فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - پیاپی 51 (بهار 1399)
 • پیاپی 51 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/13
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حسن صادقی نائینی* صفحات 1-12
  امروزه روند طراحی و تولید محصول و ارایه خدمات از سرعت بالایی برخوردار است اما علیرغم این رشد و توسعه، چالش های کنونی جوامع بشری در خصوص سلامت اجتماعی و رویارویی با کرونا، محدودیت های شدیدی را ایجاد کرده که به نوعی ساختار طراحی خدمات مبتنی بر اصول طراحی صنعتی را تا حد نگران گننده ای تحت الشعاع خود قرار داده است . از این رو برای رفع مشکل اخیر در این پژوهش موردی - توصیفی ضمن استخراج نتایج پرسشنامه های تکمیل شده از سوی 171 کارشناس حوزه طراحی صنعتی و بررسی مستندات مربوط به شیوع کرونا در کشور مبتنی بر آمار وزارت بهداشت و هم چنین با تکیه بر تجارب دو دهه ی اخیر نگارنده در حوزه ی طراحی ارگونومیک، الگویی تحت عنوان طراحی فراخدمات پیشنهاد گردید. الگوی مزبور که به نوعی پارادایم جدیدی در طراحی خدمات تلقی می شود، تلفیقی از طراحی خدمات، ماکروارگونومی و طراحی ترعیبی است.
  کلیدواژگان: ماکروارگونومی، طراحی خدمات، طراحی صنعتی، کرونا، مدیریت خدمات
 • مریم دانشمندمهر*، مرزبان نجفی، رامین صادقیان صفحات 13-30

  اثر شلاق چرمی که در زنجیره اتفاق می افتد، منجر به ناکارآمدی هایی همچون موجودی اضافی و سفارشات عقب افتاده در طول زنجیره می گردد. انجام پیش بینی مناسب می تواند تا حدود زیادی این مشکلات را مرتفع سازد. با توجه به اینکه زنجیره تامین دارای سطوح مختلفی می باشد، لازم است پیش بینی در هر سطحی از زنجیره انجام شود. این مقاله به بررسی مساله ترکیب بهینه پیش بینی جهت کاهش اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین چهار سطحی می پردازد. برای این منظور یک زنجیره تامین چهار سطحی در نظر گرفته شده است که در هر یک از سطوح آن، یکی از روش-های میانگین متحرک، هموارسازی نمایی، رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه را برای پیش بینی مورد استفاده قرار می-دهد. برای این منظور نخست نسبت به شبیه سازی زنجیره تامین مورد نظر اقدام و سپس نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس مورد آزمون قرار گرفته اند. از بین ترکیبات، دو ترکیب روش های پیش بینی با کمترین اثر شلاق چرمی بدست آمده است. میانگین متحرک، شبکه عصبی، هموارسازی نمایی و رگرسیون خطی به ترتیب برای سطح های خرده فروش، عمده فروش، تولید کننده و تامین کننده به عنوان یک جواب و دیگری به شکل میانگین متحرک، هموار سازی نمایی، شبکه عصبی و رگرسیون خطی با همان ترتیب سطوح یاد شده در زنجیره تامین می باشند و ترکیبات دیگر از مطلوبیت کمتری برخوردارند.

  کلیدواژگان: اثر شلاق چرمی، تقاضا ثابت، زنجیره تامین چهارسطحی، روش های پیش بینی، سیستم نقطه سفارش
 • ایمان زهره ئی، علی محتشمی* صفحات 31-50

  سیستم های نگهداری و تعمیرات در دستیابی به اهداف سازمان نقش حیاتی دارند. اصلی ترین هدف این سیستم ها، بهینه سازی توانایی ماشین آلات به منظور حداکثر نمودن تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنها است. بر این اساس، یکی از دغدغه های اساسی مدیران در شرکت ها انتخاب استراتژی مناسب نت تجهیزات و ماشین آلات می باشد. این پژوهش، روشی جدید برای انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات بر مبنای تحلیل شبکه ای فازی و برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی را ارایه می نماید. روش محاسبه وزن های فازی مولفه ها با روش تحلیل شبکه ای فازی توضیح داده شده است و سپس با قطعی نمودن وزن های بدست آمده و با نوشتن آرمان ها و تابع هدف و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی استراتژی های نت اولویت بندی می گردند. در نهایت در قالب مطالعه موردی، استراتژی بهینه نت برای چهار دستگاه منتخب در شرکت صنایع پودر شیر مشهد از بین استراتژی های پیشگیرانه، مبتنی بر قابلیت اطمینان، مبتنی بر شرایط، مبتنی بر زمان، اصلاحی و طراحی مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص شش معیار و سی زیر معیار با مطالعه ادبیات پیشین احصا گردیدند و پرسش نامه مقایسات زوجی بین ده نفر از خبرگان توزیع و نظرات آنها تجمیع و از آنها میانگین هندسی گرفته می شود و با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی وزن مولفه ها محاسبه می گردد. از آنجاکه وزن معیارها از روش تحلیل شبکه ای فازی بدست آمده است، پس امتیاز کلی مساله با حل مساله چند انتخابی آرمانی فازی بدست می آید. پژوهش حاضر می تواند دیدی جامع به تصمیم سازان خصوصا مدیران نت ارایه و به آنها در انتخاب استراتژی بهینه نت کمک نماید.

  کلیدواژگان: استراتژی نگهداری و تعمیرات، فرایند تحلیل شبکه ای فازی، برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی، نگهداری و تعمیرات، منطق فازی
 • پرویز سپهری مهر، فریبا نظری* صفحات 51-66
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی جهت تحلیل و ارزیابی تامین کنندگان در اداره تدارکات پتروشیمی بندر امام بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی با داده های غیرقطعی (خاکستری) به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق حاضر، یک گروه خبره 20 نفره از مدیران و کارکنان ارشد اداره تدارکات پتروشیمی بندر امام بودند جهت انتخاب این افراد، سعی شد بعد از تهیه فهرستی کامل، از طریق روش نمونه برداری غیر تصادفی "قضاوتی"، مطلع ترین افراد در حوزه موضوع پژوهش انتخاب و در فرایند تحقیق شرکت داده شوند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی گردید و بعد از اخذ تاییدیه از استاد محترم راهنما، در میان جامعه آماری مورد نظر توزیع شد. بعد از توزیع و جمع آوری داده ها، انجام تجزیه و تحلیل های لازمه از طریق نرم افزار های اس.پی.اس.اس، اکسپرت چویس و اکسل در دستور کار قرار گرفت. در این فرایند، آنالیزهایی همچون آزمون تی (t) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری به انجام رسید. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به شناسایی 4 معیار اصلی (معیار تامین کننده، معیار عملکرد محصول، معیار عملکرد خدمت، معیار هزینه) و 27 عامل گردید و رتبه آنها تعیین شد. لازم به ذکر است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی تامین کنندگان، اداره تدارکات پتروشیمی بندر امام، فرایند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری
 • علی عبدالی، غلامرضا گودرزی*، طهمورث سهرابی صفحات 67-82
  هوشمندی بنگاه مادرتخصصی صنایع پتروشیمی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی کشور در راستای ارزش آفرینی برای شرکت های تابعه و استفاده از یک مدل هوشمند از اهمیت بالایی برخودار است. هدف این پژوهش اعتبار سنجی مدل هوشمندی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی و ارایه راهکارهای مرتبط با آن می‎ باشد. پژوهش از نوع آمیخته می باشد که از مدیران در صنعت پتروشیمی به روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شده است و تا رسیدن به اشباع نظری که 23 مصاحبه را شامل می شود ادامه یافت. گزاره ها به کمک روش داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی 462 نفر از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را شامل می شود. در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته پژوهش بین 90 نفر از مدیران شرکت های زیرمجموعه در سطوح مختلف توزیع گردید که درنهایت 82 پرسشنامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد. به منظور بررسی داده های بخش کمی از روش تحلیل عاملی به کمک نرم افزار SPSS و WarpPLS استفاده گردید. مدل هوشمندی بنگاه مادر تخصصی صنایع پتروشیمی شامل 550 کد باز می شود که در قالب 95 گزاره مشترک تقسیم بندی شده است. گزاره های این سطح در قالب 13 مقوله اصلی و 4 مفهوم تقسیم بندی شده است که شامل مفاهیم؛ تصمیمات راهبردی (با ضریب بتا 0.979)، وظایف، خدمات و منابع (0.987)، خالق/آفرینندگان سرمایه و ساختارها (0.974)، سیستم ها و فرایندها (0.980) می شود. ضرایب بتا حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی حاکی از اهمیت بالای هر یک از مفاهیم و مقادیر برازش و تحلیل عاملی نشان از تایید مدل می باشد.
  کلیدواژگان: هوشمندی، صنعت پتروشیمی، بنگاه مادر تخصصی، تحلیل عاملی
 • محمد فروزنده، محمد پورحبیب یکتا شارمی* صفحات 83-104
  در سال های اخیر رشد چشمگیر تعداد سازمان هایی که از رویکرد مدیریت پروژه برای پیشبرد اهداف کسب وکار خود استفاده می کنند،علی رغم افزایش اثربخشی و پیشبرد اهداف سازمان، مشکلات خود را نیز در پی داشته است. بدین منظور طی سال هایی که دانش مدیریت پروژه شکل گرفته است، استانداردهای مختلف و نهادهای متعددی برای مدیریت کارآمد و موثر پروژه‎ها شکل گرفته است. به دلیل وجود چالش هایی که در حوزه مدیریت پروژه خصوصا در بعد نظارت و راهبری پروژه های تحقیق و توسعه ای وجود دارد، در این پژوهش، به دنبال طراحی یک مدل مناسب با ساختار مطلوب و کارکردهای کلیدی برای حل این چالش ها و بهبود شاخص های موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه نظیر بودجه، زمان، محدوده و نتایج موردنظر ذی نفعان پروژه بوده ایم. با بررسی جامع ادبیات موضوع مشخص می گردد که یکی از راه حل های برطرف نمودن چالش های مدیریت پروژه و ایجاد ساختار مطلوب نظارت و راهبری پروژه های تحقیقاتی، استقرار نهادی به نام دفتر مدیریت پروژه یا دفتر برنامه است که نام های مشابه دیگری نیز به آن اطلاق می گردد. به همین منظور در این پژوهش مفهوم دفتر مدیریت پروژه، مدل ها و ساختارهای آن به مورد بررسی قرار گرفته و کارکردها و پارامترهای تاثیرگذار جهت نظارت و راهبری موثر پروژه های تحقیق و توسعه ای شناسایی می گردد. به منظور طراحی یک مدل مناسب برای سازمان های با ماهیت چنین فعالیت هایی، یک پرسشنامه تهیه گردید و پس از تایید و تکمیل توسط متخصصین و کارشناسان یک سازمان مرتبط به عنوان مطالعه موردی پژوهش و تجزیه و تحلیل نتایج آن، یک مدل دفتر مدیریت پروژه برای پوشش نیازهای فوق ارایه می گردد.
  کلیدواژگان: دفتر مدیریت پروژه، دفتر مدیریت طرح، نظارت و راهبری، دفتر برنامه
 • سید محمدرضا داودی*، هما کلانی صفحات 105-124

  با افزایش حجم گاز های گلخانه ای وآلاینده ها و توجه روز افزون به مسایل محیط زیست، مدیران سازمانها و محققان در پی طراحی و راه اندازی شبکه هایی بر آمدند که علاوه بر بهینه سازی اقتصادی بر عوامل محیط زیستی و کاهش آلاینده ها در همه بخش ها تمرکزی ویژه داشته باشند. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پژوهشی است. در این مقاله یک مدل ریاضی دو هدفه به منظور طراحی زنجیره تامین حلقه بسته ارایه می شود. مدل ریاضی بر اساس معیار هایی از جمله تعداد محصول، تعداد محصول دوباره استفاده شده و تعداد قطعات تعریف شده است. همچنین یک روش حل پیشنهادی بر مبنای برنامه ریزی فازی مطرح شده و مدل فازی دو هدفه در نظر گرفته شده است. در گام بعد با استفاده از داده های موجود، مدل با استفاده از نرم افزار بهینه سازی GAMS آزمون می گردد. افزایش تقاضا منجر به افزایش شدید آلودگی های محیط زیستی می شود. لذا در این شرایط می توان ادعا نمود که افزایش و یا کاهش تقاضا تاثیر کاملا شفافی روی کل هزینه های زنجیره دارد.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، زنجیره تامین حلقه بسته، الودگی زیست محیطی، اعداد فازی
 • علیرضا انوری* صفحات 125-140
  امروزه تضمین توسعه پایدار هر سازمانی منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیرقابل جایگزین توسعه پایدار اجتماعی واقتصادی در آن کشور شده است. به همین دلیل مدیریت زنجیره تامین پایدار برای محققان و مدیران صنایع به موضوع جالبی تبدیل شده است. هدف این تحقیق تعیین روابط و سطح بندی محرکهای مدیریت زنجیره تامین پایدار است. جامعه اماری تحقیق صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است. ابتدا از ادبیات تحقیق 12 مورد از محرکهای مدیریت زنجیره تامین پایدار شناسایی شدند. سپس با جمع اوری داده ها و تعیین ارتباط بین محرکها،با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و میک مک تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که معیارهای سطح سوم شامل توانمندسازی فناوری اطلاعات، فشارهای نهادی، ارزشهای اجتماعی و اصول اخلاقی، و تعهد و استراتژی شرکت از عوامل تاثیر گذار بر سایر معیارها بوده اند. همچنین متغیرهای انبارداری سبز، همکاری تامین کنندگان استراتژیک، حفظ محیط زیست ، بهبود مستمر، فشارهای درونی، ثبات اقتصادی و طراحی محصول سبز متاثر از سایر متغیرها میباشند و به خودی خود تاثیری بر عوامل دیگر ندارند. معیار بهینه سازی لجستیک نیز از متغیرهای سطح سه تاثیرپذیر بوده و بر متغیرهای سطح یک نیز تاثیرگذار میباشد. در تحلیل میک مک نیز نتایج حاکی از آن است که متغیرهای هر سه سطح از نوع متغیرهای رابط پیوندی محسوب میشوند و به این معنا است که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بسیار بالایی دارند و هر تغییر کوچک بر روی این متغیرها باعث تغییر اساسی در سیستم میشود.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین پایدار، روابط محرکها، مدل سازی ساختاری تفسیری، میک مک
 • محمود یحیی زاده فر، سید جواد علوی طبری* صفحات 141-155
  وجود مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ها را به سمت استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار هدایت کرده و از سویی جهانی سازی باعث شده است اجرای موفق مدیریت زنجیره تامین پایدار همواره به عنوان یکی از دغدغه های مدیران به ویژه در صنعت خودرو قرار گیرد. در نتیجه با توجه به ضرورت بکارگیری مدیریت زنجیره تامین پایدار در سازمان ها، مساله اساسی رسیدن به یک مدیریت زنجیره تامین پایدار موفق و کارآمد می-باشد. در این راستا، این پژوهش بر آن است تا با بررسی ادبیات مربوط به عوامل موفقیت مدیریت زنجیره تامین پایدار، عوامل کلیدی که در اجرای موفقیت آمیز مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو موثر می باشند را با استفاده از نظر خبرگان و بکارگیری روش دلفی فازی شناسایی کرده و با کمک روش دنپ (دیمتل- ای ان پی)، به تعیین اهمیت و رتبه بندی این عوامل در اجرای مدیریت زنجیره تامین پایدار بپردازد. نتایج تحقیق، 25 عامل کلیدی را برای اجرای موفق مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو شناسایی و مشخص نمود که از این میان سه عامل تعهد و حمایت مدیریت ارشد، برنامه ریزی استراتژیک و چشم انداز بلند مدت و بازرسی زیست محیطی تامین کنندگان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل و یکپارچه سازی عملکرد متقابل (تشکیل کار گروه) به عنوان کم اهمیت ترین عامل مشخص شدند.
  کلیدواژگان: دلفی فازی، دیمتل- ای ان پی، صنعت خودرو، عوامل کلیدی موفقیت، مدیریت زنجیره تامین پایدار
 • محمود معارفی، هوشنگ اسدالله*، اسماعیل حسن پور قروقچی صفحات 156-175

  بازاریابی محتوا، رویکردی استراتژیک برای بازاریابی است که بر تولید و انتشار محتوای باارزش تمرکز دارد. به واسطه این شیوه، می-توان با صرف هزینه پایین، از طریق اشتراک گذاری اطلاعات مفید، محصولات و خدمات یک کسب وکار را معرفی نمود اما چالش هایی همچون فقدان دانش و همچنین الگوی مناسب بازاریابی محتوا سبب شده، تا این روش جایگاه واقعی خود را نداشته باشد. در این مقاله سعی شده تا با بررسی مباحث بازایابی محتوا، اقدام به ارایه چارچوبی برای آن شود؛ موضوعی که تاکنون منابع رسمی بسیار کمی به آن پرداخته اند. هدف اصلی این مقاله، ارایه چارچوبی مستدل و معتبر مبتنی بر تیوری داده بنیاد برای بازاریابی محتوا باهدف مطالعه صنعت گردشگری استان فارس است. در ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعات لازم در خصوص بازاریابی محتوا دریافت شده، بعد از تولید کدگذاری باز، محوری و انتخابی، الگوی فرایندی بازاریابی محتوا ارایه گردیده است. سپس به منظور بررسی صحت الگوی حاصل از تیوری داده بنیاد، اقدام به بررسی الگوی پیشنهادی با استفاده از معیارهای اصلی ارزیابی الگوی داده بنیاد شامل: تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم، میزان کنترل، ارزیابی نظریه و ارزیابی فرآیند پژوهش شده است. بر طبق نتایج حاصل، الگوی پیشنهادی توانسته است در تمامی معیارها انتظارات را برآورده کند. همچنین مطابق با نتایج حاصل، الگوی پیشنهادی می تواند به سایر کسب وکارهای تولیدی و خدماتی تعمیم داده شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی محتوا، تئوری داده بنیاد، صنعت گردشگری، استان فارس
 • نیلوفر نیکخواه، امیر غلام ابری* صفحات 176-189

  بانک نهادی اقتصادی ست که وظیفه هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، نگهداری سهام و اوراق بهادار بر عهده دارد. تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر چهل و پنج هزار نفر می باشد، بانک ملی 3328 شعبه فعال در داخل، 14شعبه فعال و 4شعبه سابسیدری در خارج از کشور دارد.هدف این مقاله ارایه مدلی برای سنجش کارایی شعب غرب بانک ملی تهران و همچنین رتبه بندی شعب و سنجش میزان بهره وری شعب طی سال های 96 و 97 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بررسی شده و سپس برای ارزیابی عملکرد کاریابی شعب از مدل DEA استفاده شده است تا میزان کارا و ناکارا بودن آنها سنجیده شود. سپس به کمک مدل AP آنها را رتبه بندی می کنیم و در نهایت به کمک مدل ضریب بهره وری مالم کوییست میزان بهره وری یک شعبه را نسبت به سال 96 و 97 می سنجیم. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها به ارزیابی کارایی شعب غرب بانک ملی تهران در سال های 1396و1397 پرداخته شده است. در ادامه واحدهای کارا و ناکارای این شعب توسط مدل CCR شناسایی و نهایتا شعب کارا با مدل اندرسون پیترسون (AP) رتبه بندی شده است و در نهایت با مدل بهره وری مالم کوییست میزان بهره وری شعب سنجیده می شود.

  کلیدواژگان: کارایی، رتبه بندی، ضریب بهره وری مالم کوئیست، شعب غرب بانک ملی ایران
|
 • Hasan Sadeghi Naeini * Pages 1-12
  Today,, the process of designing, producing products, and providing services are very fast. However,, despite the mentioned development,, there are some sorts of challenges for societies in terms of social health and coping with corona. Also, these challenges make some concerns with service design and industrial design disciplines. Therefore, in order to solve the recent problem in this case-descriptive study was done. In this regards, 200 questionnaires which filled out by participants as volunteer samples, in which 171 valid and related questionnaires were analyzed. Also, the registered documents for the prevalence of corona in the country based on the Iran Ministry of Health report was considered. According to the author's experience and the mentioned gathered data, the author recommended a new paradigm entitled post-service design to cope with Corona (Covid-19) related problems The proposed paradigm is an integrated model based on three fields of macro-ergonomics, service design and persuasive design.
  Keywords: Macroergonomics, Service Design, Industrial Design, Corona, Service management
 • Maryam Daneshmand Mehr *, Marzban Najafi, Ramin Sadeghian Pages 13-30

  Bullwhip effect that occurs in the chain, leads to inefficiencies such as excess inventory and overdue orders during the chain. These problems can be reduced by appropriate predictions. Forecasting must be done in all levels of a supply chain. This paper addresses the problem of optimal combination of forecasting to reduce the bullwhip effect in the four-level supply chain. For this purpose, a four-level supply chain is considered. One of the methods such as moving average, exponential smoothing, linear regression and multilayer perceptron artificial neural network can be considered for predicting in each level. First, the desired supply chain is simulated for this means. The different combinations of aforementioned forecasting methods are calculated. Then a combination of forecasting methods according to minimized bullwhip effects is selected. Finally, the results are analyzed by variance analysis model. Two combinations have the lowest bullwhip effects. Moving average, neural networks, exponential smoothing and linear regression for levels: retailer, wholesaler, manufacturer and supplier respectively as an answer and the other is: moving averages, exponential smoothing, neural network and linear regression in the same mentioned levels and other combinations have less utility.

  Keywords: Bullwhip Effect, Constant demand, Forecasting methods, Four levels supply chain, Order point system
 • Iman Zohreie, Ali Mohtashami * Pages 31-50

  Maintenance systems are critical to achieving the goals of the organization. The main purpose of these systems is to optimize machinery's ability to maximize production and reduce its erosion and malfunction. Accordingly, one of the main concerns of managers in companies is selecting the appropriate strategy for maintenance of equipment and machinery. This research presents novel method for selecting optimal maintenance strategy based on Fuzzy Analytical Network Process and Fuzzy Multi-Choice Goal Programming. The method of calculating the fuzzy weights of elements is explained by FANP method and then by de-fuzzy obtained weights and writing the ideals and the objective function and applying the FMCGP approach maintenance strategies will be prioritized. Finally, in the form of a case study, the optimal maintenance strategy among Preventive Maintenance, Reliability base maintenance, Condition base maintenance, Time base maintenance, corrective maintenance and Design-out maintenance for the four selected machines in Mashhad Milk Powder Company is considered. In this regard, by literature review six criteria and thirty sub-criteria has been taken and paired comparison questionnaire was distributed among the ten experts and their views were aggregated and geometric mean was taken from them, and by the FANP approach, the weight of the elements are calculated. Since the weight of the criteria is obtained from FANP method, then the general score of the problem is obtained by solving FMCGP. The present research can provide a comprehensive view of decision makers, especially maintenance managers, and assist them in selecting optimal maintenance strategy.

  Keywords: Maintenance Strategy, Fuzzy Network Analysis Process, Fuzzy Multi-Choice Goal Programming, Maintenance, fuzzy logic
 • Parviz Sepehri Mehr, Fariba Nazari * Pages 51-66
  The purpose of this study was to present a model for analyzing and evaluating suppliers in the Imam Petrochemical Procurement Department based on hierarchical analysis with non-linear (gray) data. The statistical population of this study consisted of an expert group of 20 managers and senior staff of Bandar Imam Petrochemical Procurement Department. To select these individuals, we tried to provide the most knowledgeable people in the field after preparing a complete list, through non-random "judgmental" sampling. Research topic selected and involved in the research process. The main data collection tool in this study was questionnaires designed for different purposes and distributed to the target population after obtaining the approval of the respected supervisor. After distributing and collecting the data, the necessary analyzes were performed through SPSS, Expert Chase and Excel software. In this process, analyzes such as t-test and hierarchical gray analysis were performed. Finally, the research results identified 4 main criteria (supplier criterion, product performance criterion, service performance criterion, cost criterion) and 27 factors were identified and their ranking was determined. It should be noted that this research is of practical purpose, in terms of survey approach and exploratory studies.
  Keywords: Supplier evaluation, Bandar Imam Petrochemical Procurement Department, Hierarchical Gray Analysis Process
 • Ali Abdali, Gholamreza Godarzi *, Tsohrabi Sohrabi Pages 67-82
  The importance of petrochemicals as the largest private sector in the country in terms of value creation for subsidiaries and the use of a smart model is of paramount importance. The purpose of this study was to present and validate the intelligence model of the petrochemical firm's parent firm and provide related solutions. The research is of mixed type which is interviewed by managers in petrochemical industry through snowball sampling and the interviews continued until a theoretical saturation of 23 interviews was reached. Research propositions were analyzed using the data base method and MAXQDA software. The statistical population includes 462 managers of the Persian Gulf Petrochemical Company. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was distributed among 90 managers of the subsidiaries at different levels. Finally, 82 questionnaires were identified for proper analysis. Factor analysis was performed using SPSS and WarpPLS software to analyze quantitative data. The intelligence model of the petrochemical firm specializes in 550 open source code divided into 95 common propositions. The propositions at this level are divided into 13 main categories and 4 concepts that include concepts: strategic decisions (with a beta coefficient of 0.979), tasks, services and resources (0.987), creator / creators of capital and structures (0.974), systems and processes (0.980). The beta coefficients obtained from the data analysis in the quantitative section indicate the high importance of each of the concepts and quantities of fit and factor analysis to confirm the model.
  Keywords: Intelligence, Petrochemical Industry, parent Co, factor analysis
 • Mohammad Forozandeh, Mohammad Pourhabib Yekta Sharami * Pages 83-104
  In recent years, there has been a significant increase in the number of organizations that use the project management approach to advance their goals. In spite of improving the effectiveness, this approach has led to some problems. For this, during the years in which project management knowledge has been formed, various standards and institutions have been formed to improve effectiveness in project management. Due to challenges in the field of project management, especially monitoring and steering R & D projects, the study sought to design an optimum model to solve challenges and improve index of the success in R&D projects. Comprehensive review of literature reveals that one of the solutions for these challenges is establishment of an Organizational Unit called Project Management Office (PMO). For this purpose, the concept of the project management office, models, structures and functions has been studied and parameters for effective monitoring and steering research and development projects are identified. In order to design an optimum model for organizations with the nature of such activities, a questionnaire was prepared and after approval and completion by experts of a related organization as a case study and also analyzing the results, a project management office model for covering the above needs is presented
  Keywords: R&D projects, program office, PMO, Project Management office
 • Sayyed MohammadReza Davoodi *, Homa Kalani Pages 105-124
  Introduction

  with increase in greenhouse gases, and pollutants and ever-increasing attention to environmental issues, the managers and researchers tried to design and put into operation some networks which in addition to economic optimization has a specific focus on environmental factors and reducing pollutants. , Supply Chain Management has become changed into one of the basic issues of the economic firms in such a way that it has left an impression on all activities of the organizations for producing the products, improving the quality, decreasing the prices and presenting the required services for the customers. The first goal is to increase the profit of the entire supply chain and the second goal is reducing the pollutions of the environment.

  Materials and methods

  This study in terms of purpose is practical and in terms of the method is descriptive-research. In this study, a dual-objective mathematical model is presented for the closed-loop supply chain network design. The mathematical model based on some standards such as the number of products, number of reused products and number of defined parts. Also, one solution was presented based on fuzzy-planning and a dual-objective fuzzy model was considered. In the next step with the available data, the model is tested by using GAMS software.

  Results and discussion

  increasing the amount of the first purpose function has a complete direct relationship with increasing the multiplier. Whereas changing the demand has an indirect relationship with the second purpose function. increasing demand leads to an intensive increase in environmental pollutions.

  Keywords: Closed-loop, fuzzy numbers, Optimization, Supply Chain
 • Alireza Anvari * Pages 125-140
  Today, ensuring the sustainable development of any organization depends on the Optimal conservation and utilization of limited resources and irreplaceable for sustainable Social and Economic Development in that country. For this reason, sustainable supply chain management has become an interesting topic for researchers and industry managers. The purpose of this study is to determine the relationships and levels of sustainable supply chain management incentives. The statistical population of the study is Persian Gulf petrochemical industry. The research method was descriptive-analytical. From the research literature, 12 instances of sustainable supply chain management incentives were identified. Then, by collecting data and determining the relationship between drivers, using interpretive structural modeling and MicMac are analyzed. The results of this study showed that third level metrics including information technology empowerment, institutional pressures, social values and ethics, and commitment and strategy of the company were the influencing factors on other criteria. Also green inventory variables, strategic supplier partnerships, environmental conservation, continuous improvement, internal pressures, economic stability and green product design are affected by other variables and in themselves have no effect on other factors. Logistic optimization criterion is also influenced by level 3 variables and affects level 1 variables. in the MicMac analysis, the results also indicate that the variables of all three levels are considered to be link interface variables. And that means they are highly influential, and every small change to these variables causes a major change in the system.
  Keywords: Sustainable supply chain management, drivers relationships interpretative structural modeling, MICMAC
 • Mahmood Yahyazadehfar, Seyed Javad Alavi Tabari * Pages 141-155
  There are multiple problems of social, economic and environmental have led to organizations towards the use of sustainable supply chain management and on the one hand, globalization has made successful implementation of sustainable supply chain management always a concern for managers, especially in the automobile industry. As a result, due to the need for the use of sustainable supply chain management in organizations, it is essential to achieve a successful and efficient sustainable supply chain management. In this regard, this study aims to detect critical factors that are effective in the successful implementation of sustainable supply chain management in the automobile industry by review the literature and using experts' viewpoints and Fuzzy Delphi method, as well as by using DANP, it determines the importance and ranking of these factors in the implementation of sustainable supply chain management. Research results determined 25 critical factors for the successful implementation of sustainable supply chain management in the automobile industry that of these, the top management commitment and support, strategic planning and long-term vision and environmental auditing for suppliers, were identified as the most important factors, respectively and cross-function integration as the least important.
  Keywords: Automobile industry, Critical Success Factors, Dematel – ANP, fuzzy Delphi, Sustainable supply chain management
 • Mahmood Maarefi, Hooshang Asadollah *, Esmaeil Hasanpour Qorughchi Pages 156-175

  Content marketing is a strategic approach to marketing that focused on producing and disseminating valuable content. A business can be introduced to them at a low cost by sharing useful information about the products and the business services through this method, but challenges such as lack of knowledge as well as a suitable content marketing model caused this method doesn't have its real place. In this article, an attempt has been made to provide a framework to review content marketing topics. A topic that few official sources have addressed so far. The main purpose of this article is to provide a reasonable and valid framework based on the Foundation's data theory for content marketing with the aim of studying the Fars tourism industry. At first, the necessary information about content marketing is obtained through interviews. After producing open, central and selective coding, the content marketing process pattern is presented. Then, in order to check the accuracy of the model obtained from the Foundation's data theory, the proposed model is examined by using the main criteria for evaluating the Foundation's data model, including: adaptation, comprehensibility, generalizability, control level, theory evaluation and research process evaluation. Based on the obtained results, the proposed model has been able to meet expectations in all criteria. According to the obtained results, the proposed model can also be extended to other manufacturing and service businesses.

  Keywords: Marketing, Content Marketing, Grounded Theory, Tourism Industry, Fars province
 • Niloofar Nikkhah, Amirgholam Abri * Pages 176-189

  The bank is an economic entity that carries out the tasks of equipping and distributing credit, financial operations, currency trading, documentary and dividend claims, stock maintenance and securities. The National Bank of Iran has a staff of over 45,000 people. The National Bank has 5 branches operating in Iran, 2 operating branches and 2 subsidiaries abroad. Branches and Evaluate Branch Productivity during 96 and 97 Years Using Data Envelopment Analysis (DEA) Model. For this purpose, the effective factors are first evaluated and then the DEA model is used to evaluate the performance of the branches in order to measure their efficiency and inefficiency. We then rank them using the AP model and finally measure the productivity of a branch relative to 96 and 97 using the Malmquist Productivity Coefficient model. In this paper, using the data analysis approach, the performance of the West Bank Branches of Tehran National Bank in two years has been evaluated. The efficient and inefficient units of this branch are then identified by the CCR model and finally the efficient branches are ranked with the Anderson Peterson (AP) model and finally the Malmquist efficiency model is measured.

  Keywords: performance, Ranking, Malmquist Productivity Factor, West Branch of National Bank of Iran