (every other day) respectively. At the end, after determining the animal's body weight, blood samples was collected from the heart. Hormone concentrations of LH, FSH and testosterone were measured by RIA.Their testis were removed and weighed to evaluate the histological changes after hematoxylin-eosin staining.

  Results

  The body weight, testis weight and leydig and sertoli cells in all experimental groups showed no significant changes compared to the control group. The plasma levels of LH and FSH in all experimental groups increase significantly compared to the control group. The plasma level of testosterone Hormone and number of  spermatogonia,primary spermatocyte and spermatid in all experimental groups decrease significantly compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  primidone reduced levels of testosterone and increase levels of LH and FSH hormones.

  Keywords: Primidone, LH, FSH, Testosterone, Adult Male Rat
 • Mahshid Saffarpour*, Golnar Baharloo, Fatemeh Sefidi Pages 305-312
  Background

  Restorative dentistry is an important branch of dentistry and therefore it is very important to train students that have all or the majority of the skills to start practice. The aim of this study was to compare new and old curricula of restorative lessons form the perspective of faculty members of selected Iranian universities.

  Methods

  The perspectives and viewpoints of the faculty members of dentistry schools in the cities of Tehran, Qazvin, Gilan, Shiraz, and Yasuj were collected using a valid and reliable researcher-made questionnaire. A demographic questionnaire was also applied to collect the characteristics of the participants. SPSS was used for data analysis and the Friedman test was administered to explore the strong and weak points.

  Results

  The results showed a significant correlation between the new and the old curriculum (p<0.0014). The new curriculum had advantages like proceeding with and completing treatment stages according to a treatment plan and familiarization with dentists profession regulation in comprehensive dentistry course. The weak point of the new curriculum was introducing the topic of bonding in advanced theoretical remedial lessons, which seems to be early for students.

  Conclusion

  It seems that revising and modifying educational activities and content, including the curriculum of restorative lesson, are necessary in light of recent advances in dentistry. Therefore, curriculum studies may be helpful in this regard.

  Keywords: Restorative Dentistry, Curriculum Education, Course Title, Lesson course, lesson plan
 • Sahar Raissi*, Hedaiat Moradpoor, Soraya Vakili Pages 313-322
  Introduction

  Elderly people have a disability in daily activities such as talking, eating and so on and needing prosthetic treatment. Patient satisfaction with complete dentures should be the primary goal of their treatment. The lack of awareness of the dentistry specialists is one of the reasons for the problems. The aim of this study was to assess the satisfaction of patients with dentures made by general practitioners, as well as experimental students and practitioners, in order to improve the success of prosthetic treatment and improve the quality of life of patients.

  Method

  In this descriptive analytical cross-sectional study, 120 patients were randomly assigned to participate in the study by random sampling and participated in four groups A, B, C, D. Data analysis was performed using descriptive statistics, ANOVA and Tukey post hoc test. SPSS Version 18.0 (Inc., Chicago, IL, USA) software and R Version 3.2.2 software were used with dunn.test package. The significance level in this study was considered 0.05.

  Results

  Significant differences were found between the groups (P <0.001) and Dentist overall satisfaction, Patients overall satisfaction, Esthetics, Ability to masticate, Ability to speak, Ease of cleaning, Comfort, Stability, Retention, and Functional limitation. . Also, there was a significant difference between the groups in the field of physical pain, psychological discomfort, physical disability, psychological disability, social disability (p <0.001).

  Conclusion

  There was a statistically significant difference between the basins in the study groups.

  Keywords: Patient satisfaction, Dentures, Dental
 • Aref Atefi*, Parisa Dehghan, AmirHossien Ahmadieh Yazdi, Anahita Khosravi Pages 323-334

  Human Herpes Viruses (HSV) contain eight pathogens. HSV is one of the most widespread viruses in the world and due to the simplicity of the way of transmission the number of people infected with the virus has increased in per year. The virus creates a wide range of diseases, including mucosal herpes infections and deadly herpes simplex encephalitis.Today, for the diagnosis of HSV infection several classic methods such as Morphological, Immunomorphologic, Virological and Serological methods, including Microscopic examination, Virus Culture, Western Blot and ELISA are used. But the speed, sensitivity and specificity of nucleic acid techniques (Molecular Technique) such as simple and modified PCR technique and Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) have led them to become an attractive tool for diagnostic laboratories, and in particular the rapid identification of viral disease agents. In this review article, various methods for detecting herpes viruses were examined and compared.

  Keywords: Herpes Simplex Virus, Diagnosis, Molecular Techniques
 • Ideh Kamkar, MohammadMehdi Kamkar, Mohammad Noorisepehr, Behzad Naghash, Mehrzad Mehdizadeh, Narges Golab* Pages 335-344
  Background

  Pressure ulcers are among the most serious skin and tissue disorders and put a heavy financial burden on healthcare systems. These ulcers break through the body’s first line of defense and can lead to severe consequences such as septicemia and death. Nowadays, most conventional treatments are very costly; therefore, the production of less expensive medications including herbal remedies is crucial. This study aimed to determine the healing effect of Dr Kamkar’s herbal cream in one to third stage Pressure Ulcer.

  Methods

  This single-blind randomized clinical trial was conducted on 65 patients aged 40-80 years with stage1- 3 Pressure ulcers at Imam Ali Hospital in Karaj.
  The control group was treated with zinc oxide cream, while the intervention group was treated with Dr Kamkar’s herbal cream. Ulcers were measured according to the Pressure Ulcer Scale (PUSH) at the beginning of hospitalization and weekly for 8 weeks and the PUSH scores in the two groups were compered. Data analysis was carried out using SPSS version 23.

  Results

  The results showed that in the intervention group the slop of decline in the PUSH score was greater in comparison to the control group. Regarding the area of the lesions, exudation and tissue regeneration, the levels of improvement in the intervention and control groups were 85% and 18%, respectively.

  Conclusion

  According to our data, a significant difference in the mean scores of the pressure ulcer was observed between the two groups (P ≤ 0.0001). It can be concluded that Dr Kamkar,s healing cream is effective in the treatment of stage one to third pressure ulcers.

  Keywords: Dr Kamkar’s herbal cream, wound healing, stage one to third Pressure ulcers