فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 126، فروردین 1399)
 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 126، فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده رقیه حاجی سیدرضایی، نسرین علایی*، فرید زایری صفحات 1-10
  پیش زمینه و هدف

  استرس شغلی پرستاران خصوصا در بخش های ویژه می تواند کیفیت کاری آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی وضعیت استرس پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهر تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که در سال 1398 انجام شد. در این مطالعه 5 بیمارستان دانشگاهی شهر تهران که دارای بخش های مراقبت ویژه بودند به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، سپس تمام پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه که واجد شرایط بودند و رضایت آگاهانه به شرکت در پژوهش داشتند به صورت سرشماری و به تعداد 235 نفر موردبررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی و مقیاس استرس توسعه یافته پرستاران (ENSS) جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار 23 SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان استرس پرستاران در حد متوسط (58/29±45/138) می باشد. بیشترین میزان استرس به ترتیب به زیر مقیاس ²حجم کاری ((37/98±23/55)، ²مشکلات در ارتباط با سرپرستاران و مدیران ((34/21±22/50)، ²مرگ و مردن ((34/78±23/49) و کم ترین میزان استرس به زیرمقیاس ²تبعیض ((15/59±28/29) مربوط بود. از میان مشخصات جمعیت شناختی، متغیر سن با میزان استرس رابطه آماری معنی داری را نشان داد (021/0= p) به طوری که گروه سنی بیشتر از 35 سال نمره استرس بالاتری داشتند (89/26±28/143).

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به نتایج مطالعه حاضر، مدیریت صحیح جهت کاهش حجم کاری پرستاران، کاهش مشکلات پرستاران در ارتباط با سرپرستاران و مدیران و همچنین آموزش راهکارهایی برای کاهش استرس در مواجهه با مرگ بیماران ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: استرس، بخش مراقبت ویژه، پرستار
 • آیت الله فتحی*، حسین رستمی، عارفه پورفتحیه، شروین محمدی، راحله خانعلیزاده صفحات 11-19
  پیش زمینه و هدف

  مادران در طول دوران بارداری با نگرانی های متعددی روبه رو هستند. شناخت ارتباط بین رضایت زناشویی مادران برای غلبه بر این نگرانی ها، می تواند به بهبود راهکارها و برنامه ریزی برای سلامت روانی آن ها کمک شایانی نماید. مطالعه حاضر باهدف بررسی ارتباط رضایت زناشویی با نگرانی های دوران بارداری زنان باردار شهر تبریز در سال 1398 انجام گرفت.

  مواد و روش کار

  روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. برای این منظور 250 نفر از زنان باردار شهر تبریز که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، در این مطالعه شرکت نمودند. برای اندازه گیری متغیرها، افراد شرکت کننده پرسشنامه های رضایت زناشویی و نگرانی های دوران بارداری پاسخ دادند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS ورژن 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که بین رضایت زناشویی و مولفه های آن با نگرانی دوران بارداری رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد نتایج آزمون رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که مولفه های ابعاد شخصیت، ارتباط، فراغت، و مسایل جنسی قادر به پیش بینی نگرانی دوران بارداری هستند (P<0/05). ولی مولفه های تعارض، مدیریت، ازدواج، خانواده، مذهبی و نگرانی قادر به پیش بینی نگرانی دوران بارداری نیستند (P>0/05).

  بحث و نتیجه گیری

   بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که بین رضایت زناشویی و نگرانی های دوران بارداری رابطه معکوس وجود دارد و افزایش رضایتمندی زناشویی منجر به کاهش نگرانی های دوران بارداری زنان می شود..

  کلیدواژگان: بارداری، نگرانی های دوران بارداری، رضایت زناشویی
 • طیبه مختاری سرخانی، کتایون علیدوستی*، عاطفه احمدی، مقدمه میرزایی، ویکتوریا حبیب زاده، الهه نمازیان صفحات 20-29
  پیش زمینه و هدف

  ناباروری یک اختلال زیستی، روانی، اجتماعی است و شکست در امر باروری به طور عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی زوج نابارور تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر انجام مشاوره نازایی در راستای ارتقاء سطح عاطفی زوجین نابارور انجام شد.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر، کارآزمایی بالینی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه سطح احساسی بیماران نابارور (Screenivf) انجام شد. نمونه های مطالعه از بین زوجین ناباروری که به مرکز ناباروری مراجعه می کردند، انتخاب شدند. تعداد شرکت کنندگان، در گروه های مداخله و کنترل هرکدام 30 زوج بود.از گروه ها خواسته شد به صورت پیش آزمون به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند سپس جلسات مشاوره گروهی برای زوجین گروه مداخله طی 6 جلسه 45 دقیقه ای برگزار گردید و در پایان جلسه ی آخر، پس آزمون از هر دو گروه گرفته شده و داده ها با نرم افزار SPSS 19 تجزیه وتحلیل گردید. برای مقایسه درون گروهی سطح عاطفی زوجین از آزمون پارامتریک paired T-Test و برای مقایسه نمره سطح عاطفی زوجین دو گروه از آزمون Test-independent T استفاده گردید.

  یافته ها

  دو گروه ازنظر مشخصات دموگرافیک همگن بودند. مقایسه میانگین سطح عاطفی در گروه مداخله نسبت به کنترل نشان داد، با مشاوره نازایی سطح عاطفی تغییری نکرده و اختلاف میانگین نمرات معنی دار نبود) 41/0=P).

  نتیجه گیری

   نتایج بیانگر آن است برای افزایش سطح عاطفی زوجین نابارور بهتر است سایر رویکردهای مشاوره با تعداد جلسات بیشتر را آزمود.

  کلیدواژگان: ناباروری، سطح عاطفی، مشاوره، اسکرین آی وی اف
 • فاطمه نیکی رشیدی، زهره قرشی*، شایسته اسماعیل زاده صفحات 30-37
  پیش زمینه و هدف

  زندگی در دوران عقد در طی سال های گذشته رواج بیشتری در بین زوجین جوان پیدا کرده است حال آنکه به مشکلات زوجین در این دوران توجه کمتری شده است. این مقاله به تعیین چگونگی زیست جنسی زوج های جوان در دوران عقد در مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر کرمان در سال 1396 پرداخته است.

  مواد و روش کار

  این مطالعه توصیفی مقطعی دومرحله ای بر روی 712 مورد زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شهر کرمان از مردادماه لغایت اسفندماه 1396 با شیوه نمونه گیری در دسترس انجام شد. در مرحله اول مطالعه اطلاعات دموگرافیک و تماس زوجین هنگام مراجعه جهت شرکت در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج تکمیل شد. حداقل دو ماه پس از ازدواج در مرحله دوم، اطلاعات مربوط به زیست جنسی زوجین از طریق مصاحبه تلفنی با خانم ها توسط پژوهشگر اخذ و در چک لیست پژوهشگر ساخته وارد گردید. داده ها به نرم افزار SPSS  نسخه 16 واردشده و به کمک آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   از کل نمونه های پژوهش 31.8درصد زوجینی که در دوران عقد ماندند در 87درصد موارد با هم خوابیدن را تجربه کردند حال آنکه 45درصد خانم ها اصرار داشتند که بکارت خود را در دوران عقد حفظ کنند. این گروه انواع مختلفی از تعاملات جنسی شامل مقاربت دهانی و مقعدی را جایگزین کرده بودند.

  نتیجه گیری

  تناقض و دوگانگی مربوط به مجاز بودن روابط نزدیک و طولانی مدت ازیک طرف و ممنوع بودن رابطه واژینال از طرف دیگر زوجین را در معرض آسیب های روانی، مشکلات بین فردی و حتی حاملگی ناخواسته قرار می دهد و نیازمند توجه بیشتر است.

  کلیدواژگان: دوران عقد، زیست جنسی، کرمان
 • علی رشیدی، محمد جبرائیلی، حمیدرضا خلخالی، سحر علیزاده* صفحات 38-48
  پیش زمینه و هدف

  داشبورد مدیریتی یک ابزار حیاتی برای مدیران بیمارستان ها می باشد که می تواند داده ها را برای همه کاربران قابل درک سازد و موجب غلبه بر حجم روزافزون داده ها و خطاهای پزشکی و پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران و متخصصان شود. هم چنین کاربرد داشبوردهای مدیریتی در مدیریت بهینه منابع و پایش صحیح و مستمر عملکرد بخش های مختلف بیمارستانی، لزوم ارزیابی عملکرد این ابزارها را اجتناب ناپذیر کرده است. هدف این پژوهش ارزیابی الگوی قابلیت استفاده از داشبوردهای مدیریتی از دید کاربران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با استفاده از پرسشنامه استاندارد ایزو 10/ 9241 انجام می باشد.

  مواد و روش کار

  این پژوهش در سال 1398 به روش توصیفی - مقطعی و با بهره گیری ازنظرات 50 نفر از مدیران داخلی و مسیولان فناوری اطلاعات بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شده است. در راستای بررسی الگوی قابلیت استفاده از داشبوردهای مدیریتی از پرسشنامه استاندارد ایزو 10/9241 که دارای 74 سوال اختصاصی در 7 محور (مناسب برای انجام وظایف، خود توصیف کنندگی، قابلیت کنترل، سازگاری با نیازهای کاربران، تحمل خطا، مناسب برای خصوصی سازی، مناسب برای آموزش) است، استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان فناوری اطلاعات و انفورماتیک پزشکی تایید شد و پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 85 درصد محاسبه شد. داده ها با مراجعه مستقیم پژوهشگر به مراکز و تکمیل پرسشنامه توسط کاربران جمع آوری و به کمک آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 بررسی شد.

  یافته ها

   تحلیل یافته ها نشان داد که میانگین (از نمره 1-7) محورها برای مناسب برای انجام وظایف 23/4، خود توصیف کنندگی 08/4، قابلیت کنترل 23/4، سازگاری با نیازهای کاربران 02/4، تحمل خطا 14/4، مناسب برای خصوصی سازی 44/3 (کمترین امتیاز)، مناسب برای آموزش 37/4 (بیشترین امتیاز) و میانگین الگوی قابلیت استفاده از داشبورد مدیریتی 12/4 برآورد شد. بین عوامل زمینه ای کاربران شامل: جنس، سن، سطح تحصیلات، پست سازمانی، سابقه کاری و میزان استفاده از داشبورد مدیریتی با محورهای استاندارد ایزو 10/ 9241 و الگوی قابلیت استفاده از داشبورد مدیریتی ارتباط معنی داری وجود نداشت و هم چنین محورهای مناسب برای انجام وظایف، خود توصیف کنندگی، تحمل خطا و قابلیت کنترل به ترتیب بیشترین تاثیر را در الگوی قابلیت استفاده از داشبورد مدیریتی داشته اند.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که میزان قابلیت استفاده از داشبورد مدیریتی سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس محورهای هفت گانه استاندارد ایزو 10/9241 از دیدگاه کاربران در حد نسبتا مطلوب قرار دارد. با توجه به نتایج به دست آمده توسعه دهندگان داشبورد مدیریتی باید در طراحی و پیاده سازی داشبورد مدیریتی تجدیدنظر نموده و تناسب آن را با محورهای استاندارد ایزو 10/9241 به خصوص محور مناسب برای خصوصی سازی افزایش دهند.

  کلیدواژگان: قابلیت استفاده، داشبورد، ارزیابی، سیستم اطلاعات بیمارستانی، استاندارد ایزو 10، 9241
 • خدایار عشوندی، زهرا معصومی، آرزو شایان*، عفت صادقیان، زهرا مقصودی، علی جدیدی صفحات 49-57
  پیش زمینه و هدف

  استعداد به اعتیاد در دانشجویان، اثرات پایداری بر شخصیت آن ها گذاشته و پیامدهای ناگواری برای جامعه به دنبال دارد. میزان پایبندی به دین و مذهب و سطح اعتقادات فرد می تواند از عوامل موثر بر استعداد اعتیاد باشد. بنابراین هدف این مطالعه تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی با استعداد اعتیاد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

  موارد و روش ها

   این مطالعه از نوع تحلیلی (هم گروهی) است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1397 بودند. تعداد نمونه شامل 170 نفر دانشجو و روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه جهت گیری مذهبی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss با ویرایش 21 و آزمون های آماری تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   1/34 درصد از شرکت کنندگان مذکر و 9/65 درصد مونث بودند. 5/93 درصد شیعه و 5/6 درصد سنی بودند. میانگین و انحراف معیار جهت گیری مذهبی درونی 83/4±58/24 و جهت گیری مذهبی بیرونی 61/5±95/28 بود. میانگین و انحراف معیار استعداد اعتیاد دانشجویان 04/22±66/43 بود. بین جهت گیری مذهبی بیرونی و استعداد اعتیاد، همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت (01/0<P)، همچنین با افزایش نمره جهت گیری مذهبی درونی نمره استعداد اعتیاد افراد به طور معنی داری کاهش یافت (01/0<P). بین استعداد اعتیاد و نمره کل جهت گیری مذهبی رابطه معکوس وجود داشت، به این معنی که با افزایش نمره جهت گیری مذهبی، نمره استعداد اعتیاد کاهش یافته است، ولی این کاهش معنی دار نمی باشد (05/0<P).

  بحث و نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد بین جهت گیری مذهبی با استعداد اعتیاد دانشجویان ارتباط وجود دارد، لذا ارتقاء باورهای مذهبی موجب بهبود وضعیت سلامت دانشجویان شده و به گونه ای نقشی پیشگیرانه را در ابتلا به اختلالات، در زندگی افراد و بالاخص دانشجویان ایفا می کند.

  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، استعداد اعتیاد، دانشجویان
 • محسن مخلوق، زهرا سیمی*، شهلا مولوی، بهناز محمدی، علیرضا آقایوسفی صفحات 58-68
  پیش زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین هدف های روان شناسی مثبت، شناسایی متغیرها و روش هایی است که بر بهزیستی و سلامت روانی تاثیر دارد و موجب زندگی بهتر و سازگاری انسان با زندگی و تهدیدات زندگی می شود. ازجمله ویژگی ها و توانمندی هایی که در روان شناسی مثبت گرا اهمیت بسزایی دارد، می توان به هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری اشاره کرد و نوع زایمان (طبیعی و سزارین.) می تواند بر این متغیرها تاثیرگذار باشد. لذا پژوهش حاضر باهدف مقایسه هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری در بین نوجوانان متولدشده با دو روش زایمان طبیعی و سزارین صورت پذیرفت.

  روش کار

  روش پژوهش تحلیلی و از نوع ‎مقایسه‎ای است. جامعه آماری کلیه‎ی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ممسنی مشغول به تحصیل در سال 98-1397 بود که با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای تعداد 60 نفر به عنوان حجم نمونه (30 نفر با زایمان طبیعی و 30 نفر سزارین) تعیین شدند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش‎نامه‎های تاب‎آوری کانرو دیویدسون (2003)، هوش هیجانی بار آن (1997) و سبک های دلبستگی کولینزورید (1990) انجام شد. داده‎های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک‎راهه (آنوا) و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته‎ها

  یافته‎های پژوهش نشان ‎داد بین هوش هیجانی دو گروه زایمان طبیعی و سزارین تفاوت معناداری وجود دارد  . به طوری که میانگین (و انحراف معیار) هوش هیجانی در گروه زایمان طبیعی 321 (21) و سزارین 89/307 (69/21) نشان داد هوش هیجانی گروه زایمان طبیعی بیشتر از سزارین است. همچنین نتایج نشان داد بین سبک‎های دلبستگی ایمن در بین گروه زایمان طبیعی 43/13 (27/4) و سزارین 46/12 (3/2)، اجتنابی در بین گروه زایمان طبیعی 2/12 (12/3) و سزارین 24/13 (83/2)، اضطرابی در بین گروه زایمان طبیعی 79/15 (02/4) و سزارین 17/14 (07/5) و تاب‎آوری در بین گروه زایمان طبیعی 03/75 (66/14) و سزارین 71/69 (39/20) در بین دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود نداشت (25/0=P).

  نتیجه‎ گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می تواند گفت که تجربه فیزیولوژیکی نوع زایمان می تواند بر ویژگی های روان شناختی مانند هوش هیجانی تاثیر داشته باشد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سبک‎های دلبستگی، تاب‎آوری، زایمان طبیعی، عمل سزارین
 • محمد عظیمی*، شهرام رنجدوست، نجیبه عبادی صفحات 69-83
  پیش زمینه و هدف

  رویکرد مبتنی بر تکلیف نوعی روش تدریس ارتباطی است که در آن به یادگیری معنادار یک واحد درسی از طریق انجام تکالیف در محیطی کاملا دانشجو محور تاکید می شود. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه ها و مفروضه های بهینه برنامه درسی مبتنی بر تکلیف با توجه به تجارب و تطابق جهانی و مبانی نظری در رشته آموزش پرستاری است.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. رویکرد به کار گرفته شده کیفی و از نوع سنتز پژوهی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مجموعه ای از کتاب ها، مقالات، مبانی نظری و تجارب جهانی مرتبط با موضوع پژوهش های به خصوص در برنامه درسی تکلیف محور بودند. از این تعداد، حجم نمونه انتخاب شده که شامل کلیه منابع قابل در دسترس و پنج جلد از کتاب های کارشناسی ارشد پرستاری به صورت هدفمند، از منابعی بودند که به دلیل جدید بودن برای بررسی نظریه های این حوزه مورد استفاده قرارگرفتند.

  یافته ها

   با تحلیل و ادغام یافته ها 9 مولفه اصلی شامل: 1- یادگیری همخوان 2- خودشکوفایی 3- روح جمعی 4- کاوشگری علمی 5- یادگیری در عرصه (یاران در یادگیری) 6- تعیین ارزشها (ارزش گذاری) 7- کاربرد، یکپارچگی و سازماندهی 8- تضاد درونی 9- تضاد بیرونی و نیز 56 مولفه فرعی استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میان مولفه های فرعی به دست آمده از تحلیل مضامین به دست آمده از منابع دسترس رشته آموزش پرستاری، مهم ترین مولفه اصلی در برنامه درسی تکلیف محور (یادگیری در عرصه) و در مولفه فرعی سناریوی واقعی بالینی می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، برنامه درسی تکلیف محور، سنتز پژوهشی
|
 • Seyedeh Roghayeh Hajiseyedrezaei, Nasrin Alaee*, Farid Zayeri Pages 1-10
  Background and Aims

  Occupational stress in nurses, especially in critical care units, can affect their quality of work. Therefore, the present study aimed to investigate the stress level of nurses in critical care units of Tehran hospitals.

  Materials and Methods

  This study is a descriptive-cross-sectional study conducted in 1398. In this study, 5 university hospitals in Tehran that had special care wards were selected by simple random sampling, then all nurses working in special care wards who were eligible and had conscious consent to participate in the research were counted as 235 people. Were examined. Data were collected using demographic questionnaires and developed Nursing Stress Scale (ENSS) and analyzed using descriptive and analytical statistical methods with 23 SPSS software.

  Results

  The results showed that nurses' stress level was moderate (138.45 ±29.58). The highest level of stress was according to the subscale of workload (55.98 ± 23.37), problems with supervisors (50.22 ± 21.34), death and dying (49.78 ± 23.34), and the least Stress was related to the subscale of discrimination (29.59 ± 28.15). From demographic characteristics, significant relationshipwas found between age and stress levels (P = 0.021) and the group aged above 35hasgained higher score in stress (143.28± 26.89).

  Conclusion

  According to the results of this study, proper management to reduce the workload of nurses, reduce the problems associated with nurses and managers, as well as training strategies to reduce stress in the face of patients' death seems necessary.

  Keywords: Stress, Critical Care Unit, Nurse
 • Ayatollah Fathi*, Hosein Rostami, Arefeh Pourfathiyeh, Shervin Mohammadi, Raheleh Khanalizadeh Pages 11-19
  Background & Aims

  Mothers face many concerns during pregnancy. Understanding the relationship between mothers' marital satisfaction to overcome these concerns can help improve strategies and planning for their mental health. The purpose of this study was to investigate the relationship between marital satisfaction and pregnancy concerns in pregnant women in Tabriz, Iran.

  Materials & Methods

  The research method is correlational. For this purpose, 250 pregnant women in Tabriz who were selected by random sampling participated in this study. To measure the variables, the participants answered the Marital Satisfaction Questionnaire and prenatal concerns. The data were analyzed using the Pearson test and multiple regression in SPSS version 22.

  Results

  Results of multiple regression test indicated that personality, relationship, leisure, and sexual factors were able to predict pregnancy anxiety (p<0.05). However, the components of conflict, management, marriage, family, religion, and anxiety were not able to predict anxiety during pregnancy (p> 0.05).

  Conclusion

  Based on the results and considering the importance of the effect of pregnancy concerns on maternal physical and mental health, couples are recommended to make every effort to increase marital satisfaction in order to reduce maternal concerns.

  Keywords: Pregnancy, Pregnancy Concerns, Marital Satisfaction
 • Tayebeh Mokhtari Sorkhani, Katayoun Alidousti*, Atefeh Ahmadi, Moghaddameh Mirzaee, Victoria Habibzadeh, Elaheh Namazian Pages 20-29
  Background & Aims

  Infertility is a biological, psychological, and social disorder, and it deeply affects the various aspects of infertile couple’s life. This study aimed to investigate the effect of infertility counseling on promoting the emotional level of infertile couples.

  Materials & Methods

  This randomized controlled clinical trial was done by applying available sampling method. Research questionnaire consisted of demographic characteristics and SCREENIVF for investigating the emotional level of infertile couples. Samples were selected from the infertile couples referred to the governmental infertility center to undergo treatment. The study sample size consisted of 30 couples in the intervention and control groups. Firstly, they were asked to answer the questionnaires as pre-test. Then, group counseling sessions were conducted for couples in the intervention group in 6 sessions/45 minutes. At the end of the last session, two groups filled out questionnaires as post-test. Data were analyzed by SPSS 19. Parametric paired T-test was applied to compare the emotional level of couples, and independent T- Test was run to compare the emotional level of couples in two groups.

  Results

  The two groups were homogeneous in terms of demographic characteristics. The comparison between the emotional level mean in both groups showed that infertility counseling had no effect on their emotional level (p=0.41).

  Conclusion

  The results indicated that in order to increase the emotional level of infertile couples, it is better to test other counseling approaches with more sessions.

  Keywords: Infertility, Emotional level, counseling, SCREENIVF
 • Fatemeh Nikirashidi, Zohreh Ghorashi*, Shayesteh Esmaeilzadeh Pages 30-37
  Background & Aims

  Remaining in aghd period during the past years has become more common among young couples, but less attention has been paid to couples' problems during this period. This article explores the sexuality of young couples during aghd period in couples referred to the marriage counseling center in Kerman in 2017.

  Materials & Methods

  This two-stage cross-sectional study was performed on 712 couples referred to the Kerman Marriage Counseling Center by easy sampling from July 2017 to Marth 2018. In the first phase, demographic and contact information of couples attending counseling classes were obtained. At least two months after the first phase, the researchers interviewed with brides to get data regarding their sexual life. Data were entered into the SPSS16 software and analyzed using descriptive statistics.

  Results

  Of the total sample, 31.8% remained in aghd and did not start their independent lives. 87% of the couples experienced sleeping together, while 45% of women insisted on maintaining their virginity during marriage. This group had replaced various types of sexual interactions including oral and anal sex.

  Conclusion

  Inconsistency related to the permissibility of close and long-term marital relations and at the same time the prohibition of the couple's vaginal intercourse exposes them to psychological trauma, interpersonal problems and unwanted pregnancies, and requires more attention.

  Keywords: aghd period, sexual practice, Kerman
 • Ali Rashidi, Jabraeily, HamidReza Khalkhali, Sahar Alizadeh* Pages 38-48
  Background & Aims

  The Management dashboard is a vital tool for hospital managers that can provide understandable information to users and help organize and categorize the increasing amount of data. Dashboard information provides technical assistance and knowledge management for improvement to decision-makers and clinical specialists. Also, the application of management dashboards optimizes resource management and conveys continuous monitoring of the performance of various hospital wards. The aim of this study was to evaluate of usability pattern of hospital information system management dashboard from the viewpoint of users in hospitals affiliated to Urmia University of Medical Sciences using the ISO 10.0 9241 standard questionnaire.

  Materials & Methods

  This descriptive-cross-sectional study was conducted in 2019 using the opinions of internal managers and information technology specialists of hospitals affiliated to Urmia University of Medical Sciences. In order to study the usability pattern of management dashboards the ISO 10/9241 standard questionnaire was utilized. This questionnaire has 74 specific questions in 7 axes (suitable for performing tasks, self-descriptive, controllability, adapting to user needs, error tolerance, suitable for privatization, suitable for training). The validity of the questionnaire was confirmed by IT and medical informatics experts and its reliability was calculated as 85% based on Cronbach's alpha test. Data were collected by users by referring the researcher directly to the centers and completing the questionnaire. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics by SPSS software version 16.

  Results

  Analysis of the findings showed that the mean (from a score of 1-7) axes suitable for performing tasks, self-descriptive, controllability, adaptation to user needs, error tolerance , suitable for privatization, suitable for training and the usability pattern of management dashboard were 23/4, 4/08, 4/23, 4/02, 4/14, 3.44 (lowest score), 4.37 (highest score), and 4.12, respectively. There was no significant relationship between users' underlying factors including gender, age, level of education, organizational post, work experience and usage of the management dashboard with ISO 10/9241 standard axes and the usability pattern of management dashboards. Also, axes suitable for performing Tasks, self-descriptive, error tolerance, and controllability have had the greatest impact on the usability pattern of management dashboards.

  Conclusion

  The results showed that the usability of the hospital information systems management dashboard based on the seven standard ISO 9241/10 axes was relatively favorable. According to the obtained results, the developers of the management dashboard should reconsider the design and implementation of the management dashboard and increase its compatibility with ISO 10/9241 standard axes, especially its suitability for the privatization axis.

  Keywords: usability, dashboard, evaluation, hospital information system, ISO 10.924
 • Khodayar OSHVANDI, ZAHRA MASOUMI, AREZOO SHAYAN*, EFAT SADEGHIAN, ZAHRA MAGHSOUDI, ALI JADIDI Pages 49-57
  Background & Aims

  Students are very important and sensitive and founders of the society. Youth is one of the most important stages of human evolution in which early tendencies to drugs develop. Students' tendency to addiction has a lasting impact on their personality and has implications for society. The level of adherence to religion and beliefs is one of the factors influencing adolescent talent. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between religious orientation and students' addiction in Hamadan University of Medical Sciences.

  Materials & Methods

  This is an analytical-Grouping study. The statistical population consisted of all eligible students of Hamadan University of Medical Sciences in 2018. The sample size consisted of 170 students and a proportional stratified sampling method. The data collection tool was a demographic questionnaire and a religious orientation questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 21 and descriptive and analytical statistics.

  Results

  34.1% of the participants were male and 65.9% were female. 93.5% were Shies and 6.5% were Sunni. The mean and standard deviation of the internal religious orientation was 24.58 ± 4.83 and the mean external religious orientation was 28.95 ± 5.61. The mean and standard deviation of student addiction tendency was 43.66 ± 22.04. There is a positive and significant correlation between external religious orientation and addiction tendency (p <0.01), which means that increasing the score of external religious orientation significantly increases the addiction scores. But, by increasing the score of internal religious orientation, the score of addiction tendency decreased significantly (p <0.01). The correlation between addiction tendency and total score of religious orientation was negative. In other words, by increasing the religious orientation score, the score of addiction tendency has decreased, but this decrease is not significant (p >0.05).

  Conclusion

  This study showed that there is a relationship between religious orientation and students’ addiction tendency. Therefore, promotion of religious beliefs improves students' health status and plays a preventive role in the prevention of disorders in the lives of individuals and especially students.

  Keywords: religious orientation, addictive talent, students
 • Mohsen Mohammadi, Zahra Simi*, Shahla Molavi, Behnaz Mohammadi, Alireza Aghayousefi Pages 58-68
  Introduction

  Childbirth is one of the most influential changes in women's lives. This change is not only forgotten for women, but because of its importance, the type of delivery is effective in the psychological and physical development of mothers and children. Therefore, the present study aims to Comparison of emotional intelligence, attachment styles and resilience in teenagers undergone cesarean and vaginal delivery.

  Materials and Methods

  The research is a descriptive-analytical research and scientifically- comparative. The statistical population consisted of all girls’ high school students in Mamasani city in 2017-2018. 60 people as sample were selected by cluster sampling (30 people of vaginal delivery and 30 people cesarean section). Data were collected by Resilience Questionnaire of Conner and Davidson (2003), Emotional Intelligence of Bar Ann (1980) and Attachment Style of Collins and Rid (1990). Statistical analysis was conducted using SPSS 21 software, and analyzed using descriptive statistics and one way variance analysis (ANOVA).

  Findings

  The findings showed that there is a significant difference between the emotional intelligence between the two groups of vaginal delivery and cesarean section (p <0.05). that mean of emotional intelligence in vaginal delivery (321)and cesarean section (307/89)showed emotional intelligencein vaginal delivery is more than cesarean section. Also there is no difference between the safety, avoidance and anxietyattachment stylesand Resilience.

  Conclusion

  The physiological experience of the type of delivery and the stress caused by it, causes changes in the psychological processes of mothers and children. And it is difficult adapting mothers with their parenting roles. Therefore, by adopting precise guidelines on management and delivery of childbirth, it is possible to expand decision making for the selection of vaginal deliveryand thereby improve the outcomes of childbirth.

  Keywords: Emotional Intelligence, Attachment Styles, Resilience, Undergone Cesarean, Vaginal Delivery
 • Mohammad Azimi*, Shahram Ranjdost, Najibeh Ebadi Pages 69-83
  Background & Aims

  Assignment-based approach is a kind of communication teaching method that emphasizes the meaningful learning of a unit through assignments in a completely student-centered environment. Therefore, the purpose of the present study was to identify the optimal components and assumptions of task-based curriculum with respect to global experiences and theoretical foundations in nursing education.

  Materials & Methods

  The present study is of practical purpose. The approach used is qualitative and synthetic. The statistical population of this study consisted of a collection of books, articles, theoretical foundations, and global experiences related to the subject of research specifically in the task-based curriculum. Of these, the sample size included all available resources and five volumes of targeted nursing master's books. These sources were used to investigate theories in the field because they were new.

  Results

  By analyzing and integrating the findings, 9 main components: 1- Consonant learning, 2- Self-actualization, 3- Collective spirit, 4- Scientific exploration, 5- Learning in the field (Assisting in learning), 6- Defining values ​​(Valuation), 7- Usage, Integration and Organization, 8- Internal conflict, 9- External conflict and 56 sub-components were extracted.

  Conclusion

  The results show that among the sub-components derived from the analysis of themes derived from the available resources of nursing education, the most important component in the task-based curriculum and in the sub-component is The real scenario is clinical.

  Keywords: Nursing Education, Task-Based Curriculum, Research Synthesis